Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
- -
: I
"1
i
f
- '
i -v
0
'
i
4
V
a
ti
5
'V v 1
i
Vi
POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
"ČECHOSLAYY AMERICKÉ
podávající nejnovejlí správy ne
jon a celého světa ale xvláSt xe
"Velikého Západu Amerického
--TychllkiJého úterka
▼ OMAHA NEB
ii- Vvdavatil a majitul:
13IAV HOMEWATEM
TÍEDAKTOH :
JOMlI NOVINMKÝ
l i -J'řťJjIitHéna list cbnáSí
i a poštovní zásilkou
$ 220 rok $ 110 na Pal
roka a 33 centu na čtvrtí roku
%y tuilui DO IvaotVr :€M Fitink
aer fouTae i'Ut4 TrUvirlst eamo
Iltiimlr „IVkroka Zatnula' ' íiUJI
t btt erak e národa apolkj de
v otakiukr 4í ií m tvna
lf InM"T ktraa milrrkJi píljiuia
M trUk aa-aitlt-ne aTh-jkolaU takota
kw-ra obahuji osahal ataky ab ar t
h T ae rakoa aoatoafek u toho acdoro
aai aa odafclaoaf dupfcaorata-le
%J~ Z k 1 1 k y a Mtkl dJ ae aa p a
val paakkkky aarbo v lisu k re
litlf ( ajr bylo Jk dodaal
atae jut aru BrmkWa u pasue jadaoda
thaui Uata swUa roíiU Yrikrr obdrira
traiar budrox f IimU My AW-JuJ:f li kTi-
„Pokrok Západu
Omaha
Omaha Neb 3 listopadu 1875
Osud vydřených milionů
Xedivno zemřel Isak Merritt
Síner vyn41ercc iicíbo stroje a
lanechal o noli 13 milionft jtaS
nt které ryJřel jKimoel ůřaJS
jtentov)h na tišících thudých
dírek a len které pomocí stroje
jho otva ryJSIali na LíJné ži
Tobytl Teď ale jmini to ccld jest
T rozepři mini e ob tři jeho
manlelky a 19 dřtí ti ianepriz
dttují mandel adrokátS a tak se
tane letdstane TŽtlina v rnkoo
advokitS a dčdicoTé nedosta
noa niíěhol
Signer oženil ponejprvé r
1S30 Kateřinou od níi mil dvě
dílky 140 dal © ni roxvésti
pro nev5rnot maníolskoaa Tul
i Marii Anna od ni2 mel lOdétí
1 m tou dal rocv£ti a odjtsl do
Angli kde pojal třetí svou man
lelku 1SG4 liatella Angenii od
níí měl 5 deli a iil a ní ai do smr
ti Této poledn( aanechal láat
jtnžní pak vietky dílky od v i ech
tnanielek fodelil více méně ale
prvním dvěma manielkam neod
kázal pranic Ty vlak obrátily
ae k aouda re Wbite Plaines
"WenUbestro Co N Y a popíra
jí platnot xivěte té K nim při
poj oj ae v Jech livoacích 1S dí
tek které thtřjl mílí tél aprare
dlivřjíího podílu na dědictví tom
n bude a toho dloubá a zatrrseli
pře která arci nejvíce přinese do
kapfly advokátem Sdělíme pří
l2ttoatne výldok pře této zají
mavé S"
Indiánská návštěva
Jeden pittsburský Iiat pí So:
"YVra ná navilivtl páter Gons
aaga z lidu frautlikánu a sdělil
nám že se v městě nachází Ztyři
indiánltí náčelníci z dalekého zá
padu návitévou kteří patří ku
kmenu Cbtppewaa V území Wbíte
Karth aeverozápadní Minnesoty
1'átcr ííonzaga je doprovází co
vň lce a rádce byl s nimi ve Wa-
alinsrtona aby tara "yelkémo oU
ci" ztitnoati zdělili Jelto preais
dnt doma nebyl chtéjí tito hooté
% dalekého západu jeho návrat
vytkat' a nalezu u otea ueneui-
itína ▼ Allegheny pohostinství
Tito Indiánové m nazývají tak
Trvni ná!-lnfk: Me-noh-geL-ahií
to jeat Denní díra 2 Ma
nitowah t-j Dochov id 3 Nay-
tah-waNh- Ohledni se 4 tíeb-řay-geh-gah—
Jeni tu stojí a
ckoumá
LU udání pátera Cíonzagy oa
tito Indiánové ůplne civilUo
ványa prvnt náčelník jest sku
tečné rysoce vzdělaný mul
Kmen Cbippewa jet utedlý
odřekl se obyřejne divokého li
rota indiánského a livi ao roloi
ctvím — Víelem návltžvy u "veli
' kého otce" jest vymolení lepiíbo
' nářadí rolnického a dosáhnuti ú
plné svobody náboženské Zdá
e le je v posledjmenované zále
žitosti tamnej&í atentara zkracuj
je
Ntípraredlivé a nepoctivé jed-
nání této agentury neao dle páte
ra Gontagy velikou Tina tobo le
tento kmen Indiánu ' co do yzdž
lanosti jeSte dále nepokročil Ta
kové hanebné jednání mSieme
Ust odporu viřiti— OsUtnS ne-
jíou vlechny kmeny Indiánu tak
ochotní jako tento aby dali po
Uuilm civilisaíním volného prfl
tbodo
Z cslihd svita
(jonerál 3 ve výslulb má ny-
í r:koiko jen 3X0 kteří došlá
ví r!i 131461 IK lonicu
íliO je ve Yysiuzi
L - Ua 33
' Ir' i
vxlidi rakousiýtb rydk to
roři5 10S4OO0O 1 -Výslaln
pro vojsko obnálí na r 1876 v
celku 10 railionS co 2 předpoklás
dá kapitál 400 milion 3 Co tu
mimo to sil pracovních leží ladem
a to viecko pro luxus války
Deputace zlodějů u kata
Jeden anglický kat slavil tyto
dni pětadvacctiletdjubileum své
Činnosti katovské Pozval si za
tou příčinou několik známých k
slavné hostině Když byli v nej
teplím přiběhla slulka celá sdě
lena a vypravovvla 2e v prvním
poschodí jsou tři neznámé páno
vé o nichž nikdo neví kudy při
šli a tl že by rádi promluvili s
hostitelem Kat i hosté odebrali
so do prvního poschodí a skuteč
ně nalezli tam tři zakuklené oso
by Jeden z oněch zakuklenou
předstoupil a podávaje katovi
malou stříbrnou šibeniíku pravil
ze jsou vysláni od spolku lon
