Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 20, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    J
o
c
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD BOSEWATEB
Předplatné ročnž It20 i s požtovni zásiUou
ROČNÍK IV
0 I1 A H A H E B P H E 20 ŘÍJNA 1875
ČÍSLO 25
1 ť
i vv
f
5-
I
jjk
i
1 J
:
:
I
i
I V
'5
ové nrokoje v Muui-ij'pi
V Coabama County Mís a jme
novitě Te Friantnointu došlo to
tentokráte mezi černochy bělo
chy ke skutečné vilre Přiíina
udává se ná-ledujúí : Ve Krian
poiutu měla e odbývat eountni
konvence Ikavadní šerif fer
noh Brown nakoupil řed tím
lá-mLu atřeliva v Meui]his a roz
dělil je raezi íernothy Rozumí
M le T konvencích na řeřich ne
chybí Kle mluvil senátor Alcorn
}řině kristiruje ielou úřední kas
rúfru lirownoTa Tento ja při
tumeii žádal zadostiučinění však
ou-Jce Nex kterýž konvenci
předsedal x obavy před krvepro
Citim schůzi ukončil llozzuřený
černoch prohlásil že následující
bo dne v noci svolá konvem i no
vou A svolal seili te řemoii
nanesli se hniti útokem ua Krian
int a také jali se hned usnese
ni ta prováděn" Mezi bělochy
zalito roznesla ie zpráva že fer
noši chystaji e ku I-e}adeni rař
tríka a ovraiJent co livíbo
tam naj aJnou Ženy a deti do
pravili do Heleny Ark povolali
odtamtud j-omoc aeitavih oxbro
jenca eetitinu dobrovolník ú a
lekávali řernot-hy břl Lum ve
lei lcn ("halmer Ine á října
a rána skutek ne ozbrojených
íeruotbu joJ velením černého
gen Pea hnalo útokem na Fri
anapoint j-a Šk od Lěltx L3
Mra2eni TO jeidcu a 40 peákfi
pronáaledovalo je al ku ClarkMN
dale kdež svedena bitka druhá
bitka trh!a e u Oak Hide otm
4ern pvraneno a běbx hl ra
nén jeden Následujícího dne
kavalerie J-1 velením kapt Bur
keho udeřila na černochy s nichž
3 padli a i i ni 3 před ni to buřiči
zajati a uvěxneui Poblíž farmy
gen A Icorna ozbrojilo te Ho be
lobQ aby chránily životy mí í
majetky Černoli po celém Coun
ly tbroji vilak gen Chalmera
kteráž n á nyní lí- ínuíú _ dy
je pronásleduje a neutane doka
vad vfi-Jce jejich Peae a Browna
nexmjirie Celý nepokoj má prfl
vxl v obytejném na jihu Skandá
lu vok-bntm
Z Washingtonu Iosud není
pranic určitého známo kde bude
náulupcem J)elana ti I Coles
nianoi z Pennoylvanie skutečné
nabídnut byl úřad sekretáře vni
tra a po něm Wil II Armstron
ilivi# oba vsak přijeti téhož ode
přeli Někteří politikové vrab
ingtonšti (rorokui( že sekretá
řem stáno ie djnavádni asi tent
Cowau iío Denver v ColotaJo
posláno prexideiitu množutvl listin
ku potvrzeni a rnezi témi i nomi
novaci lict nového sekretáře do
ku lne n ty nalézaji se už xjt ve
Wtvnhingtonu z nedlouho tedy
hádanka se vyvělli
Cíeneráluí zástupce spolkový
nastoupil po uplynutých prázdni
nách opětně činnost úřední K ro
lu ě několika jiných předních oso
bností navštívili ho spolkový zá
stupce Welli z Mississippi a stát
ní zátupe téhož státu Během
řeči ujiSťovali pánové tito Pierte
pouta zacbová-li vláda spolková
i na dále dosavádní politiku ne
zakročovaci vzhledem k státu
Hissinsippi tím že zachrání jej
před zmatky povážlivými jakož
umožní zvolení zákonního a vla
steneckého zákonodárství
Sekretář Brintow připravuje se
odporučit! kongresu v příiti své
výroční zprávě co nejdutklivěji
zruienf zákona jímž Alaska pro
hlášena jsouc za území indiánské
přidělena byla správě válečného
odbOru vládního tím by opětně
dostala se pod správa odboru fi
nančního jako bylo to r 1874
Bristow tvrdí žeby sa dobré
správy území toto kvapné se zmá
halo obchod záležející zde hlav
ni s vývozu kožešin vidřkh tuku
tuleního a lososu znamenité se
zvelebil a berně kteréž dosud
zde $316000 ročně vynáiely zvý
šily by se t té míře Žeby pak
každoročně nejméně 6 procent
f-elé kupní ceny nahradily
lir Saville dosavádní indián
ský jednatel na stanici Red Cloud
zadal sa propuštěnou a resignace
jeho přijata Proti tomuto rov
něž jako proti Delanoví čelí ob
žaloby Marshovy kteréž patrně
silně účinkují Neví se dosud
kdo má být Saviilovým nástups
