Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, November 03, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    1
í '
-
o
vá Á TP A TTTiTT
i v I
~"~ T Ý DEN NÍ K PO LITIO SÝ POUČNÝ A ZÁBA V Ht
Majitel: EDWARD ROSEWATER Předplatné ročně S220 I s požtovsi risilkou _ CtiiXtar gggjjS
ROČUIK IV OMAHA NEB DHE 3 LISTOPADU 1875 -VlJw--v - ČÍSLO 27
v
- f
f
1
'
TV
- # %
r
o
-i
I r-
tw
1 V v
í_
i
- i
c
r V t
i
I "
' ' (i
-V
Práce a mzda v Americe
Statistická kancelář spolková
to Wasbinjrtonř uveřejnila tabe
lární seznam rozličných prácípak
průměrné mzdy jakol i prfiřírtii
vydání lťlnkk$-h roJin — Poli
rolnickou práci vjkazuje
Uto zpráva že e v soustátí nas
rbázl 40773041 akrU rolnické
SJr s ktrjch vzděláno poozo
lS02lCW akr!— Xa třehto po
zemkách pracnje 5525503 moi
k{ch a Slí6?i Jenských osob
Hodnota veškerých farem i s ná
řadím strojemi a t p odhadnuta
na 8337š42S—
Rozlítni rozJj rolnických dřl
níku jou rifjmcníí na jihu a v
atfednúh otálech o nřco tví-Jí v
Mové Anglii a v západních hiá
tech státech nejvvi ve blátech
pacitkkýtb a v teritoriích — l'o
rovnáme li mzdjr v r 1SC0 1S70
a 174 tu zpozorujeme le al do
r H70 e zoaliiS ivýiilj-
V následujícím ca tavíme úhr
ué mzdy rolnických dělníka ve
ví ech dílech utátS prfiřizem
a rice :
I4M Kí
Im tr y fcrt aute™ — —
im i (rat t iii a-tA — —
Iruliý díl této zprárjr jedná o
mzdě rozltíných řemeel jako
jsou: kovář zedník truhlář bed
nář teař malíř dláždi? obuvník
k rej Cí kameník klempíř ko?e
luh a L p — 1'vitu'rue ]oroviáni
denní mzdy kterou v roíhí
ných táteh vydělal kovář atie:
!: UTé
TOtiailf W 1 tiC ÍTl
Mrds - I l Ti
ZhJu " 1U S !
J[lmi M 9 l-
ťMat L " Jl - 4ů
Itnitu-
Zvlállní odděleni věnováno jest
tovární práci-— Vyjmáme dfíve
několik podrobností o rozsáhlosti
bavlněných výrobku" Včelka je
t ftoustátí §17 továren na bavlně
né zhoií — Z těchto přijde 550 na
mrverní a 177 na jilní táty —
Ma-achuetts jich má nejvíce to
til 194 I brn tkalcovských ota
vil íiní 10075 94 15353 vřeten
— OJ rlO přibylo málem33pro
cent vřeten Dle slítání zaměato
liávaly r r H70 tyto továrny
1253')'J dělník 5—Co mzdy děl
nické lýíe jest rozluuá dle díla a
tátu
Dozorcové jsou tu vykázány v
jilní Carolině a 19 — ▼ Alabané
130— a t ííeorgii $36— t ý
hodni mzdy — Dělnická práce
obnálí frlřiznž 1250 pro děti a
f 1425 pro dopělé dělníky týhod
jti při desíti hodinné práci
Počet továren na vlněné zboií
oUáii 2-91 427? mužskými
27C2 ienskýroi col-ami a dětí
samětná?o 13— Úhrnná suma
mzdjr t tomto odvětvi 126377-
575 — a hodnota výrobku 155s
4ÍÓ353— Tci i v tomto oboru
zaujímá JlaáachutU první místo
mezi ostatními táty— Prtřizná
mzda r tomto odvětví pr3myl
vém jest pro doj-ělé dělníky tý-
hodně 120— a pro děti 40—
Téhol roku pokraíoval Jelezár
kký prSmysl takto : Surového žo
leza a vyrobilo v r 110 pouze
M 000 tun— v r 60 il 919 770
v r 1573 al 2508 a r 1874
vlak 29413 tun — Pruřizná
mzda pudVrS obnáíela t Massa
cbaietts f 125 oi tuny v X Yor
k 1397 K Jerey 1503 ▼ De
uware $525 a t Ohio 65 od
tony
Velký díl tito zprávy vIdotío
JřlV 2 v- ' — I '
Dých prCk?třdk3 livotnícb k vý
Jiv dJlnických rodia — Statisti
tkákanceUř r Ma'hoseUa o
!Atřila sobé a 400 dělnických ro
din potřebné pomtekr shjcda
La 1 kIJá 6ú lUani rodina děl
nická apotřeboje roíně prfiřiznS
na linii bytu 11485$ paliva za
$51lza kupecké zboliírocerii)
$350 za raao a ryby I10H28
za mléko $2547 za lat Ivo a o
buv f 11IC5 za ktřilné zbo2í 124
27 za knihy časopisy a L p 123
1S na rozlííná vydání 13876 —
chrněni k nh ražení vydá
ní na Živobytí celé rodiny za je
den rok Jíodina Uková vydělá
vSak prSřizné za ten aamý laa
f92994— Každá rodina počítána
prařizaě ze áetl o#ob bydlí ▼ pé
ti světnicích x kterých podlahy
ya ďvoa ivétnlcích 4pln5 koberci
pokryté joa Ví ti í na těchto ro
din mí alepon jeden licí ilroj
onozí mají piano aneb filharmo
niku a někteií do' pěknou koě
Lovno Tolik avtdíiflo této 4fadr{
zprávy tutístické pro dnejek{—
vlílelitoatnS ae jeStí k ni vrátí
me G O Cravca
právník
v Cneightoii Block siK Tíi!o &
£1) OaUi Zin
Za prvních 14 dní v měsíci říj
nu prodalo o kolku a lístku ko
respondenčních za S2005000nej
vvtíí to suma jaké dosud kdy v
tétéž obdobě dosaženo Patritý
to dakaz čilého ruchu obchodního
