Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 24, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ~ "_u jL
'
i
i
- J
1
TÝD B NNÍK P OLITIOKt P O XT Ó HÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné rožně IZ20 1 s poštovní zásilkou
ROČNÍK IV
0 M A H A H E Bt D fl E 24 LISTOPADU 1875
ČÍSLO 33
WáAva tmít
FOKBOK
fy 1 1 II a ) jy
x jim x% ii v ii i f ii m
I
i
i
XV
- Z
I
J
4
kb
i
2
jr
!
I
o'
' I '
- - Jf
-i s
li
i
"V
V
J
I ~"
v-
[ 'i v
!
'l
Výroční zpráva komisaře pro
záležitosti indiánské
lítosti inďúnté avelojfiaje p ři
ti arou rýroJní xprra x které
xUÁráiu naivina 2teoá{atTU f
tUk XAjíiumTljiího oUacha
Ten týl odjorucujo mnohé tmž-
Ury llůd CiooJ KÍatonetný(h
"Black HilU"
Přejo otf by nynřjliiua úřaJu
lediÁiiakéma t-o možná nej víc
agendy oJejmato bylo Uk aby
nepodporuvala o KRÍcsHvani ši
talaké xj-rivy x úřJ tn aby )
ltetroril ThradriS co nástroj k
vychováni a nviliftování Jívo
kýcb (oud IuJilnfi — Zárot L
by b přál oJátraninf syimu
kontrxktortkéLo x rxJ(t aby
Tikeré dudxvky ro Indiány {x-ii-bxly
vojcnsktuu depxrtemen
ta k obstaráni x rozdelent
Ohledne zlatonosných ČV-rnjth
Trt hS podotýká komisař tu okol
nost le s# tam nalézá přex 1K0
xlxto hledajících dobrodrnh& &
jest toho náhledu xna nás xkuíd
xiosi x poslední doby převédlila
jak holoa nemo2no#li t jest x
iaerlckéhv občana od Tétoupeui
do takových krajin xdrleti kde
x xiato nxlezá Zalidněni Čeř-
ných vrcha bélochy jont dl jeho
pfecd?nf nemožno xatnexoTxti
Prozatím viak to nent iádným
dSroJom býti nejrVťdlÍTým k
Sions lndiáo&m KdybySioax
oré byli neodrislými a aatných
eUi TTlif ili mohli kdvtr v ta-
t a byli odřú í jod[or od vlá
dy jim dávaných x p&da svoa vy
alitkoTali pak by tó bylo ovem
velmi nespravedlivé jednáno aty
HOto usilovalo je x jich vlanU
cktvf vytlaíiti — Co pSvod&i
T hutníkové tto xemi kterou
kontrxktni na viíné casy uiivati
oprávnéni joa mohli by Sioax
ovó e!j ta tiávem iádatí by v
pokoji ponechány bylí — Skuteč
né poměry joo vlak docela jiné
Siouxavé nejaju v xuvo bes
podpory vládni d vyživttt neboť
pakli by jim vláda jenom jednu
ataona dodáránt potravin ode
řU museli by hlady buďuanfíli
xneh loupeii iiviti Po kaď
viak Siouxové přijímají od vlády
kaidorovné pul drahého milionu
dolaru nx xvou existenci potuď
nemohou ládatť xby vláda je t
chala ca pokoji
Kdyi xe vlála x citu lidského
A k k hrané hranic nacenx vidi o
potřeby Indiána etxrxti pak
vivxx právem na nich iádxti mi
ie aby j( postoupili ložiska xlatx
v černých vrchách
Txkovému rozluštěni by m m J
J dáti plednot před nynřjiím
atxvem nepokojným
ICoiniaxř hodlx odDOru?iti kens
grrt rákony týkající odštou
ptnl juiých poxemku x vodních
prie ta critou náhrada xviak
jenom pod tou výminkou ie po-
trxvx x dodávky Indián&m co
jtráikx nx kupnf cenu povxlovxti
(noef xby Indiánové eexná
mttí mohli t následky jeni by
nevyhnutelné dotxviti xa mu
ly pakli by jich výiivu neobatx-
rávalx vláda
Příjmou-li pak Siouxové dxlli
podpor v vládní jeal to co xouhlxa
x podmínkami nx odstoupení ix
dxného kraje k povxlování
Itále cini návrh nx vypovězení
vieth dobrodruha kteří jaou
xnámy pod jménem ' Sqaxur-mu
lové" — Tito mulové Indiánek
kteří roxUJné pleti jaou libujon
xobá v iivobytí v reaervxcích
Ponxvrhuje lél přeložení reser
vxc lUl Cloud A Hpotted Txil k
! ilÍHeoarí Odporuřcje aby
xe Indiánové xa U co od vlády
obdriujl přiJrlovali k práci-
Aby xe tvto návrhy provéeti
mohly jer xx potřebí : Přednf
povoleni vitiS dotxce na příStí
rok iy xe výlohy přeloioní re
ervae krýti mohly po uplynuti
dro roka by xe tyto dotac neu
itále mniit mohly l by koneí
ni ůptnl odpadly Za druhé
muaelo lv ricné mtnut8tvo
tvých dobrých xUjíeb konxti mil
Ji by m dobrý výsledek docílit!
