Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    v " : u
POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČEC1I03LAVY AMERICKÉ
pojívající nejnovější správy ne
jen x celého světa ale zvláště ze
Velikého Západu Amerického
vychází kaldon středa
v OMAHA NEB
Vtdavatil a majitel:
k:iw iioHEWATinu
lÍEDAKTOB t
UO!-:" NOVINMKÍ
VeifťW na list íJrnáJí
i $ jtoJtovni sáillo
$ 220 rok $110 n pil
roka a 33 ccntl na čtvrť roku
j-J- tMllMI DO IVSOřT 0:l TOiU
mmT PoU Utl TTÍSTtr Ut0 MIBO
ffy-O i a a a a y „Ftokra Zafatlu" iUji
aa - Wtm tra aaroJai lky p!U aa
r auanikj 4ííal
tJ" loriST a-Tak alraa aiib-rtdi frfijiata-
a-a aa arVjaaU takuT
aurr obaaaaji bal ilokjr ar ar al
ky aa i4ka waaNk um ui wuto
laj ani aa ol(w Miiul lUMTlrle
%y Zéti Ikf ftrťhf djl H Pl
I titllkr jm-Ih t UxU-ťS rr -gtlIrtftlM
a)T 'jtW Jtr ttwUa
aaa JiM a-b rotlrai ta frntr jelnlo
cSmb Uata a-lae# rf iti V ubdrc#
aMia Vs-Wawv tatia ifclj aaWJJia k
loati „Pokrok Západu"
Omaha Xeb
OmahaNeb 8 prosince 1875
I ty Babcocku ?
Z KMurwalt "
V pondělí musela porota St
Louiká vyšetřující kořaleřní
podvody slyleti jak přednášelo
svědectví které bez vší pochyb
nosti dokazuje že plítelínek pre
sideuta GranU en Bau-otk byl
v spojení s zlodřjtkoa epřežl
kořaleinl že pom oci Joyce a Mac
lonalda zapletli (iranU do svých
osidel a vládli ním }ak dle své
chutě
Byl to den překvapující v St
Louis a ve Washingtonu který
p&sobil ca bílý d3m tak asi jako
když hrom madá pac
Následkem telegramu který
Ioslal v sobotu taj Brístow do
St Louis vybízeje áředníky vy
2 třu jící by jen plísně a bez o
hledu pokračovali u vyíetřování
aby pf il!o až na dno tomu ivin
dlo předsevzali i tito učiniti dů
ležitý krok ku předu
Povolali na stolici svědku II
C Rogerse z Erie Pa nyní vý
běrčibo re Washingtona Ten
svědčil le po několikráte bylo u-
sneSeno tajně od komisařS výběr
íí h vyslali vyšetřovatele do St
Louis aby překvapili zločince pf
činu Avlak nežli se to mohlo
vž Jy státi že už to ▼ St Louis
-ř lěli t dl toho se připravili
Nemohli # domakati kdo to pro-
radil a do Su Ixmis telegrafoval
i zabavili teď veikeré dopisy te
legramu na tel stanici ve Wasb
inglonř'a z nich poznali že hlav
ním rroslfednikem a bubitclern
záměra vlády jakož i jmoc ní
kťiti iibaia byl gen Bacock kte
rjž pod jménem "Sy Ij h telegra
foval do St Louisů Jeden uko-
t ý telegram ze dne li prol!71
0n J Mac Ionald St Louis:
Podařilo se ml to Oni nepřijdou
Budu iáti vám — Sylph
Psaní Babcotka předloženo též
vie souhlasí v tom le Babcock
dovedl toho u presidenta Že vy
íetřování bylo zastaveno
Kdyl r 1-573 C W Ford vý
břrčl v St Louis zemřel tle:ra
a I %It
fovalo s© iJaucociíovi uo nan
ingtona : St Iyui25fljna 173:
Gen Babco kovi zkrze ruce pre
sidenta GrantA : Nebohý Ford je
mrtev MacDonald je o mrtvoly
Iibejts aby president byl opatr
ném v jmenování jeho nástupce
A 2 dni na to lelegrafováno :
Záručnfci nejraději by chtěli mu
že kterého odporučují Vyšlo
vení presidenta kjeho přátel Sm
adejiíra ZAbezičí vie Ať presi-
Jenl činí co nejlépe ma& bpole-
LnJte ss na mně a na Mac Donal
da Ž budsme státi při presiden
ta až do konce
John A Joy co
A den na to telegrafováno: pre-
ídenta US Grantoví: Dovolu
iems si odporučovali Col Const
Maguinea za výbéríího vnitřních I
dani r 1 okresu v Missouri
John A Joyce
Wro pAtrhk
C A Nrcomb
i McDonAld
Aziřoveň a tím nA Babtocka
UtgrAfovioo : Vizte telegram da
presidenU My to myslíme os
iravdu Mum Joyce
A kdyl letos jarA lo š
m-ťdfcbali o darebáctví jejich
ulrafoval Joyce Babcockovi
jVďt do San Francisco zítrA ve-
r-r Ať I) fDoaďlA) odvol
tvé Škandálnl stopovatele kteří
jaa AAČertií pAtnátka ncboiUKA
A přátel Business J
v Kin opět : Gen Ba1
- -ti: Matil jste a D? (Dob
í) Je to ? pořádku ? jAk ř
' rca 171: Gen Bab
- ' : dome: Poslal
--"i cti korní
J
dá Babcock : Podařilo ée mi to I
Oni nepůjdou Budu psáti vám
Sylph
Zrovna před započetím vylo
třování telegrafováno Babcocko
vi: Řekněte Makoví by lei k
Parkeroví z Colorado a telegra
fujte komisarovi Poražto St
Louiakého nepřátele Grit
Parker jest výtěrčí koloradský
který ty podvody odkryl v St
Locis a prozradil to Podobné
ho svědectví více bylo přednese
no v pondělí ano i mnohoii kdy
peněz od vinoDala Babcockovi
zakláno Jednou k p posláno
po Mc Donaldovi Babcockovi
$5000 a íýběrčímu Hoyne-ovi
téi $5000
Jak e zdá jde to do opravdy
a Skandál washingtonský bude
ještě větším než dosud
Sud piva v kapse
"lil Slz" píše o nejnovějším
vynálezukterým so lučební cestou
z čisté vody jaký koliv druh piva
dělati rofiže takto:
fcSud piva v kapse to jest ten
nejnověji! vj-nález naší doby vy
nález! 'masných tresti" "zhu
Šťováni mléka" a "hrachových
báchora" a také zkutečně vj-na-lezl
jistý rakouský lučebník "piv
ní prášek" jímž se ro&že několi
ka štipci jedna galona čisté stu
dničné vody v nejlahodnější pivo
proměniti Vynálezce sobě již o
patřil patenty v Rakousku Ně
mecku a Itálii a uchází ee o po
dvbné ve Francii a v Anglii by
potom iabrikaci "pivního prážku"
ve velkém a ve všech zemích za po
Jal Bylo to a "pivním práškem"
rovněž tak jako se všemi vyná
lezy nejprve nechtěl tomu nikdo
věřil iotom so tomu každý di
vil ! tato věc nebyla již dávno
v v nalezená — jest to vždy vejce
Coluinbuftovo!"