Spolkový ebor inžemýrS navr
huje pro běžící rok k regulování
řek a přístavu tyto sumy : na
přísuv milwaucký 895000 green-Day-ský
$2O0C0í na přístavy v
Ahnepee Tow liivers Manito
woc a Port Washington po 9 25
ChX v Sheboygan S1200C Ke
nosha f 5000 Racine nedosUne
letos nic Na regulování řek Fox
a Wisconsin navrhoje se obrov
ská sama sahající do milionu
Sníh objevil sc dne 20 října v
značném mnoetví v Minnesotě v
lowě při 6ilných větrech dne 27
v Omaze a Nebrasce vůbec
V Colorado íílá e Je při vol
bách do Cstavodárného tgezdu
zvoleno dne 24 asi dvě třetiny
republikánu
New York Wagnera pivovar
v Staplcton Sunten Island sho
řel dnes Ztráta $50000 pojiště
na Allany Guv Tilden nařídil
pod ztrátou úřadu vSem okrsko
vým právním zástupcům ve státu
aby pronásledovali každou osobu
která by se provinila užíváni pc
něz nepravým ep&riobera při voU
bě k ovládání voiicS Tak to má
být víude a pak by se jistě polo
žily mezo tomu hanebnému kus
{ováni hlitfcú
Y okolí Lincoln Neb zuřily
prérijní ohně poslední dny a ia
dělaly mnoho škod Samo město
Lincoln bylo v nebezpečí a ma
jor vyzval občany k opatření
proti ohni Dne 25 přilcl delťa
chladno a ohně nduleny
Východně od Carlinvllle III
honci udělali si oheft v přeni ta
chytila a mnoho era několik
farem mnoho kukuřice obilí a
dobytka bhotclo Škoda páfí ae
na $10000
ilemphi Tenn Pět tiíc halo
bavlny v ceně skoro p8I milionu
dolaru bylo prodáno dne 21 říj
ve zdejším trhu a celý prodej
bavlny od doby kdy doba bavlny
počala převýiuje pultřetího mili
onu dolarS
Ilolnickou budovu na stoleté
výstavě fiiadelncké která stavě
la se {touze ze dřeva a z dvou tře
tin byla již hotoVa převrátila
prudká vichřice dne 13 října
Osm dělníku poraněno při tom
nebezpečně
Chicagská ikolní rada usnesla
se v lem i hlasy proti jedinému na
vyloučení bible z veřejných Škol
ScbroederSv balón v němž no
vý tento "profesor vzduchoplav
by" přelétnout! hodlá Oceán a
kterýž botový se v Baltimore
bude brzy dokončen Spodní
loď (na jiných" obyčejné kol tra
pez zvaný) sdelána bude z dubo
vého dřeva tří osminy palce sil
ného Přistroj kterýl řiditi
má směr balónu bude dohotoven
za týden Nejvíce vázne to
prací lanovou (síťovou) prořež
zjednal Schroeder více dělníku
'Profesor tvrdí že z Baltimore'
do Waxhingono vzdálenost to 35
mil doletí za 13 — 20 minut: do
NeWorku (200 mil) za hodina
40 minut a a New Yorku do
LiverpoloT Anglicka (3300 mil)
za 10 hodin — Balón pojme 135
000 krychl stop plynu lei nenas
plní se než 90000 nejvýie na
100000 stop nésti muže 17 osob
Při první Taduchoplavbé kterou
Schroeder podnikne nevezmete
boa více než 9 osob sebe a zpra
vodaje novinářské v to pocíUje
Washington Zpráva colonel
John A Joyce hlava kořalvcnN
ho rínf a v St Louh Mo kterýž
důchod zemský o mnoho tiío do
larfi zkrátil vinným nalezen byl
apflsobyla v pokladním departe
mentu velikou radotit
Jmenování Zach Chandlera
ut Jrul rřodmětem novinář
ského přetřesu a rozmluv ▼ kru
zích politických a společenských
Požár hrozný rozzořil b dije
20 ÍÍÍD ve VirginU City Neva
da" Ohefí ypakl řasnS x ránf a
nedal se ubasiti jelikož sfřikalky
nemilý nižádné vody v zá&pbé
Oben zuřil stále dále strávil
hlavnější část města 7 ctverc-fi do
poledne Nádraží úřadovna te
leíp-afní hanky mlýny slévárny
fa katol'Cký cbráHtt-ryip lehlo pos
pelem
jiésto Virgioia čítalo asi 10000
obyvateli a mnoho budov společ
ností zlatodolovýcu OheS po
vsUl v ulici A caaní a rána a U
of vítr roalířil jej hnedle východ
k) k ttvírtin a fcetí a tsrrrl
až k ulici F Spálenuté kryj o 10
čtverců sUvebnícb na nich nale
zly se vleebny vělSí a nákladněji
ií budovy měsU Na ulici A vy
hořely tiskárny dvé a operní
dum Když tenť stál v plame-
nu poznával každý lo se nádra
ží a dum společnosti Consolida
ted Virginia Mine neudrží Vo
dy nebylo už stříkačky tedy ne
mohly pracovat! I odhodlali se
občané vyhoditi tyto -dvě veliké
budovy prachem
Než bylo už pozdě Než so
přípravy k vyhození učinily stá
lo vše ui v plamenech Budova
společuoti dolovnl nedávno te-
prv byla dohotovena za několi
kráte sto tisíc dollaru Odtud
plameny hnedle slízly U vírou
dolu California a tavírnu Conso-
idated a úřadovnu dolu Ophir —
Z ulice Tayler spěl požár k jihu a
zachytil banku Californickou bu
