Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 21, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    ! - -
'" jí
t t
-
4
- }
1
1
?
"i
t
i
i
% 1
V'
:
'
- 4
t
s
V
s
"Á
I
I
i s
1
Ciť
x
' %
4
Majitel: EDWARD fiOSEWATjg
nOCNIK IV
Wa-hinjton 7 ziří Gferát
!!!! právního záklopce cšel to
J 'riin od di striktního vrávního
rA-njr-e íjM-j státu y Jackson
! j! vztahujícíek nedáv
il ia lil c Z i bělochy a Jfcrnoeby ná--ilacstem
Minulo sobota odbý
ván totil v Klintenu Miss mce
tin~ ři kteréwtomezi černochy
a bělochy ke irvavé rvačce při
llj v kěrež tři běloši a Čtyři čer
no zatře!eni jiní pak více mé
t - praněni tyl'- Telegríjíd
úředník míní titní úřady rie
V !'u to dálíím násilnostem pří
Xri bwiti Generální právní ti
it!BMif !-'vřJil spolkovému ú
f a Jfi aby xe víí aíly o zcho-
"v4ri j iika so zasadil V tom
pípviřJjrI by autorita epol
ktvjh yřad3 obrolcna byla a
u to 0 j oojúc iiJaly ttavrtne
iu-ráli1 právní zá-tuje aby
i oi vťjM uká pomoc bylapoakyt-
U' -tV ťn 1 záři President
íjíuI iiřl lil pi-ncrilníinu pobo
uka sjttlkoré armády aby gu-
rí#vnvi Aaeovi všecko vojem
WM ikytljil budek
hraně tnjjeiku a osoby zapo
tř- -?l y-
Ine 10 t tn telegrafoval gen
právní zástupce Sroj Stitfl pr
C itu (iiaritovi ktrý njní
vli' lírarich lázt£ském to n í
již po kolik týdnu jwt l
!'íí :rávj2 z Mishistiippi otdr-
i -e vtjna mezi M!ochy a řer
i i y pklidal! za tknnCenu
iroI uJe tedy Jádni proklamace
k binírSni vydána a "žádný roe
kai iebiido dán vojska v Mifalfit
i ! j i í'!i'
!v 1 Iu „'at jaki vfidce ler
l ú a i -:-' kongrenBÍ vy
ji íiíi -e ve!'n neprozřetelní o po
! i' h událostech v 5Iisiippi
lu n v!í } události ty rozníce
ny í yly ne souhlasem nebo vřdo-rrM-i
vii-tíiíkí pozemkS Musi
li ' ith najiha zemříti nccbť
I r 1 rol ~vCj c re-idrii
Okradeni jd kw
ií' ť t 1 1 i"poíal předbéi
ui v ?ové ní v přualuTheo
V !: vn-' -1 vinenéHo z Iride
i etl tkí'- 'o'laru z poklad
i v ťi kor4 K'l! ilk roic ní
'r2- v tí le na Ott
nn i' - oi d e zj i ín a zavřen
i y- Ui lišíc" ii i iie jet by jj
řrr-! j a Itíkovi ně i e ké
rtcSrí la' ky v lístkn tom
ka-ra 'a% aby vy 'al dni5ite
! kii-iíkovi : Kdy! mni to
v k"
t ztíikáte velmi mnoho
I'ie i si ír jimi bednička
k r
r t jeot a roztrhejte jméno
po
i - tom iai tru stoií ňa ti-
B4 J
ka a vm to i30CO
iot ycmáteli v Alxsndrii
dníh prt: u ihol byate
I lii'i' ntthítti mohl zakopejte
jioaMto irMo' Švédek
oU%£laitu lístek detektivům
Veři V e liiku vzali z banky a v
IU'± pAIadniho ůřadajilo-
Vicksbur 0 září Zdejif He
% přiiáM i Sledující podrob
iti u krvavé rva?ce kteri
n6i 1 íií by a íernochy t Clin
ton Mi strhla V Clinton!
