Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 27, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    V% Á7PATTWT
m w m m m m a a t
IX JI -A- I
o
TÝDENNÍK POLITICKY POUČKY A ZÁBAVNÝ
Maiitel: EDWARD ROSEWATEB
Předplatné ročně SZ20 I s poštovní zásilkou
0 M A H A N E B D U É 27 R í J II A 1875
ČÍSLO £G
ROCNIK IV
"
I
" t
I "i
I I
rvi
i
i
'i
J
- "V
V
qV
r
v
r
" ?
X
? '
f5-
Ot% #
}
V
Nechuť k živobytí na venko
vě Pozoruhodný pomřr naii doby
jest nechuť nejvetiího díla lida
miáUkiho k živobytí venkov
skému — rolnickému
VI i mne med i sobe kterak ▼
modnfcb Tel kornetech mnohá ro
dina lastokráte po dlouhý las o
tva dostatečnému mnoitvi avř
tla zdravému vzduchu neb íisté
TOvlS teiiti se mile co zatím roz
sáhlé přerozkoSnó krajiny neoby
dlené joo aneb potorujeme-li bí
da mnohého denního dél nik a
který celý rok po příležitosti vý
nosnějšího výdělku se pachtí a
potny!íme-li le by poměrné při
menSím namáháni na Teakové
upokojeněji a pohodlněji liti mo
hl ta musíme se diviti takovému
rozumu modernímu Skutečnost
nám dokazuje Je nejvřUí di! mo
dernícb lidí městských o přiroze
ném liti a o trvalém skutečném
blahobytu na venkove nemá ani
poneif ale Že hledá politky život
d( t nepravidelních pomíret-h a
ukojeni r umele zplozených ná-klcnnootecbne-li
náraživostech
Alkoliv skoro ve viech vetik-h
mřstech poměrné velmi málo li
dí lije kteli by rozhodni bída
třeli zbývá jich přece jeití dosti
velká íÁstka která by o tom co
právě říci chceme přemýilcti me
la— Setkáme se vlude s lidmi Jme
novité ženského pohlaví kteří
hlavni zábava v tom ahledávají
kdyi mohou a okna neb na chod
níku aedéli a pozorovat! ta pe
troa směsici kolem jdoucích T
Zem tato - kratochvíle záleží to
vědí bohové !— Tací lidé umírají
dlouhou chvíli jaou-li nuceni
pouze jediný den tento velkoměst
ský iaraot johřeíovati — Pohřeš
iovali by radéj jasnoa září alune
řní íerstvý vzduch a kaldou
bekrášDejU krajina nel pohled
na ty studené adé velkých palácfi
na bohaté zásobené výkladní
skřínč na petroa směsici a neu
stálý hlomoz pouliční — Mnohým
se velmi íato ani tohoto "požit
ku" nedostává neboť jest dosti
takových kteří dlouhý caa pro
pilnou práci ani přes ulici nepři
Jdoa ale na venek jít— ne to
přece n ech ti
Překálkou oJstíhovinl se na
Tcnek nebývá vždycky nedostat
tek potřebných prostředku k za
řízení se aneb neznalost polní
práce o nikoliv předsudek vá&k
o venkovském živobytí ten vadí
vidy
Ve velkém m8tS se to prý lé
pe žije než na venkové nerozu
mné lákadlo vždy néco nového
vidťti a slyieti povrchnost která
ae pachtí zdánlivý blahobyt za
skutečný vydávat) domýšlivost a
slepá naděje že se mnul mezi tak
četnou příležitosti přece někdy
nějaká vyskytnout! která z cha
ďasa přes noc bobáíe utvoří aneb
onomu — kterého se doposud ni
kdo nepovšimnul — mžiknutím k
nějakéma vysokému postavení
dopomSIe jsou ta vnadidla veL
kýoh mést
"eni to v2 více nel svatou po
vinností když bohatý továrník
svým délníkSm % kterých Žije a
týje upraví zdravé byty a za mír
nou Činil najímá nemělo by se
vlak pod žilnou výmínkou trpe
ti by se nezdravé byty vůbec
zřizovaly tím ménř pronajímaly
Xamftá-li se že některý dělnik
tolik nevydělá aby sobě mohl
lepší byt platiti nechá se v po
dobném pádu souditi že buď v
takovém městě jo nouze o zdravé
příbytky aneb že je přilil mnoho
lidí přítomno
V obou těchto možných pádech
neposkytuje velké město pro pra
covitého člověka mnoho příjem
ného — městský poskytovatel
práce využitkuje sílo dělníka na
nejvylíí stupen a nechá ho potom
chladnokrevné na ulici stau —
Každý dělník o tom dobře ví
ale na místě co by pomýšlel — do
kuď vládne nějakou hmotnou a
těleenoa silou — aby sobě na Ven
kové zřídil tichou a spokojenou
domácnost a Um sobě bezstaro
stné stáři pojistil hospodáři sle
pě T9 velkém městě Žije raděj %
doelnío na zejtfejli den a když
konečně svllj omyl nahlédne tu
obyčejně již pražnout ducha a
svalu ochabla úspory nebývají
dle toho aby se na venkově mo
kl zařídit a polní prací samostat
nosti se dodíl&ti
Zdá se le sobě mnohý měiťák
venkovský život kterýž se nikdy
nenaučil skutečně ocenili msok
kem obtížněj a beze vieho pova
ha představuje sel v skutečno
sti jesL
Ov?em že do každého zalátka
třeba něco prostředku aviak ty
to prostředky muže sobe mnohý
denní dělník na venkove rycblej
vydllatt než v městě
Jen kdyby sobe hleděl pro se
be a svoa rodina a pořádného
iarmera práci najití tak by se
záhy s venkovským Životem i s
polní práci spřátelil a při spořá
dané ietmosti mohl by za poměr
ně krátký Čas s voj vlastni domácí
krb míti
V městě se takový denní dělnik
nalopott třeba 10 let a přece ne
nazývá mnohdy ani dost skrovný
příbytek svým vlastním a řasto
jest tak vysílen Že nemoce jsou v
takové rodině denním hostem