dovu expresní Spol WelU and
Fargo a všechny domy až po ta
vírnu Goudla a Carryho která
zStala Ostatní vie hotel v o-
křesni budovy tiskárny telegraf
ní a expresní budovy — celá část
obchodní téměř lehly popelem
Na 10000 obyvatelů jest bez přís
střelí a škoda jest dosud nezná
má Jeu dolovní společnosti ztra
tily přes milion t
V San FraucUco zpráva Uto
vyvolala hrozný povyk avláltě
na burse chtěl každý zbýti papíry
těch kterých dolovních společno
sti Až k večeru se to utišilo
Spolek nepřátel svobodných
zedníku sešel se dne 27 řiina v
Ypsilanti Mieh kde Iiev Lcxin-
gton Komayne (býv zedník v
Chicago) a Stoddard mluví silně
proti řádu a v pátek Komayne
odhalí tajemství jeho a bude ná
podobili přijímání do řadu I a 3
stupně
Zprávy z Čech
Bohumil Janda-Cidlinský
dovutný romanopisec a básník
řeský
zemřel ilnts 29 září 1875
ráno 06 hodině v Podzbbaoecb
v stáří 44 let
ZvláStní zvon Z Kragujevce
se píle Nár Listfim : Velkou sen
sact mezi lidem p 3 sobí starožitný
nález v Cacku učiněný Při o
pravování základu k jistému dom
ku přišlo se v zemi na veliký
zvon v nímž byl ještě druhý
menší a pod tím třetí nejmenŠÍ
Zvony mají sUré nápisy v církev
ním slovanském jazyka a pochá
zejí z první polovice čtrnáctého
věku Zvony bjly tvrdou hlínou
a silným řezem pokryty podaří
lo se vlak úplně je ocistiti V ze
mi odpočívají jak se za to má
416 let Zvuk jejich jest velmi
jasný tak že bude možno opět
jich použivati V městě tom pa
novalo jakési podání o zakopa
ných zvonech myslelo se vlak
že zakopány byly někde při chrá
mu místo to je vlak na 40 sáh 8
od chrámu Dřevo na němž zvon
ny byly zavěíeny jest zcela trou
chnivé Mezi lidem se praví že
zvony ty zvonily poslednímu srb
skému caru a nyní že budou opět
zvonit prvnímu Pozoruhodný
jest osud chrámu jemuž zvony
ty p&vodné náležely Založen
byl za dob nejstarSíeb praví se
od Memanř Později okolo roku
1430 — 40 rozbořen byl od Turku
a spálen o 200 let později byla
tu turecká džamie a a té uíiněn
opět chrám pravoslavný V ml
stě tora nalezeny též mnohé pa
mátky z nejsUrších dob
Souhlas a Cech k anglickému
protipapežskéma meetingu Dne
5 října odbývala se v Glasgové
veliká demonstrace proti kleri
kání propagandě která i v An
glii povážlivým Bpqwbem Siřití
ae počíná a proti nii tu bývalý
předseda liberálního kabinets
Gladstone vlerai zbraněmi svého
vzácného ducha boj podstoupil
Z "Podřipana" dovídáme se 2o k
meetingu tomu zasláno bylo Uké
jb Čech z Roudnici osvědčení te
legrfcfické jeí zní takto: "Hr
x Galloway předsedovi meetingu
v Glasgové — Z Čechie vlasti ve
likého relormátora II Jana Hu
sa posílají vnukové TJusitur o
svědíení úplpétyo eoujilasu ve)e
váZeným obeanfim Britanie 7
Glasgoví shromážděným kteří
bojujíce proti zhoubné propagan
4$ Vatikanismu prokazují veli
kou siužfcu y}em kuUurním náro
d5a evropským a tody J nirodn
ceaxímu jenl patří k veliké ro
dí n5 národ 3 v slovanských a nedá
atrhnouUae do proudu jezovit
iko kleriilcího Sláva tri ta
nii !— Osvědčení to přijato shro
mážděním hlučnou pochvalou
Hlas svědomí Asi před tře
mi lety ztratil se v Kroměři ve
vinném obchodu p Hartmanna
zaměstnaný mladý muž jménem
Loew aniž by se dosud jaká stopa
po něm nalezla Jak se nyní "N
Z" dovídá vysvětlilo se již zmi
zení onoho mladého muže a sice
tím Že spáchaná na něm ůkladná
vražda Celá záležitost má prý
se takto : Před nedávným Časem
vyzradila jedna děvečka při zpo
vědi že za odměnu 50 zl pomá
hala mrtvola onoho před třemi
lety zmizelého muže do Moravy
pohroužeti Tentýž byl prý od
jedné hostinské v blízkém okolí
Kroměříže kterouž byl o zapla
ceni dluhu npomínal do sklepa
vlákán a tam ze zadu sekerou od
ní zavražděn Při odklízení mr
tvoly byla prý uvedena děvečka
nápomocnou Na radu zpovědní
ka svého kterému so s tajemstvím
svým svěřila přiznavší se spolu
že svědomí jí žádného pokoje ne
dopřává a že uznává za povin
nost zločin ten odkryti bylo ú
řední oznámení učiněno a hostin
ská vražednice ihned zatčena
Ilouscnky řádí hrozným spu
sobem v okolí Brna v sadech
jinde též na Moravě v zahradách
před větry chráněných U Jun
drova jsou takové houfy house
nek že vršky švestkových stromu
jsou v jediný chundel spředeny a
úplně uschlé Co pak teprv má
me očekávali na jaře ?
