Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, October 13, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ':'!
-$f"
i V
li
X
o
TÝDENNÍK P OLITEQKÝ P O U Q NT AJÁB AV !N
i D to r4 nlititn KAXnX OO Ort 2 raXIauhi' iii'lliil
I -
Majitel: EDWARD BOSEWATER
BcžUty : iOSEF KCnxSKy
ČÍSLO 24
ROČNÍK IV '
OH AHA N E B: D H E 13 RiJ U A 1875
- fcťíSi-riř - S - —
i
í
A
S
4 v
0
"TY
4
J
i
o
1
A
A
C
V-
')
! '' ' "
1
Čechoslov&né
Každému zijÍ8t6 jest zná
mo s jakou hrdinskou sta
temnosti a nezlomnou vytr
valosti nai bratH na jihu
evropském sveřepého vraha
tureckého nasaženlm Žiro
tú opouštčnim a obětová
ním svíeh domácích krbů a
ceKch rodin potírají
Tito stateční národové
jižních Slovanů jsou nám
příbuzní jsou našimi bratry!
Přes 400 let tíži je nejkru
V tej?I jho tureckého násil-
nictví a "vzdelarfé" soused
ní vel moce trpMy po celou
tu dobu s křesťanským ná
rodem horřf zacházení než
s nt-johavnejsími psanci
Konečné byla míra jejich
trpělivosti dovršena a nyní
lojují tito nártnlové s podi
vu hodným hrdinstvím za
své vyinančnf z nesnesitel
ného j ha tureckého
Čechové ! Jest to naši sva
tou povinnosti abychom ka
ždý !ez rozdílu přispěli svou
hřivnou k umírněni bídy
raněných bojovníků a opu
štěných rodin !
Zajisté není třeba ŠIřiti
slov o této jtovinnosti kte
rou každý ťechoslovan ve
svém erJci dobře clti —
Proto Vás krátce ale srdeíf-
ně Žádáme byste uspořádali
sbírky které redaktor toho
to listu iod osobní adresou
přijmati a veřejné kvitovati
bude
Sebraué přispévky Mííaa
1 řasu kleslou na patřičné
místo což e rornéž vždy
v "I Ar oznámí
Jak se dovídáme hodlají
zdejSi ochotnici v sobotu dne
"Si t xn usjořád&ti k tomu
to šlechetnému ůčeli diva
lelni představeni ku které
muž pan Kučera místnost
svou ochotné zdarma nabídl
"Xaprej I"
Wahuimutox 2 října
Syni nalexá se aa 13 47963712
TtirinuL bank not v obé ha —
Vnitrozcmní h dani ci!o se ra
tuhoto ú!ctniho roku (SO řerv
Bern poíínajť) trt2"70s7 clase
£3# v léml ae 4 í 1257 17
j Thurmao proti Allenovi
ZJjH Herald ptiucal xrliltnl te
Ifraůckou xxit dle iiíl se se
natúr Tburman hlava demokrat
ta v senát? roluduÍ proti Alle
novu svolení prohlásil Thur
tnanSr syn prúhlaiuje se zjevní
pro Jlayeso a cvatoo republikán
skou tyketu
(] Sekretir lelano vystoupil a
úlada svého dne 1 října o 12 hod
v poledne Xáatupce jeho není
dosud jmenován a neproslýchá m
íiic uríitt ho komu president hod
nost tnto propojil
[ ř[olkový dluh umořen mi
nulého uičske o 1331256261
U Od irohláíeni nového ban
kového zákona (freebanking)
dne II ledna 1975 zřídilo se 84
nových národních banka a kapi
tálem J23 1000
li Za $30o00o0 5—20 bondí
vydaných 30 června 164 má do
1 ledna 17C předloženo býti k
% f plat
JI Lctoirl firoda kukuřičná
Pie aáří-ovýcb správ hospodář'
ská kanceláře bude kukuřičná ů
rola fetolní mnohem třtíl loB
aké á'cJkem mnohých deJťu
tad5 vlaři sklizeň o celých řtr
náet dní pozdřjlí nei loni FrO-
nerná úroda ve vlech státech dle
iiroccnt jest následující :
líaine 105 New llampshire
100 Vermont 9 3íássachuaetU
100 Conneticut 10 New Tork
l(y eir Jersey 111 ťennaylva-
nia 10- Iielaware 100 Maryland
10t5 Virginiall2 Xorth Caroli-
na !o- South Carolina 87 Ooor
gi J0 Florida 84 Alabama 111
Jliaiipp) 1K IuIsianaS5 Te
xss fe'J Aarkansas lU3 Tennea
ee 111 Weat Virginia 117 Ken
tučky 103 Ohio 17 Miobigao 101
Indiána 83 Illinois t5 Wiaconsin
COJJinneaola 72 Iowa 92 iíU
soori 111 Kanas 109 Nebraska
í3 California 95 Orogoa 100
g Vyjednáváni o postoupení
Černých Vrch 3 dle viehomineae
ae sdarem Komisaři vladnf na
vrhli niřelaíkBm asi tuto smlou
vu: Bpojsoé Státy najmou Černi
Vrch bud oa platí ti dotý&ným
kmen 8 m 1400000 rořní- týjKx
vřT mloury tou li onou stranou
nx9i to titi na dva roky Pakli
by Sionxové píiliičern6 Vrchy
raJřji prodali konjí jo SiMojcnfe
atity a $500000 bs TicchdaU
iích výminek Smlouva teprvé
pak nabude platnosti potvrdUli
ji kongres i president — O tom
vJak Indiáni nechtěli ani tdyScti
kladouce v5bec požadavky pře
míitené Jeden s náJelniku do
