Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 20, 1875, Image 4

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    The Bohemian Weekly
POKROK ZÁPADU"
l a nd aad efcrap i4rtUlii rordium for
U ut iniuha a buninraawa ilifrf briutf
ta tnuluoin lnu bmiliraof IWhrttuan
NaUoaailly HraJm
RATZ Or ADVXRTIíilSa
Vokmí NutloM Ma rr l'" bT I" oUi
M rl Hinlr iMrrtiua ku lhn twt
fttaiiim l-rtirm-ui
„Mdiiun yntlt li on
OMMllk 7'W
: i im
ar(rr acra bjr contrart
a- Huiikh carda 41VUO a rear
Jízda drah v Omaha
V) OMAHV Z OMAUA
ltaily Kitraa J 'mI
Iaily M11W J Ok r_
lnuly rilJ„ - 4& xly-
U So rno
„ 5 OUO-lp
S 00 rai
41 „
DRAHA BIRUNUTONSKÁ
ItpiHi
kl !_
1000 rum
„J Uodp-
CHICAOO ROCK ISLASD PAClřlC
MU W mI — i JO rno
kirrr W wriw 11
CUICAOO a ÍIORTHWt!TERS
Mail
Eliwaaa--
_ ! a od
l ruw
5 1 0 rtu
ZiUodd
KAKSA4 CITT T JOZ k C BU
Muraiof Kkarraa _! rkoo _
Maaiatf fcrrM M ""'l'
OMAUA M WWT á slOCX CITY
a PACiriC
Mali fckiraa 1Blí
Vyjttta aniie
„s 1S rio
POŠTOVNÍ HODINY
ii irt)inuu ar d-aa:
_ „ ilw H lwlm rknu
(t 4 d
! uU)'
""' k 1 awil
Pra katal
Prw ekd
Prwjia
rVa rrr _ '
V B#dkli utrrtrk ar Nla od II d I odj
Pmaai ři bai l-oi-
Zakkpade -kodp
X řW 'k
jma- ~ — s wlj
Za §mr
i
C" t Yoi potiuiir
OBCHODNÍ přehled
IMkKltOK ZAPADI
tnkniik nidttlck lí iilBWl'
it kM ktrr " ft-Maliir
a ra - 1 S-' -%art- V1'"'
a iuuií tasila'"
Tkaaaraa a rl a
1'arnliam ulC 1 : hjk-i
J A'lra t
OMAHA XEH
OHAHA WEELT BEE
THE OMAHA DAILY BEE
Iirtxu liat MiM a j4aii wl
_ HiHuiwutru
wiiiii a arjrii iwl rr- UtJi ta
M aa ruk — 11 r aa la
1'OKIIOK
(aoa(M or thi aur)
m 1 Tl M rurnlium Htr
xw f __á iMn ta th oni v lw-b-tia
CTewiM' awl bímuMt w wiU
_ ik_ -t-i- It irrolta a r-ry nu
aaort at-ruir a~iim
I Matk
ri-
Čoslrý liostiiioc
ét lAoti iaai Utrartko p't
ataat a abatna! drti
VXCIaAV KUČERA
líci ait raa) "Praa"
OMAHA NEB
Ptejte e na "Bohzmias HaLl"
CaaaacSuta 'r U-b tlro liVtvinY
amUik
Franty Pivoňky
NOVY HOSTINEC ČESKY
V OMAUA NEB
a4W aaaratt dva hUAf aJ rjta
valck ioai
v-roh 7€tJohtH0H ulice
Kraaalb UbtMI ilc %y i'V
ttmt pvkrmr aaíl ktT "
OltAOW atraa pnai a krajia Uuc tMrt
éauaUaak s vlaalai
Čechové v Salině Co !
Chcete-U dobré zboží v oboru
Mr SEDLÁŘSKÉM
kaaujt a4
g F Steldl
▼ Crete na Main Avenue proti
českému kováři
ZABalat lUl tMb rill
W aajakladaajíi aci itrraalitiii bo
I a a-itajlt ay irrkkf tra-t
aa rkató" Za rkrfkao xlli I rci ar rařt
yttlJhr a lKrrtKRilx a I' Ití iaat dubrr bu-4aka-U
kut~au 4 ekb ar41r Itii)
Xenecb vyadáaii si vlasy
když to rafilei zameziti užíváním
Ha11's VfgUble Sicilian Hair
lienewer
Jo Fremont Neb a okol í!
WUayaaat akrrral a rraaaoal lka iaiaaa
OaAXOxr
roh ulic Broad 4 Čtvrté
Ma t tácky rtstkky kJi by W w
Batktavoa Obaluka to aajakUo
a4 Jaka Bkalranl
(SU
a ku m
Joa WUnei
FARMERS' HOME
řeský
i tétra Rankií
▼ Schuyler ColtaX County NH
Uaaaanuia r"t rrtaka n
kíi wtll tra Oaaaka jaka taal-
a Pg a arrarWťt- ar
razdar! Peter Rakk
Dc~3t fzrrírúv
d-cv i:ooTir:zc
Jana Janečka
r-klauvlávrCorraalX CkTjt
TkK a raka airřaj Bt4 lakot t
rJ Ta-kBiay laa a --
1 a- Wa-U tMt arlUMl l
ra-a ' a
0 tt J" J18
Plovoucí světlárný na vyso
kém moři
Zjitéžejii mnohé vynalesa
vé hlavě napadla myšlen kaneby-lo-li
by možná na vysokém moři
zříditi — pa hlavní cotě kterou
KhIS přeBOtean uírají — svétlar
ny (majáky)? Těmito majáky by
tie ukazoval lodem mčr kterým
by plouly a v pádu jakéhokoliv
neStěnií by e mohlo mužstvu a
ceHtojíoím k pomoci přinpíti
Oviem 2e sobe každý devedopřed
Htaviti ty veliké obtíže kterých
by bylo ííi zřizenl takovích plo
voucích evetláren překonali aby
na jiMtéra miste všemu povětří
bouřím a vzteklým vlnám vzdo
rovat! mohly
AvSak vzdor všum takovým
námitkám doatavil tte nyní jistí
námořní kapitán jménem R
STÍbo Harriti který nyní v I)u
buqu% lowa žije do Filadelfie
před výntavní komisi aby tam
předložil plán dlo kterého by ho
celá řadu plovoucích Mlaiiie přes
oceán zříditi dala aby sloužily
lo'lim mezi Kvropou a Amerikou
plovoucím
Nárh jeho řelí k tomu aby so
zřídily železné plovoucí svéllars
ny dole široké a nahoru so úžící
tak Že by širokým spodkem na
vodí požívaly — Na nejvyssím
vrcholu mají míti ouvétlovacf
aparát [od ním telegrafickou of-
fice o patro níže iniitiiostě pro
obMÍdku 40 in už 5 a v nojdolejší
dutině záxbárny pro potravu a
uhlí nápotoiu dosti prostory nej
méné pro 100 osob zachráněných
z rozkotaných lodi Mimo toho
nenní též žádoucí počet ochran
ných lodic iicházeli z nichž by
návěStní praporec vlál a pro pří
štích 21 hoddin povětrnost ne o
znamovala Avlak bude ho mnohý tázali:
"Kterak dttati v prostřed oceá
nu zprávo od proroka povětrno