Ku pomoci bratřím v Herce
govině odebralo se 32 junáku z
okolí pražského Většina jich
neměla Štěstí neboť c k orgány
vládní každou posila po vstale 2 m
zamezují Hakou&kým pohrani
čním strážím podařilo se přislib-
nouti 18 dobrovolníku z Cech
By ly jim peníze a zbraně odebrá
ny a dobrovolníci do Prahy po
strkem posláni
Kosti Žižkovy ?? Děkanský
chrám v Čáslavi opravuje se nyní
rozsáhlou měrou ta kle bude ze
vnitř i uvnitř celý obnoven Zvlá
štní posud nevysvětlený nákz u-
něn při odklizeni staře hrobkr
ped dlažbou naplněné ještě do
bře zachovanými kostrami jichž
stáří udává se na 100 — 120 roků
Koster i různých kostí je velké
množství Jest nyní naděje že
budou nalezeny i ostatky Žižko
vi jež dle svědectví historických
v chrámě čáslavském odpočívají
Chtěla si vyčarovat milého
Olešně u Písku přišla v těchto
dnech vykladačka karet do je
dnoho statku a vvkládala
služce planeta Ptala se jí má
li nějakého milence Ona po
vzdechem vyznala že ií nikdo
nechce Bába ji těšila 2o má pro
- a 1
ni kořínek kterým jakmile se i
hocha dotkne okamžitě prý ji i
musí milovat Děvečka uvěřila
a kořínek koupila Dos U la koří
nek— puškvorcový Za nedlouhý
čas přišla sobě bába pro 2 zl kte
réž ji služka nedoplatila Ale
však již přesvědčena jsouc Že ko
řínek čádná nemá moci nechtěla
bábě nic dát Počaly se húdati
Y tom přišel čet nik zatknul bábu
a odvedl 11 k trestníma soudu v
Písku kdež s ní zavedeno jest
trestní všetřování
Porodila po páté — trojčaU
Pí Antonie P % Mostu bydlící
nyní v Plzni porodila 26 září
trojčaU a matka i dítky jsou úpl
né zdrávy Jest to již po páté
co paní A P porodila trojčaU a
požehnaní manželé mají nyní na
Živu 12 chlapců a jednu dívku
kteří všichni jsou jak náleží zdrá
vi Dva chlapci zemřeli Otec
jest 26 a matky 22 roky sUra
Pojde li to Uk dále odchovají
manžele státu celý pluk dítek
♦ Vražda V noci 24 září na
lezli u zdí sUtku Václava Kozy
v nedaleké obci Mokrovratech le
želi mrtvolu zastřelené ženštiny
v které poznána služka Anna Ka
dlecova která u etátkáře slouži
la Při bližší prohlídce poznalo
se že se dívka nalézala v těhot
ném stavu a že byla od cizí ruky
zastřelena Vyšlo na jevo i
zavražděná měla známost s Ant
Kozou synem statkáře u které
ho! sloužila ?ro těhotenství
složky nmíuil si mladík ji zavra i
diti Úmvsl ten krátce před vraž
dou před několika svědky proi
nesl Byl zatknut Po delším
zapírání so plizual lo dívka z
střelil
NověsUzal zl 50 kr V
německé vesnici u Litoměřic lila
mladá dívka iil xbož4ovalo £8
kolik hochu najednou Npjvfep
se přiíihovali o lásku její jeden
nádenník a vozka Dlouho si
pohrávala a láskou al konečně
9 jí d co přihodilo Čímž donuce
na byla podati nj&kUjréma xe tbo
iaovateluavých ruka IíozbodU
se pro nádenníka Ilned druhé
ho dae odebrali cs na dru kdel
nastávající ženich zaplatil za o
hlášky taxu 1 zl 50 kr Druhý
milovník dověděv se o tom Šel
do bytu svého šťastnějšího soka
a zaklínal hoaby upustil od svat
by a nevěstu přenechal jemu Že
nich s počátku se zdráhal ustou
pit konečné ale svolil pod tou vý
minkou nahradi li mu oněch 1 zl
50 kr jež musel zaplatit na fře
Vozka dlouho se nerozmýšlel
vysázel 1 zl 50 a druhý den šla
panenka opět a jiným ženichem
na fáru objednávat ohlášky
Krvavé posvícení Velmi
sličnou div ku z Hory u Berouna
AnnuKrčkovu dceru zámožného
rolníka pronásledoval již delší
dobu A Konopiska nabízeje ji
všemožným sp&sobem srdce i lá
sku Dívka viak nedala svůdným
alov&m slechu a dala přednost
Švarnému junáka Antonína To
mánkovi kolářakému pomocníku
Konopiska přisahal oběma milen
cům krvavou pomstu a vskutku i
vykonal O posvíceni šla Anna
se avým Toníkem do Staré ITtttS
se vyUnčiti a asi ve 3 hodiny
ráno vraceli ne oba domu Pře
4 hodiny číhal Konopiska na ně a
spatřiv je přicházet! vrhl na
oba milence a strašní je velikým
nožem do obličeje prsou a do
hlavy pobodal Jen s velikým
namáháním doplazil a Tománek
domu Zavolaný lékař seznal že
jsoa rány jeho těžké a dal ho
proto do všeobecné nemocnice
dopravitt Rány dívky jsou
taktéž povážlivé Se aákeřnikem
zavedeno ovšem ihned trestní
vyšetřování
Velebný podvodník K sv
Václava přibyl do Prahy x ven
kova farář V a ubytoval mTÍ
50 v hostinci u modré hvězdy
Druhého dne navštívil rozličné
zlatníky a jiné obchodníky mez!