kdežto kdyby ten samý řas a sila
byl věnoval polní práci mohla
býti eelá rodiia úplně zdráva a
mimo to mohla pík nou domács
nosts vou vlastni nazývati
Washimotox 21 října
Po dlouhém hádán! kdo as mí
sto odstouplého ministra De la na
soujme povolal Grand konečně
bývalého senátora Chandlera a
Michigan k tomuto úřadu kterýž
také přísaha již složil Chandler
tvrdí že když jel a Minhigana do
Washingtonu ani nejálabšího tu
šeni neměl že mu bude nabídnu
to ministerstvo vnitra —
Washimotow 19 října
John nXichols poštovní úřed
ník a městské posty byl dnes k
obžalobě že vybírá a peaní peni
se zatčen
Bývalý senátor Chandler měl
dnes rozmluva s presidentem je
jíž výsledek byl Že nabídnutý mu
úřad ministerstva vnitra přijal
Což ihned Caaterovi členu nej
vyllíbo soudu oznámeno bylo
spolu s příkazem aby se k poled
nímu do Bílého Doma dostavil a
Chandlera pod přísaha vzal což
se také stalo Potom seiel se ka
binet a Chandler zaujal v něm
ponejprv křelo své
Bnstow a Jewell nejsoa sejme
novánim Chandlera spokojeni
Proslýchá se jeden nebo druhý
nebo oba hodlají zadali za propu
sti ní
Generální poitmistr Jewell vy
mohl na železničním králi Tho
masů A Scottovi že tf ž zrychle
ní poštovní dopravy na dráhách
jižních a jihozápadních na něm
závislých seč jent učiní
Sas Fraxcis&o 21 října
Včerejlí městská volba postrá
dala všeho stranického rázu a
pokládá so pouze za vítězství
přátel dobré městské správy De
mokratický policejní soudce
Cback podporovaný od výtržni
ckého a nepořádného živle byl
většinou 2000 hlasu poražen
Volba druhých čekancQ soudcov
ství nkazoje že nebyl k stranám
nejmenlt zřetel brán zvolení
probátni a municipální soudcové
jsou republikáné okresní a 3 dis-
trikní soudcové demokraté Carr
republikánský kandidát pro úřad
superintendenta (vrchního in
spektora) veřejných ústava vítě-j
sil y městě i ve státě Zpráva
ze San Francisca zvěstuje že
všichni dosud úřadující soudcové
demokratičtí i republikánští vel
kými většinami znovu zvoleni
byli vyjímaje Sbarpoliese z 12
okrŠku kde Dangerfíld porazil
Filadiltia 21 října
Vf bor jemuž sněmovnou po
slanečtí uloženo bylo vyšetření
Šmejdi pokladníkových podává
tuto správa: 1 Pokladníci čítali
od roka 1864—1875 z veřejného
dluhu více a větší úroky než ob
nášel dluh Suma o niž stát oši
zen obnáší 11123301 2 Od roka
1S70— 1874 počítáno při na kupo
váni zlata k placeni úrok 5 $121
427 vyli ažio
Kromě těchto dvou hlavních
podvodu dopouštěli se podvodníci
ještě mnohoých jiných menších
Mimphim Tenn 21 října
Vražda Dr L Bollard byl na
vyjiždeeod jakéhosi Andrewse
který! a něho pracoval střelen
Srí ti v se s koně prosil Andrewse
aby ho posadil Tento jej poa
dil načež don vypálil z druhé
hlAvně dvojky Zastaviv mrtvos
la na místi vraždy běžel do Ma
riou a udal se Vráh vykonal na
Bollardovi pomsta za bezdůvod
né týráni Zavražděný byl znám
co člověk surový a týravý
Dxsrvzft C1 21 října
Dnes prohledán malý činžovní
domek a nějž se před krátkém
několik itálakých hudebníka vy
stěhovalo Policista pátral po
příčině nesnesitelného pucbu ja
ký a domku toho po více dní vy
cházel K brože svoji nalezl ve
sklepě ítyry hnijící mrtvoly jed
na dospělého muže drahé tři
chlapců vesměs IlalianiS jimž
hrdla podříznuta byla Z vraždy
jfou oni itálští muzikanti kteří
se před krátkém a doma toho a z
města toho vystěhovali podezřeli
Chicaoo 21 října
Spiknutí železnic Zdi se že
mezi rozličnými východními ie
lesnicemi nastalo dorozumění v
příčině avýženi ieleaaiční sazby
Nová sazba kteráž jest výsledn
kem dorozuměni toho jest tatáž
jako před železniční válkou Pa
nuji oprávněné obavy že železni
ce sazba značněji ještě zvýší jak
mile plavba zastavena bode
Brigham Young Starý prorok
mormonfl má pořád ještě nesnáze
s opustivši ho milované póloví —
či ne milovanou třicátnid nebo
dokonce ještě více známou A nu
Eliza Young která se od něho
rozvésti dala Soudce McKean
oUsoudil jej k vyplaceni Ana Eli
zy 50 dol za každý měsíc od po
čátku procesu a k zaplacení ad
vokáta jichž požadavek 3000 dol
obnášel Brigham neposlechl
soudu a nezaplatil za to zase ma
šíroval tuhle nedávno do vězeni
Celá záležitost neni dosud vyřív
zena Young co prorok má svoa
hlava a úřady ji maji také kdo
as povolí r Život tohoto atarce
je zajisté podivuhoduý
i
Milwai kes 19 října
Soudce lynch Před dvěma
týdoy zavraždili bratří Ames a
Isak Couterright šerifa Bakcra v
Portageconnty Wia když je
chtěl z jednoho doma vyhnati
Dne ráno asi o třeti hodině při
šlo kolem 40 maskovaných muli
ku vězeni a Stevens Pointa kde
se vrahové ve vazbě nalézali
stráž svázali vypáčili dvéře vy
táhli vrahy z celí a pověsili je na
smrku podlo vězení se nacháze
jícím Cin ten spáchán rychle
a systematicky
Pachatelé nebylo lze poznat!