dýnských darebáa-3 aby mu vy
slovili k dnešnímu dni své blaho
přání a odevzdali tuto iibemčku
s prosbou aby přijde li mu ně
který z jejich spolku pod ruku
zručně a rychle jej odpravil
Když kat přiměřenou řefí odpo
věděl žádali zakuklenci za povo
lení aby směli odejiti dle staaov
jejich 8olku totiž oknem což
jim kat railerád povolil V nej
lepším naladění mysli ubírali se
nato do přízemí k hostině nalezli
vlak jen prázdné stoly Soudru
hové oněch tří zakuklenou mezi
tím co nahoře depuce a kat řečni
li v přízemí sebrali v5e co se od
nésti dalo a upláchli
(Woolwichský kojence pře
konán) Angličané mají nyní nej-
vřtsí a ncjtěžii dělo které kdy
svět spatřil Není tomu mnoho
let co v arsenalu woolwichském
shotoveno dělo vážící 35 tun
Dělo nazváno žertem "kojenec
woolwichský" Letos podařilo
so arsenálu woolwichskému po
patnáctiměsíční práci shotoviti
dělo které váží 81 tSn čili 1629
centu Zřízení obrovského toho
to děla stálo na 8000 lib iterlin-
gl (0000 zl) a náboj na každý
výstřel stojí 20 až 25 lib IU II la
vefi je 24 stop dlouhá a celá ze-
vnějlí délka děla obnáší téměř 27
stop Inra v oVIu má průměr
14) stopy bude však přivedena
na 19 stop Při tomto kalibru
bude se moci a děla vystřelili
koule 1650 liber těžká k čemuž
bude třeba náboje 300 liber pra-
chu První koule která s děla
byla vystřelena váiila 12Í0 liber
náboje prachu bylo 170 liber
J3ylo zapotřebí nauahání 12 dě
lostřelcfi aby dělo bylo nabito a
koule byla hydraulickým apará
tem vytáhnuta až k uslí děla
Vystřelení stalo so eUktřínou
Shlwdalo se že koule zaryla se
na 45 stop do písku dělo odrazilo
se na 23J stopy Podruhé vystře
lena koule 1400 liber těžká s ná
bojem 100 liber Vnikla do píkka
na 60 stop dělo se odrazilo na 12
stop Celkem Uano 6 rao aniž
by bylo na hlavní pozorována
jaká trhlina
O národu trpaslíku vypravu
je známy arrický cestovatel in
Schweinfurth Týž národ lije prý
v Mlřední Africe mezi černochy a
nalézá prý na nižším jas tě stup
ni vzdělání než oni Černoši Prfi
měrně jsou jen 4 stopy vysocí a
bydlí v lete po a ej více na stro
mech kdež nalézají také největií
čátď své potravy Někdy bydlí
také v chat-řích a větví splete
ných Iiuce jejich dosahují až ku
kolenoum a zdají eo spíše k leze
ní než k chuti spOsobilé Zeny
nemají naprosto žádných prsou
Barva jejich jest světlejší než čeř
nochu na dlaních mají vždy k&2i
skoro bílou Vlasy mají kadeřa
vé a plsnité čelo velmi nízké a
malinké pichlavé oči v nichž je
ví se výras zvířecí Xebtj rostou
jim značné délky a ožívají jich k
hrabání v blině k trhání hadu
jež jnou oblíbenou jejich pochout
kou Řeč jejich jest tak chudá
2o no skorém ani řeči nazvali ne
může
(Movo "jezoví la není na
dávkou) V jednom hostinci ve
Vídni nazval jeden a hosta svého
souteda "jézoviteu" Slovo loto
}ovažoval soused za urážka a po
dal obžalobu pro urážka na cti
Soud ale rozhodl že "jeaovila'
není žádnou nadávkou
f Padělali zlatkr) Ve Vrati
slavi v pruském Slezka zatkli v
těchto dnech 8 padělateli rakou
ských zlatek a nalezli n nich 2000
ku& padělaných bankovek Vy
iclřováoím vyšlo na jevo že se
padělání toto dělo ve velké míře
a policie pátrá nyní po místech
kdo padělané bankovky ukryty
jsou
Císař Brasilský dom Pedro
doslal od braailskébo sněmu po
volení že tmí se vydati na cestu
do ciziny bezpochyby do Erro-
Bývalá královna Španělská
ízabela poslala svému synkovi
králi Alfonsosi telegram tázajíc
se kdy že jí dude dovoleno přijet
do Uadrida a obejmout! své dítě
Králevol jel V Paříži mešká ali
bije 2e se po svém návratu do
Španěl úpině podřídí v&Ii synovi
Sttrana svobodomyslná obává se
2 za tímto krokem Iaabeliným
vězí papežský nancins a ten 2
chce přiměli král Alfonse aby
předal dovolil Izabele návrat do
Spaněl a za drahé aby Isabel
pak přemlouval syna ku propa
sti ní svobodomyslného ministeis
strana zpátečnická rozhodovala
nad osudu Španělska
Strašná bouře Due26 září
zuřila v některých krajinách An
glie tak strašlivá bouře že podob
né není pamětníka Spousty
bouří sp&sobené jsou strašné a
větší ještě udály ae bezpochyby
na moři U Liverpoolu stroske
tala sc lod „Ellen Soulhard" fipl
něMužstvo zaehrániio se jens
těží na ochranných loďkách
avšak rozkacené vlny jednu loď
ka překotily a z mužstva utopilo
se 12 osob mezi nimiž nalézal se
kapitán jeho paní a řidič lodě V
Shioldsu býla bouře tak strašlivá
že přetrhala silné řetězy jimiž
odě byly připevněny a více mé
ně je porouchala Na pobřeží
vallouském strohkotaly se mnohé
lodě a mnoho lidí zahy''
nulo V PadstovS ponořila se
vlaská loď "Immacolati C
Wexfordu narazil liverpoolský
parník "Montagu" na skalisko a
byl zničen Na Štěstí podařilo
se mužstvu se zachránili V Cor-!