j -t v pl aiiosti túkoii jimi pro
di j lihovin při volbách a politio
ki li i-hrt rnáídčtiich zakázán jesU
k nk mladých lidí Kayroon
a pHisedo sebou láhev kořal
ky Mezi tím co jdn řeínik
i áuvil u hlil e jakýsi Martin
Fevely itrari u aby tt s lahve
íuv IaI Černý marial k zacbo
ví l'í15 při meetingu
arhví! ustanovený to TÍdél i
i -ipil k Ševely mu zakázal
rvi piti AvUk břloli zákazu je
ho nalhali a pedávaH ai labev
íeroochovi navzdor tento poka
lil He vyrvali jim láhev z toho
a!e mvuU rvanír v níl Fevcly
juars-Ala 'y hlavy udeřil Černý
# tát tí £nátor Caldwell přiUhl a
s„iil ~i rozvzteklené rváíe npo
kojili tol a ! nepodařilo
Hrzu i t- přiiihlo ha mínto
tvářky ato lernocbo a nichž
jijea vypálil ťo tomto výatře
Íi3 řifc v S zobecni larvátka
Slv v třílel viíckyrányavé
bo revolvcřC Černoii tt1í
!: aby ko vidit ftpvelyee vídal
byl ale na rríílé od rozzářených
t rnoclQ ns zem povalen 't
naíel mrtvola jho suroví zkó
rnb na a hloupen byla Kdyl
mas prtn zlatý prsten stálen
bjli i-1 !! byl mu oi řerni hy
eny lí í-kjij tváří prst uříznut
t zavraMili rozlíceni a kr
veíířniví íernoíi jakéhosi Child
i vc vVtním dvoře jeho před
o?ima jeho rodiny Frank Thom
l on r adáný mladý ndvokit byl
ui dvě mííe od mlsu kde řel za
ta!a nrte v a nolemi osaápán
ra'ezM John 2íe' raáln mr
telnl do plis A jinému břloclu
roeiiřeleua rokn Jíedileko
Clintonu íelela dett lurivýtií kij by panslavismus na jeho prá
íernochS jedenáctý a tívaaáttý hu královký tr3n sobě sbudo
byli v po-líd%ii:i tažení
ci:tí Xí kav~ :
UJ počátku pnvstar í v llt rcJ-1
goviné poskyt:ji uám velké ví
deřiské listy předpodivný obraz
Xaniíto aby o přiřinách po
vstání o jeho vzniku a o podrob
DOštC(l lipaso ppoKh!iví'i
zpráv podávaly — col bjchotu
vším právem od nich pro hlíz
kovk místu události orekávati
mohli— 'arji so de oK dne
pouze o to ra povstání íint:'
vtipy páchali Vprítiseai se p-
▼italýcii proti-státinii pořádku" j
(') kantonky kára'J uiiavné pn
dousstvítrrecké co nMižtiá tiej
více zmenšovat' a: tb Ěpíi ř zu-
tajivatí vSeclícti úspětlt jov!li j
w vi ť 5 n {- mrv i : n i ti L k
vynrto wivym zrravam wi - -
"
bo rozšířeni Uopuwti
~
Obzvláště vzi:iua'a se o
prateisyne i ui-k iafi ví :rm uo
bře známá "Neuč 1'reíe Pr -e"
Uto hanobyte!k:i v
slovanského
Nespokojená vlařtni svou l i-no-sti
vo pros] řfh tureckýeh vra
h3 ďVo!ujtj íol e c řvét i í'rle
od 21 hrpn i jiným u''iév zuři
vým némeckým li-túm íiniti trp
ké výcuky proto i ií t ajvui u
píšťalka nefuukj k eíiirívé
bestie turecké nechváh
I 1 U- I i
dřených Ilerccgovck-h rie onde
příznivé MU IlSié hloVO z ju!é
lidkcHti ztratit i
Lidskost a ÉOQt rúaí s uKdiými
po řlalolí od Torka Li anými k
smrli uětraSenými jilrj!ovany
nechce MNeuo Fr 'c Prcwt" ni
iáiným zpúf-vJLeiii dovoiíti tako
vé věci píUrí úle jejího míněni je
diné— -— "látníisiu u i i '"
Toto šlechetné Máírí uméni
vyŽalujoRle de j -ji filipiky u
dušení povstání a udižni surec
ké říše!
V rozčíleném kaz iní t-véta j roti
Těci jihosiovan-ké t!orlala te co
iřitelka tiémectvi t a Duniji s
némunou do ruzni jicii a Mias
nejsíeh p3lek než sa-iy turc-ítí
vrahové s toval-:
- i
'Trk r-t Atí r t - t X V ♦ 1
T
mocné Turecko jet pro říší ra- i
kouskou mnohem poho liřjší
S)Ued nel nějaká na tioskách
tureckých ae-tuvená kvanaká
mocnost
Tuto jedro luchcti íiiipiku kte
rou lidrký cit státníra mněním
uiušen býtí má podává lovano
Ircut videfiský v následující sa
mým NěmcSm nezáživné hatlani
té doslovné i cizími výrazy pře
ložené: "Když by pat siví Jíořkmú v
povtaleckýeh okresích zlámané
bylo tak mu-d na jeho inúuo jiná
státní "formace" nastoupili
A v skutku tal ce tento pod
ruskou "Ae-idou" vylíhnutý
"Idol" příití jihoslovaiké říše
některým národním přepjatc3m v
Srb-ku a Črné hoře politickou
vodicí hvězdou
MÚio vak rakousko-uherisko
tento panslavinský "Pivot" při
svých hraikfch trpiti ? — Nemusí
bytí v starostech žo tato "expan
sivní tendence" [odobného vel
koslovanského "Bivouaku" vel
mi záhy západně ui do Dalmácie
paic pumocne az oo uonais
uo viojwoainy se "mannu:-
vat" bude? A kdyby tyto slo -
vanské "Aspirace" v tomto spS-
eobu dolly ku své íatnotí kdo
v _ i r -i:
br e mohl Jkumtiiijm ďviti
kdyžby Sedmihradsko pro ttbe
zaujali proto io jeho obyvatel
stvo z největiího dílu valašského
pavodnjest ? — Až jotuďí
Jest K-Jcclý churá5 krys hro
zících "Kventualit" které vý-kd-keraI&í
urgentů" by jdica rovi
ny b3'!y a proto by so muselo
Rakousko z každou výminku a
ce všech sil svých vierau násil
nému jeho zájrnSm Škodlivému
rozluitění východní otázky opří
ti'— Forcaae Aegida Idol (a jeSlě
k tomu v y 1 1 h u i ý Idol jako
by to nějaké Stěně bylo) Pivot
expansivní tendence ald to jest
ta vyhlaiovaná n?mínu kterou
ani ten nejhlavněji Pi"u?ák ztrá
vili nemaže petom krčí taková
F Prse" obrn ntým nosem
svá hrbatá ramena r ád řičí a IN
tcrftturou íikou J
Dále trousí rozum tato hrdin
ská bijitoika tureckých vrahu v
podobné krásné němciifě :
Moné koIUumí mtereni" pu
dají na váhu kdyby pokolení
balkánského poloostrova c do
di5 turocký na pobřežním ťizemí
Černého moře SaMirovalo
Jíěmectví v I'akouku přišlo !
