Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 08, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '1r
í
V o
týdenník politicky pohony a zábavný
Uajitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročně 120 i s poštovní zásilkou
ROCNIK IV
OMAHA ÍJEB D N E 0 P R o SI NCE 1875
C1SL0 32L
pňajfyj jií™"'! tt-— fif — r i t "f f i it ! i i ni n itn w mm i iiinii ! ni i umím i min i 1 1 i m m ir fuTri-iort1'' tt - uVnam wr'iB '"V"ntr -" y°
v w mm m mm mw mm MM mw
f
1
7
4
4
i
2 "V
?
í
'
- v
'
r
1 t
PříspSvky povstalým Jihoslo
vanúm Přeneseno z čísla 29 -Pokroku
Západu" 970
K torno bylo zde vybráno
redakcí :
od p Vid Sadík- u 2—
J ŽUstnera 41 L—
u K Ludvika " 1—
- J Roubala -50
Pau D F Rázný e Schuy
ler Colkx Co vybral a
nám zaslal 12460 k če
mai přispili :
pan Fr Folia 44 5—
- Jo Proíik "3—
- Jan Janeček 44 1-S0
" Fetr Rank u 150
Slečna Kl Svobodovi - 1—
pQ M Sádlo - 1—
" Kr Otradovský " 1—
" Mt Mhtk (BatUer
Co) " 1-—
" Jof Vil 1 —
Z JclIintOD " 1—
' Jn Miller - 1—
" Ant Fila "-50
M-rt FoM "
Frnk Pt-hek 44 -50
- Jo#fšrimk "-50
- Josef IItvi! "-50
" Fr Procblik " -J25
" UtU% "--25
Fr KraJman "-25
" Jan Folda 44 -25
- Ilukr "-5
" " Vidlák "-25
Jak Janky "-25
- Frt KoŤiřik "-25
Felix Ševíik " -5
" J(
Iop Sthoi " -25
" Valenta " --25
Toru Doétal 44 -15
Jo Vivra 44 -10
V r Iliaaý " i —
Ihrnera ISSS0
O dalll f rípevky analnt pro(
dárcům nrdoioé diky vadivá
Redalfcoe „P Z"
čtyřicátý čtvrtý kongres
Mich C Keer z Indiána přeď
šedou
Grantovo poselství
Odročení do příštího pátku
Velké neštěstí na moři
Wasbisotox 7 pro
V pondéli dne tm so
žel se 44 kongres
Předsedou čili mluvčím
" irolen Michal C Ker z
Indiány V úterý ve 3 ho
diny ťdpúldnc Čteno bylo
Grantovo poselství jehož
hlavni obsah podáváme v
stručném výtahu ponechá
vaje sob3 obSirnejSi pojed
tánl na přistč
Zní takto:
Grant odporučuje nuce
nou návštěvu Škol pak roz
hodné odděleni státu od cír
kve a zařízeni svobodných
Žkol státních — Dále odpo
ručuje nový zákon kterým
by se nařizovalo Že od ro
ku 18&0 práva hlasovacího
ve soustátí má xnlti jenom
ten kdo umí Číst a psát —
Odporučuje ostřejSi zákon
proti Mormonismu a Poly
gamii pak zákon zakazují
cí dováženi čínských Žen do
soustátí — Odporučuje taxy
ua veškeré jmění vůbec
zvláště na jmčnl kostelní
O otázce Spančlské týka-
je se ostrovu Kůba mluví
velmi mírné a odporučuje
neutralitu
Posláni bylo a patrným ú-
r spokojením přijato a múíe
se tvrditi že tato práce pre
sidentova patří mezi jeho
nejdukiadnejJI zpracováni
Po přečtení se kongres u
stanovením rozličných vý
borů do příštího pátku od
ročil Ioxdýn 7 pro
Tvrdl se že loď aeverone
meckého Lloydu parník
"Deut schl and" přisUi nčkdě
r severním moři
Loďka patřící k lodi"Deut
tchJand" přitsálai jedním ži
vým člorěkem a dvěma mr
tvolami do Speernes
LokdS 7 proa
Je k obírání že jedna loď
zncchrjíci parník Deut
tdliad nsplirtila do £heer
m 110 životů ziKxeao
D "í rriry t3 kí psutím
Při honu na slony nacházel
se princ v nebezpečenství ži
vota vyvázl ale Štastne —
Princova kuráž byla na
hromadě
Telegrafické zprávy
ANGLIE
hosuis 2 prot
Včerejší účtováni na bur
se mělo neobyčejné množ
ství úpadků za následek —
Xej znamenitější bvl úpadek
bratří Bra£2ioto jichž pasi
va obnáší $3500110— Mimo
toho se oznamuje ještfi pět
podobných bankrotů
Hotovost bauky anglické
rozmnožila se minulý týden
o 110000 liber sterfingu
Pařížský zprávodaj časo
pisu Times oznamuje Že
vévoda d Ilarcourt zdelil
ministrovi írancouzských
zevních záležitostí vévodo
vi Decazes vyjádřeni lorda
Derbvho že Anglie proto
