Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 10, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    i
X
i-
:
ř
%
"'
"
♦ 4
f
'Ví
TY DE NNÍ K POLI T 10 KY PO U ONY A ZÁ BA VITY
1
Majitel: EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročně $Z2Q I s poštovní zásilkou
i'
ROCtlIK IV
O M A H A N E BJ DN E 10 LISTOPADU 1075
ČÍSLO 20
W Á TtD A TPMTT
""""C
A-AV -A 7
' y a a ji jy
s
i
i
1
1
V
í
!
A
1 X
I
KS
-i
o
-v
--4
V'
V
1
i -
x
Příspěvky povstalým jihoslo-vanum
EdwftrJ KAwvrfctér S 150
Joct Notinskf " 1 —
T Ylak f 1 —
F L Doobrv Vil 44 1—
YícUt Kuíerft 2—
X Y " -20
Y4cl NorAíek " 1 —
l' hrne tu S 770
Práce v Americe
Y [řeUei!£m ÍUle promluvili
jam jil o utislic pr&ce a mzdy
vydané sUtUtickon knliH
polkovou— Kniha o tomto jUd
mita jednající ]aoem EJ Yoao
m vydána mi 900 Ktranek a iMt
▼Iic tajiraavá Stul nkm v?ak
moinoa ttci vcíkeré ijiraavoti
T jédiném Hinko podatí a rrití
m m přilelitoatní opít k tomata
aislojL —
Kniha pořína poxornoat vita
tojfdm pojednáním o vznik a o
trKtvI a vyvinuti práce za
pevnou mzdu Otroctví co
první Itisť-ritky k platnosti
ptivodený xp&b pr4c odvozu
je na dvé přiJiny predni na
plvodní právo kaldého otce
avýcb ditk pmdati a za druhá
ta vilí-íné podrainřní národů —
Pouluja tií pak tento zajímavý
pia o pomřru práce a starých
Kjjypťan: ŽdJ Uku a ílímanl
a konevn o atava práce v Evrop£
r atfedovžka za aouatavy man
kí — Xe]otfbnjeme oviem u-
vádcli 2e pracujícfu tlidáiu v
alředovřka rovnel tak málo pe
řtié vraUí do baby líUli jako
za nynějších dub neainíme vlak
mlfenlnt přejití 2e i vnejtemnřj
lích dobáth otroctví a narené
prače mnohá chvalitebná atránka
ae objeuje — Kdyi ae ta dozví
me le v aUrém veka královny
vlafttnoruf n$ avým maoiel&m krá
lim irxlHné otřety pracovaly
le za nejlepltbo kveta římské re
publiky Kuitorové a konaalové
a plonbem pracovali le v Egyp
ta vrah otroka smrtí irin byl
2 bebrejftkf poskytovatel práce
zákonem vázán byl evéma dělní
ka ať domácíma neb cizoroUéma
pravediivou mzda dávati a ho
rjtlovti "torboť" bylo fáno
"dilaík jeat chodf a apolehá ae
ta tebe ? poválíme-Ii to zie o
vedené a ata ilnf ch evetlých atrá
zitk Járného yžko pak vřra ne
txtktTi mnoho pFtíia na4m po
krokem a lidamilnosti v oboru
avobodbi práce přilil ae vychlou
bali ťokn J práce otrok& pK-v!áda
ba nemohla e o práci za mzda
veama!is roodrním mluvili—
Vrtili mzdy denní a tj bchní by
lyiaredeni teprv při svobodna
práci — Jlf lii by ae viak kaldý
kdo by myalcl í v lUrím víko
veikeři dělníci otrokarai bfl a
2eotrxtvia dřlnk-tvo totolným
bylo V K ka a řtímé Aylo nee
říalných delníkS a řemealnikS
rové! jako za dob manakfch r
erropekých méitech neodvialý
tav dělnický a lemealnícký vy
kvetl— Z-li ae viak 2e mxda avo
boiaýcb dělník i v atarím středo
vika lil akvlloa nazývati ae ne
jmi — Za Usa Deokleciána do
#ul zedník v Říme dle iJejlich
denně aa 25 ctS natíral
S5 ctO pohSnek 10 ti& a etravn
eráJ 12 cti níiteloví mluvnice
jdea dolar roř#í?n za kaidého
láká a t p
OTieta lo byly potraviny Uci
cljU tul oy nt — Uovřzí duo za
ubdejlíd) dob atilo a Ccti libra
ekopového PCt3 óatřice &0ctl za
1O0 koal cibaU 2cty 25 koa3 —
Obyřejne atřevíce pro oráče auiy
iA ctla lenuké kotky SO —
Že tvtoDoklecíoanemtíUnove-
ni ceny vatonpaly dá ae předpo-
kbidati aviak zdÁ ee Je řlmsay
Iemeeiaík zřídkakdy Udti cel
fcSfe t tom byli fco#p-a!!lJtí f iU
XÍCÍ a kterými ae co a otroky za-
chizelo a tak ntlaíovány byli ie
prchali k barbarám aneb ae na
odpor poatavili
Stahováním ae nirodS ahoriil
mm dilnické poměry a křeafantví
avým neostála bohataavšúa
kaelatvem milo k jich zleplení
přispělo
O aaaledajíH na to aoaaUvi
tnňrkAt dozvídáme ee ta velmi
sajísoavých okolaoatí — Fabri
kaata v moderním amyala tehdái
jMbylo za to vlak ta byli iiechti
cot jimi patřili lida a pozemky
ktrýcb jak nilelí vyalitkovali
DSlníci bili ta baď nevol
íky neb přikixand — V
oboa pádech byl ilecbtic tou oao
boa kuri nejvíOI iak milá —
Poměr dJlaictra to aalelel na
Isbrim K zlim rozmara plna
KlkUrým dXtaíketa ae doeti ol
atejaa vedlo nejvitU díl viak tr
rll aevýalovBýcb mak — prolel
liialy polkové k
tJt rodile a reíórmlm politi-
pxtacau taepfael
Z Washingtonu Od nějakého
caaa dere ae o pitné v popředí o-
tázka nznání EabánoA za mocnoat
válčící kterou! preaident chystá
ee ve tvém poaeletví nejblilšímu
kongreaa d&tklive od porn! i ti
Xový ministr vnitřních záleii
toatí Zachariái Chandler' poviná
úřadování avé i některými dosti
dalelitými opravami Yydal prá
vě cirkalář v nimi zapovídá
klerk&m odbora vnitrozemského
vyzrazování uprázdněných míst
osobám neúředním a za drahé
musí kaidf a klerka pod přísahon
udali a kterého státu pochází
Prvním opatřením patrni chce ae
Chandler zbaviti návalu nestond
ných ůřadolovcS a druhého se un
zavírá 2e rozdJliti chce místa
klerkS poměrné dle pocto státS
V příitim kongresu odporučí
poslanec Garfield zrulení zákona
o zvýlenf poštovného a casopisS
27 říj Preeident dnea vydal
svoje provolání v kterém ostáno
vnje den 25 lístopada co den vše
obecných díkfičinční a modlitby
ve Sp Státech Preeident sám
bude pámbiíkovi děkovat za hoj
nou úroda cigár! ! !
