Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 17, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " Jut
-f -
'v '
' t í
i ?
'
'
ii
Wa á tp a TÍD¥T
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAYŇÝ T
Majitel: EDWARD ROSEWATEB i'- Předplatné ročni I s poitovní ziďkou EedUtar : SZiZT Kpyjiišin
ROČNÍK IV OH AHA II EB DI1E 17 LISTOPADU 1875 ČÍSLO 29 Y-
— — — _______„_„ __ - _- -_ _ _ -
♦
v '
i
'
?
' ' i 1
- í
- ' i
'"
- %
-
:
w
-v
I í
ř
1
-
IV
I v
i
''i v
i?
#
f
Ol
A '
'5
o
o
f
v
i
~l V
: ) -
' 'V " ' 1
?
v-
1
i
X
7
4 "
I 1
Příspěvky povstalým jihoslo-vanům
Přcneleno IUU 2S
AnJ Mayi-Waki On
"lileskr holi"
Jeden Cech
I 770
- 100
" 50
" ÓO
Uhro $ 970
Rodáci !
Všimnřte sobé dnešní
zprávy o biJř kterou jo
vstalcům jest snáJeti Ustrh
te se nad tDmito nešťastný
mi ubožáky a přispějte ka
Idy dle možnosti vždyť jest
to vuři pobratimům naii m
vinoosti nehledá ani k mi
losrdnému skutku!
Práce v Americe
PoJotnJcli "jolLi ativalo jíl
t Gtnéni století mlkolir tu nt bj
la snadnou rřci takové Eřizovati
— Kattrl TtUkýjil aakáaal podob
né pol?OTÚni a jistý riLon a oné
doby trestal fcujrtí ka2Jý přestu
pek který ae natledkem bjoICo
váni ppáchal a epolu!len3ui ki
xal le se museli vzájemně lyřo
Tati a noy uřezávali — V desá
tém tttoleti naleiáiue jii ve Frau--ii
dobře lorgauioíaiió tajné
poIefnoti hospodářík ých dělnU
&3 které otkra duievnéod knel
fctvft Úiuky od ilcthty utlafova
ny byly tak 2e macho pořídit!
nemohly — Jietf milopřvco (trou
balour) ▼ 1- století jje o roK
niikých pomřreib fisi takto: 44 Pá
ni nás dřou al do krve právo a
tpravedlaoat nelze od nich otes
kárali oni mají viecbao vetmou
viechno snědí victbno a ruti
nás v chudobě a LíJě liti Po2a-
dujioJnáit tolik fclnžcb dani a
dávek a posílají nám tolik ťpráv
t32eatii jediný den pokoj ne
máme — Pro5 pak trpíme toto
-nisilý? My máme ty aamé údy
tu samou tvářnost jako oni vše
co nám M-háti jeat srdnatost—
Col nejsme my takými lidmi jako
oni? Ir2me dohromady a přisa
Lejma k obraní naších práv
není tak těžký poněvadž
n4 U-dboho ilccLiico přijdo 40
aedlák Pokosme ae tyto tiříve
přemoei 'i kdo so neopováží
nad námi -andrati Potom t u
deme mi ti p ríra etromy káceli
ltř lfrti rbv loviti a xem i
vola dle libosti K-2ívati
I)loubý odstavec bcbatýavým
obiabem tenován jet aifílickým
pwtiiřrúm dělnickým doi man
ké soustavy Tomuto ajímFé
inu pojednání které pro avou do
kladnou obSírnobt tde ov U oáin
nelze následuje rozebírání aou-
utavy prače etrojní —
S meebanickým atavem
covským moderním přádelnim
strojem a t p konečně ožívá
ním páry co pohj bující sílou etal
e vieobecný převrat dělnických
poměrfi který dílecně až do ny
nějlí doby trvá
Kdyi jtíté saoro každý dum
měl bvij tkalcovský stav kaidá
chyžka avOj kolovrátek měla tu
měl kaldý dělník příležitost pik
noti a zručnosti aám poskytova
telem práce hc stáli neboť neos
třvboval k tomu ani veliký lapi-
tálam zvláštních vědomostí —
Jinak h však utvořily tomřry
dělmctva plátkem velkého to-
Tárního prOmyslu Vyžadovaly
ohromné kapitály které eebe
schopnějííma a pilnému dě!níko-
tí byly rozhodnou a na mnoze
nepřekonatelnou překážkou aby
