Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ?!
t %
t
í
%
J
3
0
o
í
t
'V
t
POKROK ZÁPADU
Týdenník politický pouíný a
zábavný
pro
ČECHOSLAVY AMEIUCKIÍ
podávající nejnovějSi správy ne
jen s celého ví u ale svláltě se
Velikého Západu Amerického
yháxi každou itledu
T OMAHA NEB
Vtpavatkl a majitel :
t:i% iiouwati:h
PiEDAKTOS :
1'fi'ljJ'ttnc na list tJsntiii
i $ jKItocrti tátilkou
$ 520 na rok $ 110 ™ Psl
rka a akcentu řt vrť roku
I y uhiut do ivftorv :mm rwf
m Ui (urttlw lky lali "
auumk} iUt'Bt B1
fixl1% a vinb (Irma ullTJi ijiB
Itw a tak tfktU' uS jíU Ukuta
kur vbwami tbUUkř aru r k I
f a a kua uiKk MI'J aáto-
( a- Z a i I k y ~t mrrUt aj m h fl
t a I paakkiky aa bo f UaSvrfc f -liiltiia)
'' " J"" "k11
a il ! MthA!'la u atr aUaalu
ka !" aUa rí ' Vciarra ©lulrtraa
yrmin Uu-U-ntr T tilMjr aaU-Jujřa k
t táli i {
Sti Ji a nara k bu-t :
- „Pokrok Západu
ínmlia Neb
OmahaNeb 17Iistopadu1875
Manifest svobodných zedníku
VSeobecnC konifres svobodný h
sednikS který během niinulé
mě{ce téměř celé tíi nedělo v
Lvu-tanně porady odbýval vy
d íl v jazyku francouzském násle
dují í manifest :
Jo dávna jíl a rt-jmena v J-
řtledni dubíf tavá f řid svolod%
nýrb zedníka plcdinírtcia nejurú
V lom hamám okainlenf v kto-
réna konrtM jx btdlivéin uvále
ni etarýth úta starého a tfija
tébo bkot-ktlo LřuJu u zacho
vání oovátué ůty k ©nřm v
ťtnto obřadu jxívajícim luoď
Urjm zHxi tíin ttvobodné sedni
tv( vlčeli sbyteiriýťh joul ttpro-
tili a nadchnouti jo svobodou
v liaWm století ]anuj(cf v tom
těi okam2en( t ktercni konrť-
na základě tiťivratném svobodné
se tníky jo cl4 zeměkouli k jed
nitrou jedinému relczi ejjuje ne
nt lití o rozejiti anii by jasným
j ř 1'ujií (m manift-nteiu na
j-mJuvj' a j ruklídání roti vo-
(odnéma sejuictvi v obch uve
tlt-nfth iicodjov5Jřl
7 tím ů?tlm jTohlalujo kon
jjrěa následujícím veřejným [u
in!m nejblavinejU záady vo
t-inébo zcdnictví
Hroblné zednictví jrohlaíuje
nyní rovncl tak jako ]ři joíát
ku vřm Joutnott tvořící bytosti
1 jmcium: "Velký aUvitclský
luiMr vlech svřta"
Svntodn4 seduictví neklade ni
komu v bádání jo jravdž nilád-iýt-ti
inzíj ruli každému kdo e
k nřrou j iidá za tuto n?ďníez
nou volnost vyladnje ji al tél
ol kařdého
I"r tuto volnoat jcnt svobodné
zi- lnu tví luuiúm ka2débo národa
kmene neb vyznáni víry iřítu
fi Hvolodfé zednictví zakazuje
ve nvýcli atáne li atavebních ve
lkeré rozbírání zále2itoití j-oliti-j
t kých neb nábolenukýc h ono jdi
jmu kaldého muie l-ez ohledu na
ieho iwditické neb náboienské
}ře9vědcení ionevad2 lad a tím
}raoi£cho k finení netna avšak
{dmJHkládá ae le je aarnostatiiý
iuu2 dobré ovřti
Svobodné iťdnií tví má ten ú-
Zel i roti jaké koliv newnáSenlivoN
ti nechť vystoupí y které koliv
lormi bojovati ono jeít Ikoloa
Jivot saIo2cné na vzájemnosti
jejíí rogram t tomto záleží : zá
tony irv zoine Setřiti a dle záko
nu Cti 2ivu býlí i-jrvedli)0t
vykonávat svého blilníio milo
vat Ui outáni k dobrému lidské
#{oiecnoMt pracovali a o její jk
zvoliiou emancipaci celou mír
nou 0 přicifiovali—
Neštěstí na lodích
O J 9 t m docLáscji správy o
trušných ncJtřstírh která se na
moři udála — První došla se Sun
Francinoa o parolodi "PaafiV
kterou asi 200o-ob zahynulo Je
diný zachráněný cestujííi Henry
J Jeliy vypravuje takto :
"Vstoupil jsem co kajutni cc
stojíd t par4oď"Pa iiie" která
dne 4 tm o Uvrt na deset výpla
ta VIctorie Pylo ai 20) osob
u palubě Loď ojovala clý den
jroti ailnéma větru jihovýchod
nímu lodníci pam povalí celý den
vi-la da lodě by jí v patřičné po
lote u Ir jeli— -Ochranné JoJice sa
lraduíin ďmikem neměly žádná
vrU kležto v jiných 8 až 9 jich