konce židal 70 milíonU ta postot
penl tech krajin a mnohé kmeny
nethtí niícbovfibe© iyet o pro
dejt ani pronajmutl ' 'Nřkteří
komisaři se jil vrací 2 října ao
raxili do tvrze Laramie tito my
al( že e smlouvy nebude nic
j Tisíce mrtvol jdi poslední
vichřici a povodni v Texaa za
hynulých zvířat leží po prérii a
hnijíce rozřiřují zápach nesnesi
telný Xebude-li rychle o odtra
není jich poetaráno jest se co o
bávati cholery Pokud známo
zahynulo celkem 173 lidí
JJ Jiná straSlivá pohroma živelní
postihla dle zprávy ze St L-oui
od 2 října město Las Cases v
Novém Mexiku dno 11 září 0
brovbká srarť vodat v deseti mi
nutách pobouřila JS domu A
sotva le obyvatelstvo vzpamato
valo se a hrozného zděšení ná
sledujícího dne opakovala to ta
táž pohroma i pobořeno na novo
lú doma Škoda páří se na Slr0-
000 Mei pobořenými dom3- na
lézaly se 4 v ceně 5— lOOoO
JJ K prtnl řeci Sthurzovi v
Ctncinnati dostavilo se na 4000
posluchač Schura pozván jest
také do New Yorku
J] Nekdej2í asistenta syn spob
kového zástupce Chas (i Fisher
obžalován jest pro spronevěření
úředních Itoliu Jsou to listi ne
soudní kteréž od soud i policej
ního dodány mely býti oudu
ajtelaínimu Fisher mel je v ru
Imíi a namístě doručeni soudu
dal je Žalovaná straně za ma-tné
podplacení Po pidtř??ném
výslechu vinníka odkázán přiba l
přej velkou porotu
FiáaťruriA 2 října
FiladeUlcká výstava Stát Ohio
zaial se stavbou" státní budovy
na výstaviiU Podobná budovy
postaví si následující státy t Mas
sachusetts Connecticut New
York New Jersey Pennylvania
JJelaware Illinois Indiána Mi
chigan Wisconsin Kaneas a Mis
souri Sam Framcisko 2 října
Kalifornská bárka byla dnes o 10
hod za nesmírného návalu obe
censtva otevřena a "z&sitala otes
vřena i txulino déle než druhé
banky 'a tři hodiny pře vylo
valy vklady o $750000 výplaty
Davěra se úplně vrátila Syn
dykát upsal $5830000 k vyříze
ní starých obchoda a k dalšímu
vedení banky
Rlzné zprávy Mezi Fort
Laramio a Cbeyene d°pouií e
Indiáné krádeží plenění a vraždí
Jednoma starému jdonýrovi ode
hnali všechen dobytek John
Lutterer byl při koseni sena od
divocha zabit a skal pován £ Kmo
to uřezali mu uíi a nos
Ottaw v Kai4Pa 5 září
Jak proslýchá bylo vysláno oj
general-guvernera do Montrealu
200 mulft milice aby zamezil
očekávané nepokoje při pohřbu
biskupem prokletého Uuibord
CAEU5KSVIXK 111 5 října
Zde spáchaná bylo dnes děsná
vražda a aamovražda Jistý Chas
Brink zastřelil v návalu své pr
chlivosti svoji tchýni a svojí že-
nu nařež i sobi prohnal kouli
hlavou
CiMCUfSATl O 5 října
Známá koňská nemoc "epizoo-
tic" opit se zde objevila Koňo
vé po ulicích kašlou AS dosud net
tuhou zle Však rozmáhá se a
p&sobi již obtíže v dopravách
MzMmis Tenn 5 října
Ve Fri'a Point Miss chystá
se to opětně ku krvavé srážce
EernochS bělochy dle již zná
mého sp Osobu Na négry so uva
Isje záměr ie chtějí vypálit mě
to a protož se svolává na ně ze-
ylai bílá posila Bylo odbýváno
republikánské shromáždění — a
to zavdalo piý přííinu
(Dodatek) Jak se telegrafuje
opustily viechny icny Friar's
Point a muži slojí si naproti vá
lei ně Z Memphia prý odjel par
ník a lidem ubohým bSloch&m
toho místa ca pomoc
Mostuul Kanada 29 září
Minulého večera as o 7 hod
strainé neitéstí událo ae na Iiích
mond Drummond a Arthabaska
železné dráze následkem překáže
ky zlomyslní položené na tra
tích Vlak který poz&stával ze
leští otevřených plochých vozC
na kterých bylo as 75 dělníka
byl tlačen paroatrojetn rychle
když iicátřstí se událo a-n dvě mí
lo od Vomaska iluž v popředí
vlaku májo svítilnu epozoroval
překážku dal strojřiditeli zname
ní a neskočil dolu za nimž všichni
déluíci z toho vozu následovali
Pára byla zatažena a strojřiditcl
a všichni v zadu sc nalézající ees
skočili dolu bez johromy ale tři
z voziS byly převrženy a všichni
dělníci pod nimi rozaiafkáni
Jedenáct mula bylo vytaženo
mrtvých a 23 strašně potlučených
povstán! v Bosně a Hercego-
vině
Z HRANIC HEKCEUOVSKVCU 2 září
[Od zvlášntiho zpravoda
je "Národních Listů"]
Povstalci so dodělali v