by
a m t T
větiiny násilné uduleno Mti —
Rakootko eamé jest chroženo
T YDSJSTNÍK POLITICKY POUČNÝ Á ZÁBAJNI
ra' Mír a blahobyt (?) tohoto
j díla světa stáno se tím aamým
dnem 'problematickým' kterým
rCliřfovi- omUdioy osud evrop
tbovýehoda do ruky dc-
! stanou —
( oioji snau všem icuiiu uu-
£~ - f 1 t V ' T
dným "Kve"ntualitám" více než
♦ rlieiuatfckÝ'' zisk který 'E
Iimiraco" vlády turecké z Evro
py prý "reprecntjejcn v dosti
roraným" poiuěra ? Stoji
tu snad za to "Loyalitu? draho
cenné sjednocenosti líakouska s
Néiiieckem jenom jediný "Mo
ment" v pochybnost uváděli je
iiofa za toi přivinou aby an$la
vitiítí dobrodruhové v Belehra
d5 v Novém Ha i5 a Cetiné na
ktátavém cita ikotečněnó vel
moci pásli & mohli ř
Tou famoa jistotou kterou na
trvui Kvt srazka tlech císařů
i Ttíkii- věřiiao té 20 jiho&lovan-
j'tsi! zůstane iwjuze mar-
' 4
1 nytii naiaahunun
í „
í Ai-chtěli pouzo jaksi "acade-
m iueineni iiierainimu tibKu v
! Nlnus iíu ukázali jak neprozře-
leh ě jedaá hrajíce sobě s ohněm
l"íržení a u-iá!ení rakouského
piáleLství budo snad vétší cenu
míli nž zbudování jihoslovan-s'-:éíy
U:áovtví na našich hr?-
Uiit '- —
í'íu"í Toto tvé celé po-
! vidáiví vy!ilíií jako by jsi umění
j iíútricié nejenom obyčejnou Iží-
t rtle p colýeh naberářkách by-
i:ij'iia — Q tilu UUakOall VsaH
!c:úa aci ponětí !
Nejediiodu'i "lidský rozunr
spojený so zdravým lidským c -♦!
řekne ti — ne ponze "acjtce
loiuenicni" alo docela rázně a
přímo: Jťit-li císařství Eakou&ké
j-uzo tím pádem obstáli rnú2o
kdy i 4 2 5 milion 3 slovan&kýci
sousedu pod nejsurovějiím krve
lacným a penřzodříckým pan
stvím téná jct-li to tísařstv
tak duté a s'abé is sousedství j
ho slovanské řiio suésti nemuče
tak není hodno aby ho vSbeeby
I ic ií pak ríso rakouská ri
íí líjinjm než co Turecko bylo a
jo tutiž — malomocným a nedus
živyni rr uieai
K h b a!e i ímectví v Kakoa-
í fku kteró MN F Pres' zastu
p van t no-fiak silné amoc-
ní vskutkj blo nedostalo by
při j ouiíé nyšlenco na tu "expan
si ni ten !cn" jihoslovanft hry
zeií a nevolalo by o pomoc aneb
alf t-j i h o rouhlaa a soustrast ces
lůřo 'tiaiVcs tajčlandu" proti
tSnť Irozícím "Eventualitám"
možné ' Eiiminirace" tureckých
vražedlníků a lupicS
V celím tom křiku který "N
F Presse" kd3koliv o slovaních
zejména o naíem národu řeském
v i hec a nyní o Jihoslovanech
zvláště nadělala vidíme velmi
málo toho státnického umění a
víak ješiě méně pravého lidské
ho citu
Volební právo ženských
Od doby finančního "krachu"
z r 1873 valné utichly ženské
volebního práva se domáhající —
Sotva že jednou za řas tady neb
osío v dlouhých mezerách jméno
některé boj vníco za svobodu
Ženskou sfýcháme — a to no snad
proto Žj by ím byly a nějak jm
ú-ípěchem potkaly nýbrž lo je
stíh!atanjCi a tlamáže
Tvto Žeké -tojvnice věděly
míi0 fMa velmi mnoho vytřU
j lictf vyřitsní a zmravnžní polí
j tickí!i0 ŽÍTOta kl?r6 netTrtln5
Ic-taviti so musí jakmile so žo-
nám volebního práva dostane —
Takovéto vytříbení zmravně
ní a vy?iSiěnípolitického života
nebylo rám nikdy tolik třeba ja
ko právě nyní — kterak to přb
cházi 2e oné ženy svitlo svého
volebuího rozumu nechávají pod
pokličkou ?
Ve spolkovém územíWyomíng
stává ženského práva volebního
již celou řabu let proto rafiža ki
ždý tu vytříbnjící a zrorav&cjíci
síla tohoto práva tam nejlépe pr
zorovati — Jaky pak výsledek
mělo medle ono právo ?
