Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, December 01, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f ] ' '"ns'' " "
J v _ Js —i li i-— i — L— Jr __ — — — -- —
v — v rrr
o
TYPE CTITÍ K POLITI OÍS Ý P O UPITÝ A ZáB A7Eít
Majitel: EDWARD BOSEWATEB
Předplatné rcžrž IZxQ i 3 psštsvrí zitílktm
ROČNÍK IV
0 U A H A IJ E B„ D [1 E Jy P R 0 S I fl C E 1075
K2LQ ZL
Čechové rodáci !
Sledujete zajisté anejvělSím
áZasteostvlm hrdinný zápas pobrm
třeného nim národa boj to zou
falý za práva a svobodu vlasti
Dostt dlouho celá století týral
a hubil 80 rovec aaiatský ubohou
ráji spSsobem nejhanebnějlíra
Plen pálení vraždy značí ka
ždý krok sveřepého Turka
Lidnaté árodoó druhdy kraje
jsou liduprázdné obrácené v
poušť kvetoucí jindy města na
polo t ssutiaác-h
Plařící Slavie jet bea útěchy
mail patřili na to jak zdární sy
nové její sutnl junáci trbŠU kle
sají t hrob jak bezbranné ieny a
dítky se vraždi a dívky hanobí—
a Evropa na to patří aníl by tó
rou sabránita
Tisíce cpuitěných hledá pomoci
a ochran) ta hranicemi a Iťast
nějlích bratři co tatím mulové
e bijí desateronásobným jo
řteni nepřátele
Bratří pomozte ! NrJ cel oraná
bída vystěhovalých a raněných
útrapy bojujících pohnou zajisté
rdce kxžJébo lidumila ie rád
obětuje nějakou řstku nebo jiné
pomůcky k úlev ranSnfc-K
Viichm národové Evropy zápolí
▼ ilerhetném s&pau o pomník
vděčnosti nešťastných Jihoalova
n řetký národ noiSstane ta ji
nými a dokile zajisté vydatnou
pomocí ie lobroíinnost stará
rlatriO)tt Čech&v nevynUela je
Iti se srdcí jejich a ie neiťatnv
najde vidy u fWha ochotné a po
mocrié ruky Vldyť jsme nimi
lil krv téhol jatyka
Ve jména lidskosti bratří
krajané poskytnete úlevy trpí
tím na které mi s bolestí co den
patříme a podporujte ty kterým
jeat tápasiti nedostatkem~vieho
vlruhu
IMh vám nahradí stonásobně
Slze ra Josti ubobýrn budou vám
požehnáním za sebe skrovněji!
dárek
Ve jménu jejich prosí vás za to
snaine vaíi krajané
ťaateinuoto T Ialmácii
17 října 1975
ANT TIUÍTNEn J08 BAŠE
Příspěvky přijmi veřejně kvi"
tuje a na patřičné místo odelle
redakce "POKZAP"
Vítězství socialně-dcmckraU-ckých
idei se blíži
Bedlivému pozorovateli a zkou
má teli historických událostí ne
mohlo doj lata ujiti ie kaidý spo
leVnuký převrat jistá znamení
předchází ikoda toliko ie větli
váť lidstva znamením těmto buď
to neporozumí aneb porozuměli
nechce Znamení tato se stávají
sejmena % vyakytnutí se nových
vědeckých i společenský cit ideí
Přetvoření vědy novými ideami
které jsou tpaobilyf lidskou spo
lečnost ku věllí dokonalosti přU
véati jest předchůdcem ku pře
tvořeni sociálních poměří kte
réito přetvoření viak velmi lasto
v tiekýZené koleje přejde paklt
ae panující třídy domnívají ie
jim moino nekrvavé vítězství
nových sociálních jdei mocí za
drželi Nepřátelím sociálních ideí jest
tento historický zákon dobře pot
vědomým Vzdor tomu viak
ouiklebkem prohlašují ie ai do
doauď podobného přetvoření vě-
dy nepozorují Tak na př při
nesl onehdy jeden německý časo
pis následující úvahu:
"Sociální demokraté sněji o ve
likém společenském převratu
avlak společenský převrat jako
na př francouzská revoluce do
stavil se vidy toliko po v lest ran
ném přetvoření vědy pěstiteli so
ciálního pokroku Přetvoření
takového v Sak al dosuď nikde
neshledáváote a dělníclnemoboo
také podobné přetvoření přivodi
ti neboť kde pak by nevzdělaní
dělníci zaopatřili sobe schopností
i řasa ku znova utvoření vždyř
Znalec dějin bude tudíž cesia po
kojně na sny sociálních demokra
ta pohlížet i" Až pot uď onen ně
mecký (asopia
Nevede se viak onomu Caaopk
a jakol i bourgeosii vSbec prári
tak jako krili Mak beb to vi pro
roctví sa Čaroděj níe y Shakeepea