li z Washingtonu na těchto osa
motnělých uvětlámách ?" — Jed
noduše tím tpaobem že by tyto
světlárný nud podmořt-kým la
nem telegrafickým plouly a kte
rým by e upojila k třJá zvlášt
ním drátem a tak v nepřetržitém
Htyku ftúla a Evropou Amerikou
i všemi ostatními evětlárnami
Každá ttvětlárna má býti na
evém uúbtž třemi téŽkými kotva
mi upevněná Tím p&nobem má
býti poloha podmořského lana '
pojištěna a snadnější kontrola I
správek umožněna—
l- B — I
noiem plovoucí loue oodrzi na
těcLfcu suuuíck neustále telcvras
fické zprávy s obou pevnin a ]o-
dávají sami o sobě návěští— Jeli-
kož tyto svetlárny pouze na 50
námořních mil od sebe vzdálené
býtí mají neušly by lodě tím I
směrem plovoucí nikdy jich po I
zomonti a při naatálém neltěstt 1
stiaano k pomoci přispěli by se I
mohlo tím spíše an by v pádu I
potřeby i vydatnější síly telegra-
tuky povolány býti mohly
Ptán tento jest velikolepý a dle
všeho stává i možnosti k prove-
lení— stál by ale mnoho milio-
nu
"Ty se mohou opatřit! !" volá I
nadšený vynálezce Velkým ná-
mořní obchod provozujícím stá-
tSrajako: Anglii Francii Ně-
mecku a Spojenýra slát&m kteří
každoročně tolik lidí lodí a zboží 1
na vysokém moři ztrácejí ra u a i I
na tom záležeti aby t a k o v ý I
plán ukntečiiěn byl
Stálo by toto zařízeni okolo 32
milionS mini kapitán Harris
sitad b% se to siravilo i o několik
miIion& laciněi — Poiištuiícím
_ _
sjlečn wtem námořním jakož 1
společnostem telegrafním a pla-
vebním musí na takovémto zaři
zeni zvláště zák-žetí a vším prá-
vem se možoá od nich značných
příepěvkS nadití
Kapitán Harris jest nesmirně pro
svfij plán nadŠenýTato myšlenka
: -2 m i::inK rSI t A-
I — ' 1
břeiako zastupují projekty ro-
lřnťK drnbS vdnlorUvlv
podpory a povzDazeni zasluhuje
zaiisté tou samou měrou i tato
J
velká myšlenka všeobené pozor-
nosti Toněvadl nad mežnosU
i il u
ipiuveucm učtu ruwiiH) u ni-
cin pochyba vati
CO dámy VŠeCkO Viděťl Chtějí
Ženská zvědavost jesť již ode
lávna předmětem vtípQ rozlič-
lttrnnriatS liovolanvctk i ne -
—
povolanycl) A sRuiecne jesi iaae
iosti zajímavo viueu a aiyseti
W a T
na jaké rozmanité věci se dámy
fasto vyptávají V jednom vel
kém obrázkovém časopise pro
ženské v němí volno jest abo-
nentkám a čtenářkám klásti nej
různější dotazy dočetli jsme se
mezi jinými také následujících o
tázek "Jedna nevědomá se ta
že kterak si má své staré modré
šaty hedbávné po modě zřídit
aby nevypadaly příliš mladistvě
Ta dáma není "příliš mladistvá"
a přece se ji zlíbilo podepsali
"nevědomá" Jiná dáma rada
bv věděla kterak má práti své
bílé laty a podepsala se takto:
"Mladá malá brunetka z venko
v"_neni-li2 v tomto podpisu
akrvto nabídnu! k sňatku l Dále
Um nalézáme "paní kteráž ne
Kvla nikdy zvědavá" pak jest
tm ie(jna "dobrého srdce44 která
ae táie no prostředku k vyhubení
honaenek dále jedna "jovialní"
kteráž by ráda věděla jak má
mju házet a azalkami jena "blou
anivá" jiné dámy podepsaly
Mk vSt jabloňový "kvřt broskvo
vý" "plané kvítko lesní" '♦planá
rSže" atd Další podpůty ju:
"Malá éerná dívka" "zlé dšvře"
"jiatá mladá ženuška" 4hnédu
oká" "malá kočička" "jedna
která se neustále usmívá" (také
když si dává zub trhat?) "malá
sraědá žonuika" "jedna předpla
tí tel ka velkým modrým okem"
"Černooká Esraeralda "škaredá
černooká" (ta se patrně považuje
za Hpanilou) "zkušená stará že
na" "osmiletá elegantní paní''
(snad z Východní Indie kde jsou
již devítileté matky) "Jedna
mera by rada všechno védéla a
táže se po knize v níž nalézají
se vzory k zamilovaným dopi
sům kdežto družka její o sobě
skroměji dí Že "snad by se hodU
la za nevěstu" a táže se po pro
středku kterak se má zbavit ne
pěkného lesku v obličeji Ko
necně ohlašuje se jodna jakožto
"hoiká prenumerautka a knírka
mi" Kozumí se že ji tato mužská
okrasa mrzí a proto posílá do ve
řejnosti důvěrnou otázku:Kterak
se mám Knír zbavit? Jsem jinak
dost hezká ba skoro krásná ale
moje kníry jsou přílii znalé ač
koliv mám teprv 16 let"- V skut
ku jest to nemilá situace a člověk
si muže snadno dředstavit tu ne
dockavost s kterouž po 14 dnech
"hezká skoro krásná" tazatel ka {
rozevírá nové číslu Časopisu v
němž pod záhlavým "kníry" Stá
při podpisu: "Terez C které
má také kníry" následující odpo
věď: "Jsto-lí jinak hezká nedě
lette si m knírami žádné starosti
Brunetky mívají kníry často a již
nejednou jsem od mužských sly
šela že dělají dámu interasantní
nejlépe tedy neuživati proti nim
žádných prostředku" Jak asi u
těšeně působí na vousatou šest
náctiletou krásotinku neutěšená
zpráva že proti knirám není
vlastně žádného prostředku !