Ir iclo Ve?r když j"em se již
ia ISíku nacházel slyšel jem
praskot a cítil jsem Ukové íihru
Ifjako Mfhoia byli natkálu na
razili ln4 na to jsem slyšel ta
fcoté tnH bál f jak oby kamen! na
j iktitbu padal Hoel na to jsem
l i lvi hlas zvonu a odebrav se na
jAu doslechl jsem slova: "Vše
je v pořádku — narazili jsme na
lodi" Za chvilku nato salcchl
jseuijak někdo podáví -správa
těmito slovy : "Voda vniká velmi
rychle dojodé Pozoroval j-em
2 atroj ješie pracuje u kormidla
v?ak nebylo nikoho Poolteli
jmo jedna lodici do které jsme
asi Ieti ženám pomáhali Nemos
hl jsem vlak dosti rychlo loďka
odpoutati a mezi tím vlezlo do ni
a 20 Jenakýcb— Kdyl se loď tak
mnoho naklonila 2o na5o ochran
ná lodilka téměř vody se dotýka
la přeřízl jsem provazy nařež se
loďka vodou naplnila a převrhla
— Vy Škrábal jsem se na podlodí a
pbmohl jsem jiným k sobS naho
ru — líiud na to so paroloď v
prontřed přelomila a utonula při
tem2 komín saábl na2i lodici
VSechny 2cny so utopily To by
lo as v ll bonin veíer Noc ne
byla tmavá a přelezl lem je5l5 s
jedním mulem na plovoucí do
mek lodivoda který blízko nás
plul Druhý den jem vylovil
několik och raných pa3 připevnil
obě a avému soudruha kolem tě-
la a přivázal jsem nás k budce
Spatřil j!em tři vory Na jednom
byl jeden mužský na druhém tři
mužové a jedna žena a na třeti
jsem nemohl pro vzdálenost do
hlédnouti Myslím Že jsme se v
době tonuti lodě 30 až 40 mil od
předhůří Flattery nacházeli V
5 hodin odpíldue jsme minuli ma-
jaK na ostrove jattoos stojící
Držel jnem se s mým soudruhem
aíuo patku 4 liOJin oupúlUue
a
natez tento zemrei i-rizi a iu -
stil jsem ho do moře které velice
rozbouřené bylo na?ež jsem spa
třil jednu loď a slyšel jsem jak
neSťastníbí s voru na ní volují a
VMtk marné — neblížila se k nám
Až v Mbotu v 10 hodin ráno mne
vylovil Me?8Ínger!"
V San Francisco je veliké roz
čileni Jsou podstatné přííiuy
domnívati se že mimo toho jedi
něho všichni ostatní zahynuli—
Parník sám o sobě měl ?100000
a náklad t hmele a ovsa 25000 do
laru ceny Pojištěno bylo pouze
$17000 — Kapitán Howell byl co
státný námořník znám
Druhá paroloď "City of WacoM
zase dle zpráv s Galvestonu od
ňi i ta tt iv i
„ T x
r — ~-
vJr II na in hxr
uJnv„ 1 loH a? r5moJnft
mIoi j u hidn£
'
' —
trulnr tnlr MtotAiil a ílJím
-í vu„i„ s„ i
vim Nalézalo se na něm 4b osob
LlrAniU a ň vlnr Ir mn
zahnaly avšak celý kraj ten byl
parníky prohledán a nic nenalcs
zeno Oheň nejspíše pocházel od
udeření blesku a jelikož loď vezla
mnoho oleie rozšiřilvse rdamenv
hnetllo po celé lodi a nebylo lze
uniknouti
Třetí neštěstí so oznamuje z I
New Yorku takto : Do New Vor- j
ku připlula dne 9 bri&ja "Palo I
Ito"slodnikykteří vypravujíže I
dne I t m sposorovaii při břehu I
kubánském stožáry jotopené lo-
dě A když přistáli ku pustému I
břehu naiezH tu s nanešeného I
kameni vystavené dvě boudy a v I
nich 4 mrtvoly !odnik&ktcří bez-l
pochvby s utonulé lodě sem se I
za bránili a zde hlady zahynuli J
— Do Hostoun došlé sravy zvě
sluji že 5 menších lodí v hrůzné
bouli poslední utonulo so vším na
nich i s osobami
aava wa a w mm m
1'řrd civilním soudem v Kimě
vyjednávala se před neJTném
ncbyiejná pře — Jistý mní h zl p0 velocipédu s Vidně do sti ztiemravnělé an nikdo nad ni
kláltera sv Uenedikta byl již pafj2e í'len londýnského eiolku mi nebdí neboť rodiíum jsou dít-
kláŠU-rnim životem pesyccnopu-
slil v r 10 vu klašiér shodil I
se nebe nudnou nandu oblékl se
o oby tejný smrtelník kořil se I
kráné slečince a neberouc žád-1
nj ohled na slib kla-terní oženil
#e n ní — Ovšem že neobdržel k I
x i '' r I
iuiiuiuiuatkuHiiwui 'e-jeae
I 11 1 J „ 1 I
v m
stu a v!
