Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 28, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    - i -i i
-A
- I
Z7
f -'
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAV N Ý
Předplatné ročně $220 i s poštovní zásilkou
OMAHA NEB DNE 28 ZÁŘÍ 1875
Maiitel : EDWARD R05EWATEB
ROČMIK IV
ČÍSLO 22
APA TOTT
A _U LL_ _A ' I y
i
) (
V'
v
-
í
i
1
1
v
i
l
I
'Pokro-
V uváženi té okolností Že
zapadni pošty nás nejhlav
Dťj v pondělí tiochirf právS
tehdy kdy se list obyčejnft
již tiskne usuesli jsme se od
nynřjsl doby na tom list tc
prv v úterý tiskouti a ve
středu vciVr vydávati-— Jo-
nom tím spňsobem nám bu
de možno novejM zprávy ze
západu v pravý řas do listu
dostati S úctou:
Vydavatelstvo
Politika domácí
Nejoblibcnějši oaobou T New
Yorku stal se zajikté tamní gu
vernér Tildcn uk že ho liberál
ní demokrati kteří jou proopra
tu téměl zbožňuji — Republikáni
neupiraji na též jeho zásluhy a
nepřátelé tohoto rázného male
neopovažují e veřejně o něm
špatně taiuTitl — Ve víech rn(
tech kudy na tvé cestě se ubírá
jt a nelíčeným nadšením uvítán
kterého hc mu plnou meroa i v
hospodářské výstavě v Shenevu
u Gtsego Co dostalo
Z řeči při této příležitosti pro
neiené vyjímáme :
My jne obrovskou ©Lian
kou válkou uchránili vlast na
ti před rozpadnutím ray jmc ce
listvost její uhájili a cbnovilijed
iotu její ba trTaléra aáklaJS
Nyní jct naJím úkolem aby v
ihoto jcvnoa rukoa odstranili
c-iojáini3iy a TrOotku ktere u
mrtrnjí iirotní nila aroboJných
inUtac r elita New Yorka a v
Toť jeat iJlo jchoi aúlaatrjit
o raaim vii Ltjf kaiJá atrarja
kaiJá tříJa kažJf oWan jemni
riU-lí na jrojřf ha cb-e a itK
Icífté vlali"
Na XTláiUií íáJotobcentTa
] ru(iluTÍl tél r delší řci o jhJ
vodnh knalil3—
Iie publikáni zvítězili
yťi vo!LL v CVlurado
Surejest opět republi
kánem objímá e totiž z touto
trasou x Ohio — Bude nyní bo
jovat při naotárajít Uk volbách a
republikány — Toť zajitté iře-
krápající neboť dloaholi tomu
co ve avých ře et h hřímal proti
této ktrane kterou nyní zaae
kamarádi — Inu fay ae mini!—
"New Yorkské Liaty" piJou:
l"o viu-zctvi innacionikta ]enn
ylvank}th vydali tito válečný
Irfkřík: ♦'Vzhfim nicko přiila
tada na Nový York V Mi]iť v o-
fojenl uvita za tole po vydobytí
dvou prvních i třetí nejviUí atát
poataví et fod prapor papírový a
# a a w
ta oftiaini aronouna ze ux nama
sebou } -ohrne ae za tou velkou
trojící jako a odříkává rCženec
udélání kříže
lak ktrain te zmýlili ti pa
ptrové panáci
Lonvectc-e syracuanká přijala
právi tak tvrdou plaňku do stí
platformy jako repuVlikánská v
Saratoze a o beda l — vadle toho
poatavila v Zelo své tikety zalo
ženi na tomto tvrdém fundamen
tu pro úřad státního sekretáře
Johna Bíelowa — republikána!
