Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 15, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ' f -
v
- j
v
: 'i %
-i' '
Ir'
t
J
4 A
Jj
f
4
' "
A
I
4
v
I v#
l
i' ?
1
"
Uaiitel : EDWARD ROSEflATER
ROCtlIK IV
Telegrafické zprávy
Opětné velké neštěstí v Bře
men Turecká vláda povolává pres
sto tisíc mužů vojsVa do
zbraně
O hrozném neštěstí které
se stalo vÝbuchera dynami
tu v přístavu Bremerhaven
plSeme na jiném raístř ob
sírnř rde podáváme pouze
poslední nás doJlý telegram
Londím li pros
KejnorřjM zprávy z Bře
men znřjl ío onen cestující
jménem Thomas který se
na lodi Moser iwkusil o
sebevraždu se ve výslechu
přiznal Že jeSté v jiné ná
době se nachází více trhací
litky třaskavé na parolmU
Mosel" Dále mel tentýž
ve tak k výbuchu zřízené
aby rána % ýšla až za JJ dní
kdy se totiž loiř na žírem moři
nafezatí bude kdežto Tho
mas by lod opustil druhý
de v Soúthampton poněvadž
měl v úmyslu parolod zniči
ti aby za ní dostal pojistné
které dříve na ni vzal
ÍVzdřjší zprávy z Břemen
toto uaint odvolávají poli
cie prý prohledávala loJ a
ničehož nenalezja
CabIU&ao lf pro
Alátia turecká nařídila
povoUnf 100000 mužů voj
ska do zbrani mimo kon
tribuci pro 20000 mužů z
tgyiíta a pro 8000 mužů z
Tunl8-— Dále r°Jala vláda
své ▼jjádření společnosti
suezske prjjplaru že 3
novou udak" (prodei e
gvptskvch aKí anghcU
vládé foz red) e pkt°Je:
na a Že se do niceh tMMi
nebude
Belíx 14 pros
Předseda německé řUaké
rady oznamuje Že vláda u
Činíla patřičné kroky u vlá
dy anglické týkaje se vy
Setřovánl o zničeni parolodě
"Deutschlanď' a Že se při
činí aby se ochrana něme
cké plavby zákonitě pojisti
la FRANCIE
TaUI 12 pro
V národním shromážděni
francouzském voleno bylo
doposud 11 doživotních se
nátoru mezi nimiž se 7 re
publikánů nachází— Pra v
dou jetí že se větžína pra
vice odpadnutím legitimistů
zničila — Panuje nad tím
hluboké a trvající pohnuti
Mluví se že vévoda z
Auraale se uibázl o ruku
princezny- dánské #itry to
manželek anglického a rua
akého následníka trůnu Ta
tí pověst učinila ve všech
vrstvách rozdílný dojm co
be týče podpory domu Orle
anovců ze strany russké a
anglické proti iíěWům
ANGLIE
Lojídtw 11 pros
Poselství presidenta Gran
ta zde plnou měrou ohledně
otázky Španělské uspokojilo
Spolkové papíry dostávají
zase pevnou cenu Zvlážtě
učinila dobrý dojem zmínka
o tvrdé měně
LosDtu 12 pro#
Vtceadmiaal Sir Ilouston
Stewart zemřel
ŠPANĚLSKO
JÍASDAri 12 pro
rw- Cirtoi sesadil gene-
rW v m mm i
Mongrovc
MMAVkl ZVA M
vyvrací — Panuje zde
mrazivé pucsi — eKuu
karlistických vojínu zmrzlo
— llarlistická ťnnáda o u
dává na 3ó000 mužů se 105
děly
KÚBA
Uataxha 11 pro
Čopi 4Voce de Cuba"
cent prezidentovým po sel -ctvin
tpc-cjc-2 praví nieli
j:!2f n In C"~i zzl v ůrriV-
Va či Ci-::í r- ' i c
rr-rl li z:zrz" '
Hrůzné neštěstí v Bremer
haven
Šedesát osob usmrceno a čty
řicet raněno
Bremk4 paroplavební epoleí
iioat severoiiěmecVího Lloyuii
BtíLinaje v jediném týhodnu dv5
mi krutými neštěstími — Jak
tnimo xtroakotala so dne 6 tm
paroloď KI)eut8chlandu při řemi
se mnoho lidských život 5 zmaři
lo — Zachráněné cestujíc! z roz
bité lodi měla paroloď Moael"
dkVew Yorku dopraviti Ta po
jednou zvěstuje podmořské lano
a Břemen ie ae paroloď „Mosel"
v sobotu dno 11 tm k odchodu
do New Yorku hotovila při řemi
jako obyčejně se stává vyprová
zí mnoho známých a příbuzných
cestující by se a nimi v pohledním
okamžení rozloučili Tak i v ten
řas bylo mnoho takových osob
na hrázi v nřitavu přítomno Ce
stující a jich zavazadla příjinali
se právě na loď kdyi tu pojed
nou ohromná rána vzduchem o-
třese okamžité Šedesát osob u
smrti a čtyřicet více méně raní
Poitlednl telegram kterýž nás do
šel přel vydáním listu souhlasí a