má se za to Ie přišli x blízkého
městečka Tlover
Lynchování přichází zde jadsi
do mody ač to spčUob barbarský
Často odpraven jest nevinný Ne
dávno přinesly jsme zpráva o
lynchování jistého Sc helia který
vlastni ženou obviněn byl ze
zprzněni a vraždy lestnáctileté
dívky později se ale zjistilo že
vraždu tu ze žárliyosti spáchala
jeho vlastni žena — udavačka Po
tom lynch ujte Ljnch je sprostá
vražda ale nikoliv výkon uraže
ná fpravedlnOřiti
Zpráva komise již uloženo vy
šetření zlořada najednatelně Red
Cloud doznává sice 2e jedoatel
Savill měl knihy ve velikém ne
pořádku a že jest k spravováni
d&ležitého úřadu indiánského jed
dnatele Despfisobíiý ale ujímá se
jej naproti obvinováni z nepocti
vých koaska Co se Delana týče
ta zpráva všecky obžaloby pro
íessora Msrshe za nedosti od Svod -něné
nebo úplni bezdůvodné po-
znamenává Dle smlouvy z roka
186S má rozdávání zboží mezi In
diány jeden armádní důstojník
přítomen býti ale předpisu toho
se nešetřilo lojvšak není ještě d&
kazem podvodu Komise sama
soudí žo počet Indiána jest pře
hnaný ale přes to pfedco nelze
ačítateiam dokázati že by byli
měli při tom zlý úmysl sčítáni
Indiána jest prý s velikými a mno
bými obtížemi spojeno Obvino
váni proC Marshe vzhledem k
Špatné jakosti a nedostatečnému
množství masa IndianSm dodáva
ného se prý neopravdilo K zá
věrku doporučuje zpráva komise
sesazeni Savilta neuzaviráni žád
ných kootrakta na dodávky se
Slavensera Martinem a McČons
nero odkázáni účt3 McConnových
ministerstvu spravedlnosti (práv
níma zástupci Spoj Státax neod
kladné změřeni vzdálenosti jed
natelen Keď Clouda Spotted Tail
od Cheyeune a Sidney nové sčí
táni IndiánB aby so nabídky k
dodávaní a dopravé zboží indián
ského přijímaly v některém pří
hodném městě na západě a nikoli
jako dosud v Novém Yorku aby
úřad vrchního dozorce jednáte
len zrušen byl aby byla ustanov
vena vojenská komise k uvážení
indiánské policie atJ
On Citt Fa 19 října
Strašné neštěstí Dnos shořel
ta nevelký oiužovný d&m Matka
jménrm Gentově odešla zastavíe
doma tři nedospělé dítky které
se pokusily o rozděláni ohně ▼
kom n ech pomocí kerasinu' Kera
sin vzňal se vyšlehnuvším z ka
men plamenem v konvici explo
doval vzňal Šatečky chlapce
oheft rozdělávající zdělil se v
krátkosti celé světnici a ztrávh
posléze Jcelý dúm Chlapec jsa
siralnS popilen zachránil se je
Iti s třináctiletou sestrou z hoří
cího stavení Ale čtyřletá holčič
ka která se před ohněm do kla
setka ukryla uhořela Popálený
hoch nevydrží -
BosTow 19 rfjnav
linuti temperenČní 75 ducLev
nich kteří se dnes k společné po
radě sesli vyzývají všecky dobré
občany aby v příští státní volbě
nevolili ani a demokraty ani a re
publikány ale jedině — s prohiki-
cionisty Ani jedna ani druhá
strana nechce prý zájm&m "stříd
mosti" — lépe puri lánské zabed
něnosti a nesnášenlivosti — slout
žiti -
New Yobk19 října
Zabavení Krajky hedbáví a
samet v ceně $35000 byly včera
v Livingstonovém krámě zabave
ny jelikož v celním deklaračním
líštou cena zboži toho značně níže
udána byla
Cocscit Bjlcffs Io 19 října
Uprchli z vězení Z 22 věznB
okresního vězeni uprchlo dces o
8 hod večerní devět Propilo
vali rařiže a prokepali zeď Do
sud neni po nich ani stopy
Zprávy z Čech
V Praze již mají také pouli
ční koňskou dráhu — Trvalo to
více lei než so uskutečnila Inu
ovšem než tam v té milé nali vla
sti nějaký projekt všechny ty
"instance" proběhne to zatím
mnoho vody nplyne s
Žertovné nedorozumnění V
pondělí dopol zavdala koňská
dráha v Praze příčinu k žertov
néma nedorozumnění Když u
báněl po PoHči vúz tramwayový
jel naproti němu venkovský po