Platforma demokrataká setká'
ván a vieobecým nztiáním i a
lit5 přísné republikánských kte
ré neztratily vedle prcs]echu
trany ae zřetele pro#péh náro%
da
Ilepubi "Chnaská Tribuna
o ní praví : Platforroa ta jíst
dle zniní a obvabu nejdfikladnřj-
ií zamítnuti mfiaZního třeltžní
demokracie ohioské a pennsylvan-
aké jaké jen pomyslit se dá"
Jsma viru dichtívf jaké účin
ky bude tento zánadní rozkol ▼
táboře detnokraUkéni vykonávat
na konaolflováaí ae celé strany
ZpQobí-li roztižka i skutečnou
nebo povede ku kompromisu s
kterého vyjdou principy obou
sekcí zkomoleny a zmrzačeny
Máma za to ie — stane po
sledněji! Kandidtát president
t v i V posledním 2aa zmí
nily ♦'Brooklyn Tiroea" žo by
Charles Francia Adama mel být
ae své samoty v Qainci povoliff
aby vystoupil co kandidát presi
denUtví — Na tetu zmínka vlak
cd]ovédl Ada ros ie jiným sp8
obem myslí vfdataej pracevati
aa po teta sbíral materiál histo
rický který nyní hodlá zpracova
li Pále praví že tik jeho kloní
ae ku konci a tento zbytek casa
Ie véoovati hodlá historií pro
el proaí za omluvení
Demokráté v NebraiK-e
fltjisiily v konvencí své článek
n? rdi míiij" do platformy
Ctěnému ttenáHtvu
ku Západu'
Mi88Í8MÍfpaké aáplotky
nejsou dopoJu urovnány jak by
e dle posledních zpráv očekává
ti dalo Guvernér Amčs jest
vitkutku v poiadování spolkové
ho vojska neodbytný — Presi
dent Grant který ae o této aáie-
iitooti radil s jenerálnlm návlad
ním Pierrepontem nezdá so býti
zakročení takovému nakloněn —
Alespoň nařídil guverneroi A
mesovi aby vynaložil nejprve
vieeku avou autoritu a moc k po
tlačeni nepokoj 3 a teprve potom
kdyby se to minulo výsledku ho
dlá president použiti spolkového
vojka Dříve vlak než by po
bledni krok uíinil vydal by pro
klamaci a výsledek téže by byl
méřitkem pro dalií zakročení —
Sotva vlak Ames tuto instrukci
dostal žádal opétnč o vojsko —
Jak pochodil jest nám posud ne
známé —
Výsledek voleb v Califor
niijest: Pctn : Irvin obdržel Gl
525 hlasS řep : Phlep 30922 a
neodvulý Bidwell 29630 —
V Alabame přijala kon&tituZní
konvence dno 17 září jednohla-l
bdí prohláSbni do státní ústavy
jimi e odtržení od Wnie za ne
dovolené proklamuje
Telegrafické zprávy
SliBSKO
BlLKUEAl 11 září
8rbký bněm zvolil výbor k
vypracováni odjovvdi na knížecí
trůnní ře? — Tento výbor sestává
výhradně a clena mlai!oirbké
trany která jak známo ve ntí
ma nynějším veuinu tvoři
tak vláda ae tajné namáhá by
docílila mírné odjovřJi--
Loxdí x 13 září
leicgrain z tu ne praví:
Srbké miiiistemtvo rozeslalo
oběžník v kterém ho takto vyjá
dřuíe: Stojíme s tureckou vládou
v tic-b nepříznivějších poruerách
Za tou nVinou jeet nae v Cle by
Jkte o tJ écoval aby toto dobré
dorozuměni naiim národem ruše
né nebylo úcatenstvírn v povitá
ní ani dodáváním zbraní nebo
střeliva neb potravy
KauotJEVJbC 14 září
Vf bor sněmovní jemuž vypra
cováni odpovidf na tru nii i řeř u-
loženobylo jest rozdílného ná
hledu— Yětkica žádá aby roz
hodnutí zdali má L) ti válka nebo
mír éplně se ]onechaio moudro
tí vlády silná menlma ale Žádá
by se vláda k vypovězeni války
turecku vyzvala NejpodobnřjŠi
pravdě jeet že ae ttodaji dvě a-
dreay a odpovědi
BiLiuiAD 1S záři
Yůíí hrozícímu utahování tu
řeckého vojska na hranicích na
řídila vláda srbská válečnou hon
tovost Íeti jfoliraniini brigádám
(21000 mužfi) a opatření každého
muže 100 ostrými patrcnaroi —
Ijosvos 15 září
Petr KaragcorgcviC hodlá v cele
dobrovolnikfi doSrbnka vtrhnouti
—Jeho přívržencové jsou odhod
lány v jeho procpěch ]Kvatati
VíKth 14 září
liekoukká vláda vyslala k pro
sbě knížete Nikoly do Černé Ho
ry vojennké lékaře by obsloužili
raněné jovstalce kteří tam za
vežané byli a dalmátký m!to
držitel byl }oukázán pro 30000
uprchlých rdinpovstalecS — kte
ré se v Černé II oře zdržují a vel
koS bídu snáíeM mukejí— dodali
potřebné množství potravních zá
sob—
JSUSKO
I?iDÝJr 14 zářL
O hromadném zatýkání v Ku-
sku dovídá se "Standard" Že m
aí zatknutými -05 obžalováno
jest pro &řaatenatvl na jakéiaaí
sociálním hnutí — Statní Žalobník
praví v obžalobě: "Sociální uče
ni rozmáhá so po celé lili uža
snou rychlosti — Největiího fičas
stenství nalézá toto hnutí ve
vyiiích kruzích— Mezi obžalova
nými jsou vojínové na odpočin
ku profesoři sroířCí - soudcové
státní ůřadníci a několik dám a
rísto kratičkých -—Jest mi jasni
ta okolnost Že socialisté jenom
příznivý okamžik očekávají ja
kýty jim nějaká větlí válka po
skytnou ti mohla aby potom do
ma vzpourou vyvolali a svým
přemrStěným náhledSm platnost
zjednali"
FRANCIE
Paalž 18 aáří
Yčera burácela ohromná bou
ře na středozemním moři — V
Cetto 'bylo železniční nádraží za
plavené a spojení tohoto města
městem Béziera bylo áplně pře
rušeno Mezi Béziera a Narbonne
rozvodnily o řeky tak hrozně
ie byly vinice a domy strhány
SBĚRATELOVĚ PŘEDPLATNÉHO
POZOR!