Slečna A má na nose bradavic
ku a hledá duši stejně smýšlející
s podobnou bradavickou aby se
s ní o vyhubení tohoto výr&stku
s{olecně pokusila Slečna B rá
da by se zbavila kuřího oka a
hledá na ně odbíratele nebo ale
spoň dobrou radu Slečna C má
zrzavé vlasy a táže se lisdstva
kterak si z nich má udělat světlo
hnědé nebo černé atd atd Nej
většf místo zaujímají dotazy o
toiletě "Sirotek táže se veřej no-
sti m&že-li k svým smutkovým
šatům nosili bílé manžety a bílý
límec "Mladá paní z venkova'
ítteraz so "ještě nesnusenou na
zývá ráda by věděla jaké šaty
má v lázních nosili (zdali snad
mužské nebo ženské) Jedna
"sprostá odběratelka" chce vědět
kterak si má pořídit černé kloto-
vé Šaty aby byly lehké jedno
dut bé moderní elegantní laciné
a trvánlivé — nic více
Jista "llortenie popisuje svou
osobu však neudává zvláštní zna-
mení a zapřísahá miliony družek
aby jí poradily z jaké látky jas
ké barvy a jakého střihu si má
zhotoviti své nedbalkv Jaký
i - -i
manifest slečna Ilortensie asi vy-
dá až si dude chtít řídit Šat sva-
tební !
Jedna "kudrnatá" chce znátt
barvu která jí nejlépe sluší má
prý kudrnaté kaitanové vlasy a
hnědé oči "Malá tlustá" táže se
v rozpacích: "Bj la bych sice do
sti hezká mám ale obličej příliš
kulatý kterak se mám asi frizi
I rovat abych tloušku svého obli
I řeje poněkud paralysovala?'
Někdy dotýkají se otázky dám
laké iřcdmětfi dosti delikátních
I
Jedna wiravuie že icst mladou
1
1 ženou která se z lasRy provdala
la s manželem svm posud v nez
kaleném Štěstí žila nyní ale Že ji
ztrpčuj domácnost ostrý jazyk
její švagrové I táže se jakého
I prostředku má proti ni užíti
Jistá -mlada paní zase neví
eo má udělat ze svého závoje sva-
I thnfkn Jiná imrl kliriimktliln
I
2000 potřebovaných známek o-
Stoenich a nevi co snimi točíti
X t i v
ma -uernooaa aooneuiaa ence
znáti prostředek aby měla ně-
I "
hobílé ruce Jedna slečna se taže
I iroc se nem&že provdati když
iií íin(kx v- t
—vm w
I jí odpovídá jistá Nina že má pou-
žít na mistě vějíře zápisu na rea -
lity po tatínkovi ina-li totiž ja
"Malá brunetka" se táže
jakou ruínl prací uy meia obua -
řiti mladého rauže kterv neni ieií
příbuzný jemuž ale je vzdor to-
ma nakloněna a který nekouří"
tnliln k£ZlrAarAlrn
I V" J "~
vo železniční pro nekuřáky ř) A
I - - _
Uk to dále do nekonečna
hyi ty to skutečný div kdyby je-
djný redaktor všechny tyto do%
J tasy dovedl zodpovědíti
"Slovan"
HOSPOdárStVÍ
Léčivé účinky křenu Křen
I patří do rodu lžicnikovitych do-
macícb známe dva druby křenu
se totii křen lékařský a křen ku-
_Iaa# B k a a a
chynKy uoa aruny obsattujt
mnoho léčivých látek jako trpkou
pryskyřici bílkovinu klovatinu
Cpaveic leaea saaru a prcnavi
I oleje Námořníkovi jemuž hrox
zí oa moři od slaných jídel skor-
t but jest křen výteřnýra lékem a
proto se v pqmořskf cn krajích
ve velkém množství sází Co lé-
I ku užívá se křenu při zašlemova-
ných trubÍcithobtížích kamenem
těžkém močeul n torna bodl se
I _ ' # ar 1 O _ _1
- i terna reikev a pivem svuae-
oým rdí křeu jil aUrý domáci
lékař Hufcland který- rooíovou
nemoci trpěl Křen pomáhá ta
ké ůzkoprsýnV těm - kteří trpí
krátkým dechem nebo nočním
svíráním prsou dušným kašlem
V případech takových užívá ae
rozstrouhaný křen medem nebo
cukrkandlem slazený obzvlášť
před spaním t Kdo pak nezná
dále účinku křenu ve plackách
křenových cil i náplastech zaděla
ných a černou moukou nebo hoř
čicí a octem PH boleni zubu na
třeme klficek anebo kus kůže na
strouhaným křenem a položíme
jej za ucho na protější straně
kde zub bolí Jesli zub dutý
můžeme do něho vložit kousek
křenu Při ozábnnti nebo omrz
nutí také pomáhá křen Roxt rou
hejme jej docela jemně a na určis
tou míru křenu dejme třikrát to
lik vařící vdy to jest například
na lot křenu tři loty horké vody
Do této spařeníny strčme nohy
jak jen v ní mfižeme vydržet a
nechrne je tam až veda vystydne
To opakujeme vícekrát před spa
ním" Při nebezpené spile u dětí
pomohlo již mnohému teplé mytí
octem nalitým na rozstrouhaný
křen Arci musíme při mytí býti
opatrnými a k usušení bráti na
hřáté pleny — Rozřezaný čerstvý
křen s pivem a cukrem zavařený
užívá se co dobrý prostředek pro-
ti vodnatelnosti těžkému zažívá-
ní a střídavé zimnici také při
nemocech jazyka zvlášť při os
chromení Staří užívali roztrou
baný křen aneb černou řetkev s
březnovým sněhem k nabytí krá
sy anebo míchali čerstvou Šťávu
z vinných hrozní s křenem a za
háněli tím pihy — Také natíráni I
ochromených úd5 křenem a oba- I
lení ve vatu neb inaštěnou vlnu I
ukázalo se prospěšným Spařený
střoahaný křen s popelem solí a
Šálkem šafránového odvaru užívá
se ke koupelím na nohy již od I
středověku při zaraženém neb
dlouhém měsíčném žen Křen
daří so všude ve vlhké a bujné
pfidě Potřebujeme jen kus ko-
řene na příc do země položit a vj
několika letech máme hojnost I
silných a dlouhých kořenu jež I
ani ze země vypuditi nelze
Léky bez příchutě
Jistý vyhlášený Novo Yorkský
lékař stěžoval sobě panu Dundas
Dick i Co že jejich Sandelwood I
Oil ITMitHiileu vt-lmi ř1f tAm£f I
zázračně vyléčí thorobních že
ale jeden z jeho nemocných je
bez výsledku užíval Odjfcvědě-
lo 86 rau že mnoho padělaných
vc' P°l0kný-r& obchodu nachází
ío tuJi Jeno Pnt pravých
Saudelwood Oíl Capsules neužít
val Při bližším vyšetřování se
také pravdivost tohoto před po
kládáni dokázala
Co se tomuto lékaři přihodilot ]
maže se také jinému stati a firma