Z 18000 obyvatelů tamních
jsou pouzo 2000 nezletilých —
Mezi 16000 zletilými nachází se
asi lífÚO lenských obyvatel V—
Jelikož z mužskýci} voliSfi vel
ká částka přilil vzdálené od misi
volebních bydlí nel aby svého
práva také užívala tak so maže
poměr mnJítkých k ženským voli
řSm poUf iti jako 10 k 1 v mě
stech jerft víak tsnto porogr mno
hem příznivější pro ženské
Jak dalece- tedy účinkovalo
právo troiáhnf žen ohledem na
mrav a cnostf — f
V Cherenn© je1? -J5 koHlet a
45 veřej ieb pratitaovanvch
l „
30 i ro-
tttJiovaných v Evanaville 8 o
iři a 12 těchto atd — V celém
0 M A H A
území se počítá na 180 obyvatelů
Jeti na kořalna a na každých 52
zrosllých jedna veřejná proalim
ována Podle tohoto měřítka muselo
by v New Yorku 16000 prostitu
ovaných býti
Od pokusu dosazovat! ženy k j
porotám bo opustilo předně pro
to ie počet len schopných k to-
routo úřadu přilil skrovný byl
nápotom se musely oteitati mat
ky které kojily víeebny Ženy
l-tA kl-l' 1 i
které blízký porod očekávaly
všechny slabých fív a zádušlivé
viechnj- které pro slabost dlou
hému soudnímu jednání přítomna
býti nemohly a konečně všechny
ženské špatné pot čti (prot iiuo
vanó) Připo5tou-li se k tomu nemocs
né na cestách se nacházející a
jiné které pro neodkladné domá
cí povinnohti vzdálili se neraohori
zbyde v celém území sotva 100 k
pododnému úřadu schopnýcl
Za druhé se ale atávolo když
v Jury ženy byly a porotci delší
dobu zavřeny býti museli že to
přicházelo k nepříjemnostem a k
velkému nepohodlí jak mužSm
ia zenam Kruánemu — rroto no
mlčky od tohoto experimentu us
pustilo
Připouští se že následkem pří
tomnosti žen na místě volebním
nepáchaly se surové výstupy jak
so obyčejně stává — Cekancové
nějakého úřadu však sobě Učiu-
jí ze jim volby nyní mnohem
dráže přijdou jelikož panicky so
k volebnímu osudí v k erárech
vozili cljt i
Co se týče politického smýšlíš
ní žen jest rovněž tak rozdílné
jako a iuužS na ncjýlo 2e e že
ny ještě ve vyšším stupni nel mu
žové t osobních libílstek (pro
hezké řekance) roCfeodnou ani2
ky o jakýchsi zásadách ponsuvc
nrneb přesvědčení fřcmýSleřy
Na ten spůsob se tedy volební
právo žen v spolkovém úz?mí
Wyoming dl prakiického vý
výsledku scvrklo na pouhé nic
Stálo li by toto nic pod TiSí
nad nulou t j mohlo-li by ř-pí!c
volbám škodili než užitečný a
být: kdyby poměr ženských a
rržských voličů přiblížiivě mUJ
ný byl — zSstano prozatím ne
zodpovídanou otázkou '
Ze starého světa
Vařiči stroj Vynálezea po
hybních vojenských kuchyní Ju
lian Parickoz Varšavy vynašel
nedávil ono vý přístroj sloužící k
ohřívání tekutin i h vaření v řaso
conejkraiŠim a se značnou ú-tpo
rou topiva Pan Parifko odeslal
nedávno přistroj ten z VarSavy
do Petrohradu ministerstvu vos
jenství k prohlédnutí Přístroj
nazval p Paricko vařičnikem
(varirnik) poněvadž neobyčejně
rychlo vaří každé jídlo Od samo
varu liší se tím žo za pomoci je
ho lze rychle ohřáti vodu i jakou
koliv tekutinu j-jakékoli v nádobě
a připravili stravu lakoveto
přístroje poslouží nejlepé v ne
mocnicích továrnách prádelnách
a vůbec tam kde naskytujose po
třeba míli v brzku velké množ
ství horké vody A poněvádž jo
vařičník velmi laciný a m&žo i
jídla připravovati má veliký vý-
Kei na m pro chudinu I to že jím
lze v jakékoliv nádobě vařili
zvyšajo cenu přístroje v ohlodu
zdravotním jelikož so nádoba dá
po ukoníení varu dobře vymýtí
Objem a velikosť vařičníku musí
být v poměru množstvím vody
neb jídla jež se vařili mají cena
pak dle toho vstoupá od 2 do 60
rublu a výše
Ukrutný zločinec Dne 14 t
m popraven byl v Potenzo (v
Ealabrii) jakýsi Fedcrico Aliana
kterýž byl r 1872 od karabin
n(k(S chycen a porotou pro 69 těž
kých zločinu k smrti odsouzen
znam zlocinQ jeho vykazuje nás
sledující skutky: dvanáct vražd s
rozvahou 7 obyřefných vražd
ítyry pokusy vražd jeden pokus
povstání devatenáct pokus5 vy
díráni se zajmu tím osoba těžkým
jích poraněním lest nezdařených
pokusu únosu tři loupeže zákeř
tneká 2 jedno" násilné sprznění
IJrozná byla ukrunost á jakou
l í o v ě k tc ti to % ol i ny 6 y é pror ád ě 1
Z četných případu uvádíme jen
jeden Dne 29 května 1870 od
ebral so A liáno do bytu jistého
Luigiho di Noja jehož měl v po
deerřeui žo zabil jednoho s loupe
žníka i zavraždil poněvadž ho
samého doma nezastihl jeho ženu
uýkou a jeho o slitování prosící
setru ranou zpusKy Nejsa tírn
spokojen vrátil se dno 25 října
do téhož domu i zavraždil obě se
stry a tchyni diNoje JcStěv týž
den odebral se ku svému strýciVi
tr vi TordtJgrovi jecol měl v po
dezření že je srozuměn s "policií
a varzildo něho krvavou je?t6 dý
ku Xa to zabil jeho od osmi
Předplatné ročně $220 i s poštovní
N E B D N E 21
měííca těho tnou íenu Iíosa dít
v rukou matky & syna Giovanni-
ho poranil ještě tři jiné mladíky
kteří ušli smrti jen tím lo stavěli
mrtvými Na to v £al ještě hrnec