tovi trachi&hřef Makbeht po
skvrnil tran avfij krvi a kdyl ae
jebo nepřátelé maoiilt povolal k
eobi JarodJjky by ae od nich o
ssjjy avi badoacaoeti dozvěděl
Tyto m% pravily: "líakbehu f ty
badel tak dlouho pokojné na tr&
aě st3 se:U pokud" birnamský
lea kDrrciaaaunepokrofí a nikdo
ket? cí:! ftrowirj Ute nea-9=Z7-±"
-Výioi ti r pomyslil so
bi Il-ttbit "Zrz-ztj 1 ne
po krcí aiiy k Czzzíxsoq a
který f!s r j ty ntt l a r tky
rt-:ar V:!i Ui rliílt Je
ts i ::ivríi jíi-a se alui3 na
zvéstoval pamětihodný ůkas že
set Já jakoby lea birnamský k
Dunsinanu se blíiil neboC nepřá
telit! vojínové okráSlili helmy
své ratolestmi se stromu lesa bir
namského "lis" klel nyní tento
tyran "Vy xrádné čarodějky
viak dosuď nepřijel ten jehel by
byla matka nepo rodila !" Kdyi
ta Makdonald jehol Ženu t dítky
tyran ten xavraldíl v boji proti
nímu se postavil avolal : "Ustup
by Uké tvá krev tak jako krev
dítek tvých duti mou netížila
neboť nikdo koho matka neporo
dila mne neusrartí "Nule temři
tyrane" svolal Makdonald ne
boť já byl a 15 na matky vyře
zán T Tu skleslo tyrana pále a
bea obrany klesl pod meřem
Makdonaldovým
Stejným způsobem jako Mak
bebta klame osud protivníky na
Ie Neboť jii jriou přírodověda
jil jest národní hospodářství i fi
losofie novými těmito ideami
prodchnuty a jii dráhný řas ods
vrácf se véda od onoho olemetné
ho spolku t jakýi byla vstoupila
po pádu francouzské revoluce
popstvem a peneiní aristokracií
Ano jii se celá v zájmu bourge
oisie pěstována veda zniíení a
rozpadnutí svému blíií
OvSem nejsou to dělníci co ta
koví kteří tento převrat védy
přivozují neb k tomu se jim ne
dostává ni řaiu ni pTedb?iného
vzdělání avlak dosuď jest snaha
po vzdělání u 'nalich civilizovs
ných národa tk mocnou le prav
da a pravá véda nad klamnou a
dobře placenť-u ikolní vědou
skvělého vítězství sobě dobývá a
dělnictvo sociální demokracie
pojímá t srdce své krásné ovoce
vědy této anil by se dala klama
ti popským a hourereoianím ti-
tkem Sociální demokracie a je-
jí tiií přívrženci kteří bezohledně
toliko pravdě pravé vědě úctu
prokazují a kteří výskumy nero
stopisu rosllinopisu silozpytu
hvězdářství a mudrckého badání
staví před tradice národa žido
vského a před uíení tak zvaných
svatých otc-S pspeŽS klidí kráne
ovoce vědy této Sociální demo
kracie ku kteréž se viichni pop%
skýini klamí nezalepení dělníci
přiznávají staví se tudíž jedině
bez oulisnoMti otevřeně a poctivě
ka vědeckému pokroku kterýž
bourgeoisie jelikož zájmy její po
ikozuje toliko proti vlili následu
je který bourgeoisie vlastně pro
následuje jelikož protivě Jě polo
vědě v hojné míře poskytuje zla
tí kteréi dělnictvo potem sv)'m
T pokladnách jejich naahromá
iduje Následkem toho se také
této bourgeoisii jedenkráte a ne
nadání pohádka lfjin vysvětlí
Vítězství ▼ duievním bojí socla
lismu náleží oné třídě která má
dosti zmužilostí síly a vtdorovU
testi by oné tyto vědacku idey v
sebe pojala Prótei pravíme
jsouce o tom přesvědčeni ie nás
pravda oněch ideí kterýmž v srd
cích místa naiicb popřáváme ciní
nepřemožitelnými Vítězství o
cialně-demokratických ideí se blí
ií a ono přiblíží se tím dříve čím
víc nsit protivnici se rovinu
těchto ideí upravení socialismu
jeni jest podporovatelem pravé
vědy v cestu stavětí budcu Jii
i naiim protivníkům dostavil se
ten jehož matka neporodila Ča
rodějka pověděla bourgeoisistSm
pravdu tito jí vlak neehti poro
zuměli Chtějíť snad věcně sle
pými i hluchými ostali 7
"Budoucnost"
Telesrtflcké zprávy
NĚMECKO
EzaU s 26 listop
Amerikáne zdo Žijící sla
vili též včerejší den dik uči
něni — Oznamuje se Že po
licie prohledává byty soci
alnlcn demokratu
FRANCIE
pAáíž 23 listp
Eugen Schneider fran
couzaký atitnik a inženýr