Duitda-H Dick ii Co používá tudiŽ
i tuto příležitost by lékaři a lékár
níky před tímto paděláním varo
vala
Lékařové kteří tyto Capsuly
N12 lnoa preaepsau budou zaji-
-
ie P"racovau v preapisovam
lasa
neboť obsahují nej čistší olej v
nejlepŠÍ a nejlaciuější farmě
liumlan Dick £ Co
potřebují vice sandálového
dřeva než všichni velko a ma
loobchod nici v lékách a parfu
mech v celých spoj státech do
hromady spotřebují a to jest je
diná příčina proí čistý olej se n
ních laciněji prodává v oněch
Capsnlech než v jiné ftrmě
Ulej se sandálového dřeva
I _ _ - - _
zatlačí rycnie všechny ostatní
I x _
i rvireuy hmhí jesx
třeba by se jisté vyléčení v 6 neb
v 8 dnech docílilo —
Sotase muže jiný lék tako-
vf mi výsledky honositi
Dumla Dick cfr Co inělkél
Caule rozluštily hádanku po
lékařové
které nejznamenitějŠí
i miihn století liikT&ll 1liř nonM
I
jemnou příchuť při užíváni od -
stra nití
_-s:„r
i lojest wjiho eavazna okoi-
nost poněvadž dokázáno že prá -
I - 1
vé nepříjemná příchuť často vý-
I sledky užívání znící
i uzii J nvnj
- — ""
J jsou v staniolu zaobalené vždy po
1 30 v jedné Škatulce a j a o u j e-
jddiný mi které se lékař&m od
poruíují
1 Léky bez nepříjemné příchuti:
I Oaatnrnvv kll a iiné ma
diciny se můžou snadno v těchto
karuláeh nžívati }
„7 17
Xijío vyijf jctunci
které na pařuké výstup bytyX
DrtMUiteM ?
iiuu:i as tx„n —
wuj™uJHiwOT "'-J
OO WOOSter blreet
V£U" YORK
Jí (loxxani ve vteen iKarnach+
# i r 't r
1 9 ř-l k
TT J „„1 ~:„LA
plavební UpOlCCIlOHl při nil jest
ceskýra jednatelem rodák náš pan
Josep Pastor čítala až dosud 21
velkých poštovních parolodí —
ještí 7 nových obrovských parní
řvoncem uuuiia i v
ka od zaniklé pravd Konkurenční
ioliřno(4tÍ ZOVOUCÍ e "Jiaflrle
L ne a zaujala takto první mís
J _
to v ttaroplavbě evropsko-ame
rické Jeji lodě jež nyní mezi
Hamburgem a New Yorkem jez-
dí jako Pomerania Thuringia
Suevía Silesia ř nsia Westpňasi -
li a Cimbria" Uolsatia Ilammonia
Gretbe Ilerdei Leasingu Wieland
Klopstock a Gellert jsou nej vSlii
a neirychlejší které kdy vysoké
moře spatřilo a tak silným p
tem výborných a zároveň nových
lodi na na jediné řáře nem&že se
vykázali ladná ji na spoloenot -
na avéla
ProvcUní ku TŠcm Cechosio-1
vanfim V Americe :
Stařičký náš učenec prof h
Klácel zabývá se aby co nejaží
tecnějším stal se nám sestavová
ním dějin českých vystěhovak-S
v Americe" O potřebě a užiteč
nosti tohoto díla zmínili jsme se
v tomto listu jii po vícekráte
K dílu tomuto notřebuje po
moci těch kteří mohou podatí mu
nějaké zprávy íotřebné a tu o
brací se na všecky vlastenecké
rodáky zdejší m prosbou by se
poohlédli ve svém vSkoli a pře
svědčili se a sdělili mu :
1) zdali nalézají se kde v Ame
rice potomci Čechuslovanu vystě
hovalých se do Ameriky v minu
lém století která byla a jaká
jsou teď jich jména odkud asi
přjšli a v kterém asi roce s kým
a kudy měli li jiné rodáky s se
bou yunocbali-li nějaké památky
české potomkům svým jako jsou
knihy a spisy české neb jiné vě
ci kde se nejdříve usadili jak se
živili řím se vyznamenávali vel
ké potomstvo zanechali a kde to
asi se nulezá Dmi li kdo z nich
česky aneb ne a vůbec co se o
těchto Cechořdovanech dá vyzvř
děti 2) dali a kde jsou Cechosio
váné přistěhovali se sem před
rokem 18 1S kteří jsou tu tedy UŽ
nejméně 27 neb více let j"n h jmé
na obydlí rodiny osudy s kým
připluli nalezli-li tu Če biflova
ný už před vclum kde a které a
vše co by o nich bylo lze se do
zvědíli Prozatím obmezujeme se na ty-
to dvě třídy u ostatní jMiiiechá
váme si pro pozdřjSí pátrání
Kdo by o takovýchto věděl
neb slyšel žádáme snažně by co
nejvíce možná o nich přezvěděl
vše vypsal a zaslal prof Klácelo-
vi by on pak dle toho mohl pát-
rati clale srovnavati a skládali
až by se dopídil pevné nitě o
niž pak by šla další práce rychte-
ji a bezpečněji
Všecky lopisy stran této zále
žitosti buďte nadejvány
Itdimir Klácel
Krok Kewaunc C Wis
Nelepší anglický list
UMĚLECKÝ A VĚDECKÝ
h VTnitR ixrvíui
ypymyp™ a TTPTJTn A V
o-i inr s i D iajVt nrjruiBiMa
tyOrnnikrm na at Hlutr BiaUjt a
krbo MArk D Tf(A MnUT 4wt rr
iinmí nvcti t)ms rihoirihu d
-T ZXZZZiT
I aau-i ro dkr ridaj™
I n bjrtw íaítohuít
rlltll lať
— li
lkvodBtctt ry krr-Q
P AKMEHI tvraratnirl atrjatrt ryoabrsrt
rráblu-l# lufrbaici aiutirt aíitrl pra
cl a tbImv kťlr nlntM- v nm aro oíiU-i-
nhu kívf nik olhuj sCž atraa a ibboImi Mt
rytin a uJ i aíoa roi a aa K-IJa-ai V la
tí o otM-budmka noriuiut jm k 4mImi
1'ntcttty Vr Jjt-i ttat tttbU
p JViuMt a l o Jmta xruVrSoIctlBt atrii f
trnta xl jiuh I cUurtuk k ť námto M
I tUia latn airuin-iknralí Mna iairat
rilf f ro iaiuD- o tutuam-B 10a vtraa
ubuhujicl — Natls jt rt li-t r Jralra
ty : BDíS A C 17 fark Kot N York-
Vadljii aaluvnairt: Cur Y aa4 "la tU
WastiinKton 1 C
Nejlepší
prorijni pozomlsy
v lowa a XebrikMkw
aa rb-J
u želez společnosti dráhy
Burlington a Missouri River
na lOlelý úvěr na 6% úrok 5
JKDEN MUJoS kkrk T lu a jitai Nr-
braka
irjU-n:i krJina ir t aro rol B Ic t I
ekt dobytka
IMotlinr aaiuv ltttl tm luarnurk a nlU-
al ibu ilHt arlli kaitai irat a}Uuib-larm
Za kóto dav ar tnta Wrt
ZJ-ttoiky T řk# hfH 1 Jiorh ajrMja
I lMMlrltlfllV lřllUa
I ayica ihi ae ki
trtnr ti fa ar-aa prar a ta-
I ac obrat aa aOrvant !-
UM CXíMHISIONtR
BarliairťHi Iwa rt (itrmlr r laWa
tinculi Sel ro p-oM-mkr N-tra-
dobpÝ LÉK PllO NEDOBIJÍ
I ŽALUDEK
čixtxtK svým vlastním lékařem
FRÁZI ER UY VÝTEČNÝ LÉK!