předešlými že tuto katastrofa za
vinil talířek dynaraitumezi záva
zadly cestujících který „náho
dou na zem opadl vybuch
nul a Um neštěstí spusobil Dle
ůřadních zpráv do Londýna dne
13 i m telegrafovaných jest Še
desát osob usmrceno a řtyřicat ra
něno— Parník „M oaeP je dle té
ie zprávy tak silně porouchán
ie se na cetu vydat i nemSIe a
ie nejnpile paroloď „Sulier" za
něho ceotu vykoná — Z cestujících
byly řtyry osobj u-mrccny — me
zi nimi Hermann Kramcr z Iowa
— a lest raněny mezi nimi Ru
dolf Whitte z New Yorku Dále
zvěstoval tebtf! telegram ie e
jeden cestující a parníku „líosel"
po v"ýbuchu pokouiel o samevrai
du t řemí md zabráněno bylo a
vyiVtřorání s ním zavcdenA
Tedy MnihoJou!)a upustil
některý z naklada?3 talířek aneb
teda tiku a dynamitem — NemS-
leme za tito přesmutné příležito
stí opomenout! abychom se něko
lika lovy nezmínili o tom „ná
h od n m" opoultlní zvláStě za
vazadel mir'utníia cestajícím
patřícícb—
Ařkoliv pochopu Demfižemcza
jakou pMíinou by ceatdjící dyna
mit asetoa bral na dalekou cestu
zámořskou přece ae nám zdá ja
ko by sama Nemesis potreatati
chtěla ten spusob jakým se na Id
dích se zavazadly zachází Každý
přistěhovalec pamatuje sobě zaji
sté velmi dobře jak se svými bed
nami a kufry shledal kdyi byly
vyložené — Kdyi tak člověk při
náklidát1 akládánt na to mlá
cení Imejkání a házení kouká
tu si nemflže jinak myslet než Se
ti lidé za rozbití těch beden
placení jsou Protestuje-H poíko
zený proti tomuto zlořádu dosta
ne jadrnou odpověď: „To jinak
nemBie být fmj za to nemfiíes
me" a musí býti rád kdy! se mu
ieitě jadnějlího ryavětlení
nedostaa — Bylo by snad epíie
náhodou kdyby se ha lodích jen
poněkuďietrně zacházelo se i
rszadly avíak mlácení a tříská
ní bedaawi není tam náho
dou nýbrž spíSe jako by p r -
vidle m
Kél by totc řeamotné upalte'
ní beJnířky i namitem které
tolik nevinných lidských Života
tálo bylo lodníkem na příitě
pokynem že mají ae zavazadly
cestujících opatrněji a mírnřji za
cházeti Ňemesia byla příkladem mvfm
co ae neopatrným zacházením a
bednami stálí maže pfílii krutá
trpí a vinnikem velmi mnoho ne
vinných — Bah to naprav!
Presidentovo poselství ku 44
kongresu
Senátu & zastupitelstvu! Podá
vaje sedmé poselství avé výroíní
kongresu v tomto roce stoletém
nii jsoucností co avobodného a
oeodyisUbo uároda těiím se veli
ce že mohu poukázali k pokroku
který byl učiněn od dob osad
M#4 ta roky Byl jsem tehdy
► t IlUjícíiA jen 3000000: teď
řttame Um °1°ÍW-W0-
nívsdíliváuÍKy
mnoho n St0
body naie aSaUvají bea pOtro
my Otroci byli vytaveni nd"
voloosti Nabyli jame &cty ne-1
přátelství vlech vzdělaných náro
d3 Pokrok nil byl veliký te
v! li uoírťcb vlíí rolnictví
' ' rriva lít::aví t-ti ft
TYP EN ŇÍK PO li I T
— s
lorado které právě uřinilo první
kroky aby se státem stálo a 8
území i a územím indiánským a
Alaskou vie to iiřl se od Atlan
ta k Tichomoří Na jihu rozší
řili jsme so až ku mexickému zá
livu a na západu od Mississippi
k Tichému moři Před sto lety
byly nám úplně neznámé mlýny
na bavlnu parolodě železnice
telegrafy o raci Šicí a tiskařské
stroje a mnohé jiné novéjif vyná
lezy téže váhy pro nál obchod a
naie blaho Y 1776 nebylo ani
továrny ani dle jména v celé
nesměrnd této zemi 1870 více
nežli 2 miliony osob bylo zane
prázdněno v továrnách která vy
rábí více nežli za 82100000000
tovaru ročně — téměř tolik co nás
rodní nái dluh obnáší V 1776
téměř celé obyvatelstvo země
vzdělávalo p&du a v 1670 jsou
zaneprázdnění jejich tak rozma
nitá že méně než 6 milíonS s ví
co jak 40 milionu jest jemu oddá
no Zvláitní ten následek věno
vání so těmto povoláním vyvolal
trh na plodiny z ůroJných polí
od břehu mořských vzdálených a
od trhu světových