30 říj- Hlavní právní zástup
ce Pierrepont dnea ráno obdržel
zprávy od zástupce odlora spra
vedlnosti atáta Mi(MÍaíppi které
udávají 2e obě cdporné atrany
Mlitické v tom atáta řiní jokoj
ně volební přípravy
Zpráva hospodářského odboru
pro měsíc říjen okaxuje ie úroda
plenice nynějlibo rokuje malá a
v obchoJa jakosti na stupni níz
kém PrSmir doposai oznáme
ný je asi K) procent loňské úrody
Pakli toto naznačuje celé umíněn
ní úrody pak je skoro o 62 mili
onl builfl méně a celá úroda byla
by 248 mil ion & boSlSL Na jakost
rovni ae 14 procent pod řádný
stav — O úrodř kukuřice praví
zpráva le je velmi velká ale pře
ce je o 4 procenta meníí ncl roka
1S74 Croda ovsa je o & procent
větií nel minulého roka Zemá
ků neobyčejné mnoho a dobré
Tabák je 2 procenta nad pr&raír
Ječmen je 87 procent minulého
roka úrody a pohanka nedaleko
pr&méru Úroda raoroJovýcb ja
h&dek je mnohem menlí nel oby
čejné ale za to zas rýže o značné
více Sacha r ni kterých částech
Floridy skoro anUUIo cukrovoa
třtina tak i r Georgia v A lata
mi ale vřtlL Yy hlídky na ve
přoviaa v Xew York a jsoa výbor
né Croda konopí v Kentacky
je velmi piknÁ Počet krmeného
dobytka zemi vitii nel minulého
roka
Tajemník pokladny spolkové
nařídil aby ae vybralo x oběhu a
zničilo aa S704&3O zeleUkS col
jest §0 proč oběhových bankovek
vydaných min méaíce Potom
bude polet oběhových zele£ák&
t-17a2362-M
J M híikin aový rusaký vy
alanec byl dne 29 představen prv
ní preaiJentovt ve Waabingtoaa
zkrte tajemníka státního
Yolba členu konventu k stvo
ření ústavy a státní vlády byla
privl driena v Colorado Ústava
která m&ie být přijata od lida při
volbi T pKitim řervenci mi být
správné odkázaná preaída&tu Sp
Státi ' Zikos pak Etnl to povin
ností presidenta aby vydal pro
volání prohlaiajíd ten stát za
přijatý do jednoty slita (Uaie)
zaroteb a porodními atáty anil
by anim Vůbec jil a tím co činit
mil Dle toho bude brát Colora
di jíl podlla v preeidentské vol
bě niajLa til hlasy volilfl presiden
ta (electorál votee)
Penaijaf komisař ve Washing
ton a mi rocaí zpráva poho
toví a x ní vysvfli le Soustátí
platí 234S21 penaistl o 1420 mi
ni nel loni A sice jva to : 105
878 invalida a vojíni 104AS5
vdov a sirotko 15875 zbylých a
války a r 1812 vdov po padlých
r1%12 5JC3 lodnickýcb invalf
d& 1636 vdov po padlých při loď
atva 17&4 Penai vyplácí ae roř
ni f 2900000 Pro badoacf rok
bodli kouileal uspořili asi $500
000 Židi télaby alinio byl
zákon bj vdovy po padlých vo
jínech které obcují a máli bez
vdávaní byly vypoltinj x Uzlin
Sam FaAScisRo 30 října
Zrivy a vyhořeného místecká
Yirglnia City udávají la znovu
aa2nf nA aoilaBÍltJ id ks r iw
LU pojw
v torato mlrtl cíliIe strmila tíia
obnía ctxiín ta pcyZzi ClCi-
000 ale mi peněz na hotovosti
dosti le mule a úplná vyplatit
Společnost Commercial v San
Franciaco utrpěla ztráty na fC5
000 a má hodnoty $478099 Hnu
tí výpomoc poskytující je v tora
to městě iivé
Zvláštní nález při řece Amazon
Pii nejnovéjSím prozkoumání ve
letoku tohoto byla objevena vel
ká dříve úplné zasypaná vesnice
indiánská Aldea která po veli
kém namhiní nyní úplni jest vy
kopána a odkryta Jest to velká
vesnice kterou před řasy dle čet
ných předmita obývaly leny vál
čící Tímto etnografickým nále
zem bylo by tudíž dokázáno le
Orrellano první objevitel řeky
Amazon dobře soudil kdy 2 pra
vil že a mohutného veletoku to
hoto nalezl kmeny jejich! leny
vojíny byly od řehož téi název
řeky pochází Nález tento jest i
v jiném ohledu velmi d&lelitým
neboť nalezeny byly mnohé o
zJobné nádoby atd dle kterých
soaditi lze na vyiší stupeň vzdě
lání nel ]eký se u tamnějMch ná
rodů předpokládal
Žlutá zimnice v Novém Orleá
nu dle úředních lékařkých zpráv
stíhla do 23 října 84 osoby z
nichž 56 zemřelo Dosud nebyl
tam ani jediný mrazík který by
řádění její učinil konec -
Stávku práce mají před sebou
uhlokopové v Ilooking Yalley
O Žádajíce zvýšení mzdy které
jim majetníci do! 5 nechtějí povo
lili Komisař pozemkového úřadu