nimiž i krejčího p K v celetné
ulici Žádal ol něho 40 loket
nejjernnějSího červeného aukna
Krejčí je ihned ustřihl a poslal
po svém synovi do hostince kde
měl obdržeti za sukno penUa
Když p farář dioaho nepřicházel
zanechal syn sukno vrátnému po
žádav ho aby laskavě od faráře
peníze vyzvedl a je u sebe podr
žel až si pro ně přijde Nedlou
ho na to přišel do hostince veleb
ný pán veřejným poétuhou vzal
od vrátného sukno a v pokoji o
devzdal posluhovi aby je někde
dobře prodal a peníze mu přinesl
do hostince v široké ulici Ptsia
ha běhal suknem všade po Praze
nemohl je však nikde prodati ač
koliv Žádal jen 400 zl kdežto ce
na pravá obnášela €00 zl Kone
čně zabloudit opět k p IL který
ovšem své sukno ihned poznal
Peníze nedal posluhovi nýbrž o
debral se a ním do hostince P
farář pochutnával sobě na korop
tvi jakmile p R spatřil zbledl
jak stěna Týl dal p faráře po
licii zatknonti
Na Moravě boa na medvědy
Na Radhošti u Rožnova se potu-
lují dva medvědi a činí !ey tamti
nebezpečnými Tyto dni bude
na u5 odbýván hon na Černé
Hoře výběžku to Raihoště
Sekala se do ruky jistá staře
na ve Vcliíině Ona a manžel
její měli usedlost kterouž jsouce
bez dítek prodali Stržené na ni
peníze ve spořitelně uložili (400
zl) KontraktnS vymínili si v
prodaném statečku dolirotný byt
To ale nedělalo dobroto Nový
hospodář osoboval sobi právo
domácího pána kdežto bfbička
Uké chtěla poroučet Výminkář
ka pak počala třeštit V tomto
sUvu uiufnila si — le si usekne
ruku Umíněno učiněno Vyšla
za nocí na dvůr položila levou
ruku na voj a v pravé držíc seke
ru sekala a urputností přivé ty
ranskou do svého vlastního masa
Sedm ran st dala na rozličných
místech levé ruky lei buď 1 ji
mdloba přemohla anebo v&bee le
naděje pozbyU aby pravě rám
k vykonání umyšlené linu posta
čovalo ustala usednouc v bole%
stech na zemi Tak ji naříkající
postihli lidé s rukou svislou a je
ště poněkud krvácející kdežto jí
na Štěstí ustydlá % sedlá krev
nlkteré rány xacpala Jest na
děje le ií bude ruka šachována
Klerikáiní list samaritánský po
dotýká 1 "A pakli raka tvá horši
té utni a vrž jí do plamenu
Ut:r&t:ra t u~irí v čechich
Zábavného a poučného týdenní
ku "Lumír" vyšlo roČ IIL líalo
89 Obsah: tQdřej £rny3ev"
Román od Julia Zeyera (Pokra
řováni)-"Na strili" LMsehod
J$ Čermka-rarsili" 04 i%
Jk JamoU H— "Rodiny v stles
dovlkém písemnictví loakéa
Od Ferd Schules (Pokračova
ní) "Návllíva a povťjJcl her
cegovskýřh" rcvJJcflI
lek VI i4V i-z-lrlr d-Z-akám"—
FaoiUxtaa : "Zll Ua-
psal Albert UilUxi-
—
- -
Porstini v Bosně a Hercego
vině
Z BxLtaaanrC lííaa
(Nt tulený obrat— Kail ve kup
S štizUL)
Poslední telegrafická aprá
va: Že do tři dal bud yE
vixoa válka anb o4fcapai
miDÍtertva vyplaila HktoT
smjftla pro Srbeko i Slovanstvo
politování hodném Koukalové
opanovali knížete a r první řadí
rak)uký konl kalí Wrl
Náiod i vláda ju svorni a pv-
ní jediaě kníže toji aJe d co
rušitel svornosti ni rod a i Abych
vám vylíčil uv věci a saizwrad
situacimosim počíti pragmaticky
Srbéko nalézala # z vlály
Maiinoviíovy strany a p kraji
propastí jštij4eo krok a bylo
by itnaJ nejroaervanřjuoi tt#aa
evropským Krok tea na šuti
byl odvricer tvobodomyUnoa
vláiou Ztevíi Gruií a lislič
NoUvěra jakál vnikla do všch i
vrstev národa a jl rdrývala
úžasným sp&sobe-m zdravé aák!a
dy srbské državy byla odvrác-
na a to práci nemaioo Nárvd po-
čal o4t důvěřovali své vlád a
poanav jeji ryze vlícocká aa-
hy přilnul k ai dlvěroa i lá
koii Jina vláda tel ta která
pršTŽ odstupuje sotva by byla
s národním zájt3piteltvem ro
poi-idila Zběsilost kapetaal (okr
