Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČKCHOSLAVY AMERICKÉ
podávající nejnovější zprávy ne
jen s celého svěu ale xvláítí xe
Velikého Západu Amerického
vychází kIl ou středu
v OMAHA NEB
VrtAVAT__ a Murm :
II
lítDAKTOR :
XOVINHKT
JřtJj'lutiěe na list obnáSi
% 4 jštovni tátillou
tíiíO rok $ 110 na pSl
roku 3$ceut& " čtvrť roku
ty imíUju do tvsorr 9:100 ro
M ikiH c Mnalni spolky -1U u
uuiuki !!- wau
IXI1-Y M ~-li t rma tulfcrTtoli inj
mmr lk krm o"ř-feti takov
kr olnolmji obal kloky ! r I
B yt sa itkoa Bvtkr mmtm toho solurv
u) l odMaoot fc_oUrl-
Sf Zkttlkr - rebtdji r pol
„ni ytiktik w u#t-fc r
iilt c_ 1íT bjríu Jirfc doJui
kai ta ttrm riwkrM KB' rmuAm
mmmm lultt U radil rtkrr ototrli
ym kf Wom I t— tly b_nltijeM kíi-
„Pokrok Západu"
Omaha JYťft
OmahaNeb24Hstopadu 1875
___ z---
Tajuplná povídka v Nebrasce
Koluie xde v Omaze iovest o
v
celé řadě upletených zločin 8
byli bychom dli ve jíl o tom pro
ml u Til i kdyby se natn cela tato
-ileiitost poněkud choulostivá
nebyla zdála
Nyní vlak kdy e zprávy
tom t jiných lUtctli podávají ne
váháme též víc Minou co mol ni
trn'ně a veškerou reservou na
leluU čtenářstvu podali
V r 170 dostavěl se tl£2e Lin
colnu velký blázinec na útraty
tátu Nebraskv a stál úhrnem
1152000— Mnohem dříve nel ta
to stavba dokonána tyla roztru
íovaly so pověsti o spatném ma
teriálu a nedbali) stavbě avšak
vzdor tomu přijali ůřadníci tuto
budovu od kontraktorS a poslas
rali se o skvostné vnitřní zaříze
ni— llěbem zimy r 170—71 na
házelo se v blázínc i 40 — 50 cho-
ramyslných a dozorcem nad nim
btl superintendent Ur X B
I_rh Mezi rokováním legisla
tury staly se zmíněné povedli tak
hlasité že moelo nestavili ko
ínité k vyšetření celé aálelitoftti
po krátkých poradách odopru-
ovslo loto komité by e K)uká
talo f lítO — na Železné závlclky
ťy celá stavba takto táhiiouli
mohla— Zákonodárný uborncmo
M U Ul-iv itinuLo ?au této zá-
ioltlonti věnovali ponř vadl byl
rvetřován(m obla!oby proti leb-
dejiímu guvernérovi liutlerov
přilil zaméatnán
V dubnu 171 shořel tento ů
tae a do aikladS — Obyvatelé
eschriuiii tíií holý livot a jt
den neáťaktník jménem Keeler v
plamenech nalezl svou hmrtPoji
iřuí tohoto ústavu obniiclo 1100
0m u dvou upolecnontí jrojišťova'
rtth které rlitk zdráhaly ná
bradu t celém obnosu vyplatili
rabidly i víak ie vyplatí buj
I72XOO a nebo ie vystavějí na
vlastni 4?et lepií budovu nel dři
vřjSÍ byla— Stát se konečné roa
bodnul příjmouti nabízených p
iřz nechal trvanlivéjSi ústav—
fwi byl předejlý— vystavili
Tu samou noc vsak kdy i blá
aiaec vyhořel vylámali se tro
stsnci ze státní káznice která na
ilnu milr od ťoláru vzdálena
j
Iyla a spasili se útékem
Tato okolnost ve řpojení tirn
ie ohea ve rjUicb patrech vypu
kl kde J nic hořlavého nenachá
aelo bylo přííjnou k podezření
které s de vysokých kruhů ano
í na státní úřadníky — kteří ar
stavbou ve sj-ojení byli — vztaho
vat
V letí př4 tímto ohnřm byl
jden hrác jménem Samnel 1
ťool v Omaze i vraldy usvédlen
dolivotne do káznice odsooxen
— Téhol milenka krásná mladá
dívka jménem Lotla Jee jela asi
kolem doby po2áru v Uázinci x
Omaby do Liocolu kde se as 14
dní sdriela a pak náhle smízela
Tato okolnost se sdála býti podo
ařeloo — Vyslán iikorný tajný
policista který hledanou dívku
koneZni v St Paul nalezl i doá-
bl úplného vyznání v záležitosti
poíiru takto:
Kdyi legitUlura jmenovala vy
ietřajíeí komité jio-Jplacen byl
iístý mol jehož Jméno se nery-
s rázuje by blázinec zapálil —
Kdyl ale přiila doba k íine zdrá
hal se tento sralouví vyhověli
Jl výminkou Ie milenci útík
a kázníce umožní převzala Lolta
Ijf provedení zloiina na sebe
Ve epoUloosti jednoho male
jitla uríitý den Lincolnu ven a
lotavbi kolik a oděvem a jotra
rol pod jetJ-n met Oba ode
I rsly na to ' do blázíbce dostaly
t aí pl střeiho a zapálily Jou
lkí íýcl balikfi s terpentinem
t :-tnji ! knotS— Iruhý den
1 cnínéiým mostem nalezly
j tr hlih trettníku—
Slíbila ee IiOtte úplná bezstrest
nost a pnuninuti jejímu milému
pakli tyto výpóvřdi pSHémnž řtvr
dí Uvolila se vSak než k tomu
přijití mohlo zmizela Lotta opét
né a po dlouhém teprv hledání
nalezena byla v jistém zlopovSst
ném dome v St Louis Tajný po
licist nalezl ji ochotnou Žádané
vj-svetlení protokolárně stvrditi
OdeSvl večer od ní a bylo umlu
veno že so ráno v průvodu notá
ře navrátí by se sepsal řádný
protokol Když druhý den přiSel
lak umluveno bylo a notářem do
domu kdo se Lotta zdržovala a
domácí pani se na ni ptal obdržel
odpovčď: "Lotta jest mrtvá !