ve Washingtonu přilil na stopa
darebáctví železničních společno
stí západních které prodávají
přistěhovalcům pozemky pro rol
nictví úplni se nehodící a osad
nící ti pak aklamáni nevidí jak
si pomoci Yláda mela by se ne
bohých tich ujmouti a jím pomoci
proti podobným těm spolecno
tem Omaha má býti spojena e Chi
cagem rychlovlaky poštovními
které by jezdily z Chicago do O
maby za 13 místo za 24 hodin
íako teď Senátoři Hitcbcoob a
Paddock pracuji o to ve Washin
gtonu Nový tajemník vnitra Zach
Chandler uspořádav avé rodinné
záležitosti v Detroit vrátil ae dne
3 do Washingtonu líued po
příchodu vyjednávalo se v Bílém
doml a presidenta v záležitosti
indiánské Yálecný tajemník
Belknap a generálové Sheridan a
Crooke byli přítomni
Dlah spolkový dle zprávy po
kladníka xa měsíc říjen umenlen
o $4069015 za minulý misie Ú
pisS 8 procentových nbylo o 27
mil dol úpi-tfi 5 proc přibylo o
25 mil dol Zároveň přibylo do
pokladny něco hotových o 1 mil
Zele&ika za ten misie stáhnulo
ae asi $700000 bankovek více—
Zároveň pokladník vyzývá k o
devzdinf $10000X00 úpisů &20z
roka 1364
Linderman ředitel mincovny
spolkové ve Washingtonu před
ložil presidentovi své náhledy
kde by se měla zřídili nová inio
oovaa Zkoumal během léta 6
míai a sice Cíncinnati Chicago
St- Louis Indiancpoliá Kansas
City a Omabu Nerozhodl ae ale
jelti pro lidné z nich Delegace
a Omaha b!áí se o umístnění
mincovny sem
Y Baltimore dopustili prý ae
demokraté ohromných volebních
podvodů ka zachování avé tyke
ty Nejméně 15000 blaaů prý
bylo vrženo podvodné co se dá
zřejmí prý dokázali
Koňská nemoc táhne ae teď po
lowl Y Pes Hoinea a v Sioux
City stfinou koni ale V Ncbrasce
opit mezi dobytkem šíří se nemoc
dobytčí z v lál ti v okresu Dakota
Pcvxtirí v t llírce
Z BáxtftftADtr 12 října
(Od zvláštního zpravodaje N L)
(ííoré ministerstvo)
Pobouřeni myalí trvi síří se
a pravděpodobni katastrofa od
vrácena byla pro ta chvíli jen
tím lo nové ministerstvo ae pro
hlisilo le vstupuje r ileplje v lis
dy Bisticovy a le a podporou Ki
stice bylo stvořeno Program
zahraněné politiky nelze posuso
vati ani dle prograouB ak upiti ni
předloleného ani dle úřadmeb
explikací Bbrl dle logické sou
vielocti jzbo a ?lijoa pfedellon
líinicterztvo pKdeŽIÓ počítalo
aa rcxiíixi iem jaoac ai v i
doruo všech skvělých rovní! ja-
ko všech slabých stránek nyněj
lího postavení Srbsko nemohlo
ani tak válečnou mocí a zřízenos
stí jako nadieníra obětavostí a
svornosti celého národa působiti
proti nepříteli vlastnosti to kte
ré! i z vojska poetem menšího a
zřízením slabšího fini hrdinné zá
pasníky a vítěze Že celý národ
byl jen jedné mysli co se boje
týká o tom as ani nepřátelé jeho
nepochybují že zastupitelstvo
národní Jednomyslně povolilo
vládě viechoy žádané prostředky
a že potřebná svornost ovládala
poslance viděti z toho že i odpCr
cové vlády Iíišticovy podepsali
usnesení skupstinská války se
týkající: Srbsttu zjednáno touto
jednomyslnosti mocné postavení
vfiíi Turecku a ministerstvo mo
žná lo i bez boje bylo by dosáhlo
(?) od Turecka odevzdáni Bosny
Hercegoviny a Starého Srbska
Neboť byt? i bylo Tujecko sou
středilo na branících srbských
nejleplí a nejzřízenější své sbory
a byť i od Vidina k Nili a Senici
okolo Kusčuka a Šumly mělo po
zoruhodnou moc pcece bylo pos
stavení jeho velmi choulostivé
Černá Hora ohrožovala vždy zad
Turkům a Bosna Hercegovina
Staré Srbsko a Bulharsko v pla
menech byly by dle vlí pravdě
podobnosti zničily moc tureckou
i pro tci případ kdyby vítězně
byla nedbala proti Srbsku -Avšak
mocné toto postavení
Srbska jedním dnem oslabeno
Kníže kterýl nejvíce je mři pod
pórovat postavil e proti němu a
vyvedl známou již komedii- Pro
ministerstvo Riltiíovo nebylo ví
ce místa Odstoupilo vidonc jak
panovník nicí jeho program kte
rýž byl dříve uznal za dobrý
Velmoci aby postavení knížete
upevnily odevzdaly společnou
notu ve-které i pro případ vilky
odmítají Srbsku záruku za jeho
území smlouvou pařižkou r 1856