hejtmana) prodaj nont a 1 áklad
né vralJy mravní 1 bmtaí jcl
vliJíě MarioviJ-Čum-Člía&e
vič za vinut t kUdo p&bytr
v tiárodě neodolatelný odpor ks
v i 'mu co w zove vUdajakoli
ks knížeti Teprve když vt U
šustě překonalo ministerstvo
Stvčt-RUť neja národ povo
lil všechny prostřdky k vak
nýbrž žátal válka za ki4Ht r
na Tajné rh3z isjUay v
Kragnjevrt onU&o4 na viiyta
mim jmi v dějiných Národ po
sli 3-lnul vše vlastenectví aobeta
vtt jakáž ta tMvědZeaa anvá
lUí rovných Na aahasívari
řč aá-IeJvaIa rovisíl vlateec-
kii jako dipiuukaUcká adresa aj
knížeti předloženy naeny kp
Štiny rainisterslvetu xirovtL a-di-eo
k potvizeni Jako jiieti
ailresy tak i veškera t
U m jednohlasně Návrh
alrvsy menšiny výboru plil po
slanct podaný nedoeí a&i tí pod
pory aby mohl být poli a eo ná
vrh uk že navrhovatelé od niko
upustili a rovněž pro adresa vt%
šloy hlasovali
Vláda učinil xan pv via nost
národ ečintl svou povinno %
však kníže otá!l s potvravaim
usaešent skttpčiny otálrl al tu-
ntsterstvo hrozilo cni:oa j-ettax
nechtí jíe vžiti na sebe zodpověďo
aot před národem ze škod jakll
by otálením oddaláváaint a ko
neco xamttautím vxaiknonti mo
hly KnU činil rozli%é výtky
koaevnl povolila m K&ÍBtatcrlvo
i v tom le povolalo skupltiaa do
iíělehrada Avšak již první dn
seznalo že kniže vk-e dá a-s kos
salské pikle než na vUteaka
v láda za kteroož sloji clý nJLrodL
Kdyl kníže ani v neděli nechtěl
fodejxot usaešent akapliay po
Calo celé miattertvo xa prwpa
š tě noa kniže j nepřijal Drahý
Cen v pondělí 4 řijna byU prval
ichuzs sk upití ny Posla art i mi
itktři byli pohromadí vyjtia mi
tiistra zahraničních v-reí Jovaaa
Rištiče kterýl vyřizoval n4ktré
iliežitosti diplomatické O po
ledni setká se Jovaa Ii-t2 tpe
haje do skapltiay s kaíletem
kterýž a&il by komu co Nkl
vstupuje do komáru se svým po
Itočníkem bývalým mlaistrvn
i-álky Kootoa Proti
Kniže s probliO 1 jde do
ikspšttny MiaUtr poskazuje k
tom a le jest to nesaolao a v iar
lamenlárním životě nealýchiao
tiby kniže o své vili vesoímovni
něco podnikal s od poved st na
l bral k tom le jeet sdo vláda
iCaíže nehledě k to doaUvil —
do skupšuay a vstoupil nejprvé
do vedlejli sině Sm doatav if
fov Rttií i vškhni saiaktři
ICeíle dal si předvoUtl plodsoda
!£alěviče a nařídil aby skspátlaa
prohláJkoa hyla xa Ujnoa Mini
ittři prohlásili poU£n le bz
nich nemal ie podnikat a kniže
přivolil aby vstoupili nUu
Kdyl kniže se jotavil k svém
presto la oslovol nejprvé wlaA
m těmi slovy : Moji minMlH po
dali mi ládost xa propalUno a
ji ji přijímám" Na to p~tJi
ministři a všichni oddUi Kalí
jtromluvii dále ♦'Máts dlvěrs ke
mol Hilaaa Obrtaovt f Po
i4anet Uralenl mlčeli j Ske%
Uk klasll oavalo se !£ í P
14 tázal se knížat "Jste pro vil
!cu V Všichni j-laoklae svla%
!t Ckcs=ía vilku vtiyf yi l
itz vllia a xirtry
ní poiLr: Cr_!: sa xiil
itz':1 {-'zl vytlil:! I pra vii-
celý svít je prý proti válce a
srbští saiattřL kuli vvxmjÍ
posta v iakésa krmkn arWkéai
chtějí prý vilka Nsoaaí ptý
stiaa M#ai poIaaci sauI aii
a pvHUne Ghhi avoUl : YIcha# - Wi v N- r&v S
to jan jdi ljUZi v KnralifiMiMcv ťi-tsd v 31
stiJ ponory xakraaaé a dxauL3
víra co stám sbrna snlat aJ4
i dobré stráakv sJe so
jim MtaaaIi le tmi bft váli
ayni nh sikiy I Ksile sar%2
poCal se vyhýbali k#eis4 pra-
vil: "Chcete-li válka
dy sijt mějte ale těsaij
ministry ji npovdr
v skspStisě povstal h k-
odši a zapáliv s v přexkMMti vt
jro krájel m s2nJvm pla 2rt
a rozmařit k iríaa ko-lárs
itiaa prohllMla le h4 aa— Aat }
dálo i boa kaižt aěkoUk f
kljLaci vlak mezi klaktaa vsdá
lilo Uk 2 nbyla thpaa k
zaviráaJL Pelaaci frvhlát~i !