a aám věllícn továrníkem atál—
ObdivahodnJ rni vynálezy měl e
alav pracovitého lidu u-snadniti
zdálo ae v Tak 2e ae mu rpíSe pří-
tížilo Vady relkého průmyslu
dostavily ae dosti záhy — Mužo-
Té ženy a dětí zavírali e na 14
ai 1S hodiu denně do z-tdullivýcb
továren a byli nuceny z mizer
nou mzdu pracovali
Člověk jenž neustála stroj ob
klahovali muael byl nám na pou
kou rnaJina snížen — tak aleopofi
t3 adálo délníktra kdyl něja-
ki ř14 kTr' Chodili
Avia okolnost o etali
nvedomřIíl nedSatojného
poaUvínfjeiu JiMřJSira ú
aem la v domělm Jejvět5ím ne-
ItžJtí které na n relkoprumya
nin nimnln aa símě' k Jobré-
_j —
roa totiž k rozhodnému jvokroiin
aby dlstojnějlíbo zastoojení ve
epolecnonti lidaké ee dopratovaíi
Pokuď chudý tkadlec v le'jařa4
díle nezdravé a svého Mavn ca-
rooiněle aodíl a téměř ve dne ▼
noci pracoval byl poměrné dosti
spokojený ačkoliv e ani o vlas
i cpe neměl než v továrně —
Nyní ?!ak kde tbícemi jiný
mi oběrovným společně pracuje
k le ae denně tisíce náhledu vy
xainí stalo a mu mnohé jasným
ual dřív ani pomysleli mu nes
přillo Pocítil záhy nutnost
spolčit! se a ostatními soudruhy
aby spojenými sílami určitým
směrem za příčinou zlepšení své
ho pos tavení so brali
Na to na všechno dříve ani ne
pomýšlel ačkoliv zajisté na rů
žích ustláno neměl
Velkoprumysl měl ten dobrý
následek že dělník ze svého pi
tomého aatnotářslví vystoupil
a schopným e stal směr upoleřné
činnosti sledovali
Žádal a dílecně obdržel dobro
činných zákonu k ochraně zdra
ví k vychování svých dítek a k
svému zvláštnímu blahu Naučil
se poznali iejet ůJem velkého
a mocného celku a myslíme že
la doba není přílii daleká kde
spojenou činnosti poskytovate
lem práce a katital!stou bude!
Nic není jitřjsib nadto že so
lě dělníci obezřelým a jednomy
siným účinkováním osud svoj
znamenitě zlepšili mohou
M nohó pok usy se ovsem ještě
potkají nezdarem při rozluštění
dělnické otázky avšak jeit roz
hodnou možností když svorně a
spoleínS na ní pracovati půdou
Nemůžeme tento článek ukon
čili abychom nedali ua jevo úpK
nou spokojenost nad drahocenv
nou statistickou práci pana Youu-
ga — Plili bychom sobě aby ony
krkavčí stvůry které každé hnu
tí dělnické obletují s přáním by
mu zvěstovaly jistou smrt toto
promyšlení důkladné pojednání
pana Younga h patřičnou pozor
ností proskouinaly a nepochybu
jeme že by jim jizlivé úsměšky
které na objednání svých labri-
kantských patronu vždy proti děl
nické otázce pohotově mají ale
spoň tak od srdce nesly
Ostatně jťrtt otázka dělnická
pro svou velikou budoucnost kte
rou jenom slepec aneb podlý zlo
myslník viděti nemilže čili nech
ce tak povzneiena uad ikodoli
bosti všech těch zlomyslných na
jateu sveřepých bohácu že při
Štěkání těchto hlalovcu-kteří je
nom na útraty mozolu děluickýt l
v rozličných prostopá5nost-h a
přepychu Žiti sobe iíbnjf a pro
dělnické hnutí jenom nadávky a
jizlivost v zásobě mají-soudfá po
vaha sobě odplivne a lim horli
vějším působením vytknutým
směrem by z ustání dále se bére
Protož dělníci buďte! svorní
ve svornosti a v siolečné práci
spočívá vaie nepřekontelná síla
v rozervanosti v Jak poroba!