Za třeti mueli by x® Poncx In%
Mltáaové s nynajií rexervxce od
trxxitl pakli by míla Hed Cloud
m Spotted Txil agentura přetoie
na býti— Poncovl by xe mohli x
nfíbmsnýta kmenem Omaha la%
diiiift pojili a r Nebraac ombt
iti tíml Omaha Indiánové
aroxumlní Jxoa Zknlenoat náa
ulít l bf Šiotwové k poroérné
mu vxdiliní volní byli pakli by
xe pron příhodné ůxemí nalezlo
hlxvné jak vláda Uk xgentové
potřebnou trpilivoxt míli VChe
yenoe-xgentfiře jaoa Indiiné kto
fijeitipřeSroky Uk adívocilý
mi byli jako jeoa Siouxové
C potud Ta i la a jeho přivrlenco
vi nynt—
Cbeyenne Indiánové ei vlak
dali říci le eobJ vyaUvelí eruby
íiroy xx!ili a nyní jíl jhhíA-
v£ agent zpráva ie velký díl
lěchto indiánských rodin bydlí v
domech jako civilizovaní lidé ie
m iiví rozlítnou prácí a ie velký
díl dítek svých do Školy posílají
Dála bude odporucovati aby
se o Indiány na místo celého som
státí staral xaidý jednotlivý jii
zorganizovaným stát sám o sobe
Simi se prý celá správa zjednodu
ší výlohy zmenší a Indiáné sná
ie na jakýsi stupe! vzdělanosti
přivedou
Telegrafické zprávy
ANGLIE
Iandín 19 listopadu
Princ z Wales obdrlel od sn
glického ministerstva rpiivukte
rou se vyjádřuje přání aby ihned
ceatu zpáteční nastoupil poně
vádi se zdá ie aslatltí vladaři ňa
příchod princův nehledí okem
příznivým an neuspořádali ani v
M ad rasa ani v Bengxlii jakési
slavnostní přivítání
Londýn 19 lístop
Dle udání řasopisu "Morning
Echo" prohlaiují zdravotní úřa
dy ie distrikt bristolský kde xe
nachází G00O obyvxtelfi a který
poslední fas zaplaven byl povod
ní xi do přiltího leta nclzo obý
vá ti — V úUo!í Trentském bezpo
chyby zůstane tisíce akru pozem
ka }řos celou zima zaplaveno
šrAXfcLSKO
Maixid 1S listp
General íucsóda obdržel krá
lovský rozkxz kterým se mu zx
povídá příjminí jakých kohv zde
eti od Dona Carlosa leda by to
bylo bezvýmincíné podrobení se
xákonSm U té příležitosti po
dáváme obsah listu kterýž Don
Carlos poslal kráh Alfonsovi :
"Chováni se prcsidenU Grsnta
jest předehrou ku válec mezi Špa
nělskem a Soustátím neuznáte-lt
Vy neodvislost K6b- Ilevoluce
již zastupujete Vy zavinila tu otce
vražednou rebelii Kdybych já
vládl nebylo by se tak stalo a%
spoří by xe nebyla Uk sešili la
Ted viak celistvost zemé jest v
nebezpečí a v Sečky její dítky jsou
povinny ji háj i ti Kdyby válka
propukla nabízím vám příměří
tak dlouhé jak by válka trvala
ale podržím svá práva na korunu
a jsem přesvědčen ie jí jednou
budu nosili Nemoha své dobro
volníky poslat na K&bu ale budu
hájili tyto provincie Pobřeží
kxnUbréské vyile coukromé lo
dř které budou pronášledovxti
obchodní !odé nepřítele naSeho a
zaženou je snad do jich vlastních
přísuvu Příjraete-li přímětí us
stanovme zástupce své ku vj říze
ní vřcí Odmítnete-li bude svžt
xvédkem ie katolické Španělsko
vcneienS vyplnilo svou povin
nost" FRANCIE
Paříž 18 listp
Zásobí hotových penřz banky
francouzské poslední týden při
bylo 20C1000 franka
Pakíž 19 listop
Dnes se odbývxla cctné nxvití%
vená slxvnost frxncouzsko-ameri
cké Unie ca polích elyseiských k
tomu úJeli by se dosáhlo většího
rozhlášení záležitosti postavení
sochy Svobodj v přístavu New
Yorkském — Na koncertu zúčast
nil se hudební sbor republikánské
gardy který mezi jiným Uké
náli národní hymnu "SUr spán-
irled banner" přednesl Slav
nost se ukončila osvětlením
pr&myslovém paláci při kterém
vysUvený vzor sochy všeobecnou
pozornost vzbudil Přítomno by
lo mimo nalho vyaUnce Waah
burnx a Jiných vynikajících Aj
inerikánfi jeité přes 17000 osob
TURECKO 1
Londýn 18 listop
Vlsdx tarcki jelté nemá žád
ných zpráv o bitvě u Oxlko— po
Vídně v?Ak doilé nejnovéjíí zprá
vy potvrzuji ůplnS vítězství po
vstalci!