To není možné V zvolal taj
"Pojďlo 60 mnou" pravila pa
ni Vstoupili do pokoje a ppalřih
na johovce mrtvou Lottu Lee !
Na otázku c-o seslalo a jejími pa
píry odpověděla paní Že Lotta
krátce před svou smrtí nařídila
by se spálily a skutečné nalezen
v kamnech ]ouze po[el od spá
lených papírS Krátce před tím
než se toto událo odcestoval je
den hrác a Omaby do Lincoln a
jest zjiStino že nemel ani jeden
celý dollar při odcestování při
návratu viak so chlubil $2000
— a mluvil o rozličných plánech :
jednou 2o přijde do Xcbraska Ci
ty j-ak za do New Orleans ko
nečně ale Sel do St Louisů a v
dobe náhlého úmrtí Lotty byl
přítomen v tomto měňte Nachá
zí se nyní v Chicagu kde své sta
ré řemeslo provozuje
Jeden pán a New Yorjcu kterf
stojí ve spojení s jednou x obou
pojišťovacích společností u kle
rý h blázinec pvjiStěii byl a živé
ho podílu na odhalení tohoto ta
jemství beře spěchal do StLouiaU
jakmile o smrti Lotty slyšel na
vití vil díSm v kterém zemřela a
telegrafoval na jistého vynikají
cího muže v Omaze: uoknSte —
— že vrahu Lottj- Lee znám'
JJopusud se neupustilo od po
kusu tyto záhadn zločiny odha
liti a jest naděje že virníci tle
ba po letech zaslouženému trestu
neujdou
Z celého světa
IMe zpráv z Kraínojarku ze
dm" 1 záři přibyla Švédká vý
pravá do Jemejttku kdež byla
velmi vřele uvítána Patrně
to
platí o profesora Xordcnskíold
a soudruzích jeho kteří přistál
dne 15 září v ústí Jeniseje Zprá
va o tomto příchodu sdělena byla
výbr-ru sjMJlcčnosti ku podporou
váni obe hodu a průmyslu v teze
ní dne 21 září od pana Lat kina
kterýž oznámil svým soudruh&m
rozhodnutí Nordenskiolda Sand
stroma a hturbera ze se t-ulej
navrátit do Švédska přes Sibiř a
Kus evrojskou Tato zpiáva od
výboru vřele uvítána poněvaJi
vledky výpravy prof Nordon
mkioitia jan zua se ruziusu oiaz
ku o spojeni Evropy se Sibiří ná
mořni cestu čímž bude umožněn
vývoz xe Sibiře Jakož pak ny
ní jest nalezen proplav otvírající
loděm cesiu do Jeniseje vysloven
na u v {"boru naděje že se najde
též vhodná centa vodní do Ohi
kudy polom se bude moci díti vý
voz ze středa xemě sibiřské
Literatura ruská utrpěla zírá
tu citelnou Hrabě Alexis Tol
stoj spisovatel románu "Smrt J
Vana Hrozného" a mnohých ji
iiýt-h výtečných dě! na něž jest
literatura ruská právem brda ze
mřel 29 řiina na statku ivém
KiáMiém Kogu kdež dlel po del
fini léčení v cjsině Některé je
ho povídky a román nadřečený
přeložen byl na náš jazyk český
Uherský ministr obrany zpo
zoroval Že při vžeobcné joviu
ucwti branné tisíce k vojně povin
n (ťh zamclkává se přihlašovat k
odvodu V samé 1'enti potila se
PJubných uprchlíku vojenskýcl
n- tM0 Ježto Uhry rozděleny
j-u na 52 stolic a v každé s nich
7 až noOmulfi k odvodu nepřuha
zi obnáší f očet všech utečenýcb
branců 44000 muŽa ! Ti kteříž
se polapí bývají arci stíhání tre
stními oudy ale to málo porna
hí—
Těchto dní nalezena v Ham-
blo lliveru v anglickém hrabství
Jíampshire pSdě rašelinové lod"
kteráž jak se podoba pochází p
dob kdy Dánové uvázali se tras
nou rukou v držení Anglie a kte
rá ryní dosáhla věku tisíc let
„od" pokryta byla 8 až 10 stop
vysokou vrstvou rašeliny a kýl
její má délku ISO stop Zdá ae
že byla vystavena x dřeva dubo
vého ale a jistotou líci to jíž ne
xe proto ie dřevo xahelnatělo
Ve středa dne 13 října v po-
U dne vyJali se x Paříže dva Čle
nové spolku velocipéd íat5 na vc
bíí ipedech které x anglické to
várny pocházejí na cesta do Víd
ně a vsadili se že tuto cestu xa
deel dní vykonají
Huška lítalo na počátku
tohoto roka 44 Želexnie kteréž
mnji dohromady 3442 lokomotiv
Jelikož délka všech ruských dráb