Abychom íinným
jxiskytli usnesli jsme se
aneb úplně zdarma nový
Tento šicí stroi iest
—
tvěného officu bez odkladu
Kdokoliv nám zašle
Při tom sobe dovolujeme podotknout i že předplatné na ná list obnáší celoročně f?r PO a I? nebudeme ani prv ani pinčz
šetřiti jenom abychom v5em požadavkům ctřného čtenářstva za dost učinili
Paříž 16 září
Thien a Gambetta sjednotili
se o iiolečriém programu k na
stávajícím volbám do národního
shromáždění
Paříž 14 září
Neitěttí ep&sODcné vřera v St
Chinia vodním loujem jest vět
11 než z počátku se myslelo — 120
doma bylo rozbouráno a h% mrt
vol se již nalezlo
Z departamentu Lozére ohla
íuji htí ohromné povodně které
yelkých zkáz na majetku a živo
tech způsobily
Deště začínají ochabovali —
ŠPANfcLSO
Maorid 12 záři
Nové minintcrntvo so utvořilo
v jehož cele stojí generál Jovellar
íIexdate 17 září
Rodinj- mnohých veliký vliv
majících vrstevníku se snaží Ion
Karlosa naklonili k míru — Na
blízku Tolosa tábořící karlistuké
roty se ijouzejí pro Ion Karlo
sa bojovali pročež byl jejich ve
litel zatknut
Zprávy postou
"Au-kb all£ Ztg' přtnást ná
sledující zajímavý dopis z Čety
ně dne 19 srpna "Povstání stá
le e zmáhá Úspěchy jichž na
bývají jovdLiki jsou velmi znaí
né a to tím značnější jelikož mí
sta povstalci obxazeria jsou ej-
větli praktické důležitosti Zá
roveři přibývají jim z Rakouska i
ze Srbska houfně dobrovolnici
í nelze upírati ie také Černohor
ci přes zápověď knížetem vydaN
aou ve větších houfech a lod u
znaními vůdci přckroTuji hraníš
cc Kníže sám neni již s to po
loliti meze ruchu i jest proto jo
cbopitclno že so již na to pomý
iíí aby zájověď překročení hra
nic byla odvolána Bojovnost
Černohorců roste zvláště co se
stalo známým ie Rakousko po
volilo přistáni tureckého vojska
u Kleku Právě tato chvíle má
se za nejvhodnějšf aby se koneč
ně zřejmě a bez ohledá vstoupilo
na bojiště Krssac je již v rukou
povstalců kdežto se zasazuji o
dobyti Trebině Nastává stečení
tohoto pevného místa a zdaři li
se to bude v rukou povstalcft
jedno a ncjdaleiitejSích strate
gických postaveni Ljubibratič
překročil již hranice bercegovsko
bosenské nabyv napřed zunčné
ho úspěchu nad Turky Má so
provésti spojeni s dobrovolníky
kteří vtrhli ze Srbska do Bosny
(pod popem Zarkem což se dle
včerejších zpráv již asi podařilo)
Také zamýšlejí uzavřití cařihrad
skou silnicí a tím překaziti všeli
ké spojení mezi Serajevem a Ca
ři hradem Prjedor a Senica jsou
v tomto ohledu d 8 ležitá místa
poněvadž tím sp&sobein zjedná
se také přímé spojeni mezj Srb
skera a Černou Ilorou Již prv
ní osvoboditel Srbska Kára
D'orděvi£ (Cerny Jiří) hodlal
provésti spojení srbské armády s
černohorskou Jak známo bylo
by se mu to již málem podařilo
musei však v poslední chvíli od
plánu tohoto upustiti a vojsko
vé v zrychlených: pochodech vy
lati na východ poněvadž tam by
li Turci vpadli Tento plán pr
vního osvoboditele Srbska jak
sběratelům předplatného na
na tom dáti všem takovým
šicí stroj nazvaný "AMERICAN SEWING MACHINE který stoji všade $7000
neinovřiši soustavy s mnohým zlenSenlm a kažkdv sběratel cbdrii úrdoe novv stroi
J- r f
ihned jakmile naznačenou
do nového roku 1876