cero čítá a ale téměř Jistotou
ie bode to Hastinga z Minnesoty
Viem jednatelům indiánským
kmene Bioxfi nařízeno né vyplá
cet! dříve žádných peněz dokud
nepřesvědčí se o správně udaném
počta Indiáni a kdyby se výpla
ta třeba do nového roka i déle
měla adrželi Pfiilo se v ohledá
toea mi nová podvody
Za méftic aářit tuenil tte spol
kový dluh o 334256262
V Ohio dle správ svolena jest
vřtlinou republikánská tyketa
Otázka penřžná rozhodovala a
tudíž poražen jet článek v demo
kratické platformě onajskó roz
smnoženi papíru se týkající
Iowa dala ©byřeinou republi
kánskou vetíinu
Banka kalitornicki otevřena
opětné dne 2 října Veliké masy
lida plnily ulice kol budovy bans
kovni domu věži a stožárS lod
ních vlály prápory na nábřeží
stříleno z děl vůbec vypadalo to
jakoby San Francisco odbývalo
nějakou slavnost národní
Šroubový párník náležející spo
lečnosti Anchor Line prorazil se
na racinském úskalí nalézajícím
se v nevelké vzdálenosti od bře
hu kdež také uvázl Vezl plný
náklad kukuřice mouky a slani
ny do Buffalo Lodivod kterýž
tou dobou to kapitán spal měl
loď na starosti není s to chybu
svou nijakým spusobem osprave
dlnili lovadni pokusy o zve
dnutí lodě byly marný Náklad
vodou prosáklý odválí se na ma
lých loďkách do Kacina
Neviný lynčován Z Bellefon
taine Ohio telegrafovalo se 24
záři o vykonané tam lynČ justfci
na jitém Schellovi kterýž zatčen
a uvězněn byl pro domělé zavraž
dění lQíeté dívky jménem Laug-
hlinové Schell zatčen i lynčován
na udáni manželky své kteráž
před porotou koronerovou učini
la tyto výpovědi : V den vraždy
řekl mi manžel mSj že Laughli
nové učini dříve násilí a pak ji
zavraždi k čemuž vyhlídl si vy
jížďku její na procházku na týž
den určenou Zároveň vyhrožo
val mí zabitím odvážím li se jej
následovali do blízkého háje
kdež vražda spáchána Po dvou
hodinách vrátil se domB řka Že
nepodařilo se mu dívku zprzniti
jelikož se zoulale bránila zavraž
dil ji al- obávaje se vyzrazení"
— Výpovědi tyto spusobily v o
by vatvlstvu belefontainsaém roz
čileni veliké v noci o 11 hodině
vedrala se tlupa zakuklencu do
věznice a vy vlekle Schella pově
sili ho za přítomnosti nejméně
GuO shluknu viího se lidu na nej
bližším stromě Scbell do posled
ního okamžiku dovolával se ne
vinnosti své však nepopřáno mu
sluchu vůbec
Teprvé po vykonané lynčjusti
ci předsevzala prohlídka mrtvoly
zavražděné V jedné ruce pevně
zaťaté držela chomáč vlasu od
v isjlt) kh rozhodně se lišících
yly barvy temnější a hrubší
Také neitodobaly se vlasům
Schella kteréž rovněž byly svět-
cjií a jemnější Konisi napadlo
porovnali je s vlasy manželky
Schellovy a to ku všeobecnému
překvapení shledáno že jim na
vlas podobají Teprvé nyní vzpo
menuto výpovědi Schellovy že
manželka jeho choyá proti za
vražděné bespodst&lnou žárli
vost vzpomenulo rovněž že na
doměletu vrahu vzdor uejbedii
vějSimu rohlédnuli nenalezeno
ani neineoatrněiší známkv krva
vé a ještě mnohé jiné čemuž v
dřívějším pobouření sluchu nepo
přáno svědčilo nyní rozhodně
pro nevinuot Schellovu až ko
neČně zmocnilo se shromážděni
hrozné přesvědčeni že nikoli
Schell nýbrž žena jeho skutečnou
jest vražednici a uyní dvojnásob
nou : Laughltn ité i manžela
svého
Následovavsí výjev těžko lze
popsa Namístě coby hrozný
skuto" jynčovníky přivést! měl k
vědomi spáchaného zločinu na
nevinném Schellovi rozlíceni sá
pali se po Schellové chtíce míru
hrůzy téhož dne drvriiii — vraž
dou třetí Úřadu a největiím na
máhání podařilo se Schellovou
odstranili i dopravena jest do
města sousedního jelikož v Belle-
fontaine nebylo by ji možno před
lynčováním zachránili —
Děsný tento případ truchlivým
opětně jest dokladem jak nebez
pečnou zbraní v rukou lidu jest
náhlý soud (lynčjustice) V kra
jinácb s poměry spořádanými a
ustálenými jakož přítomně shle
dáváme na vieth stranách této
(s výminkou jednotlivých odleb
lých končin Texasu a některých
teritorií) za žádných okolností
náhlý soud nelze ospravedlnit!