npovoti lála4 vládl ktrá by
byla proti válo respočvt a lo
odprv s daaě Národai vr
ko le hade stráiom národa pro
ti ví?£a pře&avstls kdyby i stá
lé voJk o pr nktrv v Lida so
prehLá4lo Yod aatal smrtek
Druhý im v i:rý 5w htmm
hroBft414-Ia o siaj-Ius aby ro
kovala avak sámik pfwdJy
prohiáštl lo sxmll skapšusa
aaedat poaěvail ni míanUjet
stva
Nepokoj saaoli s kaii aod--o
V U!hraJl saotaLs iaawd
krttá policvjai vlád J s p%
rrjaíaa dovoli ml so Srt
ka a thrba fi za f it kod-ay so
vrátil marní odva4t ptlvWai
list Tt!£Taeay ao npiaxst
Za tskovtrh p"l ehípo kai
1 v smxUU Xavt sraibi
Čeehosé v táboře popa
Ž á r k a Ze kr8aaéáo d?p
z jl aaUl Z%kj Jbfvvvcajk
' i
svým pUUtlat v rrxao ijjiatv
sa totoc N]VU4 boj vdJi '
pod Novýta ntffls 4řtáYri
¥ V — T %ÍTT 1
saonši sráiky jl kkčir vi
tíítyÍ3 umo Tarkl eo da
přbj vá s Am my nmll
sao doCaati pvaM-t # 5rWa
Tam přvd aáaat v í4 toap4lt
4ji kaml j o Wio a-aciXiw%
ea prosJLI4f ali nešiko
Voj Žrkr radU vo dté
velké Jety ar Čwthoté }m+
tpolCai v shora Cerookvrc
kdel eál krajan Bi— -ý sJaUá
hod sos t ncidvlicv ta-ASi%a a!
c ?iUl siors aa so jlip# vy
zaÁ v šriROváai r Mrčsoa zbra
ni Cechové bojaji vosasó ta
tcCaě a joe n eotaXakh biMit
kl velmi obubvaL Knjan nád
Václav Etrtkv o siahl j-t
poleda# psal 1 byl aabt ed
TarkS vriul so 4t s irá v lo
řad S¥lkV lpdl do ta
rk4ko nodařio saa vuk 2
šaaai TrkJ spnki sáh
IUi ja my Čočkové spojené
p-iiicei vspoojtóaajieo a tdá
iso vUí Jot U do pocáik
aisay nevypovi reko válka Vx
ka odiáo saio lty s-rtp
ehyby do lltrcejjovtar kil
saosoa přv na a ve pvía o
tteUíni povta!( saáio mJrlouu
NaXo Hrdisi potrava jt nWo
4 a rolai pía4 maso a Vt
chs chleba
Prcroíiať
ka ČchjlovaaS8a Chc£kýa!
lKlicit Citáte kaddéW Jttm
zprávy s l-ojl ktrý vot kmiJři
jikoJovaalti v Ekioao sv lírve£
viso troti TarkSas e4vksa
svým utlačovat! Sos klodajíce vy
dohýli si svobody aodviIoMÍ s
akájiti své viry
riM Ut saáioU J JúJalovsAO
lilké to jalsso klyk-li oi
váliU k vr2ni johdv t ssoems
U evrepoisé jisa svázaly rmtm m
Uk toLkaé odevadaly jo opit
na saUuftt Tarku který j pJc
dřel jšU vko
Tentokráte ad se lo Wj jkih
b%d ssiti lepšího výi#4k ab
ai t Xg i kurá iývala vlJy
aejvědi podporo Tarkv koai
so ka straao utkoraalt-k křoata
al jt nadJ-j lo £££
jim adara
Avšak tiakovl a nkk i4tova
všo vl ct aselt jaUav krvtv i £
vety pro svatý Károdal aa
aokai po sako ro4ay v kilo po
suvn4 a ošteoé kterýsa s
saoko possoct domá-i asi
acJiaevit aflrl ttaai a jím
pomáhat wi va4i#ak tmla p& I frarafv wzzixA vyiv r x itTř= — S - C-
bftí4SidaÍ (A Geriiireav tZ3 Ckkí!swC=:í 'w'1 I
stv% povsnoao £ivntvo toi tl Uj~-riI_ " " r C V'
tJUso tíy bij waitrr: hltirnll !or - - l r :
' — — 1 o
v iTkmif aatal2 i
i sikJ iaalaw kie v jwd- {
a5- # k íí-&tas a4-l
j odisv tktri-taaosi aas-
mtě tC Y 1 mm pJ-
! pis IWm — 1
f
i
j rá — t a4 L+V % ko í
' i4irk VjW vt ckXao
í taý Ul — r-- vy bu-aa
uso
r cté '
to J p
te-}f~y íi 4
'm " y
i
wtu4 v Jo i-r táiaw I
J R v r W-i '
X Crmi ~-kUiaJt
1
iaýá nový oký SavMp4a kto
rf rvdaasi p T S 2Urla co j
!iftl listSeskf v Ckicao
vvekáaL-— !