obnáší 16J334 verst přijde rřco
přes dvé lokomitivy ca 10 verst
Toliko (Xm parostroja tudiž 1704
protL byk sbotoveno v Eusku Z
"iS35 lokomotiv jel byly r elxínS
shotoveny připadá na Kakoosko
276 na Némecko 1051 na Anglii {
OA na Francii C54 na Belgii 178 1
a na Amerika 22 jparostroja Po I
řítá-H se že ktojí jod na lokomoti
va 20000 rubil vydalo líusko
toliko za lokomotivy v cizině
shotovené 56 milionu rubli „
Nemalého poplachu pCsobí v
Mnichové zpráva že před několi
ka dny v hostinci "u bavorského
dvora" zatčen byl bývalý králov
ský pruský poroŠík hrabě Schwei
nitz Jest úplné zjištěno že při
příležitosti návštěvy u císařského
ruského Iegačního rady Savigny
jemu tobolku se 600 zl ukradl
Statistiku bídy ve Vídni po
dává Gleichheit" následujícími
slovy : Ve vídeňském asylu pro
lid bez přístřeší nalézalo se v mé
sime červenci v oddělení Ženském
2123 žen a 3G3 dívek a v oddéles
ní mužském 5S33 mužS a 53 ho
chu Kozdáno by 14640 porcí
polévky a chleba Tisíco příbyt
ku jsou neobj-dleny a Hýpky pře
plněny — lid vlak nemá přístřeší
a stravy Jest to strašný pohled
když v jednom měsíci 7372 osob
útulek v asylu hledati a bídnou
porcí polévky hlad ukojiti musí
kdežto by každý a nich xajisté
rad velmi rád pracoval kdyby
měl kde Toť následek toho dlou
hého rafinovaného švindlu
Mládá choť ruského velkos
knížete Alexeje jest s manželem
svým soudně rozveden Je ro-
dilá z Hesenska a carová píijala
tx Éťn L-rnnLii a Žilinu
dámu ku dvoru svému Carova
ii navidřla a mladá Hesenka sta-
la se brzo miláčkem své velitelky
Dívka ta nebyla sico spanilá ale
srdečnou veselostí a svěžím roK
mařeni svým upoutala mladého
velkoknížeto Alexeje kterýž šiji
vainive zamiloval KUysi z ve
£er vstoupila do komnaty caro
vé iKklekla před ni a slzíc vy-
znala ji svou lásku k velkokníže-
ti a zapřísahal svou velitelkuaby
svolila k jejímu návratu do II e- j
senska- Carová svolila a jestfi j
téže noci odejela mladistvá He
senka s četným pr3vodem z Pe
trohradu- Velkoknížo dostal roz
kaz aby se odebral na loď která
jej měla dopraviti do Ameriky
t iiiiv m uťvu
milenkou na Kyne dal se a ni od-1
dati iroti vůli svých rodičS a pak
eprvé odejel ale se svou choti do
Ameriky Car hněval se po dva
roky na svého syna a ničím nedal
se obiuěkíiti Konečně bylo u
sneseno že velkoknížo Alexej
svolí k rozvedení vstoupí opět do
služby k námořnic tvu a choť jeho
že bude dostávat stálý rotní plat
Veškeré zákonní iormáliiosti to
hoto rozvedeuí byly již provede-
Těchto dniS povýšen bvl ru-1
ským carem jakýsi žid Freymann
x Oděv xa důstojníka Na Kusi
jest to první plij ad toho druhu j
r w
neboť až dosud nesměl býti v ar
mádě ruské Žádný žid důstojní
kem
KronštaUké noviny oznamu
jí žo o výpravě kterouž nedávno
předsevzalo vojko odděleni zá-
kaspúkého v stepích nalezeny
zříceniny města o němž dosud
niněl nikdo ani xdání lle ob-
sáhloti zřícenin bylo město velmi
lidnatu NaUi tam také mnohé
minaret v arabského slohu dosti
zachovalé a stavby velmi pevné
Nápisy jež se našly jsou kopíro
vány od d&atojnfko' ruských a bu
dou předloženy k prozkoumáni
příslušným znalcům jazyk 3 i vě
cí výc hodních Y městě přišlo se
na zbytky rozsáhlých vodavodS
a na voda velmi chutnou a zdra
vou l#tní puiliní mezi Turko-
many praví že krajina tamní bý
vala někdv velmi úrodni a Že
byla ovlažována vodou prSphv
vera sem hnanou z Kttreku
V nemocnici sv Kocha v Pe
šti xemřela v těchto dnech 112 ro
ku stará panna jménem Anna
Pctrovičova Bývala švadlenou
a r it i ineia se vuau _eKoiiK
dní před svatbou však xemřelji
náhle ženich a od těch dob ho
nevěfta po celých devadesát šest
roku až do své smrti oplakávala !