Připomíná dále že již dávno
všeobecně známo z jakých látek
se pivo skládá rozebírá jednotli
vé substance z kterých pivo se-
atává a mnoholt procent alkoho
lu rozličné pivo drží Tak pří
kladně drží 1000 dílu tenkého pi
va dilQ alkoholu bavorského
54 di!5 berlínské a severonětne
cké 37 až Sívldehaké 5Sanglický
Porter 71 Ale až 2 díla na ka
ždých 1000 díla piva— Hmotný
obsah piva sestavil tedy lučebník
co tresť ]odle toho jak pivo chut
nali má— Pak ]KkraIuje zprávo
d:j :
"Jeden žurnalistický kolega
b-l jednomu pokusu přítomen a
vypravoval in ně s velikým sád
lením o zázracích tohoto "pivní
ho prásku :
"Byli jsme s nalim vynálezcem
vytáhli do krásných horních !&
u Baden a tábořili pod mohutný
mi boky v mechu vedle nás
prýilila studánka ze skály a kři
iťálová jak led studená voda
plynula a kopcedo údolí Bylo
veliké vedro o my slavnostně na
laděni neboť expiriment se měl
vykonali a nás soužila mimo vi-
ho jeitě žízea Každý a nas měl
i sebou sklenici a když jsme so
Kněkuď ochladili vytáhl náš les
tobník kožené ]ouzdro % náprtní
kapsy podobné pouzdru na dout
níky a když ho otevřel viděti
bylo hezké množství v papíru
zabaleuých prálk& — V tomto
pouzdru pravil lučebník "je
ales{M& dvacet sudíi piv
— jedno vědro mohu Khodlnfi v
kapse ve vestě nosili" — A nyní
nás vyzval abychom řekli které
ho druhu piva sobě přejeme —
Někteří se rozhodli pro plzeňské
někteří pro ivechaUké načež
dal do sklenic příslušné množství
práska k požadovanému pivu
itké kdo piti chlčl Potom napl
nil každý svou sklenici vodou to
studánky Jakmile se prúick roz
plynul zbarvila so voda zlatožlu
tě a na povrchu se udělala pěna
jako smetana — Pili jsme to nej-
lepSÍ studené pivo jaké sobe kdo
prál a hřímavý jásot ze ví och
stran se ozýval provolávaje vy
nálezci slávu — Teulýž ale byl
neúnavný v připravování nových
a rozmanitých pir a tak jame
okusili božský tento nápoj všech
možných druha jaké se jenom od
civiiísovaného lidstva na světě
vyrábí a těžký druh jako: Stout
Ale Porter zmotaly nám hlavy
tak žo mnohý druhý den ráno
nevěděl kterak doma ft do posu
lo přlSel"
Tak vypravoval mSj kolega
ja velič© nadieu i v své kocovi
ně a pravil: "Jaká to dobrota pro
cestující pěláky námořníky zá-
lesáky a trappery nikdy víco
itt bude je provázet! láhev tWhia-
kry nýbrž "pivní prášek v kAp-
Ostatně jsem navštívil vyná
lezce osobně a příští rek bude
prášek ten ve Filadelfii vystaven
Tak nám vypravuje zminěný
list — Co se nás týče nemáme žád
né příčiny o skutečnosti A zvláště
o praktičnosti tohoto vynálezu
pochybovati v pivovarnictví a
v obchodu pivem stal by se však
obrovský převrat! By 1a by to
přece jenom švanda aby každý
byl "panem starým" A celý pivo
VAr nosil ve vestové kapso J Sa
lon níci jak je Vám J
C- O Gravca
právník
v CrírbWn Elok iS © i
FEUILLETON
OdJauaerudy
Předevčírem dne 4 listopadu
odhalili kdesi v Saska pomník
Augusta Gotlfrieda Schweitzera
druhdy profesora a ředitele na
hospodářské škole v Tharandu
Učinili tak to tSÍ tichosti v den
jeho narozenin neboť přihodilo
so oslavenci že so byl narodil
právě 4 listopadu r 1788 Samy
saské časopisy rozepsaly so až
běda málo o zásluhách jeho jen
v jediném jsem nalezl bližší a ar'
čité sdělení že oslavenec -měl
nesmírné zásluhy o zvelebení ho
spodářství vSbec" zvláště nes
smírné ale "o umělé krmení vo"s
14" Tak — a o tom člověku svě
tová journalistika ani muk den
jeho slávy byl-nebyl lidstvo si
ho ani nepovšimlo!