zaručené a vj-hražoji si dle doro
zumění pro jisté případy i právo
intervence Nota nemohla být
o levzdána ani ministra poněvadž
bo nebylo a na místo aby na ni
ministr náležité odpověděl pro-
viděl a ní kníže agitaci mezi po
slanci vzav takto veškero u od po
vidnost v télo vážné dobi na se-
be
Avšak aí knížetem bylo sešla
beno postavení Srbska vůči Tu
recku přece nemohl lidný vla
stenec srbský přáti sobě aby na
staly bouře domácí a aby Srbsko
oslabeno bylo ješti více "a tich
okolností podporo istií a
Grnntcem i StefZou --xVořeni ka
binete Kalivicova
O osobnostech nového kabině
tu podal jecm jil zprávu a mo
ha podali pouze to 2e Kalé
víí jest znám co ltberái a druh
MileticŮv
Co do vnitřních záležitostí sli
buje program Kalěvieův všemo
žné opravy a svobody co do za
hraničních zahaluje se v 'nejasné
sliby o zachování cti a důstojeo
stí srbské Jediný důležitější od
stavec jest ten kdo ee praví le
nová vlida pokládá za svůj úkol
provésti a zdokonalit! všechny
příravy válečné '
Toto ministerstvo a£ neznáme
ni akci kteroal připravovla vli
da Steí"e-Ristice přece neznarae
ni také odpuštění od akce řehol
rá rukou jest miníatr vilky Těla
Nikoli! : význam jeho jest ozbro
jený mír tišení a pořádání pomě
rů domácích a s tím zároveň co
nejrozsáhleji! přípravy válečné
Ministerstvo mi napravit chyby
které učinil kníže a odstoupit mi
nisterstva akce Jediní od akce
závisí postavení kníf ete a rozvoj
SrUka Kdybj daes kníže byl
povolal vládu protivnou akci
bylo by e stalo co poslanec je
den známý svou - činností ve pro
spěch ObrenovicŮ x 1S58 a 168
(jo očí mu řekl : buď podpíleš vál
ka nebo avé odstoupení
Že kníže počítaje jakou bryn
da aí byl spůsobil můlete seznati
jil z toho le knižná Katalije v
sobota očekávala na cesti jmeno
vání nové vlády a pak x toho le
svatba na neděli ustanoveni byla
odlolena Praví ao ovšem ve
vládním lišto le svatba byla od-
ložena proto ponivabl ae nedo
stavil aastupce ruského císaře ge
neral Sumatrakov-Elsten avšak
car dal jil dfíve av# svolení a
d vor aoet ruského cara jakol i
přísnost etikety ruské diplomacie
jest pfilíl dobře zni má nel aby
Petrohradu tři dni pfed svat
bou vzkázal i aby se potkalo le
ae neví na urči to kdy tam pří jen
de Spíše bylo odiolena svatba
pro to aby ae nestal lidný skan
dli pan kum (kmotr) k vůli to
mu jíž nijaký den v Odiee počká
Tak oznámeno le ve čtvrtek bo
de odbývána svatba lei i tenkri
ta sello x toho a bode prý odlý
vina teprvé v nedXli ai i to nes(
jisto - - '
Z ííETKovičfr 7 října
Přece se našli mezi povstalci
někteří již spoléhali na sprostřed
kovini konsulů a dostavili se aby
jim přednesli své stížnosti a žá
dali zastání Arci jich byl počet
nepatrný a bylo by možno říci
le povstalci vůbec vyzviní kon
sulů neuposlechli kdyby se neby
lo přihodilo cosi co jejich schůzi
s konsuly činí zvláště pozoruho
dnou a zasluhuje aby došlo nále
žitého povšimnutí celé Evropy j
Konsulové kteří měli na sta
rosti usmíření okruží nevesiuské
ho setkali se s povstalci ve vsi
Trusini na pohoří téhož jména
Povstalci nepřišli pro nic jiného
leč aby itisky na sooě páchané
zi&topcům Evropy livi vylíčili
Konsul anglický jal se postalcům
překlidati le samy sebe i své ro
diny vrhají do záhuby "Přijde
co nevidět zima" — končil svůj
vyklad — "kde budete pak bvdle
ti čím se budete odívati čím ži
vitir Na to prudce odvětil jeden
a povstalců: "Bado spávat na
snězích našich hor buda chodit
nahý bodu se sytit prstí a l:ame
ním — ale do otroctví tureckého
nevrátím se nikdy 1" Ostatní pos
slaoci f b vlujíc) jeho řeč opu
stili konsuly Avšak přivé t
tom okamžiku vypadl na ni tábor
aakeru kteří konsuly proti vůli
jejích provázeli aby prý bděli
nad jich bezpečností Povstalci
se obrátili aby se bránili Kon
sulové stáli mezi oběma nepřátel
skými sbory a mají jen velikomy
slnosti povstalců a rychlosti svých
koní co děkovat že vyvázli livi
a zdrávi - Sám anglický konsul
se netají le útok askerŮ byl ne