u této příležitosti že směně
ný poměr politiekýo bsazent
hranic zbytečným Mni
CAXADA 1
Montreal 13 listopadu
Tvrdí se že pohřeb G ui
borda příští čtvrtek odbý
vati se bude Dělostřelectvo
pěchota policié a střelci
prince Walesa jsou pohoto
vě v pádu potřeby se zbra
ni zakroěiti
FRANCIE
Paaíž 14 listp
Francouzsko - americká
Unie která v přístavu Xew
Yorkském postaviti hodlá
sochu bohyně svobody činí
rozsáhlé přípravy k velké
slavnosti která se lí t m
odbývati bude — Sebrala se
na tuto sochu ve Francií
značná čistka dobrovolných
příspěvků — McMahon čle
nové kabinetu' mnoho de
putovaných více vynikají
cích osob a veškerá větší
města francouzská zúčastni
li se v přispívání jeněz
ŠPANfcLSKO
Madbid 14 listp
Jeneral Quesada se u Vit-
torie opevřiuje což Karlisté
překaziti chtěli byli ale za
hnáni ZuhVní lodě
IIalifax 1 i listp
IahJ Calcutta ztnskotala
se v neděli u ostrova Grosse
— Dva plavčíkové a jedna
dáma se utopili — Kapitán
tři plavčíkové a lodní chla
pec jsou zachráněny
Příchod parních 'ooí
Xew York : Mosel z Bře
men Brittaniaz Liverpoolu
rivmouth: Wieland z
New Yorku
lo raněno smrtelně
vico méně nebezpečně
a asi 12
lowa pollo do stoleté výstavy
270 druhu jablek nápoddbených
vojvosku a sádře — Vrchní kat
vikář v Iowa J F Brazil veřej
ně pravil le katolíci nemají pro
ti vládě republikánská nic jiného
nežli žo nechtějí platiti dané na
školy veřejué
Odkaz Singoruv dosud není u
spořádán ano nebude asi tak leh
ko a možno žo podá světu odha
lení ze života soukromného ja
kých nebylo slyšeti v tomto sto
letí ByltS Singer člověk kteiý
byl horší než Mormon a má po
celém světě přes 30 nemanžel
ských dělí s rozličnými ženami
Asi 20 odkázat po $20000 ale ti
ostatní kterým se nic nedostalo
seženou se hnedle by také se při
hlásili o podíl Mary Anna Fo
ster nynější žalobnice dostala od
vykonatclu závětě nabídnytí
200000 aby upustila od soud
ních kroku Než ona to nepřija-
la a mysli že dobude asi $1000-
000 Soud odložen na 15 listo
padu
Krvavá rvačka strhla se o vol
bě v London Suruncr County
Mo whiskou rozpálená krev Ir
čanu musila téci Šerif Niel ne-
yl a to jinak než revolverem za
věsti pořádek Jednoho z prácu
istého Turnéra zastřelil a druhé
dva smrtelně poranil pak naata-
o "utišeni veliké"
Telegrafické zprávy
ANGLIE
Londýn 13 listopadu
Princ z Wales přistál dnes
za jásotu oby vatelstvau Poo
nah Jest pochybné že by
navStívil Madras proto že
tam kolera zuří
Kolera která řádí v Neil-
hery Distriktu překáži ce
stě příncově
Lospix 15 listopadu
Dnes burácí celý den hro
zná bouře V Doweru I5ou
logue a jiných přístavech
jsou velké Škody V Som-
mersetshire jsou tisíce akrů
pozemků pod vodou Ze
všech dílu Anglie a Irska
docházejí zprávy o hrozných
povodních
-
Cork 1V listopadu
Cardinal McCloskey ode
jel dnes s parníkem "Abissi-
nia" do New Yorku
RUSKO
Eerlí 14 lutop
V Tetrohradě se rozhodně
popírá že by pohyby vojska
a nějakými přípravami k
válce souvisely
St Pitebsb t ao 13 lišto p
Veškeré vojenské sbory r
jižním Rusku mají se vále
čně vyzbrojiti
TURECKO
VíPíří 13 liste p
Povstalci Hercegovžtl po
šlou do Vidně Berlína áPe
troh radu deputace by před
ložili svá přáni
Los post 15 listop
Z Koloru e oznamuje že
8 praporů tureckého vojska
se Selim Pašou od 3000 po?