ku zaplavena byla část města a i i
zdo zahynuli lidé Také i jinde
zuřila strašlivá bouře Střechy
kostela a jiných budov bylyi
odneseny a mnoho doma pobo
řeno Mrtvola dívky v kufru V
skladišti na nádraží v Římě ležel
již 14 dní kufr aniž by se kdo o
hlásil ai vycházel c kufru nesne
sitelný zápach hnijící mrtvoly
Věc ta oznámena polici a tato da
la kufr násilně otevřít V kufru
tom nalezena pod vrstvou koudele
mrtvola as osmnáctileté dívky s
křížem přes prsa složenými Na
krku mrtvoly pozorovali bylo
několik modrých hkvrn z Čehož
ze soudet že dívka byla násilně
zavražděna Na mrtvolo bylo
nattpáno soli oby tak rychle ne
hnila Kufr dán byl na dráhu v
Neapoli arciť pod cizím jménem
aby policii zmátla se všechna sto
pa Zdá se že jest to mrtvola
dívky jež na začátku záři v Ne
opoli se ztratila z domu otcov
ského
Smrť z leknutí V Torli u
Boloni Šlo osmnáctileté děvče k
večeru do tamního hlavního ko
stela Po skončení církevních
obřadu odešli všichni věřící a ko
stelník zavřel dveře aniž by byl
spozoroval že ono děvče usnulo
a dosud sedí v kostele Po něja
ké chvíli děvče so probudilo a
počalo volatí o pomoc Kostel
ník slyše křik rozsvítil svíčku a
Šel so podívat do kostela co se
to děje Děvče uleklo se ho ale
tak žo ihned dostalo zimnici a
po dvou dnech zemřelo
Vynalezena jenerálem Uchati-
em oceiobronzovirm a zádová dg
la x ní vyráběná docházejí již ta
ké zahranicemi jmenovitě v ru
skich vojenských kruzích vřelé
ho uznání Zajímá vo jest zvědě
tj kolik ran na zkoušku dáno na
Karneném poli u Felixdorfu z
polních děl Uchatiových jejfchž
hlavně jrtou kalibru prQmřretn
8-7 cm Zkouškám podrobeno tré
druhův děl s hlavněmi occlobron
zovými při prvním a druhém
druhu bylo z každého kusu po
1930 x děl druhu tietího pak
2030 ostrých ran zkušebných dás
no Po uvážení všestraném ve
lice bedlivém a přísném uznala
komise že co se týče elatičnostl
noyó dělovin}- donosnosti a pre-
cisnosti vystřílených a házených
projektil a v dělo Uchaliovo dělu
Krupovu ve všem tom bezvadně
po bok postaveno býti niúie
Na střelivo pio nová děla
Uchatiova požaduje so mnohem
více peněz nežli na děla uma
To se odavodČuje tím že se mu
sejí vyrobili nové projektily že
musejí dostali zcela nová zapalo
vadla a že so střeliva musí zjed
nat! taková aásoba aby vystačilo
i pro dlouhou válku Lafety bu
dou ze železného plochu vyjma
dřevěnákola poněvadž prý jsou
dřevěné lafety na silná nárazy
zádových děl slabé Vysoká su
ma na zeměpisný ústav oduvod
Kuje se tím že se má zbotoviti
nová speciální mapa celého moc
nářství v rozměru 1: 75000 při
ložené velkosti jeljkož mapy
posavádoí mohou biti mnohými
pokroky vědeckými velice zlepie
nya opraveny Práce pro tu
mapu započaly již r 1871
' Výdaje válečné Národové
evropští přinášejí vojenskému
zříxení stála oběti ohromné Sta
tististik Kolb vypočetl že válečné
útraty státa evropských obnášejí
v čas míru ]G00 miliona zlatých
ročně Přičteme-Ii k tomu cenu
práce kterouž by zahálející vojá
ci v občanském povolání vykona
li mohli sumou 1100 mihonB je
ví so veliká suma 2700 mil ion 6
jež representují úroky a 54-000
mihonB To ovsem není jelia
suma kterouž válečnictví pohK
čaje jmenovitě není zde Čítána
spotřeba na loďstvo Proti toraus
to nesmírnému národní hoapo
dářstvi ohrožujícíma militarismu
ozývají se téměř ve všech státech
výstražní hlasové Nedávno při
byla do Paříže čtyřicítiílenná de
putace dělnických ftpolkfi angli
ckýcb aby ae dohodla dělnický
mi kraby pařížskými o prostřed
cích jimiž se proti přepjatémn
militarismu pBsobiti má Yýsle
dek společných porad byla roso-
luce V níi vyslovují s# vůdcové
dělnik& proti válkám jakožto nej
větší překážce národního rozvoje
a blahobytu přimlouvají se za
zřizováni mein4reJn{cb smírčích
souda jakožto nejpraktičnějších a
nejlacinějších prostřed k 5 ku vy
řizování mezinárodních spora
Asiatské vojsko turecké Ji
stý rakouský d&stojní od námoK
nictví rodem Čech zašel si v A
sii do tábora redifS připravených
na cesta do Evropy kdež mají
potlačiti povstání bercegovské a
píše o nich takto: Spráskl jsem
rukama nad děsným obrazem
který jsem spatřil Asi 2000 sta
rých zasmušilých starci leželo na
zemi u svýsh stana po 10 pohro
madě požívajíce jako lvi bez lžie
pouhou rýži k níž zapíjeli špat
nou vodu Oděv roztrhaný a vel
ká část byla bosa Ti měli na
zeitří odejeti do Kleku proti ller
cegovc3m Ozbrojeni byli starý
mi puškami a bodákem bez po
chvy oboje bylo strašně rezivé
V celém táboru viděl jsem 4 prán
pory a každého stálo 10 muž3
na stráži a když jcm se chtěl na i
8 kroka při blížiti k mm dala
mně stráž na srozuměnou bych í
zastal stát Okolo zábradlí stály i
zahalené ženštiny ženy toredifS!