Londýn 20 lístopada
liorníng Post dostává zprávo
ie turecký vvxlxnce náhle od
volán byl ol drorx ruského
NĚMECKO
Pcxlín 19 listop
Seznam německých vyaUrovft
telo kteff xe pKitího roka na vy
sUvi ve Filadelfii xůeaxtnt vy
kxzaje 1140 jmen Vrchní presí
dentové v provinciích obírají a
vybínati říxařovny veikaré před
měty kterých xe potřebuje k oše
třování raněných ve vále {Zají
mavý předmět výstavy bude épl
ný vlak železniční který xvláltně
[to dovoz raněných třjzcn jeat
KÚBA
Havanna 18 listop
Královský komisař Seňor Hu
bí xde přistál OSekává se nej
lepSÍ výslodek od jeho přítomno
sti v K3oě
ITÁLIE
IX)SOÝM 19 listp
Z Řimx se oznamuje ie se stalo
dorozumníve výminkách na kou
pení hornovlxiských Železných
dráh itálskou vládou Smlouvx
o tom se předloží parlamentu k
usneiení Kopní cena je kolem
32 milion! liber sterlinga
ŠVÉDSKO x DÍNSKO
New York 19 listp
Z Londýna se oznamuje ie se
stálo hrozné neštěstí na Švédské
ielezné dráze mezi Stokholroem
a Malino Šestnáct voza bylo ú
pině rozbito x šedesát osob dílem
usmrceno neb těžce poraněno
Herald se dozvídá x Kodaně
ie korunní princ Christián Be
dřich Vilém x koně spadl a velmi
těžké poranění utrpěl
2ŠTO"VI3ST"5r
AMERIKA
Soustátí
Válka se Španělskem
Minulý týden bylo všady siřeK
ní prach cítili válka našeho sou
státí se Španělskem k vůli ostro
vu kubánskému byla již přede
dveřmi lodě se vyzbrojovah "Je
hoVeliíenstvíarciloupelníkDn Kar los nabízel svému "odbojníi
ko" králi Alfonsovi iranělskému
přátelákou raku pro případ vál-
ky xe spojenými státy zvláštním
dopisem v kterém jii "plaval" do etále odkládala až ve Washíng
amerických přUUvfi avSak (ted tono VJjei rozkaz o upravení vá-
pouiíjem bohabojnou frázi) díky
všemohoucí prozřetelnosti bol
ské zdá se Že celý rámus se oU
byde pouze v časopisech a cestou
diplomatickou
JNesftooa mezi bnaneiaicein a
HousUiím o jejíž uklízení se prá
vě jedná záleží r tom ie Španěl
sko odvolává se k jednomu člán
ku ve smlouvě s r 1795 dle ně
hoi ono má právo prohledávali
americké obchodní lodě na moři
Soustátí chce aby zastaralý Člá
nek ten byl zrušen Neshoda U
povstala z poměřil na K&bě kde
ipaněldkS úřxdy prohledávxly a-
merické lodě obchodní Nezdá
se vsak žo by % tohoto mračna
byl dešťa proto xobé reservujeme
podání bližších zpráv na podruhé
kdy sna4 vle jinou na sebe vezme
tvářnost
Washington 19 listp
Před krátkým čajem přišli do]
Washingtonu Indiáni kmene
Warm Spring" ubytovali se ve j
"Washington House" a žádali
Komisare pro zaiemosu maian-
sice o pomoc— lento jim uxi na
m m a 1
srozumnenou pxx u se nepreste-
hujou do Fremont House" ie
vládx ani centu za ně nezaplatí
Indiáni sobě toho však nevšimli
a proto neobdrželi mimo lístek
na dráhu a každý jednu houni
nic jiného
— Celní úřady vykazují za čas
od 1 července do 31 října v po
měru k llmuž období v roce mi
nulém že so skoro o 8 miliony
dolaru méně za clo vybralo
— 22 listp — V i c e p r e s i -dent
Wilson dnex ráno
zemřel
New York 17 listp
lierald xe Unes rozepisuje o
zlých následkách které by nasu
ly v případě ie by vypukla váK
ka xe Španělskem — Dle posled
ních zpáv mfiže se tato záležitost
co urovnaná považovali Včera
zastavila platy $rma WhlteWillix
k Chapman pak Robert Jíosen
berg a Jeholakim Davis
CntcAoo 17 listp
Kukuřic dochází sem xe všech
stran veliké množství a je co do
jakosti a množství o mnoho lepši
nei kdykoliv jindy
Za minulých 24 hodin přistálo
xde 150 lodi a x nich bylo 100
stavebníu dřívím naloieno
Evansvillr Ind 17 listp
Několik Šibalských lihovarníko
bylo zde yčrá zatknuto a dnex
do Indianapolix odvedeno
SřxisoriEtD III 16 listp
Zde bylo téi dcečnfho dne ně
kolik podvodník lihovarskýca
zalknuto Jihovarna y Lebanon
St Clalr Co bi s 500 kusy krm
ného dobytka zabavena
Volba ve Wíaconain
líiLWAiazx Wis 17 lixtp?