temřel— Onvernér pařižaký
zakázal víechny achirky
politické kde by se byloru
ieni pokoje obávati — Néko
lik hlarnírh i-asopirů bylo
zabaveno
ŠPANĚLSKO
1ÍAKRID 25 listp
Genertl Quesado dobyl
Sn Cristobd a viecbna pe
vná po8tiTcri krťirtii u
Paopluny která po třidsn
nlm beji od oblehatel ii úpl
ně osvobozena byla
ANGLIE
IxiDt3í 25 listopadu
Na pobřeží u Fifeshíre
znifila velká bouře několik
rybaří kých lodic 16 rybářů
utonula a 14 jich zmizelo
ř i ( JjOSDíh 27 listop
Máda anglická skupuje
v© relKém f množství i úpisy
(bonds) společnosti suezské
ho kanálu praví se žet až za
LU milionu dolaru
ITÁLIE
New York 23 listp
Z PaHže se oznamuje po
věst Že v Savoysku je veli
ké hnuti které má za účel
odtrženi Savoyska ód- Fran
cie a přivtěleni k Itálii-
( KANADA
Q LEBEK 2G listp
Šest lodi které dopravo
valy potravu pro obyvatel
stvo na magdalenské ostro
vy stroskotalo se a z 02 osob
bylo jen 17 zachráněno
AMERIKA
Soustátí
-- i Jíl
Washivqtosi 2C lihtpg
Dnes poSala slavnost otficielní
ho pohřbu zemřelého vicepresU
denta Wilsona o i 11 hodině dos
poledne — Stu senátu kde se Ul
to slavnost odbývala byla celá
řernými draperiemi zdobena —
Rakev se {ostaviLa na připrave
ný katatalk při čemž viichní při%
tomní ae sedadel povstali Křen
slo na kterémž vicepresident se
dával bylo černou látkou zastře
ně — Přítomní byli mimo jiných
vyniksjícich r inužS president
Grant sekretářové Fish Brt
stow Bel k nap Ilobeson a Chan
dler Rev Dř J E Inltin pře
dnesl hlavní řeS pohřební naíei
Dr Sunderiaud udělil poiehnáni
a víko rakve se zavřelo Na to
ae seřadil pro vod a doprovodil
mrtvolu za deitivého a studené
ho po ulicemi přehojně divá
ky naplněnými na nádraží od
kud r 1 hodina 37 minut vlák do
Baltimore odjížděl — V Baitis
more očekáván vlak velikým
množstvím obyvatelstva jakož i
vojákem ta iolicí o 3 hodině a
11 minut stál vlak v nádraží
Mrtvola v slavnostufm prSvodu
dopravena na radnici v jejíž ro
tundě zřízen byl kaUklk —
Vzdor ipatnému počasí byl v o
li ca kudy průvod se ubíral přepit
něny diváky
Washisqton 24 listp
Vi Virginií minul se příznivého
výsledku pokus pojiti stranu ne-
odvislou se stranou republikán
skou
New -York 24 lislp
Veliký milionář Wm B Astor
zemřel zde dnes ráno
— Z Amsterodamu v tomto stá
tu se oznamuje ie v tamních
přádelnách asi 000 dělníku práci
zastavilo poněvadž továrníci
chtěli 10f ze mzdy utrhnout!—
Před několika týbodny snížili to
várníci již jednou mzdu a chtějí
ji nyní opětně zteníiti a tím vy
jádřcBlro že raději továrny za
vřou než by r tito iě době praš
oovali nechali — Několik továren
již tak učinilo a mnoho dělnic vy
stoupilo z práce proto že jim nes
byla mimořádná mzda vyplácena
jak ujedoáno bylo —
JcrrEKv City' Mo 24 listop
Dnea ráno ▼ 45 utekli 3 trestán
c-ové ze zdejSŽ trestnice kde byli
k mnoholetému ialáři odsouzeni
(Jprchlíci jsou stíháni
Mohroe Mícu 24 listp
Zdejií první národní banka by
la dnes ráno o 117482 oloupena
II Udat banky byl 6 chlapy pře
padnut a svázán nalež loupež
vykonala Banka vysadila 20V
dolaru odměny na chyceni lupiSS
Paolo Ks 23 lutp
Poslední nedělí zemřel zde pro
fesor A D Farnharm vzteklinou
rřed 2 roky byl psem kousnut
" Oaivestosi Tex 27 listp
Minulou noc srazil se na drá
ze Uarmbarg u 8a n Antonio
ve West Bernard osobní ná
kladním vlakem poněvadž vý
stražná světU pro panující mlhu
nebylo vidět — Co zabitý ozna
muje ae pouze jakýsi Henry Ro
berts ze St Louis _
New Yoaa 2tí listp
Kardinál Me Closkey přistál
zde minulou noc a párníkem A
byasínla Kateřina Docoran zemřela
zde V stáK 104 let
pnes odpe4n byl uíiněn ái
Wk na pvžilelnti lidu v 3 Ave
nue" Úřadníci uzavřeli dvéře a
lí Jali t0 dennf lhůta
tmr í: ChicaoOj 25 lUtp [[