Německý císař přijal xa svéi
ho nedávného ixibvtu v MilánS
- 1
také daputaci vlašských svoboda
nich xedníkfl kteří mu odevxiah
adresu podepsanou od bratru vel-
kého Orientu — Císař děkoval a
bavil se delší čas s bratry mluvil
o "umění " jimi i tni cena vý- i
znám a sp&sobnosl řádu snižiti— I
Jsa dojat pravit doslovně : "Též I neueu— -jiui bj tase uan uo nejs 1 u obratně lidem vyklouzla a le
i mně se kladiv iřekákv kdvž I hlasitějšího smíchu a mnozí se sla po domech al se dostala xpžt
jsem se svobodným xednikem stá-
li chtěl ale těm ktcK mn wl to-
ho xrazovali a po mém vstoupení
do řádu se táxali : c-o by vlastně
svobodná xednictví bylo : od po-
vídal iAm rílv- sVIbMa1a i
du a budete to vědět!'
é j r
Okolí přístavního města Ker-
če na Krymu jest výdstným nale
zištěm starožitnosti a mnohá mu
sea jsou již nálezy tamnějšími ob
dařena Při kladení základního
kamene k nějaké stavbě objeve-]
na tam byla nedávno stará řirob
ka v níž nalezena ciselovaná o-
zdoba na hlavu z ryzého zlata
ódobající se koruně nobo přilbě I
pak dvě zlatá říše prsten dra-
hokamem rozlámaná xlatá koru-
na několik agrai zlatý peníz s i
podobixnou Alexandra Velikého
a skvostná však přeraženi váza
s výkresy v temných barvách na
červeném poli Váza bude se
snad rooci skilovat Zdá se že
tyto skvosty ntrpěly pohromu
ohněm
V posledních dnech spadl v i
Bernu velmi vážený od lida muž j
majitel většího průmyslového
závodu do jámy medvědí Na
itěsti nebyl v nižádný samec
jenž před 14 lety tak ukrutné An
gličana roztrhal a obe samice ne
byly na pohled tak krvežíznivý
neboř přivalily so dSvěrně a líza
ly ho úhsně Podařilo pak se mu
že dostal so x jamy medvědí neu
blíživ si značně Ani strach mu
přilil prý neublížil v
Vynálezce obleku k plavání
který přivedl kapitán Boyton k
takové platnosti jistý Merrjman
vyjednává s ministerstvem ná
mořnictví našeho soustátí o za
vedení tohoto obleku na všech U
S lodích Jsou prý vyhlídky že
tento oblek se zařídí pro loďstvo
spoj státS
SMĚS
Cestu anglického prince do In
die používají Angličané k zvlášť-
ným Spekulacím — Jak známo mo
hou se v Anglii jako jinde na I
jedné pojišťovací listině dvě oso-
by pojistili tak že po smrti jed-
né druhá osoba pojištěný kapitál '
dědí Následkem nebezpečné ná
mořní cesty princové vyskytlo se j
mnoho lidí kteří se nechali s
princem na v zájem pojistí a po
jťujícl společnostě Ukovó návr
ny octiotne přijímají éc se má
jednoduše takto: Nezemře li
princ na této cestě obdrží navr-
hovatel prémie až na malou stáž
HZt zemřenu vsak obdrží
Spekulant pojištěný kapitál—
Zemře-li však navrhovatel dříve
než princ pak shrábnou poji
sťovací
společnosti splacené
prémie neboť samo sebou se ro-
xumí že princ o této celů záleží-
tosli nemá ani tušení
Záhadná historka se oznamuje
z rennsytvanie — Žije tam prý
německý rolník jménem Šeibl
který so teprv před několika ro-
ky v Iennsylvanu usadil Tentýž
má blbého chlancc kterf nd fitli
h(J ml j jenora y g
ňtni i:
_ „%t ts x-i t- i i?