posledních dnech opčt znač
ných úspěch ň a právř co to
to píu postupují na Mostar
a snad vám oznámí telegraf
nei tento dopis obdržíte žo
Černá Hora vypověděla vál
ku Turecku a žo vojsko čer
nohorské vtrhlo u Ňikice a
Grahova dj Hercegoviny
Bezpečné- vám pak mohu
sdéliti že v pxndélí překro
čilo opét nékolik set Oerno
horcu hranice a připojili se
ku povstalcům u Niksiče
Včera přepadlo liiOO l
o-
vstalcú z (íaeka a Bilče tři
pevnůsky na hranicích čer
nohorských Ačkoliv při
spělo od Trebiné 1'AH) m
Ixxl Seli in pažou ]Xívnust
i'im ku iomocf obořili se
p4vstalcijout opatřeni hor
skými dely na řady ture
ckého vojska a zahnali je jkj
pčtihodinném boji k útěku
Turci nechali na bojiSti přes
L H) mrtvých a rančných a
H) Turku" bylo od povstalců
zajato Povstalci vzali na
to jetlnu pevnůstku útokem
dvé druhé se vzdalv Uko
řistili 30 koni a přes 11H)
zadovek iiiioho náboje spí
že a dél Isud opanovali
povstalci íá) evnústek a
srubu a Turkům zamezen
úplné pvisiup územím mezi
Srbskem a Č ernou Horou
jež jest dílem obsazeno po
pem parkem dílem povstal
ci hereegovskými
Ali Meh metl paše jenž z
Dubrevníka se odebral kon
ino s péti pobočníky do Trc
biné ítby převzal vrchní ve
litelství nad tureckým voj
skem v líosne i Hercegovi
ně již se opét v rátil do Du
brovníku jnuiévadž povstal
ci přerušili sjKjenl s Mo
stáren
Lživým zprávám "Polit
Corresp jež chce vzbuditi
nedúvéru k Černé Hoře ni
kdo zde nevéří ježto ix
vstalci dobře védí co chce
tento lltorafovaný jístpk
doaici Nejvíce ziráv z Her
cegoviny a JJsny "dostává
"Polit Corresp" z místodr
žitelské kanceláře v Zadru
Zprávy ty rediguji známi
odpůrci Slovanů dr Ludvik
Pozzi a baron Jurisevič
Místodržitel Kodič mešká
desud v Dubro vniku a do
stal rozkaz z Vidné aby se
odtud nevzdaloval jesto by
mohla nastati jotřeba aby
Rakousko zakročilo
V Černé Hoře ofekávají s
velikým napnuti jak so roz
hodilo skupština srbská v
Kragujevci Černá Horá se
nemůže již vyhnouti válce
poněvadž se ani národ ani
vojsko délo nedá zdržovati
Útok na pevnost XikšiČ bu
do prvním opovézením vál
ky Turecku Pak ovšem
budou diplomatičtí pisatelé
not mlti ponékud obtížnější
postavení
Právč se dovídám že zni
Cil 1 povstalci u Nevcsiné
první sbor tureckého voiska
jemuž velel pruský renegát
redžib pasa Tvž sbor io-
stupoval přes Oabelu a Sto
lac k Nevesini kdež bvl otl
povstalců jimž velel Sireze-
vič av t ílipovjč úplně roz
prášen v ypravuje se Že
Netíží b pasa v boji padl Boj
trval da dni
Nejprré dobyli a zapálili
povstalcijichž bylo asi 1500
Kasánu nevesinakou lo-
vštalcu pádlo 25 rauéno 60
Turci bli ixílovice asi 600
porubáni ostatní se rozpr
chli v divém ňtéku Povstal
ci bojovali handžárem ' boj
trval až do pozdní noci Tur
ci byli se všech stran sevře
ni v prúsmycich a úplné po
třeni Rvi to neikrvavřiší
boj t posavádnlnV průběhu
povstání
Povstalci vyslali ihned
zvláštní posly se zprávou o
vitčzství k Zabeům do Ga
cka a k Nikšiči a oznámili
žejRístnpuji dále na AÍostar
toji tom ukonstiii po
vstalci množství zbrani ko
ni náboje stanu a nékolik
dčl Povstalci hodlají ude
řit i v neděli na sbor Dervis
paše u Mostaru
Zároveň vyslali povstalci
jednatele do krajů kdež do
sud povstání nevypuklo a
by povstání rozšířili až k
Sarajevu
-i
Povstání v Bosné a Her
cegoviné vstoupilo do fase
kdež se muší rózhodnouti
zdali již tenkráte učinén
bude na vždy konec panství
tureckému aneb zdaž opét
né teče marné aneb jen za
cen u nej at mou k re v Slova
nu tureekveh Může se prá
vem říci že v tomto okam
žiku veškerá Kvropa "pohlí
ží ke Kragujevei a Čety ni
kdož spočívá rozhodnutí ny
nějších vážných zápletek na
východé Národ srbský
plane touhou aby mohl při
spčti ku jxmoci svým bra
třím však závistivá diplo
macie evropská dusl na
všech stranách jeho životni
silu a v tomto okamžiku
blíží se tento vnitřní nekr
vavý zápas mezi národem
srbským a diplomacii k své
mu rozhodnuti Jest to zá
pas v pravdé laokoonsky
Zdaž národ srbský v nčmž
nová bujará sila kypí odo
lá zdaž zvítčzí v zápasu
tom?