Cha D Whyland vlastník re
staurantu Su Elmo pyl dnea á
no od opilého hráSe Ha'ukt)aví-
8e„ sastřeleo Vrah jest zatknut
Oaleký západ
NFBRASKA
Omaha — V úterý dne 30 liatp
odbývalo se v Douglas County
hlasování týkaje se povolení
$125000 bonds na Železnici a
úzkými kolejí jménem "Xebra-
ska Central Si Black llills Rail
road"r řhíf4tóí-i 'im-
Výsledek hlasování dle dollých
nás zpráv jest 2e v mřste Omaha
bylo 45 hlásil většiny pro bonds
v County však 250 hlasQ proti
Um jest požadavek železniční spo
lečnosti poražen I
Podotýkáme jeitS Je jsme v
tomto týhodnu obdrželi od pana
Fr Janouška r Niobrary dopis
týkaje se této aáležitosti přiiel
vlak již post festům a proto jsme
ho odložili Byl dosti zajímavý
a rádi bychom ho uveřejnili pak
li by se nám včas byl dostal
- V Nebrasee zřízený jsou tyto
nové poštovní stanice : V Moline
Franklin Co Geo W Tayler
poltmistr — V Spearville Fill
more Co Iíev C E Spcar pošb
mistr
PoStmistry jmenováni byli : Y
Camdon Seward Co II II Bina
man V Cloudy Cuming Co„
Andrew Nelson V Davisvílle
Cosper Oof paní Louisa 11 (íor'
don Ve Fautanelle Washin
ton CoCleo Derrj- V Genoa
Platte Co William II Bellow
V Gilbor Buffalo Co II H Al
den - V Milville Lanraster Co
Henry P Dale
CALIFORNIA
j T Indián Wells v poulti Co
lorado obořena byla zemětřese
ním poštovní stanice Na nové
řece v Gardnerí" byl jeden díl ata
jřen! sboren
J V Butte County se ustanoví-
li na rozličných farmách střelci
aby slepou střelbou divoké busy
s osení plaiili
(I V Contra Cdsla County utr
pěla sklízen vína posledními de
šti znaZnou ikoda 1
j V Bear Valley Colusa Co
byl poslodní vichřicí shourán 140
stop dlouhý ovřinec mimo jiných
stavení
Řeka Sacramento stojí 18
stop nad obyčejnou výikou vody
Na blízku Anaheiro Los An
gelo County nalezeno bylo silné
ložisko uhlí r
(! Ze vSech stran Caliiamie do
cházejí zprávy o vystupování řek
a zaplavení nížin
NEVADA
j Pohořelí ve Virginia City
potřebují na zimu velmi nutně
podpor Ř : j„
Na bouřném jezeře zdržuje
se nesmírné množství divokých
bus - - % ' -1 "
II V Reno slojí libra pstruhu
20cent8
OREGON " :!
Blíže Idt Grange střelili 2 my
slivci za jeden den 10 jelenu !
j 2C7 klasli má Lane větSiny
do kongresu
- TERRITÓRIK
V City Creek hoří lesy— Spo
jení tamní úžlabinou jest přeru
iené — "' 1
V Beila perla a v BriUsb
Columbia mře mnoho Indiánu na
neltovice
Pcvstiríí v CcsnS a Hercego
vině ' Povstání v Bosně Potvrzuje
ae zpráva že Turci pobili CO kře
iťanBJeŽ ai zjednali na práce vo
jenské také a PrSdoru a Bazímu
dolly zprávy o strainfeh ukrut
nostech - V -okresu Lívno bylo
několika křesťan&m ca livs stá
lena kuže porjěvadž byli v pode
zření ie podporují ' povstalce
Povstalecká £eta I'ura Ftlipo
viíerozmnožila se uprchlíky na
10C0 mažu
2 Bělehradu se dovídá MGrani
řar" I prý darovala mladá kněž
na arbká KaUlie &Cd0 dukátu ve
prorptth píivttilca
Dila ce t H!xj tíl listu že
turecké vojsko opilnS vpadlo do
úcemt srUkcJio u AUxlsce Ll-
li cpráyy nem&že "Graor' po
dzti poněvadž vláda zadrž-- ve-
tnf y vdá ae yiak dle ruchu jaký
panuje vě vojenských kruzích v
Bělehradě le bylo poslední poru
šeni hranic rázu velmi rázného
Proti knižeti Milanovi přináSi
zemunský "Granifar" velmi prud
ký {lánek v němí mimo jiné pra
ví: Psali jsme s počltku s bolem
o knížeti Milanovi Nyní není
pro bol místa Kníže Milan není
více knížetem po v&li národa ale
po v&H konsul&v velmocí On se
úplně odevzdal do rukou jejich a
dnes užívají nepřátelé Srbska
knížete Milana k ubití národa
srbského a jeho budoucnosti A
by se jim to podařilo postarali se
dobře o to aby udrželi knížete
na stolci tak dlcáhb pokud svSj
úkol neprovedou S takovým
knížetem konsulským jsme uza
vřeli své 42ty Jak se a ním Srb