Výsledek voleb jest tento Gou-
verner Ludington (rep) a 8410
většiny Lieut Gouv Parker
(dem) 1201 státní sekretář Doy
le (dem) 621 j pokladník Kuchn
(dera) 2804 jenerálni zástupce
Sloan (dem) 1811 auperintedent
veřejného vyučování Searing
(dem) 11T5 hlasu větliny
Galvxston Tex 19 listp
Oznamuje se ie mexikánStí
zlodějové odehnali od LosCaevox
250 kasa hovězího dobytka přes
Kio Grande do Mexika kam je
vojsko pronásledovalo a asi se 400
Mexikány šarvátko mělo
Čtyři
Mexikáni padli
Ve Philadelphii na ulici Jack-
son učinila tlupa mui& útok na
obydlí jistého J Servanta roz
bila mu dam kamením pak 13
zlocincS těch vedralo se do vni
tra a zprznili všichni icnu jeho
Uk Že je nebezpečně nemocnou
Druhý den ráno policie zajala tři
a osutni bledá
V Peoría učinila policie v sobo
tu veer hon na lehké ienltiny a
zahnala jich 50 do okresního vě
zení JednoU ralíkařa ve státu lil
bude odbývali výroíoí sjezd sv&j
Y Elgin dne 14 15 a 16 pros
Ba Je se jednali též o slušné za
stoupení mlékařských zájma ná
rodních při stoleté výstavě
Komisař indiánský Smith zadal
ui za své propuštění a Chandler
jej propustí a dosadí na jeho mí
sto Jiřího Jerome-a z Detroit
Tajemník Fish obdržel od vy
slance z Madridu Cushincrx tele
grafickou zvěst ie vláda ipxněi
ská jest hotova ustoupili přání A-
meříky ohledně smlouvy % rU95
Nello to dlouho a vláda Španělská
léčných lodí na stupeň válečný—
a lo zastraleuí pomohlo a vyrov
nání jest hotové
Tajemník Bristow začal vje-
třovati svSj vlastni odbor Jak
v písárně druhého tak i třetího
účetníkx nalezeny podvody a po
třeba opatření proti zloděj 3 m
Commodore D Ammán podal
Ujemniku Bobesonu zprávu a od
poručeni ku vysUvění námoř
xkých berana ku bourání obrně
ných lodí a dí ie jest to mnohem
výhodnější a l&hcí míti oddělení
berana nežli oddělení obrněných
lodi Beran rozbije každou obrs
něnoo loď a který národ nechce
vynaložili ohromné miliony na
obrněné lodě ie musí stavěli ty
to berany aby mohl nepřátelské
obrněné lodě zníčiti
Od Fellowa státu Indiána zase
dají ve velkoloži státní v Indiána-
poliš Řád Čítá v tom slátá 497
loží s 2590 členy 1G00 bratří a
náiu bylo podporováno za minu
ja rolc k čemuž se vvdalo S 11000
UdaSeny nalezeny byly matka
a dvě děti včera ráno v loži Seos
kon Mxss náslekem výparu uhlí
ku x kamen topících které měly
háček špatně otočený :
Brigham Young dne 17 byl
předvoden před sudího Whíie na
habeas corpus — 18 Mormona by
lo ve Franklan Idxho žalováno
pro mnohoienství
Psy roztrhána byla 14 t m rá
no jistá Žena Jas Fogxnova ne-
daleko tvého pbydli u Natchee
Miss Psi ji přepadlí a do smrti
ukousali pak tělo její na kusy
roztrhali
Daleký západ
NEBRASKA
J Omaha— V seděli dne 2}
listopadu padal při velmi citelném
mrazu velmi hustě sníh
Jl Farářem v xdejšim biskup
ském chrámě jest od 9 Tfjna t r
d&slojnv pan F B o b á I rodák
moravský
l Časopisy přinášely zprávy
ie dráha Union Pacific pro spou
sty sněhu který v Nebrasce napa
dali měl nesjízdnou xe sUli če
muž však není tak an vlaky zá
padni pravidelně přicházejí
l Došla nás zprávxže pan Josef
Kovářík dno 18 U ta v Crete
Neb xemřel
Pxn Josef Kovářík byl majitel
hostince ''Bohemian Hall" který
se nacbácel 6 mil jižně od Ořete
Dostal horečka a stonal pouze 14
dní af ve čtvrtek dne 18 t m
il 1 bod v —4 v stáří K% let do
konal Ke {k byl vzdělaný a
všeobecně vážený muž Zanechal
ad truchlící vdova nlkolik di
tek Pohřeb xe odbýval v sobota
—Cest památce jeho 1 Pox3sU%
lým vyjádřajxme zvali srdečnou
soustrast!