Nechci proto lidstu činit výčit
ky trpké vím žo v tom nebylo
nevděku žo to pošlo jen a jen z
nevzdělanosti Prosím je sobě i
vždělanec plně již toho vědom co
žo je "vfil'7 Kozumí vzdělanec
skutečně "hovězině" totiž tak z
hluboká jak so na vzdělenco pa
tři? Mnohá v prostý kartoun
oblečená kuchařka ví v tom obo
ru víc než universitní profesoir —
nechci ale profesoru tomu činit
výčitky přiznám se že kdyby
nebylo náhody byl bych podnes
nevědomý jako on
Jsem totiž podivín Někdy
mně napadne něco tak zvláštní
ho že sc musím až okřiknout Ta
dyhle mně napadlo že so budu
učit vařit "Nepřivedeš to v ku
chařském umění" pravil jsem
sám k sobě "sic nikdy tak dale
ko jako velikán slavný kuchař
Carěme miláček TalleyrandSv
nebo jako svatý otec Lev jenž
zanášeje se s úpravou stravy ne
beské vynaUzl vedle toho také
zcela nový druh vyřtlf ale talons
ta vůbec mál něčemu se naučíš
přec a kdo ví nebudeli ti to jed
nou plátno !" Tenkráte jsem se
neokřiknul myšlenka byla neo
byčejně jasna Ihned jsem si kou
pil "malou kuchařskou knihu pro
studenty a mládence" A vskus
tku dSyěra v mSj talent mne ne
sk lámala Neuplynulo ani čtrnáct
dní a už vám umím prfvktně va
fit černou kávu Ono to není vS-
ru ani laK iezKejaK i st uo
s ťočálku myslil s= se
podržím umění pr -be vím
co vint a do o-Utne vážené
ho čtenáře mně není
"Tak a teď se budeš učit vařit
hovězí maso" komandoval jsem
so dále A čtu : "Vezmi libru
masa" — nu ano to je pravda
'Pauí domovnice pojdete pro li
bru_ hovězí inaca !"
"Ano Jaké mám i'it"
Otázka mnu zarazil i "No —
hovězí"
"Přední ř Zadní ?
Seber so abys nevypadal lilou
pě! Přemýšlel jseui cítil jsem že
musím přemýšlet rychle Vroze
ný moj krusooit rozhodni "Pře
dní?"
"Krkovici? nebo od pupku?"
Teďjem byl hotov "Krkovi
ci" mně malovala fantazie jako
nějaké tvrdé řemení "od pupku
zas styděl jm so říci — "Vito co
ncpSidoto nikam !" — Člověk si
myslí vola tak jednoduše a —
"Ale počkejte je ještě více druh&
"předního" masa ?"
"O jo! Tedy krkovice rccito
vala učená pauí "opona od žebra
stažené žebro bruskeru stažené
péro nízkej fi šlák husa — to je
ma-io od nohy pupek červený
pupek veverka — ty jsou tak od
32 do 30 krejcaru" taky so dosta
nou pod třiceti ale to už nejsou
tak pěkný A zadní maso to jo
tak od 30 do 40 nízkej Šus na
rozbyf vysokej na rozbrátle puk
šál špalíček svíčková pečeně
ohon — já jo ani všechny nevím
vfil má asi jětačtyřieet mas"
Pětačtyřicet! Trneš Člověče?
Nemáš úctu před prostou kuchal
kou která znaleckým zrakem
přehlídoe krám a určuje mrtvé
ty svaly hbitě jako nějaký profe
sor pytvy ? Nemáš s ni soucit
když jo nucena žádat a uzarděnim
právě někteiou z nepanenštějších
části volá ? A jak smýšlíš teď o
volu samém co ?
Postav se před řezní ký krám
a přemýšlej ! Jaká to krása ! Do
zlata vypraný žaludek slibující
nejnovějšl drškové polívky visí
na kraji lehký větérek hraje jím
jako by práporem Stažení skop
oové visi hlavami dolS jako bv
tm v
jeite po sroru pairAli nevyrazila
li z podlahy nějaká zelená tras
vička A vedie nich visi dvě pfile
ubitého staženého velikána jed
noho a nej lepších přátel tvých
Ano on byl je a bude i nyní po
smrti jedním a nej lepších tvých
přátel ! Za Živa oral role tvé a ta
ké jo ochotně hnojil v smrti ještě
zastavil sebe celého tobě dá ti
hřeben na tvou hlavu cucky ďo
tvých polštářfi boty na tvé nohy
potravu pro tvfij žaludek Smíš
snad Žádat od přítele tolik ? A
Činí tak voloušek vyhlídkou na
medalii ?
A za to ten nevděk ! Velkému
Babenovi se podnes smějou ie
namaloval na jeden Obraz svSj jen
takovou pfilka zabitého a sUže
ného voIa a nie více Ano !
prý je vfil -hloupý- říkají 1 Ba
žant je Člověka také hloupý pro
tože "se dá obít holi" aa to je
strakA "chytrá" protože nedodr
Zí Jen podia toho "dJUIi se" tun
vše ve světě i Člověk člověka
má za hloupého jakmile ten
to mu dobře slouží Hloupé
mu člověka so nadává "vola"
kdyl i nejchytřejši chce o sob§
říci le pracuje svědomitě s nap
nutím veškerých sil řekne si po
chvalně: "Já táhna jako vfil"
Co pak je "vfil" pro člověka sku
tečně nadávkou? "Ach I" volá
Saphir "takový čistý vzdělaností
nezkažený vfil je velmi Šťastný
Člověk !"— '-Nebyli to věru" volá
dále "vždy nejmenši volové kte
ří bráli nej větší úlohy v dějis
áách !" A Saphir byl oblíben jen
pro trefnost svých nápadu Mohl
bych ještě jiné věci a osoby uveaU
Bosa Bon heurova dosáhla slávy
své jen tím že naučila se malovat
valousky tak krásně Pauld Po
terra í#Býk" je po celém světě
slavný chválí se v něm že je ma
lován "až k oživení věrně"—
prosím když so žádá právě vyo
t razení co možná věrné a obraz
pak není hlup ni32e být hlup os
riginál ?
Postav so pravím před řeznis
cký krám a přemýšlel ! Myslivý
člověk m&že si přemýšlej všude
ale nikde ho nenapadnou myšlen
ky tak hluboké jako právě zde
Jen že musí dát pozor aby vy-
kasaný držitel krámu neměl za
to žo myslivý člověk přemítá
vlastně víc o buclaté hezké paní
řeznici než o zajímavém zboží
jejím
A proto (vtipně hravý přechod
ku konci): Ať žije August Gott-
fried Schweitzer!