které se přišly rozloučit se svými
manžely mnohého vojína snad
nikdy více nespatři Slune
zapadalo za nery a redifové vy
konávali večerní pobožnost na
posled v krásné vlasti
Výnosná živnost V jednom
z předních hostinci v Bordeaux
bydlel po nějaký čas mladý ná
božný člověk V krátko seznámil
so so všemi téměř jonáky tamní
mi Jednoho večera přišla do
ostince velmi krásná mladá dá
ma již všichni mladí pánové vě
novali největší pozornost nejví
ce ale onen cizinec Ostatní jej j
proto dráždili a on nabídl jim sáz- j
ku 5000 že si dámu onu vezme
zaženu Když sázka byla uza
vřena šel smělo k dámě bavil se j
s ni nějakou chvíli až konečně jí
ložádal o ruku Dáma bez dlou
hého zdiábání svolila a cizinec i
vyhrál 5000 írankB Druhého
dno odjel i s dámou do jiného
města — aby tam hru opakoval a
vydMali opětně 5000 frank 5
Turek z Berlína Před ne
dávným Čaaem vypravovalo se v
novinách že guvernér albánský
Muhamcd AU pasa pochází z Ber
lína a je synem schudlého hudeb
níka Jak se nyní vídenské listy
dovídají je zpráva ta úplně prav-
livá Otec guvernéra albánské
ho jenž přestoupiv k islámu uře
kl se svých rodičajesl8Hctý har-
feník z Detroit Tyto dni objevil
- a
so u trenerainibo inienuenia a
prosil za almužnu načež fe ode
bral k tureckému vyslanci Ari
starchu Beyovi s prosbou aby
týž u syna jeho se přimluvit a ně
jakou podporu na stará kolena
od něho mu opatřil
Nebezpeíná kavárna V Ale
xandrii nalézá se na břehu moř
ském velká kavárna s velkým bá
lem jenž téměř celý jest vystaven
nad mořem Do této kavárny
chod! nejvíce Keki a Arména
Dne 8 záři odbývána v sile tom
tonbola a sešlo so hostí že nikde
již nebylo ani místečka Po malé
chvíli počala alo podlaha praskat
a skoro polovice nálu se probořila
do moře i s lidmi v oné části sálu
so nacházejícími Na štěatí není
mořo v oněch místech hluboké
tak žo se nikdo neutopil Horší
by to bylo bývalo kdyby so byla
druhá část? sálu probořila Pod
ní jest moře velmi hluboké a na
sta lidí by so bylo utopilo
DOPISY
WEST POINT Neb 14 října
Nazýválo mne nerozumným
zlomyslným překrucovalem sku
tečných věcí a pravíte žo kdy
bych so byl opravdu očitě pře
svědčil že bych takové lži do
světa posílali nemohl Na to
Vám odpovídám Ze právě pro
to jsem do Valí krajiny přijel a
bych se opravdu očitě o věci pře
svědčil Vy alo míníte že jsem
so nepřesvědčil V tom se pane
mýlíte I Mně zrak sloužil tehdy
tak dobře jako dnes
Pravíte že máte tolik trávy že
by se i leckteré duchaplné ho
vádko nažrat! mohlo a tim s Vá
mi úplně souhlasím proto Že to
hovádko které Vy míníte by jí
příliš málo zpotřelo i
Pak se vyslovujete že to co
pravím o kobylkách Jest druhá
lež Pro živý svět! Snad si pše
nici a oves rolníci v&kol Saint
Paul nepokousali sami f Jestli že
jste Vy Škodu neutrpěl jest velmi
dobře a vždy? mBj první dopis
také o žádných jiných škodách
nic nepovídá než jedině okolo
Saint Faul a tedy mé podání není
žádná lež nýbrž jest to skutečná
pravda Aco dotýká se suchého po
časí o kterýmž pravíte že nim
pšenice utrpěla nemíním mnoho
slov řířiti neboť okolnost sama
torna nasvědčuje že Iloward o
kres byl navštíven suchopárem
jenž v západní části Nebrasky
bývá citelným a jest k přání aby
Vás touto návštěvou nepoctil ča
stěji Pravíte že neebci nic vě
děli a vodě Ta sa zas pane o
bromnS mejlíte Vždyť předce ?
mém prvním dopisu v čísle 734
"Slavie" zřetelně stojí že to bylo
moji úlohou přesvědčit! se o hoj
nosti vody a také jsem se o ní
dostatečně přesvědčil budeli to
ho zapotřebí přesvědčím i Vás j
Vy mně ukazujete na studni p
Vacka Mám ca to le se mejlíte
ai k Vám budoutňě přijdu lak
SBĚRATELOVĚ PREDPLATÍTÉHO
POZOR!