koupila akcie suezského ka
nálu od mí st okřále aby se
kontrola suezského kanálu
nedostala do roukou cizích
Z Londýna so telegrafuje
3 prosince — Zde panuje
krutá zima již delaíčasa po
celé Anglii Veleznámý pu
škář Wesley Richarda zmr
zl na honu
FRANCIE
ParÍí 2 pros
Slavná dramatická umřl
kynS Paulina Virginie Deja
zet zemřela — Francouzská
banka rozmnožila svou hoto
vost minulý týhoden o 2
278000 franků— Times o
znamuje že roškozená pa
roloď L'Amerique byla vi
dčna u scillyských ostrovů
Jeden vládní parník bvl ž
Davenporttéto lotli na[Kmoe
vyslán posud jo však nezná
mo zda-li jí nalezl
Paeíž 3 proa
Municipalita mčsta Paří
že darovala $00000 k fondu
by francouzským dělníkům
se umožnila návštčva vý
stavy ve Filadelfii
Nrw York S proa
Dle telegramu z Paříže
nabízel mlstokrál egyptský
akcie suezského průplavu
Francii ku koupeni — Mini
str Decazes zamítnul nabíd
nuti s tím podotknutím že
by s toho snadno opětná vál
ka a Německem vypuknouti
mohla —
NĚMECKO
LoKDf 6 prou
Z Berlina se oznamuje že
Gorčakov měl s Bismarkem
poradu Dále se oznamuje
že všechny tři velmoce : Ně
mecko Ilusko a Rakousko
ohledně východní otázky ú
plně svorný jsou
Spolková rada německá
se usnesla Že ona suma
která byla k zastoupení ně
meckých výrobků na výsta
vě ve Filadelfii povolena
rozmožena býti má o 100000
mark
RUSKO
Lojídt 2 pros
Z Petrohradu se oznamu
je Že Rusko a Turecko po
dá protest proti prodeji sue
ckého kanálu
ŠPANĚLSKO
Los Dfx 2 probince
španělsko slibuje v po
slední své notě spojeným
obcím poznenáhlou emanci-
paci oiroKU pa jisuj výsa
dy ohledně obchodu 8 An
tillámi a konečně rychlý vý
slech zatknutých cizích pří
slušniků kteří se proti ko
lonisačnímu zákonu provi
nili pak r pádu že by se
jim bylo ubliižlo slibuje od
škodněni V Madridu se f
velkým napnutím očekávají
zprávy jak tato nota ve Wa
shingtonu přijata byla Ta
to nota jest zároveň Španěl
ské ultimatum
TURECKO
YJdxB 13 pros
N F P" přináší depeši
vébo zprávodajeLterý pra
ví že obaádka turecká v
Goransku fettávřjícízdvou
prr oorů řádného vcjziatr3
Ixsdýn 2 prosince
"Pall lall Gazette' do
stává z Berlína zprávu že
vysoká porta zaslala knížeti
černohorskému protest pro
ti mícháni se Černohorců do
povstání a proti podporová
ní povstalců — Velmoci pod
porují tento protest
BOSNA a HERCEGOVI
NA Londýn 8 pros
V konferenci která se v
těchto dnech odbý vala v Ber
lině mezi Bismarkem Gor
čakovem a rakouským vy
slancem mluvilo se o návr
hu který na Žádost ruské a
německé vlády vypracoval
hrabě Andráši o záležitosti
tureckých křesťanů Tento
návrh obsahuje reformy kte
ré turecká vláda slibiti má
a pak záručeni které velmo
ci od ní žádati mají že je
taky provede Bismark i
Gorčakov návrh v hlavni
části schválili Po koneč
ném přijmutí tohoto návrhu
Německem a Ruskem po
zvou se ostatní velmoci k
přistoupeni
MALACCA
LovDf x 3 pros
Služebníkovi zavražděné
ho vyslance anglického Bir
cha který od vrahů téhož
vězněn byl podařilo se ze
žaláře uprchnout i a dostal
se Šťastně do anglického
hlavního stánu Tentýž vy
pravuje že Maharajah" Leta
který stojí včele povstalých
Malajů silně se opevftuje a
pevně odhodlán jest Angli
čanům všemožně odjtorova
ti — Přípravy k ráznému ú
toku na povstalce pokračují
stastně ku předu
SOUSTÁTÍ'
Washisotox 3 pro
President Grant předložil
včerá své výroční posláni
kabinetu kdež bylo po čtyr
hedinne por-idě schváleno
Výroční zpráva finanční
ho ministra uebude ani del
ší ani kratší obyčejných
těchto zpráv Dle doslechu
nebude rozpočet převyšova
ti onen předešlého roku