in a kořínka žil — Před nedá
vuem jisia spoieuiost iionua jeiON
ny něco v křoví z&šnstělo jeden
tnislivee do tohoto střelil a pře- í
svědčil se záhy že zastřelil ono
ho chlapce — Při vyšelřevání ú-
řadním udal Seibl že tento chlas
pec jest vlastní syn jistého vyso
ce postaveného státníka něme
ckého který sestru oeiblovu mi
loval Matka zemřela při porodu j
tohoto chlapce a když dorCstal a i
každým dnem se otci podobat
"jako by mu z oka vypadl" dal
I tento Šeiblovi který u něho za-
I hradníkem byl $000 s čímž sej
I -
posled jmenovaný i schlapcem do
Ameriky vypravil
Jméno otce který mimo to
ročně 1200 zaplatili so uvolil za
mlčuje
lSelgicka "lndepndence vy
pravuje tento zajímavý kousek
Jezovité měli v Holvain misie a
zlobila je náramně ta okolnost
že při kázáních pouze slabší
polovička lidské společnosti pří
tomna byla kdežto mužové si to
ho ani dost málo nevšímali-
Kterak je ale na kázáni přiláka
li? — Tuto otázku rozluštil jeden
lerina— jezovíta 1 Ohlásil toliž x
kazatelny že druhý den veřejně
na kazatelně vykoná xázrak tím
že za 5 minut udělá pár střevíci l
Druhý den bylo v kostele jak by
nabil tlačenice a máčkanice a
mnoho "pobožných" zvědavců i
muselo ještě venku xSstati— Kdo i
měl x toho větší radost než ka-
xatel Namluvil jim toho o nebi I
o pekle o mukách a t p až běda J
a když se dost vykřičel pověděl
jím že je nepřivádí do kostela po-1
božnost nýbrž větší díl že je zde I
se zvědavosti které zadosti učiní' I
ti slíbil — Shýbnul se a zvedl pár I
novýth bot ukázal je veřejně ko a vidouc okno otevřené v lé
na to vzal silné nSžky oatříhl zla do pokoje paní S Opic po
holinky a Uk udělat dříve než za děšena příchodem pani S chtěla
r - _ r - r m
' mnQl Pr airavicu
ir y 1 __t írr I
Aauy muv múzo porny snu
Jk rotiřn6 dojmy učinil tento
podivný experiment kejklisřký
n Ka"ltulc- "J ul P"
trouwJCft venxovaua Kien na I
sttttení xázrak x počátku věřili
" 1
vatné hrSzy na zázračné boty j
i At tr I
' J! _ l :
ewny F" lo "J" " pameu
hesI° "ého řidu : "Uíel P°9TŽ-
CUJ" UWBU' w
Př4 Deboť de bTa celem po-1
uouuai s prooireuKeiu— uoiy j
Na pařížském divadlo měli vel
mi svědomitého režiséra jenž pa
matoval i na nejmenší věci Her
ti však kde mohli hleděli jej po I
xlobit Na repertoiru nalézalo I
se též dojemné dráma v němžltace těchto Indiáni! navštívit!
triJ vvtvi TrTO{bo reka na
uho] Tento iei přijímá a aby
mn dokázal že níkdv nechvbí
8třeu jo hořící svíčky a natřeli
knoL tak žo svíčka uhasne Abv
tTÍřka Tjdy v praT# Ua 0
to pogUri ge reii8ér tím že po- i
%Uviv se kulisu do nfl měl
VyTrtanoo díru onou dírou svě-
ti0 Bf0ukl Jednoho večera kdyl
diváno ono dráma udělal si ně-
kdo žert a xacpal onu díru slap-
koa x cibule Y oné scéně střelit
prynl hrdina a ačkoliv relisír I
lost silné foukl svíčka neshala
Obecenstvo propuklo v hlasitý
SB33EAETLOVE PEEDPLATHE!
POZOR!
Abychom Cinnjnr sbSratelam předplatného na nil asoph "PCXCOX ZÁPAD IT trra a tQitetaúti pamitku " jVa tasahiai
poskytli usnesli jsme so na toni dáti všem Ukorím abírateiaro prara$ dle mívoUtvl xikanéÍW přdpUts!ta fesJ xa ciínC dpUrék
aneb úplně zdaTma nový Šicí stroj iwivaaí NKV AMEIUCAN SFAVINO 31 ACH i který stájí tiaáe OTOjOO
Tento Sici stroj jest nejnoyřjM soustavy s mnuhvm zlevjentra & kalkdy sU ntcl kiWril úplad iwtrý strj oru $7l — prix x dv
týČnébo offícu bez Odkladu ihaed jakmile naxnaNuou částku phrd platného [potaimo s %Lp2alkeai] nn juiile
Kdokoliv nám zašle
V
[n tdtraí
Při tom sobě dovolujeme polotknouti lě přvnlpíatné na ni list ob&AM oekrH%a
šetHti jenom abychom všem požadavkům ctěného čtenářstva za dat uíiaili
smích Herec však nedaje se
1 zmásti omlouval se svému soku