Americká soustava práce v roz
ličných a rozsáhlých továrnách
jakož farmy a pastviny a mimo
to spojení železniční a paropla
vební zrodilo v zerui jnasi výsle
dek jemuž se nevyrovná výsle
dek n jiných národS D&myslnosť
a schop amerických řemeslníka
dokázaný jsou doma i za hranice
mi spusobem jich 'pýše nejvýSe
lichotivým A také jen tomuto
mimořádnému dSmysIu a schop
nosti nalich řemeslníka rolníka
vyrábttela a dovážitela po celé
zemi máme co děkovali takový
pokrok
I pokrok kovkopS byl zname
nitý Uhlí vydobývalo ae málo
teď dobývá te mnoho milionu tun
rořně Tak i želelo pře4 $0 ro
ky skoro ani nebylo znáti mezi
výrobky země — a teď dobýváme
jej ročně víco uežii celý svět jej
spotřeboval tehdy kdy jsme jsou
cnost národní tvou nastupovali
Olovo cink a měď které jsae
dováleli budeme co nejdříve v
značném množství vyváželi Vý
voj doU vUtfth a stříbrných vo
státech a územích byl njso zna
menitý nýbrž mil í velikého vli
vu b& obchod vlech národa ob
chodech Kapci nasi za nunlýt sto rot
kS prospívali a osvědčovali se
podoikarosií opatrností pokro
čilostí a bezúbonoti nepřekona
nou národy jiných starších zemí
Toto dobré jich jméno není obme
zeno tKuze ti% jich 'domovy alo
platí na víech mořích a ve viech
pli-UVech kde se obchod vede A
ae stejnot pphpu mažeme potN
kázali ua pokroic nái v oborech
povolání vědeckého
Majíce nyní nastoupili druhé
století a {lítali mužný věk svSj
co národa dotře bude ohledne-mc-li
se zpět na minulost a vybe
reme si to co nejlepiiho je ku za
chování a povznesení budoucí
velkosti nsií
Od pádu Adamova pro jeho
přestupek až po dneini den nebyl
žádný národ prost obav před po
hromami svého blahobytu a iiěstí
Proto přihlížejme ku nebezpečí
nám hrozícímu a přemáhejme je
kde nám možno Jsmeť republi
kou v níž jeden muž iéat stejný
dobrý před zákonem juko druhý
Pod takovou sp&sobou vlády
jest velie átlejito aby ' vtichni
měli vid10' rozamu dosti by
mohli hlasovali s pravým pCf0'
zaměním co to znamená Veliký
soubor nevědomé! oem&že pro
delší dobu protivili ae úspěšně ty
ranii a utiskování těch několika
vzdělaných nýbrž padne nevibnu
tělně v podrobení vůli rozumně
řízené buď demagogy neb kněž
stvem Proto vzděláni lidu jet
první potřebou ku zachování á
stavnosti našich Stojíť za zacho
vání any poskytly největií do
bro největlímu počtu obyvatel
stva jako to nedovedla ještě žád
ná jiná dosud akusena spáso ba
vlády Vše jiná spusoby vlády
blíži ae naií právě jen tak dalece
pokud rozšiřují obecné vzdělání
a neodvblost myiienek a skutku
Protož co první krok ku našemu
prospívání - e viem lim se vy
značuje nál pokrok za mjnulé
století navrhuji vaiemu důklad
nému uvážení a co nejvážněji to
odporučím aby byl rákonodár-
stv&m atátflv viech předložen ku
přijeti ustavní dodatek který by
ukládal r aa povinnost viem sta
tí m aby xalUoyaJjr a povždy vy
drlovaly SVOBODNÉ OBXCNĚ ÍKOLT
přístojoé ku vzděláni viech dítek
Y počátečných' odvětvích ▼ dotý
čnýcli jich ui-zích bez ohledá na
pcLUví barvo rodiítí neb ná
ť':r~tri íifovíiijíce ve iíco-
—
OMAHA NEB DNE 15 PR01SNCE 1075
ZAPOVÍJ AJÍCÍ VÍYÁSi
jakých-koli dar& Školních aneb
poplatka Školních neb nějaké z
nich části buď od zákonodárství
neb obce neb jiných ve prospěch
jiného účelu jakéhokoli druha ve
spojení n touto důležitou otázkou
Zároveň bych rád upozornil
vás na opravení jednoho zla kte
ré kdyby smělo se iiřití dále ve-
dlo by i nali zemi k velkým ne
snázím přod ukončením 19 věku
Jest to hromadění nesmírného
obnosu
CÍaKEVNÍIIO MAJ1TKU DAQ MřLA
TÍCÍUO
V roku 1850 obnášelo církevní
jmění které neplatilo Žádných
daní ani státních ani obecních na
S3000000 V 1860 zdvojnásobnil
se počet tento v 1375 obnáší asi
S1000000000 v 1900 mažeme