sko spořádá to jest jeho záleži
tost' ' O násilnictví Turku se píSe bě
lehradskému "latoka: Asi před
14 dny slyšeli jsme střelbu z děl
e VUcgrado' Přijel tam jakýsi
pa5e Na ulicích vylegradských
bylo právě naraženo 97 hlav ubo
hé ráje na katech Kdyi to pale
viděl velmi se roahněval a pohro
zil ie budou Turci vyiehradStf
přísně potrestáni a ie bude pro
ti nim zavedeno s Calihrada vy
šetřování Kdyl to Turci zaslech
If velmi se ulekli Následujícího
dne se umluvili le- pašu zabijí
Týž dozvěděl se v 7 as o úmyslu
Turkfi a jeltě téhož dne opustil
Viiegrad i
Ze Zadru 2i5 října Dne 23 říj
obnovily se boje u Čiíeva a Tuli
v krajině ZubcS Turci ustoupili
k Trebint stiháni od povstalcS
jimi veleli Mněž a Luka Pětko
ví? ťovstalcí udávají že ztratí-
li ode dne 21 do dne 23 října u
Presjeky Jstice Grabu Krnievi
ce Čiíera 120 mrtvých Turci mě
li prý 211 mrtvých a 109 raně
ných Ine 17 a 18 října svede
itjr jíou u Vinice a kláítera Re
t netlaleko Imoekéh') boje v
ruliž povstalci zvítězili
Ze Zadru 26 října Car ruký
poslal minulý týden k podpoře
strádajících uprchlíka z Hercegovin)-
knížeti černohorskému 30
000 rubl fi a vlastnoručním přípí
sem Ze Zemuna 26 října Kdyi v
tajně echSzi sknpltiny stalo se
rozhodnutí v příčině politiky za
hraněné bude sknpŠtina na krát
kou doba odroSena Povídá se
že kníže jest' ochoten povolit i
přání akupitiny Utni jest poatas
rení ministerstva Kaljevilova o
tvrzeno v
Z Dobrovníka 22 října Po-
vstalecké Čety úplně ée zařídily
pro zimní yálku na základe sou
hlasně vypracovaném dpe I7f říj
od vadcSv Peka Pavlovice Luky
Petkoviře a Radonife za předně
dnictví Ljubibratiře
Z Rísn§ (Risano) 25 října Do
brovolníci italští v povstání ber
cegovském zřídili se ve zvláltnl
Setu zi úplného schváleni Ljubi
bratiíe V&dcem italských do
brovolníka jest hrabě Karel Fa
ella" a náměstakeni jeho Pnřej
Fracarolli syn slovutného miián
ského sochaře
Z Kotoru Ljubibratií byl pře
devřífem na Černi foře aby ae
dorozuměl o prohlášení národní
vlády v Hercegovině Nyní jii
bude opět mezi povstalci
O po vsti ní v jižní Bosně se do
vídá "D Ztg: V" posledních
dnech dobyl D'uro Kilipovií ae
svou íetou 00 rouia opětní ví
tězství u Vinice a pronásledoval
Turky a! k Tíušku Cela tato mu
sí nyní snésti veliké namáháni
Vřsk také Turci zápasí a nejvlt
lim nedostatkem Tak dostávalo
odděleií řadového Vojska tuře-
ckého u Nového po celý týden
tato potra?a s Rnq íerrieu káf a
v poledne pBI libry chleba a aě
kolik lotB skopového masa veíer
opět kávu Ie vojsko turecké pře
padá z hladu hranice rakouské a
Arbské není vím divné
Zprávy z Čh
! Arcibiskup oloraucký má pří
jmu rotního aspo& tl a
nižií duchovní rnlJně ' třeba jen
II zl miw aáílU v tomto
vzhledě nisledzjlci sajijoavou a
karakteristiekpu zpráva : V júti
farnosti okresu oIocjouííío ctil
ae da( hovní trívf cLcrilsa ne
schopným ko x""':říwftav-t
zpráv)- I e -rc ) :a r:-r5-nik
který £~ ' ~'J T 4'vi
krc w — Z a 1 í" „
náct zlatých r í eZTíJ nzdy
Za too tlsír i ti cjrt:ii str
v u oděv palivo a obsluha Kdy
by ráno odbyl snidASÍ chlebem
ooěa lapraienou poievkoa a ze
lím ae aemáky a večeři opit ctle
bera a hněvotínskýu ivarílkem
přece není s lo aby vyset
Bltladiitě prachu v Ucbovl
cích vylítlo v sobotu ráno do po
větři Má se za to Ie byla ae
ekiadtitě toho větií SásC pracka
odcizena a ie zloději bojn-e e
prozrazení zbytek prachu msui
zapálili
O obchodu a českými dívka
mi sdM ují listy drážďanské ě
které podrobnosti Obchodník
drážďanský odjížděl 25 října do
Berlinu Do vagooa vstoupili
ním tři páni a lest mladých děv
čat a nichž jedno usedavě plaka
lo Nit otázka eo by jf bjh vy
pravovala ie pochází a Lovofcie
v ČechAch a Že přijela d Draiďia