Za jetlnorocni přelplatné na 10 listů doplatí se '$3500
20 í: " " 2500
' " " " 25 " " " 2000
" ' 3T " 1000
u 40 u u t zX)0
" " " 45 " dostane se stnj úpl-
[n5 zdarma
sc zdá povstalci přijali Dle všeho
se jim podaří — Také v Bosně po
vstání so zmáhá Sta' rodin pr
chají na území rakouské kdežto
poboří kozarské mění so v opev
něný tábor V Kostajníci a Tu
recké (i radišce (Berbiru) chopila
se rája zbraně taktéž v Bafialucc
Rozhořčení vzr&stá ale také
nadšeni Potily docházejí ze
vších stran hlavně z tureckého
Charváteka Zde jsou kí toho
vědomi že je blízká doba kdy
Srbsko a Černá Hora musí vy
stoupili činně Diplomatické za
kročení má se zde již předkem za
úplně bezú-píišné poněvadž ví
tězní povstalci sotva asi k tomu
svolí aby se spokojili s novými
baty které by jim poskytovaly
právě takovou jbtotu jako staré
totiž žádnou Ba ještě více má
se zdo za jisté že i velmoci jsou
přesvědčeny o bezvýaJednosti své
ho kroku V Cetyni chtějí ko
nečně bfti upřímnými a proto
přiznávají so zřejmě každému že
nastala doba kdy konečně rná se
jednati Proto je činné vystou
pení již jako připraveno i očeká
vá se již jen průběh věcí v Srb
sku aby se konečně vyhovělo Žá
dosti lidu Povstání nabylo jíž
takových rozměrS že diplomati
cké zakročeni v tu chvíli musí se
prohlásili nejen za bezvýsledné
nýbrž přímo za předkem již ne
možné" Jak se zdá nelze se známého
článku "Times" soudili na změnu
politiky anglické v záležitosti
východní Lze to souditi již z
té okolnosti Že z mocí které po
depsaly smlouvu pařížskou jedi
ná Anglie za f6 přijala stanovi
sko Porty dle něhož povstání je
ryze vnitřní záležitosti Turecka
a proto nejmenovala žádného pl
nomocníka k vyjednávání s po
vstalci hercegovskými Angli
cký vyslance v Cařihradě baví se
zatím se sultánem o— opravách
jimiž se má turecké říši pomoci
na nohy Sultán nepřikládá po
vstání v Hercegovině zvláštní d&
ležitesti povstání v Bosně ne
ní dosud "úřadně zjištěno1
Yyslanee zmínil se při tom také
o otroctví které se v Turecko I
v Egyptě dosud z velkým újpě
chem provozuje Sultán pravil
že prý jemu a místokráli egypt
skému náramně záleží na zrušení
otroctví ale ono prý to zatím —
nende Inu ovSem Šiřitel kultu
ry v Egyptě vydělá při lom do
roka hezkých pár tisíc a sultán
jeho pašové nemohouc přec své
odalisky — mimochodem řečeno
taktéž kupované otrokyné — ne
chá ti bez obsluhy a k tomu po
třebuje zase černých- otrokynf
Angličané kteří jii leckteré afri
cká město obrátili v ssutiny pod
záminkou ie chtějí činiti přítrž
otroctví trpí to též u svých do
brých přátel v samé Evrop DS
stojná to věru důslednost f
Anglické ♦'TímetT plavou k &
lí rozmanitosti zas jednou ve vo
dách tureckých Dokazujíť ie
poslání Severa pale zSstane prá
vě tak bea výsledku jako poslá
ní Omera paše r 1861 uepliapě-
jouUí velmi násilnými prostřed
ky t-j nedonutí-li povstalce k
složeni zbraně ' Proto prý mají
kouti železo dokuji je žhavé a za
kročit! ihned Jak nyní poměry
stojí odhodlá se asi sotva která
moc ani Anglii nevyjímaje k vo
jenskému zakročení Dnes asi
náš řasopis ''POKROK ZÁPADU trvalou a užitečnou
sběratelům poměrně dle mnoístvS získaného předplatní
a - w -~ s m
částku předplatného [potahmo b doplatkem] nám zalic