O povstání v liosně píše
se horvatskému "Obzoru" z
Kost aj nice Včera 1 září
přibyl z Hafialukyjeden ob
čan rakouský jenž byl v
Rosné nékolik dní Týž vi
dci jak Turci ukrutnězatý
kají a vrhají do vězeni první
obchodníky v Bahaluco a z
Piedoru přivezl bihačský
mutaserif jHkojné obchodní
ky křpiťanské všichni byli
jedním řetězem spoutáni a
měli železné kruhy kolem
krku tak byli za bílého dne
přiveženi do Nového n z
Nového otlvezeni v noci do
Bižce Byli to následující:
Simo Mitrinovič Pero Vu
kič Simo Bilíijkic Jpyo Šc
sto Petar Hadži Rado Ja
neš Simo Bera a Tetle Ste
fanovic Jsou to nej bohatší
obchodnici již zejména v
Rakousku veliký úvěr po
žívají r
Z Bělehradu se oznamu
je Že vypuklo' v Bosně v
okolí (tradačee povstání
Povstalci obdrželi asi 900
pušek a svedli již boj s Tur
ky boji tom pověstný
beg uulinoyic Bližší zprá
vy o boji tom dosud nedo
šly
Ze Zemuně se dovídá
'Fremdenblatť že černohor
ský ministr války převzal
řízení povstání íiercegov-
ského "ístok" tvrdí že
povstání teprve v Jíosně
vypukne Pojednávaje o
skupštině praví "Útok':
"Na5e země chce válku Ná
rod jest přesvědčen žo mú
že jen tenkráte zkvétati
když bude i jeho bratřím
zaručn život i rozvoj Náš
vládce nebude odporovali
vůli národa Očekáváme že
skupština osvědčí své vla
stenectví j
České vystěhovalství do Ame
riky
ran J Fořt uveřejňuje v řísle
17 ♦Osvěta lidu" která v Praze
vychází přednálku o stehování so
lidu Českého do Ameriky
Nebyli bychom se o té událor
stí ani zmínili kdyby m v tomto
díle nestavěla holá ry z á p r av-
da buďz politování hodné-nevé
domosti aneb snad 2e škodolibé
zlovolnosti na pranýř a povážu
jeme to za svou povinnost zdej
5fmu řeskému obecenstvu zdeliti
jak o nás tam v staré naSi vlasti
takový uícný pán íoúdíl ' '4
Ve své přednášce praví mezi
jiným:'' 1 "' " 'MS"'f í?" "'
'- "České obyvatelstvo so Výhraď
nž obračř do vzdálené Ameriky
ony vzdálené končiny zámořské
x nichi se hoepodářftkémn livotu
našemu v ni žádném ohledu
náhrad poskytnouti -nemůíe
jsouť onou bezednou propastí do
které rok co rok takové množství
hmotného i duievního kapitálu
vrháme aniž bychom so kojití
mohli nadéji sebe menší ie
se nám od velikána toho kdy
nějaké protislužby dostane"
Z toho viděli Ie ielí každého
jednotlivého pracovníka řeckého
i slušela by tato lamentaco velmi
dobře nějakému knilecímu správ
ci neb inspektorovi který dostá
vá zimního řasu dělníky na "dě
lání dřiví" po 20 krejcařích den
né bez ohledu na to ie libra íer
né mouky stojí 13 kr a libra ho%
vězího masa místami 32 ai 31 kr
Vidíte rodáci l Podle pana
Fořta jsto vlichní t bjbeli ie jste
pustili se do Ameriky Jak blaženi
jste mohli býti ve své rodné vsi
udělali Dy Vás — kdy 2 byste si
dovedli získati přízeň '"íousedl"
některého husopasem s "roíním
služným"— -12 zln nebo obecním
strážníkem s 5 zl mřsííne a byt
T pastu5ce strážníkem viak je
jxoiu toho který zná-uv-tboa
zemských jazycích jak v řeii tak
písrae" a byl Mu mihtér--Někte
rý jsto za mohl dostat "trafiku
při které by moh! vydělali ročně
35 zl a za to by platil poozo 40
zl daní ( Dále jo tam jiné práce
dost a kdo jo tak Šťastný ie
po : dlouhém Ulcdání nijakou
najde dostane denné ale!po&
3á kr a dotáhne to ve žních také
někdy na 70 kr a když ráno od
4 hodin do večera 10 hodin st ká
vydřla ai 1 zl 60 kr máz pato
ků a krajíc 4samo2itného" — A
coi teprv řemeslnici I — Zedník
neb tesař m vydělá po 6 městců
íiliwpoíi lzl 10 kr d e n n ř krej'Í
ai 3 zl t ý d n i a dokonce slejva
li ! Ti si vydělali poslední řas v
okolí Staré Huti a Zbyrova taky
až 5 zl i ě 8 f ř n ě — k tomu
živobytí laciné t
Jibra hovězího maa od 24dó3ikr
vepřového 3í 45
" bílé mouky H ' 20 "
atd A "átudírovaný" lid ten se
taní teprv má dobře ! —
Otec vynaloží na syna celé
jmění přijdou rigoros a tu jil
nejsou ani drobné ani široké —
lott hl-li jsaíf "všecky Školy"
které tály velké peníze tane
se liadějcpliiý mladík "bezpiat
ným praktikantem'! a když se
v = o dobře duli dotrhiie ta do iv
desátky véku svého na 1001
ročně!