že 80 111 u 'e8e ruka a nabiv zno-
I uai režisérovi všemožná
znamení aby foukl silně Na to
vystřelil svíčka opět neshasla
Vymlouvaje se že každému při
sluší tři rány nabíjel xnovu Ke-
i žisér xa kulisou byl ale již téměř
I bez sebe a euytiv se křečovitě ku
I lisy náhodou vyndal aniž by o
tom věděl slupku x díry Když
pak herce po třetí již mířit na
I ví Mru ca ntrmlm In ríMc nrwl
LCsha6ne reJÍ8Ír fouknill aHv
„ii xr_ t
I i i-i T
stvo tak so rozveselilo že před-
l staveni nebylo lze tenoz večera
I dokončit
Nedávno j&me přinesli správu
o vraždě vlašských hudebuika u
Denver Colorado a nyní se do
vídáme hrůzné podrobnosti tot
hoto ohavného činu — Jak známo
byl zatčen jeden mladý vlašský
hudebník pro účastenství při této
vraždě a nyní tvrdí Že byl nucen
mezi tím co vražda konána byla
na harfu hráti aby přerušil mo
žné volání o pomoc j dále tvrdi
1 13 Oalotti a ostatní vrahové krev
svých obětí x dutiny vlastních
dlaní pili a krvavé nože oblizo-
vali jeho prý též nutili aby pil
krev vymluvit se ale titn že
řekl že již tak učinil— Netvor
Galotti jeden x nejnebezpečněji
Šich banditu v Colorado byt 300
mil od Denver zatčen
V PitUburgu Pa odsouzen
byl jistý De Long k pokutě f500
a k dvouleté těžké práci v ká
znici proto ze rozesílal postou
oplzlé cirkuláře jimiž tiabíxel
dámám prostředek k páchání ne-
vyslovitelneho zločinu
Dobrodružství opice V "Droi-
tu" čteme : Ianí S bydlící v u
líci Marsollier v Taříži pracovala
kterýsi den ráno v ložnici sv
když nenadále xaalecata strašlivý
křik svého c hlapce jejž zanechá
la spícího v pokojíku vedlejším
běží milá paní k chlapci a osU
ne celá bex sebe vidouc velikou
opici ana slušně stříhá chlapci
kadeře nfižksmt jel našla na što
Ie Dareba tato opičí uprchla
svému pánu kterýž bydlí nedale-
bonem utéci ale t leknutí xtra-
tila v oxne rovnovauu a spaaia
borem pádem zrovna jedné dámě
na hlava kteráž se klidné ulicí
ubírala podle domu 1'ima ro-
xumí se samo sebou leknutím
padla do mdlob hned shlukl se
fcoitui tm a jat e wpici cuyiau
Ale rychlá opice se vspamatova-
_ w
™ ™"- ™T
byla uilalotil otevřeným oknem
Celkem praví na konec "Droif
byo tu vtee slrscbu nel ne&ou
Dáma přišla brxo k sobě m kráče
la dále svou cestou Shluklý lid
rozešel se rozveselen neobyčej-
! ným tímto dobrodružstím
Nemálo Indiánu patM k sektě
Mormona tak také kmen Nava-
jocsS Předešlý týden IU depa-
Brlshama Younira a naehá-l
mezi nimi íeden náčelník kterf
nosil xa našem skalo IUA fr
Yiasy tohoto skalou bvtr tai
druhé slonr dlouhá a a nrlim
pry xdobená Kdvl tntrt
voch se svým odznakem zbabělé
vraždv do ulicích ae tz:i tr
hnul mu ho mladý doktor Hig-
gíns Indiáni a několik Mormo-
ni chápali se xbranS vhUU
skalp naxplt vydobýti aviak
hlouček "nonnB"— UW tlnrmnni
víecbny jinovřne nasývají—va
spojeni a policii plkaiili výtrl
nost 1
do nového roku 187G
Za jetlnoroini předplatné na 10 liiti doplati s
te
it
u SSřS
I celou neděli statni al na mol
ídrbli — Když k večeru álceka j
iHošla bylo také po svornosti a
pranice hotova Něžná manžel
i:a dostala Žádni naboacháre ]
čímž so ovšem pranice ukončila
avšak nechtěla iilocitnéma choů
xflstati nic dlužna a přemi iia
na pomsitu čitul azral a ni Jbl- i
ský pUn kterýž také provel!a-
Nejprvé plimeU vcho mule aiy
uložit jakmile vak utnal zjm
ním až k necitetnoti přinesla tc
aiřskou pilku a ařizla mu ni nta
nad kotníkem při Čemž a WUl-
ní radosti pozorovala jak e
manžel zakrvácel — Tu přišlo ti-
oianžel zakrvácel — Tu přišlo t#-
kohk SvusedS a obvázali krtáce-
jícího maže který po retoa ta u- j
praci sebou ani neškubnuL CM-]
nšen byt do nemocnice avšak je :
málo naděje na uzdraveni— Ia-
skavá choť sedí
Kterých svatých je nejvíce?