Zprávy z Čech
Dno 29 října bylo z Trenčí
na zasláno po poště do Hradišti
na Moravě psaní v němž so 51
OuO z) nalézalo Psaní však na
ce-tě zmizelo kdežto ostatní na
svá místa došla Poštovní úřed
ník poznal že jest pečeť ua balí
ku v němž su ono psaní a jinými
nalézalo porušena a dal o tom
ihned zprávu do Vídně Do
Hradiště přibyl už z Vidně úřed
ník aby věc tu vyšetřil Dle
pozdějších zpráv se psaní již na
lezlo Dne 4 listp přišel do Prahy
telegram z Moskvy od syna
Strouesbergcva v kterémž týž
žádá aby dva z hlavních věříte
15v Stroussbcrgových odebrali s©
do Moskvy čímž by propuštění
Stroussberga bylo umožněno —
Deputace dělníku z vagony bus
benské chce odebrali se do Vídně
a žádali tam o státní pomoc — V
uhelnách Stroussbergových v Žac
lóři obnáší mzdu dělníkům neza
placená 40000 zl
Petr Horáček z Chrončic jel
dne 29 října s ženou a Šesti dít
kami po dráze z Mohelnice do
Olomouce Pojednou otevřela se
dvířka a vozu a dvě dítky jedno
šesti- a druhé čtyřleté vypadly z
vozu Když vlak v Litovli za
stavil šel otec po trati nazpět a-
by vj hledal apofí kostí svých
ubohých dítek Sotva však utel
kus cewty spatřil ob? any so za
ručičky vedou a pospíchají smě
rem Kam vlak oujui jedno z
nich poranilo se nepatrně na hlas
vě druhé na noze
Dne 29 října nalezla v obec
ním lese vitínském u Sevětína
služku J Sýkory poklad sestáva
jící ze starých siríbrháka na mno
ze od řezu již rozc-žraných Pení
ze ty raženy jsou v 10 století
Několik jich bylo zasláno české
mu museu
♦ Pražské "Dělnické Listy" pí
šou : Trpíme nouzi a snášíme
hlad nyní očekává nás zima A
bychom se zahřáli a nemusili zá
roveň hlad a zimu snášeli zavá
dí se v mnohém spolku dělnickém
— taneční hodiny Tancem se
člověk prý zahřeje a také tím ne
přijde spolek do nemilých spor&
s některým paragrafem který ra
ději tanec než přednášku spolkSm
dopřeje Mfižo-li kdo c hladu
zpívat pioč by so nemohlo také
z hladu tancovat jen když to
nebude žádná přednáška
V PeŠlské továrně na zbraně
objednala srbská vláda velký po
čet zbraní Objednávka tato vy
žaduje zvýšení počtu dělníka o
900 mužfi
UrČeněk Sokol dříve advo i
kát v Hranicích a naposledy v
Olomúci zamýšlí se svou rodinou
delší cesta podniknouti do sever
ní Ameriky
Oloraúcký pan arcibiskup
lantkrabě Fúrstenberg rozmnoží
— opět své jmění an koupil od
hraběte Adolfa Dubského panství
Skalička a Kelče za C5000 zl
Hrabě Dubský si podržel jen zá
mek se zámeckou zahradou a pan
arcibiskup vystaví si zámek no
vý Pracuj každý a chutí úsilov
nou atd
Dne 1 listp na všo svaté
hráli ochotníci při místnosti pře
plněné známý kus "Mlynář a je
ho dítě" V závěreční scéně kdyl
Marie nmfrá aKonrád má hrát i
na flétna připraven byl dvojí
bengálský ohen Nešťastně
snad neopatrnosti — chytila ho
větší čásť tak žo obecenstvo my
slilo £ počátku Se něktorá kulisa
hoří Duluý kouř a "bengálu"
vycházející pfisobil le obecenstvo
počalo silné kašlat A kdyl pak
uslyšelo starého mlynáře xa kuli
sou od koufe též kašlat dalo se
do hlučného smíchu "Konrád"
horkokrevný to pán ač nemohl
zprvu ani mluvit obrátil se nej-
becenetvu pravě : "Ctěné o bečen- i
stvo to myslím není k smíchu
ani žádná komedie" — mrštil
flétnou o zem ! Opona spadne o
becenstvo dílem so směje dílem
rozhořčeno odchází Tak skon
čilo představení !
Výbor spolku pro chov kon-
stvA a dostihy v Čechách vypsal
cenu pro jezdce který by ve 8 a
pul dne ujel 50 a desitioo míle nA
tomtéž koni Z členů spolku při
hlásil se toliko pan Bedřich Wa
gner okresní zvěrolékař a Podě
brad Dne 23 října vyjel nA svém
Šestiletém konníku o G hod ran
ní z PArdubic a dojel první den
do Citová za Mělník 17 6-10 mí
le Druhý den dojel do Žatce
třetí do Běchovic a čtvrtý den ve
4 a pfil hod odpoledne přijel o
pěť do Pardubic KfiR jest úplně
zdráv a nejevil Ani nejmenši
známky unavenosti
O hrozném neštěstí koluje v
okolí klatovském děsná ovšem
dosud nezaručená pověst Čásť
tunelu špicberského sesula prý se
a pohřbila 50 dělníka mezi ni
miž so sám podnikatel staveb pan
Porth nalézá Toho Času kdy
obchodníci ze Zelené od nichž
pověsť tato původ svSj má do
Klatov se odebrali bylo prý již 9
obětí z části těžce raněných vy
kopáno Dne 3 t ni o pfil dvanácté
hodině dopoledne vypukl v Mýtě
u Zbirova požár a v krátké době
strávil 12 hospodářských stavení
a 17 stodol se zásobami obilí
slámy a píce se vším dlouhým