Avšak uccnme pana Fořta o
Ameice dále mluviti :
"Vsak mimo tělesneu pracovní
sílu a duíovní kapitál oiváIí
nám valná větiina vystěhovalca
téi hotové peníze Odváiiť nám
sebou kaidý zajisté nejméně to
liíj mnoho-l j jo potřebí k a a p 1 a
ccnl drahé oestyta dále
částku kterou by so v nové
vlasti etablovat! mohl
Jcť cizina obzvláště pak jinak
dosti pohostíná Atueika v tom
ohledu velmi optrnouj kdo při
veze s doatatek peněz jo vlude
vítán k chuďaSm bes grole o
h"! i t i- i
Nebudeme se hádat a p Fuř
tem uifiuíství ruřuílo stěhová
ní přáli bychom sobě pouzo ja
kouši statistiku :
- 1 Mnohodi kaídý jednotlvý
Cech toho jínění em přivezl
2 Mnoho-li vyplaceno cest ame
rickými Cechy za přátele z Evro
py ai wem do Ameriky
3 Mnoho-li se poslalo odtud
podpor do Cech jak celým kraji
nám které neštěstím stiicné by
ly tak rod i? Srn příbuzným a zná
mým a konečně zajímavé by by
lo zjintiti poměry tak mnoho Ce-
chíí kteří sem Stokráte s vt-1
kýoi rodinami a bc haléře při
jeli a nyní t-luSným ba mnohdy
velikým majetkem vládnou
Korunu své nevědomosti oame-
rických poměrech posadil si pan
Fořt Bví ui výrokem ie Amerika
k onomu který nepřiveze sseboa
jmění obrací so zády I
I tyumu?ená dobroto ! Jak pak
by se asi podle Fořtovského ro
zumu bylo yedto těm tisícům
Cechu kteří tem přijeli bez vin
dry kteří jil na lodi ba jil v ev
ropském přístavu po zaplacení
jízdného ani jediný loufek svým
majetkem nenazývali a nyní vel
mi zhusta pěkným vládnou jmě
ním — " ' ' '
A vlak píle-li některý ádejlí
občan svým příbuzným do Čech ie
so mu docela dobře vede řeknou
přátelé: "I 'nevěřte to oni jen
tak pilou aby se nemuseli stydět
za to že jim ta hloupá myšlenka
k vystěhování se napadla— Nyní
sobě éevi rady a lákají yás jen
abyste Šit aa ními a jim pak díla-
ti nádénníky V '
Tak a ne jinak'so soudí v Čechách
vlébbccně a podle té pronQ8tí
ky" vypsal nejsplie také pan
Fořt svou "ucenoo" přednášku
"Z vlastní zkuienosti" vlák niko
liv přece— "k osvitu íeakého
lidu!--- ''--:í
Tak "dokladné vřdoraostl" o
poměrech Čechův v Americe ja
kými e pan Fořt bonosf málo aai
prospějou k jakési "otvílir—
Litujeme onea cMpt který e
tak krásným jme ttcntO věta
honosí ie takovým zřejeým lieoi f
místa jopřivá ! Kdyby v5ak hJ
někdo svatou pravda v tmUa
ohledu tam spal nebjlo tyji za%
jité tmUtx dáno !
Zprávy z Čech
í K Jtvcrnáobné vraždě a
be vraždě v Táboře píle se íár Li-
stSm další {HMlrobnoU : lne 'X
zálí (v noci) Pne k veíero by
ly všechny mrtvoly rodiny Šaae
rovy na hřbitov do uturlM komo
ry olneeny V první rakvi kli
Jan Sauer še svf m malfm lo
ch ni v druhé pí AnaaSaueratá
kteráž byla V sedmém měir te
bot e&tví a v třetí obě dcurily
Zítra v 5 hod budou pytvány O
toni proč ob# 2ar iiv4 vaal
proslýchají so roilllné větL
V5chno vlak ukazuje k tomu 2 e
s Vcieckým který byl ředitelem
kanceláře pol£en a ie Urnto aa
defi-audaci peněz měl úvaintTÍ
Pře váděli defraadai v t pi-
sob i směnky padělanými
jxvjpisy do potefeutl ukládali
Tyto peníze pokovali pak na ve
liká úroky a tak v krátké dot4
sobl oba dosti znaZné jcuěni tia%
shnmáidili Na stole v bytu
Sauerově leiel list sepsaný Saae
rero v kterém o a niatkoa sté
ieny a s přátely louví a v níial
se přiznává Že dobrovolně smrt i
s choti svou jakol i dětttH pod
stoupil liáno b v la cv 14 rod: na
v kostele o S hodině Fřipama
toviti lut le Sauer kaldtlrauě
do kofteta t hodil Pile ptU t
lits tom i mi álvtaí ailoi r
WíHH-sý vinu na jrho nltěi
Zároveň byl v Poličce zatknut