S-r Janu rozličného přijmi ]♦ v
kalendáři SD Petr! 23 Řehoři lé
FlixS II Vilému 10 Fraatiška
9 Jakobu 9 Benedikti ú Theo
dora 8 Lv3 8 Tomáši 7 ldř-'
j5 7 Alexandrů 7 Kat#řa 7
svátka Marianokých 20
— J
Jeden anglický Iit vypravuj"}
kterak soudl nebožtík stitaí kao-
_
chiř lletternich o Aegiareb t
i -tr tu i
Říkával prý: -Každý AnSi~n
aáin o sobe jest blázen aU všicfc- f
ni dohromady tvoří nejroxumbj-
Si národ na světě"
{ a ku vm miotžaa a drasJUk
i Cki-i uau lka CkK
Jeden pán x New Yorku chtěl j v' a Maaewts
s přesvědčili jak dlouho bude i V Kvirvx d- Frerrv Eaei-poU-bovai
pani ua ctu kolem tr' k i"í"
virta Ianf šlo s New lorkui
do Southampton v Aabi cxltuď
do Vckohama a přes San Fraa- i
Cro do New Yorku kdež o4eí
tateli osmdesátý den pa odovsLá
ní poltě domčeoo bylo
Jiři IV krát anglický byt vet-
)IU l'l liCITCI KtHk (lu 'J t
do4Í šťaUn neařidka utrpět i J VrL-"4"-notné
Dorálkv Jd a lordi í rr xw_ip _
krldovfth twboíaika kterf v
""l u araiem V} K~ri
jil prohrál pomýšlel na odplata '
Přiida iedaoa a večera da králov !
va paláce v rozprávce kr_!_
vyprávět mu Že {H(kal na cti
f 1 I - '
ve uejno trucua uk nunuMír (
se cestou beroacich s4loehatji
jisti nel kráčí hejno ha
"To jest neemysl pJlkl
shsrta na to král
Nabízím VelS sázku ž zpil
urazím s nejnem bus hiu cviy
nel jiný hej&o kroc5 lenoadL" i
zvolal král
Následující den hy I rn
děni určen a čajak si byt !
vjaiinil ra Čtvrt hMay pf el xá- f
a a _ 1
paaem siunco Ustanoven Králi
doeiari! ♦ na níto a b4 hejfc f
loa ka pletla bn_nj— Krocmmi v 1
braku měli na vrch a král !
se již za vítěze kdyl stanem fri
vj zapadlo ¥ tom okamžiku
sběido celé hej no krocan} s cesty
do křovia a ued!o i Nik Ja ee
mokl donutili je k další rma!
kdei!to kusy válo Jm krbkem k
cíli dospěly
Jho Veli!Mtva aaplatJ za
bust tento pochod tiie KUr
CEJITEAIs R XL cflQVTA
VSmhiié twé
nryrovrtatelné syVnl
CAIIA A ST PAUL
klasklerasl v Žllaacsta
iewto J- —iM km itmrj m
8A1ÍÍT PAUL KXrUESS
VMiy aatsl rmtMerm mm mm
— — ty i
___í lafe_ri__ m_M______ i
_ ika r?t _íci s wt jiu-v i
KDHKU 1 ť_kWaT l
— předplatné v hatsvosti &
4
44 dostane
Chicago aHorttťwesr
drahá
OMAHA
CHICAGO A NA VYCHOĎ!
Jediná při n i cesta
do
w c WW
f CA r V
i "
ř 1 " " a tr i-_
{?'"{ Ij"" ťUi' SC"JlaJ —
" m - t
tiKCff - - in
j „ INí t-t 1
mmm l - t IVi
OMAHA A CUICAUO:
i S nn ť l imu
de&fit I spací 2ry
V MtMtaT Valtxt saicmf
d- Smi Car Yaakto d%
h i mjk ctv k lit v
a lciác ralrsJ
V Cizinu JrxcTKci d Hrt
Kskk
V Muobaul d is řasí ií a
H llaik a ivl i
vervi pa4 k
xtKa Lato J W erW
tWAT KalU IWU Otr lU
iib£to St
tttb Prsiri D4 CkWu LaíVmm
c -m# jtsa
Lístky Hs
k w— i
— mt - mmm mir % mmwm % r m
Irmmvtmn Im-rn m — aMk_ W4 v- m+m
k _ m wJb Mu i ii — ii m ii im
x 4 mm mt-mmmm
U tf% - J kf
V Tri tí C IMJ
ri f% —x _ x o__
J-Aj V wáj
— —
Netepií asetický Ust
VMfcLFCKt A YfcDFCKt
j a vvoaa_i(stui
tr___
mmi
rrTt
"ís_rm 4 v -
him
ysamt-t mu— a s :
XZl
li1aavtlMliM
'SifS'i'— 1 k
IHilvaly
toWskiiiikini 11 1 —1 a_ __ r
rmmmumt%immi mmmm twt
XmJfmjmmm t -m
Uí AkaOa tk- C
p?c?ijaJL posc
T Ssissa
leUa pwivai drály
_ sr — í
Mlt ávér tva€% árk f
Jml'm% SUMI Kok'
%mmmm m-imm m mm%m mm tmi Ullti
4kj ♦ f
mmm' mím 11 S WMa I
it
tmfm
HmKéY-mm-m
1 %o xmmsmmmMm
VVí itMtmn W_ n
we_
mrrt ttf w -tmn m -utru
ywi s W4nMMta Sum mu
km t l-i
mm fmsUm A } mmm %
a4 jkm V t fm i 4 to liií
(HMÉImMMI yV4UMkJF''ftďlMMh %4UHMNs
rv
ÍMkaiWt fcftf'oítoJÍ LMI_'4Bť4fc aMapEka _MHÉť~__ s
mmm m mm W UM % w
imi a iiumm
1 ♦ShsK f ť míio ii -_- - 1 1 - 1
jeáeíi nsK Mni jtuť-novaaj
$3i
í
44 Itit na trj k?H-tni
í
tnj ápí-i
v ji v alitáai
Chlcai á Xam Wwterav
1 a"m- l iisUe
Cl-ntua J M iasarillver
íaJž d T pt— _„
laiC d !Peprt
Ž£-u ÍMI Lk ltx
limt li ít CaArw
i
B:!vkJr X-t Wea
KeeMka d Kkír-L„
CaM-a- d 3í Jwa-ske
Chjjao Calí a pbwC
t ljva
t rur a u
SI0UX CITY & PACIFIC
-a-
ST PAUL ASICUXaTY
O lili mil kral_U cta do St
Iaaí Mmíe3jl:% IV-
VOZY H MLMřLM!