I V rvul Wvl t 1 1 -i- !— 1 -
1 tunu au-nturaarmi ikyS kn
I Huw poia avaiaiwiia
I a okrádají o -hwt yJla K-a
i draji tnu' riín rkrry aadrabaa eri
1 maji tda crayaacay ab i
I ala u 1-A( I tiflftMji IA bb Ifeakiá k4
j j7vij u yMu-
I vwy m)rato kr
m aisi piww w H
I ajr miH-hacu lriti aaboali bte alira
I ! nxura iky aikr i ai trf
art M MUi ra m acs Jr koMiat Mnt
atrvdrk krr Itattct hoWbta a kurutkk roa
ufntch vylakrnou ktrra utl mr)m ika4 a
lektífat alr aikto trdm-ck auw ala saar
puiMlrarila KmtoA JHtal h ar wt wl
aiyrkaraa llla ktlwkjr ariuaky araHi
ermlarly MyaWI jan ai kJy to nklR
i££toiM aT-TVta!'
I maoitya b ii tak iokh jak wd tak i
1 aatlHJ4kyiK
ou laka Ud Ui boiao-tl wd ji
Fraáers Root Bitters"
I a konrínkonukmil jaraa la da rrriMtMtitlut-
l ™ w """"""" "f"1™-
I Uki brt ikk vcvmkI irMU
I Lk U-ato rat atlay a -aobl kla aa M f U-
I Ual ' trrikrra látky ktw
1 ' — - r - — -
1 u krv a etatut a yi irt ui ai
I tlu ra Hovak a rtil Itaadaf w
LZ ten otmra Vkwcy pr iraaraa tMt
ntmii ae seiitola vypadl a obkonat kni
i im iy w4i a
I aby ar arplravU aaapo kby al awae ait-
i uievu va ioeitaai tamo a R
1 dttatk krr im
' "T 77 L I 7 1V V
a iv_ t„„
- 1 MBkti ee btdrnt Mik aUk-
I ui rimutrr aarua 1: - a
I trml rolln Jakmll kr Kat kradraa
- 1 --~— --™ — --
I m-iuirj Innuit mfek In-tta al tcdtr kfita
i 1 mí
rMI hotia ju-or ana ykuwji m mrštit
tda-u vkm iuukť
GW Fbazier
rrauera bom phiw aa
Itarsa Va Tclkra aa prodávají m traa- and
Ittdtb 199 Sttpwrteř W BratMav kt jrra A
Gaa0-lt li7 wakrr a t rrlaw Otkto R
C Rakaratock PRtobarg Gaerga C Imaťa-km
C„ Boausk a Jofaa Ury ťrtnk a Ca
K MadieUMltttuaa Ctrfnfa řbM X w
Turk Wytk Brwa Itladddi rtiia
rslloat ueair Jo C Park aiuaaai
Tiiafrk atetipli '
aj
CaambjlttFiiklJM ik akaM tk
ífggS&Q sW
OpatHe sobě to nejlepši !
WEBSTRŮV
SKZKKACKNÝ SLOVNÍK
IOJLWsIov a významem který ]
aaavtu t-r- Hiteull
faXMktr t kvat i ainimii! in
' '
K d-wvádnim Strno Uatrciiu
ve "Webster Tnabri 14 při-!
uau jme na ttovo 4 atrawy }
barvitiakových ilutrae
které mhvattiě m znafaftai výlo
hami ryty byly— Také
BaaHaaaahavft daMa) aMaVa%BBaaBaBa& a aaa
WiLBSTERS
National Pictoral
Dictionary
1010 owmerkových atnu— CjO ry
tin — CVtut 53 —
Ikjr "The National Standard
Důkaz— 20 proti 1
Poptávka po WebwteroTýcb si
nikát h v celé zorni běheta r 173
byla 20krale veui rež po jtbyvb i
I f i x- t - ' _
riee než liH kirlkupeH lí r lé
:temě —
Sklak u G Jc M Merriam
SPKINtíKIKLD MASS
K dui táni v každém řádném
kněhkupectvi (!tí2
Souchotiny se zhojí!