do služby kterouž jí jintá dota
zová! kt také opatřila Ale kdyi
prý službu nastoupila seznala le
tu jde něco jiného ael o si alba
Jelikož nechtěla býti po v&ii
tloukli ji a nedali jí nic jisti Za
řtyry dni přijeli tři páni a ryjed
tiávah s paní na?e2 teika zavo
lali a řokli jí le je za řtyry dy
co byla v domě dteiaa 60 to!ai&
za něi bude prodána jed a cm a a
těch ptlnS do Hamtarka Pán
také před jejíma oima 61 tolai&
zaplatil a přiměl ji výhr&ikamt k
mířeni a k odjezdu do Hambur
ku Oitutnicb pět ieaitin byla a
odjezdem srosoraněno Iráiďaev
ský kufe vypravoval jeltě dvě
ma spolucestujícím c byl od
děvčete ly!el Dali o tam tele
grafem zprávu do Berlina Kdvl
pak vlak dojel na r áiražt brlút
#ké Jekali Um jii strálsíH kteří
onoho iána h&tinkéh a Haia
burku jménem Suo?í zatkli
kdežto oněch ét děv!at poeláoo
postrkem doma Řečená čelka
z Lovoiic dostala od několika o
ebranc& svých peníze ta eesta a
(xljela d& své vlastí
Jistý majitel domu na Mail
straně v Prsu icř! a! Jo uedár
ra ve zvyku náj-rané karu kal
dé ítrttletí itjlinii Ná2edek
toho byl že laá nvtií některá by
ly prázdné Aty spii fcřkoho
přilákal dal pr&li doma xnva
bílili V noci na 23 října byla
na zdi Sst obrovských !ert& na
kreftkiiť' a nápisem: ť aedmi
ďáblS i nichž jeden má tento
dam"
Kniby a pokladna záložny
přibrainuké byly doneseny k okr
soudu a riirhnt výborové zálotay
byli vyslýcháni Ve vyietřovacf
vazbě niileaá se předseda a po
kladník záložny Pokladník EL
Kole spronevěřené penise bezpo
chyby prohrál v mail loterii
nalezené ť v jeho paptm h za po
sledního p3l třetího roku za 25
800 zl Utternicb reikont !
Dr Frarii Jk Terbelaký
plukovuK lékař a translátot v ge
ografickém ústava ve Vídi-I ro
dák a K-jot% ta Moravě jeden
a nejuřettřjsícL iinaitl slovan%
ských (znattě dobře dvaadvacet
ře?i) a qítvědřený národovec mo
ravský b sed a prvnt duby calvbo
národního proboxení zemřel dne
21 října ve Vídni v stáli IA let
Dne 22 října vlála budovy
rakovnická trestnice bílý prapor
na znamoní le tam aenf aikdo
uvězněn Co budova ta stojí %
to poprvé Druhého dne tsusil
býti prapor ten snat poněvadl
byl v treittnici opět jeden věxeS
Ten viak je odsonzes jen pa dva
nácte hodio a možno tedy 1 ná
ledujícího dne bude a trestek
opět vlátl prapor bílý
K brněnském továrníka Ma
xu Kohnovi přilla o poslední děl
nické stávce v Brně depa tac 41%
nik& jeho továrny ládajíe by by
la změněna vlastni aýicaa saz
ba plata Kohn vlak nazval lei
nika depstace4 fraotiikc Prcha
la viivákem lumpm a kdyl
Prchal k soudruhům svým a de
putace pravit le ai páni továrnici
budou muset nadávky tyto od
vyknout rylítil Koka a dal
Prchalovi políček ai at doutník
a úst vyhitět nHl volal na do
movniza posílaje ho pro pUicif a
tahal Pnliala da pUárny chtěje
jej tam aavřiti bel policie přijde
Při tom rttztrhal Prchalovi kal4t
a sp&sobil n tak ikoda 6 aU
Prrha! zaialoval Kohna pro u
riika na ii a prvnt inataac od
soudila to rárníka do viteci na 24
hodia itsJobník vlak ae odvolal
k apaUtnina aoada % tento oV
soudil Kohna k pokatl 2S tl
Vftoei na lt října ryhořio
bopodářsUf Jana Kroaiika v
Sloenici a U ton vile škoda
líní £30 zl- V plamenech tahy
Ctlo % skopového ku
VvT:tíso dobytku Pobllý
j-it rat:: al pojaaa--Dfe J2
října shořela UaIk iuiiria v
cen! l& tl Zároveabj la v ni
% 11} al isie&ebo ovoce iz£s
ao— V KaZerově Led2 bj l Xa
S Kjaa statek Jakuba XXarlera
v popel ebrieesu Obei který
Ikoda S000 at p4aobl byl saJo
lsu Pvkvřelý jet aa llOO aL
pojlliěa — Téool 4a T)Mt obci
ZÁTÍtOTÍcící (akr !d£ký) w
bS který rbalupa a v41jt
vent V Kabíaa f iiii a lkeda CuO
ai spisosUt Také ad e4e& alo
sayslae aloleu — V Těsové
Blataé vyhořela v posděrf sca4
la a letoi skltaaí v eae 5X3 aL