dřívím i palivem NcšťAtn!ci
tíží odnesli jen něco nábytku ša
ty a peřiny NejhorŠí však jest
to že z pohořelých málo kdo je-t
pojištěn
U Rumburku seděl v těchto
dnech na okraji lesa na stromě o
hromný pták Když se k němu
lidé blížili zůstal pokojné sedět
tak žo jj sekerou zabili Byl to
postřelený orel který nemohl u-
navenost! dáte letět
' V děkanském chrámě čáslav
ském pokračováno pilně v kopá
ní a pátráno po kostech Žižko
vých kteréž by měly cdpočtvati
na míte nynějšího oltáře P Ma
ric Avšak a! dokopáno se až
na skálu nebylo nalezeno Žád
ných stop jež by pohřebiště Žiž
kovo naznačovaly Několik pře
tlačených kostí a zkypřená p&da
svědčila tomu že bylo v oněch
místech již jednou kopáno
K železničnímu uradnik p
Friedmanovi bytem v č 540 v
domě pana Uhra na Prokopovo
náměstí v Žižkově přicházíval
častěji na návŠtčvu jeho příbuzný
Č Iiasl z Heřraantc Učil se
řemeslu sedlářskému n p Jana
Hartmanna ve spálené ulici kte
rýž jej již několikráte pro rozliš
čné nezbednosti propustit Avšak
vždy z&s na domluvu a prosba
jeho že se polepší opět do závo
du přijal Mladík ten je nyní asi
10 let stár záhy ztratil rodiče a
o náležité vychování nikdo se ne
staral Byl nad míru lehkomysl
ný a kradl kdo co mohl Pan
líarlmann trestal jej uosti ale
nebylo nic naplat V neděli dne
31 říj přišel do bytu své přibu
zné p Friedmannové s pevným
přodsevzctíinfžo ji usmrtí Těž
ké kladivo měl připravené v kap
se Když však chtěl úmysl sv&j
provésti přišla ua itistl soused
ka s níž pf F tak dlouho roz
právěla až so manžel jjí vrátil
dom2 Dobře promyšlená vraž
da tedy tentokráte se nepodařila
Na místo aby zhýralý a dle vše
ho již úplně zkažený mladík upu
stil od strašného zločinu přemý
šlel po celý týden na jeho prove
dení V neděli po jedenácté ho
dině dopoledne přišel opět do by
tu pí Friedmannové a sice tento
kráte nad míru zdvořile Za
tihvíli žádal jí v kuchyni aby mu
laskavě data 50 kr že částku ta
nevyhnutelně ]otřebuje Paní
F vědouc dobře že peněz nemu
sí mfti vytáhla s kapsy č ty r krej
car podala mu jej a obrátila se k
němu zády V tom okamžiku
vytáhl mladík kladívko z kapsy
a vší silou udeřil jím pětkráte po
sobě do hlavy pí Friedmannové
Krev řinula se a hlubokých ran
proudem a ubohá paní sklesla bea
sebe na hrnek na zemi stojící o
nějž si krk v déb-o asi pět palců
prořízla Vrah kleknuv na svou
oběť chtěl jí násilím vyrvati zla
té náušnice z uší Nemohl je
však rozepnooti a mysle že paní
ř nedmannová jost mrtvá pokoa
šel bo roztrhnout! jí ucho V tom
vzpamatovala se loupežně přepa
dená paní a sebravší veškeré své
síly vrhla se nA vraha Zápi
trval delší dobu Ku-ssl bil ji do
tváře a do hlavy koneční poda
řilo se ubohé leně přemoci zloty
na a vystrČitijcj zo dveří On
však nechtěl popusliti a pevně
držel přepadenou y smyslu Aby
jí shodil s pavlače a druhého pA
tra Na pavlači nastal opět zápas
na život a na smrt Žena křičela
e5 hrdlo stačilo bráníc se tak
aoulale le na vrahovi celý kabát
roztrhala Konečně na voláni o
pomoc vybíhali lidé v přízemi a
v prvním patře a byt& svých
Vrah zpoAorovAr to chtěl so ale
spoň útěkem zachránili a bělel
rychle přes schody V průjezdu
zadržel jej majitel doma p Uher
A držel jej Uk dlouho a! aa čtvrt
hodiny přibyvši policejní strái
odvedla TnU na policejní ko
misařství To r' - i oiv-
teeaskéma co trtaifi: aoskIa
Přiznal se se všemi podrobnostmi
k strašné biu STéma skutku a aa
přííina udal le prý měl lptB$
boty a le si ehtSl Umto sposobera
pomoci k novým
V Kuěževsi (a Rakovníka)
vloupali s) v noci na "Si ta za ne
známí dosud zloději da ko#ti a
okradli tam panna Marii o viecla
ny stříbrné a zlaté mince jimiž
byla ověšonA
PrSměrná cena masa a rh!e
ba v různých městech KakooskA
V tněíci sáři t r byU prJmirai
cena hovězího masa: ve Vida 37
kr„ v Praze 311 kr ▼ Brai 33
kr t 1 Jací 32 kr a ve Lvov 25)
kr teleel maso : veVid&i 3 kr
v Brně S kr v Linci 3 kr a ve
Lvovi 26 kr maso jehn&i m
sk opové : ve Vídni 30 kr„ v Br
ně 21 kr v Unci 2"i kr a ve Lvo
ví 1S kr vepřovi maso: ve Vi
dní 4 kr v Ural 31 kr v IJari
3j kr a ve Lvově 30 kr Bili
chléb ve ViJai ll}kr v Praxe
10 kr v Brně 9 1 kr v Hradct
a ve Lvově 8 kr řern chléb :
ve Vídni v Praxe a v Unci S kr
ve Lvově 7 kr v Brn 7J kr a
v Hradci 6 kr
Z celého světa
Členem duchovenstva line
ckého jst dle šmalima tél
diecose na r 1S7S potomek staré