CALIFORNIA
Na nezdělxnýcb pozemkách
blíže Oroville roste nová tráva
Fr Spangler a Uambugu
Liskiyou Couoty zastřelil 125 li
ber těžkého černého medvěda—
Drahý jeltě větší medvěd jehož
stopu nařeži upláchl mu
Mnoho rodin xe státu Illinois
uxxdílo se v San Jose
Iiepublikáni v Oroville sla
vili vítězství volební osvětlením
a vypáljli 10() dělových ran
V Mxrsville se prodává libra
krocana po 12 cU
Nějaký ničema vytáhl 1 ' t
m xávlečku která spojuje pxrni
stroj s osobními vozy při vlaka
jeni se do Oroville obíral
Lokomotiva oj ižjěu a vozy
x&sUly nx dráze stát eož stroje
vodce teprv nx sUnici v Oroville
zpozoroval a pro ně xe vrátil
J V Napa County bylo aa po
střílenou dravou zvěř $80144 vy
placeno { Na pahorkách blíže Auburn
se okazuje veliké množství své
ře {] Jistý Čínský kněz přišel v
Dutch Fiat při vypalování ohňo
stroje o ruku
II tun pšenice se ve
státu letos vytěžilo x kterých by
lo 225008 tun exportováno
V Cxriboo Sierra Cc vypral
jistý Vxn Wagner a Eastman za
jeden den zlata v ceně 1 1000
JI V Napě se děti pod 1 let
zatknou pakli v zimě po 8 hodin
ně a v letě po 9 hodině večer na
ulicí xe nalézají (Col kdyby 17
leté ditS bylo již manželkou a
matkou ?)
Ze San Diego sev této saiso-
ně exportovalo G9500 beden me
du Most železniční přes Yoio o-
pxíren jest zviaslmm přiotrojn
který ukazuje padáni a stoupaní
vod v
I Veškeré kofistvo v llarjs
ville trpí známým morem
NEVADA
Tavirna v Uamilton nebnde
tato ximu pracorati
O obyčejné dělníky není ve
Virgioia City které město ne
dávno popelem lehlo žádná noai
ze Se stavbou ohnvisdorných
doma se právě počíná a některé
ulice budou rozšířené
J Sutro-Tunel fest nyní 11415
stop dlouhý
{ Ze South Mouutain Idaho
stěhuje se většina obyvatelstva
de Winnemucca
V úterý due 15 t m sUl se
opětně pokus Carson City vypá
Iiti Nějaký padouch namočil
sUrou matraci do petroleje a za
pálil jí v jednom dřevěném domě
Požár byl vlak záhy spozorován
a ubalen
U Na dráze Virginia a Trukee
bělí denně 40 vlaku Nxloiené
zbožím káry pro Virginia City
čekají v Bono na dopravu
V Heno zuří též koňský mor
Ps5 známých pod jménem
"Black and Tan" uhořelo při po
žáru ve Virginia City úhrem v
ceně $8000 pak CO klxvírfi
OREGON
Pšenice stojí v Albxny 90ct3
buši
II Následkem posledních deit&
a rozmočených cest nemohou po
štovní vozy dodržovali předejnia-
ný časjizdní
j Pozemkový ťiřxJ v Oregon
City vydal v říjnu 7 certifikátu
2382} akrfi pozemko a 15 home-
stesdu x 222313 akr& pfidy
j Coso Bay Gold Mining Co
nalezla v John Mule Creektt zla
to obsahujíc! pifek x kterého xa
d centy xa pánev vytěží
TERRITORIE
Ve Washington Terr je mezi
republikánským guvernérem a
demokrxlickóu legislaturoa vel i
ká roztržka — Legixlatora nechce
zvoleného guvernéra potvrdili a
tento používá zase pilně své "ve
to" proti všem zákonům legisia-
prpa přijxtýni
v Arizoně se pilně vykoná
vá předpis zákona proti mastičká-
řam
l Dne 17 t m okrxden byl
poštovní voz do Sioux City je
douc! o fcsOOO — Loupežníkové
jioo poliou známy
"Cslifomia Jo" šol se 40q
tnuli s Denver do Černých hor na
siaio
(I lía řece Lewix v Clark Couu
ty 7yo Terr zalolil j Jj jíat
mou město x jmenera ljcentr"
J Jeden kov kop vytěžil Caa
yoa Creek xa jeden týda $S0O
xe xvětrxlé jíl rJy
{ Inspektor Kemple oipru
čuje předsidlenl Indiáni kmeae
Maiicopa a Tírua da Ctorai)
Reetrvace
[ Z Tacakm se os&amaj i# v
Sonoře Mxk hrozí občeauká
Tálka
Uub koleje petice aa kss