— předplatné v hotovosti na jeden rok obdrží jmenovaný
S úctou VvdávaUtUtvo
velmeci prostředkují mezi po
vstalci a Tureckem ale nedosáh
nouli při tom újěc-h3 ponecha
jí zatím Turkem kterak chtějí
povstání přemoci ZAsaiia neza
kročení je všeobecně přijata a
kdežto ee dříve Srbsku vyhrožo
valo vojenským zakročením kdy
by přispělo na j-omoc křesťanům
tureckým není dnes o tom ani
řeči a Srbsko jako Černá Hora
maji úplnou volnost jednáni
Z Kotoru píše se "D Z dne
20 srpna: Poněvadž před Trebt
ni do~ud ještě nenastá i rozhod
ný boj hodlám podnikouti výlet
j iba v a v aavi aa vaa ja v srv-
znal tamní smýšleni Včera pod
nikl jseni jízdu do Hercegoviny
směrem k Trebini nemohl jsem
se však dostali dále než ku klášte
ruDuzikde táboří sbor povstalcS
nejvíc-e Černohorců kteří nám
zrazovali z návštěvy Trebině
poněvadž by Turci nedovolili o
puŠlění iuěla mimo to jest prý
nejisto jezdili krajinami od Tur
ka obsazenými poněvadž nená
vist a íánatiftin mahomedána o
bráci se proti cizincům zejména
Rak nlanům ještě více nežli i pro
ti samým povstalcům Obrátili
jsme se tedy u kláltera kdež tá
boří asi tisíc povstalců totiž ne
jen v klášteře aaroém nýbrž i v
jeho okolí Boje s za posled
ních dnů nestaly a od Kleku ne
ni žádné zprávy o srážce leč že
Turci opět stříleli na rakouskou
hlídku a jednoho vojáka porani
la Tři turecké tvrze ležící na
cestě k Trebini jsou v prabídném
stavu Jen nejznačněji! z nich
Carina je vyzbrojena dvěma dě
ly nejstariího původu a veškerá
posádka všech tří obnáší asi tři
cet mužů Strach vězí dobrým
těm lidem patrně ve všech údech
alespoň netázal se nás nikdo po
legitimaci a jak jsme se dověděli
v Bergatěna území rakouském
ubirajo se denně silné sbory do
brovolníků kolem tvrzi Tak
lihlo v neděli 50 Srbů v (iruii
odzbrojených v řadě do Hercego
viny Y Dubrovniku obdrželi
jiné zbraně Češti dobrovolníci
jeli dnes do Cernfi Hory Aby
snáz prošli měli Eernehorské
čapky
O městě Foči které povstalci
dobyli praví P LI ie je to
nejdůléžitějlí doaavádni úspěch
povstalců - Foče leží po obou
březích Dřiny 5 i jízdních hodin
ca sever od planiny gačské a so
tva hodina od hranic bosenských
Má to tedy skutečně velmi pová%
ilivý význam pro Turky Že obor
moct povstalefi jii až aera dosahu
je xoca je poměrné zataolne
mésto 8 10000 obyvateli kteří
jsou nejvíce mahomedáni ae 17
neb 13 mešitami a nedávno teprv
dostaveným řeckým kostelem
Poloha města je rozkošná
O nynější situace na bojišti v
Hercegovin! podává Pol Corr"
následující vylíčeni: Oddělením
Trebině velí Ljubibratíč a Luka
Petkovič u Neveeiaě Peko Par
lovit rnezi (i áčkem a Bílkem pop
Simunič ýzemí podél rakou
ských hranic mezi Neretvou a
Popovým polem jest ponejvíce
povstalců poeto jen Časem obje
vují se tam jednotlivé čety
Před stolcem i Ljnbiai stojí po
vstalci spojení mezi obě
ma místy je vlak volné " Dabra
a Fatnica jaou áplně v rukou po-
vstalcll totéž platí o okra n
vesifiském a vyjmutím Čaaly
Na jihu a východu jsoa v nxi
Turků ještě roUta KiUk a Nikšic
a průainyk dažský li lek Tne-
bině i Nik Šír joa od povstalců
pevně sevřeny ťovalalci doa
íají v brzký pád Nikiiče Pr3
smyk Jažký považují pvialci
po pádu Kratače a eCekávaejta
