Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 14, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A jj) — TT
TÝDENNÍK PO I ITIOKÝ F Ó TJ Ó N Ý A ZÁBA YNÝ
ť
Majitel : EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročně $20 i s poštovní zásílkcn
ROČNÍK IV
OMAHA N EB DN E 14 ZÁŘÍ 1075
ČÍSLO 20
í
i
t
}
i
ř
4
I
v
4
i
I
I
f
i
V
i
7 ř'
% - -
1
-
'X'
5
Ctěnému Čtenářstvu "Pokro
ku Západu"
IVvolán jsa k pořádáni
tohoto litu jsem sobč plnou
in" rou vMom jakou úlohu a
!loviluost na sebe beřu
čitím pHliS Jobře co ode
mne očekáváte a očekávali
oprávněni jste jak vzhle
dem na národnost eeskou t
Jtrlra tak na národnost
eekíKuneriťkou v uJ&lni to
ho slova smyslu —
Neuf úcvlem těchto řádek
bych Vám ctent sourodáci
sIiUtval činnost nadobycej
nou — nelež! "r mé jovaze
líVíh Vám vychvaloval tvé
wll4ipnt a tak sám sobě
"Vhváloivil chci Vám ou
yee vi skromností říci
Je cXkcro!i silu svou v ne
u nané ciano-ti v v naložím
b h J-lolálí svému dostál
a oprávncimu jožadavkům
ctéru-ho čtenářstva T Z"
co inY'iiá nu-rou v rcho va
nou radost učinil
Vždy rohoduc a neohro
Je:e Jia základě určité pře
svodceaJíti a sebevědomí
ratva!i chci ve ct se S
právem a pravdou srovnává
a každé chvíle iniie najdete
ochotného k službám v můj
lxr opadajícím
Tímto konélut reikeré
své Sibv žádije o laskavé
vytrvání v další tomuto li
jtu proÁáxané přízni azna
luenrim srdccinm pozdra
veni čtenému čtenářstvu tů
běc sví ni znám v m a do-
brím přátelům obzvláště
provoláním rázného
"Na -dar !" s vežkerou
učtou
Josef Novinský
Z -MaJri Jo— lrivS nii docLÁ
xí správa le ípanřUké mmiater
tvood-uupilo— Jakého ráxu to-1
ds nove iuÍMUrtYOjt Iou
cezuámo
v imí„ _ivívA trlnltl
k uřekli % ?t h tak zvaníeh naro-
i ii::
kii na trun lrancouzký a oltbaji
%-cui m Unii pjdurcnaU repu
bliká
Rozličné zs starého i nového
světa
N-jMarí yn prexidenta ( ran-
ta ]Hiiplukovnik Fred Grant
ne hal o nedávno na avé ccttté
(krs lťMventtorlh KaiiKa4 od
jednoho "platdyře" holili anií
by ho I v I hol znal F Grant
yn bjl a lolucm záhy do Sivfr
ii iiinoiii u pt iuun)iii zaieiiiw -
ateclt rai Jeden— Mezi jiným e
tázal loláe í-uae v Ieaven worthS
tiHidvblot i tírantovi oudL—
Nአmilý bratkulřic e na to pu-
Mil ao íiranta nejprviiřiíí to oso-
bv celé rei ubliky— tak nehoráz-
i-ě le na něm n?zi5italo ani thlu
iu poctivého Tituloval ho zlos
dějem lumpem taškářem a jiný-
jt liíite toimlim entS nera1
j
třicuni jmény —
K3Ž inladši Grant odeiel
v-loi j il k holiLi jistý pán a tázal
e lo zda-li vt koho holil ř
"Nevím" pravil nezdvořilý bra-
dodřiJ "nejspíše HnaJ nějakého
cestujícího agenta"
♦liyl to prefidenta ( rarita #yn
UirUieh jodplnkovník" pravil
onen
lKxcla milé to bradolízalu ne
bvlo že přd aynem tak atralnS
tatíkovi vynadíval alo co plátno
talo ne tnlo — Těšil se vědo-
mim 2e v naíi republice nevlád
ne Pimark I u ni v Cechách
kdyby Jenom někdo na miloitpa-
n% diurni neb Celníka pouze
zkřivil bulu byla by jil dťhdoj
ktátu uraženi zavedlo lv
it nhiiké vvletřováiiL toiila
Ur Cra iaiíro a zlořinec bv
J -----
hi biti iitíui 2e na túr let
1íitJ!1hlilku ttratv tako -
J
J ' " ' _
xlhn rrocru bv ovlem nebvlv
hi ale co na tom vldvť PO%
' "
platníci danl to mu-ejí zaplatili
V hambnkém př MŮJ- alole
y byly 4 ielezná děla která od
př ednoty měta Skácen r Jut
ka k prodeji zaklána byla Ta
to děla se vyzvedla s moře a po
tí i xí jedné alrozlrotané frao
couskú lodé válečné která n
póMtlí dáiiLém r I7S4 m ppio
Statistická kancelář vo Wa
ftlungtonu uvťřejuujo nejnovřjSÍ
ftUlialiku iřistřhovaka takto:
Finanřnt rok kon 30 června
Přistěhovalo e úhrnem
1S75 227377
313Í3ÍÍ
Ubylo 85ÍHÍ2
Z onřch dó 30 fervna 1875 jři
Uhovalýťb do -jojcných obcí
prtilo t
i Anglie 400ÍI-1
" Irk 37955
" Skotik 730O
M Wle 4 !!♦
u Xřmetka 47700
líakoaska (i z fVth) G7S2
" švéJska 5-í73
- Norska G(í3
M dánska 2ffi
"Šrýcar 114
M Francie
" Vlach 3 570
- i:nka 7í2
" ťoUka í'!