jakýsi Hrabec prt netl se jeítř
a vak prvl( há 2 tento lira
btM h vědomím Sauera a Vrké-
ho ttbrikotal £!eué eitraktv k
4?ellWn pájíťk hypole!nkh Ve
secký s prý při výJ-h přiznal
le ví- nei po clj rok porobo
valy e ptjky na tklcštté oměiM
ky a ie se o zik auvrrtu drlr%
Ká&lolkcta toho byl zalknuta
pu ve svcui %laltim dutu
Ilyl pořádán jhIic dozorcem p
IIotiukým by odebral re k
purkmistrovi ku-rýl prý
pyeje ním v radní iut a sěm
se poradili Vký aá!edovml
Tu jlll roxkczu stá-tniho zatu
pitelidva očekávat ho {etnik kte
rý zadními dveřmi radnie (dvr
dl ho do krajkého Jij x
jd QYÍiftn l'iib:n vy šotřová-
uí tede ck adjunkt Kohout— 1'e
bíte kteréž na fiifikátv Věde
cký a Sauer vyzvedli ibaáíeji
prý ai 20X00 al liohaže! neje
íaUiíikáty k taieze(í ioaeradl
je Aascr spálil lkAládátn jtitl
iemalý hoth zavnŽdln bvl kor
divkeio jei &o#it Sauer Vev4
holi ostatní byly podřány
břitvou kterál nalU iní krck oď
mrtvoly Sauerovy — Ine 'X U
září K zprávám jil zalaným při
pojuji ro nového se dovídám
Jest jii xjiítřno ie ta!y se vrlké
nespriivnoaiti ve s}ořitelně Ve
secký ie jil k mnohémuu přizpaf
I0vodrobna nemohu udattsuao
bodl dríraudováao Ioti smut
no le při takorén úttavu který]
měl dlívřry obecné při doileda
zejmeisa tak inteligentních {InS
jako dr s llerrnrintta a jiiýth
kteří zaedajl v fprávé i-řite!-
ny mohlj- se takové neoprávno-
Stt Státl Ldé sbíhají e Vaeck
i' i itit i
stran !adajfc dStklivě svýth pe-
něf řiml jest átav velmi ohro-
ien J'ak se nyní vět-i maji nám
za to le před soudním ohledá
ním není možná ládatem za vý
platy 1 3 hověli Ine ráno ko
nána cbdukce mrtvol Jeda se
t mrtvolách nenalK Zítra v 10
bod bude se odbývat i pohřeb ae
ifastných těch obětí o rychlém
zbohatnutí " Matka syeJUek a
obě de ry oeleny budou v pří
vodu městem Jan aier bezpo
chyby odnelen bude ritk s uazrUl
komory Pohled na zohare&é
mrtvoly jest srdceloraný My
slím ie utkvi mne na vidy v pa
měti Vrah ae nepochybně sta
la tímto spasobem: Nejprve z
vraždil maléha syna potom atab
ku řii nul ji dvakráte da hrdLv
Potom navolal si větli dcera Ta
so bezpochyby zalekla kdyl za
leskla so před l bfitva v rc ot
cově Schnula hlavlake &te v
tom yJl j'1 MHva a sřlil uběhl
celou Uřda Pittom teprvSclto
pit ji za cůpky a svedl aáiiaě
hlavu a prořízl jl chřtán Mahxs
asi sedmiletou dcera přemohl arci
snadno vak { n této mrtvole
jsou znlmky kteréž neklamně
svědčí 3e se děvUtko Uántlo
Krvavé stopy po pokoji skazajf
le bauer po spáchané vraldě iel
od mrtaoly k mrtvole odtd let
k okna ti vvhliiel ven s IVtosa
teprré eiim & zavraždil L střou 1
i nes a i-eztřUul ai celo hlava
gloljs tjiof itelnjr jt jen ▼ bočí
zalkaat v# dae jet od polteej
nt doL lilko u M ezi obctit r m
táborskýsi soudí m sa usotr le
kdjby bvla ředitelstva spwřiteK
oy Saaera jakmil dtraai-
ktim e a kaa2ář da oué-
ho v iterv třed skatrová
hlm kay a před rvtl
'aého Mirteřetl aiail s veikw
f-odezřetýn dala aalkao at vla
y rodi&a zachováaa!
Z Akctovo i2e:M
v M'uL
ch i
a poacmkr k st ralřiv-imi
koupila dmžvtva ttto%aVKkrh
akrovarw skLádajút se a
3 chradínttk jri za 4ic al-
J Vieeky prÍBtylové aávcJy
řítroaawberovy i se Z rocena
řesly jak ber{iaki aIjrreazí-
Zťela arCitě dovídá v
k-tek akciové rrcdeítttL síle
# a vetkýnk rktvk ksp4tlitl
4 "moskevské ořh's aár -
si IssSiT - Speeciitt ii
koathovala a kapil akciový
e na ZX m!ioa4 tlarí Pu
ii buje M-etáTati a ob?ej-
nýrh akcit drakk tak avaalclk a
v Německa vclaai oblibeaýctk ak
cii priorítBÍth jl e aaat pri