voz Čím více kočí tramwaye
pískal tím spiše si dal vozka na
tom záležet aby se koleji držel
když pak byl proto zadržen us
dal že je poneprv v Praze a Že
tedy myslel že koleje naznačují
cestu pro obyčejné povozy kdež
to ekypáže a vozy poštovní mos
hou jezdit! kudy chtějí
Odvedené dítě V těchto
dnech odvedla prý jakái tuiaČka
llletého bocho ze Staré Bolesla
vi rodičům aby ho nejspíše k že-
brotě užila
Nehody a neštěstí V uhel
ných báních na Kladně byl v pá
tek horník A Nej tek zasypán a
usmrcen Zanechal zde dvě ma
lé dítky — Ve Spěch u Nového
Města n M přiblížila se dceruška
sadaře k ohni který otec u bou
dy rozžehl tak neopatrně žo na
ni šatečky chytily Když se otec
vrátil bylo již nešťastné dítě jeho
strašně zohavenou mrtvolou — V
železárně u Kněžic chtěl dělnik
V Blažek stařec OOletý vyhoditi
do povětří skalisko pomoci dyna
mitu Týž se předčasně vzňal a
popálil starce v obličeji že ihned
oslepl Kromě toho utrhl mu
dynamit pravou ruku Těžce ra
něný stařec dopraven byl do všeo
nemocnice kde sě o jho uzdra
veni pochybuje — Před týdnem u
dávil se v 1'odlesf (u Příbrami)
jedenáctiletý chlapec Fr Braniš
syn horníka při obědě malou
kfistkoa — Ve Veselí u Zákup ne
chala manželka zahradníka B
dvě dítky samotné doma Za její
nepřítomnosti přiblížilo se mladší
dvě leta staré k peci a vytáhlo z
ni kus hořícího dřeva od kterého
na něm Šat chytil Dítě se tak
silně popálilo že druhého dne
zemřelo
Sebevraždy Dne 9 září za
střelil se v Nové vsi u Dobříše
zámožný rolník Cibulka zanechav
po sobě přes CCOOzl jmění které
y závěti své před sebevraždou
napsané přátel 2 ru svým odkázal
K sebevraždě dohnaly ho rodins
né nešváry a i fix nice — Dne : 15 L
m oběsil se v České Lípě jistý
muž ze zármutku že mu žena ze
mřela Zastalo po něm několik
malých dětí — Dne 12 t m na
vštivil učitel z Bohutina (E Sm)
ochotnické divadlo v Bludoré (na
Moravě) O p31 noci dal si za
hrát pochod Hádeckého načež so
u blizskýh panských chlévfl za
střelil Příčina sebevraždy není
dosud známa
V zajeti tureckém Pod Kc
etovou v Bosně raněn byl dle
zprávy sem došlé a padl do zajetí
tnreckého Čech Vác Bezprska
lSletý stroj nik z Chlumce
Utopil dceru U ěnohrad
(na Moravě) nalezli v mlýnském
potoka 10 lotó děvče utopené i
poznali v něm nemanželskou
dcerku domkáře Jos P z Mohel
na Jjidé si vypravovali le dora
kář stál o bezživotí toho dítěte
jelikož by byl rád dědil něco pe
něz které mělo po matce a po
něvadž se domkář po dítěti svém
nesháněl a teprv lidé ma o mrt
vole řekli padlo na 6 skutečně
podezřeni že se vraždy té dopu
stil následkem čehož byl již zat
len
Zavraždil matku V Rokyt
nici podřezal 19 t m 151etý řez
nický pomocník matce své krk
tak ie okamžité byla sartva Aby
zločin ten utajil přinesl % vedlejší
kom Brky sekeru a rozsekal mrt
vola své matky na 23 kus a vše
chny ty kasy nasolil a uložil do
prázdného sudu od vina její po
zději zavalil do sklepa Na to
vzal 13 žl 24 kr všechny to pe
níze jel se nalézaly v domě a id
do hostince Uloviv si tam Špič
ku svěřil se s lim jednomu zná
mému vypravoval však událost
poněkud hlasitěji tak ie o vedlej
šího štola soased též některé slo%
vo' pochytil ' Tento nemeškal a
udal věc četnictvo načež zlosya
byl zatčen a soudu odevzdán
Honba na cikány Y noei na
20 záH ukradla tlupa cikin& v
Uhrách 16 kont A uprchla a nimi
na Moravu Sedláci uherští sto
povali zloděje až na Velehrad
Zde však kaldon stopa cikána
ztratili Dne 22 t m bylo pak
četnictva v Uh IlradiSti oznáme
no le se tlupa cikán& zdržuje u
Jankovic že má mnoho kont a
že je ku koupi nabízí Četotci o
debrali se proto do Jankovic a