M&žeť pravý vrah tímtéž právem
hledali se mezi davem lynčovnf
k5 jako jej rozlícené množství
vidi v oběti své Kéžby příklad
tento přispěl k zamezení křikla
vého tohoto zneužívání epravedl
nos ti kteréž bohužel rok od roka
▼ zemi naií stále se Jiří Zákony
máme zde dosti přísné aby spra
vedlnosti stalo se po právo bo
hatí zločincové kterými obyčej
ně podali se zasloužené šibenici
uniknoati stej&S i před náhlým
soudem lidu jsou jisli
Vražda mezi Českými sousedy
Čtenáři pamatují se na vraždu
kterou spáchal Tomáš Roubíček
na Josefu Prusovi v Tama Coun
ty Ioa Soud a Roubíčkem je
již proveden: odsouzen jest 1
října na 16 roku státního žaláře
Houbičková pod zárukou pro
puštěna jest až do příštího soudu
Od medvědi potrhán Starý
německý vysloužilec s da3"tonké
invalidovny navštívil zoologi
ckou zahradu vCincinnatM jal se
vzdor varování hlídači pohiáva
ti s divokými bestiemi Co hlí
dač vzdálil se na okamžik od kle
ce dvou medvědu neobyčejné ve
likosti pocházejících za Skalního
pohoří vstrčil vysloužilec ruko
do klece chtěje s medvědem laš
kovali Samec okamžitě zakousl
se mu do ruky a Nixdori chtěje
si pomocí vtrííl do klece i ruku
druhou této ale chopila se sami
ce a oba medvědi pak rychle
rvali maso z rukou Nixdoriových
Němec řval bolestí ženy a dítky
s nářkem utikaiy ze zahrady vů
bec nastal shon k nepopsání
Přicbvátavši hlídač vysvobodil
vysloužilce ranami donutiv me
dvědy k opuštění jich oběti Le
vou ruku má Nixdorf na dvou
mistech přelomenou a masa až do
kosti zbavenou pravá sice také
jest ožrána leč nezlomena Vše
tečnost svou zaplatí ztrátou levé
ruky ne-li obou aneb do konce
ivotem
První sníh V Syracose N Y
silně padal 12 října sníh Podob
né zprávy docházejí zCanady U
Collingwoodu napodlo v noci na
2 října na 6 palců sněhu a sněži-
o přes celý den ještě)
V Baltimore spadl 12 října
nesnámý a roku starý elegantně
oděný muž s nejhořejši vyhlídky
pomníku Washingtona na Mounl
Veruonu s výšky ISO stop a roz
drtil se lak o žulový podstavecže
nebylo lze jej poznali
V Bostonu seprali se 12 října
dva kluci llletý a I5letý synové
pí Samuelovy která je hleděla
roztrhnout byla však při tom tak
těžce poraněna že za několik ho
din zemřela
Sekielář vnitra generál Cowen
který po odstoupení Delana za
stával úřad jeho navštívil gene
rálního návladního tázaje se je
stli by ještě 11 října platně úřa
dovat! mohlDelano sejak známo
poděkoval 1 řijna a dle zákona
muže prozatímní úředník bez
zvláštního dosazení úřadovat pou
ze 10 dni
Z ohledu na toto ustanovení
zákona sdělil generální ná v ladní
Cowanovi že dle jeho náhledu
nemá zákonního oprávnění k ú-
řadováni dne jedenáctého
Charlie Rot Z účastenství
při únocu Charlieho Hosna usvěd
čený Wentervelt odsouzen byl k
sedmiletému vezení Praví se že
okradený hoch ukrývá ho v jed
nom náboženském ŮHlavu
Kanální ring Komise pověře
ná vyšetřováním podvodu kana-
listfi podala guv Tildenovi še
ston zprávu
llalleck Ottman a Brown kte
ří jou obviněni krádeží $17000
z pokladny spolkový budou pří
Stí pondělek procesován Ottman
nebyl s to žádanou kauci složili a
musel tudíž s ostatníma dvěma
ptáky zSatat v kleci
Státní N Y senátor Johnson
zemřel ~
Šurc a Philipp Wendell vedou
spolu ostrou polemiku v novinách
o otázce peněžní Jak se již sa
mo sebou rozumí zastává Wen
dell papíry
Konvenci černochu v Georgíi
se odročila vyjádřiyii některá
přání Černého občanstva
Vrah Pemberton černoch kte
rý jak jsme svého času oznámili
zavraždil pí Brighamovou byl
8 řijna v Bostonu popraven