Toleim O 3 pros
Dnes v poledne mezi 12
a 1 hodinou vstoupil jeden
pán do úřadovny městského
auditora a žádal úíadnika
kt rý v tu dLa byl v kan
celáři Že venku Čeká jedna
dáma v kočáře který nemů
že opustiti a že by ráda s
ním mluvila stranu koupeni
městských dluhopisů — Ú
služný úřadnik neměl nic
spěšnějšího na práci než vy
hověli přání oné dámy a
mezi tím co se veuku s dá
mou bavil štípnul cizí pán
2100 dol a zmizel
Státní škola
Jamcd G Blairio hodlá v nyněj
iím zasedání národního ehromi
idžnl pokasiti ae to by přijat byl
dodatek k spolkové ůataě kle
rým by se otáčka ikolnt od pólu
tiky odloniila — Toto předsevzetí
odSvodfiuje takto:
"Agitace která ohledne státní
ikoly aa posledních volebních bo
ji v Ohio panovala enadno by se
mohla % tohoto na jiný a opět ji
ný atit přenesli a tím celou aemi
po dloohi leta ▼ jitření ndržeti
Tím bychom vSak vyvolali nej
trpčeji! a politování hodné boje
a aice boje mezí sektami
Celá tato sporná otázk měla
by ae tedy jednou pro vřdy od
straniti — toť ae rozumí ve pro
spěch svobodné státní ikoly
prosté veškerého aektiřství ja
kou sobe zajisté veliká většina
národa za každou cena přeje
Jil Jefferson a Madíaon doki
ta!i to letpolkovi ústava první
svfij dodatek obdržela dle které
ho kongres rozhodné nesmí dáti
zákon týkaje ee nějakého zřízení
nábolenství ni svobodné vyko
návání téhož zakázali Aviak
jednotlivým atátSm ee právo po
nechalo v této otázce ci niti co so
jim alibi neboť jiný eoncacnS
přijatý dodatek spolkové ústavy
etanoToje "2 viechna právo
mocnost kterou ústava na spoje
né státy nepřeciií aneb jej i I vy
konávání jednotlivým stitfim
zřejmé nezakazuje stitflm řili ná
rodu zůstaveny Json"
Tudií se m&ie v kaldém jedno
tlivém atití v I tli na lida usnésti
na zt£x?ni státní církve a oenži-
nevíří podporovati — Taková
moc se také skutečné v některých
státech dlouho po přijetí ústavy
vykonávala a ačkoliv žádné sku
tečné nebezpečenství není že bus
doucnS se opŽt provede tož by
přece ani pouhá možnost tobo
neměla býti trpěna — Tento nes
dostatek znéní ústavy by měl na
jakýsi zpSsob odstraněn býti aby
i zdánlivá možnost jakékoli agi
tace v o tát co ikolní zmizela Pro
to nechť se vztahuje dodatek ů
stavy Jefforson-MadísonsLý i na
jednotlivé státy přidáním tohoto
odstavce :
"Žádný stát nemá dáti zákon
týkaje se zřízení nějakého nábo
ženstvi aneb svobodné vykoná
váni téhož zakazovati — Žádných
peněz z dani vybraných k vydr
žování veřejných skol aneb k té
muž ůčdi z některé veřejné po
kladny vyzvednutých nesmí se
nikdy ve prospěch nějaké sekty
oživaii rovněž tak se nesmí pes
něz na tento spSsob získaných
nikdy mezi sekty neb nábožen
ské společnosti dělili"
Toto nt&novení ty žádnému
státu nepřekáželo aby jeho obča
né žádoucí škola miti nemohli
avšak výhoda by byla ta že by
školy přestaly býti bojištěm pro
velební agiuco tak dobře jako
pro boje Jednotlivých sekt a há
dky theologické
Rozluštění této otázky bylo by
dSkladné právoplatné a zároveň
spravedlivé naproti protestanti tu
katolikSm židům i pohanům a
nechalo by víru náboženskou a
svědomí každého bez obtěžování
Jednotlivé státy jako příklad
ně Illinois maji však již podobné
ustanovení ve své' ústavě státní
— Přes to je však přece návrh
Blain&v sám o sobě docela dobrý
Příjme-H kongres tento návrh
dodotku k spolkové ústavě mohl
by ještě v první řtvrti nastávají
cího nového roku mnohým stát
ním zákonodárním sborům zrov
na shromážděným k přijmutí před
lužen býtt rSzným Siváčfiin
kteří ze školní oázky politický
osobní kapitál vytlouci se snaží