Pohořelý byl j a 214 aL pj
itěa— V obci Rk (okr kraJU
hradeckém) v j hořel v noci -a %
hjaa atatek Jwarbysaa Saxla v
ee&ě 1500 zl Majitel byl volák
b 12lí0 tl pobiti a
Ve velké Eďvici aa Slotea
ka zemřel 2711 ý tkadl tětÁa
Maliak Zm SBAtie slovtké a
fké který ituuTkM praci a
ří ikcu přÍTotí aatl4al ka
pitáUk který pá zaprareal roalí
řnýth ovianoU vlaálu t4e
ai CóO zl cklaal v aávU aa
stipendiam které mm dvmlÁvat
národa svéma Zovwaakétaa věrae
odJanf t rktnk aneb v Če
chách stadďjki cdaiTk evaa ti
bolenstvt kteréhož bmJe svato
nxartJká erxsgellcka eirkr od
porvovaU Církev ta sal všiti
také tuto nadaci do privy a kdy
by viděla le ji ectze bspfaě
ai nakládat tuá ji odevzdat "Ma
tici 2ekéM k tlmal iUU
Odměaa aX ťraakl a]bj
polw-vjat ředitelova -raJUké to
mu kda podá polaJivý:S speiw
O pro£ Jali a Gráaersavt a Mi
jenl v červenci t r o4 bral e aa
práziaiay da švýcarska a ©4 té
dby bez stopy amiseL Pweied
at zpráva o wbé poda Gtaaert a
Caryrhe
Velké sve4ěwti e ak aa
dráze FraaL JMke£a při eobalsa
vlaku který vyjel ve třcdfe ve
řer a Vldaé ka Praze Sestával
a 12 vezl v kterýebi sum !4 eat
j IcU h jela— V taai Švarvema
vy vvliaal vlak a keieji při
?eml parotn) t vozy sřiu
Ir a hráze 5 aikl vysoké— Dva
aáťtiMvb bjr b aabt a saao
tělre rakA PřCa jl a
myUBa jdiua kij byla vtU
nějakýaa aiMyasa tltraaěna
Dikútzťirj
Kdjl jesa 4 hodlal k vy
stehováni se e ?tfUu4 Tw rodt
bou z čich da Ausertkj ul !y
mne eesaaU stariMti kterak a
i překanám velk#ré blil {
jerés daWkuHa pfaořit ce
stou a s ptveia uaseifn s v
Anieru-tř
se zrváaí aepřiul vytlkava%
lectvl a ktavaě tlarhiai aeaka
ětfnci kteří suaé aeeraějUaai
barvami následky svlbo ptede
vzetí vyhnilá— -
Ja vlk povahy roahodaé ne
dal jWra se jřta:iti aebvť pa
dioubých letech aabyt a
zkuiensti le poměry KaK staré
vbxsurokod roka 0 harií a awa
alcj-irní jich iáda4 a4j aé
aL— - Badoeaot svých l!caýrh
dítek v paměti chovaje prodal
j(ti svsa asedloat a vydal aa
daleko eeta ktercWl krvka
apřioaě Ideao dae aeiilaja
zvláště kdyl m aa Ua fa
plsvřd' liw4i vtevft stra
Ukl a o velikém ru4u
r zd# a tam v staré své vfaasti
Nemalých Urvxti p4bila
mui nezaaloat uir jazyka aa
jinou lei fcáa lei aaa tel Ui
svoiaviak tarolt bvU saa-
rei ebť i— tm visd kd tok
třeba byla nalezl Čecha jazyk t
jiaýrU aaaiéLo
Přederiias povalaj a aa svo
IKVÍaatf vlelé titky vzdáu ve-
lUti4ia rocUka f-aaa ise£s
Pmtarrit v Ilaai burka kurýl
e e m jak aáleii 9h&v a ae
zllia4 peurai eUtarar t vl
jak přeplav vyssěaěat peaéa
tak vrikeré potřeby k piaé spo
kejeeoett — Nbd jesa bytí
4 míra spokt-jeat v kailéaa
hledá v přitav Nev Yerkakla
e vlidae otWai % feeaxjtaě
oUrU o aás aliaeswvé téea
aaA spoiecnoau ktero pajs Jř
Pator aas4apj
Provi vzdává j5U jda
vIcl'iéa rodáaa psu
Pastorovi v Hambrk aeer4e
řnějii diky aajU přáuUé aa
lení a kán jee-i evesi p
vinami v tki%i k 4hré veei
kdjl ba imb ftiáWajkiaa kra
jta A ta výs e rjlrU fakfXt
Desaaie v relé Asaetie suk
bx Qeobav asáJ4ko vdaodJal
j#em e# sta ct d Oicahy v stá
la Nbruksw
Phbyv ra 4piaé aesaásaf sem
d Omky 13V mU aajt 4
N#v Vorka vadálae ajsaal a
mae viai pii%é redák feaký
pas Vif Uv Kalera a mvhm říct
témil vlctai ade li4U čertavé
a kterými jeza t aai
rj Bae adá řása airé2ai-
l Jíky Vá£lav KaereviL
b#U íké řtvru zaéaCA
Osa aby rrXa aebwtf
e W swřuriisv ly I aai epatre
Isveiaf bvt jM±Mtmě aářaóá a
m+yiUimi le W-aU aaotl S sy-
mÍ kac4 rv i)d vhoduaát
eaatéetmáai — i cai sw Wtl 5
arcsj-sa y $ fmuf leaaik J
ketéMa bmm aafc4i!
ak kut a tivtjiu řval re I
dakWe rV4ra psJt f
Jok Nvtamký aaJ-'
ysi saj Váriav j— i4UaLsa
UmL
Nesahá swbe j"st puao:i
b t í du 2 flaéaaa éa í
al tlau ilwl viwflal
atkrjulktrt sav{Cy Jlaai2i
AtaMjx iieu za i
N a &dax?