přímo namířen na jejích život
Kdyby se byli konsulové dost
málo opozdili byli by jisti ohni
z puSek podlehli a Turci by pak
vinu toho jednoduše svedli na
povstalce roznítili nenávist Ev%
ropy proti ním a věc jejich byla
by nadobro ztracena Bohudíky
zákeřnictví turecké se nepodařilo
a Evropa bude míti příležitost
z úst samých konsulS slyšet těl
kou obžalobu proti Turkům
Luza tnostarski byla nejméně
proti konsulům rozjitřena jsouc
přesvědčena le nemohou jinak
působiti leč ve prospěch svých
spolavěrefi křeSťanů ku škodě
Turků Jen s velikým namáhá
ním podařilo ee Serveť-pali chá
tru mostarskou zastrašit a v me- j
zích udržet Proto však přec od
vážil se jeden otrapa anglického j
konsul veřejuť pohanět Byl
ovlem jat zavřen a vyslýcbáu
ale ihned opět na svobodu propu
štěn protože mu dva páni kolle
gové dosvědčili le byl na mol
opilý
Server paša prý je pomilováním
hodný Člověa který přišel do
Hercegoviny s nejleplí vůlí Do
saváde leli jeho politická čin
nost v 1 ~govině skoro výhrad
ni z pro v ani k povstalcům Y
nejnovějším provoláním ze dne
25 září ohlašuje le ustanovil ko
misary v Crkvici Gacku Nikšiči
Kolalinu Pivě Biledli Trebini
Stolci Ljabini a Nevesini jichž
úkolem jest uvádět hercegovské
uskoky do předešlých majetků
Ku konci provolání praví le ne
ručí za nebezpečnost a prominuti
těm k Jol se v čas komisarům
neoznámí Zárovelí slibuje upra
ven! d&uí a polic ie
A tyto dny vyjde zaie Jedno
provoláni v němž zabíhá Server
pala ještě dile Y provolání tom
bude jmeuem solláoa prohlášeno
le pokojným a hodným obyvate
lům odpustí se všecky desátky a
veřejné dluhy al do minulého
roku kdežto prý na "odpadiíky"
bude uvržena tělk4 odpovědnost
Nelli tento list do Prahy dojde
bude provolání Server a paSe
skutkem
Bohužel nemi Server paša při
VŠÍ dobré vůli epůsobilosti dost
navrátit vzbouřené zemí bývalý
mír Nejvíllí aivadoa je le ne
tni o národním jazyka ani poně
tí tak le a lidem ani aim mluvili
nemůže ani není a to kontrolova
li vykonávají li ae náležité jeho
rozkazy 4
Povstání po celé Hercegovině
a po celé Botsl pokročilo jil tak
daleko a opevnilo se le voj vodo
vé hercegoviťf a bosenští aovlali
sněm všeobecný aby ai zvolili
národní svou vládu
Vídenské zprávy tvrdl 1 po
vstalci hercegovltf obdrželi 1000
zadovek x Černé Hory
NejnovějŠÍ zprivy
Po Šarvátce u turecké Bojny
překročilo odděleni rakotakých
holinS tarackoa hranici aodxbro
jili na úžení tureckém povstalce
jímž 80 ruénic odejmuto bylo
C O Crcvrc3
r - privatte
t Crei-ton Elock a ILzlo 6
81) l'-
Zprávy z Čech
ČtyH dny r hrobě Dne 30
září zasypal se v uhelných doléch
podčápelské akc společnosti ha
viř' Teprvé po pěti dnech poda
řilo se dokopati k němu a vysvo
bodili ho Horník ten líčí stav
svůj takto : kdyl sepočalala celá
vrstva uhlí řítit utíkal jsem chod
bon al konečně se všechno nade
mnou sesypalo Šťastnou náho
dou dostal jsem se do jaké klen
by utvořené několika sloup v ode
dveří jel sypající se uhlí zadrže
li' Prostora v níž jsem ae nale
zl byla as 2 metry dlouhá tři
čtvrtě metrů široká a tak nízki
lejnem se zpříma nemohl posta
vit Z počátku jsem se hrozně
potil col později ale přeptalo
niad jsem neměl příliš velký za
to nesnesitelnou žízeň Abych
aspoli vyprahlé rty a jazyk zvla
žil vypil jsem všechen olej z lum
py a i knot jsem vycucal Dýchat
jsem mohl dosti dobře bylať ve
stropě mého hrobu mali skulina
jil vcházel do něho čerstvý
vzduch Toliko kdyl jsem s! le
hl a další čas spal byl jsem jako
zmámený a musel jsem lapat a o
né skuliny čerstvý vzduch Po
celý ten Čas kojil jsem ee nadějí
že přece vyváznu Znenáhla sly
šel jsm zřejměji kopání svých
soudruhů al konečně mohl
jsem dáti jim o sobě znamení
Kdyi jil slyšet bylo dosti zřejmě
jejich jednotlivá slova ptal jsem
ee jak dlouho ji! pracují a ta zvě
děl jsora že jil úplné čtvři dny
nalézám se v hrobě Druhého
dne na to dostal jtem se na svě
tlo denní
Šlechtic pašoval doutníky V
Opavi přišlo se velkému pašová
ní doutníků na stopu při kterém!