k dle zkušenontl věděl I
že k štaalnéiuu manželství neni
vždycky kněžských hokus — po-kn-ú
zaj otřebi j šel dle nyněj-
-
Šich itálitkých zákona na úřad a
ffatck se V} konal civilně — A
však sotva uplynuly dva měsíce
byt již bývalý mnich své mladé
žíky přesycen přál si pohodl
nější život nechtěl pracovati a
lenošení nevynášelo — Když pan
tu la ani panímáma nechtěli a
SI V
snau nemoiiii uaisi pris[HiVKy
cxelebnému panu zeli k tomu
poskytovali aby sobě hověli mo
hl zaklepala paní bída a nouze
na dveře lenocha a brzy sc ros-
hostila v příbytku mladých mans I
želu— -lu si vzpoměl na tichou I
komSřka vAlalteře na hojně po j V
krytý stÚl v refektáři na výtečná I
vína na zbožné zpovědnice I
zkialká na-elý život příjemného
lenotstri kde bez starostí v po-
hodlném dolce far niente Život
sv2j trávili mohl j— rozhodl se
tedy dtáti a opět mnícheiu
Jednoho krásného dne opustil
švou žena běžel spělně do San I
Paolo a zvěstoval svým valebsj stí
nm bratrům že se hodlá do klá-J
Stera navrátili " o ♦ i I
- Mnichové věděli tlotře o jeho I
sřiatku zákonitém avšak sde se {
jednalo o "sbloubiJou ove2k" v
která se kajica vracela do svaté-1
bo stáda! — Považovali to sa ví-1 1
těatstt í církve sa odplata a porn
stu na l:djié ola'AOti ' I
Mníc b— cvanžel Vítoojiíl sase j
a a a !
dokláiya a vimtt opt uo -!
dávno odhozené fíandy Aby ho
v Sak před moiným stiháním za
bezpečili poslali ho do jednoho
kláštera cizozemského — Opalte
ná oklamaná manželka padla do
třlké nemoct bídy a nouze au
zatím padouch — mnich ve své du
chovní maškaře a oltáře mši
"svatou četl a nábožní blbcové
hluboce se klaněli když jím ten
lotr svou mizernou rukou "svaté"
požehnání- dával — Na to ovlem
nikdo nebral ohledu a! se to do
bře vřJělo že tam v Říme ubohá
oklamaná manželka na pokraji
zoufalostt a bídná smrti se nachá
zí
Když tato nešťastnice na to i
svého otco ztratila radili jí přáte-
lé aby svého manžela žalovala a
od něho příspěvek na živobytí žá- ních dl"lfi lel teprve po pěti
dala— což so také stalo!— Advo- letech ostatní doplatí Iiozhod
kát Centola vedl ieií při před nutí toto které je bankrotu stát-
soudem a žádal aby mnich byl
odsouzen své Ženě 150 franka
měsíčně vyplácet!— Soud však
I uznal na 00 franka Když mní
I chovi rozsudek doručen byl po-
roufel se saso s ka!tera a spojil
I o opět s opuStenou ženou svou!
a jak dlouho nevíme!
Z celého světa
♦ s před pul rokem upláchl
jednomu bankéři z Filadelfie po-
J kladek a H ním zároveh zmizel
i imkatýlek dvou milionu dolarů z
bankéřovy pokladny — Slavná
I "
jHlicio byla uprchlíkovi tak dlou-
1 k ntA" ? hn nniíi
Tu ]ojcdnou dostane bankéř M
D S psaní tohoto obsahu :
"Milý pane ! Provedl jsem tuto
hloupost z láskj — Dejte mi ruku
Vaí dcery Kmíny a já přinesu
ten obnos nazpět z kterého nám
pak dle libosti podii dáti můžete
— Odmítneteili tuto prosbu pak
vězte že celou sumu vydám než
so Vám podaří mue iapnouti —
QJpověď cekám v časopisech
Váš expokladnik F" liankéř
rozmýšlel co by nejmoudřejSiho J
1
uíiniti mohl ptal sc dcery své o I
mínění a po krátké poradě uza I
vřeno ie nejlepsím vyrovnáním f
_ m I
celé záležitosti bude když udělá I
i
1 'v' "- i
žele oubvvaji pravé svoiojiuaiiKy
V '
I ' _ ' ijt f ř i:_ I
saiseiu krioti in
I ti ř x
mtí uuu cooejurive rtm
pis vycházeti jehož vlastníkem a
M J
i riiiviciárMii iiíiiit Jťno i ťiiii?ii i
HVský kolega nedává pi
len KUWi ťasTI! oiraj io
u "a ' sv" I
kUOÍ "umwuora-íu """"J" lul11
každému kdo se na jeho časopis
nepředplati žo budo obeaen !
se již někdo o tuto pres
nii neni nám známo Nepochys
oujeme vsak ío dostane dost ol-
lerateiu
Časopis "Fran (iazette" pN
se že v Islandě je pták který žije
na moří a velice schoonÝ iest k I
vycvičení Ieti rychlosti až 150
mil za hodinu a ient vstavu z ia- i
kékoliv vzdálenosti svůj domov I
najiti Několik těchto ptáků při-
nesli před krátkým íasem depe&e I
s Paříže do Iondýna za jednu a I
řtvrt hodiny Podaii-li se vycví- I
ření těeh ptákii které se právě
koná hodlají příští leto zařídili
na zkoušku přesmořskou pošlu v
malém mezi Amerikou a Kvro
jk)u — Celá vzdálenost z jedné
polokoule na druhou má se pak
— t
v cae mezi vyeno íem a zapauem
slunce vykonali!--Prozatím si
dovolujeme o tomto experimentu
lneuj potnj-uovm !