V jsMNsa étt a ežé rWIay
Váda S4i
ae 2ieaaé ekrwV%bSe
C3K i (vttofii aáMlk
Ja Pakký N# d Jí áalT
fSaWu
ti
t prK
- M kv
Jaa Tyka!ký
Mra X Želeasá
Jo rUtra N Y
A IkMCaJSMUl
ITrse
Č rVth k
Várt Latrína
Aa t Borortse Ov
Fr Wacka lil
MatStruťkoia
Fr Salk Dat
S5 4a-Jw f
- 5tkvě
XS ív
25 ta
" 3iFtir:5
iJbir
V K viř Mma d l m XT3 !
P AIS Máa M Táánr ( HÁita— xápaiai ! t
aí v 4 saító— PUceaus da JO j aá&a — ly
prolvr N dar sexraa — r~ ~
ki : -puttKifi-Yj
sn to sil:
Uda Ws-ar aaposaél jWa t 1
dát anáaaka pwitatai Oeaut i " itM
PádkaNaaiar: -t~-
r r t
: : roadrav!
Na zdar l
P Cemék Piřik N T— 5ris
i diky!
ZASLÁNO
Prev iáaí d V3imig % tVxie
Voaaty rk
WaTř3iTXKt'iti'rrS
Sedielí My int
iáe Táa aiv kaJiý Veaaal -
avmti trfiepil aéiak je Lwke b
jejtetat Ji!atualav Neal aa-
ÍU třeba abythe Váaa výaaám
tak oni sicrkr £irac ruakládab
aeboT !tete v kaiitck swaviaáck
v Jakla UíasaseTJU vaai
m k earmBA s v rmAirssi nvi n ar
ho a tul ?Lk w
Poiat Naadart
iVl lrPuepil1
Aat fiartsA Aat Hrdinka
Spiatváat Čhl ekpýki
aapofaSa 4 ? tpijt liTi a I
b4e au spávat al da XA badu
179 Provl ýsxMa ládáat aalé
knjaai y adkli evá jaaiaa kdf
e arodOí a kdy f řjeli 4 Aeri-1
ky 2i#ů4wji# ví jwu !
_ ( i
-eaálk4
Tf auatřeai
Skra btMe keika t
sydaaA aa
jar ISTáL
Zaaaiáa a árU jsaeaem
shora
2 Ji ísdelář ta j
li::
ťraak Vm v ka 4 Jasse Otretv
S éVt o tikay kraaay
—
Jásala ©4r4ec
XI
jeda&a seraasl k!syrv£tisa_
Hlaete e jod adrvo
ir
1 Mca
edperaívtt a kraal ! T r fi li pmi
kt#i V li-aeelsi přsjedwwz by e É:Í~ %mLm Omimm reiak 4i tm
eksayb j £j£ EbTrC
t fU Urer % EJvy v5-i tvýc eěwvfSÍ
k drftaa a ijkné dwataikv I X f4 friri kkrsja
Vily rre epueíisosíi axet
Trfcí
T# středa ia L
J P-—
fCato kip UJiyraJvl 15
j P T pelkevé
v aea -i p
V S 5-d 4 V4
C S 51 4 1
t S 5-ÍJ 1T_
v i Ma
cs &
1:
[ ř sy atátak
1 MjjQrt lvi Vlraa - 13
Tea&sawwre 4i X lWiu
Teaa 17
Vlr wv é
ar % 4 H
M-h"ga ttrai
Nri w &a
Kok LkLax4 Uc
Pi t
Wabawkk
Foet Wye
Terre £Liae
Ob ÍX4
La-ke Sire_
U Ua Ceatrai
St
liTsw Ceetral
C2Í1CAGO
OCH — TtWu-TJNl
tti
€3—72
JJ
v— 23—
t-avet
uroi So— 3Jku
1
—11X71
— tU7
Psiska
I a siA — 34— a
'Hourá— XL Ijc:
f2M ierwxk ti-v—
ncljcm — ssLeaá Z
t — II z 3£-
jlrr— 73 —
j - — IU
!
j "~ l:!J
-
r%w
su
! Y I CvdIa"slddIT
N- Jf J4-
lij
U
13f
_ _
Xí — 11
I ww— a-_i
u
Trky CtTCpskě
f umsaHl
i f w
1 sc#rcaitai m At
25 ctl l 4 fjor] i r)
t
Pk jsk Xid4_ 14
P kaLirall4li_l4
Kakali Ttnt
SLasiau &t
Hv !sa aaiOOl' - t
EavlaaOrl j i
I Sr tk aJ éM
1 aaa
Jt?mm „ w i?-i— aj
"
I X t Wvifio llviia ul m kT%
X tbam saéeU ti— r i w
LX3LI3
1
ZJ lttkto
Tr: "'Wl jI a val assxi
tla-bargma % New Tťimb fm
1 rT±rt-e:
I fc-rpww ws4ri porn aee-v
I Es r
f f? V-' tířv S
lS ta xa řz=A L -
i —
1
mm i ¥ Tmm sV - -