" Činy 1G4H
" Ja{xititka 3
M Iuč1 a OnUrío lti
" Nové hkcKie 274 '
" Nového Bruiiviku lH)5
lrinc Edward otruv Síl
Nov Foundlanda lt2
YaocoHvers olrot D24
u Mexice MU
- CuU 1154
"Aiorfl 1176
Aulralio 1UH7
Na moři m iiurdiJo £m
Meri {tonledne uveJenj ni jt-ní
e na moři narodiii nachází me
také Atlanlika JanucS-k která
ce manlelúm Janouíkovým ze
Kasit-e na Síréra moří narodila a
jménem "A tl antika' d redaktor
ra těchto Iitú jxktti-iia lrla jv
itř na lodi
l)le zpráv kuri-uli lo ro
Čiřtauy v 1'acÍLck jch stáUt lt l _v
dlícich ná-ledajícl miulelí Opi
um a IIot)£ Kongu do Sán ťran
c iitca zakláno a tice :
v r 1""7 573 Usl Í37UK-2
- lNJ" 479 " 17:G
" 1mJ9 313 lSst153
" - líl70 2tí2 10Í97O
- 171 140ÍI SínUOO
" 172 7ÍHJ " 314S33
" 1S73 171? " Gm437
Třed nedávnem ti yzal mladý
J C Mount u líuffalo N Y C2
Ietou ale velice buhatoa vdova
Crowi-11 Teuto eně2ni t natek
vaal vsak krátký a zlý konce
lu t£atku jel párek k nejbiilat
stanici dráhy aby kí vydal aa
j svatební &elu do New Yorku
I Mezi tím co M zavazadla a voza
Vládala i-plaSíli o kouěa v nej
prudSim sháněni vyhozena pani
r
Mount a vozu tak nesUstne 2e
subé lebku rozltulila a
rurlrá leietí zúntala
Z továrny známého běmeekého
fabrikanta ocelových dél imenem
Krupp zasílá m právě pro světo
vou výstavo do FilaJeliie obrov-
ué dělo které tam mělo nalože
no býli avšak seznalo no Že tam
ni jeřáb příliš slabý jett Dělo
toto váií maličkost llú000 liber
umo o aobě lafety tili podložky
pouze $00o0 liber a klika neboli
koleno GO000 liber dohromady
má tento kolo jenom 210000 tb
BoJe naklidáno v pří3lavu
1 jřémkém
I —
! I rfna e prodával
rUii "llotiíl du Louvre" OJ-
badní cena bez nářadí byla 15 a
nftřaUím lrankO —
Majitelé velkých hkladS v Louvra
- 1 pánové Chauchart Kp 1 pdal
&0 franku přea odhadní cenu a
hotel byl jejich ta pakatel J 7
500050 fraokO — Pořádná to
bouda co f
Srbsko a Rakousko
"MladonrUká atrana v Srbsku
dostala e k vládě" — tak nám
zdil oje podmořské Jano
Kdyby nj-ní — k řemuž ne
vlečko podobá — Srbuko a Cer
ni Hora veřejné po bok hercego-
akým povatalt fim io postavilo a
lloířiácí ae připojili pok bychom
mohli oíokávati téměř pravidel
nou válko a aíco válko velmi kr
vavou která by ao anadno do ne
dohledné dálky protáhnout! mo
hla privi tak jako před padesáti
- "J "BUU"
ÍMU "y'J" ij ivnoansayc
bln£U
-- „ — 1 u
"w "ni 'Bnl ranaiaia
rf _
" ' o"jr
I i - 1 f lř1f
1 Pvau-i zviasie neoraintKnie
I r
""° vť- j vo-
I :i I ____
" laiaansKcm po
looatroro nenávidějí tak dobře
Ij o uk £
himfidI '
Kdyby ao slovanském Perun
slíbilo několikrát nejoohlavněj-
iími ncpřiteli Jihoalavanukými
zatřásli kdyby ao jKvÍiní beis
cegovaké irieobecaýin jiicjvan
akýra stalo a ííl:ep j líirítýra
liký stát jihořilovanskýjehož stře
dem hy bezpochyby Srbsko to
Htalo —
Tak mocná říše jihoslo%-anká
na pravém břehu Dunaje by asi
říši eis a transdajlánské a zejmé
na poslednější valné nevouřla —
Miliony přivržencS řecko-kato-lické
cii kve rodu slovanského a
8Íoo: Srbrvé Ilorváté iNílmalin-