bezpečně souditi že majetek tens
to bude obnáieti nejméně 83000-
000000 Taková nesměrná suma
těšící se veškeré ochraně a výhod
vlády auiŽ by sama přispívala
svou castt ku výlohám a břeme
nům její nebude nikdy povalová
na netečně od těcb kdo platí da
ně V zemi rostoucí kde nemo
vité statky tak rychle postupují
s dobou juko v Soustátí jest so
tva mezi bohatství jakého by
mohli nabýti společnosti nábožen
ské neb jiné
Bude-li dovoleno podrželi ma
jetek nemovitý bez placeni daní
tu by mohlo považováni tak o
hromného jmění neplatícího daně
ku zničení jeho protiústavní moci
krví Navrhoval bych ukládá
ní daně na všecko jmění stejně
ať církevní neb spolkové vyjí
maje pouze pQsloJní místo odpo
činutí zemřelých a možno snad i
v jistých mezích kcstelni budovy
vazoazcN pum ta y zaubamiční
Poměry naie ku většině zahra
ničních mocností pokračují na sta
novisku uspokojivém a přátel
ském ZvýSená vzájemnost roz
šíření obchodu a pěstování vzás
jemných zájml stále povznášely
naše poměry a velkou větiinou
mocí Bvětových poskytujíce mo
žnot klidnáho ro£ut§ní otázek
které nevyhnutelně 1íí od Času
se nadkytujía ponechávajíce jich
málo které by vyžadovaly iirit
& zylijtni pozorností
Dopisováni odboru Btitního s
nastiui uiplomatickými zástupci
v cizině tuto se při)ojuje Tělí
mne že mohu oznámili že vrch
ní snSm portugalský prohlásil od
doby odročeni kongresu zákon o
žrusení otroctví v portugalských
osadách Jest naděje že takové
zákonodárství bude puvým kro
kem ku velikému cíly kfžonémo
kde nikdo nebude smí ti rřímo
neb nepřímo pod Žádnou aáiiěrou
-h omluvou neb spSsobcm záko-1
na držeti v porotě spí!uí!eTžka I
Trvám lo jest jo povinností Sou
státí a žádoucnestí ducha lasu v
něo2 žijeme postará ti ae dotý
čným zákonem o to aby nižádný
občan Soustátí nesměl držeti otro
ky co majetek v nižádné jiné ze
mi aniž aby směl míli na tom ně
jakého zájmu
Cliili podalo náhradu v případu
velryboiovecké lodě "Gooď Iie
lurn" již bylo bez dostatečné pří
činy zajalo u! před 40 roky Ač
upírala až dosud svou zodpověd
nost upírání toto nebylo nikdy
naií vládou uznané a spravedl
nost požadavku toho byla tak dů
sledně provozovaná 2e se k uspo
kojení naií země byla konečně i
onou vládou uznaná
Jioahoqí v případu spolkového
parníku Montijo v jehož zátave
ni a zdržení mtoUa se vláda
Soustátí columbického rozhodl
ve prospěch tohoto požadavku
Bozbououtí lolq uklidilo otázka
dlouho n 'ii5noua která z &
stávajíc neuklizena mohla více
neb méně ruiiti dobré srozumění
které jest žádoucí mezi všemi re
publikami vespolek
Před několika měsíci byla uza
vřena vzájemná smlouva s krá
lem ostrovu navajských Obaa
buje ustanovení že nevejde v
platnost pokud kongres příslui
nýa aákoneni ji nest?rdí Opisy
smlouvy té přidány jsou tutoaby
kdyi by kongresu zalíbilo se mo
hl učinili příaluiný o tom zákon
NESHODA SZ IPAMiLSRCM
Minulého března učinilo se za
řízení skrze p Cushjoga naieho
vyslance v Madridu s vládou
španělskou ohledně placeni touto
vládou c ruce Soustátí obnosu
S8C000 kovu za účelem ppdpory
pro rodiny osob ze společnosti
lodní a cestujících na Yirgínbví
Obnos tento míl býti vyplacený
vetřúch )b$jách dvouměsíčních
klasím s pochvaíoa vyznalý e
španělská vláda zaplatila obnos
ten úplně a rychle a sice jíl ve
dvou tnžaícfcb a několika dnech
po podepsání sm)onvy tio)yl
c'% ea tuto f fikllS lils ro'
Hx'- f-ivy t$ r ' -j - i a
IOKÝ POXJÓNÝ A ZÁBAVNÝ
Předplatné ročnž %Z20 i s poStovnt
lečnost lodní i cestovatelé kteří
byli americkými občany Yý pla
ty ději se dle přihlašováni se do
týčných stran k tomu oprávně
ných
Minulý rok neobjevil nižádné
důkazy že by se blížil konec
zhoubných hoj 3 které zuří po 7
nž roka na sousedním ostrove
Kúba Totéž nešetřeni aákonu