vařící vodv kterv stal na krbu
iWlilji na mrlroly
-
Vzorné potřen tání lichváře
Trestní sond v LilU vo Francii
odsoudil lichváře Karla Wacre
nicra jenž půjčoval mladým li
dem penís-j na ohromné úroky k
kQt6 fr4nkS rom0 lo raB
T"
sel rosu dek ten uveřejnit ve třech
čelnějších časopisech francouz
skýc' a dvacet vf tiskS dát na
lepaná roby pařížskě konečně
jcJon výtisk musel dát přibit ca
d véře vlastního bytu
ZvláStní zasnoubení Jlladý
Angličan edě! v listopádu minu
lého roku v kostele podle krásné
ho děvčete Po dlouhém avSak
tajném na ně pohlížení Otevřel
bjjbli podal ji sousedce a okázal
na pátou tdoku první kapitoly sv
Jana kde páno jest : "A nyvt
prosím tě paní abychom so mi
lovali Děva Četla tváře polily
se í ruměncem hledala v knize
a naznačila šestnáctý verí druhé
kfipitoly knihy litovy kde sto
jí: "Kamkoli i pojdeš půjdu za
teVou kdekoli zBstanel chci zS
stati též?— gvátky vánoční sla%
vili již větrních líbánkách
Trcbině v nynějším Hvtá-
ní nerceovském často jmenova
né tniáto leží nedaleko hrante
tk oíKctví Černohorského na řc-
cj Trcbmici kteráj do-dovne
"tíCo voda proti vod" totiž od
východu od Klobuka : od zápas
dn z jezírka zápailné ležícího od
Popova protuly tyi protivné
so stýkají jižně od Trebině a v
bahně zanikají Trbinž leží na
lípali horském 'á 2)0 obyva
telů nejvíce pravoslaví ých íírbfu
Jest obehnána "zdí ale takovou
jež nesneso dlouhého oblefenf
Jinak jest to město dosti čilého
obchodu Tamní tabák daleko
SO cení Tíliž Trebině jest Lje-
kcv a Ljnbovo TJ Ijekova jsou
dvě knly (věže) kdež počátkem
íi-topádti 18G1 mnoho srbské a
turecké krve prolito V dolině
řeky TřebiFiSieo leží i srbský ma
nastyr (klášter) Duíi líoku 172
bylo Trebině hlavním městem
krajinské župy 1SCG obsadil je
bosenský (srbký) král Tvrdkoj
1103 sultán Muhame l II a 1£!
Benátčan Ielfino Za poslední
ho povstání byl n Trebině stan
Dervil paše nynějšího bosenské
ho vali (náměstka)
Hospodářství
Ncjlepsí dobo k pěstováni řev
ni čili rebarbory jest na potlzim
hned po prvním mrazu — Když
rostlina mohutně vyrostla tak že
se dělili musí nevykopávej jí
jak so to obyčejně děje nýbrž
rozděl jí na jejím stanovisku rý
čem a sice tak žo bambultnu od
píclmeš aneb rostlinu přímo vej
pSlky prořízne! a ne-ch onen díl
rostliny který na starém místě
zastali má neJotkuutý v zemi
Uposleohnflli tomuto rávodu
mál přišlí jaro hojnou řklízeit k
očekávání
Odpíehnutý a vyhrabaný díl té
to rostliny přesaď jednotlivě na
jiná místa a máš pro druhý rok
též hftjnou sklizeň pojištěnou v
prvním roce po přesazení nelze
však od přesazených rostlin niče
hož očekávali
FSda pro reveň čili íel-arboru
nemSžo nikdy dosti tučná býti
proto ji musíš na podzim a zjara
vydatně pohnojiti nesmí však v
příliš mokrou pSdn se sázet! an
by jinak snadno" bambule hniti a
odnmříti mohly— -
Vino 3 Tomaio" Jablko (7ofJ-
"Roztluč v dřevěných neckách
neb nějaké podobné nádob? dře
věným trdclcem dobrá úploS zra
lá tomatová jablka (Goldapfel)
a když jsou dobře roslluČená od
lej její šťávo
Na jednu gallonu této šťávy
přidej 3 až 8J libry bílého cukru
a musíš jenom pouhou Šťávu bea
přUady vody použiti Kvasit se
pak nechá tato šťáva docela oby
čejným epusobem jako jiná ovoc
ná vína— Když se Šťáva takto
vykvnsila vezme! dobře vyčiJtí
nou nádobu a etáftncl vino bez
kvasnic do ní — Nádoba vínem
naplněná se dobrou zátkou uza
vře a doplfitije se od časo k -!aau
tím samým vínem avšak vždy e
dobře zašpuntovat musí aby so
vzduchu přístup zabránil
Když víno tímto spSsobera ů
plné se vy kvasilo stáhne ae do
lahví v kterých ' Síra déle lelí
tím lepSí jakosti nabude--
Mnotí dávají podobnému vlno
přednost přo i jinými neboť jest
to každým pádem výtečný nlpoj
ivláitS kdyl ne spatřičnoa r -f
zá:íl au
Z Á R I 1075
I nosil TyráW m nikolik let láři
dosáhne
Tonut tor ý eett
IlozUuč jden bull zralých to
tuato jablek t dřevéeé nádob a
přidej k iťávi 1 qoart Sktl vody
postav potook tuto BMchatri v
otevřeném sadě na teple re Uto
lasto cl zamíchej
Jakmile octovou kyselina roa
hodně cltiti jet Tytkaj lato te
kutinu dobře a dej do sadu do
kterého zátka nedál nj tri jenom
lehce přikrf jel a dosta&ei výte5
ný ocet domácí—
Povstání Hercegovské
Zemu&ský "Graničar" doví
dá a Bělehradu že Tůni luinalj
pátek T noci překročili hranice
srWké - zabili jednoho kapitána
a čtvry tciáky PotvrdMi s
zpráva tato možno očekávali le
národ srbský nesnese toho polars
ení a poruiení hranic rbkeh
a že za nedlouho sokolové rbU
budou se mířiti e Turky
'Z Iabrovníku přináií horvat
ký "Obzor" nálednjiel zprávy
Srbská omladina vyzvala své
stoupence aby jdís-péli na suns
hcrcfgovským povtak-Sau Stir
dující již mkajl v eizině po vo
láni telegraficky Následketa to
ho přicházejí četní Srbové zFrsn
ciď z voj akademie a a vysAjih
Škol ehtřjí aříditi děNxřekr vo
jKivstalec ké děla dojdou z Cmé
Hory Odpor Trebíné vyl !