Vydavateli „Pokrvka Zá{tda
Citar paar'
aréOuotUi íU-Sr r W ata
LEK na SOUCHOTINY
a iky arfuraJkr krt a aíe m a aA4iaua
Hk a itkxti jara aa ím tt-vi
a aabtiua "
4 1 MM
u kaUj fit aJ k U ! tu m i
Vru j— tu nr tak yt
ZkolSkl aJa-asa kkrinava ttawwai
lUí tr akanalt -Kh1 tMkta kJ a k'a
tl ir trj4 aramri twutn a itst 1
V
lr llurt
m WtilwuM MW inu
Aysťs
Chorry Foctoral
PROTI SEMortM V KRKC A PUOCH
1AK JsC KAŠEL JI A ST X ť% VTÍ
MOURÝ KAŠ CL IlřÍLIM
tlŠ~1ST A SťCHiTlL
tk a-# %sW
-smím - a í
atHl tratr mirnmp
%rka a atr k
wr4 kat aimmt
lim áAW a ftwa-
a arife-4
mrk -i kw- t arr-i r-vfc
ral ekv fct a a#( mry —a a-~iy
kk a ttiir ta ak ) ím -
i v tlM ttta arjí-iv mm
rk 1 1 a tuato Mwmik Iwí-aa }maa t
a tiiOSat tak k a-4 t tut rwa
itt J t ra Ufc aa a
ut 1 rhl l i kaáik tatkki
tv-taatek ir-arak-K iaa aarat iuwc
t ett aarkraai ar--raa a ao-wwta
H't fclit a ati-M-Ki J- a( — kW l
Mr bmi -Wkiia a wmí-liiwa ř iotaja
aduSk 1— kiÍMtfrk kr -a t fck- mm
a a"utt k-tk —
třf i aj i ca-w arrai -jitvu aN a imaa— %-a
JnrtM marH(jt Mk bWWM a
úiii li o rfíaj i -k -rvu
aniabkm akrr wťkiiuMi a k-
aatiaaamit sr-i i kirr roii
x-atwittt a Wkam aM ktwtMOW
lln nawtu Jxk t uckrMau ta-ka a
Hubna irMtií-k aailacw řv— 4 aaa
{autiM rr raiw a 4t ausaram a
uMn'ur Mnu a rtwwi iav -
k'lu aUry tcuun iu a ! a traiUac
k r— a i ia im r k u -art:u
rarda k-t h t-ii-i Ua_Mk-e a m—~
kw I!tImi)m itwinu a a-kia-
i4 a rn aí kaaia laav b I - a-
fnttu kfc' i ai Wi fiít a
l-k aw arkr lalM) aa
11 a a akáte ae brti i a:iaía
ltHrt i at i
UR JCAYZRA Cti„ DWK1X MkSá
Vraktackrrfc aaaaiAjkk WW k-v
ty rihita ktkara-kk (Si
Padouct nemoc hojí se zdarma!
lhadr IrtHCi padwicv M ar kali
a lw fttl-k a trraaw )"Um taln ťkK nat
m jiat bmá1 fm 9%frrm
Vít A IIMAt
Jttaa nUfca att kaa m r-4 -
draii lakk c-(raikv karra aa
roaaakiaak tfcla rm imptrv
PAIM)UCÍ NKMOC
iraU dr rrW nUUmam prrdaátwa krftra a
nati aa ybdrtu rk krkrwa
uklrte al a kJtlt k-4 aa akaaiika a
akidt kvai a
v y h o j I via
f r araot ark atratAa a — aitaa)ij
Mjlaiky a4''ta aJtii ar alarn
arr " - — 4J
lahvičkou na z k u i k
lb wdvjta adrrM paMy Ma Ka
! -a t MTic a Mtka m
DrCHASTPUlCE
aittaiaitiim m í 'ak
A7or"a
kk a id Ukj M
tkttralt a ll-rr taA ka --
niai kaka I t Ul a-tiw -"#
k rwrfifcBi Mimtay ki ik-4 i t-ftJit krk
9írHt iMa kkrta a raka a a
troji ť tuka -y k laa aa-ra-a arw
Mr—ttiM tjmn Vrkkara ikirwfaf koka
aarkUar -rraa£ía ak aw-t
aťkriii ar rk tmpi ar ki
ani-- rw aa kta kakuk t aaal
ra íi--l-- kNkkak rw tra
Bji Ta krdtaar k JMI a aOi aaa
kikvti rrta aaknwl ařrd iaaíl!HtM
Muailtkki taká data latu
Mit aa at Mia-tt av-Mrakrtl ar-kr(wa
traok aiariwa-41 ark-il rauak a k~a
k4t k~l ítjka ! aa aant—tky Jada aaa
d ta ckrter aktMt-wkak adraat a iikatat
atn-jt kiki-Mtaa tmmt a aik KkniKt Min
fa Um rauikk A -r ! aut a i'mt tk
vukaiek IMnlikittrtdUt#
kck Miakaatma) kati etu mm tmm ho
lil lit vMlOnrvUťrf ta
ta iUi aa řtj Mk%aa a aa
ar i-a swMy iif v aa a
- a kki ni aáV"—
tm e c at zra a co lovkií mas
-rakrwk fekara a aaat rkk talaaia kk
R daakaaa kaat a
3C00rytinlH4u?tverovýtbtraO BELLK ptJN tUÍ ni~lUV± Sj VJiviU kktíí % d-U k Iv U
j: — — — ! ťhlk8ra r rrk] jV azr
%a ikíJíl1"J 1 ® X aD 21 alkvl ' ttb txixaě taVo ěh jt aainíh jxrmktu 4iu
m! ZZ1 Zt:: i 70 Ct ř?!? fT1' a air mk tea mi
f :u a XKW YOKK A l! &~± ~ luk aimi TMeWnirui
i m
mtt 4k atrw
Jk -Sb W k a u-v ka knaua
"VT A - í— ♦ --
#1 1 I t! "- k"
i A S kTaaara a ka ťa
J v (A -j --U4"?V
f - ~ f J V 8 M Haa aa—k
VkV tí-5 ik -!- a
A (7 aa-aMd t atala
V 'akt aj aa
t— r bát a aaa a
in A ''-'a kw tak
11 z
DQm na prodej
Cena ntrni!
! uk k:Aiáeaa a 4 ni(M -! wWxiUMií titi bdli ta a tko tlaIIV RAta-rzlIsAřal viIa
ld!aiXa ja4 leprv pit r4v4Uujl mi bjřti opril nOaa IaIou
lrt
orIENTAL TUl IXIMP-LNY
MbJrlit bbr&teca Iwilr t !lr vt
Kalůh Cf iUt Jaa ab
Mtx-I tAaovéh jaký eí64
Iriává m v mllm H Ař aJ
J t kbtirm v avá-
Ne Vrk 4 Orital T Ck
iiá tét vjKJy t %
rxn-lá m%j m -ltřrtí In }j cva
lem SoaLali arjl(ai které
a kJy aaveziy
Z-V Cř-N Y VE V KLK til
puřtttátkv ttrot řvta míf
jeJbatí íaj aáj w-J Nt Ytei
zd
On
11 la! lAmijaiiiy jmi :
I IVněva-il ifuWkiai la dr
ží j-dmí Ii-t a tMiklšut aa 'Irá
ny čaje Je mass 2 irvíaaí
tunožit i tak zfattirh ?ajl tVai
zíalíváa Itin z vrty jinjth
t rm S im i znaky pi a kwa-
kv c4ua a iikani a a bý
vá Larvvsiý vši'k a pfxsXataa )
za íUtf aj Za ť mJ ka(e il
Ne York 4 Orírtl Teat 1W
paay tMvfm pl-Rk aaÁ!U zá
aým udkriti přtit aialSvá-
at vjjw a ilnn-! La bUar k'-
dčlt aviržr-U aTvjt dbw4 p % i~ f
Um le tx t le prlatali r jsa
ř ael 4i jako J~tiJ
PRAVÍ ČISTÍ ČAJ!