vzdělaného válečnictví a sprave
dlivých požadavků lidskosti kte
ré až doeud vyvolávaly v ý rasy
zatracováni od národa křesťan
ského světa až podnes zotavuji
truchlé to jeviště Spuštěni su-
tiny a loupeženi se rozestirá po
úrodných rolích Jedné z n-j úrod
nějších a nejvynosnějších kraj 4
země a poehodeft paličská pnl
palujíci sady a tavárny a budovy
jest hlavni známkou buď pokroku
neb ústupu jedné neb druhé boju
jící strany Yléknonct se tokra
čování boje ťoho vážcě pflaobi na
zájmy všech obchodních národS
a nejvíce na Soustátí rro svou
blízkost a rozsáhlejší spojeni
Kú&ou a pro řaté i blízké oob-
ní i 4 sKlečenské příbuzenství
které vzrostlo mezi občany zdej
Šimi a kubánskými Dále k
majetek naších občan a na Kůtě
jest veliký a trpí nejistotou
ztrátou ceny jakol i nemožnosti
výroby Pokračování boje toho
a nepřirozeného spiUobu joho ve
deni plati toto pouze v menším
stupni a zájmech jiných národ3
a nedostatek ujištěni poétačitel
ného o brzkém ekončeni boje
musí nevyhnutelně potí seti státy
takto trpící aby uvažovali co vy
žádají na nich zájmy jejich a je
jich vlastního lidu Doufal jsem
že Španělsko bade moct zsloliti
mír ve své osadtfzabespe£i jistota
majetku a zájmu našich občana a
dovolí řádné pole obchodu a prS-
mysla na ostrově tom A k v&li
naději této a k valí přílišnému
zdržováni so od míoeni se do aás
ležitosti jiné a přátelské země
zvláště takové jejíž soucit a pří
zeň v boji našeho počlteCuiho
bytí nám býti má vždy vděčně v
paměti netrpělivě a nedočkavě če
kal jsem pta vývoj událostí Nál
vlastní občanský boj jest při!i
nám jesiě v náměti abychom ne
dovedli uvážili obtíže které ot
sypávaji vláda roztrženou dyna
stickou vzpourou domácí v téže
bobě kde má co dělati se zviášt
ním povstáním vo vzdálené osa
dě Avíak alf jakékoli jsou při
činy které spSsohtly poměry tak
záhubně zatahující di našich záj
m& poměrfi těch stává m všemi
a nich vy házejícími zly pSsoti
cínii přímo na naši zemi a její lid
AI dosud viecky snahy španělska
osvědčily so býti tjuruýiai a déU
ka doby nenapravila ani dot
málo stav ten
Ozbrojené tlupy na obou stranách
jsoq teď téměř na téže p&dě jako
dříve s tím rozdílem jouse ie čas
od času obětuje se více Života
zhubí se více jmění a pochodni
paličské že stráví více úrodných
rolí a jiného majetku — a io vle
obětuje se nadarmo
Y sporech tohoto druhu{ kdyi
značné těleso lidu který se po
koušel o osvobozeni sebo s okovS
vyšší vlády dosáhne tak rozsá
hlé pudy a zorganizuj o se tak ie
tvoří skutečné politické těleso
mající vládu i co do jména i co do
skutečnosti která má zárodek
trvalosti a jest zaopatřena ústro
jím ku vykonáváni vniterní poli
tiky a zákonu svých a hotova
jest činili právo doma i k jiným
mocnoaum náleli to pak oněm
jiným mocnostem aby uznaly jev
ji jsoucnost co nového a neodvi-
slého národa V takových přípa
dech jiné národy jednoduše jedna
j{ dle skutečného stavu věcí a
uznávají na zemi gno politické
těleso jenž majíc potřebných
vlastností stalo se skutečnou moci
Slovem utvořeni se nového státu
jest skutečnosti Aby však stav
věci byl učiněn boným uznáni
skutečnosti té musí etaviti lidu
usazeného v Jistém území spoje
ného pod jistou a určenou spáso
bou vlády jii poddáni jeji uzná
vají a v nil výkony "vládní do
stačí k udílení práva občanům i
cizincům k od pomožení veřejných
i soukromných bezpráví a k pře
vzetí mezinárodních závazkS je
hol i ku plnění mezi národních
přiměřených povinnosti plynou
cích a její neodvislostl — taková
moc by měla býti úplnou ve své
organizaci aby mohla převzíli a
udržeti rofsta svého mezi ostatní
mi národy n seml
Vímo sice Ie povstání naKúbě
okázalo síla a vytrvalost která
uvádí velice v pochybnost adali
§pa nělko dokáže přemoct je