opatření toho Ačkoliv dHLáÍ
příspěvky 1 Slovan In ne-1 -Atá-vá
se přece pvMleúm p-sněz
Z Vídně Ze Za Iru so zvč:u
je: Do Kleká přibylo o moíi o
pít IWd akcrSv (řadové vojsku
rakooske&o cetni&a lT3wy
v okolí jseu povstalci ob-vimeny
Ze Za dru Turecké vojsko vy
střelilo na Kleku na rakou-ké
četriky IVrviš aU odo-dal
500 muži vstříc k vojka jel při
stálo x Kleku víak povtatci ob
sadili planina Popovo a překazi
li další po4tp vojka Zubci tak
též jil povítali 400 Bokelca
přirazilo ojěliíé k povstakira
Černohorský senátor Píaraeaac
konferoval a Iíodtie-m Dvorní
knrfr přinesl dStelité zprávy
líod-vú Očekává příchod
rakouského loďstva k Dabrovnt
ka
Ze Zadru Plukovník Stasko
Ií tdonič odebírá se a Cetyaé
pdánim do Petrohrad— Ozbro
jeným TurkSm povoUn prSckoJ
přes Metkovičc kJ-rlto 00 b v
odcházející k povt!cui- ti-
týksjí — Do Herceoviay cd
bralo se nrávě několik slovan
ských studujících
Hercegovina Zprávy zpolao
sirova balkánského zeějt velmi
vážně Povstáai rozltřilo e ne
jen po celé Hercegovině ale za
sáhlo jíl Í Ikn Zároveň doílj
a Bělehrada velmi potěšitelné
zprávy ie při volbách do skap
itiay zvítězila strana národul t
j straua jel chce válka Turky
Okolnost tato co Já zajisté po
vstalcSm nové odvahy a nadej
Možno tudíl vším právem očeká-%
vati velmi zajímavé zprávy a vý
chodu Veškeré ©koínoisti
hly se tak I dosud jtě Žádné
povstání "ráje křesťanské nemě
lo tolik naděje na vitJt#tTÍ jako
toto
Y srbsku panuje úžasné eadle
uft jaké! se nejevilo ant r 12
C-rlý národ chce válku Turky
A kníže r Buď e odhodlá k váV
©3 aneb kráSé vstříc nevyhnateU
né katastrofě vnitřní Dotud j
tolik známo I e vrátil kníže a
centy do Vídně roshoříea ale
není právě proti akj V všech
kruzích t obecenstva i ve vejska
a mezi úřednictvem ae nemluví
o ničem jiném nel o vále Jedi
ný Slita Parádo opatřil zbraní a
tsUtníml potřebami 150 dobro-
volnik?