gres- o přijeti tohoia ixemt jril
tato aim aa stát
Povstání v Bosně a Hercego
vině Z MzTXovtce íri lije
(Od
zvláStniho xpravolijV}
N I-")
Turci ie chovají uejtaik
nul jakobr nemřli tloat oe
pokoju v lSoso a Herv
TÍnř a jako by jim byU má
lo drátdi-H k válce 0cruou
Horu a Srbsko JII počínají
i nit územi rakouském ne
plochy tropit IVÁvě v nxú
se Tcěrejška na daeSek za
bili askeri právé nad Mťt
koviři leiicl jistého uvčáka
a na kusy ho rozsekali Ov
čák ten byl neozbrojen a ne
přiblížil se jitu r Žádném
úmyslu nepřátelském 5elť
pouze stido své obrátit aby
nepřežlo na půdu tureckou
Ohavnf tento skutek spá
chán — opakuji jetř jednou
— na území rakouském
ISel na tomto jediném pH
padS nelze přesut Díisa v
Metkovičích teprve 2 dny
a již sám vím o ójiuvch o
dobných případech V po
sledním dopise jsem o zmí
nil ie Turci odftali iednomu
rakouskému občanu stádo
jej svázali a hnali do Mos
taru do vězeni lXilmatinec
ten zore se DaniCic a pochá
zí e 0ell poblil Kleku Ss
dlák kter mi tyto d nebe
volajU i í ci vvprávél jtt e-
iioral tni knuné Ianiciče je
ště Živu Glavintó? z Imti-
ce a Ijivrice taktéž z Imoti-
ce
Kdvž jsem se udiven tá
zal proi to trpi a nestěžuji
si u přislulnjřclt úřadu po- j
kríil ramen v a odrettlžei
bv to bez toho nebvlo nic i
phitnn Kabývám dirnéhoi
ponetl o metkoviřskfch úřa
dech i
Tuším Že rakouské voj
sko do Metkoviců položeno
abv střehlo rakouskou hra-
uici a bdélo nad neberj tem
nosti přisluSniků rakouské
ho státu Co st máme po
myslit déjl-li se Téct tako
véhoto druhu před očima
samÝch tech orgánů které
jsou zřízen v abv jim zabra-
novaiy ihjuji-ii e isko
vf hištorkv aneb isu o nich
na náležitých ml stech zpra
veni? Jsou-u nich zprave
ni proé &ů ihned nezakroeu-
je jakmile se některý zlo-
synkv pripaa prinoati i
Uo tu i uret pacba)l neaa
se nazvat přechmatem pře-
činěnlm — pro skutky také
není jiného vvznamu v ja
zycích kromřs náslilnictvl
loupežntetví a zákeřmetvi
Kdvbv se byli Turci d -
£ ústili jen jediné takové ni
mnosti bylo by pro vládu
rakouskou přictny dosti aby
jim přistáváni na Kleku
bvlo překaženo Avak ni
čemnost ta není samotná
praveno mi že se to bez
trrstné déje už dl nepamét
njch éasíí a že by to nikdo
ani vyčisti nedovedl
A aby míra turecká vy
zývarosti byla dovršena
focali včera akseřl p1 do
tidkou důstojníků na vrchu
nad Metkoviřl dělatt zákop
—opit na púdd rakouské
Komise tam na rychlo vy
sli má ničeho nepořídila Tur
ci odpovídali jednoduše £o
to maj mhe paruceito a
pracovali dák iJnes so tam j
odebrala komise jiná která!
—jak s# dá snadno přexit í-dat-—
také so vrátí s nepoří
zenou Sílyšcl jsem a úst
Remiza rú žo prý se aeda
hrtnice subtilné tlréit — a eo
prý je a několik kroků K
tomu pak sluM podotknouii
£a 41e prára směji bjt vá
Isiné operace provádény
nejbllie na dostřel od hranic
cti tu tousednilio
titafdní tohoto zákopu
nery padá jako obrana proti
porttolcůta— netíntlf by u
dí'A dtok t síray rakou-
cýtr2 jxLo postrach
Kromd tobo siavl Turci i
&a Klekta srub pilné vápao
pall kásaea tesají Maji
toho zapotřebí abv Bemttae-!
ii pře zimován na šioraou i -a w 0 i urvi taaea se
piech síraa shluk i a zapálí!
cetaé zprávy jel toaxa na- j prAmiaOv aí pr -haj lei kře- j
syéUčujU le totáai tnri v aťanr z ttkhl i zraae í
wné své sile r Itoeae i t Q knáza přib% li
HerceoviaS Také ůradai J rii# w tmn t i
-lIitisdie 0rret-wiěazMv-# TvkU ovatasi!
lottrzuje zprávy o nékolika r iVav pJčali Turvi UUe!