Iádu Nikiíce pro Turky ze neu
držitelný Mezi Pivou a GeČketn
zmínili se povstalci 12 srabi
V Kra uči sloiHo 20imažS pravší
dělných tureekýrh aizaoaů zlra&
Uktéž ve Vojniri 100 bo#enkVh
bašiboiukŮ 1'plně v nwi p
Vslakfi joa okrwy Zubci Baria
ni Rodině DrcbRak Piva Sa
ranči Dolní Vášovu i a Bilopolje
Z toho vylíčeni Iz seznali ž si
tuace ta Jiha a vývhodu Herce
goviny pro Turky nikterak irel
nepovižlivá Při Špatněn kro
jení a ]toměreeh půdy nylo by k
potlačení povstání zapotřebí are
la jiné válečné aíly nežli dosud
Turci mají pohotově
Do Černé Hory přibyb prý
25000 zadovek i a náboje kte
ré byl Menator Plamwnac ve Víd
ni objeJnaL
Dle Ulegra£cké zprávjr m¥r"
byl rakouský plukovník iUwizza
který r služebných aálelítoateek
cestoval do MetkovtČ tamkol
hlídkou zadržen a do htavaiho
tábora tureckého od vedca Turci
od mi á iij i ae za ochota traě
k rakouskému vojska aa které
již čaalMi atříWli Jak a gdá
nechtěj! o tom vědě ti že Mlaicc
která vede územím kleckjm j
rakoaaká i že rakooaké vejako
kdykoliv ee po ni am! ubírali
Neškodilo by aby přeptaly a tr
pět takové 'omyly" a aby Tur
kům pda!o ae ▼ ohledá tom dů
razného poučení P a P
Nová dráha jménem
"NEDHASXA CEUTRAL RA1L
ROAD"
Právě aa aeatavila spvlečaoat
zde v Omaha Neb- kurá sobě
vytknula za úlohu vystavili že
leznou dráhu zrovna alředesi
státe Nebraaka a sice aa severo
západ ni strana
Jak aa apolehlivýdk dovýda-
eit zpríiv had tato dráha asi ti
svůj výtěžek a Omaky a proříz
ne Saunder Batlier m Polk
Coanty zJ prozatím dosliao 4
dolí "Ilpublicau
Později al jaký aa výhdk
budemíti vyjedaáváal a Sioaa
Indiány prodloužili by a asohla
v pádu příznivé emloevy o po
stup "černých vrchů al do tito
krajiny
Píee PUUe River blíže Hk
horn C ty hozen bude raoat kte
rý ee Uk zařfdil ie ae bode i pro
obyčej 4 povoíy besplatal
poulí vat L
Dle doalecha mi býtl tato drá
ha skrz Wahoo jeíti Utoa holo
va
ZajíalA le ae aa našich dob ne
najde nikdo jenž by poněkud á
roky na pokroliloet linii aby
anad ieteaaici tato blaval tepaa
veškerého obchodního irpolče
ekébo livota— neuznával aa aej
potřebiljli proetf edek k roakvě-
U vleho pAdaikiní a k roaeal
tlabobyta
Miiátku jiel nauuilutal
řV lur za mimy dplitek j
v efiA $7L — iřlm z
šicí strj thut wiMd-Mu1
ryvh! a protta &m kaidf i t a „4 try jev
roaik ah ©Kiuik ZU rI- u lirsu i:
mylaik aia jx%li % cííimai4 m hxlmVj
em poTilaa- i al f Jet: - k ij Vy kaat-
Zaiaiotf Ít% tri řk w a-kwfc aaiaiiÍ" bla a--la
platí íaa trati ! í il dJ pl v- Xi Uiit mllm 1
klai a aa i Lmc -K+i Uiťuut lp IXak avía
peniac a přivě ixa aiai j „vrv
naWmvika l ÚUka aí zfc Uý j rjtlíj %4W
li neb oby ryvhi a tmíj ari ís :a- tbvik% Tak-
a taL-ta na d rtwl tJi V1 tmmíú rf i
aci bT jakjtu kivjiaýv j kxnlÍA k-sar a 1 4-et-mtm
kláli Jí W r- V II U J-Z
Jl vuiae Z eu UU tas
ti šířili o r c-ti- ha kwti tv
taat driVí pkyiaal Wvt oajaa
krajiaáas k-Jy m %Uú ata far-
za-r by maoiwa dia
kvjth pioia aa tr!a atri-: fcy
dalkýsa tlaváltftůa draWíaaý
ča bcho4atk by jí a rj
ji dělával avé ob:+dmm abií
da vsroaťa rvhlseirkalkx{ Mtro
f mír K i _a L n n
pravá owch armil
ocvullL
ao asi d -li i
jaas-i vvjxlaaat Ul-
ny o Pt i? trsth vnLl {íi I
zaivě— o léna aai lála jek r-l !