stalců obklíčeni jsou
SRDSKO
BiLxntáP 1U litoado
Kníže Milán odbýval pře
hlídka vojska a vyjádřil se
isroiiisrsT
AHERIKA
Soustátí
Washington 10 listp Dnes rá
no o 411 uoainv roznemoni se
náměstek prettidentuv Wilson
byv raněn rarlviei
12 listp Dr Boxter se vyja
dřuje že náměstek mlson se
rychle zotavuje a doufá iozáhy
bado opět úplné zdráv
New York 11 listp Poklad
nik od Western Union Telegraph
Co Leonard Cox se přiznal Že
pronevěřil f 13000—
Poslední noc panovala zde a
ve vůkolí silná bouře Paroloď
Drew a jedna vlečná paroloď vra
žily na mělcinu ze viech stra a se
oznamuje že tato bouře mnoho
ikod spfisobila
Úpadky stálo e množí v New
Yorku padl dne 10 čajový ob
chod Way-fiv v Boně (luhlářeký
obchod ííúiovskýho na 1350 X)0
v Newarko Uind líaynoldfiv-"
Komisař Burdet x oddáleni vý
sadního úřadu veřejných po zeni
k3 odporužaje ve své zprávě aby
ae lesní pozemky neprodávaly na
Lamber Comp" nýbrž soukro-
mýux osobám a sice za tou přičU
nou by sejzkáze lesních ppzem
ku předešlo
New York 12 listp Z Lon
dýna se oznamujo Iferaldu že se
z moře vylovila láhev v která se
nalezl kousek papíru 8 těmito
lovy:
8 listopadu
Mezi mužstvem brjtické lodě
Lennie kapt llalficld vypukla
vzpoura dne 31 října na cestě z
Anlwerpudo New Yorku Kapi
lan kormidel nik a vrch { lodník
byli zavražděni — Z Kóchelle w
dále oznamuje 2e vládní párník
nalezl britickou loď Lennie na
vyke od Yarmoulha a aacháze
se na ní pouze chlapec lodní a 5
plavčíku Jest podezření že Ity
ří z těchto ve vzpouři se zúlast
Bili - '
První sněhová bouře zuřila dne
10 v New Ilampshira a Vcrmont
kdo od 8 hod ráno do večera na
padlo 10 pakli anebo
4
V Detroit událo se veliké no-
Ittstí dna 10 odpoledne v továr
ní na spací vozy Polimanovy
Parní kotel prask a asi 6 lidí by
Ze zprávy odboru pro nedorns
itelné listy vjsvítá že do 1 li
stopadu celkem 3640797 psaní
bylo posláno do Washingtonu
chž adresáti buď nebyli k nale
zení aneb adresy byly chybné
oaní ty obsahovaly sumu $3500
000 z kteréž dosud nalezeným a
dresátum doručeno $400000
V kabinetu! poradě washing-
ské jednalo se v těchto dne h o
zajímavém případu Mormonský
prorok Brigharu Young odsouzen
před krátkém k náhradě své "de
vatenácté manželce" Anně Elize
$9500 a měl být tak dlouho za
vřen dokud částku tu nevyplatí
Youny ale rád by se domohl zba
vení pokety této na základě epol
kových zákonu o manželství dle
kterých! jeho ievateiáctá" re
byla mu manželkou nýbrž pou
hou souložnicí (kuběnou) Příči
na jest skutečně závažná nicmé
ně c harakteristické jest že Young
soudně zakročujo proti vlastním
zakooum kteréž sladu svému
káže
V Černých Vrchách zajal opět
ně kapitán Pollock Šestnáct zla
tokopu dolujících zde na zlato
Vyšetřován! s vynopaly zajímá
teď všeobecnou pozornost a sice
děje se toto od vládních úřadníku
před spolkovými porotami v Chi
cago v St Louis v Cintinnati a
v Milwaukeo s horlivostí ncumor
nou
Z Ovensboro Kentucky píše
tamní "Monitor" o hrůzném di
vadle kteréž se událo v Cathorn
jak následuješ Yětroplavec proř
Atchison vystoupit v balonu a jsa
asi na 300 yardu nad zemí vy
stoupil x kole aby dole pod nim
na upevněném trapezu vyváděl
před zrakem obecenstva v té zát
vratné výšce své krkolomné kou
eky Vise za nohy na trapezu
hlavou doiS spozoroval pojednou
že balon nabřo hoří Rychle se
tedy vyšinul na trape a chopil
provaz chtěje silným trháním
balon zase přivézti tak aby padal
rovně však oheií byl již silně
pokročil celý balon prasknul a
vše letělo k zemi Diváclvo vše
bylo pojato hrůzou Jako divem
však se vělroplavee při svém do
padnutí na zem nezabil ačkoliv
má několik t přeraženo dou
fa se vlak žo vyvázne životem
Veliká bankovní krádež eiá
chána v prvním národním banku
v Pittston Pa v noci dne 4 li
stopadu Lupiči prolámalt stře
cha a strop spuetili se do lokálu
po provazovém řebříku roztrhli