itezntch lojích jel sveOU Urw l-spi- stxaiae'
jpovstalct r severa! Boaaě j řitti Zabili Ikm Karaao
Turky I odrobaé zprávy %kvjatu í] Trivuaa'
bojteh téťh Kláváii Rilej bai iVtra 2í#-i
eUle tuha daily rprátyjv V Lastváct iili
o sízaluém Žádézi Tytska j-ni wwl—
tureckeřj tak ze ět aé
kolik tisíc Ikwiftau ň prchla
na území rakouské
Z Hereessoviay waa
muje že Turci xusttíaii
své sily ke Kleku aby si
mohli zabezpečili dopravu
spíže a jinch zásob do xoitž
liercegoTtay
Ze vech zpráv vychází
na jeho že bude porstási
aspoft po celou zimu trvatL
O posledních Wjkh v Ikj
né e piie "D Ztar
Házem se zzaéailv op4t
poměry v severní iíosaé
Xáhle doely zprávy o bojích
a tím dokázáno že Turci
hnědl nepotlačí povstáaL V
pohoří Koxarec a v lasti ře
vu jest hlavni leženi povsta
lec ké OdtttJ poilaikajl Ja
vstalei stále úíokv aa ture
cké sbory a vesaW tak že
vojsko turecké nemá nikdy
oddechu Deštivé počasí u
cinilo redify poaékud seo
patrnejšlmCnedsaalva!i se
že by povstalci nyní csohli
ncco i-xlniknoatikdv cesty
jsou naprosto cescřůdne
Avšak jovstalce nutil nedo
statek ilakouské hraaice
přísné střeží lnaa vystou
pila nelze tudíž dodali tak
snadná povstalcům spíže
Museli si ji tudíž dbvti
Dv čety vydaly se z hr
inti Turkům jědaa přes
Mirko vac k Husaavu a sra
zila se xi Strigova s Turky
Strhl se boj se znaéaými
ztrátami pro obě strany
Přes to vSak ukořistili po
vstalci značná stáda do&v
tka Krvavéji Ukovala druhá
četa 7 října Uyloto rubá
ni a vražděni jaké i povstá
ní kle se životů lilskf ch
neJetH bvá velmi řidké
Od rána do večera e bojo
valo a když nastala nv za
páleni souaelni vesnioetak
že se zář i o Vunu odrážela
Iři tomto osvětleni se bojo
valo jetě dvě hodiny až
Turci koneéné ustouplL Ze
zapáleních vesnic přidali se
muitl obyvatelé k jwvstab
cúm Ženy a dítky prchly
do Rakouska
ítáděni Turkův nclá se
ani vvpovědéti vláda t--
zbyla v lksně viecheu vliv
vojsko pleni a loupl napo
řád ttakoustl oWhdaíci
utrjěli dosud ohromné žtrá
ty IVuze tersGU obchodnici
1ři-li u cklpravcnjch osmi
mpců v IVědoruu 2ifi
zlatjch
O poskdttich btkh v li
ně se dovídá liiti
sche CorrespiHadeaz ť C
Slabině se strhla 11- řjna
malá srážka jel skončila
tlm ie dobyli povstalci ves
nici EUsevéaxt a ukořistili
I$0 kusů dobytka tTFrědo
ru mleřili Turci na povstal
ce po boji přivežent mrtvi
a raněal na pěti vozech do
Kotajaice 10 října s# bw
jovala tt Stabniee Turci tt
stoupili se ztrátou 3 mužů
S října udeřili povstalci na
opevněné postaveni turecké
při řece Vrbaau a pxlaři!o
sejita vytlaíiti Turky ie
jich rxst4venl a ibaaditi
bK'U až k© Kobaái Mnoho
Turků zahynulo v řece Vr
baSU
5 Turecká zuřivost nezná
pražáthiCťh mezi Dne do
cházejí "z Uorvatxko) opět
zprávy ie v poaleJakh
dnech" lks&aaé u velikém
mnoistvl prchají na ůzeml
rakouské aby aspoft život
přel Turkv sachránilL O
novfch těchto úskodch pUe
se H)bsoruM a Topenska V
noci 7 říjsi preilo na salt
úze=il tanolztvl ráj i Gli
ni roljany a Tursk Eo
ny jel tebou f i=rsla a
přihnala co krrp cclla
saaJeti turwki jtaHli
ukrataika 4fcttfr AUi:žič
ietek a dMb%lek Lkikr za-
ráíili ielaiě ictíeo asa -
ti - -
aastr llrtnaau lato aasili
nK'iitn kWttr
v tomto kraji le se chopili
zbraal Uoíab Ikbiě zaáaa
£ povstáai roku ijjS přisel !
settze Srbska a sbíral ta
četu Se lt druh v ndertl aa
tareckott strižslct mTbkov
ce a tlobvU ju Kdvt Pop
l£ia sívieí lioíabvi pří-'
dal se lhaed k ažma s po-!
eta Davidem Ivaaesa Kaě-f
íeviěem a Videm Daeoaavi- f
čem ZaTlas vzrostlo íeta J
Ooíabova aa 23l jaski
četa llije aa 41 Tto cetyf
srazili se 1A záři s Turky
Osredacku a kroténa j
boji je porazili Turků padla =
1-ÚX Z povstalců zahyaal
Dacaaoviě la!Iěa Urnaja '
Sám Dacasovi-ř skolil seLa
Turků txl klesl mrtev I !