Mloato t-ho ria ta:jl páa
'A aodaik
bix ee Lj shmmívJL j
YydavaUlaft p JL !
tf a J Kli -irjao
Waoato podalkm kj
a4 s-íara I
— i
ajOJK3Jt ř kiwi t Jkh fCtořt- I
€i i poilavai aáilk :
Tr Jaaok Nlv 4o tó ld 1TT
- Zelenka t siři l"?
Lak Hrdinka- 2ú - {
Y amrka - - UUďCS
Cb±m NU - Zl fo j
I r Uay :iWílr
2m trsv 5 daiw í
Jaa Zaiořik iM vyvovaAao
K Ludvik N Y d l-i tu Irts
Za-Cal p V Fra_a FA
JsřoBikiřrk
if-i
w J!
do l Udaa lTi
Jxk JfeULk
JjsSjc
D~:arr
KraikK-hvil
YaCk
A st &k vk
Kukaa
CX páalas odíral la Ck-
det-i bblliky" bodo akosw
rvmaas
Yazlt sut
tolátoas Stá mo právo vycá-
OTEC LA KUIXE
voaoWký roaa od hv2ao a%á
nUko ¥mtmz Aioxadrm lo-
fcxnáa fravdivisaf
mHmmkm vcMc4ého iita f~%m-
cvMix-uké&o a staé jdo pwo
vaUwe AeX La ra z mí- s
uimm jok uk lo aotjiio
tmo Ohíporscoau
rroS
koj fbmdini aa !
dooaáťá feaIo
U Podot jVlakO pwoao kLk j
li kaliý Itel po ri!t h4o I
aápoeasKvsi k rxtaáJSmi po
ú vzdi-aawot mveai ro4kv na f
tai
51 tH al Jtjrraíxkový iklo-
d správy stoii poaao lrtlrol
jt vaaiodoas k daoré ssa ohosAa
c aakcé siraa opravář i
aisAlasiajMrr k ndó-i v hojso
edttr ct oImvov f
Uejodaáfky konali so pod s
'27SS04
AUEE1NGIX
Swtavvo4 raszaa JOvo m 47 ?-í-JJ4
jt k duii v pks4%al an'1'5 i si I £j
tt-spoitovsaakn jl tk kovico živého fcw
i avop vsoe aí IjSÍ— 17f
443 S Cnaal Str Ocaotfv In Lhc atáola m kr
Jodia4 loako wt kikspe 1 arajsAJ ai
tv v Assoršř jos aluÍMřa-o
mu draaý íoOt jvk kk % žaspj{— '
v poto wbmít zpovai
ObjednÁvív a Cok okartvn
: :
Donací CiUoUa
Trtsi kJLiix
V wWt dao 30 K"
"7 -kap -1-1 f ri tlil
Spolkové
V $S+iH 11-
rsiysi ii a
C S s "W ov_lt
CSiS 1M7 Líi
C S 5? od l" t5r
C S X-J-44 nr
ts lul
V S 1: v
S Séi
3í-wt Il Ylrii42f
Teaau a„ 41 X Car s i l
I Yij nov
I Ciy le leaail
Wotr Uaua Hz
-14
Paoic 3£J 2%
N Y Cemtraí jzi
£r ~ i 4 :
I PtEtabojr
3
NortJkttfr
Rk IUjtd_
t P-tl
-1 l
Foc% WyiMv
5
Uh Jílam
lad~kJ3 Ct3I
I"súa CcntraL
- =1
PaÁáif
CHICACX
T8s—
-tark í l fU -i- : S
t-MCKan-
Čt — Iti
arat xjcx taN 53 — j
Žiti €i— n
JeZsaen a Jo — l_ou
vuc — n-
[ řixsaa--l_rJ lon
NW TOatJL
PWnko jrka3Ll ILsr — t iT
á{siai Jwrvvovi 1117— 1_4T
i
-irLTo
Pk
) Kzjmsc-2 U_ tX-I ít
rsvpsklai června t4i
X pat tJCS — sextet 5i
evta-{ IX x 3ác
lir
f lito-— 71—
£ riixta_ — lit J
i
sjm-— titia
í "
''4 f ULal
1 N Yek
a Orit Mi£L Tiia
11 _lti_ltl
v
U u u
u — 12 — ar?
st
— n jti
5o-a
14 li _ll
trvxrtl4rsv
" t
wkJ j to I r:~Tl f
ewkU 1 4 £?} I
Stjtj
i
pt kn_nsd-tn{u
Sttkafa- f
řfavísas Stol fy -1
Pvuu v i-
rr-t -
P ij-3i
i li
ito Prc~u rrw fis x-yí
Lil— Sir
' m 1 J