obstoupili v noci s tamními sou
sedy tlupu probudili cikány a
svázali asi 8 nejsilnějších z nich
po dvou Káno vedli celou bando
do Hradiště s 6 povozy a 16 k o čí
mi Na cestě k Velehradu jako
na dané znamení zakroutili svá
zaní cikáni rukama řetízky pra
skly a cikáni prchli četní k2m
se podařilo z oněch sepjatých jen
dva polapitl ostatní se potuluji
po lesích Zbylá tlupa pozůstá
vající ještě z 32 osob samých to
cikánek a cikáňat dopravena by
la do Hradiště Cikáai se ihned
přiznali že všech 16 konf ukra
dli Nyní jsou všichni zavřeni
Po svatbě zatčen Dne 11
záři slav:i v Podbořanech jistý
párek s v Bj s&atek Mladým no
vomanželam byly však líbánky
brzo nemile přeruley čteních
byl totiž vojenský uprchlík ná
sledkem čehož byl četníky zatčen
a vojenským roud3m vydán
Zločincem a nešťastné lásky
Vojtěch Lucák ze Strýčkovic (o
krea přeštický) zamiloval se do
Anny Marešovy z téže obce a
děvče nebylo milostným slovSm
jonákovým nepřístupno Avšak
na domluva svých' rodila dalo
Vojtěchovi ze srdce svého výpo
věď Když pak ani prosby ani
výhružky nebyly a to aby v srd
ci dívčinu na novo roznítily u
hádku jiskru lásky tuť v duši
povrženého milovníka vznikla
touha pomsty Kdyi Anna se
sestrou a přítelkyni při senoseči
po práci odpočívaly přidružil se
k nim z nenadáni Lucák s dvoj
kou v ruce Polo jako Žertem a
polo do opravdy se tváře namířil
několikrát zbraň na dívku kte
ráž ulekaná se jí vyhýbala "Je
dna rána je Anno pro tebe a
druhá pro mne V S těmi slovy
znova namířil na dívka spustil
obě rány a — Anna sklesla skrván
cena na zem Udeřlv dívku ještě
několikrát pažbou odcházel Lu
cák z jevišti krvavého Činu s ci-
tem ukojené pomsty Annu do
nesli domB a přivolaný léřak
shledal že byla střelena do levé
ruky kterážto rána ač nikoli
smrtelnou přec nebezpečnou se
jeví ' Před porotním soudem pl
zeňským nezapíral Lucák činu
svého avšak dopustil prý se ho v
pomateni mysli Ostatně prý mu
Anna slíbila že společně s ním
zemře Porotci uznali cbžalova
uého jednohlasně vinným poku
sem vraždy načež ho odsoudil
soad k 21etémn těžkému Žaláři
Vražda Při stavbě železné
dráhy u Eisensteinu jest též mno
ho italských dělníka zaměstnáno:
Jeden z nich D Bossi zamiloval ]
se do dcery domkáře Ant Frische
v Eisensteinu a kdyi otec známo
sti té bránil tu se horkokrevný
milovník ve spolku se svým brat
třem Janem v úterý večer tajně i
dobytu své milenky v kradl a
chtěl ji násilně unésti - Otec zvě
děv o tom záměru uchopil ve své
rozčilenosti ručnici a chtěje nes
zvané tioety postrašili vypáliL
Ručnice byla jen nu slepo nabitá
a tak žádného z bratra neporani
la Ti ee však nyní vrhli na Fri
sebe a pobodali ho ostrými noži
tak nebezpečně le těžce poraně
ný domkář drahého dne zemřel
Pachatelé uprchli přes hranice do
Bavorska
Ohne V Hradisku (okres
jičínský) vyhořelo 10 září 6 sta
veni Skoda &422 zt pojistné
17001 Dne 16 t to o 8 bod
ráno vznikl oheň na parní pile
nad Kinžvartem (o krea plánský)
a znížil jí celou i kancelářemi a
byty dělníku čími Škoda na stan
veních 600001 a na dříví 15000
zl ep&sobená byla Pila jest ma
jetkem knížete Schcenburga a
byla ná 53000 zl i i dřívím pojí
Stěna Kominík A Dittrich ze
Sanger herku otee 5 dítek byl ři
tieím se komínem zabil : PHSina
ohni není vyšetřena— Ve Vále
ních u Kroměříže lehlo 10 t
28 statk& se viomi plUlaioýni
budovami popelem— 'Zpráva o
velkém požáru v Sacherlesu (a
Trb Svinfi) doplňujeme následa
jicím : V celku vyhořelo 2T domB
témlř do základu ' Z pohořelých
byli jen nikuíi a to a razii
částky pojiitSni Z li otce ne
zůstalo nel 13 stavení tilu Tli
vyniXeni vlci chytil aa atice II