orttnía olhtat rov sají avšak
tiia dlťlitýat rve li Irm 1 ve
dl pevaéW ároka mji ieitě aÁ
rvk t divdeda— Vyoké pec
a aL!rjr ts% Zbrvktt e aIee
jkí Zbirov va mka řJUbaec b
hutě bowcaětké a lá řaa jl
njr h poi&ikl přej4o3 v asa]tk
tét% aketové poieěaoeu
Mroaber ř viak saváaáa aa
Zbirově {-oilrt&é staiby aa vS
niklai dvkofcíaS aijakf Je
bude dr Slroiber£ ienerllaim
fcijeiaceiii vkxh těeku p4ik5
Předsedo aktiové it
pry K Fera Ja}iM lvd:iceB
p Maiwsid s lUrfiaa
t Konkurs HrlvyvitÍ Wie
v okolt iotkké&i korli a d:k
slUlrji iileky vl e aa4 a
penálku "o%dti daLt aebvťjtaa
rKno bde aa !a rud Ie
ijvh které á-jvřy své aa kail
ky t-e všeiikko apnásí aíW
ukládaly da lidy V whv1u k
letět h hlvdél Fr lljra tka-vu
akcie tfvtcxsck i tritt
i-ÍLo cvl daa uké a íiii
dakřiio avUť skoupil lř
aktif cíiui e bvxaúla aslns
toaietnikeitt cávoda Kdv 1 vLk
JB jeho Ad llyt x ťísai rvku
1T2 valtté íáti skmkwtj
tarý Fra&t lljra mil poeo:i
]-ol ito k torna cukrovaru j!w2
úvírti vjulU v Ib4 mitt Spriv
ní rada ck Loíaí rovia ěakt
pro továra aii tulí
{eniae aa sotva ky prtp4:y tw
vrtě fcýbrl UýrvvL Aa akce
lounské továray aeaeljd Ujrz
mamě UUÚ a$tr wactit
ui aálofcw 4 rvi) jj
lovárea ottU aa krajt zákaby—
Uétv lAMiay prý je eehotao v
připadá le tov iraá aexes bd
ohlliti koakunv závod k ckr%
aěai a olíveat priwy%l pro tto
kanpaai od k&akri podstaty
najnoU jiaak by ovleet rolaki
ne věděli kaaa řepo
X Akcšov tp4vvat papirav
Vraa likvidovala re ý závod
přvívl za lev a ý {ciz oj-t v rrve-
bývalých v Iatík l bralíi U
Neehlěi 4euvr }x kova
li Jak zaácaa ireKttř)!i ihejvitl
vflředf tariloT h4atílti
kteráž sebevraha pohřbiv jaka
ji vjlsísjl je a katelxkýtk
! Mamě za Ule boka kalJý
ji - 1
ný 4ejd pUU 1 a ati
neiá ta o vlka kde "21 jet
jMUao oviak AnyJ jaký
odpírá aeeařebim objriejeý
spsob pohřbe j etlout koJ
ný Nedávoo vrhl os Pivia
M Moravě atrál-tik le!ea4 drá
hy v oávaUt íi3vtt pod koU
laa fisráí Aat Krejtřik edbl
proseb oeěťastjiftk dítek a vdo
vy a odepřel rozhod ě pokfel
Nvboětik poekováa itj klbá
tov Vdova neby l Um spoko
jena Přúl iřadai koass kte
rá! mrtvol vykoIa ŽJUaí
a taráři kUJe triř je Bvydal
Komtř sečkal otevhti lv4řea
dal fKÍMvati nrtvol lida
♦K-ila množství Farář vyběhl a
íary a Jtval lil aa k$Bii axtf
vajo pochováni selevraLa Laaeb-
owtl Ph tona soptit tak le b-
Saiaváa jest tretaíac msJ
' i Velké nelOeU sUkk do 1%
rpna 1TS nv Paeov Tet
Cle o púl jeda Wdj odpolodad
ITpakl v lkv tábor požár
který v i oodiaóck 4mb4
f kovodá4kýasi otaveaiai puíai
vo
Nejaié4 maeta4 tHd 4rv
t4av chudého měta Paoje —
oali itboal po4ř!i— io takřka
žebráky obnái áhtdse sjiiai
a půhořyíými ejkrovji řiu
ikod 4710 si r J„ a p
ljck et ?S atajtuU 1WU
WX ti {jUfto oatatiidl 9
ik tr chua mai taut I
-
dát Seosakl-w
Ai TO rii jC přMKnU
' try a -kekjLkai bbi Lm
Í4m+i i- a lir rapotaaé-
( ks lU v alKU Ukbi
kmti im' 1 !
wíJ řUín ta a {trekálel le
bjU lze
kK Sta le LrmimmÁi aeeký
teNed kvwe wS-s jeK
dv prá
ďke psii Na poiie
pwlíasst MMt-l Iv Urdřk a
HřottK- rroaeviřtv TTri aLSl
apn kl a Ersa
I 'táaiM4s4TJ i Před
(řCvá Fraatiik's Kr
a jt dtrera (rnr
vva které byly w&laováayk r
ai 1 etrávila sté dv% sal a
tm a le by aácDMa iě
dwři JUrearvié pi £rávl
jtW male liontcrs dnská 1 o
Iri v il éw saaie Parvta m
!a je víaaa z!l4 kU
iewfrh kias Jeíwl SMtt 1
xlold KrtfmkúftMi k arti
prveaaem a 4-er jeji iirMeo
o 4+ UlkiW lL±im a íe t
rvkl
-LťUiU t4-k timi
zitvý dí l ah L r -kate:
Cltadej Csrov Coá
od Ji Zejerm— Návžíévw j-j-vilcA
kervfovkww Potai