eí a Slovinei kteří nyní pod Nřm
cem a Magyaremberem sténají
zajisté by toužili býlí s velkou
říši roduýth bratru jihoMlovincS
spojeny
Tak zvaná rakousko-uheršká
vláda nemá veru žádným pádem
přióinu na jHvtání hereegovaké
ohrnutým noem pohrdlivé pohlí
želi a měla by i poslední daU
matinckou výpravu kde ti pro
nehynoucí vavříny z bodláčí by
la — tak že se nemilosrdné Ipí-
chnl a — připomenout!
Pak li by ho tal Kragujevae
nel jmi níto luestent hlavním
H?vi! řpojení jiholovanské ří5e
pak by o páni CU i Trans podú
valí íiiivli-li by e CMlváiiti ubo
hé Hurváty a zejména Slovinei
tak terroriaovati jak to nyní té
měř každý den řiní —
V případu utvořeni velké jiho
ftluv&uxké řie hleděla by tato
zajisté dotati opojení a adriati
ckým mořem a neustála by dřU
ve dkud hy ik přitavS kotor
ského a dubriovniikého pak ar
zenálu I!a ano i celé příbuzné
ialmai ie neznKeníla
Ztráta hlovanskývh zemí a ob
zvláště DaSiuacie byla by pobled
la ranou rozhlileuéiiiu Kakounko
l" henku neboť by jí zbj So nís
kolik k k cilindrú csájízár é
kiralya kolpaku a loďstvem svým
by mohla jít na vandr někam do
trabtarie ne{K do té nové země
Františka Josefa a Ntvé Yídnř
tam na seve rní Ihiíu kde už ani
zajíci nedávají " Jhthrou nocm
Povstání Hercegovině
) porúlce Turku o Neveinž
pííc úřední Polit- Cvrrep:
"Turecké bojovné síly v okolí
NcveMiiě jež oerují pod zvní
Dým jménem Kli vise" v Kkulku
vlak jsoa fclabSí np2 bríxada v
ža-o miru mají za velitele Selit
ma pa5u Aniž hy dosud bylo
jano co vlu-mě Selím pasa svým
plánem zamýšlel jet jisto že o-
dit-lal od Nevet-ině 4 U m ítyry
prapory vojska Tyto ítyry pra
pory „byly po Iv takt napa Jeny
Po těkolikahodi£n£ bit%& v niž
au z obou fclrtto bojovalo vytrvá
le a h ta teí ně Mu-eli Turci ttou
piti z Lojiítř Neiuobliť odolati
pCVfeiaicum ju tyn ozurojcni
1 wia a
ýtečnýmí zfidovkaiui ncjlepSi
koiisuoL o Y boji tom byió
elkem usi VlíX) TurkO tul kéž
nedi více bylo také }KvstalcGjiž
měli dobré vSdce Vítězství lo
nezměnilo ovŠeuí mnoho na po
btavtuí tureckém u Nevcsiuě
Zda-li 5ak ud té Joby se pomě
ry změnily nelze říci vlak stav
věci jest velmi vážný Uedí-li se
k tomu Že již 2000 Černohorců
stojí v řadách ]K)vstalc3
Dále píio so 4Xar Listů" z hra
nic herecko vských o prvních bo
jích na Krůpě: "Již počátkem
minulého iněsico týral známý u-
krutník turecký Gavran beg kře
gťany v Jracevu Že jsou prý sro
zuměni s povotalí i u Nevcaině a
vyháněl jo z Draíeva T tiu ná
sili opřeli se DrafevŠtí sebrali se
u mostu na Krůpě v po' tu 20 mu
žů a střehli jej aby je Turci ne
přepadli v noci Neminuly však
ani tři dni přihnat se Gavran beg
a udeřil v noci na povstalce u
Krupj- bj-l však odražen Za ně
kolik duí vrátili se Turci u vět
ším poctu ke Krůpě byli vlak
opět poraženi a dali se hanebné
na úlěk zanechavše na bojišti
mrtvé i raněné muožstvi zbrani
a pod Mezitím vzmohl se i tá
bor ]Kvstalcu na Krůpě poně
vadž se tu soustředili pod prapo
rem rakouským povstalci v Hans
Utova Gradem Klebce Doljany
Kleku Neuma ajzo všoth ostat