železné pokladny pomocí prachu
a upláchli ae $10000 na hotovott
a v cenných listinách Banka
neutrpí ztráty než $100 jelikož
všechny ty listiny a peníze ulože
ny byly eo majetek privátní a
také tak zaneseny _ Lupiči se
brali také vak a $200 pěticemi
zahodili ho ale cestou byl jim
patrné těžký
Skandální historie zbožué ho
Beechera straší posud ve veřej
nosli ~- Brooklynití pastorové
odbývali výroční sh3zia celou
hodinu mluvili o zavedeni přísné
ho vyjetřování proti Beecherovl
Patrně nedostačuje jim výrok po
roty že hodlají svému "-bratra t
Krystu" přísněji sednout na ko
bylku Dle doslechu hjpd!á ]
cheř dobrovolné odstoupí ti nel
přísnému vyšetřování se podro
bit! Ubohý "mučeník V—
Daleký západ
NEBRASKA
j Docházejí zprávy Í# v noví
14 západně od Green River as
dráze Union Pacific zvláštní aněl -ní
bouře se dostavili Sníh s d
ŠtSm so na telegrafních drátech r i
tlouštco silné ruky usadil ' V Bil-i
ter Creek leží na jedou stopa
sněhu a bouře trvala dlouho
CAL1FORNIA
Z Neah Bay Terr Wabmg%
ton so oznamuje že byl též Neal
0'IIaley quartermistr a utonul j
parolodě "Pacific' zachráněn
(Bližší zpráva podána uvnitř
listu)
Santa Crux County stěží ten
to rok 70000 galonu vina
Železnice úzkých koleja a
Dunbarton Point do A! viso oďv
vzdá nedo 1 ledna 176 veřejno
sti a má se až lo Santa Clara
prodlužili
U Los Angelos County přiro
stlo během tohoto roku 40oO při
stěhovalců Oranžové a lemonové strony
v Orovillo mají letos nad míru
hojného ovoce
Na blízku llorsetown Sluu
sta (?o nalezeno bylo kut zlata v
eně $80—
V udoll Kern Itiver utopilo
se 100 ovcí vodní smrští V tom
též udolt vykoupili Spekulanti
30000 akru vládních pozemkl
V iionzalesa Ilollitter by! o
V neděli 10 hodin doolťdne silné
zemětřesení Hodiny zůstaly stát
st!'ny domS pukaly — Skoda
íest veliká
W R Fairbanks oUlriel x
20 akru pozemka v Tomales
141900 lib bramboru v ce se
$16uG35
V Douglas City seal luis
SiemiEUller nyní {odruhé běh4:m
letošního roku jablka jeduoho
a toho samého stromu
Frank P Krcws x llealls-
burgu který staví okresní mt
přes Rusian River byl dne 12 t
m zvláštním zp&sobem raniin
Spadlo a výšky 30 stop dláto na
jeho ruku a prulizio mu hlavni
tepnu
Rtuťové duly v Pope Valiey
v Napě daly dosuď rtutě v
$315000
H Na blízku o-l Iuncanva
mlýna v Sonoma County bylo do
ocelových pastí 9 medvědu chy
ceno — Bratří Moore platili xa
každého chyceného medvěda tiO
NEVADA
Jistý počet obyvatelů x Ila-
milton hodlá příští rok ceta do
Filadelfie k 4 červenci ěšky x
90 dní vykonat
Řeka Carson byla téměř iy%
schli Posledními dešti cabrla
v tak tolik vody že mlýny opět
pracovati mohou
2 Z Virginia City která p žá
rem téměř zničená byla odcesto
valo do Califomie 1500 osob
Mnoho roJín se mimo toho vyilě
hovalo do Carwon
i V Comstotkých dolech na
chůzí se v hloubce 2100 otop rel-
Uii mnoho téměř vařící vody
OREGON
j Mluví se zde opět o připoje
ní okresu Walla Walia Yakiciaa
Sterens x Washington Terr k
O r ego nu
Medvědí roztrhali blíže Yan
bili 12 angorových kůzlat
TEMIITORIK
{} Ostrovy Han Juan ro-tos y
Cihledě v lořt obyvatvhttra sta
lým přibýváním přistěhovaleil
(I Vrchní soudce White x Utah
jest nemocen
Hranice vojenské reserrac
byly jil defioitivni určeny
{ Ind bii Le Ixakin kttý v
reservaci Umatilla má kotu a ji
ného dobytka v ceně $l5ti)0—
byl o $930 v zlatě okradea Iidyl
se na honbě nacházel
P Do Ogdea přibylo 10 Mor
mona x Evropy
í V Oregoa planí {4efiiM 67J
bušel ve Walla Wall 41 eatL
Q Wjoming Terr neal žád
ných dtabS a jeJti T pokladši
$S00O ca hotovosti Uajetsk c
lého území jest ta $CO 1000 o4
BAdnat Šimiňt Wjomiag 1 -
ií V Borti Point Wile St!5
coom diytilí dra ryláři t 49
dnech na a tki $U% ryb mezi i
míl 2 Iraioky— Jtdeo Iralqk hj
15 stop a 2 atc dioehý a 4 ml U
galou} teka
Povstání v Bosně 'a rtertego-i O ioruleal hranic arb-lliu-Utvt voíiké cmceak?