přepe alo není dqkáffcpo is by
taková občanská orgaisace stá
valo která by mohla býti tínán
co ntoďvisU v Lida ttic-ti ku
iií rrtiS tv a K c-vt
r V¥c -f ' "" r--
zásilkou
by katnot! m lfsuk by
mocnoet asnánf poskytejici br
k podporováni násilném vlády
jíl byla dala jediné Bu4aý fclrvk
joucnotí
Dl mého ásadka iktitátí me
lo by ae držeti politiky a aáaad
které byly al doaad jho kezpv
ná a jisti vodítka v pKÍbejch
sporech mezi pvvstalými oía
miajich inauřkým"t aerněmi a
jedoajfc ]o(Z na SMrjzlsjmši
dJkazy mělo by mm vyhýbU ka
ždém 4 možaéraa podezřeni a do
maince Uznáni neodvklosu
Káby trvám bylo by nepraktické
a neosprmvedlaitelně a ta nasu
ne nám jíiJ otázka aejt!il Uli
cí totíl o azná&i práv vál#?frh
při stranách Mr t4n
I ťV iít aaut
ro-vorisrsr
AMERIKA
Soustátí
WahinSton— Uobesoe tx-krrx
tář loďotva podává správu 1
loďstvo spojených stáli sestává
včetně dřevěné lodě které okam
žitě velkou rtna nemají se 147
lodi a US díly a twa on-
sahu — 9-j ja parolodě t i}t
lodi pancéřových a nkkl je H
taonilorfi 3 lodě lerpedov a 3
fco v loaěeici Mezi pandoděmi
j 2á vleeých a a etUtiUk j
k slažbi aeeclkopaýcftu— Mezi !M1
loděmi kterých okamliU k slal
bě upotřebili lze nalézá 1$
panřových lodi a 2 torpédové
lodic
Finanční sekretář přdki:i d
t m kougrestt rozpočet na fis
kální rk končíc! Sil červnem
177 ze i hol vyjímáme : Kcnrv
S70-í475 xktiva S7't
státai iHlJě!a{ f tt0(095i poklad
ni 11719X257 vá!?a Í73a
ISi námořní fi279112C vilil I
nt praved!BOti 1
rudohospodářskě
3 li relkem te-Jj
vV jSJ W
lenou šusu na poeledni rok o
181 59Í a rozplet za aUUý
rok o SI6l2Coíf —
V kongr mm ttaaovilo da
9 t m 32 stálých výbor! pro ro
zličné odbory lity ar d s Deia
vare praví 1 ma j lito ldo
finančního výbora bvlo iaaliaá
jenom 2 hlasS popřáao ln 10
vzaty 2 ííeitově v přísaha Dl!i
debata e ros předla o půda a pře
dloze zákona na zmirňitoi 4to-
vnětk za řav-puy brolary atd
na£ei se sekď odrodila uo li
t tn
Cáleago— tineral ihrtda
ITancock a Terry tvoři vojeaský
soad který mi v jelito! podrou
dl kořaleCnh pokud ijl gtn
Babcocka vyietřovats Soad ten
to již sděl a astaaoril a
bad TeJeíaíta
New York fcTimee oz&amsjj
le rpoblikánské národai komitá
5 13 ledna ve Yashio£ton sej
de aby a tas a raíto uaUaovUy
k nej blíže přUUma repablikán
kiffl národnima ahromálděa o
jmenováni řekandl prvmideautvt
a náměstka
ZUeaverUuh se ozaamaje 1
spolkový marlal Maxwell spma
věřil 113000
riltsbur-h— JJajítel lelaa
ren ae dělníky dohodji v tra
smysl i postedBřjli obdrží al
do H února $175 za taaa
Salt Lak Tuh — JJormon
Reynolds který prakticky prová
děl ii"enf proroka Crtham '
ga byl a bigamie vinným na Ur zen
a dána lun 10 denní lh2ta k od
voláni se bea složeni oobnI aá
ruky ílew Ycrk — W O Speier po
kladník a obchodvedottcl kořal
{nika R II UcDoaald Jt Co a
pláchl a nezapoměl a sbo aa
často vzí(ias 110000
Díleltý zá?il
NEHRASKA
j{ Omaha — - Y prospěch po
vsUlca jihoslovaaských odbýva
la se v mistnoítech pana V Kik
2ery sde Uaiaf zábava v sobo
ta dn H Ua Podrobl)li sprá
va podávámo na jiaJsa mlstl
V pondělí aa o S hodin ráno
vypakl obeB ve (kladu lihovin m
Famham alici a tlhol d aa v
1 hod dopol f jnoJřet jedaa m
lý tíJevjtný domek f 4I cUtskf
rtdaicj
syaatiU byt al Jiuni%'
k-# amalak
i BiiIeYaakliTWm
Covaty aaičeaa bvU výam
Umal Ukovarna al d základ
Y Weart ili ládi Velmi 11
páia
{ Y továre sta pmtía M
ekvšTaU v Yallt vvri
y si kaldda to t-tl koirst
I Y Taiar Coaaty na lxt
Crka kradaa bylo !d k
mjiiká%Sými t(
V HaUMa lattr IyCrk
Sotm Catr la bj4 ktut
IosmJ raytiti
tí I- A má lÁfe omy -)
vatrta a i kadna-a irl í
i ji Ut%mMlr% KaIS-rA kv
la da tm v 12 hví v f-lJ
a saki]
NEVADA
Dlncr koBrsMikl ř p
žádáaa pUr:i aa faiiaim