ae zdi býti súčasten jistý člen vl
ke Šlechty Po delší ča jil do
stával pro svůj blízko Opavy lev
lící statek kvádry Kdyl 2 říj
na na iiidraží ústřední dráhy za
se došla taková zásilka rozpadl
se joden kámen při skládlnf a vy
padlo s něho několik m hriaek
nejjeuibějšii-b cizích doutníků
Kimen byl uvnitř vytesaný dout
níky naplněný a na otvor byla
zaae dovedně při ky to vina kamen
ná plotna Případ hned byl oblá
len hlavníma celníma iřado kte
rý pak vyšetřil le kameny ačko
liv adresovány na úředníka šlech
ticova Šlechtici samému určeny
byly Dobrovolné nabídnutí k
uložení 40 zl nebylo přijato lhtl
Ši vyšetřováni podá bližší objaa
nění tohoto jil po delší řas pro
vozovaného pašerství
Stříbrné doly o Kutné Hory
které převzal stát ve vlastní sprá
vu přklibují hojného výtěžku V
Skalky na silnici ka Kolťna ve-
doučí pod starodávnými doly
pod Kabikem pracuje se pilně na
novém díllo v něm! jii při hloub
ce 10 metrů přišlo ae na stříbro a
při delší hloubce 1 5 metrů opět
příznivé výsledky m docílily
Ovšem jso prameny vodní zde
silné které dříve překonali bylo
obtí! no v lak vody parníma stroji
neudolajL Znalci domnívají a
2e se doly budca vypliceti
Starožitná bible Y Říčanech
na faře nalezi se dobře zachovalá
stati bibl x roka 1506 v leči če
ské Jest velká dosti těžká x
ailné veploviai vázáni e plecho
vými rohy Byla vytíltéaa v Bs
nátkách a mi staré illastrace
Majitelem jejím je paa EL Svobot
da
Noaza v Krkonoších Z Yeb
ki Ůpy ae oznamuje le letošního
roku hlavní potrava chadiay
brambory se nezdařily Vitlí
rolníci přenechávají vykopávání
bramborů chadjm zdarma poně
vadl by raaaili od prače více pbs
liU nelit by vytěžili Letošní
alma' nebale v raadi krajiat ti
to utěšeni
Zbliziila ze lárlivosti Ji
sti stará pint v Prase měla svého
671 e té ho nanlela r podezřeni Ie
se milkuje tajně 16Ietoa a! až z o a
Alkoliv podezřeni jejt byla ha%
důvodné trápil ae domněnkou
tou tak Ie ae zbláznila Ye stře
da t noci rozbila v pokoji všechen
nábytek roa trhala na sobě laty a
koneční chtěla kachylUkf m nos
lem manžela i alalka probodnout
Přivolaný lékař seznal le jt Ší
leni a dal jí dopravit do bliziac
Záhad ni vražda Dne li
října ráao iiaJeaea y aimolai
bo oHana J ZástleŠka v II oděj o
vicích a Slavkova v koaír&é kde
spával xavraldlti TJ savražďK
ného nalezen klacek a kopáč Za
vralděný bjrl asi 22 let stár a přad
8 dny alavd svou svatba a dd
roa občana tamního a ř 221 která
manlelka j ho ale proto le nesel
la cv&j výbytek jaítl doasateč! a
nileliti aepof ádaaý ť po ta
chvíli m trftiá TtZIZi a tilU te
prr xitttiílo 9 jir jJ !aS k
Rvačka u muziky Dne 9
února strhla se v Milkovicích v
hostinci Josefa Janouška rvačka
Uostincký chtěje udělat rvačce ko
nec vyhodil čeledína Joafa Lho
táka třikrát na ni ve Potřetí
vyhrnulo ae několik tanečník 3 aa
ním ven mezi nimi též čeledía
Y Žilka a otevřeným nožem ka
peením Venka strhla ae po tmi
opětně rvačka v níž Lhoták tyl
nožem bodnut do prsoa Byv do
praven do pralaki nemocnic
zemřel 27 února V podezřeni
2e jej bodnul Bolem brl čeledín
Žilka a měl se předvčirem před
porotou ospravedlnit! se aa vina
kladeného zločinu zabili Po
roto uznala jej vlak toliko vla
ným těžkého poškozeni na těle n
soud odsoudil jJ dt vězeni na C
měsíců
Vína a ovoce udařiio ae letos
na Moravě k aevypsini mnoho
na Mikulovská stoji vědro snil
(vytlačených hroznů) 1 aL a vě
dro města 2 al 3 al Putna šve
stek stoji tS kr a mnohá lretky
nebodoa prý od hospodářů ani če
sány poněvadž ae to prý nevy
platí Y Olomúct jettt al ICO
Šreatek za krejcar
Zářivé leny O jiatérn rol-
njkv s Holešovic panovalo dom
nění le lena svoa zanedbává a
drží e děvečkou O posvíceni ar
václavském odešla děvečka k tam
zice a po malé chvílí vytratil
i hospodář Manlelka jeho dom
nívala se z Šel za děvečkou ry
chle dala o tom zpráva oetatntat
leirám ve vi a ty urmdivš- ae e