2 PxvTadl aale Alaun4
aÁA tha-lMCp6aj abyWa tsff
tait za autové ve !! h za
lá h a tak m íita pruaLatati ta
lVkié crrty KapJrawř VMrcky
vaje kaš v přttATxh Ciay a Ja
uika a tak ft b--í-Lti i k ten-i-bé
výlohy aa prtrdky a i
traty 5 Poaévall jm za v-JUi w —
vý ar -trn řwd&i avo i4#
drahv Im aa rm v vclaéaa
4" i-í4j
I í-a
v a%4 i-X
jl dbrf a Uťtfý ?jJ a etnjir%
třrbd tét VJa-Vvl's j t V
ká-í praí-ivh bvt ai kbiaah
ihtMrtl Msl ttÁ
Vizte RÁ1 ruak i
LbdM4 taaa i k v- ik-
Hiw4 t-m a a ka aa
lm (avkanoaxr ) T- aa at H aa w
trtuJ taHva jaxX iak! ti &
tnaai Sa aNMikavX avj-tr k4
mml U—Mm' klax i JD M
Za4aa tkrwkSaMt ťwv I aar aa
afif- aj_a
I- a Xaaav ataaa kra aáu i min
Ufua-a tl -i H ta- aitiA ---
kli'
ntw iz u&tkTkL tak ciiřkf
3 Vy trwt N- Y
bauwak apaikai a
-Siaa t-t
ne%y ruvuatelaé iajeal
OUAHA A ST PAUL
B4jDkkl-VBMt 1 Mi
-na'k a kxw tru r-aaas a ti ii
r-áa aaaank -a -a"-"!
aSAIXT rťL KXrHESš
%' lak aaM 4ar pw
Pul l mino y pžkné spací vary
-—a mu!
A Zl -kl-t wt t t-w r a tk- A k a
Bl
Hambursko-americka
paroplavební společnost
atttťaextti4art
raini iMetwat rARuriAva%
Hi?rbaiksn a ST YcrkL:
a#T'
avM aa
WtaHMwt ttut
at ib i -xax
tka k m ai aa k
UAMM"KKl' ia NEW YUUK IT
kal j allSad
ZNYOUKl) do 11 AM UTEKU
kjkl iý ítnck
Z ja# m im k"-ai:t ar a lUaíx ka
d Wil k ork a a vmmmm arka klara
kar ka au aaaa arj kd} k sMutl
Viyweakk emyí
Z llBBb4trfc kk Nen Y ka :
IkajaUlldJzlaU ILkaj $TÍ
zlata saeaipal mbl t-ď pir
Z Nv Yurka llasabtuka :
I kaj iloKzlata II iaj IJuzí
Meaipalubf UdL v papirvt
Déti o4 l—la rtkl aiati }a4a
Vktkm Kivra Z ltAabmrk da
Nov Yorka 12 zlata
v
AUCUGT COLTCTJ
paf aliVť
JLk -Vi ažaf UždrttdX
ak
► k-arfaki
i kdi k-a a m a
f "V-k t wrka a vakkt aaa araja
KtrNiiAHiracu
ti li lUCHAia 4 tóOAS
61 Bpu-k4ay N Y
a aa aaa f kakw
wtjm i a)M ttv-rm4aa p— 'J f pk MlpílAÍitMitl lejel h!a!Ku Pdi3V a&b ie VVI
feřji ?! li p Kzprr Ca nKtTtt i jttvi Mat 4 culila 3 Že J2airk tt' e
řat jTa HtzMtl hrvlaě kc i Uaí& umí xJkixa dilv Je t2a U-
Nrbtí? éeaich dítrk ale jen k Uwm a iidaětna ietuu dMav
lřeisika a pivpf'jka a Av- t - "" - -
avsjei kapají V-i-i kttIHiik:1 f?1 Ria eíai Jrao kun a
bm ba kaida a ir ty jvitent wd Sutatl { xapíaceal úředaicl i4atku L-jra
IwaMaM afniiiiiika
ktltai
aaoa kaaiaav
Mutao toavia %iikT
BaaífciaaiaBa -WaBÍaífcftWakWkjaa VaValJaJRZkaai ftífcaaa
aaMavta) aaaa— a mn au aw a
v luiaaMaa
I kiaadtj-aaji iini ki
i t r rdkH a kkraa
! k aairii a aawAarka 'Aai
jší eTojKijcvnt V a nvřvjru
kalda
kteri tajtfttiek
Eeawek ktcrvl sjjlta
aa pwieaweii aicri Jjf-a
fkc rv-4Ítrva!t ťcul
mia kteril vL-lr hriL-hlxej iciih
lilťal rmuliti hvJIi má řialti 2jblzkr u pvj&txik
včh tlťas4 4itrikta x n-ml%!kčtxš iěmk 1--2L uil
trk xa dcrlkřtu ku:vnřh' vojDeul a iprzcwvjui itjřě
nih jaizenuku ťtax a pf la aai EfpHaio e j nv
jVb a ihal'A té kterv jiné wby a kHl priaka tal
kvéh iihz44 uWletua j~kt a za zas-eieal ti tík-? jzk
m4eAtI akrů dnet éJl Arů -A-& má jak
'laíi'r3fi a j-lrle rw2tTaJriAjř zenk Ea jmé
na laiÍAtrl7 xaaeAca bvtL
Vll Xt-mi p ale llt ujUťovaci rv-
Uávatl xtrb lkdn1 tiatisa kirlebai Vj5tav ri ilHvV
nel ujJvtxtř H rvki ! íbv caaeU-i a klvhv uhy
nuti tčto i'ív aart r aí ktervu dlíi U-Usi Uvou iVt
tioui tr jejími jtuě-aa xaarVnt íal% anri r
Hpaia jVjl sairti jťii d-Micvvv sel iriTově ane-b
príjkaJa aacst! t Irar ti:ařa bvl jeji JMU
cwvé a jaoaiavé v haJa jejl smrti tlvěma vírvk
tukia v mi vvlir dvaazalt 1? ca na anebíeil lNli"v!