šlechtické rodiny čevké Lad vík
Vríovee SekerkA se SedČk- jak
WM O dí prvé kAxatel hlavni
her chrámu lineckého a (král ve
Schvertbcrgo narozen v Klad
ska r 1M'J a nyní na odpočtaka
vJPodčápUch bliž Drážďan Starv
iitný rod vladyeký Sekerki x
Sedčic {zvýšen r iG&i od císaře
Leopolda do stava hrabat říš
ských A dovoleno uu Aby ae í le
nové jeho pii „Vršovm" pv
ně vadl dovosoVAli že poc-háxrji
zrodu vrioveckého jel jjkk vě
domo r llU" v oj voda Svalplak
až na jedeného Vršovc do cizi
ny uprchlého byl vyhabU Hra
bata Sekerkové x SřdCw v Če
chách uedlí v přvdešlem totU
vymřeli zachovali se však v
Průších kami se dyi jeden a
nich přestěhoval Za pold&Ího
potomka pokládán Bohumil i li
li bor nar r 179$ prokf po4
plukovník snad posavad 1 í j tet
Tuto pak objevuje se ještě jda
domělý pravnuk vršovecký v
Prusku zrodilý prvé v ILakoa
sích íinní a nyní do Ss vyslho
VAlý ovšem úplně [toněmčený
Sultán zanzilArký na své
ctě po K tropě slyšel velmi
mnoho o všelikých roxpočteek
Když se navrátil do avé říle a-
vefejnil též svSj roční rospoet
aby milí jeho poddáni také svě
děli mnoho-li je do roka stojí
Hlavni airoj přijmi jeho joa
poplatky celní jež má najity ku
pec Sutu a BotabAye za 6i"j
xl ročně Z těch pněa však al
tán nevidí nikdy nni krrjotns
jestiť oně ma kapři tolik jil dl st
řen le tento oněch CMXOuO aL
si ne bává na splátku dluhl Na
přes rok však bude dlah ten již
uplacen a sultán bude tuvx i dělat
nové dluhy Dříve vynášel mu
též obchod otroky 90lXla
tých ročně což ale nyní úplni
přesulo poněvadž své pxl JUné
nesmi pl prodávat juuit se l-
dy spokojili s vj lelkem svých
stalkfi jisž mu vynášejí rvne
&0000 zl a tu není divu že ai dul
cestovní útraty od Anglické vlády
xaplatit
Obracení lida na křesťan
ství Anglická snolečnoat jjiž
účelem jent obrAceti lidy na vi
ru křesťanskou obdržela od vlá
dy ruské svolení le mil čin
nost svou rozšířit též na králov
ství polaké K účelu Utrtu po
slaha společnost ta četné mi-i-
náře do VAršxvy ůřxdy dotxly
pAk a Petrohradu nařízení aby
poky tli Angtičxnaa ve věci té
to všelikoa ot hranu x po-lwra
SX ť I t A A mm m B ASřOX
" ÍXlX I Kral polaKV JiAlO
který smitelntk měl txk akvié
vyhlídky na tek a alár avětx a
tak smutný koner- jako stařičký
nápadník koraný poUké šlechtic
Adolf Mxltxewakí Před rokana
1830 byl bobxlýna statkářem a
Poláci chtěli bo miti svým krá
lem Po revoluci byl dlouhá Irtx
vězněn a dosáhl svobody teprv
roka 1SH Kdylk r 153 spl-
sobíli Poláci nové povstání po
važovaIa bo jednA atranx polád
jelte za nápadníka trSaa a
toa přičinu byl nazván selským
králem i'byUk jmění svého a
bětoval Jíalezewski věci náro
dní statky raa byli xxbxveay
Nyní lije jxkolto Almolee obe
jedné A doptává skrovničkon mě
síční podporo Bydli v bídné
chatrči ua pídě někdejlk-b roxaá-
blých stAtká svých
Turci pxchtt se p kaltufe
Nejen le umněji ni dilxt státní
dlahy a státní bankroty jxko kře
sťxné Ale i divadlo počínají pě
stovat! Fromne divadla sa! Lá
nová mají v CAřibradě dirAdlo v
Ak-Serai a hrají se v něm nejví
ce kasy Ifoliérovy v fskUJa
tareckétn Ponivadl Ale posud
ládni Tukyne nechce se odbo
dlAtí k vystoupeni ba divAdle
hrají mulHI txké áloby lenské
Keditelstvo dvadlx hodlá vlak
engxlovxt i l které Arméaky
I_ X m
mmxrw3 iu rx inn itun s
- - f
rak s kJtMt ia&oo&I ftáJd '
kem avoša4 2rpk v WrýluV
dnech leták k Na I efeju
a ostrá vyražtfai&A která tím
vtee smáhalA poka4 plr4 jjf
nebyl xnáaa Kose? a vjleiřdj
dA Ukármlk I vyraiIak
vznikla iZlAkem kola4 ped-liv-ky
r řepici a k nikoli tsams
atbrl simatýsi otrašikiB které
ho bylo při vydiláváai ktl-%
odstra&ěal smi poažiijw {aiul
čepice dal podšívka vynárat a
ahndilji jl&oa auaž výra
leaiAA vtee neolajevila
Pai V Bavorska Bavorský
uotb! mak bwké návrsk aák
na na 4a& a pi Mlajtr prmt d
vOaoTA a-! iMavrkajv aby v
obcicb př í uuO 4rvautl vi
Ujícuhplaúlo ae a kivUiw přaitr~ r Lcaua fc U akái
tři aniioa Untlh priautl
v Hsíicb saistcla 9 anark V
škerea přijeot a dane rv po
čti a m HMIXÍaL vydÁat řt
prováděai xákea 114 Vis ai
I čele&a xikotwa jrl xaaavaii
íta pl a l ajWi Kkx vzniká
jicick rvnsaiei dlkud2 ai-1
takn jt tpv v drti4 ra-1 ~
Dále avádl aaialr le v mJ
daicb 11 bfteck vl- v tUvork
od vsUkljvb pl fkLs- ica
2v0O cb a AUbl % ub a
míeli Nroiá!in r'sí"l-j vi
ní ta iml easoJi a v Uaork ta
ké přijaly ámrti k4amásím h!