vclocipedista p C Nairu přibyl
v těchto dnech schválně do Vídně
aby odtamtud so svým vclocipo-i
dera který s sebou přivezl cestu
do Paříže jKdiikl Vsadil so že
tuto cesta za 12 dni vykoná při
f emž prý pouze ráno a veíer po-1
I
poleUnu li iioiiinacn chce
i
oapocivau eiocipea leno jem
lítí in L]nsl
1 — — i
ho měří v průměru 51 palcS
Polák proti llerceovcum j
Náčelníkem štábu generálního
při tureckém vojsku proti po
sUlcQm v Hercegovině vyslauém
jest paša Mustafa Jak poznaňské
listy pišou je tyž rodem Polák
s Poznané a byl nejdříve v Po- j
zřansku pak v okolí Lvova kně-1
zem řádu Dominikáníí lioku j
1849 vystoupil z řádu odešel do j
Turecka přestoupil k mohame- Jtoto dovezl letos syny své do
dánské víře vstoupil do turecké-1 V
ho vojska a stal se jil roku 1807 I
paŠetem
Zajimavá pře velo se nyní j
před královskou tabuli pěšťskou
nejstarši své podobě byla iiž
ku konci minulého století před I
soudem Pře Uto není tak saji-1
mává pro svůj předmět jako pro
dvě okolnosti jež ji doprovázejí
Pře vede se dle rakouského záko-
na poněvadž tyká se lijeky i je
pozoruhodným důkazem že přes
sepsání zákonu mohou se přec
správní spory po celá století vé-1
má li k tomu kdo právě chuti i co
Druhá zajímavá okolnost že ve
při vyskytuje se taká rozsudek
přenošený jinnem Napoleona I j
Horzsudck tento pronešen r 1810 i
Pjeca i saciná formuli : "Jme Tu
ntm Jeho Veliřonstva Napoleona i
císaře francouzského krále j by
italského a ochránce rýnského } že
spolku Itjeka a celým rakou- j
ským přímořím naležela totiž ten- J
a 1 A__ a - v I
Krai u is zvaným uiyrským
provinciim které tvořily svláštní
stát pod vládou francouzskou
V Pař?ž přijdoa příStí strnu
do mody hedvábné vyJívané ia
ty ale jen takové které pocháze
jí z předešlých století Podnět k
tomu zavdala paní de Serigny
kteráž podobné šaty zavěsila na
ukázka a svého krejčího Ná
sledkem toho všechny vznešené
dámy pařížské vyhledávají staré
cáry v nichž jejich prabáby se
pyšnily Bude to zajisté pěkná
podívaná až ee krásky ty obje-
ví na plesa v šatech z 15 neb 1G
století
Tyto dny ohlásila vláda ta-
řecká že po pět let bude vypliee-
Pouse poioviCKU ourouu se siai-
níraa veice podobno vyvolalo
na TŠOth skeh evropských vel-
1 popiacn v varmraae pas se
l- l f ř _l V 1
oceKava zasroceni ctzicn posiana
cfl proti takovému poškození
těch kdož turecké papíry mají
Poslední pSjcka města Vidně
zaopatřila si obec vypsáním lote
rie z které sí část losu podržela
Tah byl už po šestkráte odbýván
a zvláštní náhodou připadla vždy
hlavní výhra jakož i několik ve-
ďejšítu na ony losy které si obec
ponechala SpSsobem tím vy h ras
1 'a ' "c" u -0UCkK) zl kteráž-
lu BU" J ovm
ní PaJky umožní loť veru
I lř¥i ř l 1 I
"s nauoua s
v í- br ír:t
j ném slovanském svém vědomi
nechce nikterak dáti se stáhnouli
1 až k Vídni Již jednou v dubnu
1 1 r poboural inženýrQm upravus
I jícím jeho řečiště hráze Nehoda
i ta byla však napravena a Dunaj
do nového řeíiště k veliké rado-
sli bodrých ídeiiakuv uveden
I Znechutilo se mu však nové řeíi-
J šlě a když nastávajícím podzims
kem síly jeho vzrostly prolomil
hráz na 30 sáha Šířky a vlil se
mocnými proudy do řečiště staré
ho Celá hráz je vehui ohrožena
a to tím více Že voda stoupá Již
á a " a j- 'i -v
unes obtiast mzoui juuu z
možná žo vzroste na statisíce
bauuaaa Dvíuauiui )iiu ucti
vypadla prv pro nova Uěla velice
„vnva Tff
I " — 'J' I" — l
UOdí V VellIjOU prccisno
„ -1 i 1
K" anu
W111 tír I1:
vc u a5fc
vek Zkouška odbývala se před
uuit Lat u
Mftieki se na
íoOO 3000 a 5000 kroka a zvítě
žila děla Uchatiova nad děly
iv urťo wv u3líV
Po rakousku! Před nedá vs
ncm ji(tý -{n ncmoU
8Iíést urk%k„ :„? au tt rakt11
m trváni tím že při sjezdu
lřineťUv(U přírodozpvtcn i na
„atnich budovách vztýčeny byly
prapory — německé se smělou od
vahou vylezl na vrchol nejvyši
věle kostelní a tu vztýčil prapor
rakousky a pod ním zapálil rake
tu L řádní listy byly plný chvá
'v o tomto ckulkii prostého voji
a- Tomu so však odvaha špatně
vyplatila Pyl předvolán k okres