stala Jek jřivta orhbvaii—
wa ny i araa t av s
kterýmž vedeta by byla ma iv a i aavrl rpcra
nitývh prw{hl k uckim 'bt s JLJ Warvr- altti
jetki a vu v a t-á i# [ Ju T: mutx: Nik
ej w uia -ojsai p-tioval j v
d bohatý a 1 raýck vrt il znav
né bylo—
NďilcUiw všk ast k tS3la
a::hoitotvirkl by e aajit4 f
zay zvj & a řtí z-
jeaum v nově u%Uě kraíaě
stvero-aapaa-va ' kaJr
kolej žíaé dráhy vde4 ba-
MIL"~" }
Ovšem Kane aaaý iakwLv
nikdy Uk v ý maž kterf KU d
hudoacaoaú lidi) 2 pwloe by I
aaaetaěl vyššá popUtky aviak
jak j-o jíl v aivwrt paavae-f
aal uui abe kalii vváitL!
jakaa ca p iikUiai Urv aO
která je viw z iiiaa vl lla 1
a4 draky a jka aalai powaa
řaa až parní atrvj VŇnrňay ařJ- f
i
y Uovoal vykuaavali ki
Pnit chovánui paí piiěd- j
laí le vy koaáváete urjřřdai ši
poviaaoaz vfjafto ltt kdvl
aaUra arajaalaa ktít v aěk I
aoaviaaca aJy lncm -Ne-
eraaka Catral Rail &Mkdr puv
íě tak Jata aaw(-rr twa co !
ajřekj4 aa aožoe klademe fjy
liklaiaě těhay ptvet-k wb !
to podaik ve válaoa ávka
li a k$Hvčawt Uto drákv cx m+- j
-— 1
výdaiaěiL Uk alvaa Lak i
kaaa podporovali Itml j%caoa
véaza viAMaiata til aa váha
1 1
padajkista
budoa
enco ve prcich Hcr
Pilo a akaa aa Saa Kraax
CkL 2e saěli da 1% % aa vŠickai :
Slovaaď v aaiaiaoateck liala fej
Davte !Mrert acaaaí v které k i
jadaala © povtaf efc spolíibeatra I
aa eJovaaakéaa Jk v Evropě
iScalai avsUvi!o 4S SJovaail
jtma vlik vUdfe aj#ti— Te
'Z kodíay
ia
R hadovu h awUjn jMka%UUrmai
f
Híi
llrT£ tmi
j v SfWi a ii tmni
tíiei-a ♦ axa'! feřtria JW-
j 2aaÍ3 iřil-í a lnti a
lorils tsr k f aa~ -ZL řcvUvta
t j i a aa t}ck
aika N 3í:íjit J— -
tMii ftalcLLst jaia T
tktalai aaÁAii-j tárika
{v r K-rlla V— á L IbmmI
i Satfkď V lit wchlml 1 Nlk
té V jj frťxwil %hr 2U přr-
ajkr a krai
r"x
vaak vcáaí ImsT vbí ai '
1 n vs ž TÍiy káwt yřra
IIa a X v W a t
!vkli a a -n? v t í aauKttt í
f KvuZa te- rMé k ťsr ktt k
a-i a 1 j ?
j YjK-r yjj m ntiii a I
- uvii a-aa-2 4 pra
- r_4ka j-a l K rWt m
♦
v Í'a!iWaii
ji-r X Žsv i-'j-í'v- íifk
tjv v ti '
m
ta 1 t Lw iV?h# % j !- '
lEUr
ii JlUXElU N%
1 Niití
ax iuk 1 Krti
kai
Ií:t ima
Cst v klrvl
: tJ if ai a2 jak
E_i vt„ jr- tT ťioa
: t viia LdrU j
v4atai áiLaikv kie-l
i ta Ut irkt-i
d-tr-kf a ivt '
j řilc j %tiiai v lia~f
j Zt minir' rr- ka%aaě f
4rrlxmi M d krniitW'
i - r i
in J ii zaivlx Uttiž tov t
íři pul v a' t pví-U c acjúrr
lráa i v iJkí rh
Uj m ka 4f
3XBA M lív kaJl:T i
rr t tntiu: Mwka!