Spolková vláda nejeví posud
iádnou chuť zakroČiti v Mississip
pi poněvadž tamní spory jsou po
vahy čisté osobni
PENÍZE
k zadání
OCQOCOO
na pětiletou lhůto prou 10 pros
centním ůrok&m mírnou
pro visi
Penise se vyplatí hotově
: A V CwCwwSc
Žádosti pro Salino County
haítež podány nLIl QRLII£3
PlMat IIiU líeb
Zprávy z Čech
Bosenské dívky v Praze Do
Prahy přijelo pět bosenských dí-
vek u věku od dvanácti až do 17
let aby navštěvovaly městskou
vyšší dívčí školu Dívky ty byly
dříve ua učitelském ústavu v Sa-
rejevu při vypuknutí povstání
však uprchli před hrůzami války
do Vidně kdež jim zůstaveno na
vuli aby se odebrali na vyšší u-
čilistě buď do Bělehradu neb do
Prahy Těchto pět rozhodlo se
pro Praha a ještě několik jich
prý přijde za nimi V malebném
svém kroji budí velkou měrou
pozornost Pražanu Na hlavě
mají červený fez s modrým hed
báv n ý m třapcem černé vlasy e
vrkoče spletené splývají jim po
—
cký Šněrovačky a široké hedba-
vne spousy a ne pruis VKU!iie i
iKíty z hrubé kile
Pro mizerný pekáč V Ky
tíně u Zbraslavi vynujčilasi jedna
sousedka od druhé pekáč Tato
vrátila jej majitelce teprv po del
ším čase a sice poněkud již opále
ný To dopálilo jejího muže tak
Že se svými s-n- se sebral a šel
i _ 1
do bytu oné ženy jež měla pekáč
vypůjčený a tam nemilosrdně
slloukli jejího muže a popichali
jej nožem na hlavě a na prsou
Těžce zraněný dopraven byl do
pražské všeobecné nemocnice
surový otec i s dětmi do vězení
Po dvacíti letech Onehdy
vylovili rybáři z Vltavy několik
kusu kovu při jehož bližším ohle
dáni shledáno že jest to forma
ua tisknutí starých papírových
dcsctníkS kteréž byly v oběhu v
letech padesátých Něktelí z pří
tomných upamátovali se že as
před dvacíti lety vypátrána byla
na Smíchově celá společnost pe
nězokazS kteří značué množství
oněch desetníku nadělali a mezi
obecenstvem rozšířili Všichni
penězokazi byli zatčeni a odsou
zeni k mnohaletému žalářiíorina
na padělání ucsetnik& nebyla ale
k nalezení Bylo ale zjištěno že
jistá ženština ji hodila do Vltavy
Prohledávalo se tedy několik dní
bedlivě v oněch místech však bez
výsledku a nyní náhodou byla
vytažena z vody kdež ležela pl
ných 20 let
Zažehnané neštěstí Před
nějakým časem přišli do B v
hejtmanství místeckém cikání
Muži prováděli své koně a cikán
ky chodily s dětmi svými po do
mech "čarovat" Jedna přišla též
k jednomu chudému soukeníku
Cikánka pronila o nějakou pod
póru nedostalo se ji žádné Tu
zdvihne cikánka očí k nebí a řek
ne: "Tento dum navštíven bude
nešťěstím velikým — velikánským
"'"V 1"""""™J'"' ™
ta zblednou a trnou Žena sot-
yazo sebe vykoktá plačtivým
r : x „1 c_: „1 i
masem ~a neui mmic možno
i J
aby se neštěstí to zažehnalo f
Cikánka skroucené odpovídá: "O
jest panímaminko ale hrubě těž
ko to by mne stálo velice mnobo
práce Dáte-li mi však nějakou
dourou sukni pokusím se abych
odvrátila od vás nebezpečí veli
ké" Zena s přivolením mužo
vým dala ji jednu z nedělních
svých sukní Cikánka po té vy
slala muže do pece pro popel že
nu zatím pronila o sukni ještě
jednu že jí dá zažehnávání mno
ho práce aby jen povážila a pak
že dum jich bude šťasten Zen
rozvažovala bylo jí předce líto
posledního nedělního šatu Ko
nečně obětovala jej sebytralé cí
Ir£n Ttn nUrlit-i X ' 11 I
— w
mumlajíc při tom nesrozumitelná
sleva Ukončivši za strnutí obou
manželu práci svou otekla z do
mu — Přišla neděle— a obléct do
čeho iena se neměla Tu nastal
pláč v domě jen ta radost z&sta-
la Že nešťěstf je zažehnáno