ní inu soudu a odsouzen k dvaná
ctihodinnému trestu pro neopatr
né zacházení s ohněm
Stav ženských dělnic v an
glických železných dílnách jest
ile poslední zprávy inspektora
dílen přežalostný Strašliyá smě
sice panuje v oucicn jejicli a po
vzdělaní rozumovém mravním a
třlesném není ani stopy Divoké
„auiebtví převládá Mravní
Upousla jet hrozná Čtrnácti
patnáctileté dívky jsou již od ko-
ky více než lhostejný a pak nes
jsou sami mravnější Časopisy
žádají aby zákon kterýž ženskou
prací v báních a uhlodolech za
mezil rozšířen byl i na ženskou
P"i v dilnach cvořkáískích řo-
tezových a cihelnách I
pjj noslední cesti no Dal
1
mír nsvltlril rUf itA rmr
biuiu v iuoríiviiisu itue se mu
dva mladici líbili Na otázku
jeho kdo by li jinochové byli
danosaodpověďžejsou to synové
černohorského voj vody Máše Vr
oici Když so císař později sešel
v Kotoru h knížetem cernohor-
kým dal jeho prostřednictvím
vojvoda zpravili žo jest ochoten
jeho syny na útraty své v terezi-
anské akademii dáti vzdělali
Vojvoda Vrbka přijav aabfdnuf
ídně kde poručení do péče
ředitele akademie tereziánské
~ SMĚS
V Abstále u Štýrského Hradce
přišla letos v svatodušní bod boží
jistá obstárlá vdova po učiteli ku
zpovědnici v tamním kostele a
odříkavši úvod ko zpovědi tasa-
la se smi-li se se svých hříchu
vyzpovídat! "I proS pak ne ř
řekl jí hlas ze zpovědnice a po
božná žena pověděla na sebe vše
věděla Zpovědník so vyptá
val má li muže mádi dětj má-li
milovníka a podobné trety a do-
brá žena na vše svědomitě so iři
znala náícž sa rozhřešení žádala
jí ale hlas se spovědnico řekl
"Roshrešení dat to nemohu to
bylo mnoho I —Zena se lekla
by tak velice hříšnou byla
táže se tedy proč nechce dát roz-
hřešení j sároveň se bystřeji po-1 ni
a at W a I
dívala n domneieno spoveciníka I
SBĚRATELOVĚ PEEDPLATSOilSO
POZOR!
Abycliom Činným s!ratelúta pMJplataého n% aii íjtsapi "PCXJTOX ZÁPAD tT trraloa a ttiiteOaoa paniila za jkh - w
jioskytti usnesli jsme se na tom dlti všem Ukorf m abírateliiu rmru dle atiaotvl ziAaaíw rrel lsíarb bcí zx zilrai dcpUuV
aneb úplné zdarma nový Šití stro] nizraní -XEW AMEKICAX SEW1NG JIACtUNE" klerj stáji lia&te
Tento Šicí stroj jest nejnorřjsl sousta tt s mnokim xlejeala & kxlkJr sUníel uWrlí ůaš mtrj Stnj r cei5 — ftim z dv
Ufnébo officu bez Odkladu ihned jakmile naxnuVatu íástku přvxlplatacLo [i%taltmo t sU
Kdokoli- nám ia5le tio nového roka 1S7G — phedplitié hotaosU si jetím ruk uUlrii j %zr tin: ?puola :
Iři tom sobě dorolujeme pLtknouti Že předplatné na nál list otmUl cvUtrWaě
šetflti jenom abycbom yhme požadavkům ctřniba íteaÁHtva za d st učiailL
a k nesmírnému zděšeni svému
poznala Že své hříchy pověděla
bezvousémn výrostkovi Uražen
ná žena udala to soudu a minule
stál JOletý bednář Leopold Strach
před trestním soudem v Štýrském
Hradci Vymlouval se ženino
kázání přišlo mdlo a tak si sedl
do zpovědnice když ak ženská
kterouž skrz mři! nemohl dobře
vidět přišla se spovidat nechal
jí aby mu břichy své řekla jeli
kož byl zvědav co asi sa hříchy
mezi ženskými panují Ale ros
hřešení dát to po važo val "před s
již sa hříšné a tak raději se pro
zradil že neni zpovědníkem Soud
mn ale jtoložil za přeíin jež i sa
mé slyšeni hříchu a odsoudil jej
na týden do vězení Jiného ná
hledu byla zbožná Žena již ma
své hříchy byla sdělila "Oběsit
by měli takového antikrista
pravila v nábožném svém rozhor
leni když slyšela že dostal jen
týden vazby
Jakýsi W Thens v Herlině
ohlašuje r inseráteeh se ma
zvláštní lék proti opilství jimi
prý se každý vyléíiti mui To
by nelj-io ještě tak divné že však
uabízi redakcím za uveřejnění
svého inserátu na místě hotového
zaplacení tento svůj lék to vypa
dá přece jen trocha podivné Ta
kový kompliment málo kdy stává
ho redakcím
V Neumarktu udála se 5 t tu
strašlivá vražda V osamnělém
dvoře Matyáše Auszermullera
spaly- v noci se ítvrlku na pátek
pouze manželka majitele se svojí
služkou Manžel jenž žil deiši
Jobu v dSvěrném poměru a touto
služkou z čeho! prudké hádky