Hercegov-Uí povstalci dobyl
Goranikoopevnéné místo b Pivy
a nobili posádku 50 mail V Bo
ně vypaklo podél Sávy a Uoy po- j
vstáni U Dabice pobito 3 Turv
k&: mezi Baha-Inkou a Gradi-
akou přerušeno telegrafní spojeni
Ženy dítky a ataret prchají t
Dalmácie Tovítalci oblehají tli
pevnosti TJ Qrsdiký se očeká
vá srážka Hercegovcí ao jota
vi li proti Kleká aby překazili
vystoupení vojika tureckého Stá
le to tudy ubírají dobrovolnici k
povstalcům ' -
(Zasláno)
ZE SALINĚ CO KEB
Není pocbjnotti lo nová iata
▼a byť i nebyla vzor dokonalosti
příjm&ta b&de velkou vltliooa
Keni ani jediniho {la?Jao řa
opua v etlt který by o tom
Co aalícfa iUta W ec%
rvch hzd ZUelU l v) kíik tř-
dálích kS Na' eoav bvla
M líc rokl bl wM:káakl a
I
dfMKkrat4 kí!!!í kí tatokrát i
TTTTat arkof repb káJ
VUk j:koi doMai-raJt 1# y
iim to txl mmm itueam
JBDlnc ViLk MAfn iIi
Uim 4t j:M krliviJkm
Oni viKe l Kt skov
tkald hii r-vl uf m mr-
!? # rt k rvlorun 3t # r
tiaK brehlWr!1
aázev FarwLLNki tll tA
Arci jt t t fVý
vit a aa víjk -íonJ:i m-i 5 { i& lv
ktH ryrai klré % j tjke-! H
tl stoIÍ-{ Nel vxiÍT#ti# t k 1
a m rs0 kaasl&stf ka tnav a
také :o Í lni fci ♦ a
jich aroet
Na tra tvket de-m%rtslil
I Parker HrmiK rep-ntí kia
Jet prý t H lný -t rát W4-
hoBÍ mni a? e vídss} tsriv
hm}+ U hx mil iplr d-Utíí
&éh vz tJláRt abr tnt tk dl
liitý ářad ativxt w- U Jc-t
ta -v i o !: klrá ta rWp
krajan fci5 mm A V lit h&a d#%
Mfltt fit a? 11 IHlty u-dy
po k-t p — l i pokla Í!kcr b t í
NifAi-i tat i Z 2"i- p'%lí-f
valí ra p-kÍHra %ra-ea t v -m %
a t t d íkt B le t -rvÁr-
p i - i u t "in "
-e
V?tšn'-a C
2 j ro
11
fc!-valí ti-J- '
tta tisk aw-Va ba tik ult ' i
M51vraeÍ4 lti o veří-jecm t
efti dV eznvřrri ká d t v i
tálrit h kwaveseKh O ajlé
aavrle&l lirk&la pro třetí t#ratta
zruauá v Ijbv tsi zevhaf pH
nechávali iledtily d a2 dia
trMJ-y v i! i%- h jeLkol a
Helsraa navrže iuh o
pírati o vevj rrlini mllt bť
ti t eu
Apr-- XHva rs- U fá4
ae -r uh aaCa
i 'tvu ireíSij Urrakiíiit!
Zda 1 p Hťřast ztratt tl
1 1 1
eec hatě wkrh prvií prhs d
puty I'w ProUte doe Bvr
lea jv K Abbtt dmkrat a-lvo-
kát a rieasaat H-ll FW tea j
jest v!ai i lijWiaaýtn v ewtaúst
osvováat lk pwekf b e o
jeho zvk í aai ve v ústaim d-
roově v PlcatantllUL asJr2i
pri většina Pro ltiU noaki
via Jkab K ler od Crete d-
Bikr Urciř piru Ji bv-av-skí
Tent pá jrt v fekolt #véa ei
ksz nbal-li se bráu přúll b
ký ekled a strany pvKtieké
aožao Ie bude avolea I
Pr eoaatalío kamir pro I
drahý d trirt natrž pv Iar'r i
a Dorrbeer deas lékárník a í
jednatel 2 k'ift= h k kvi
Pán tet jt hhn a Čc'r: k i
detikrat:i k}rh pJe'ttiii j l !
vícekráte h% 1 ka-ltláteM p t-1
ra ty pos!eUÍ U ty pt-j
4řa I kterk v?k pr-l veU !
iiíicu rw lsař# tfi tw
aldi rarrža Adaia UívW j 44ch l!--kl Jt k uaveari K iv
rep ftraiř Swaa Crvs-k Tu ! kd:v dřtva a ts pkaaovaasi
vM di o 3at le jst li isj pi- j fc! U ČVŠti šHi
obilý mal zastává přtíomi A-f wšii m dMal7i kaak1
řaJ snírviN r prMrtstct a
t
a r celém oaoot ekoh bad prý
vien ifu ensesia na straaa ra
li povtt dl pravda saělt by j
všichni pro niko kLaovat Pro
ikIwiho #9{eeitJe-eta avev
tea Reverendi tXrastaia ácmk
krat od Swaa City Jk krá
zni to -reverend Ta br ai
jeSté ihytél v kaéze za Ue!3il o
aperiateleata My asiate t
jr tec-M aiy eve-
noaari-u ZLtUty Ka etS i
wm ~s xiae a aoKka :
do Ikolafrk IWitotL Pii aail j
všeobecné vobodBiyíaou jet
nadití ž IUv fraatkaas a-br-!
m twl bsAO ti ani j-d
nýň ?-skf m kájeni a 1# tíyta
propsiíit
uealdikl&ská koateaee a o
minovala pra Coanty klerka J
Doeely oíckJa{ka v l-teaa
&é aboži r Ctsit Tcaía tLa
wmws
—
chjbijí ie by fetaW k!a4 }
kfcli obdržet Jest tiam
znám eo kMt!ičká7 a lejrreie
lát a t doMuec
Pro pakladaika aavrl paa
J Vaa D3ra vjeoWai ehvalne
r eoaaty talia ý Zastával iřaJ
lía před 2 lety a odtaal tek
dy aomieaee pro kterýkoli 4~
14 kteeli saa byla hia
Jet tva řiovifca v cjaaíy kte
rý by oebegpečaéjis aoketw x
cLíztaJ # pro byl ael pxs
ViiJ- aveúr
J Í
mjkm ni k Ob
tss' - if
i t# W a -
r?ijwx' p Vaa
j tttsSL 1 i
Lm TKai
i fcitt 1 J
íř'J "
ř w~s--r-
I fr U aavat
t Isvia vaH
I m
t4tll iMvk-U aá a
aA-'!l'
i_ w sf
i- %t í5
- p f-"Arr$" m m
I nL:
W a aAMre-
Vis
wa4at4 j K-iA
1
ř 'ri-'aitN armar
4UrUrA - ava
Aísuv 2 t v alraú a£-
fciltr
klr aa řOMs 4
' XJ lí-~} j i tr% aj
{ v
f
pevtt4a
w - —i
1 "-ív- I- t-i
v W -i i
t
1 t-eW-t-C tf
i "
MMitw á -ís I trrO
I
Í-VSA-S4
- - _ &it4
-- í'ss v a -iišmi -vsU-at- í
-W4i~s tu:ti tevujs
ři ~4 pist W-t Jfiě:%mfm
4I
pCV4k!44Ík JfM WsW4-
iwilMiu lrc v ra- as
jf%4jtt bMt Maaiiu
j fc4 wMufii ir iuw čgvk a i
m %á 4 fkm
„ nk UJ a4
jrrxtkA
'
iseisM la41í4 smt aíaJ
1 "-S f
? ' 1b '!