Uhořela Hrůzné neštěstí
událo se minulý pátek odpoledne
v domé č 502 v Plzni Dcera
májitele domu slečna Albertina
Kremličková 171etá dívka vnad -
náa anola viborně vnhovaná1
bvla sama doma a vařila ko sva
čině káva na samovaru Neírast-
nou náhodou převrhla vsak stroi
a hořící líh rozlil se ubohé dívce
po latech které ovlem hned v
jednom plameni se octly V zoo-
íalství běžeU m bytu v prvním
poschodí se nalézajícím do příze-
mí hledajíc pomoc ale Um ien
plameny více se rozmohly Mař -
nfi naházeli nájemníci na neiťast-
noa vatových pokrývekby obeři $ doma někdy k iábesa-VIaslao-ndusili
Tak silný byl iár noři- Talai l™uj — pán rádní-
cích iatfi ie i pokrývky se vx&a
len bylo vnadné tělo jil k ne po-
cnánf zohaveno a za dvě hodiny
vých bolestech ducha
Pomáhal krást vlastní krávu
V noci na sobotu vloupali m zlo-
£vi io cti í LiJy-KÍla J
Břízy v Kralupech a vyvedli mu j
jedinou jsbo krávo Nepochybně'
kráva cítila Že se nenalézá v do-
Th rakou neboř nechtěl
dát odvésti Zloděj 5 m napadla
Jťastná myšlenka Zaklepali na
Okno chalupnikovi a Žádali j-j
aby za dobré zpropitné pomohl
jim ku cesty véti krávu kterou I
s trhu vedou Bříza se oblékl
vzal kráva za provaz a šlo to
kráva poznala svého pána Ai
l0 ftvrt bodial odevzdal okřále
n iisjSm trŠTn Liri fc li
Mma Jkle šla Bříza doslal :
kr zpropitného a vesele m rose
šli Když za někelik hiin na
to Šel časně ráno krávu oktizet
viděl že je stáj prázdna I spěchal
uotrojiii ae aby krádež oznámil
v tom však slyšel za plotem krá
vu zabečeti Byla to vla-tni jeho
icrava Která zloděiam na eet
utekla a zemdlená domu při hvá
Ohně Dne 8 sárí vysel v
obci Plané s Táboja na dvoře
rolníka Vojtěcha Lutovkébt do
sud nezjištěným sp&obrta the&
který tři statky v ceně 2000 al
zničil — Dne 25 srpna vyhořely
V Štřcliolii-írh dimtk ? -IR Ar Z
-
hospodářství Nkinls áčí se na
3000 zL— Dne 5 t m vyhořela
cihelna Jana Bendla a Karlovýc h
Varu — Dne 10 t m zničil oh6
v Hlinsku pět domCi v ceně 7 "
zlatých
Příbramské hory Slavný
vlastenec če-ký hral ě Kai ar
Hternberg nalezl roka 13S dě
listiny dle nich soudí na počátek
hor příbramských ye XIV viole
ti Xejxtarši báhnká kniha v ar
chyvu příbramském z roku l2u
okazuje že pře-l rokem tím již
bylo 33 dolfi z nichž se většina v
dosavádních ia(iteh nalézala
Ferdinand I dal roku 15 haviř-
stvu příbramskému až dsud za
chovanou pečet a r 153 udělil
Příbrami výsady lánského mě-ta
Výtěžek z dolu byl tenkráte ještě
nepatrný Xejskvělejší doby pro
báně příbramské počaly r 1341
otevřením dolu Matky Bolí li
1551 otevřelo se 4 a r 1552 17
nových dolu Když n bylo v do
bě 22 let lOhGO hřiven a 12 lota
stříbra dobylo zastavena jest r
1572 všecka práce v dolech na
Březové Hoře Iř 1579 dala se
rada a obec příbramská opět do
doloví ni a zbohatla z havtřS lak
že r 1584 ves Bohutín se tí jiný
mi vsi koupila a pivovar íl mlý
nu a dvůr v dědičný nájem vzala
Nicméně ilo dolování ku předu
IL 1G07 přestala všecka práce
vyjma dul u Obenice li VxTJ
počaly se kopu ti rudy želeešté
OJ počátku XVII století al do
r 1779 horšily se poměry táni
tak Že se r 1778 již 6551H si 27
kr na dolv přioláceti muelo
I)„e 11 října 1779 iKčal e hlou
bUi novj hUvj( Ja yv t
JL l782 provalila se vcia do dlu
u 1 -
H havířů s 2 huntýh přišlo o Živ
01
Koku 175 měl Vojlělký důl již
1C2 sahy hloubky Tak jako r
1770 a 1771 panovala v leuib
1817 a 181% velká drahota tak
ie se poslednějšího roku 0Ož5l
zl dopláceli muselo Od té dobv
výtěžek stále rotl až r Ih7u do-