byla by tak huba zacpána ! —
AMERIKA
Soustátí
Washixgtox 3 pros
V dneioí poradě kabinetni po
dána byla žádost Gen Babcocka
o ustanovení vojanské komise
aby vyšetřovala obžaloby proti
němu podané jimiž se vinní Ze
viuopalSm v St Louis při doká
zaných podvodech nápomocen
byl — Této žádosti so vyhoví a
president sám bude členy této
komUe jmenovati—
Měšťané ve Washingtonu ho
dlají k ctí ílenii 44 kongresu vel
kolepý banket vystrojiti
Pro místo předsedy v kongresu
jsou 3 kandidáti sice : pan Kerr
Kandall a Voj Dne L m se tito
3 pánové usnesli na tom že se mi
odbývali demokratický kaukus v
sobotu dne 4 t m za předsedni
ctví pana Lamara z Mississippi
New York 3 pros
Továrna na ohňostroje v East
New Yorku náležící Chas Nelso
novi vylítla dnes ráno do povětří
Jeden dělník zabit a mnoho jit
ných bylo dílem těžce zraněno—
Zpráva banky 4Mutoal BeneGt
Bank" ae dnes usnesla na rozejiti
Ykládatelé ztratí 5 procent svých
pažadavkfl
Karel Schulz s Critix v Něme
cku byl až do nedávná vlastník
mlýna a obchodu dřívím— Dne 3
tm připlout parní lodí "Idaho"
do New Yorku a byl na základě
telegramu podmořského lana na
palubě zatknut poněvadž se do
pustil podvodu 17000 mark
Y Clinton loa vydal sudí Roth
rock z Cedár County vysvětleni
teroperenřuího zákonu ▼ ien smy
sl že ohledem na ručení hostin
ského sí zastane stejné opil-li ee
host u něho kořalkou neb pivemf
když ho vSbec co pijáka ze zvy
ku znal
Atlauta Ga 3 pros
Guvernér Cmith vydal provolá
ní k lidu v kterém vyzývi k &
Eastenstvi v konvenci která ee
bude 15 tm v Chicagu odbývá ti
CnrcuiUTi O t pros
Dnea ráno vypukl zde ohefi v
pěti patrovém domu vedle tzízV
nc-i liia oá4r::r— r
Spolkový senátor Orris S Fer
ry zemřel v Norvralk Conn dne
21 listopad Ferry se narodil
r 1332 studoval v Connecticut
práva a za senátora spolkového
zvolen prvně r 1855 Po Typr
iení IhSty této byl státním zá
stupcem pak poslancem do SS
kongresu Za války dobyl si vy
znamenání v armádě spolkové co
plukovník později co brigadní
generál Roku 1SGG byl republi
kánským kandidátem pro spot
senátora roku 1Š72 kandidátem
neodvislým Pomocí hlasu demo
kratických zvolen posledně do
senátu spolkového Guvernér
conneciicutský jmenoval nástup
cem Ferryho někdejšího guverné
ra řep Ingoirsolla
Veliká porada Indiánská odbý
vala se minulého týdne na jedna
teUtvi Standing Rock v Dakotě
Indiáité kmene Standing Rock a
Cheyenne uzavřeli bez ohledu na
ostatní kmeny postoupili Černé
Vrchy Sroj Státfim Kmenové
tito vlastni 70 procent celého po
vrchu Čcrrýí-h Vrchfl Domníva
jíce so že běloii stejně krajin
t?h se zmocní t Ltí raději v cas
za jistou kupní část je postoupili
Černé Vrchy kdež tuhá airoa
již nastala oputilo spolkové voj
sko od táhnouc do tvrte Laramie
Zlatokové po stech následkem to
ho se tam hrnou srážka s Indiá
ny považuje se ca nevy hnutelnon
Ns-w Yorkské Listy jsou již děl
ili čas-- nemalých nesnázích a
íteme om "Pokroku" takto:
"červeVL praporeSek New
Yorkské Ly- octly se předminu
lého týdne v rmalých nesnázích
ZapIájolalt nt% nimi červený
praporeíek— což %amená exeku
ční prodej Vyda5llvo bylo
p Jos Švandrlikoviv'řivějšimtt
administrátoru svému cIno asi
pět set dolarfi Buď se p ten o
peníze bál což se ale nejeví' av
dřpodobně neboť mil t a celou i
fkárnu první margic — anebo s
chtěl na vydavatelstvu shladili
žábu ježto s nim od delší doby
neharmonoval : Avšak buj tak
nebo onak konec toho byl že ti
vymohl ra tiskárnu povolení k
exekučnímu prodeji kterýž Šťast
ně dne 18 listopadu vykonán
ČasopiM i se vším příslušenstvím
koupil p bvandriik mladší za