dealaly dvě se svého středa do
hostince aby služka někam vylá
kaly ven Si alka nic aetalic da
la e od vyslaných zen vylákali
al do polt kde na ai ostatní leny
čekalr Tyto alalka chopily
strhaly a al všechny šaty tak le
zůstaLa jak ji Bůh stvořil Na
to vytrhaly ji vlasy válely ji p©
zemi tloukly kopaly a pod
Kdyby ee k toaa nbyl treál c
bečet strážoík snad by ji byly
utloukly Druhého dae vyšla te
rv najevo — le rolník r jiaé hos
podě htál v karty ! Milovník oai
dívky věc ta odal n soada
Zálolná v Straš icich padU do
konknrsa Yypljčih ai a nt vK
ho času 2TX0iW zL na papírna pK
zenakoo ačkoliv záložna tato pa
třila k menším a účast e lei její pa
tři větší noa k chudšíma lida děl
nickéme O celých těchto 20000
zL přišla straŠická zálolna při pá
du papírný plze&ak
Při čeakých volbách do řt%
ski rady zvítězili všade ataroče
chové
Stará pčeť Pna FecO JJ-
zek zuěšťaa ve Yodaneck věno
val sbírce atarolttaoetl
král Českého ntará pčUd!o
moazaá aoakeaického poládka
téhol taěmta a r 1SML
Otec zabít syna Y C&ncbt-
tsé Semil pohádal ao v neděli
syn tamního donkále Matsry ee
svým otcem a hrozil m i jolesa
Otec chý til pád noa bil a uJřd
al nezdárného syna aě kolik rit
do bbzvy Náhodcu treál jj do
spánknnáledkem čeaol týl ještě
téhol dne aeaařel Náaledkeaa
toho vzat jest eteodo vyšetřováci
vazby eoada senaiUkého
četná potomstvo Y bev
Yehrabech aemřeln dno 12 t m
výaainkážka Mario Mokráčková
táli 101 let Manžel j
předešel jismrtl dae 19 břtaaa
t-r adosáU aeobyčejaébo stáli
110 roků Potomstvo jel ataa-
lelá
MokričJcori
alstaviii Čttá
114
1
eríJ u áWcťáo á íio
Jako při kaidén pleaaeaěaL
lak hlavně i při plaaeěai ková-
tibo dobytka m asiate k rčiUm
cíli pracovali a cil tento stále na
zřeteli míli plesala! boa "etío po
skytaje mám aaalá jastoty aa a!p-
ient piensene a donalenl ládoori
ho cíl neb výsledek jo xUr
jistý a od velmi mnoho adJtod n
nehod odvislý Pii kaldss i4e
meaěal ntaaíoie dobra ziiti nojea
míatat posaěry al i věti inká-
bo drahá dobyUk ▼ naSkiajlaá
Uedaaýa je a die toho vU&o
můlemea rozvaboa nirčitiatee)
hodnonli ae pro sáWleeaesut
by která by nám aiovnla eo
možná aejvěUiko a rlí tom i &
atibovýnooa Jpfi pJomeaěal do
by O a mol no roahčná ep£aoby
ptedaevaiti m eee baď v4meli
kney ajedaá krtiny a tfrCko
pleaexA riílaae je i
llxsl fit saoadrCaa sacki
vUatnozti dobré atávajl a UZi
mi ±mlZUmi pH plssasniá
ale ai4 narniunmi vyvinJí
s saaoaaj naroij ttort v
velká nemoce a kteri
Jizera
viícího a# plemena jen plvod&i
kay L 4řa toteme a vlij no
vá a aová kv a otiar cleaeaa
přiváleli dávácae by %aor vidy
Ve své aviiu % J-ťnt J adrlo
ván byt ČUtwkrrvt4 páleni toto
jt jedno a ne-plmH -- a poaěvadl
i matky ctc a %odniao ple
mena eaaehdy 4~it lť%ko kapo
vati mime za % ťdaH-Ji ae
aapomáaá k -jry kir :mt do
aalent vytknuté niv v {-íenve-nítbě
MaBu Ivk3-- -řt tesa
al adlontuatijii jt pa
řeni tak iTttUu kil a(lí pH
kterém dowáH {!rHNn n čisto
krevními eb a d-brL pářeni
ovtalýai plemeatkv 1 úo a i
v toztlv Mněra lt dl't i4eae
nitbě m liJ me Ptt ktováal
mnatnte hlavně k loann ikltžeti
aby plemeník mil výtečné a jistě
dědičná vUataosti která by aa
četná jeho potomstvo přecházely
čím podobnějU jak v tě! a vlaat-
n)terh tak i piaaa kaey ke
křižováni vťVl jeoa líaa lépe ae
spaob pleeitby daří tiea jilli
plemeno se nUeckťaje a daláíai
clováaiat nalín požádav kna i
vyhovuje
KrmČi doby tka jitoa v tzka pro
ktkařkň OuLikjr : -eo dát" a co
vzít jeoa dlležitý pro všeckay
Paa P Baker z Champnla roan
ty IlL jenl je v akatečnész kaka
řčném kraji pravil : "Yaohomě
mlaěnlzdáee býti 2 kakaitee
bale sníu L4co cena n toto
miaěai založeno j na á4k le
stará kakřir byla více apocíe-
borina ael k Jr v deWli rokách
le vývoz a polaiavky x výcboda
jsou větii nel obyčejně a konečně
le přebytek úrody kukuřic ro
ka l7i byl velaai zsaenše aáv
aleckeoa nepřizauvéao teta a ča
aými mrazy aáaledkeas Čebol je