-A # jMa4te
sm k W T- a twW
&i uaJi tal-f "♦ 4 zs
J%-1 t-a a4 ktrý vedl
Irni v jřt Dušiaka kJyl
j j P Wt i kí42iM přpalaaL
¥r a:aaal tiši ř tJ
dakiaal frv t ad
jii fťak
mni 9ki 4
prj xm avrl% aW
v áai a trai páac
t"V U a Jka-ua ialv
s J Tti t Laraxer
Ha lUravlt a IWia
SríX M lta1
E M I! iartr-t a UrW
TTa Xr á
JLk 4 vš-k%i ut- 4a k
4 wš
xklu w
lem a%ÍJatLaiM"u —
akk tiia e
toi ty alek frl a taj
Ia ptirwaa že repakiAiaí
ié lyty U thváa daawkralxaě
MtWzt- kaai a kl taWY Y((ck
d ktáiai t kt J aa každý v
bat pá4 aoiiú viso ai j
U keW yhntttMZmm i
Na tikrti 4wa aaaa- ai
T- Cai- a Skli Cafv } ~
Jn- TWt a UW í
tK IL O tia%w WakLfcfto
TI tlaaait S— arl IV i
: - '
T J t4lv Larwa í
t K-r VJmm~ i
Tdy {aa Cr HaU u Waa
f z vi
potaa Jl :
Um WAtfTCatL a-Tvaci a E
f &jHavey $ m pro av f
I c
Iporaa urTtá VaLa a
Vjkral tv-a ataKi
akkitdav4
1 t£ K ktiBiJ 5
J lnjaiký
Jcccf IU:
aXirali v
4 - 4
ttMjaaaaaaa
a Vjítakt ív€laa llaie
tm n kifj M taaat - - k _
m áaajHxaci riuxa kj4 raao
ta raaay raHk (WU
REYIDAttÁ PŽILEtTOST!
Pr Wkdiatka atn ka
řia aaaivtaj píúclt-t
vy iMfti Wf JLI w&e:ý
v aWlí MtikaM v J Wé 4ra
Eii ajvriva fak-v
Trtst klička
Y wkvta ta 4 j-
Tri peaěisi
k p -14 1- řW-ll t i
íInp !
I" ? - v 2? f k v :
C S 4 "si xliL_ ITi
r-v#i in
r Sií)ilii Hal
r s m4 i nt
t Siíí ai 111
1 S 5íí 1€T X2j
lS SOJ wl
r s it„ nu
L S 5- : UTi
l S w„ X"
M ri ívl Virxia ~
T ktn 1 C:m 2í
Ta a- „á N t"aí U
Y" -r
Twmt Haal—
„ -i
-13
UikiMa O
Cákf Pa &
Tri řladsaý
cmcAtš
e-a~
2
2 2 Mi- i i
apaJ 2—
aáu — IZJ'
riuL-aa — Ll i iu
NEW
Tokk"
iarkaLL — 135
2-2- i-st n u
aátaisM rrrá l— 117
S5T LOťt-v
aw a_a — X—
tíaara— 2 1L LTJ —
alaia imtai 1 W-H
a v ai aara — tm srt
va — 2 U
Irm—
i-a — 121
iad — 125I
a OtdZav !kUkLT-a
li 14
x
i 1 -i 11
f-t
1 Z
Lu- r f} ? i
mavtiM wCjs
lmLtkrmflk suti ml
š:aa al 4 i
aikýJk
CiaT--lXaTra— 1
al oj iaJ4 reaae ksakIi
Í~i—
aaaaa tak to pevaj aa%-
v parc-aibo c~rw{k
Iaaakr5aa a T
aeaa jj
Vl-u IT_ w
í 114 Lssava-WisaaaJ
Kknsk a tštrt BMjvit
t a aayaJií kar k J r v va44
f ař ewatfka wk araa
i Um vjWmfrik a aaieai arax
Inwíí ja ata ti ai mmmíim m
aaavata
MMau ~ -
t£r U LA SlT aaakawrr
Snwjs"siz y4L ! 19 av vaav
a t frf-ft
ca I l- - '
f V lIlkl'lt
V(arr VaJnrtk 11
rwiic SL3 t
N T Cira! 14
En — li
Hr aa 1
3íaia Caana!_ O
Puia&crj
Xjnk
1-k I-ja4 1 4
St ral i-
Važ!k „ %
F% IfajTMe 9i
i Zitv d
j J č saa SiiKit
vuca 11 — lir tvC
Kakalar Ti— Tv
I S-aa it -4wlJIi
_injw
Piu Lr
a
L~JC
1
1