$575 A nyní tvrdl vydavatel
stvo že exekuční prodej započal
asi deset minut před ustanovenou
hodinou a že byl skončen asi 2
neb 8 minuty před 11 kdy tepr
vé započm měl Té chvíle však
přikvapili vydavatele a rozkazem
zastavení prodeje lečcitymarshal
jim ohlásil že dle jeho času přfii
pozdě
Než tím není věc skončena
Vydavatelsto dalo si od advokáta
poraditi aby násilím tiskárny jil
exekučně prodané se emocnilo
což 60 i vskutku následujícího
dne ráno stalo Novopečený ma
jitel a deputy marshall — pili N
Y L — vysazení k všeobenému
gaadiu přes práh —
Rozumí se že ani Um není věe
ukončena ale naopak více jeítS
zamotána Strany se budou sou
diti a konec soudu nelze předví
dati Aviak existence iístu nezdi
so býti ohrožena neboť vydava
telstvo ubezpečuje odběratele že
N Y Lvaniž se cokoliv nadále
jako dříve vycházeli budou
My přej cm N Y L od srdce
aby tuto svízel IťastnS přeetily
Dlouho to trvalo a mnoho namá
hání to stálo než se Nový York
na český list zmohl nechť si ho
zachová— toť záležitostí Jeho cti
neřkuli vlasteneckou jeho povins
noátl"
A v "Slavii" nalézáme tuto o
hlášku :
Vydavatelstvo "New Yorkskýth
Listu činí toto ohlášení t
Jelikož nám při zabavení tias
kárny ukradeny byly vedle den
níku (o který je nyní soud) i
dresy nebyli jsme s to viem ven
konvským jednotlivým pp odbé
ratel&m list zaslali i Žádátne? aby
nám lasaavě nové adresy zaslali
a pak obdrží každé chybící Číslo
Vydavatelstvo N Y L"
Ačkoliv nás N Y L" posled
ní čas nedocházely přece nis
skutečné překvapily politování
bodné nesnáze r kterých se na
cházejí a přejeme jim v souhlasu
s ♦'Pokrokem brzki vyrovnáni
této kalamity
K námořním neštěstím Paro
loď "Pacific" zahynula přece ná
sledkem srážky a parolodi Or
pheus" Jeden s plavci tito atvr
dil pod přísahou že srážku své
volně zavinil kapitán odepřev
pak pomoci tonoucím a Paci3
m — 6 požáru OUy oí V7aco"
vycLisí na jevo s výyvllt oVa
na ovoci::ríkýtli -J vy
Daleký zápal
NHB RAŠKA
{ Z Omahy Když před nedáv
nem G Bealer hnal stádo voli do
jednaleLttvf Rudého Mraku je
den Indián jo něm střelil U!a4
nici v jdaalc!tvt obdriU roxa
kaz aby nevydali žádaé dávky
rudoch&m dokud nebude atoya
vydán a oádka vojenská obdr
želo nařízeni aby jednatele v jkk
snaze podporovala
CA LI PORNU
g Bhm 8 měsíci bude f řiml
železnUid spojení mezí Ask
geloe a ífan ťran-ikeoa
V (leo Emiraat Cap a
Blae Canyott poeitřao v áterf
ráno t 2 hod 40 min silné semé
IřeMni — Slábli otřepení zemé by
lo zárovi řítili v Sakramesto
{i V 8tn Rvroarlino mm přt
prová li zákon O avěwni ad
I V potměli se v Empire Mae
v Gras Valley udasila v áachtě 9
až 10 haviřl
Bliž Saa llaíaet-t p rataje
neustále 2) mail kaiaioa
pr"i kopu železnuaíta
! Poštovní tát který měl v 4
terý o pSIuoci do Saa Fcr nanda
dorazili př vrhl m v 10 hodin v
noci v San Fratciiaita Creek
při čemž bylo více oob poraaěao
jí Rudlpb S Bron ltj
mladík cídil svou rulnk i v dam
ní že není nabitá Lehkomyvl
not tuto zaplaril svým žirotefa
neboť z n v nadálí vylLa rán a
tretila nlaJika do prxo tak ž
ihned mrtev k zemi kleL
V Lorách tt SaoUajo blíž
Anabetnia odkrvli 3 mulové lo
žiko ubit % nvrhalt vl4 právo
vlantnietrf r rvkordaí kata v
Lo# Angelo jtuti
[I V Lc Aď?-Ií Co žij 110
let tará dáma jménem doaa Eu
lalia tíiullen která nyní k zota
veni sví ho zdraví a údolí Saa
Joec do Puiuma stěhovala kde
jcív dlouhá téla lili hod!a
Jj X lolíí Kalifornii tail ji
hotý' boluě od San Dio£- jst j
den keř vinný který svými věu
vemi jikrývá plochu 1175 ílvr
stop — IV n jůwt 4} stopy od země