vxtekljťhV" —
1IU vitav brxaabu"
rová V Alttbrka 4&}fala s
těchto dal v$-:tí
braAi b%rl a
byla bMB cl
čat&íkl v j stavilo rř dr
h a brambor! Také byli vjta
veay tři živi brouci brambrovÍ
BAXvatsi Cokw! a A—nky
schválai přivvlrat Pit vjLaiě
odbývala m také braaviboroiá ko-
tittA a enexi roxaajaAitJaai krt&4-
mi a braaaborl byly: braabro
vá o!évka po ASjjlkta vej ř
xjml ne by brambory paItJka
aui skryté k!avaf jídla u
j R Jtj'jB 1-rajjBborv v
„masJurt" brAJuborovýnk p
vn připravený o4 SIetaa v U
bv&hsek3) traalwrové kaal
ky Irambory aaaftAvé %rtu£
bratuborovýna aa!áta t rxjsi t
ry mandlové braaaboruvý p4
dig matdPtvo% omáTkwMa a k
čn4 bramborová zarzUa
lk4 x petroířj! Lva4 Lia
ad avítiTo tol bal u pflite
pevtrálali iu dbré své vLa
ataxMitia Arboř vyjdává m a
xt fiaAAaimt aumaatry boa {
lovki řtle rako!ké t-lai dxi
z prtrv4ej iíal aera a!i m e
ta losové abodaoeti a vá- t 'to
até LsL ! nent (vv-bi bwoiii
lby ~tAU MoUn v!ati
jVšti ktoa kJyl V xáSJ a ao
bla ! V fiká dxal dá mu lboe vy-p-cčiUli
: da Rak4ka t hiiii
petrot]# p brv PrU tvm
vil eukdíjí 1 o vytilí a podolky
této a4 3 L ZL Jat tedy
bd pLatili jen aai 3 xL rvu
tf f
tIllitý vjAálea v kolrUl
atvi Fr%A(xaxké čatpLv přaá
šťjí wbursé Splávy 1 é aa ap
mAri vydíláváal kllí aa řvtiy
kterýž laědCtiÍ mm pA xxvii
j-alt xjiíé podaět k íplaéwa
pft-Trat dtavJia kw2l
tví clr aifjn vyauaxvta j
xllxa i arť ů ur xarková&a
ba i vlaa podrží aVta a-bpawt
pr utkenai-tti% H %m práee
vydtáváiaa pojená kteráž AŽ
don4 vimi dtoeký !m vy žalova
la c-beuí-il a na kb téaaJf k
nesvěřeni králko Plrod-
novíbo vy aá!e tyW jml fraat
roaký Idčcbnik MoUio jVrnl
xdržuje mí právě v ManKotr
kdl aAÍUkji m nji i li toaárny
na ryrábřet IcmectiTu Pt 1 kou-
í o4 aae htrk cb to ármtk 1
ataVr provili MtoaOA
txá!dsjui zkošk : 2-abl vrt
a slábli s ni kli i ktervAŽ av4
aý lebik kn4 uwalřlaua aj-vdai
loll ajAiiÚ lran4 jit}ea 4owJ
V LxjiKMkU držeaýtaa aajam l'-as
AAČrž avrctaal j plrk4 koliy
-hftoati Pa plynatá téla Jbby
dala se viVtAxa v lan s kile poxe
prty étříli a nebyla praaMe Sp
AAvá tak 1 j AXsaZci o4 řtrratvé
nastřibani rvaexJMiU accaoIí
KUivlay laku xbvAMB vba
lil Mo&toisoA L vápeeave vvdy
Aby ji zlovil Aiszadlx ktrýtl ji
prvé byt Axřl muZnl Aotiei ji
několikráte jaaWa WkAta-
Boo col ava T xl xaixat Irvx&a a
xk necbAlx xe { ta mtmim Uf 1#
Axtbnoati Ol AxbiU otce xl
tobola Mdíb4 VV-abAStí klf
A m m t'i biu i ~ Mtmf v m Ha i
~" — —
aat leeaeat byl mlmm tmtuv
nejpŠMrk A ejdkxl šib axv
j(lMkfcb továrnácU kult-ixltkýck
kd4 f nweje ee panoci airoj 1a
OA xáklxdě uevlxlčeaýtav zkal-
ti vědeckých trvá až dowad vy
dělxváai kUi aa Ivuxeny xxpvv&
3 neděle v tocatia ttpxde Ale
vvlxdovxla poxze 4 bodixv čaax
neboc ticn 23 naiant tHfboxl i a
zajisté HoAUixoa k vUl-kýaxf-
vysvětliv káxx a výkdSax ráe
avé Svědkové této xkgnky kaš
li kolelalstvi dokonale Axxjt vy
alovili ae 2e lisí kde xxiaext-
nxao jvt 10 dlaik£ !xe pří eil
litém roxiU k ni práce v jxkéea 1
Ang!íčxx4 ja axlauy a které!
je-it tákioa AÍxr a roskvélA
k B o W _
at:tifkiii wfi vii&er Lxe
tiaat sSeofeea vy4lxti vaa
- —
f
Iuw aa v a xm n=Msy x
axitý v:i t±ttlzh Úl) i
„ lni a _ i
vsál sc 11 v Aaikka vya-i-a
svij výtaO
IÍ4&bar4ý e&cVfvlaAk kraW
Uaa v Jfrk Pt3ivařajl tfri
v áWi mmtehiy kimuk ttivadlA
Vrstva P_fř
Sakldc &aí m krileaa
S&aaxi(dra SMtc vké ixmr v
Hxtabarrav aprari Evrwy a {
frvt- 4wi 4i Aínky TOa -
rrb tiai aste aaMrauaf !
tždli pli aás aaxrtki aw
WHklaiMvt awcktsrii l"i-tW!
Číailki aa kriI% aab tli vii-1
Ať p AAiWrs4ií ra
A vAíh saJk&mri ja mém-kmimi-
ka &aa hmln aa kra'— Dm
-
sviii 4r- xtr2 mm j
mjltax at j JJLaaj j t b Li -
ajiiim uxa xa-i&a vjtr
boxu a ra afáakA Kosmv
Ai kl'2 virmi m4--Xw jx Imm
li piiLU dal a S karJ r ř -
4aJt A a4-áa)ý t5Io krá
UjMiaký 2vZ Hwrai K pkíaia
vy k a a bftlikisi da paláce kra- i
krái wfc-žrti xařiéiha i
lL'ián řC firt-taú faaUU l
kv tráarc!a a i-v iaa4k Ňrk I
aj m #
Veí!t tat t L 3 baaiaLrf Íib{ 1
liíř ilobí ptXanSt X V-l tmlj
poddxiij iaiJi vCr kal r
txa#c - 1 ix aLav JaU
KatAAa Žm bv kS
aája vrxAeaa neb i
sarU wdawxafc b l t
k iy pi ili-4 '_aJo- a t syni % '
bi v SiNjjixJr-adaJax j-i iíbm
ba cikáaA oaklada aavraiLi %
arni xx ta trt amrli wCká?á
70 ct
p i - - ia NEW YoSLK 4
t - -: A L Til V vvM PAN T I
wbdfZií i-"-- r p?v 1 L¥r vt !
t
„ V - lir-
$ra4á-rá v ab~al%a p tlA xl i
IL5%íLbia-
J ta aiaikrwa A VciJ-a xai- (
ta iai { avottn xjí~aj4sa íiy i
atwa-'4 tJL-t?ky iWt ažw ijá
Lata a a vvíjaai Axké vtUtr Ut
V i li f tUra—w CShA LK
čjie Jt poxsr Kil
N_Trk 4 thríeataí TvX Co !
rx'i 9mibir%!lZn p rw-
tóa Satáu i- i- kt4
m x4y luveauy tcoi
ZA Cíl X VE YELKEJL
jlsjkU či at 'i 4 N-ar Y#rk x4
1 IMaxJJ píCmí ti Jr
ží mLm Č-té x aKiIwvajt4 dr-
ky J J tr„ iana lm ukrvBL4
aK2íai tak ivxaitk '
xSxiWfáj l-i si x vrb v a j-ai:b i
Krve i xíif a xrxkr pu kw l
ky %V X X pIiAé S x li-!
v a kamai MÍ'vk x piďrjit '
xx Zjíí Zaj Xx W aull ksw ki
N# €m A 1 Ui TsX Cvt- 1
pxay wvtita r Iř-- lai-
mim dkrti rivlaBMBt aaA- í
mi čaj A afaraaaM tX bi b
tla riLi avvjt 4uí'
-
CISTY CJU!