Abychom Činném sběratelům předplatného nii £&sopis "PCXITCX ZÁPAD C" tnr a oHte2aa památka x_a ]kh
poskytli usnesli jsme se na tona tláti všem takovjftu tbíratclim rotní rad dle maoliUl xi líného prvdj4ataéh ml c valní J%pU:k
aneb úplně zdarma nový šicí stroj nažraný KHW AMERICAK SKWINQ MACH INK" který stali viaát CTfica
Tento šicl stroj jest
týcného officu bez odkladu
Kdokoliv nám zašle
lae larsoaj
Při tom sobe dovolujeme podotknouti iě předplatné na nll list obnial eeloníaé S2Q a le nebudeme aai
šetřlti jenom abychom Všem
Vackovi všecka vodu ze studni
vysrknu najeden lok l Já mluvil
o vodě toliko na výšinách a co
jsem řekl zastane pravdou
Dále mi pravíte něco o písku
Na tom základě i já pravím Vám
jděte se do čísla 734 -Slavie" lep
ší podívat a shledáte že kde mlu
vím o písku nemíním celou kra
jinu ídyr zřetelné stoji že
mluvím o severní straně Údolí
jest poněkuď dostatečně rozšíře
né půda snad vesměs pískovatá
Ukazujoto na výtečnoet ornice
nu dobře vždyť které pozemky
se mi poněkuď líbily o těch jsem
se dosti příznivě vyslovil a Vy
předce nazýváte m3j dopis ve
skrz lživý ale ničím podstatným
jej vyvrátili nemažete Konečně
mi dáváte dobrou radu bych ne
chal pana Vodičku na pokoji Na
to Vám odpovídám že v mém
dopisu pan Vodička není ani jed
nou jmenován
Ku konci mně uvádíte staré
přísloví: "Ncha& nebudeš bá
něn" Tím dáváte na jevo že
Vám nezálefT tak mnoho na o
spravedlnění Vaší krajiny jako
Vám záleží na tom abyste mně
notně pohaněl proto mna ctíte
všelikými jmény a nazýyáte zlo
myslným
Já však tvrdím žo jest m8j do
pis pravý a tím zfistane
So vší úctou Fr Pospíšil
Chicago Rock Island a Pacific
dráha
Tlie Clreat Ceutral Itoute
VELKX ÚSTŘEDNÍ CESTA
OMAHA DO CHICAGO A NA
VÝCHOD
17a Dt9 Moinet Davtnport
and Jiook Island
Irtha tato Inrf opalřvaa skvoatarml nrr
drnnintl I apariial ni v? bor nou xrmt JWadi
Dva vlaky zvláštní
rUl den a p Jujl a :
V ttrm Moinr tr Moine VaUry 4rbM
do Oakalotna Utumwa kí vciuk m St Lomí
V Urinartl UilMal draboa Ivwa a r
f eikt-rt mláta arvrrn k M faul
Va Welt Liberty Barlinzton Ckmr Ra
ulila a Mlonanta draJtou ura BarliacUtti
CMlar Uaiida Uubaqa a St tvíi
Vm Wiltua Jaartiou akWMiiltWcateraBraaeii
jm kluaeatiae Waahlnztoa a BUata jitaé
ilioualDt
V lvrcKrl iHiTrnport a St faol drlboa
]ro Manic rvirn
V [lock laland Wmtora ťalotidrklioti pru
i rrryxm Urluit lUrinř Milwaakaa a
lkrr ml ataolfSTnal v aotvraim lUiauia a Wta-
coaaia
V Kk Tolmnl Rock Tor J Uoek Mmm &
St Iuni drtiMMi rv St Lovia a vcékara ata-
nk-e jtni
V K-k IUnJ Praria a Bodk lalaad drajt
ro rVuria a ataaico T cfaodni
V Kiirrau Junclioa a rMrl pro llcarr La
coo ttiillirottw a 1'coria
V 1 Sall lilinoiaakua latMal drahoa
prarvrr ajib
A T Cbiraffu a Tatkarf ui drabaaa! aa rfcaod
a upad a arvrr a Jih
Lístky vezkrz k dostáni ve
všech vých mřstech po
tlo drtre a TyarHlj-al vMik ac eda na
atenicicb varen
Zavaaalla at rrkqjl do tlrtk klaTBaltlch
TjrbudnUb Utal
A MSmith IlIliddlef
Gea'l 1'aaac'r Agent ta"l řup't
Oiirajjo Cakaga
M W Clair S S Slevena
TraTFllnz Agrml 1 Waatrra mtX
a vana
T A Entrikin
rut Oaaaka
Jrat tUJrko Ura
ko aaaaao ta taate
lak laat Jadea a4
Irptirla kteart mjíf
TTaalcaaajr ka cU
tiat WMiatavy a kr
ym Wla iKlakata
Mnoholetá akoaS
kr to dokaaalf a
caaaaaat frtto ataia
a t k ll jrate
dobrfaa vlaaUtoa
Ira a proTrdar )m
TTlifmira Jcat tak
Irhk la i ditk M
NtduniaeiTatiaprcelakdataf t frk
" dobře doaUiJt Lak arljlape péaotitci
k rocitai aooaUT} Ila)aka4 ) ilrpťBl krr
KřtUUtty a anic kler po tsc rokk a
atroji (loraka rlr la timto auocataa m
atlrlkan TTpulitl Vaakara tboroby kuaat
otrklinr TrrataalBT Srky puchJNs tmele
acMovtoa Btury rtil lupy avrabr karittua
kalr atrapy a hla Jako I aašaUraoat a
vrat Todaatrlmiat Uukot trirm Ura to tak T
ojl Tin le dodav chat fa lldla a attl asiTS
si kaji crla aatroii pfad aaalahnuUaa
Mamo takthji tak dkle roilbatrUuMt cm
taUvaoat napVly Maralifil sruecaé aaanoaa
keaska alaboati aadoatauiaaat a leakara
kdrkolrto objali ae co aaledky Jeda akra-
J to vtefnr obDOTttol idrari a poailo rátal
astrojl trbaovnie eaat a ailu aaiivaeica eatre
jtt Um preaali akwrmuaraaoat a aklMtioat tt
votnicta ail 1 kde ant eilUl awtMrdka atja
kycb poMroariTiai katdf ciUaalaw pro
dkMifi ai iiit prrta Trlru}a i kra Ca
la aoitauva ae f itJi tylm! a pteoU ptim
st pocit irorSljr fhavBasaTy
DB C C ATCLA 00 tOVSIX MASA
praktlckfch bkaH a aaaUtickrcli taeHaaUt
K doeliai JtalrtTfapk UVanucb po eal
SakZlOaPi
nejnovřjSI soustavy s ronoMm
Ihned jakmile naznačenou
do nsvého roku 1876 — předplatné ¥ hotovosti na
Za jednoroént předplatné na 10 lUtd doplali e
44
ti
ti
požadavkům ctřného řteniřstra za djt uciailL
DO CHICAGO
Obchod s dřívím a uhlím v leh o
druhů p F PKACXY (OtSe A
Yard 100 lOJJklOl W 12 St) jet
nám a vlastního přesvěd
čen t co velmi solidní znám —
Pilivo se dodává ai do dom a a
vlastními povozí za dobrou vá
hu a nej leplí jakost se ručí a ce
ny jíu ty nejlevnějil
Není tedy příčiay nilidné proč
by Cechové své zakázky a IU1Í
cizích národností podávali lim
méně an obchod pana Pracný jo
diný toho druha co vlastni
ctví Čecha jest — Pan Pracná
sám jest co muž řádný votcti4
znám a proto neváháme českému
obyvatelstvo v Chicago tento ob
cod co nejupřímněji od
poručili — (13ř: 4k
Padouci nemoc hojí se zdarma!