J+ UoeCek — Umáay v stiw
devikcas pWaactvi 5eké iXt
Trd- Sktake ilrvv kroiu
Povídka ze Lvm% arA kee&
k jvU A Jnk TeaiiflMaéawt
ře4Uelo: i"a aa
aeváat A-eae Jitreve a aáaka
ZábocT X aauek poJediW
k-la-ra aáSs jrÍV — ~ Te 3rv
eařikv láswlk J vkií- Z
po:ůy prsivi-i (Cokar Ujkrf
-— lrvaosi
Výuaý aWk wSVtTA~
i-l zilMvf re4kiTr V T
kes jet UU aAifeediJi-iVl
Ja l!bí Yimiak bto?-&t-ká
ktero fdk a Aat Slvfe
ika Poodai zdáAÍ svov
h ěa aa X rvě dr
Aat Haaik ář wi Jv-iaXs
Frt ZAkrejMw IWmtss Jkl J-
Ml' lkr-bkl jk
' ice K ? íete Tavaai X
LvTnkeiU pviáá Aat
!iekr
Pru v olini ka v sena čechssla
vtisúa Y Axericc
SLřCký ee proC L
Bviáet zakývá W co eJu
tť%eiuc stal a oretavová
ija djs !ekivk vy4ě kov
V Amerik t poUeb aliteJ
ti to&jti cLla Z asiati j se
V to%La l( j 1 po vieekráte
K dila ťfť potrebje p
soettěaktii sih podaů saa
aěuské zprávy iřW t o
bra%i e vk-cky iWU
rodáky adejk prosbo by
poohlédl v evéa věkoU pro
věďtúá eo svlěuU sa
1 adali Ieaat kde Asse
rieo ptesbct Če koalo va 1 vyete
kovai jh so da Alenky v u-
Um sto-eU kter bl jak
jo ted jdk jase odkoj m i
f tjili které sa roco kýat f
aa-Jy sět4t jad rodáky
boa aaahl-íi aejako pamiiiy
2ekě potiMakla svýav jAom
kaay py lké ji4 ě-
ti kdo se aetiiee mim t ' i k mm f
LvOL ř o vvuasevm:L vet i
í _ W y
aš o sauezi ai4 kt x kk '
aa biuBLUtc -— — - k l
leoky aaeó ne a vlbeera o o
těv&ta CecÍMMLaaee& 4 vyrvi
děti 2) 3U£n kdo Ce kok
vasA pjtekovaii o před
tvkes 1349 kteři jmem t tedr J
ejé 27 e vko kejack jasé-
hydlí tdy oeody kfa
plipleii siaVl ta Čotkoadov
ay 1 před sek- kdo a kiere
vie co by o akh fcjb U do
svědtá
5 Přoaaiíaa obsa s ty
to dvě třídy ©stal pooedkl
rim FdU p4tri£
KA Vy- o talovekto vldSL !
yielk!AdiealalKy eo
ejTle aoola4 o ak k peeedel
v Typoaí a saal proC KlAelo
♦t W o) pak: dlo uk asoal p
rati dále srovthávari skládali
al ky 4opf£l pevoi miii% pa
íl -k Vy Sla daliU frio ryckJo-
ji pcaěí
VSeeky 4fff rjt Uto y
ltuoti botale kAdepsiar
Ck £c i ZTíx
Trtai SfJítlu
Y sobota ie i ř:
kaj_U2iiN4LIT
tpir po!kT !
USS"e4M -laiL—lil J
tr s i-m uj
r s víí ví i
l S 52 ové 11}
V S An
V S od l"w„„„ti
r s k
rs i u%i
rs&_ ui
tpy ttu
M~ori l-ot VIr--Lzt 2
Tee-e J! N iW
Twik
Vux sr£
N Car kové 11
Vpisy l!at
Weatra Ualv a il íjj
IV -S- M-i
X Y CeoJU-si t u
ErW ti
UarW _ j y„
Ctri_
F%trbr
Xwrlkctí-ra
k tCaaJ l i
M Paal t
Wt4__ g
Fort Wij# „
Terre llste 4
ia A Si „
Lake Jiiv
ladSA i
1mui CeoirvI™ "
lv-i£ __7X
Tri pladiraý
CHICAíXK
i ala — Ajii
rítvati— jArk 5 I Uz — $lJt
2 2 IX — Ui
ai a t kv ZI4 Ui
£1
J eSase tl f
— I— IV tor
ii — zifiíii 2j — z
aáx — 1L1 i
NtW YoXEV
Piemk-rjarkai t- — UřtJ
2 2 fl-St HJl
7crrl f t i i — {JJ
2L: l ux-
Kak} T~rx-
f l-
SoJi — SIVV
Páek-s„_ ILi
NT LOUIS
Kt a% — Zi& — SoO
Kavva:_Z IL L2— 1_2!
aáad 'mki : ( — t%
- í I LzaXv
Lto — T—
ruL-— m
Biilaa pliti
Sh Orli a Mi!
12 — nj m
11 — n — n
12- 12 131
st Lu_ n 11
S Frcicowl i „n
Triy etrcpsli
UTsarot 1 1 srpa-
wrikaj je $Zj - 1 % ] j
MU ™2iL_2:2J
Pek- jjkrk l W1L„ l n
S L i-T
Jj
v
~
1 Lh aovéza livéka 2 kr
Kop vaec al LIJ— rj i
l Lbr% áIa 50u— T r
tr 1 _
ree4i WtA pH jJl iet
f a je4juui rlk J r
JT? PalMV Sitai al éttmí Zl
veikv poiioeaiťlt proieiL —
Koees tW i r pře za U Tiai
eii aovýc oorkeh bslt
kl oU aHi4 privi koireix
fevíís coeoojri oe
rirk Jejf kodě jej
"ane New Tockvi
llitn m
e-
tko Uer-ieev L TJ ieJ
Sfoek a Geilort jor 4 j vCCi
a irjrv4it-í ktser k vvm"i
motm t-t2iÍo taJk uiJt rr
aer-:
1= r-
X York
N trlejk_„
ta vetov
ÍSrla mkkRlm 71
l crp
i
1