vysoká a má S2 pale 1 objem a
Jedna větev jet 50 slap dlouhá
— Posledního roku dal tfttto via
nt keř 1 jú galoci vina a Whoto
roku dl 20S9 hrozL3L Tento
vinný křj-t po onom Santa
Barbara největši na světě
U V zahradě pana BagUv r
Stocktoiu květe právě vinni rw
-NEVADA
B VVirginia City střelila těch
to dni jLtá paní Moaro svého
otce do tváře a l} la satkaata
JI Ve Virginia City je po stá
mém ohni opět 300 dorol vystav
věno
I Celá škoda kterou V i I o La
City po ledu i ra požárem utrpěla
obnáší dle poaledaích vý}£t3
1000t)008 čehož jet pojUtěno
poeze $ 500000'
Vo Virgini City zemřela
řed míccm jdna pani Jktý
Cinan prorokoval ie sobi matka
21 den přijde pro své dítě a sku
tečně aemřeio děeko 21 den po
smrti tuniky
OREG02I
{ V Oregon se neraSže orati
pro přílišné mokro
V Iian County tioi 2 al 4
lety kus hovězího dob ItO al S?L
J{ VAIphinř 77 letý ma?lcU
se j Albany
TERRITOIUE
J Stile-j polokrevnf ladil n
sedí v Countaím vězeni v Picrr
jsa oblnlován že sčiail 6 teti
dívce násilí
g Modtana zalle k světevé vý
stavě do Filadelfie cínovoa rada
které M tam velké maclf f a
nejleplí jakosti salesá
Ftupliv suszský
Velikď dílo tohoto prSplava
uakutečtiéno bylo podnikavoeti
anglickou O tom není žádné po
cbytaosli a svit tato zásluhu také
plnou mírou uznává Mi-li vlak
tento kanil úloze své vyhovili
musí atUUi v pl&éa tobo slova
saysla isezinlrodsím a proto ae
má Anglie vzdáli v loch tároříj
na jakéxliv přednosti Jdao
strané iAro4uIra se saSl Uato
prSpUf rovall lak tailo stá ti
Jako le ládný airod aeeatle sobi
tcvlsnl vysoké sněte přivkwaili
Přiví a loa pt:liao nadJlalo
nz'~ llx-a va tvli politickln
kl a paěj4 ispky kaaála í Čl IWuii }krkj TV
anil by m a jiaf mí„ fH lom la m~ W alá - i pOai byť saa i
aiaárvdaioa dúa aáZaataěaita aa va p-c m-l loa aJ
vtáia&ii byl peraLL — aava vsp
Zakraatai čaao{Kctv pčvaá i NdU-rlíí v k sráv%
jU tento aátj -4ř{áaU V l M %Us a á ríisi jc
Braaciu vyvaáxjit aoviay 1 potíáa v Har t akaik
"Norvl" ktré alaažoji pujte ' % tm tmkl fiai
raakl nevidí tomto prodli f ri- t ká táá 4r4 - tv
vé přďiaa k poreáeai sairaevrep- ifciá mm au- a Trkl spí
akého dávají však ďjmú ráaaá aa tm paíái pwwko a
kterak plata aaavhii aealie
pokaď k toea U4oeseřáé m-
eaou své aevleai MmdalL sim
aledaih UVraua vdae prai
le R%ko a Tarko evti toaaato
pro4ji podají pr-jict
Nepatři to k aaaaotm aby
dáloti tyl!iU ii%
isá kádka nb£ Aal a
ea mm kaáuři dla íaa svlá-
šli co mm tjZm aáIlooU aatr
uch-
iHtlai Ef rvt ab4Í Uly
a tib$w dnikm a bd a
jíaté f řat é slovo (rvaalavUi
ael u ďopaati abr A ú klíS k
t&l kétu Hraa4 v ka- aoniLa
tasili ae tdy v Uío zál2t
l nějaký v aiaějša krvk #op
saetMime naaa
zpráv podali
2laálSaa tont 1
Povstání' j Básně t Herceíí
iaě Z BzLxaajLt3l haa
(Od avlállaibo spratřd)
-X L~
(SkapJuBa — Naadáal hraak"—
Povtái přataj )
Včera rvj!i mm píI-ari aa
všeckay strany akapš'Jaak je -dlužvt
a d% l (Z) Ltupla
ae jak dříve bylo avr2olo 1
(13) pnxwoce Př4 dvkkdcm
itacíao jeíl? i f ro f Ji 4 po
třby hromáIdi puLaact tbaed
n]441 však 2 ai bit kaldý
d l7(ty)lít plaT Eibra4i-
Sctrviai Biai:ertva Kalěvš
Jova jitaž propaltfai scbjlo
přijato laameeá že kaíJa odoo
dal ae vjplalti vili vělltay aaJ
aaovai avLftk jak jcaa Ž dři v
byl aatMZst k akci aa 4ho a
Uij i# přípravná doba potrvá dá
le a2 }úi lm Táni j mak ae Caí
ťfcpadaati braai Laiky
j-otali!o trcL 4 f!vmaniZ
v bylo v Cahbradi aarcato p
piráeo že brasK it4 1}-J
napa Je ay koa%al }řtiěIsv
Vyaoká Pwrl 2a ssobly lýt ru%
padeay avšak eatyl a tm to a
bylo řadové vojk ajbr2 blbo
aaei Mrtvoly ptři!afcs Ta