Valné lat a dočti anaíJji t~~l-
Ul Podobně domkářka H Sc&ař
flerová atrpela doti těžké popá
le&ioy Oheň vypekl dod ae
ajilijiým spSsob#B v kSleS a
domkářky T Ktadlové a poně
vadž většina tnsltkého o2y vateL
stv byla na polt aji&J miao
doatov zateemtá&a roaJiřily
zhoubné plameny brzo aa všech
ny itrany Také S ku4 vepřo
vého dobytka v plamenech zahy
nulo Veškerá Skoda obaáli
£001)0 zl Pojistné obaáU pose
16000 zl
Povstání v Bosně a Hercego
vině Z bránic hereecovskích 1S
J!áH (Fur dopis N L)
ís bezpečného pramene e
dov Mim ie mútodriitel
stv!i násleiketn stižiusti v
ptmoenyeh výborů dilmat
ekch nařidib pozorovacímu
sboru aby netrpěl by se o
zbrjené sbory turecké ubl
ralv po lizem l rakouském a
Žádného se zbrani — buďsi
povstalec neb Turek — nx ú
zeuil našem netrpěl
IXÍI- sem zpráv v jak i
vára bezijoebyby jii teleírraf
ohlisil že vypuklo stáni
také v Tiskovci a Grahoru
nad Kninem a DerniSeui a
že svedli povstalci již pře
devčírem boj s tureekvmi
bašibozuky jož zahnali e
značnými ztrátami na útěk
2ía pomoc povstalcům v
okolí Tiskovce odebralo se
veera iSXi dob K ozbrojených
dobrovolníků z Kninu aler
iiími a v pHstich dnech ode
ber) se tamtéž silná četa do
bro rolníků z Ob rovce Sine
a okoli Možno se tudíž na
diti Že povstání za nčkolik
dnt po celé Hercegovině se
roziliH
V p sledním doptat j se ot
ván sdělil Že pntředko
vacl komise konsulův se ne
dodMala do-ud pražádného
výsledku [one% adž pnvstal
ci rozhodne olepreli úča
stenství při vyjedná fixil Jež
se melo diti v3Iostaru
Vůdce {nivstalců nevesin
ských Teko lavlovič wl
veltl takto poslu konsulův:
"Xejiůjdu do tureckého mě
sta abych vykládal útrapy
bratři komisi již vede lu
rek Sever paSe My od Tur
ků ničeho neočekáváme a
také od nich ničeho nechce
me Ilud padneme aneb si
dobudeme se zbrani v rukou
svobodu a zbavíme sejita
tureckého Toto nae roz
hodnuti nezvrátí žádni vel
moc tyto se nesmčji ani do
naS?ho boje misiti pnčradl
důfiřuji aneb se tvaí ja
koby dúvčřovaly Turkům"
Když tato odpověď d£la
konsulů rozhodli se Že sami
půjdou do tábora pvsta!ců
nevesiftskch aby osobné
proiailuvill a náčelníky IX
stali vřak tutéž odpovM
Zpráv této můžete úplně
dúvěřovati poněvadž jest
čerpána z pramenů nej spo
lehlivějších Jednaloť se konsulům pře
de lim o to aby zdrželi vá
lečnou akci povstalců avak
vůdcové povstalců Ljuhibra
tiS TetkoviČ Pavlovič Vu
kalovič Tomálevič Sočica
a 5amoniČ se umluvili že
souiasne na viech stranách
udeři na Turky a že tak d i-
ji ncjarozumitemějiiod poved
konsulúm lián tento jak s
posledních bojů vidao se
povstalcům úplně podařil
Válečné operace Turků
byly Ljubibratičem úplně
zmireny a Turci s citelný
mi icrátami zahnáni do Tre
bin Podobně se vedlo Turkům
z© Stolce a Biledže již byli
u Dabru od xvstalců pod
vojvodou Miličevičetu na
hlavu poraženi vojsko tu
recké jež vedl Selim pale
ze Stolce a Netížit pale z
Biledže bvlo úplně rozprá
šeno od 700 povstalců a W0
Černohorců
Následkem těchto porá
žek musí se Turci obmeziti
na obranu dokud nedosta
nou nových posil z Klek
Lze Tšak o tom pochybova
ti le sc Turci opět k útoku
v zel opi an posavádni jejich
sily v líercegovině z viUi
fiásli úplně json zničeny
Mimo to pHbližI se brzo do
ba deířú jež vojsku ture
ckému každý podnik úpíaě
rriclným účicl
ElcrsS pcd3týkám že
fcrvcli- r-3 srbriíé Iervil
pa5e byl otlwdin a plia
do Albánie kdež jmenoria
velitelem ["ozorovaeiho sl
ru na hranicích černohor
ských Z hranic hereevskveh 19
září (Pův dopis L)
PovsLáal nabývá co dea
Tčtilch rozměnil Přivě do
šly bezvčaé zprávy že i
Kdel jtlnich hraaie Čerac
rských vypuklo povstaň!