áhl výlku 7572í3 zl Jí l74
činil 683761 zl Roku toho měly
doly příbramské 1S dol& U rý
žoven mačkadel a puchýren vel
kou strojnickou dílnu s kovárnou
továrnu na drátěné provazy díl
nu truhlářskou a tetařkou pila
a huť s 6 parními troji 3 vodní
mi koly s mlýny slévárnou atd
Zde zaměstnaných dělníku bylo
4800 a dělnická pokladna měla
I jm5n{ 359849 zl 80 kr
V květ
nu letošního roku dowáhl VoítěS-
ský dSI 100O metro hloubky
Nejbtíže mu jest dle hloubky v
celém světě belgický uhelný JSI
v Chilli který má jen í63lutr
hloubky Teplota v h!oubce té
činí as 22 stnp&& Celsiových Do
ly příbramské vynesly v 419 le
tech 1 1 od roku 1726 do 1S74
dohromady 1374325 zl z čehož
1 OQlRxfi ťl 19 kr! na L- 1
Uolumajitelé připadá vá
1
i — 1 — — — — — — — — w m uimhv
v zor aomovsasiio iwtu -IX
mov8kf Uu Poněvadž předta
Tní "nl a°mjl
d™uma pacholkaroa Tak jakož
° P4n rdní yWja tímto
IÍHtem io B tomto povozu jedou
uv vaiacu ruai a itonza
Veverka ao m pro hrmeh jeho
▼ m ny a jedm bílou
m í braun a nebudou-li moct
1 koupit v M Uk mulou víude
okoio muia je aokaa nepřijedou
PEH and PLOW
tlml Umi v atmtvt m
a mmm v i —tutat — Vtm MitjMt
Vtbai m ke těm ti H i M mU mm
W Jm MfWU SIjM mm m tt to
- — " - Th Cn aa4
Povstání V BaSIlě 1 Herce§3
vině i
Zprávy xe SrWa xnřji
auiAruIit arrvj i'rv-
k ti"k-řin v ymňiiii-i iitkkiv!: :i ti
VStJlii iuiolH m %v 1:1
nrjílm tnl m? su4 14 ti
taMi Odtaviv jVnž tic
$ t nnl- l- m IV t m r } wlll
a -
niltclnutL Tak xnamuji ? statek ua M:Vji% a j-k-! H
vklořiké UU% že víiU tu- ni jea aktrtvlW u{KbIt'
rw li na iánlit ?rt- klvž vjT4uje jaké útra-
skťv aby (nlvobU Tjk l jy"muil snř-ti bud '
hraitic srtk vch IvřtiU clámah att ie 2i :h-! ~
rásrnt NUíttketa wh% l vku Xeu!v i Rť u n
vyili v!ila srtká %eWrv j hU lUu prtaCrti a tuři
!Mjk na hratuu-e IWin- 2 ui ků! a L uuvní
litinou Zjrúvu jHtjii ti-s že al Lrůjá JJ-le
ké an-Uekě "Titne z ll-r-j ?íaíaě j—a lkilatt mi-VU
lina Dle zjrivy té ntH4i-} vi a nevvna Ví é útrapv
ia rv luna inmu litr-
schovt aly ihne4 hÍ vjjoirjak tak cUaa ie aut
síavUm drlhy re SrtVW } nrxhipu -l:venl j!u
[SHe] přes Mi il IUlia!u chaů iuii ! Berani vv
k v iuuzo uveut Tvekai
hllUi yvít!eíil té:ípíí-
[-"li-
va
v rit zprávy
S tlruhé sírauv s
_!: 1 ii I
1 ru íc r?rrc ií-lj 1 j
války již ie-t za2ehnán a
že přípravy válečné v hH-1
K Ucji jen aa k' abv
e !tali lorta jItiji j hnak-i rtkÁ- % tlua:ai
Také t Vnii Hora prý již u{i4hkti jil t k!eiit tv
Iáhla na v!áIé turwkč j Tcu % xt Moli U~tt tá
žáUauA ústupky Mil pH da ♦Itvtka% na mahVÍ v
star na slK2i allanltm J wh je! a 4 ttv i ?jm
"Uirž řjL" maji za t řei %tn jim žen v Z-rt c
íirlko i ťemá Hora již Ueeenv iu k'tau ve
tkly vehms-vtui phl-titt a { s% itevňi t jikIv eíilMv
- ijív mji iwwrj-'
?! okamžik k valee v 1 urtvku
Vemuei nyní vltn jvuu
válku zamezilv I!e "Kelet
-NiH I11''211? IvrIjcLrifcil nic tuin naliv žl-
jež z maji ruveti v U
1 ucuTs-Mim-
yieiuje ít- suri pn ura-
nteleh rakouských u Iuln-
vrtl Ka tun v i! a e iyrt j
sth'lbu z rěl Vý skalek U- 1
jt- iu-uí iiosuu znám -o-
a r — _ a_
pteKeivMtTpnbuaeklaa!eia vvjii kněi-t re-
br-vniku ťke lk--nka církev pr-
VoSavni tlMi%-uz jr-t mí
(M-tavte škuitini:A
a-
drnsv jenž e t ká vřtat i
zni takto rb-kv uáphI ta -
to arahtu vlat vvkuuiil
inecem a
i l %
Krvi aíiř pa-
tnatuje na síuva VJ v pr
hUéni v r 17- [na-t up
Milana na knlleet tilecj
ře by to bylo hřichm% kily
byeltom ztratili t nejnionil
eásť tlíHlictvI p 4c-k4i na
SieJj a bylo by to málo slav
ně klybvcbm je nic i tu ne