kl v Mik doěd? ( že bvh to a
iea bašb%aacL atbrl i akroit
SmiJaé }m výaIvy Uwké
v lidy a jti smřšařjši mlh lm
vieaie bida rotrvatáaL Tare-
íá vlála vi nj!ép I aai amt ? ímtesrtn
p eiat viaaíky poaě vadil y ! F" kldá véd
ao VařdÍ etatai baLUMari a í i !-
vejavabc proti vládě a aai a SUvír aW vykdaa: aa
Uta n traaíaúa bašltoaakl e4 [ :Tt-k &iu a abtrky a
srUkýct kraaie nesevali to tti ei jH Imíí
(řimai ♦ -%avadž tak jako dři-1 P ebéřm ai
ve jo kra a a aatai až po- síj-aaa aakladáai k-U ra
da sva braaJVcn a4i sxovma a I Pblk— S D T Xtáaaý
Ralky tel ap a 4) aali podle
hraaie Inay I tv al k Novéma
Pazara
Povatáal v Baav tř'prvje
sek pK-aitnoviaL jbríi po
měrně potaeÍ maji 2% ty wjvo
dy Žarka jich! počt roa!aé se
adává dl jia h čirajt poa
SCO dk drahjih aa 2 až Su1 m
XearČai adáaí laaji avSj plvod
v tona Že čty Jarkovy cc
aa jdaosr Bíúíi aI2 bliako
be Z BLalýcb ptasaáakl borak ýtk
které v brlé aotva bylo poaoro
vat staly ae podalmeaa f% %j
stálé dcj:J aKnlly koty sxpH
alapeými a anik jal po dilkk
bade aáa!dotat avýí tata
aepiistapaioat lubri atria ka
tob jvN-l ta 1 Turci acawboa
aa čety alá atráaka 1 i lojová
ai stává ebtllaýa a že kbro
dalct velmi trpí ObT a e£k
dorovoialkl jt éplaé rozedráa
a ta uma a aai aevybaavVe er
třít 9TÍa
čety Pantový ojickl f řbo
da přsa Driaa a kaataéaa loji a
Mavice jm váza byl před ImlU
dbo% zpri podal a o akhlio
po díoaLea avba aďcbo a v
dilo poaivada byly ilai edJé
íeny od arbkcc beaie aiiaúJy
doeU aaačaé pok%ky NikoLk
čet jal avedeay byy aeepoIekU
v jmi vidci bylo roaptýlat
a vrátila ne afIt yr sdoataiak
zbraaé aváak I"aa2 iáirea
f rotloaki se al k Trnava kdl
t aae preaiaaovau
Pod Ceaarketa jaoa pov-ld
pcttlrai v eiiř4iaa posUva I a
vypravoval aU včera odíw
a aatet mmxk
aai pomyUeei rovzia?i poa-?
k ral í _ Bv — V ? a
l ašrmaě V U lir U aA sjtf
! íia t5 fhkT i ilý
r :-a -
♦ Víifr-fMfc šTflUt- X ÍSsLA SL t " sa_ i
1 tteui %
' v fim h a aavav b-sT v v4
ei - dU BtU i také a
Šb4 PtipiaU aaa ž
at U povtai i Wl vici
ktři pvu aáU faatřl
mdgt Jia C%ó im Xum
6Mřa pMvii týi ewast 2
i k% ubvi a: úai
[ slij ií4t t tóíš iaWJr m
a výiaá L iáa přmVei:
a i ma vňkxžu a Mtmi
pán a prj Zat a Tkv bwí"o
aáe a%"-tey viíjaš-aov
Cst jha evvtáai eká tmm —
pvfcrá iH ráa
l lii )
2 COLFAX Ct JUNTY
PS žaloba aáík kliiaa aaao
renývlt a raaia í t aaick p%ira-
aio J tihjavaAki( k fcvaitivk
jr- afáavalá práv a avoboda
ajkšcž i aa davtaést a!jJ a
rw-kina eavěay
Tlast přwiaaíjý8i acaaa po
kaat ebral jesa t aa á A v aa
Um ekrwk avi bi Ir a noa-
tm tkta rakovaick jaákl
kivaihx abtra narálat aod
'a eti4 rdkrt {kr%ka
ZkmA a drait aa prvai národ at
ba ku v Otaaae taa4ví a
co v i Mťdak til nrky k 11 w
varn a rytkieai aaCí 4SKit
saa f paacia víWra ab
taré pwřka4ts aai B ial %t
eil dat r
My ví lm br vy fa lae
eaatíiaaa ií aíV ilo t v
Yadá raaa tdy aidCi XW vjn
krt aJvi LLrr2aa v
jo3 aWtvá luia aaairak
cit a l'wbraUaac'1 a saŇaa mm t
aal í taX-j mbitka bf La do&roa
IkrWz pr savrk izaJsaU arloe
a charaktery L4#
i U by-k poptali BRavb p
puna kdysyva úUItm vyUřiti
a áa a mmaim aa ta íy-íéti ž
jaa aaál laktk rolakS ktK
aeaaaji aai jmHmA j iry Ldk i£i
v avx!t frw4 y k a laaa aan
rta kfvo kibwam pooaaka
al mm Liji aa akmsMmi a do4ré
ay%
1 to trvat- a t4i I
l w twá: iwtte vkra s:is
Dssiéíčtíu
aáaiJa ráaoit mají rzxrtdt
ca: i a poÍuai aáatlkoa
Atl lau čxk VJ da tJ :rvaaliri
J-ří JkW Tez - 31 atmaam
F £kb 2í !k
T Siaaik 1%
JKao lovC
Al oaoa Xb
J thax4k
Fr 2Aa2
a io
l i erpa líTÍ
3a kveta - i
1 aaora f
j
Pai J Jti J U- Ta S-aaa '
1 aoiak at t !