mezi manžely povstávaly dlel na
své vinici Po 2 hodině ráno
vstala choť služka aby připravily
snidani kterou dělníkům na pole
měly donéstí Mezi lim co man
želka běžela do sklepa pro vino
obdržela z nenadání od služky
která nepozorovaně sa ní se plín
žila několik ran sekerou do hla
vy následkem čehož mrtva k ses
mi klesla Se statkář byl se stuž
kou srozuměn jest jisté Oba
byli zatřeni
V Perlině zemřel v těchto dnech
mladý obchodník zvláStním otrá
vením krve Řezal si kuří oka
perořizkem na němž alizarinový
inkoust přischlý byl Při íi pří
leŽitosti přešel inkoust do krve a
za krátko nešťastníkovi naběhla
noha po relé straně Jed přešel
do krve a následkem toho mladý
muž vzdor vší lékařské pomoci
sa 2dni zemřel Pozor tedy s alč
zarinovým itkoustem aby nepři
šel do žádné otevřené rány
Poslední poprava meSem ▼ li
brách byla roku 1852 v městě
Ujhély provedena Téhož roku
byla totiž odsouzena jentá ena
menem ltosa Karasová pro otrá
vení svého muže a vých dítek k
smrti mečem a kat Penczol ji hla
vu sťal OJ ié doby se v Uhrách
jen věši
V obci F re i rode nedaleko Kos
sena v Německu zavraždil dělnik
čtyřletého synáíka svého vlast
niho bratra Za bílého dne totiž
vlezl když bratr na chvíli poo
dešel do jeho c haloupky uškrtil
Čtyřletého synáčka jedinou to
radost jeho a mrtvola vstrčil po
hlavě do kádě vodou naplněné
Zločin ten spáchal jedině za lim
účelem aby si přivlastnil pět to
laru a nichž věděl ie je má šetr
ný bratr jeho ustřádány
Před nějakým časem byl v Pe
šti ve svém bytu loupežně zavra
žděn bohatý lichvář Krnyi a od či
šen o s jeho pokladny cennýrh
papíru za 50000 xl V podexře-
žo vraždu ona spáchali bylo
několik lidí -iiyli satřeni po
Za jetlnonnl předpUtné na ÍO Ut4 dopliil
i4
4t
S:kt' tLVr!
dařilo e poliťti Upnout kl% 1
tié vrahy Kmyih Jo ta bra-
tři tíolhard a laie Kydlavé!
Však toltko tuladší bratr fcd
noci býti postaven před nJ?
starší totiž při sat?ai vypil a láh-
_ _ i _ c
v nedlouhé chvíli sa traiaýctk
lolestl skonal
Oaehdv m vvtravovalo I
Pagdade pálili ži la i-oaději
však zjistilo ! to n#í pravda
Suloť se la da l" m sa v Tv
berana v městě Uaaolě% 2d
totiž mival se itrkevbm ol řa
dám satež 114 jej i h tU a t hra
nici Upálil f
Mál nepřítel ? Jd svoa rUHi
a nevšímej # jich Ji!2 li
v cestu postaví jdi okolo akk a
ciu svou povtnaot txa oLIsda
na sášťa nenávist t lovek který
nemá žádných a přátel zřlka
kdy za něco stoji— tt z budovám
t
stracue a ae aevvdrlf a-Jžt
člověk my ikí jenž také teka V" Y" f
c mysli vi dobře 1 nraí Wa tWt b tal A 4 fc
nepřátel Oni jaoa tnu lim e ralnX
řorstvý liatý vaduh ožlvajijel V (iai Jr?u-rKi d lrt
a pohádají k 2iaiHalL JLatý teU lKle lV Umm CHUwa a
věnec jenž bk!op byl aepřáa j Kk
Kdy říkával : "Jo lo juakry d i V N 1U- d" Kt- I1 M a
„k i- fc-fi sx _- I PS DuSik a fík aM
hsnoa" Vzporaen i na to vždy
když nepřátelé tvoji aejvics pro
ti tobě budou řádili 2LíTii-h
si mnu a t v s juu uoiUUYai
učiníš zrovna to cs si žádají a
otevřeš jim eřala k novým ts
mluvám Nťs hjemlutil — a věř
ž budou obrácvli jestlkle ry
konál avott po v innoat sla těth
kteří pri-ti tobě stáli uzaa tv
chyba a nakloní ♦ ti Vu-de%4i
tuto radu a aebavleě toho a kdy
litovaU
CE1TTBAL R R cf 10YT1
faJ baara1 ia-alaal a
taMdUaaw twaS
ne%'yrovnatelnt 9ijeni
OMAHA A ST PAUL
a iaM
atJamlrsMstl v M In nebaví a
ťaatagarl aa laa aWaaa ví )4ajaa a IWat
alaar'la imlu i i i a a
SAIT PAUL laXrUlXS
Pul I manový pěkné spací v czy
LaA J UtaUlrat aa ah ataavraa
K a rt alIVaLntMS
A lt'SKLS fmum' w a l á aa
Z Feraont do Freracnt
ČKCHOVK a MOllAVAXf !
tKjporařujeme ám tle oáš
hojaě sáaobcný kUd všeka Ira
hu iboŽ nejk-pli jakosti a rea
tit mimýcHie taeiořj atkde ko-
pitt netrlilete
Sfvte se a 4na Jaasy a hned
Peit esístu jest bál oWhoJ — Sxs
dev ě jest nám káždý navštěvova
tel vítaný a vždy je4 sklenUka
dobré k udě ni pohoto si —
Přijďte všichni
-NaxdarT J VaSoas
řlS-do £31 ) J TJma
PENÍZE
k sadáat
o 200000
na pětiletou IhSta proti 10 prfw
c e Btnínt úrokSm a mlmon
pro visi
Peníze so vyplatí hotov?