riiinnžilL Tato slova lila
Uxv utkvěla v rvlei vJeeh
Srbů lkba jest vážná ale
pí-pxlare nemine vážná
jest vule nárvcla srbk Lo
Aty jm t-tavilo na vyi t-tusA-e
nebude se Srb-ko lm
zitii žádné oběti jii třeba k
tomu dli prinéatt na oltář
vlasti Nánul jfst botiV
jako jeden muž píiv&tati na
roi kaz J abv brá&il
drtdiou vlaf Krev na-ieh
brítH jež byla pndita v lk
r5 a Jlerceiíovme hiuloce
dotkla citů na-ich jejich
zoufalý hlas doVl řleenetiuv
"
ozvěny v osiaini a rttciA-
néiii světe my nemůžeme
mv nesmíme biti lhostejni k
osudu jejich ik u pitiaa jet
proniknuta Lejulubsimi }o
ciťf vděčnosti že V J jest
odhodlána pH[ íi ke ko
nečnému uspořádáni xerni
puťrvauýeb Aárvl vtk jest
ojnH odhotltáu řjedaati te
ákeré pruétředky jel jc'U a
to aby pHpely"ke žťat ně
mu rozřešeni tohoto veliké
ho úkolu Národni skupe4
na jrohlauje jménem náro
da t nyní ie jest ochotna
zpi-ávf
MVelkerébTe jou špule
ny a tpustoeiiyt obvvatet
stvo hntí prchla atvb I vlo
porražděuo V taěstech se
Tet mi prisne uavti jK2ort
přinesu veškeré obču a jest f je s nám že chtett Tanri I ' " uT jf V 1 'Ii
}hvM&ra i VJi Valí na VukiJi Hui = jf ltwJi~l4
vládou tento ůkoi provedete tněa ll skJiI tvlik t4a-hU% -Ué j é4-
UMakol jen nvlc rH- it uUU ho abv uW iCTJS J1
ml řeno a le brbako vé jk hodíuějt zabavit mohli T rk!ZT " 14514
sUaihnlostictivypli- značné jehjměai T
' ' " zavelena feti wol -%MtW vkiíirK Tá
U Malé Asie úmUm vaki tmímiXl 44a w m BavUaU: Třl
O iHmereeb v aeveral Tjři íl utéci nel ba f ' ♦íjm —
Pí1"1 r- ca dt moct turecii éetnkri tea- f rt~~~ v I Z
následujte! velmi xaiímavé it ukrutai nauJek „kJ V!
i_tj r rx-t crea cr jjiia
wTliaU áťtavm i-
hlt kl L 1 lizhfK byl
jm ai icW czbavctM TawaUti !ciXrm tcVáto
C% sl H r
I-?K
KJ cW miň eta o !
hXLHtvt tunvkčttt mu-
- ' 1 _ l A - I
aa cUv vV ta jla zU
tiravuit z iru-lu K% i
t ixr-kÍ'! ?4!ji Ihikv j
a 2n:y aprvúliků teltul
krcuti a mtíivé a oeže-
IVy
orajU ale pfijliuají
kaltiv
-vUtiHnJiI dirvk lmi wbť-
nč'
rícl Ilnkieíi i
Hon -aku a 1 V
a ve Yvn-ke
uinin ci rv x-eiu a sie
! nové krs!
] t-vě knjauiy Kď'l tyďeíi
ivUíi hrmak-
iu armisK- zacaraa
U
V-ak
LLi i třt-í
jjl kaaWtu jtaěal křfanáv
a iatvaail a -iřiu-it rtuiJ
milá tak ie 11 awW4 1 4: s
kv pK-brllti itaak tv l-Ui
rprvttíiet tMujl í nejea '
a a
i Ua U- a ufa4y turwkť
1 1feleIeli4etl lutrunuu
l t 4'"
! 1 arturaě i ea: m w
i I"tAfaI aby e j-n r-ui
1 luk íali k %Ultu
1 _ r
kerá ndta e
rrolá% aiu
Kupní t-vna epurh:e { l i-
kuit%ii te tunhd
hromuj za ubvceiaé ťarv
e4att ( lili — 11 dukata
Knvžto netuá vk jiuě
snahy nel jak by x lida
holae vvtc-2lk a turecká
%láda jlp ruje tuto sousta
vu (uuěraU ji spory ueii
duchovni mi trá%ci a vle-
tuij-u ku prvicvhu Za rt- Zkr- Maiw tt J
khesť a tldavky bere e li- M ti j
UvoI uá Jtola "tb% Cvj ně K a
t lati dohvtkťui dle lotařri [ lviWu Aat
ovce neb kráva
Zprávy t to jou tlut á-
važnějU že pisatel je-t Ně-1
uiee a Urlze uiu tu4ii vytjť
kati že by t ranil t tál
cum na ujmu Turků
Z "KcKsíniee e doidá
Zí- se dae 1 záři
jenl ua hra&uU-h j ti
pl ne- zauiesrnk joaě vail
turecké úřady vietaciiiscua
xakáxaly pHstup da iWa v
buďi rakousky obcae ctil
nic lodohae se ia-btvá i
rakuko k Turwku Ve vce -
rrjUm Uji jadk -tl Tur
tu rbkt xpravutlaj Maii
: í- I
Íh komiahř Kurilee yvp-
vexen a5 j riea a Vv-je-a-
ké hraníce
(I im t ravě kutve VukkV
dovídá -llí r-: Nlcli-
ZemuRskv '-ítratticaa'
zvěstuje U?!ehrada-íaiv-
Bili i
' r-_t : :z
U h 4A!eal J-£ aatn
rm zj!fřitS IuKu4I W
11 iít lÍa}% le ry
1 j _
L v r !