a že %" příštích daech také
Miriditě Ottové a Klimentt
r Albánii se vzbuřL
Ve S kádru neni Žádného
vojska a ltiJ mužů redifů
jii tam přibyli jsou v aej
bidnčjslm stavu tataich
lil praporů jež maji a po
ložití podél hranic čeraohr
skýchse dtsud nedostavilo
bezpochyby jsou jeisě někde
v Malé Asii
Povstání jež vypuklo v
sobotu v okolí Tiskovce rtz
siřilo se iiž jo celera uzeni
až k li v nu povstalci v oko
li tom bojuji velmi statečně
juce vydatně podporováni
obyvateístveca dalsaatským
Včera udeřili na Turky u
IXbryně lVbrvi a za
hnali je ke Trávníku Zav
dítky a starci prchají z těch
to končia do Iřalmacie
Dovídáni se le koasulové
již se odebrali da Trcbiaě
{ozvali k sobě vůdc puvsta
lecké I-jubibratiče a Peku
Pavlovice To vSak odrě
tilt po zvíátn!lchposWh že
do Trebině nepůjdou tokud
Turci Trebini nevykhdi že
slibům Serverai-aiepražld-né
viry nepřikládají a že
buJm Uovati až do jiíed
ni krůpěie krve
Jet j-x-hyhao adx ka
sulové ještě setrvají r Tre
bini poněvadž nyní úplného
přesvědčeni nabyli le ne
mohou své p!áal splnili
Zpráva že Turci opět jo
ruiili srbké hrank-e u Lží
ce byla wl pvtalců velmi
radostně přijata ivstalvi
jstu přes včlčeni že Turci
takto sami přinutí Srbsko
abv zakrvčili %jeaškv
Z I řalniaeie lebraíi se do
í erné Hory lékaři dr rytiř
Dani drMietič dr To
mič a dr Pervaa aby při
spěli svou pumoel raněný v:
Iovstaleum ýpomcnýtI
Ur zaderský Vyslal na své
útraty dra Mieheliho Muao
to odeslal d Černé Hory 10
beden cupaninv obvazků a
léků
WEST I)L T Neb hjm lIi
Oiaá rvdakr -p Z"
My ailpdepaaé 1ji
tímto o tav a virv&WaMMii pa
na P PvplJi!a 2 a#zaáa p
Ípi!a co práv nika (a4v wkála
le a! nvá a4 rrpataci n vfbMeaý
rv2i a ca (rraviotAlava pr
řádaý a ptvt fk- mtjktt rvlaůtkf 4
4ai vaiiLaa maž—- by
lť-kh dkaal a t {!!
jako vidit Ja vsor sřiaNt
tánaa a jh cla rči a
aaáftOt— -tak 1 Cvckavé
ale i Asxrikáae a N)aci jao
pwí Jka rí!ví a kalaf vWh4
aik ve W#t Pinat s p T Popi
li len rš J i thoia — S icť
JoMtf Irviák— lvl rwtia
AaU Pwtta— Jak Zma—
JuLa Malf Joct Za
Praak ISkála— AaL llrdlka
Joa Ma'ý— Juha Marek—
V Maiý —
ClUCAíiO llLtl říj
Milý redaktore !
Ía# 17 tmjae mU také aá
boJeeakf piksik"— K Jv I kdb
eící doprovodili r!k svJaa
ký do koaUla sp4t2k2 potiM
aa peeize a koulak& dvéří —
Nel se jim víak 121 ~ vypofUo
zatím aplynaly tři Itvni hodiny
Byla to traae l!aJká chvíle a
proto (kiSlt nekuří Uov vá
tého spolka by ksdb jltk alj
koa zaicULa-— piuH tedy zná
mou : ZtraUa jem 'taj J a o
bBtvo aeWroacIáJal ekl4
aa pooiátaoet vlbefdk vrat do
provázelo hedh-a s{4w i
Vmpmit" čk ai třikráte
poalal zákaz ale ai platao aá
boleá ov2ky sahali jedaea křeč
kovat kaj4a zlu!a "kajioe
a zneU lim dále tím hlaai
Veleba f př i vzal tato
váaaao: avlko abolhe etáia
tak k ardi le se lei ae]#pile snad
ljAp4aak ponilatt aby sarza
toat spláehaal a nola4 4det i
si pak 4a zanotoval s "ZaZia
jaew dnUl Lidi to byl frmoi
OesvědčedL
aXMJUxju-i rabova xui vazvf-a
ezao t poi&avmt zÁMlkoa :
p-c Ň ak Wa4o IS hi-líll
Vác Krvf e w 25 dab „
3 VarUa NV 31 hj- 1?TS
V IWntk 31
r I lvb- Wv d li břaaa
lri J 11 Nv io Si ha
lT
I w a
ZaLJ0 pv Kliw I~W
I r MíM 0-:ív 3£ 111
Vit Pyr a Pv 13 roí
J KUl k -2
Jaat Kaks- Tt
Ja Vak
JtaLMuk
J Nwtaf t "
J PWjWÍ 14
Jaa Xhma 12 -
rtwkf - - ir -
f a PUeák - - 11 -
Íšaakal li
Je Utaal " Í"J
Ja Bcaaoaka II
I r ata!k - - 9 -Jaa
Jadrik
Jaa JIřJo - 7
Jak llab - 13
Fr FaaU 31
IV
in
T x a a
C"dř LM-kftoviloai2r(2 1T
T ZavaJLl " 44 m
T Malk 1
Žavi Hj Umx 2í
Jje ÍílI ja
SI Staaaaoe M - iU ti It-v-
o HT4 Tw lvcřák !#% dol
-i ien4í !: Kalibr EmS !
I jcea do 3! hja ISTi Jk !
CkaraA lao do tl loiaa
Fr SeLika llliaIoo ři2 V
Jo Novák slaaaaa do JV ldto£á j
4alTK
I
UstirnjL
— - Ta eo aa ir-j od Vá
5rdaý pvaira T
J4#tt národa v ee v Ciiaz Co
vf: ivu
D F ELUaf — Ot4rlU ]o
Fraak JLiVptka 5traa
&ti — p Z4r — ItS-ÍTT j-wae eb
driL Na avLar !
5Hlpáa tíau VykovisM
Taia3 přáai atraa prttiVeoaa
— — — trei!
Jedk llaaok Miam ivikajaa
i ar%al a ejL Vy aaáxo
jx~mso do 3uV Vřva 17 Z
Ahh aitá aie Na a-ia-r !