Harabursko-aissncíka i
pirc?Uetra syclrasí
tAar tactrfwst f -rsrt
mct cs aiui
s_isk ími rtvrutki
mnf ka24Mi uv2
CNYoi:Kr UAMsrtKC
sir- kaiii čtvrtek
Z IhikWít _ Ni YMks:
LkaUkt:au iLkaj 172
tla-k wexitpalubi f_i paúr
2 N - TorSu k Uambarkm :
t kaj % ÁK aáaí ll_ kL -mz_4
lllpti f V fi-iwi
víka K3-wi a UtWk 41
j
AUCUOT CCJ_TCM
t-s:A ta-ťrstaM
lU mmmMmt m~it tmrm
aVNUAKDT k CVX
t Brí:i_4StrN-Y
C £L KICU AED k BOAS
Dům na picfe]
mmm fer ivmZ H SLřesšiř4 rvkf
saMk s k~?Ckk a 2i Jt_# e
fc% d' a epr- 5 tÍL
wr"-riniM ~ermnmmmm mm — ' — w— tím m UM mm
—f i- — tsm 121 m mm
UVIlIlaTfllU ij mm
1 Kmm'- m4 Kam izz t mm
$ ir a ii?i I m 1 — ts lu m mm
mmm 1 m Nmmt m m - s-t i rAA fmUmmm ""' :t m mZmm m
trmmmU sn mm tm m m m m m
xt uuw as %xi 2a 4Lsv: y' 7- a IZm
%-mm tt M m-i m 4 S mam:mm limm „„ - - -m _ _ —
m -p tiiMMttitMk fc m l
rtww % -mm ém v a V mmtvmm V hmk m m m%
vmmmam in tetki twu fci mtm S m mm m
m u Ik — i Kau mmtmtsům - _ _
L t mmmmmsfi VW i Xwww -- mmm "5 mm
V ' tM v -WiMfcíM - mm % mm mmm
! — tmmm m mm
M-r L£a na SUCHOTINY
rnn-T-"! t"~"ii"" ' mmm m tum m mmm mmmmm — — f l -mwmm mm mm f n_
mmmw fifwmmm i I
mm % m mm V -mm m Vin m '% mm mm
32___h
í IN i mmmmm mpu_ t___
EO
iki tísiw ?pu
jítu atta $TV0
a 2e n-eba'!Qx aru pri" aai jyc
CEXY UZDY HA ZÁPAD 1375
t i t r
SčischůSitj s __ci!
Vyvls— kt!i PSkT-i 2_r-_i'
I
lk_ -f - Sts
fmt% u-kiM x v aaj_t
-ZK ~ATTT
at-iv? a sKejkuri
I k t & m a
Brní mmm - l m M m S 4S
mKs m " imtwt hmbm mm
A 4 nu UMVSB tmi mm krt 4—
I 51 nr — ihii t' mr% mr%
Zt V W - IJMim w Um
44 i """' " " S3
- ~ ' " š s s_ s
2 ®J ~mm km — i
72 4í i
"i W -
4 ťj 1 1 f - '"
22 u
1 iiihh MS as
~ M M
m mm mm
i'- z: m m— mm
w: L 1 a i 'm s ~s m m #
m II I I lil imm fc i -fc
!mnm ta— m Tam
S" mmm í imm mumí
— hm m ~% tú mr-
1
%i r ini%
" s a wwwm mm-MtmiAm
w_ __ __ __'
' m V'
HMr ItÉMi '— T tMt j
HWil )M M mmmj~m
mmJk i Mf lal r:
k aiMi-ifc mim mr%
_m% kMbftki mm Ihfcjast
' 1' MÍW Mnfc(F
I— — ~J mm r W - _
ni 1— m f m 1 1 liliu mmm MMk — Ml W
prtMA 1 m mt mm
1 Tfci 'm (Mk mm
hom Mi i ymaa
mt " — im n m i tmmmm mimm
11 imm mmt m-m %m+ m~m-m±rmm mn
M m-mm m~m mm m nu _
mm mjmmm mm r-i_
M — MI in M i
ak '! — mm mmm mm