miM o suvba poíkosýcik axaK
Bk-h doml v Cra City
íí -Huv ba čtyřpatrové amcBr
r Su Yiaat 4 rail v Yírj
mm City hlíti mm svéma dMkB
t
H V Virjial Car paoval
miaalý týia slíaý dr%av j a -hový
orkia ktrý tř rotaT-
a domy tiioaral
OEEliOX
1 Iď Emily KtnAsk" stro
kouJa s aa Dtmtraetioa UiaaO
dtmmkj t%rvt b jd psvCík
toaali IhsUUi maltvo (Kala
paroioďAja" a f iiveala do iaa
lraricov
TERRÍTOEÍE i
UviU Pimo lad báná jUko tí
raada ktrý hital o a lá%
dali 6 ovci )aklto cl ti rvsi
to odf 11 a Indiáni rMaalí n
tli Btido pli 2ml kjk 3U tí
aabw a potom jUě maÍ trk
IMuH i ovcí vydau ckULU
Swbodjiá Oís v Chicago aza
vřela la acká tkaou aa pro
dej aáaoby áVwjráái f r&£ Lad
KUkcela aal#a tařt2kéao aa
c která saaloaXl aa vleek a'%
rodovcick adjlck piLaoapract a
obíuvotí avoa aaaáváai uk 1
bod málo ktaréko Ccka a Mara
vaaa v áatm kd by w aptál
mátí v dom } podoaaaa Zv
lea by I k torna áela vjr ktrý
aeckal ioiograáWkaa mu jíuit
vití Ma pJoja a ti K lta
za ftd a had j prodávat pa 2S
catcb jda ka ispoitovai sá%
aiikoa a ltý výao a prJr j
)kk biti pak 4vzdáa eUaéma
aama tóteí pro(L I EiWÍovtt
a 4Jty o toaa badoa v „UL" a%
veřejaáay
KM br ml tdy přát miti Kl
aizaa tato raZtl laskaví poalau
25 tS pod adram taamaíka Svo
bodné C l Ne
Tona 1'etrtji
car et JS voraot" i3 S Caa!t
Chkao III
PodobisBy tyto b4o min pék
aoa oprava a badoa aa aadai stra
aě saopalleay jti Svob Obe
Oúcak Žádán jt aby poala
to si vk osob aajdao pro po
dobizna aby byla doprava laV
ailL
?kéma abckodBÍka aaoaataoat
Z 121X1 dolarS molao koaplti
v mitě Wet INxat Caasía Co
Nb majetek který stál 2SX do
Url t Za rř&aoa moi amort
ktevál etiaima řteaáh4va Fo
kroka Západ" jt aaáma rkc
amáaiu tfdji podaabá i'o af
ÚHX9 tpaUm své aurá mltm
kdI jeta pře Ul 1 dobrým
propěkm pracavalj iSáíl pf
sni takřka vibraé Xabiaím
ta samé aa
12 set ccunl
eol aeal aai poloviaa eo ta stáix
Lot }et£SpH 132d:má42a
50 třvic4 vysoký v pfiamal
itor avaitf ařiaa jak at ( kal
df fjráu mál aodki a pro kaž
dý obchod aaaoř pokodlaá a
pHjema! ectáváal dorá voda
kolaa aa dřiví a v i co a dosnám
aosti aejvk třeba Za pravd
ra2im kd by plyl sa a eW
dat 1 by I oklamáa aakradim ma
věkroa 4 tra ta £4 ta prodru
aemoka alkollv jfat ta v'ss) U
ciacizk MU t arikaási js
ka v fcU a adejU kapci kalii szi
svá a pro jtaika a tak doU a
kodi VpáU 2 by kdoclCl
sdvtc kovpit mám vk
jakftj i tUi tLTt i p
tzX% fctrrJ v ir:-'n rr? n
va4sz
City uWim aty adkývaa
4a llta V Kaeey v
(
t i : _
t w mm 1
f4Srf C% ty ka
a 4
ra Xr4 aiiť a
jdi a
iw:
Hlk
řl
3kt k
—
"-2 -
i -
f M
í pa JUr
f ra:a J -
j Katu -s™ Ji
- Kraak -
raat —
luiovw: — já
' KrvH — -
] - J- Jl#i-řik — jM
i Aat DíoH{ --JS
!Jmin lr!mM 0 -
J X -— J4
iVB t Ji
Cíý pi MÍJÍ
Vy 4áal
kadikSm S 7-iJ
tkov á tvriť
sa kdkanly — M
fa a rai ?i
plakátl t5o
C#:l vj4i ilXT
Zbiti luttf výo ti4
X torna flmfil av Tw~tav
S l o
a (řao a limUt ZT S
Vý'dk eU arky £uii takto
2a 44 a S4 etT k £ pp
4il Xe%J a Omtri amáaka a
adí frmmí aárWal baakr k r
k-wam pM doktora IU ir4r%
v fraa ba 122 a'aiKs rak tuLa
pvtvr©- bf law — PWavat
výkky kr3M t sko
rvlrrU tady m Mt a
i-'ja v týl pnmpiťk
Zfry uk a pol4ai9 iita SUJ
ř Kraak Hy a tln r—
Jaoák Xa
Ckra
tii plUf ty vhUká a
p4ikuáaii níntmajl
cs i a pořvirmí iko i
V3S nlek VI da ÍL pro tsTg
Jsasml - jasa
IV IXabaJa -
V daLS
Jo FC Kxk
! Tr Xabík
T Bráai
i K Soaota Xk
V šUmoMk WM -Jim
Eoaasi
Kr TodWa
Jo HTi a
Xar řioakap l!í -
Imsíj: - -
V Bariáaek ím
Jaa Boaákn
1 Prekáaka - -Ja
Kltr&a Xb
U Xr%4
1 Nra4 4o Č -
Jsa DoJUk Ck
Fr Iiof m m
Jaa Kuck kf ma
J Papl Va
3t] dbea
31 a 173
11 Strvaa
3t ladaa
pro 1?7S
Sd lr 174
křaa 177
2i ladaa
21 pro 17$
U hjaa l!Tl
31 pro IfTS
U frv UTi
31 l ~rv aa
p
li tíH IfM
?!- 4-i r% IV
It -31
prsm 1S?