tomto boji přirazilo k évtě '
Ooluba caaoh lobrovolal-
kůa
ráje
iiaie se- saíisje otzorm i t j—
a GUab 9 řijaa ivedea bf arxctariti-JsiJi--54
mezi 3t) povstalci a4Wii Ci—
Turkv a vesaice Hajav Pb-t Jeíaea saai —
vstaírt apaoii i uriv v po-" — xr—
cta l mažá Uj trval 4 v Z
ísMdiay t pruběati Loje při-
spek povstaicum na
piaoe
mulů '
éeta Uaakovce 1n
l boji iiapoilaa 41 air
twich Turků na boj Liti ko-J
a jich byk odnešeoo tsieai
zaano povstalců pět raaě-í
jedea mrtev
ZASLAXO
PrTUat d Camml % Xais "
WrTNNkl&CaClsr&
ttadict? My ailefaat
lása Vi%ai4e kMf dle axsl
xrti hmfH mák§m OÁrkaaa W
míiAm 2hiimttMím Seelaa-
'U líífca xSj Wax V kat f xaim
kev4 aUrkj PlliJi
WC ?iete v kaiiývXx a#vca
TkB% xaktsi a t W&a
irjl raaeai a eUe4 r4iay
INMilejt ptífvy aa a4 které -
Ul li X-taafrk A W4
PL Sm tdmtt
Je YTIaa lr
Aat Bartai Aat llrZLJka
iZa::k-
OosiližefiL
a4xCíki řásarm najf 4zva-!
ca t a polimwmi aá4K
ru- -
i w sratMiaAb 31 -rws
f Selik
X Ttascl
V T2ek
3Lki
11 xáK
JKřVsk
Jm Ueaa -J
I StsidL
21řřetT4
21 "
Esa KeeCaav
kvíUSIt
J Pecka Wax 4 JOl ?cv
J svsarket a2aAim
tJstirnj
ky avi-f Ka adar í
ř J Ueiék Di&uw Až
přijede Tál tceéa p Vaciie
Srvijf x Siala fMm Sr
4eía sMktrav í
raa 4 lá rukk — AU rtýkt
'ftefc vick V# Je J4# X
aŽATÍ :
: ťaa Iv K&mK třtv v L-k
!jrt IX Žšřlkm Vie Syste %y
joval ee xa 4&ó?4t ŽSík 2
Díekajete tt—
4aa T SkesmsJCaaxik St
2 se X s4t !
Leží v tmfckkc paai leejcr Paewsx Ksa aj úv+x x
Bkylsťcketlrf4jefvívekfdk p5aTairíi
efcys-amsOm Kwia&tLrfsavlx vía
MrX-Eeerk - t ř4 kx?x4
POOaXeaak f Umm J
SWtk AaMxňk t řM řisxx%
asSBBaenssa ? a?: xsssxesa xtT ' Xť% vt
XASLiXO 'lSS&íír—
Caaiaa vyOavatctuva ? cIr rTZ5 )
le vliA t-tixa ta j triř CarT-j - r " '
J 1
tra
T i&#rý áae ££
a
kap _tlf iftod XI if
l pisy pelkevé:
USfelM
V S %m e4 "4
V S S:S 4 l MS
t S 1S !
CSII4Í
r S aa
Í5s i ii i M iL i n_„
3i:
irri
Test4it XCawřt
2i
' i
l 9itv ialtlt iJ
f
W#3tóV T aisi £j
— Ti I
lScáW Ma"I
X T CsAzrai
Erš
žtkskiija CettraL
ICSsfcerj
Xiatta reafis
I-ck ILsJEil
S řsxež
L? iswne Caír
Vsm žaáe
Tra alofssý
CUICJLGO
j rUaarx —farka í t eLlí— 4lS
IU
— wC tsťt
sápaJailSSS
xsw toksi
rs- jarkaLi tLer — ltr
íui
fžai ?rreeÁ I LIT—LIT
xkhe ' CT--
!iaaia tiJUS
iá-:Lf!ih I1TLTS
: g t-
ŽAv IJk
~
' aar--l IL L2i-LT
úfeisi iimai l-
i T — 2 3s
j 7—
1 iAst-a — líl
J — KUkl
f - ~tlÍS4
[ _
Eiitsapíati:
AOr£aXkálLTs
X Trk
-12 Ui
Jit
li
11
m
u
11
11
j Trtj rrn:iii
nvaai 1
takl j l U
Mooka i yT
resMeejarka X3&i lr
rX Ialiáirx-tt454--ltti4
KXiic+ 24
Bal tam CNrUmaT -j
► í t5tx-i4
í ZxxaSate e4xL im -A Tm
t avte tiv43fe#
vefřia „ 23
í Capft va al IjM ii
1 likra szá2a ra k
' sziaai k layyi
_
~ ' "~ ~~
I "we-i%#Ai
rMAwst tři aí ua
f 1 -
c :
— : — sr
— s
iJ-a Cs 3 1
sJ Ssié
—
UaJvMCua !♦ „ v