na tljtvaěií }ol-iuu j $t let !atnhr--ne ki lA
alo2eal {ia4vvaé jHaa v tvdint a tenívi pnh vali
a klaíe klv2 oo oa a-b jich d%!k'ě tipřia!iautě
rxjádřeni uiai i lála d! th pei-mk i rrLia
Beai Tvjiiuale jak to v aM-cri ÍSS přv4eti iet a
2e eneoi aeb jkb klAUvé rU4 a4kové tati chtě
jí tu a jak vt vsevu tVLt řivk Jeťá I l:Ioa JrietaL na
{ucemek těa vtaveaa tyti prvtl-atÁ-lia že la
y jejitul i : ur au liuaa vy laeaa jet v U-bé tě i-iCanecu
Sa-teceU Uti jzk jinvet jřipa levu xÁkocein
přleáajw
CMJ V plijs1! urti vlaja :♦- a n-atky
a xaaevháat net#Vlřlu JLtka aab d:ck tÁřiru
nků privu niajetalt-fi ctá tyti reaešVa tL tta it
ka rseb tlltka a Tvkoaaiatel xavětě prWťv neb [rue
alk mílie kdykoli t Letu tlfua let t mrti %x4:aIěhoi
rvidIV% a x o!i!aa ? zikav s-titit r aCttli d:kv té
dhx ju o-Aenť- pruU-iti {
udaaveíx
tM L V přiivida
la st tvai!ti e svůj pr taK-a
by vrak xa jHtaa skuteOaě slulby e nj-tř nelk H
Uaftvu ustatl nebyla a ta vyí-at! thtíc2né kriy
r krkvem isetJikvěni ůrad j zk U5x prnlcLaxeí i
ci M"'aeaÍ Udají a jejii rallua Reb nektíK 'lea jeji -
ty bydlel na azeujku který" IL a z-ilrti a aa kte
réml skuteOlia olTava %jj:eal bvlv učiaíiiy tak% át
uťa Biu-v uciaiti xaá-aetu
TJtl phd dratlaike:n íeíieiai r tdvctvl &lt iSv t a-tal
c!ola tajeni xaaejriidaěaa
vtliťini paa1 XAkoKeai a tí -
! Uv-i&eak jreil re-jTttereak
t oartMóeal b U xaceetiv
ného xitu"e strsay tě taae e piAtavat Íe dse ta
b-4t xaae4'ai {'Kljktadaje le ucLÁieai e a k ěd
tVal jet xaaíiaik xirvnea {% lAtkvca a o-asi iiketu
lA-LiaviiiU
CVid ÍJ?- V kaldéiu
a vibdy b-meteadii jeUl
jejl asoxea jrJ na {xrtuku
kutene jratry a kaxeaU bv tteahl pr xilAieai
t le-jnl !abkt neb pn jiakHi dubru phvžai se k?a bař
k iaiiti vr ukrvkove 'Znxikvtvé úřadva? jet mu za-
kk&etu Jt4n uiattt ikTedCVní attlavitt xákaetit
redejaaé před klerketn 9ud x okrealKt t miste kd
jet osazen v a tdaU je platkea a eetiu resierv
vri neb re-virervvL
OdL lleister rzakvé!io iihzIi zaraa-
menk veškeré Uehkxenl sc")d ust aaoreatmi tbit xá
kna v knihách a tuapóeh své úřadovny a drl! seznam
vkvh teehto xaxaanteaiai a jiá xpriva ♦ nieii vřelí
almu Jiemkvéma úřadu t s dikaxy na nk-hl ItIv
xalideay
i Vid -Jí-x Žádaé -xetitAy nabyté d!e utaao
v eal tuLto xákaa nea2kva nijak }rtakiati ku xapra
venl níjikých dlah i uíiaeaýcb před vydiailm jvateutu
na ně
Odd iilC Kdyby r některý ě pk xaaeíeal
ksvedvVnl jakěno se vytaduje x Sděleni iíMU a pKl
uplynutím péti!ftí xculaěaěho x euldéeal itl d
ka£alk p slaaém id-UesI sadalku k isědval
gistera jotemkovcho úrada ie Mkia která radila
osvědčeni takové byla kutvaě xměatla ibydll své
aneb vtmstila iaavnjek na vk neldi -et měsíců v n-
kteK dd4 pak a v to tu pHpadu jaek takto raaeítv
njř pHpadae Xpět vládě
ÍML -n a-adaé 4hv neur-a hlú dovulea
držebal listiny na vk nel ětvrt sekev pkl xáitltmakt
těchto si xlskalL
Odd Zi!aá x vibod r těcht% aktech ila-
keaýeh nemk býti tak vykládána aby nkterým spl
stběm stá v a] lei xikvay plvxlktipaé íbnieAvala anb
HÍtletu nějakyta jim skv-dila vkvky ďy jel L"t
losti své xa právo predkapné rred dvacátým "květnem
kkszunact set a iedesal dva potlalv nzaji k tíwaim vvb- „
aasi xaakaa vprav ocay v li js
ně nel
ntch
xiti bode nechť st eo slil
ětrnieti dai it? voiiti neb nánnířnictva iumL
mm v- m vessr- xv: A fcík' k 1 UlilKl VÍXT HIt
siiíů slouiila aeb t tijetl těehU xákoaů sloa-
pa ěas skuteěaé vilky ▼ xvmi aaeb se wvnějU nřkte
rvu rukmi nemi býtt Vte vý hdikh těk-hb akt pr rvé
trdidl skrícena
CVL Nic r těchto aktech o!saieaé nraiá
biti tak vykládáno bv to tkd kteril výhody jel r
oddáleni ÍLlíKi udiay ]ja pktliti chce bránil- v kteří
koliv době dred uJyatttim pěti nků nail xaaeíeaě {
xeoiek koupili aejaíiU vbtKks xa xap!at:ti a kupai Usi
od vliiiy obdriUHtt přísně jak e r veeh %stataieh vM-
[vadecí dle xakooa stava
xeol a obývial dotýcnřbo
nastupuji a pvky Uvana bývajL
íXld -ta!ltL" dtldav řídili a vykliduni a pnv4ě
al tohota xákaaa necti Vyti ěiaěa na xiailadž rcdt ir
plemen© txS barvv dil? cesr-sjl lidaé pstakr ni-
ctfl s-rV ju-1 iuaI
- h "'dkti rn:rxli
drti a }Vt ojrivTiě
hraai díe ataaTeÍ tčt
&raa:4i dV aíaTeai t-tv
ak trct dřiie jšl ji aitc-
- vuteukek tea ve r[-Vb re-
2e bv některá i4a při-
tuh t uta eal která
uuae v tj vra t x:z-
ktervl: vedCvai jet tak
iuiie t%autast jikv be bv-
ueb tveeiTerem a k iyi tí-
ta r%liíer Jeav ji
i řsivida kde ueKJLreé se
rvi:aa neb sř který ilea
vy braaětu a uCiad na ačit-
wiia aneb n dobnv%Iclk
kdo p dkaxe skuUvnt bk ca
poxecakiz prii- předkupní
J
r
r