Fr KbLlka 1 4— V5o v poíáK
ka Jo Sula TC V— Tří JíCa ]
podali vpiutit Na alar!
Jaa Navák áwaaeaa — 'odaJT
LUpcda 1jt Wa i4
v
LIKCOLTS KZtX
Fmak Voy ka A Ja OtraJovec
zaalMU caaf aura
!por%!í tm krmiaalaa
kteH k Liarole př]4o ty
wm — — wwam- www w wwvtvw
ebtoley txa4
NWpi La£r % ttWviay v-
by draka a jbor4 4itaiky i
viiy po rť
S á-lo svo viovaay kraťasy
i 4 Fraa k VMy ka a
Jaaaoa OirmJovec
říT-l) LINCOLN NES
V sobotu da 30L Kjo t r
odlf vatt so bifelo v mim
SKVĚLÝ PLES!!!
Bod to prvai lakata v lmu
aovtaa Ua ktirrf jt iJ vtktJ
a vvBAaLaa vWowřay m
kalJí co ajUpo pobav tL
O cbstaá jdla a vju?a4 aápo%
je jo4 po£aráoo a
vstupná obaál pouz -ti
Koiáci! Tí— Ja 1 ata
tackai svoa aávlížvoa poclito!
"Naaiarr
M- b uosrr
li2k kootiak
Z Fc=t2t tfi Frt2S22t
CŽtCHOVÉ a MOILWANÉ!
OdfotHJetBo Vám vioaa aál
aoj4 aáooWaf kla4 víčko dna
ku ztoli alpii jakeou a eta
Uk mijra jckJU Uciai atk Jo koa
pili aoeallete!
Slavte se poaa Joaoy a kood
pí ee ata joat fcál obao4--£#N
dí-ae ja aáa kíXif aavii vtra
Ul t Uaaf a vidy jA ziiiSéa
4 akr 4 k WíCai Mbtvl~
Pt rie vlidai
V auooia dao 23 řija
Trk ptfiěžiL
Zlato
kizj JJ! á-jtw IA%
Uplsy SioIUtÍ
U S J-S od VI _lT-i
U S e4 l?Í3w_lli
U S "S3 nové 1 íni
l'SM9 i
r s sa a i$s_
r s 6
in?
li i
i t
ly státaL
3(4aurt 191 YIria t £
TaOMMto 4i N i arW'-% rt
Ta- XCajrfcr4H
t-fiay 2e Itsailai
Wira Ueioa y Tt
Pa ~-ic Xxl -
N T CVatral
iii
liaricsa
Mk-áJi-a tVatral
Paal
Fort Ta
Trr liaas-_
lbJo 4 Mlnv_
Lak 5Ír
Isdiajva Csrai
llHaM Ctur2_
Vio Pai5- _
I3
Tri pla&srž
CHICAGO
Hocaja — — TJS4
KzMca—iaxka i L tlli-4t_r
zrcaicazá4jLai 54—34
JeSaaea — l fo
eva — 32 — 34
áto — aáfdaí lt — SSx-
— 112S
at-araa — #2215
ráxaaaji- LI J gZo
NEW TOSK-:
fteatra JarkaLL tUI —LIT
22 IL21 flA
al?i4 Srrá iUT — 11?
2o L0e
KakaKcv €T— T5c
tHree ii— 4S
iaia t23L©
-ÍtXT%
-SUT
PáJWki
ST LOUIS-
ftoCZva — iCtl — i0ř
Kzt8ra — l U I IV— t jST
aápofj otrvoaá 14 — t JT
aractjca — rin íl tmí 32
vaa — 2 liaWí
Irro— T—
ráixZA — lil
12 Li
oto— tl2Jí
CiiL-u pliti:
a OvLaSC T va
N Tork
Triy ttrejsii
uvaaTooa 14 na
(AasjL poaixo píait: IX Jítrm
atorLakaJj tSJW l pí j
2S mmtl 1 4 £poey] ja 2 r)
Moaka 2 tol 2T2 1
FVaiít Jarka lA3dL IJl
Ft- ka!iJU_lU5d—
Sak-ařice 1KUZJL
Bavlaawidifiia
Bavlaa Orkaaa
PJza)XtS taft
Píoieo aura SH Lkv aL Ji_rJSI
Zl& m S2 w 4w — 14
J!mm w T —
Ove T illi
U2Um 4 ti llo 0- L2
l Lo aovio Živáko Jo— 2 kr
Kp V aL LIS— $U
K liftra avaala 50— kr
raiaao zL 1-SL25
pJS itaj j
loakým joóaaScIeat rodák &Uk
Joatv Parya Staa al 4o4 21
veikýck pobjvaick piar4£
Haaeesa xboo C r přVvmm vk
UátAT oovfdk oocovmkat f
kt o amuaié pcavo kiidtrWil
wjmmm OVOCZ S fJLf
mmxp±a atn prvi
rieke JetlodA w
-ř-za a Zim T ra j
- Jk Prsarseua ramrtv
li
5-aMa tr-oaěa ltios vt--
12 1U lil
N Ort 13 _li lt
Oažtwt T- H
5 Lo%i_ _J0L 11 U
v zrTrt_ lz~j v-
: tr-k vt~" iftr"-:: i r
1 1: li tx r_a _
ir_cz — ]
Á
1