2 IV i UAZm Ku vtcuol
mm b-f4 pr míj % hom is
tvli t4 kw4 laitaňa
p
b A x txk aui- b pxiátxl xx
Iva4 rr Kst-M v5kv
PRAVÝ
poa tak Xvf Jitří rs atijna i a a m-mm T- - „
UvkJy pcoxky A mrl?~mZ:mZTZŽ?Z
3 Poa
vf avat-aw brr !( a-'to trivia
Nb Um ajmt vtsiiik xr
aUdaikx X l vkapa! x Lti
awji k ap taa Uwiř
xx ka x-2tvx fy !í- í
drwav XX r% V Viéaa
4 IWÍtxJí
fmCř% Va JSy
f&Urtm Uli % h "til % tvj a
š r-j- b ba ala
ikaM 4 ava ča-
Y txt xál m4k i
Omwc tmmmi aa av an mmmmm Tm m Umm
mmmé mj ianwi a X% ?a
a-i aaaa
t mmm tm
X 'Tx aa ai
tmíme mmm: kíat mim a _
r mm a
—' t Um mmmmm Xij „
S'- aiMiitTikp ftmem h aav
:lUTtCřXAVt
—
OSXxlt k axaaat AlT Lttl 1%
lváka
KAXSAS CITY SAIXT
JOSKril a OMAILV
mf J
' am w Tr
ta L raálMarv
TeaCaA
i y Haraar-l
aaa-a a-r' aa Ih
Hliaa k4a&a kwr#iix x t
Jíasatíi avci klxrvawtis ?
uzzxl saa I xJr-m
Vrz'—
I ttaMBsjRria% WawAlakt M
I r- a mm mmmMmM XrA mmmm i 1 1 a
f v -~ 1 a4 iaMt mm XÍXV SXaak
ta aa mm mťm~á mmmt „m „ % _
%mmtm w-mm aaaa tM a t
m -—li— aa Lmx toa a_
UM m% mmm - - - w
tm ±m~ m imlT
" — mé Kemt
a- ta Ajkw
ta m aa
13 aa
'
M a aa
i
a —
i
a
ťa
u m
mm
': k
i! I'
ar
a
[ r-m
j 51
L—
n
( ♦
i "5-
tksciiaíiij st ztslil
VvIat:I Pwirka Zijxdm
L£X na 2rcUOT!NY
aataaaaaataaaa
i w-OJTJTJT 50CtC2?SkX
i
rxsrrt xxm-xí v xjaxs x nji-
xx w xaixxSjajrr&'%rt%i
Jt A1-X2 XAřaX
& iwaT X s?XíTa
X
J m-m 4 VUk
I
' — ~
i IM(
i -ex4ctvtótxi%M
a 4MíXtM h te mm W
Cm l
S3 VYDÁHL
Okmmhmim aawxsasxt vi:-j
#4Vía aaiat f ?afi:k iáb
tnt-ry A Cxxxv'y které dle p
atfdxJt aTlxxi bdi VÍUÍ e&WAa
i TmimlMt JUi atel SaJO jxkal i
axahxaa jsa itticii čas_vjavl vy
jl se exxxAovxitfMax k
ki eřrtx m nevtv v x%i
mti is4}2s4a ijxK a4 A A#tw
vnijší eey axxL láJai tíaaat]
viWbxy ZmmJfmtj1 ve eajA
a±taK vycxájNl v txk
výHk xxls£rr4 kde je jřa 3AJ w
bj VxiaaM
ICMkčxe všWbay AVrtna-it a
beUSké vídaacká fr&xiyal
a4 avl -uak4 evvAaixexaii
tkK fedx7aké bbáxi av
aaíSVAdi Aaiavy rf-Adxi f %4
I k4 V a&Xsvkini AaaSkixX A j mJt avjk
bori SN-Íy V lf-ÍJXX
aaa&xxxa lm2 áfaý a-Axuxan
přv 3M aack Kb xevia karS
i ve xp-j 4áit'b vytkásl— -Ty
! ceattikl eAXálxk A W c-t t-4!s
41 Itri T:-
rsMJaaadaMa
a „aa—i -
I aaaa h mm I —
T aa eaaa
— :mm mm tlak
mm mm 3ax
ixu mm mm
a mm
Ti m mm mam
I mm m X-nmm 7 m ncm Ba
' n %a atx
— íaa ra
am mm aw I
a ianav mm K m mm
aw4v fca la mm m mm
— aaa a iUJ mm
a i — % w Ea aua m m
t_a ni ts r tut m m m
i w mim m mim mm na m mm
l mil c- tsm t~t mm
: ik — ta m uz m a m
! t-mí — Um m urnm mm
mm~ - ~- mmmt'ímm mm m mm
lUaaKjmyak a 3
i
mm MMmA mm ntm mm
mmm — mm St m mm
imisurmm mm Tím mm
k I - mmZ ni HZ
1
(aj-jj £ — &m mm t3 m m m
i mmw — mmm Ta mm
U4c " mm mm
I — -
f-mmk
mjm — afaui t i aiiaMi
r- "V- A Itairx
ana VvaaX
I KZ m±r
r~ ---a a7-—Ji ]m
m? h m -mu fc m n tm i m
mmmmmmm mm
— éva mm mmr rm-im~
i a aM-w mm a oMb maJ
mmmm mímvwm mm r % mmm m:mmm~
mm a— v mm % mm m rii
a i mm i v r r i a__
osribZízrr
r-v? "rt-H cV n-a r '!í řTTi
ČIlvo k crrírS fcsL a pk k o-I
den byl ť tj" v —
trí:ri!lr~rt-ttřtrl
t