2 rraa
Zim i — Y
l 2rvaaltTS
A raa£ara DT "
Ustánta
r VácL V' Ijta — roá
m d 2X— Na adat !
P Vil Xaru ií — V po
řádka pv 8r má fwseoaa da 41
pro t ř
Wl Pw48l Xsbw t pro —
ZanCíkla a kmá ráaa imrum
aaWW mút vaadoo syna Václava
J roky a sa oiiu Vy%
4hú Uii ktarj ardc rodjl aad
atráio4 sadovaaáko syaa roarývi
mwmwm -- S BjL3
kaJdý aoacitaý Havl4 r""~f
ktvrak lmUxm tifa airtia
am ta doaksa) al t
4Ha v tam ajv44m
bj'- iiávkosi ta
aotro4 a ockotao klsrna
rÍ4i aaiipK fmUm 42=ía!
atviasa alalbam
povtaaoBt vavll:i
Esíiktsr: JOSEF K31&SAY
CiSLO 33
Pfla! k VTp£Ctř?
tarmy a
I
! 1 tij2Linill
( CRCTK - XKBllAKAt
f r rLST a
S r%
j ř3B-
Tržaui klá3u
Y uMt 4a li
Trlt festisi
Zpai ksp _3L1 1 j-r-í 1! i i
CpUy Spolkaré:
v s ra 1
C S S2-J li
r s s-íí i sov
Hork Uad
Si Pa:
Frt Wy
Terr ULaatt
a_a — TvJ— Z Já
v— Xi-4fcí
vae — 21— á2v it
avá--- aáfmdat li—
aáMa-tL2á
atov3ta — t237S
NSW YOSR
Pli jark2l UjC —117
$121 ! a
aápdai JtfTvi T l: —147
vak'rar CT— 73c
Ov Sov-5-
Iaal va — _ f 2lV
Sád:- 1!17
PinsLs fUl
STLOCl-%
isocaja — — v
Kcssra — 1 II lik™
sápadmi ?rvTii í_i
aratrsjc — e&Veá
ovas— 2 1L aa 3i?
!??♦— 7$
at±ssA— -t2l3tl
-S12Jk
Triy tvrtpiii
ZJT Wřowí 1 X
(á5C p-miz platí: l£ f &nk
riiakaj SXftl X
23 ea 1 d fy] j - }
Mzkaw iaLjtr 2 1
Pl% jrU l ii_ ! k74
Pt ka££m™lU5d~-llí 1
KakaK? y
-"-a „ Vu
Bavlna a4JLI s t
PSÍCB míra Lkv L t„z ~ ±t
JmZmm 7 _ rl
ZmmmiMiM 4 1 C ) ř J
1 tk kovixiaa lvlW rý— 2 rr
m wpřuvlka 2— %r
Kpa vajec aí Líd — Ir
1 Lira s&ásu áov—74 kr
aLULiJ
I Ji
'i'm
i ímíf
s CkóSKB d „xa V ? r " :
rt3 ? aa-
ti a rLvyL-: -
j t S 3-21 d 1 1 -
I VS 5 51 1
j % r s — ir: i
I I pisfř stá tak
X'mitri m v-u 23 y :
f TcuitMW ii X tWna 2-J tó '
TaB 11 Xt V U V
i YLrj tur
il pisv 11::
I " '"V
! W4rB ťiřs íj_::
lacíác 5tl 2i
X T Catrai t-f „
Lr-„
j lUrwem ~
3t-iiaa CaLrai_
- :
X-ai SŽWr---- _
laiaxa ClrÍ
raWa la-ta
m -ai }
j 5?- o %
1 4—3 a c — li — r
mm ím _ r_ ? í~-— ~ €
kZ~ n 1
V