A W Ccobcck
Žádostí pro Salin CMtsty
buďto! podány L 1L GIUMES
Pleasaut Uilt Neb
NEVÍDANÁ PŘÍLEŽITOST!
Pro obchodníka a ttevelkým ka
pitálem tuukyai sa přítel i Ur
vykoapitt buvPaít neb clý oWlo4
▼ sbži smi!néa r dobré kraji
ně Obtlatsl yr dobrém stava
Biilií sráv ixrdá rvdakc
15
35
dosíaae
[ni-
S tktott YrdáTaíelíra
Chicago ariortlťwesr
drahá
OMAHA
CHICAGO A HA TCH00!
1 Pf' O I e e 5tt
í u- 4°
B i a
U wm 0'
' ÁaT
denai i spaci ozy
-kiMUbM M
: a Mfa' awMMoa k a Jm
aa a ti a i a i i
atA?!A ItUViUt
I
V taya lUrtsa da Walevk
tViar Fan Charit Oty Ur
latoa a St Llxus
V tuvr d liUia# Ihtn
lei ta lrairia Dn t1H ljatroaa
a ka všem atUiaM draaÁcá
CLi-jos t iat iHtL ia Ck-
1 11 nss U' repřt# tjat -ae
Mt askas a ka v watt jýa
mi4lai V W tarvwMna
V Oaic aa VŠewi drmkavaai a
C&tea J#ductlíi
a a a
LisUy phxé
ka l araa naala aataaa aa a
a— naf a a5aa mm mm i - -- i aa „na a
aap- aa aa~l aaMfcaa iiaiaiCa
IW 1"-— — a M aa aaaaa) aa
mm Iwaaiiiataa a aaaa t r al a
Mkwa Itata a%aiÉiaÉ i li I
aa ateaaat aw aa
laa v
t ř Saea CAval a Oaaaa-f atia i a
M Summit - J
v-ai-i iWan a4-v
-V 7Via
UM 4S ata
aaax aa'V
O t a
v : 1 r
Mmmfm Vaa Jk-
ISaiav aSa ili
Nílepii anq!ický list
VMrXKCKY A YřDECIif
a Woaairsit
SCIKlíTlxlC A!T?IaAl?
a amia ÍA £a í
aaa t I aa Ka a
kaas aaat a ♦ aja a aHaa tV
tia—i aaa l— ikaaM
laa aw accaMfea tafaa a a a
Ki aStaay aaatSf aaiaaaM~a
aaka aaatel}a staai
tm Jí - aa Wa
a aa á ím tul iir tj-f—r aav-a
raaiaa jaa
HIUUaiiia a ytaaiaa%
ua aih an-aaVaMa aaaáaa aUkla aaaaaa-
aa la fcf iS laa aaaa
avaao aW aaaiija a awaa a aaiauaH
tf tav a aaw SJa raa aa
ataatta Hafaiaija k
ltlvuly a a a a
t ~a tarnaa-aftaii asai ala la av
t aaairaii k'-%- V aswai a f
ahaaaafaw — aaiaa4(aa
t at aaatst S rak Kwai m Vaa —
aJsahaaaL Ca
r4ftk-v
říejlepii
prcrijnl p
V lakkka a
a il+a avpoi!aati drákr
Curi taj t ca a Liscari Civtr
0 loívtý 4vJr aa4 árvk)
4Kajs aujtn a%saaj ~—
W au f
ja kra aa a
akat 4tt]tla
rul11 aaas aaw aa inmaak a aa
aa aW% ata aaaai jam a aa aiaa
X kata a a aWaa m aaaía " a
lOilaiO a M I Jxre4a awkl ta
JJjtCTatai k—aa ka aaaaaa ava-a a ka
S anaaa mm k aa aairann t
a ws a aaaa
Liu cMacs4ssa
S#twj tav aca MWawt kaVa
! ~M -~ — - r -— i-i
UUAUA A ClllťAtšO! I
ka i a-awi— k OMwn M "mtmwu
aa jaaa
ttaUkMak
bas taaata aeraaaiaiar atnaa '
rsttaa at ra ymm t aarnaa Ma t ~
IX aTaaTSaaWaa f í tmtm " " ' T kaaawa aaMK
j niiW' a aa laami iaiaa aa an t a
$ 3m
14 Mil
í
uri-
zdarma]
a
r ai 7
t a v al-tia
V Bt4
Dika i á Kirť Westerx
CJtTaO d ťlsnrfsrl
E!pa 4 Le ixMtv
l4a ífa c tW
liw#% 4-- &ia-
LWi udere dr Vk i
kraoakk 4s iw% iK st
ai lrii
i % 3 rs i
1+ CO
SIOUX CITY 4 PACIFIC
-a-
ST PALLA SIOUX OTY
laaí MianesHÍs% V t
latii &srl lliíiitrk
HaraĎursko-amencka
parcptavtc&t spkžoasL
iraar4ta4-U
aaaaaaaMav aa i n n a a a as a aa
11 vvru uki xkw vousu
StT kaixk atř4 aMI
— a —
Z N YOUKI' d- llAVKťaKr
as~ a%- I r í 1
Z ara a a aa- -a ť-- a
4a VMaaa — a a ar m aMai
aa ava m amni - t aJHt % w
Z Hamlete k J N ka
LkatallAsUta ILkaj r2
tlaVs asalai p
Z -v Tr4a 4 ÍLua&tm :
L kai tt'jKÍatJk IL Laj Wai
aaeatpalaWt tK v a
laú wal 1~1 r-a i IaU j-L-
thtt Iá Star
Xv r'i $— alata
V larO a aa qatf
AUGUST COLTCfl
- taaa tax aarawi a a
KUNU AHlT a CV
_ a
l Prvavi SirN Y
Dóm na-prodej
CíJia Baixa!