vlrat snilo dorá plná knkařiee
eevt-mě od 42 atapll eeverml Ll
ky Jiaá ekolmoat mmml ne avá
žil to lii le pakli počnsi nebade
taze přizaivé do 1 Utopada vS
sai Biálo kakařte bede doti a
chá k prodeji a álolamá L tá lo
by a pakli počaai potrvá atadená
a mokré a třeba jea vlhká kaka
ři-ce bado # nut vymraknoat
ael lade próViajaá iVaa kaka
lce ail e nyni nalavi jo 3od-
44 ceatl za To liber— a te m ta
ká platí aa szalá lietky aa aliri
Slovo k roaamnýn : Kakařica s
árody roka 1Í75 mam ee ataobeoa
více eťvrk&oat ael obyčejně ná
ifcvně 33 do 44 cenil aa 75 1-
br -1 nysějlk do kdaa bode
Wf ši ivsa ael 54 a 5o centů bmzí
!šwrrnna a srpaeaa líT£J
Do-ivalel Lta Prair Far
nter" a Kendall Co— krvemi Zá
šti stála llLaoře — pilo 4 ryan:
iody aa kakřici a mnobýcb po-
Uch a aby o řekla prowtě pravda
jak to jo noni ani jedno jolo a
dvaceti aa kterém by byln ka
kurie zralá a! bad velmi pěk
ně prs mícháno a saikoo aexralua
kakařici Aa na mnoha počkk
Časně bylo aózeao bdo donti zra
lá tak le bado moci být opatřeno
boa ve ké obul aemeao k sáao-
ai ale toho valalko nodytka
kakalice jaký byt očekáván a
předpovidáa od viláiay aaJLdk
aejlepáka fiarnvrrl nobado"
C4ar Fai!a Mk k Cnxett
od S hjna pil : Cr4 kaknlk
onjak e aknzn] 4dkvmj
áby tkem eeým náděj mnokýck
Zrna jeoa scvrklá tak 1 klasy al
chrasti a krkaji
Liet -Prin Farmeť od 11
řt podotýkái
oěk který vypočítává 1
ároda kakmlie po akra t aevero
aápada j velká máni byt skla
stán Mrazy poškodili ma-W
linie akrů kaknlcga měkké kakn
Iko boOe bojnomt Dokáaáao j
le prasat značně ubylo v LLaon
a to samá aepoebybaá j i
vleck eeíatakk atátetk Vykrm
te ty praataakkkakál£a
j lekce Vidět lo Vepfoeiaa f řk
aeo dobreei can n věfime l i
a kakalki tak bod Kalo rada
pětUllm j: nopeodáraa aai
prasata aai kakařici aa aíaká re
r -
Pii těchto av mnebýck jlafvk
skodukick a dlkaaeck IteaAřo
v aaii mboa aí ačSnit vlnat&l
výpočty eUoiaó ba4kmcnonti
kakalkvi -g
MAMMBmaawmmíMJirrpi
_ tož! tiatlkest t
awwruT envasjiakZisra
m ttu vni — — -
NůvHJak Jo Cech -kvla
Smola ti íh
P Lnsr riCzX Yykvo=jkCr V —
4XS7
t nor j te-sn
r 1 n
V aobota da Latopa tA
Trii pesi
Zlo kp„14í-?řodo I K
t piey Spolkovb:
USsTsod S1 plnili:!
V S V24 od tál H4
U S od 105 iiJ
V S 5-20 -65 nová 111
V S 5-20 loT lili
U S 5-24 od ia
rsiwo inj
lS 5s
VS _ ir-j
ly atátaL
11 wvi lůl Ykgia Tě
T— ne— 4J X t_"aroi ZJ
Teen-a 47 SCar ní 11
Y nor 4-J
Cpiej lelezaiči í
WtTt Uaioa Hz : t
Panic MaH 3
X Y Central 10 J
Eri- nt
HaHem
Micbian Central 55
PkObarg So
Nrtkvatrn
Rjck llan-i loj i
St Pani
Wnbaakv
Fort Wara )
Terr flúte 5
Okia k Mim
Lnke Sbor
-11
Jí
Indaa Ceatrnl
ELaoU Central
ťeion PacíSc
Trii pločhzf
CHICAGO
laoca-a — 7t— 7-54
rt3cm— jarka 2 L lllt —i l r
2 2 liM— i i
arar aica západní 53—54
Žiti 65—73
Jelmen U35~IjA
OT13 — 32— 34cw
— 21— Í2i tacet
Káato — západní 14— 33
sjLm- — 13-25
XAxria — tSXTS
táxxvsu— Uí railoa
xrwr Tott
Piea jarka L L IU)? — l i7
2-2 ILS1 au i
zápoJai čorreaá IL17 -1 1?
Žilo LtXc
Kakalkw T— 75c
Ov 54— 53
Slaaln ťX#ll
-HUS
Pásáka-
STLOC13
isocvjt — 340 — S30
Haaars— JIL L3S— L£7
zápeOsi čerri l Ú-ut
rsaic — tnfkrná 5i
ort— J ILa3c
Irro— 79—
rixjosjt— lín
s-avt3ta — tn54
aáio — 11234
a Ord:a3Cddl Tezaa
XZ lt U
N York
— m
- T-oaaa
13 15 ta
txraxrooa 1 4
(Aaí pvnlro ptí: 1£ XVr
HÍAkaJ) ift) l [-01 jo
25 ectl l 4 CpeayJ josa 2 c_)
MoaJca 24sl -T2Í
říw-jrk U34 lrd
Pi kalirn--llaSi— ll u
giknKa tfti
řiavlna miJdZIa Tt
Bavla Orta— TU
P nzíra 1 ti 44-Ci
Ječa w 12S-3J4
Orm m 4Z m 2-34— 2J4
Zč4 od eL um d 1T
l Sik koeěaíko tiváko 2&— kr
wpřováko „ 1 ~t kr
Cop vajeeaí LW— ►UTJ '
l Ubra nsiala CJ— 7Í kr
támaL12L2a
jsamw
Knt]ajWHUitnrKUMfu
Joar Pasrus ínsala al — j
'anuv v aafc nann ~ 1 ffá
ívaýck Ktěrvmíck ]
1 tivooMa oabsm t r l
aaaaemztwpiavgltfc%:
ij wy ovCik ra4
w
Fw zsaren£a
eari a
a na taai rz-m ř-w
m _ —
?lo=:
kondoJIti
Tmm IZ 12 u
#
"
1 -
4 '