víně ských s dirtdi -i!ar- fr lWfhia"-r4xlT tyl
i rw" V noci x 19 il t i ataí aby w x- 11% r pr-
Irisi ah£U
wé=t rv:JH- íia-vi Běkte-!
rých uiisaých Ca h I J pni
Z hranic Hercegovkchu-- - r
16 října j rého Tvj$ka turvekcho % dé-
(Od zvláštního zprávodŠ ? lT azeail arbakého xjpá-
"N I) Uh rtk waw a bvu í %l-k-&i da-r? #íiraJT xjx f
Trii jsecilaí
%k i ch kteří I l Líc vieLa v P T k v é :
C SVřJiM lr
sádky turecké x Trcbtaě dojv$c-u trbakjui opít ti
území Zubcii nastal v iiho-1 hr-u-e "IxenL Srbská
západní Herwvitě zdlaj¥liAl- UiU oUtaé pa
livy klid Turci ostivail T-lhraBicalm1 sborům aby eo
j -
svých pcvnústkíoh a pevno
stech a povstalci OAlHcivajl
po polediiÍch bjích Mimo
to hodlá Peko Pavlovic a
Ljubibratiě sebrat! silu k
útoku na Trebin jojl naji
sto podniknou jest-lí si opa
tři nějaká děla
Z tálioru jHv?taleckého z
okoíl Tiskovce a (i rabova
se sděluje Že tam svádějí'
jHjvstakn denně bitky s %cj
sky tureckými V krajině
té stoji v ěcle Kvsttlcú voj
vtHla Golub IUbiě Petr U
zelaé pop Ilija a iop lítdě
novič Jtnlna tlupa baiKuukú
jež byla vyslána proti voj
vodoví Golubu Rtbiči vtr
hla u Osrědce na územt ra
kouské byla však p krát
kém boji odražena
U Tiskovce utrhli Turci
v jwslednlch daeh ojt ci
telnou iorážku mrtvCch
Tnrkú ostalo ni l-jiti Tí
raněn ch bylo H V řa
dách povstalců u TUkovee
bojuje asi 300 dbrovolulkú
daltuatskch-
Z dpiu dra MiVtiěe
jenž se nalézá v G rabově v
trné Hoře í-e dvídtn že
uprchlíci herceovšíi a raně
nl ivstalci trpi veliký ne
dostatek Dovolává se
soucitu a dobročinnosti ka
ždého rejmeua útlocitných
pani a dívek aby přijěly
prádlem šatstvem obvaiky
a pod k uleveni bídy a ne
dostatku toho Také r Dal
mácii se vzmáhá denně -Vt
uprchlíků z llny a
Hertvgoviny Nyní se jich
Čitá koleni l5XXh
Z úst hodnověrných st ě4
kú se dovídám že tranti
škáni v liosuě zdržuji lid od
povstání a Že by již dávno
všichni katolíci boseušti se
byli chopili zbrani kdvby
na pokyn z flíma mezi nimi
a pravoslavnými staré tře
nice a spory zúmyslně sene
livilv V směru tom k-
lujl zde elmi divné pověstí
a zprávy
nej rozhodněji každý i tok
tureckt odrxiilv O toca da
tla 5law ký a ioí " # %ů Wvl
nak proti jní tveccaa?