V-lm t+ ioi 1 iřvci í rvit
! a tadLkt v awaa saluasa tMÍkaý
akkns s kavmtk#aa a ataa
y4#Í1tí-a'i 't fit pakl
tarý
kapěklvt a a klksl
JI M lTaSaatS
íít LLK PLALNt ř-0J
i saaaa a at a a
í- t"laWMPa# 4ÉCt Ut JHk 4a% jS Jafc
"-úiect I'l j m ~- ca aa
I aaaw
I "" w-ascs C imiiraa mm
a-)rJa v i— i a 4 — W a i
a'— i a ( a kvaa ai—K w a "r
VOV 6E XOIřNl!
S wfe attr-aarf tt ac- a waa- ww ateajaata
i i mmu ai naa aw wa- K5 S a
aaaa Ua araa — £ta Ula aa
U1llUSrtltU -aaak-a U U a
( aaaa ajaji ta aa tu aaaa
K aaNaat arSJ " (T l a—a ™ 4 & É "
aiiaw a ~m ž a miaigi aAa ysaaa i ~ ta aa x a av aa " -
a a aaoaa o m a _ j_ — '
raa( a a a te e~ í- a-aa v an a aa
taKV MfiK ast sij ííss sataT: t „ 1tfa Í2aa
XaVjaaa aa řau S faaMa a] mniaa i rm — aaJ1
' a-a s J % a wia i i aiai n „ a aa """ c ' " '
haaaia aSaaď a Vwaar " X"T a "
tftM aM- aaw a~w - i wřat % aaaraj a aa aa TI a fc m 1 '
waaw iJS — a%B- lfcara-amaUai — ka a 'SaiJ_
tf aU i( w w!toaa t I
4 KKitl ~ a i M V f vao saaj !A4 0ti
r s kl L %m 1 % V ' a " aa a ?J a# a aa
Vavaa M a fm A— — tm ( „aicl ' M)a 5a
ia
_ _ _ m na j -
aa 's-a
aaa% a a watt
awlaj vtjaa aa%a j aaa
ar ma ai a t a s J
i _
™"r"' 1 a tsiaaa a amrm a aika atk I
a le ebud!tii asi práce aai ea?z
CDIY JÍZDY KU ZÁPAD IS7S-
s
t Jt-
í a
J a as a
r ai í
Ua Ti
rs ~ u Ma u
si— — - — L_ Ma
- # ' ™ 144 "
- - Ua ata a
' ~ ii mi Ma Mlat a
lii s -i— i - — a a j w
Jsi [ aiim i - - tť% jmr
M W I auw - - t a m IA zm
ti 54' "" " ~ t- ma
2 4J f s tu % M
y I laaw t Si
Í- S Wh as - i a
+-J í a — i
s4 SSUr ~
i a— a
j rwuaa — a 3
n-ia i Hi i — sa alt i1"
lactlaaw - sw a W rtaa
Ca — B H US
Si 't aalt
SaJI aa %
% aiA v aVia
ts mm mm s-
Haas - Ma Sa %
Scochctiny se rtejt!
I
i Vv4avaíeli „P4roia JLáa-ia-
í
I Vaaar
L£K aa Slťílo IINY
A avaUi a ava a aac a - i
1 iaHiMi
Han
!k St t zii
2
Chorry Poctoral
raort iit t aaav a rtkva
aklaUa a-ksTtivstrí
iBv-eai avUi sjřáick£%
a aa nu a % aa aitaa a
aaia karca aua a iiailraa
aaaa aaa a aa aaa
a aaa ttxj aaaa
a a i
a ICVSa-akCíaa-'liSaa
£- rsaaaik a tak aaacavak
pa-í
a Sa a aa - i i i i
a aaaa — ~- _ a i na
aai i tulia a aavrtfai aa
iaev-v
k) r '- aa ai
- t ""ana aaaa-
' 9 J a5i aaa aa
t ' aaTaaarT"aat "%
aa a ajwaa a
a a aaaak aaat aaaVajaaa a t-JtliHt %
mm M W a aw ataa M-aaaatf
a-a a aaaa aa aM 4t ai Sa -
fa ia aasa ?aw-a ~ ata j n i i
aa a ani mi i ai a ian a a a j1
aa aaa a ifaini au ay aa aaraa a aa
aa a wiaa aaa aa a a fanta at
aaa a il ta-aa aai teta awaa-
aji a aMtx a i aaj mt a ka a aaa
řa a yaaa i a aa- a lim tm ia a k aa
a at a niaia-a tan aaa 'aaa a
1 n a a a an4a : i a aaa taMMas
aaa awK a sa a aa-aa aaa aa
aaaas aat railat a
FtaaX )aat a aaat as wm: a aaa
i
J
f
f
1
t
i aV '