i
(Y Čeiriiidk)
1 poz jllto ae-
aiava a Ctrájraiaai árodT
Umilaa vr literaturách
vaalýclk vzáífmS ebeaaaTý Fra
0k Vymazal vyWl draAéliaí
vmakm prvaá gvk t
kl abaxkorati poesii poík a {
btlka arftaioa ZaZismh tkni poi- i
aká pi] aáíodal p zul ka#4
ae dnit sar41 pévx popíši i
Tru atlu a-io aa ukázka '
verva jaké aalk pr4ctc ask
pal lávaý wrbm poáaký 1S
kmlai a Natovie kájar'li
pOtaAlW-
Čaek}
ČeeJa tem ekodl iako páv : avá
vr%s — i i i "
f m fty
fcao-
Via taak jSJNřdy lai
Til avíákj4 evak t
-t sta!
1 rái pial keré
IVté kJy e vitiá v i
i-átei
tivíy tu Immkj:
) Čchové oraJ váai aa aároki
krdt maJLXmf vlr5 : l im
m aíov-x AAé avm' t :3LX
! 1 ?r a': '
f 8a "A '
} """ eva - "Vl
u-m~
i lni prw zll-avt- a
' ř"si A?raa: Jia-Wii
avé ( a-t
' P B-aemi Xr — 0
i 43 : Utahej C ?rř% íT
" £jBt Ía'-a Zoyrx i--
čwváaj)— Sájy TstN-vi-ilat
řti vi rrd
á (ÍSr-— 2 La£ Oí
' Sí níáa Biřsř r4v
i Tpwi— Norwá kailaa
' Coeao Ir
Hr-: — - F4ulltaa : ií
Miala CaaJk-atwéiv S
í Siiiiiey pNNÍ Fr Ž— i r-Xf%
]pítl ki2oiekJ"' PmaíI la
í roaair SCCkaa 1 iiii3r
i Arbí-aay a aj a-iic fra
- coaaývk vra£í2 l— V mim
mL LiteraUra YZ ~ Cá
aL
Trtaa bhXx
V tJSda da T pi—-
k3_L245
Upiy Spolkové:
V $ od NI pLaá Lrr
t 5 S-l 4 H4
C S 5-Í d Wló
C S $ííl C5 aové
r s s-í i"7_ izzt
V S S-íl 4
1 ia i ř T '' t
Vpiay atátac
MWdri l-Jl V-iáa si
TeB9Mr 4 i N IW
Tsu a 47
N Car vá li
YIr~ av 42
L piay lm loaxiZai
TS"tra Caa Fv
Paodc MaJ
N T Ceatraí _l ú
griav
lLvHsa
Mjcka í"-"
PU£b
NonJk-
St Pail
Wa4
Fort Vín!
—
Trre Ilt
Oóáo A v:-
Laia ísre-
Ivd aaa Cm£rau
- -4
soakfdk__2Ci
CSIICAGO
isoca-a — IťC-TI
řicaara —jařila ř 1 tl-lf ? 7
Í2L l ♦ — i i i
arxs tcx aáadai Sd—5 1
i alaaaa JCo — Lí
vajc-fct
taáoaua-- aipali 1 ( 5
rivma-Ui
j P jajrk i l_ 1107 —LIT
i 2 IL31 111
aápada !orvA 11 JI— lC
-i l-Ss
Kakal
Ova i—
M~9aw
rloans--l IJL ló—LCT
i?dai č-reá l-ti— irr
sresaxa — Weá 52
#vtbs — 1 tL ss
Irm— T—
řia_a — IN
atajaraa— tH&t
— - tHSi
i Páeaka fl 1T
S York f -
I -nvia J2 Zll
i _
I r - -
- % 7 z~c
rzi
r% zz-llx hj fík ttttra řti ka
t:: i o r"
:i t