ta-tMca Tttm Ll-t
r4oa co? h hm
- - - t
ahy myt pnIala dčl a aa-'
bsl za kaJtlě dví
k'il-'íi iLjttka
rt 4lBt KEtuli Zxrka i
L íli i-ry nyrti tiicřiri ca'
ťh Iru ale tJssMslIlL i
tr- til 'p ttmJk
y ' J 5% -% íl rj
e a 'a-i i~aďBji a j
ír
'lr%i -í rr tur v Praar p
š t:
HL
í JT ts-a
v" Iwmms J L_a Xve
! ti — II v i
( í -~Ž U '
a P-i
í 1
i_v l- ruij
kkar M awL
a jí
t
ty -Jji 2-MkC ý a I
tai-t ii t wlnř 4- 9 t_ r I
1 -a lfc4F lr4)V Ujuj )
4 11
ú iUSt V
w ž
KrvO -kk -IUiCí nJ
iXifiiu 1h-ia --1 1
t kj l Jm TtW
i ' i i
i ir áíc-i žk- — Ve v- j
fltík lláa4 J c sk% Z
p u 5 ftijíl Hwa !ttrý i
t aártj-v i rsiA9 V% V 13-
„ w-
IWixki IX I:
l— v-Ij aa-i :#
!
93 VYDA11I
Ofckve áp eaas v#k
umí h mM %m pjiib áiťca
t#ntry a CaaaJy ktré d
44a 5jmí t41 ti4 wywa
♦ v ít a čaw vy-
1 L±m
a
tl 4 1 a
y tVv 4Mak
j íavyfciei v
ia kitj
i lvr
I Wf'UK4é ké prla
"ha!
— —
CL CL Cr-rn
23o TTUbCT 2To"b
Via Ia at _
#-itvaii swi
SKVĚLY PLES!!!
3-Í - frvat aasi -a tes&
a4aa bí: kwrý jmsá- ti K"SttJ
a v vaa— I aa m vmwm&i- Ir mm
3 f" Fřp
ita?eé ÍřOÍi poaae 5 Wti
aav :Na
Jrisi kliOi
V 4a# 5 'h a
ku? -tIX pre5„liré
y S & j :
f m1 ! fi _xi 1
11 i
f ťftr tá tak
zft iíl VlraLa t
Tta— ál X trWa 2#
Teaa 5-a Ni ar 11
ř i leleaailiti
Wr tai Ex— Si
P--4vr MjuI 2"
X T Central 14
ílař _1
3ttfja CVatraL Ca
ťaiCtuil
řA — fcM — Vři
%t a- a aájJí €í
Zíti
-a
1 J 2 m m ťí
k — X— -4
i ižu — 1X1 i
rjLam 1 1 -„n
NEW TO Má
rMu farka! U f LU — 1 1
2- 2 fLJl tt-It
aáj-laá ?rvá II t — 117
Iit2
IlUJ
ST LtU ls
aa —
K4v — ? IL l_ru—l
sáflá Č-rÍ4 144 — 1
— ilLmaSv
ht-" T-"
rLaa — lit
uuu — tiL3
A Orta UUiLTeza
12 U 1
li 14
-12_ — 12 AZ}
ia — u„ Ui
ii— -is _n
Trty evrrpjli
uvza-r w
(JkaL ja t: l£
j
1 1 L w
4 al t U C i:
C s sí wr:
r S 5íyi 4 Wi- 12! I
c s Hf
ť s i
c s _ u
lMtř-_
Nna ir „ ± l
VLj+ k t-Ij4
a IVaI
Frt W_ rj
t4 4 X - Ti
Lak SW J1
Iki-aa Cr%tral $
tIIM4i tVaI -
l tStnav 73
N Trk
í5 facácwL
I
rs