®U aod-ii a Cnct I
NU P°í r ř j
4 šk
riváh vl3 Teprrláli I
1 ki: aUaa tca J
hT lVwy ffv!: vUk
vb'4wyIi&i 1
Uý kd e aaiaSd fr aik
Njat kivi im+ hvii l+haj
kaaJdály fmm 1 Ji kakytjí
ám ta dvé wtiaky ktr zaS
kaji tvxípovi-UaL
) IVvl isÍm vk- čekjcá
kaa-lidátl aavri %1 jdías
T%1"r t P' i-aavíek
iít?1 lJ" Í-
l -si aile# aaijdaé
ai o draU t-ksié řcí 1 Ww Í4
joka{ ía 1 ky byl veakra
--ftri
N 14 tvtoetiskr
íř5 ITsrtal itf Ui !
i julialii mlki l kv :t
j odpovidáM vidy l ni-
di kdy kakT dývaj(tl ji
kel dotčaá aaiaka oa v
aal aovmáťW ařvjd Lo po
4ará o v aky kaak ča
d dřieev Ikés U
kláU byl a přd mmi 2A J
t-rátr cI4 touirtíÍMu
t Ctil a? irk taza u a#t ťí í
l~t r-H " í
l# klr kaaka Š-v" mml I
U m ] přisMt k vi weí
i tL Jk le
t£ Jak Whkoa xi4 hy ý
ha čeklW keáara kiv I r kr
U ta čeekýca dl~it 1 Z
aebjli by ♦♦♦ aassaiš ayal kla
ovat kaJT ps JUiW káJh a4
pea sItirkéW píertilbř
Teztae-Mwbt tm tutat uska
ašlaise mmámm id taaai aa ta
#i!ot edaé 2vČial 1
Aj Imhmi1:' i
r — -ca K
tMac-B-rev tifi— r -V % i
Mirut aa tvo a WLil
rm ji 1:1 tr-t
al ř ittfU takl dit Ua4iNÍ
kea& tasWf nustt ta rálkal
pjaUt any ery tafjatb— pek-s!
ae aa all tw ♦
Ímm mmlii 4 UiUa A tn
aIi i folitk4i psiťatai
a tea eoasry aejalt Sr3a # Otk
alkeik atvk gak mimmtt mm-
ťaw tm epl dabt j r4 a 6a-1
4mm tedy tk4 ylftUi a t sm3 !
EttsUae : JOSEF
CISLO 21
t
I kavii ja
% t-
ai
i kaat siAiy
rk i y jaa klí-
'7--''
I Mwm 1 f-v
1 11 l rytmik as
! ártiit a f-aai la-I:
i earí : -
—
1 4-
} ~
l S c
sls— s i "-fi
1 &!- V
(Jdat t
- tUU4 St"
á:v
rtau vavÁ s -% íj %
tmi injJ íiÍ
kk4 ] j'-n- a
kAldý alsi pes t-j
Iv
i oaťaiy %: hI ts eec dri ti-
rar uwi rví:iy a My
t kaM
j awi
JAN LxtfXcKÍ
Trii pesěisi
-1-1 r- -i-! Lit
leí
i
-lit f
lls
1 ' s
t Si-Ti Wfcřti Hsj
r s-tv w li-
t" i-i l-r
csiwu mi
ts i — u:j
l 5 te l
i 1
3i-miri I í l Vir--&L %t í
Teaa-a 1 X Car a-: v i 11
V wj ao
1 k p ít ž 1 a a i Č 1
1 _
4 íív jJki :-s
N Y tra! Ul
— -U
IlaHas _tii
Kifcklia CiL__JMC'
risa—
NnAweíCr9
i ' 4 JI l-ss
Lake ire g{
I dana Ccatraí i
l's flariS 71
m b 8 ísl
Trii plisuj
ciiiciiío
HU — tlw Jkii
ri"K — l:rkx Z l ilJ?
22 u
fctas ih-t aáidat iC
Žtt4 !S
Je
aae a
—
l— IV t-
tái— a{sdai 2— ii
lil
ri
iUHi~l b -
XEW TOKK
P-faoe ikIl mis ~
a{:J :mm ( -Xl T
žit
Kakali- 7~Tv
S4Al-a — t-lri
Sil- — tma
Pá-kj jiu
sTLori
~a —
H LS~-lt
alf ba íwtiii it :
cr ar zvz — nui CJ
— 11 aa 3"s-
fiLasita— 11
i--tvi— r:iS4
— tl2JJ
-LI ♦
Csiba puti:
a Ord- a X aiH Trtii
V IWU
st
isaifcliaT tauí Ht v
r Vic Ti ITk J i 4 -kl4 r
i1 S
"
T Cyla rk t3 tr t! r
tIi4
M l! 's
F Tt Tarae n
— ií_ii — 1