mm Ur ntl-K m vanaw )xlw Ufcr Úhrn ymjf
m Jim m elpr
ZIA UMAl
JxIinA vjlufca H laaa pr m -
PADOUCÍ NEMOC
tmU 4 iw WHI1- ii
míl Tt4rBl Jarko Wkna
I%lrt prm mmitfm mm akamtkm mrj
m%aét ta mhe m
vyhoJI vás
t }r iirwoc tr uwtarsWJli m wrmmtmfmiK
(Ittliky JuaTU-Vml MaulVt mm kltfM
lahvičkou na ikoaiks
Il)ř márjtm minmm fatef mm R
pm4Sicc ytUm mm
DrCHASTPKICF
7 WíUimUm NKW TOfck
HLAVNI
paroplavební a vystěhovalecké
jednatelství
S1UVŽTÍÍ KA CKLXM ZiřAtít
miformtmtm
a
v eiKaal aa ataroa tialaa BMoaaaaa - t HU
lAul OKTIIH t„-Tk-ltN K w a a
dajHuml auaaa
Cunard
Wbite Star
State
National
Atlan
American
Severo německý
Lloyd
Hambaraká páro-
plav jtl
Kotterdam amer
paropl spol
Iíed Sur
Iteaavi aporai aaaai SEW VOKKEM VILA
KULTU nučiTttNKU KALTlXoRC 3aMB-k-ULal
VťKKcX U HtUT 11
a aaaat
UVERrXXL:SIQl KEXtTM:lí Llťt
IMS Ít-KKT HAVKKX AVTWtKttNT
BRKJIT B AMBLKZLM a vtat vaUaat
hrittckf aai a Jiaf aal arma—kfaaJ ytautT
Oaatajiei ducavaji ar d a ta kra
EVTOVjr
Iuty aMtcbf aa adraaa
r -nin-ii-nii Atfottt
Ticket-Oťace Chicago 4 North
Western 11 W 2M Farnhamat
(Grand Central Hotel)
OMAHA NEB
CEaTTRALRRcflOWA
Ve atwdrala liatcavl tapeataiial a
vtrhudattai tvwH
nevyrovnatelné spjenl
OrJAHA A ST PAUL
a jiaraU
Ušnicemi v Sil (
CraatJiet po tato draaa T$iadatea a taaaaka
dttoladae mmkmf jm aeoJvaM aa
SAIKT PAUIf EXPRESS
Vlaky aoral vaakava amaaat
Put I panovy pikné spací vozy
LltSky la obdrtrti aa vaark ataaárak
K B MCZDSIXt Oral %tm"X
A RťSSKLL rw t a ftrkat Ajl
ataraaailtowa kaa
Z Femcnt do Frencnt
ČFCHOVÉ a MORAVANÉ !
Olporučujeme Vám viera náš
hojni zásobený sklad vieba dra
ha z bolí nejjepší jakosti a cen
tak mirnýchie laciněji nikde kou
pili nemažete !
Stavte se u pana Jaaay a hned
přes cesta jest nái obchod — Sr
dečiiSjest nám káždý navšlěvova
tel víuný a vidy jest sklenička
dobré k uctění pohotové —
Přijfte všichni
"Nasdarl" J VaEoa
WS-doUl) J T-lma
zlťpšťalrn a kal kdy sbOrtírl vUlrll úplaA savý stroj
Částku předplatného [potah s
15
20
30
40
45
i
dostane se stroj ůpl-j
S úotou Yrdiraieltvo
Chicago aNorth'vesr
drahá
OMAHA
CHICAGO A NA YYCKOO!
a Ti
jediná primá cesta
do
IHirsr&xt Jmrt W
##v 12-y Ii-+ci St-wnma
Vik 1hL JI udiv m J-
tm mw%mrm é
UMA II A A CHICAGO!