biVci a wapk 3tt táca-
íetl nir%l tiš s tla
C S 5- 5 4 lvik
C S 5-ÍJ €5
V S 5-21
r 5 ií-4
fL St& x
t
'tatrk srt4kCho k allcte
Milana bvl dae 17 řijaawd-1
p2edne t IiJlehradi za eí-i
kčho itadieal Udz a rteeby-1
ěcjaě skvěle c4M via Vti
horia prose! kaUe př!pi-
lei aa rcs&ťLa cara cccr
bvla Euěsta o%ět!#ao a uli-
a
cecii proťhixcJa hlba
V:i nrl w ti l lUtnim vlitii:"l % _ v:
moťL } ju wvW-utaiiu i _atkv
I tří ilxsícrteck C'ii'tt
iiělchradíká uUv cUr-
vala le prvMpivh uptvUlká í
t ISoany l"Vldukátl
Z rlchradui Haiši Cra
niěar tyto t prity aše
hranice jsou r ntl-e-pci
Turci uajiadaji skoro kal loa
noe na úxa-ml V noci 17
t m přepadlo :H) Turku
strážnici -UUl pljanua
zapálili ji zabili jedeoho
strážníka a hlavu jeho od
nesli v lisiěku zavUili 2
domy ranili dva Srby a u~
dcbnili mnoětvi ovci
Xa hranicích v Lomnici
ranili Turci smrtelně národ
ního strážníka Jeidiěe
Turecké vojska tbiadi!o
sjrtiý otrov v Ihině a po
žab před tváři aárodiiho
vojka srbského %eŠki-féo-bilL
Z Itělchradu dridá
-X V TaUatr že nuký
mimořádný zástupce ostane
pnzatlm v Srbsku aby
znal tamul jměry
J 15 U
! Vpisy státek
1 1 i
— U
— lili
l€l Virxtó
41 N Canrv'-S 'J
Te 47 N Cax t i i 1 1
Vir— avv 44
l ?y ItUittUt
P-ti 3t-2
N Y Cirl
j i
IIari
5ík%a Ceatral 3
Nrvaatef S
Ck 1 c
s& rw - -
ViU í
Uteraíara
Fr Wv
rr tJLait
Lai Sir
Uaďea Pv:v
V- j
Zprávy z bojiště jihodo
vanského obsahuji vesměs
děsné llěeni bídy a ne-lostat
ku jenž se ievl nejen ve
vtb-mřených krajinách ale t
mezi nešťastnými uprchlíky
z Hísny a lUrcegviay na
území rakouském srbském
a černohorském Ae se v
pohraničních městech těch
to zemi utvořily skoro všude
dobročinné komitétý přece
nepostačí ani zdaleka čin
nost jejich a tisíce rodin hy
ne hladem a zimou Není
tudíž divu že se adevšad o
xývajl úpěnlivé hlasy jež e
dovolávají soucitu a milosr
denství u vzdělaného obe
censtva e% ropského
Ze Srbska se ohlašuje lr
tam koluji pověsti o nové
krísi ministerské Dav tr
váni vlády KaTěvicovy jsou
prý seěteny
O [ovtáni v llíiiharku
došly tyt zprávy V Ilal
harsku v puk la {ovstánl aa
obou stranách lUlkiau: v
Sucí% Kaxanu Trsovu
Trojanech Gabrova Kila a
Kškisarn V Gabrovu bi
lo SO llulharův se 121 tu
řeckými rjiky a zahnali ?
na útěk Trnovo někdejW
hlavni měto IWlharuv j
vstalo a cel v tu okoii v kra
jině této s ěltA jil kolem
i Xl pvsta!cú Iív stakárn
se však nehstlvi zlraaL
Z+hm 4 fmZ%i:~ ti4-
1 - V I MM
H-uaii v rw nu j
I20taAí íi 0r%lv-i
Kaxá k! Ja' Zvra iPvkm-
2jváí)'-&IIi Wiiiw4i v í
tM Jta Ní-Jt— -TMki J- "
kot PvfcJ% a 1 rkíf
o4 IL P r k Lka (lvkae%i)-~- í
goruLT Pxiátá Jawf lijJwa
KataMká aárWai WcUU — í l řli 54— St
C kixky f+ řracuak rl4 i 1 1 —~S
J VKkLcaý Air4 CiaírJ'-rt - Oii— l _o
-Sí -aii x-U- -IWiai v j " —
ferkarvlfc -Af-ey a a-etij- x~ — 21— ZZc tw-
íťkv řjrajwwtaský:! wt4 j 4— xijiai 1 4 —
-Lamír vjila r UL 4LÍ — rilTS
Trt plcáisa j
CillCAUO
í 2 lt
lil
NEW YOSiL"
Uéateatvi národa ruské
ho a jihuslovanskvmi po
vstalci 17 L nu odiv val
petrohradský dolroOianý