mmmpmwrmu}m
denní I spací tazy
mí liHitMi
BLATSÍ taUMAJZXL
V MMratr Vtuit
d Sioax Viir Yaku av
TŠcxIk laéat B eeattar k SiHtX CltV
a rart&e rmureavo
V CAst JistvTtwji ď Kvrt
Dodije lSf Mvia Ottawa a
Keekak
V UitšSiu do St Pmi itiaw
BeapoltV DltB a všex-b taíml m
Terusápevlaich V Cx&Aa Rkrtb k Vat#rLn
Cedar Fail Charia Cty iXar
lÍDton a Su LuaM
V tU!rro!t la lb t%
leilh Prairi D ÍTkWa l-aCrvMM
a ka Tícm uUtSn aa tlrakárlk
Ctauaxro ťitalvMk lbarlV i1k-
eago lfb4 a JltaMta
V Fen J Frefrt ILaci
ne Milwaake a ka váeat i'aea
tutatln ve Wiťvtvaiau-
V Ch icauo vlétni drakaaal a
Chicago jřdoo-ÍBai
Lístky phrné
ka veaaa -
fm kMt
i itaii a aaio eaiaw mUtch
mé aaii mm mmt a řatMa imm l
ractaW t f —nka a a a kMaxt ara
aViraata Ixi a draaa l ř a
V4 raa aaM
aak— ta a tmě aa
aa awiai mm aa a — 1 i ai it
w araatit ta naa I
li" ZaaaaaOte trkajt aa a OaaaA
II Sín-% - Jí lljiU
— V m~%
T%ka AX Oaaaaia aak A A k uaaaava
J JI JfVw'4' A" ItmtU
Wmmfm Trmm At aMaak A_ nika
Nelepši anglický ttst
UMfcLECKt A VtlECKt
a vtosajkiisiiíi
SCnSTTIFIC AliZBICAir
aW BVaBBlBBBBBBPaV aV akBMBSl mW aB"BJeaiBBBBJBBBBBBBBBBaBjBBBBpBBBaBBBBBBB)aajpaBa
arat mmtmi a% Mraa aaJ
otfe daa Z ak aa kaffVakaA auta al i mKvm
tuak a iaaay yiaiiiataiiiaitaa ytaaa
k aallae aaarky a tty aul aAaaaaa p
eattaiA awWa t' aratila
rnUMSt r a asira x m
a aaHt aHfca kaAka ctataa utiak ajia tT tak kat-ta
tt a taaaw la4 a I ta v
aikta kWa-k aAaBVa jXt kV a
ryt a eji $laaaava a
Vtak-
éeaakrk aUamaiaDtt
lkttaakkl ar Ve aa ajnaa i
y Jhaata a Ca jawaa kaxiaa a ka' laar akt U mm
krta alajUk t ili naiaai kj-ak C atjaaat ka
ataiaiikaaa- atunaa makra _ t
aMMak f aaaaaia kaa
aiktaaAafati — alaa -J Maiaaiaaa aa
ty: MVai vrarkkutar S V ara
aavlaa lr V aaat '
Í"a
prcrljrvl pesesihy
V laMSSk S
ielea sMlčtvoati drákr
C-rlbtca a Clucrri Círtr
Ial0:tý irir aa64 árokl
JTtiMS mmrm m Umrnm a JtAaa —
brati a
Síai4aik kravata ea aaAt mrm ak a l a a t
a Ika ataklUa
at )aa4hn aAn Íl'rt fmmt aiat ra taoaa
It ktlait aa aa aaaibaa aaae aa
XJmm ranka ta t iacav M- jt
tMtiiataM ta akcA kBMBaaMtt aaa' a —
JjrKk aatAiaat aa kakaaiaaa k ka raa a mJtt
aa vtfataUrwaa) aAi-a
l a cxmimatuKsx
' Ktraaarkaav kaav aataakaaa laWaw
t~--iiir~ m jMK n mmm m mm-
m 4 iéin mi i i m 4ma ié irw
Íktors mmmi mm — --- m
i p mSltmTm rkf to tttmU Wjat
i tmm pm f— r— mmmmmimm m rrtmm mtrmum
aaVaMaA aawaca
tf aaaaa ata aaaU tsaaaaaa ejja—ktía a
aiaatiaaa%t § laaJaan aakaajiHaiak a kaasta
kata ArAa aaattHA naiy a aAAaaaa rt
Itaaaat aatM ryaattaa itti trakal awaa a
M mula tra a tara a
r AKmZSJt l aajMi eyaajaaaé
ryraatUai fcaaAauai aaa Ifirk aktaMti yaaaaa-
aAak akkaa akatA
t dUikem] nj:: zsl
jeíea rek Mrii jooaaj
$ 3H
ir ( n stnj kteri mi jita rnia $7lU"
I
2raa7
tka a v mlsvmai
tm itt-aaiit!