vy bor slov anský schází jel
byla výhradně věrováaa
zprávám o íiaaoAti ve pro
sjnVh rodin potstalccktch
Ze zpráv ta podaný ch vyjí
máme: Do 10 řijaa sc!j
se sbírkami 10SOO rubli
pealzs ty ruiděleay UkU:
3JÍIJ rubli zasláno kuiisul-t
ruskému Joaiau dolKtbňv
niku j rubli dip otaa
tickému agenta ruskému v
ilěWhradě a 43i ruUi or
ěeao na zakoupeni ptrat ta
v Oděse jel budu didiav
dv llcrwmay prostredai
lni měšťonotv ěskéhia
Ol 10 d 17 řijáa aeid s
opětně -tími rublá takte
sbírky slovanského vjlira
da 17 I tuu vycealy úlirBem
1 17o0 ruUi Dii cuařšeno
abv se vvdalo v lUUí li v t-
m
tivich provoláni cerootor
skího výboru a rusdak
tilkích uteri Ud dále vyzvá
ni všichni raaliK rtOt! abv
věnovali obrazy k nia eleeké
v$tavě je] 11 ěbtý vtaa
Z ctia vyaaÍA: £
pial2alvk aá4 JucvirwWa N-
Urri rli Jmf PWoe Šárka $U7 — j j
!k-— O!? Ccnikt Haaáa ! i ujj flUÍ
©4 JmL Zeyera— Ykkf J j xijiai Icrrrai IUT-Í ÍT
kfcía Puvitia a 5al rWty 4 2-S lířV
8 Perkíia — FlUMa aii Kak %tc+ C— Tis
žkica htXm ltr4 ¥j4ii ' ir iO—
Žkf výrvaii ITy- :~ ttítV
IIL li 1 — lianrv-54 JltTl
kiao ttlaaika řVT kV : Vv _ J
—-"- itaí
1
2 IX IJti-lvT
-"--'%w '"- xáadj rmi 1
J XU O 51 prUi lL
Fr Ka&tk - 14- Í-_
Tt SX W-a - táli
Fr Flp Ni l7
C IHraa -
j4-ivri
A UAlr4 Ka 3Lkv ÍíTíí
i
S !
Bav ca platí:
DuávrlL-i
Za vU44jdmiai fraWv4
i X Trk
Galrmifesau
vaaa L S IVťtv Vm!ii!
paa X v O Vl:a kr { 5 Fra-W
F Jawek
a X£arv
—12 — m_i4ř
li 14
Da Šalbě Ccaaty NstnsU
k pl(k4 tMm+Zmg a íIUa
BESEDÉ
v peaděll dao i± listopad a
Y CS5TE NS3ÍÍASKA
4 IU
j 14
( - ait# piaíi l£ lllrfc''
i rika] j % l - !
i ti wtl l 4 C?vy J
f M-Jialtm __í 1 - I
! Pi kALi„lUSi— ll-U
f
i JT I
Kat la sailEla -4
PUJUav
lěaováa bude rodlsia po
O povstání r Ua} piše I vslalccký ca Misaa lo s
bule sbírali ve všectt kaih
kuvcit kht i kladech a eJ
chodcch—ío v aak v v v bor
je pr Fay WWi íxi 2" 43
U JL&rsMt k4&a wAr4 ljiaa m —3 g
Zmm W Ií I €-i í Tj
lísáiistd pat? X ni& itn í:4ím ir
UUOia ia loraut a! - Trřaa- 25— llr
iaoia a kíaryM — l-
U"t ba! arw a 1 1 L&r aOa 6cř— tr
Y Ivft2wrft
123423) Wa Ut OteaaA X#ěw
Tt-aaaxLlÍL25
te horvatskěmu 0bxoru:
"Snad s© to ve vzdlle
ných krajinách od ISosay
bude zdáti velmi podivné
kdyi uslyšíte Ž4 nejen Tur
ci ale i katolíci bojuji proti
tatikevský vžádi vydiai
obraz CL s nirodaiho livota
jíol čistý výaoa s věnaje
Sbírka ti2-o-
povstalcům Ta se viak ca-1 tém až úML
sliji staJo zájmena t těchto jhradikcb listm KJnji
posledakh dobáco Dle to-1 vynesla do VX t mu 11-24
ho přišlo povstání jistým í rubli jel bvlv txtlLxr dl
stvůrám velmi vhod 1110 Dubrovnia Mezi pljiva Yetai: sk
bouř %±U národ jc-ilé vieeUeíi dlaíc vftksooti olrn-í £1 'mm
Wkýa jct £i rosLk 1: lm
SfMtft až 4u la W2a j 1--a V r pxsla a
lí řWl "pmm láiial mmM T1 f séjr4f i j-arv
kral %t a4i 4 jé ki "fl t™i kzk WS I
xrkiy VÍiAJsllr
4- rekl 4#Jíaa ani ca'
X& ftamvřvaí -ctálk4a :ITX Yřátc-a ft
T J 1 r-_V_ - r- 1
ixati': 1
r"
t
-_l B l_ w 1
-- ta t"i r
ar
i r
ve-
iriýmpfclá4ravi1í' :
A