Oáczi i Hsrtít WestertL
Ckk-av- ja niais
ClaNMďa M aoairtlúaer
Ua 1 d i T j twa „
Chicag KrrprV™
ELpa 4 Lka) UMtv_
' 4 íc l~aarU-_
4 Ujtiuk__
B{Vaá 44 Ví ntmKmjm
K ctttMÍiA J-k RaNjfL
Ckarvv d M'aradke
Cfeiř Ou-ď a fKJ-
w tra
! M lla 11
C'- i Jk{iwajJB{ a
X 1 r l'
W E v i iVwr B K
SIOUX CITY & PACIFIC
-a-
STPAUL4sicuxarr
dráhy
Hambursko-americka
parcpUvebci spoletscsL
Ckaf arníki4 Vavfrťaart
riini rrwak kauruvav
TT awta Vaaat a aaa k TTmn
m aia ma m aM alt atk A a
T itia a at aaaA
eitíftMt a ttaaaia wnMiav - htt-t i uk
Aatia-4 ti jaa
maka aaaja
UAMBUUKUaU NEW YuSaXU
SW" a-AlJ-wa aiiaKÍai af
Z N YOUKt dl U lMBrUKV
taf- íaIJ Čtvrt řttaj
W— m
"ara a aa aniaaa aai a fcaaat a kta
mm n a i k mmmm
bt—aaaa aa ii a amwnaaa iwj a'lt
tjpl-m i cvay -Z
lÍAJkkLairlL dma N tatlt
L kaťata HSxa-UiA ILkaj tTÍ
ajkla aextpattt 3L ffir
Z Nv Yrk IV lIjwikWrk
t kaj tt iUu IL kaj $kxL
katptfc}i r ffirmimh
l4ti 1 l— l tl fktí ja-
vtka Kt4krk a UajaalHkjrka
Nv Yrka t i xUta
V 8iaa't fwa kna au i l a
AUCUGT CCLTCM
U ř aaěAaak aaa
1 ljaaJ-IHtJaV
- 1
EUNUAIUT A CO
l 'hrom Sir X Y
X B mCHAHD A 1ÍOA5
SI lka4rv K T
Dum na prodej
a
lSsa t ií 14 i'vtarl Croký
a 43 lkíif v aaas 4kaf
kk k ! ke S aíitajat
Iy44ici a j4 I fr 4 tvkl
jarý
- KwpřchiíTÍ aí # Uti
t juxe pí -ixca
~ r %—m aw -
! OaM — K aa aa
reB 'AU Tí — ma ak
aaiami at)a
O VO cul kritJirvíadaSi Ttl ~Z t ' '
IIUI MtntMMktIl% lhí~ tavlM Ta 3t aaT
luth Ufcrlt llÍJKULrk aaaaaaa kry W ka %
a aaataaiai a a Aa - m " a akvaa 4f''t
VOZY SE NEMfcNI! itt ZZ
t k-ř - Uk ujka mm '
aa-Maauai a a tawtM ha aaaaai mmm ' a IU)a aa
aaaa Lm taaa - Ua US
OMtllt aSTPtlL W-í ka u u
aaaavawafc w ta-a U1M ia
ki i a a ya a t a i i ~ m i Ka lai a - ts e lil ka aa aaa
aa a mrnmT £m??l T a-"1 r""""LÍ ~ — '"'' """
mrmmámU aaai aMaaia t-t kakaa aaaa
&&AXT m nm al ii-xm fraiav: - B T T"
ata rai A kW a aa ' ~aai
- -f ~r - - i! i I
aa aaaaa - MS Sa a £ %~j
r-fc mm mim aW — mtm m V mmmmm f taaav Ijaa aa aa a a att a
fcaitawaai atat taaaaa kiaawaia a ai r aa awaak
tj it m r kwi — t ' Is aa a aa a— í
k kt kurt k-a f % i "afa-a mmm mmmm Tk:a aaa
T t kaiwti4 k Mtxi htBtaa — kaae aat aaaat
~"--~jut - zzz -
i — U a aaaa aaaa w i
aaaaa mmmmrm
uaau
aaaa i ttaaat)
jakiJ Ijatk aitataa ia aaa y Mwa Aw
J rkwimiiia mm faa mmm ne ak ataA
r ca£ 7t pria x d-
kl nrj tisato pdsohia :
prioe aai penSi
Sdtfdifitisy se 2ic]il
YydaraleU r%krk t i_ria-
- yaa'
LiX SCCUlTlXY
a aaMAjt ma n taky kras a atiaj a
a aaa aaeaa rjaa —
t tMHkUt
aa kwj mmmm %ěm kt
% y-aaa kt aafia % A
SAM&AvC
vr Itaara
aa1 ic
Ajtrs
C2xorry Pcctoral
tmort Bamaťtx v aS-x1 a ttitiesr
aa kkAllJ AmviTTÍ%
av4ÍSWT a kC"ClaTlL
f jr?X ja afata afcaa a
( VnáTa' aw- m-
A
m ta eiav tu esu
nr ZLĎmTm&sDTj~
HBíiiVMBaBMiiHairrHHaaaBHBMHHaaiHrw ""Z"1"
C£BY JÍZDY KA ZÁPAD 1375
3E l rv y i :
%m Ta a aa ta 1 'i
Jaw tak tH MM -
rviaiafaa a — kata kakaa esa % t~"J
aii au au - - taa aaa a - 1
a - - mm aao aa % -
tl l o"' ' iaa - ~ Uiaa kakaa mm
" j ťaaaeeii - - taU Ml W
50 kařiaaeia - — ta Za?
líl W — " ~ aaaa U ba í t
41 - "—r' " ~ Ha aaaa Zika '
2 4 " 5at QM klIk la
T2 44 1 — i r
A kjaj't aa - a
i wa) taaaaad T Ta
1 íťt I mmrmwm ifciMtt " aaaa
I lwaa Uawak — kl ta
~ 2 1 ' ' -ae aaa Sk i
U ii t ~ - e: mm
' tmmmém — k) Sak
Tkiattiail — aa a a )a a% J'
'i a av kaa ? Tt ka esek r
i aaM " mmim n
Uaa Vaaa — MM a 3 a 1 1 '
aaatMama-a-- tee a tkaa aá aa - '
a m~m m-mm a3 4 Iač'-a ata a
aaM a niatáZk aila a" á ilia mm aaa iiaa
aa Aa aa ea áttv ata e—# ar aaaia a —
tak 'mmxmžmm mmmmšM tm mt-m mtm a a ii n tli aa m
at a-C a atraa-aa ±m mm m a aaaa
pavati a f a a a a taa ktaa rMtaaa tra aa
aa mm mm atMatAaaa a atMataHaaaMaaBk ytf tMataa
ar aaa— batata mmmm-m mm4mm mmm atataaatttatv
at a"áaáat aw k m Ir V '"t aaaaJ mm--
mmm t — - - - t aaaaa mmm aaaaa at
aai aatat-k aafa W ni-atA auaaa
i ar t i — - '!'- — — amri-iiaiiw ati ak
M latwi' mďa mm t a aataaaaai-a aaata- ata
m-mm t itiťt 'aaji'raa mmmfm a fcJ "
íáatSaa M~ a mmrnmmt mmm aa-a a aaaiaa
kta a- na ' " — £TT--" -
aav' -'' kiniA a at aaa mm mm awaaaa
ca
T I
t
1