ních okolních obcí tak So se os
tvořila teta asi 300 mužů Sou
časně vzbouřila se i Stará (labela
Na Krůpě bránili o povstalci 20
dni bea vftdce majíce jen málo
zbraní Tu viak přibyl k nim zo
Spi i ulu slalcíný Milenko StaziS
bývalý poddůstojník rakouský
Všichni povstalci přijali ho za
vůdce Tento zřídil ta několik
dni víco menších let a ustanoví
každé vidce Jlezitím se i Ture
sbírali Poněvadž nechtěli dovo
lili v mlýnech na Siruze povstal
cúm aby si mleli obili odhodlal
so k útoku na htruba Víak Gu
bulští nevydrželi a obrátili ee o
puslivSo Goricany několika
líuí liány Když ne o tom Turci
dověděli udeřili na Gorici by vy
pálili jí Při tom zahynul v pla
Zprávy z Čach
O smutných výsledcích ině
píšo se z východního českého lře
dohoří : Skvělé naděje na boha
tou žeň jimiž jsmo se dlouho ko
jili nás naprosto zklamaly Zita
zůstala krátká ccřídla a oznbo
vatěla pšenice utrpěly mimo
to mnoho snětí a jelle více ter
vem a i jařiuy jeřmen a oves
z&staly letos daleko za výsledky
předešlých roku Zkrácený ten
to výtěžek polní jest však neofo-
kávanou jinou poh rámou místy
téměř zniíen deštivým počasím
v době žní ee stalo le málokterý
hospodář tolik suchého a zdravé
ho obili sklidil mnoho li k setbě
potřebovati bude Zbývala ještě
jedna vyhlídka na jakési vyrov
náni výše dotčených ichodk3
stav zemáků letos opravňoval k
nejlepMm nadějím a i ye směru
tom se vidimc nyní velmi smutně
sklamánj Drambory hj-noti!
Objevujeř se hniloba nejen v po
lohách mokrých neobmezujeme
e }ouze na diuh- útlé a rané
ale zastihla již í poloh r su?Ši
a druhy pevné jako kn ]ř tak
zváni 'řervené cibulkj-" které
jindy hnilobě vzdorují Kdo zná
jak dSiežilým činitelem zemáky
v Životě hospodářském jsou po
scudi nejlépe jak citelná tato rá
na jest a s námi sdělí vážné oba
vy v budoucnost
OJ Kaz krále Ferdinanda
Uímxký žurnál "Fanfula" píío :
'Sdělujeme následující zprávu ra
jejíž pravdivost nikterak neručí-
me: Císař Ferdinand který před
nedávnem zemřel odkázal v po
slední své vůli #v otci deset mili
onů zlatých: pak všecky skvosty
své kaple Y kodíciln poslední
vale doplnil odkaz ten i dra
hocenným náviním porcelánovým
a fckleněným které zesnulému
náleželo Deset milionu zlatých
jakož i skvosty byly již a sice ji
stým bankéřem ve Vatikánu ode
vzdány- Znalci kteří skvosty
prohlédli odhadli cenu fejich na
milion liru (lira = 10 kr) při
témž není umělá práce jwííUna
Papel hodlá prý některými skvo
sty těmi museum pro křesťanské
umění které je ve vatikánské
knihovně nalézá obcdiaiit Ná-
řiní porcelánové a skleněné doj- 1
de teprvé v druhé polov icice lo- I
boto měsíce Praví se že se mo-
zi tím nacházají dvoje porcelá
nové stolní náčiní z předešlého I
století které milovníci jodobných I
věcí zlatem zváží"
Podkopané město Před ne-
dávnem kolovala novinami zprá-
va že je město Most v jehož o-
kolí jsou rozsáhlé knmenonhelné
doly tak podkopáno že hrozí
propadnutím Zpráva ta byla
tenkráte sico vyvrácená avšak
dle zpráv "Bob" Izo zatomíti
že bylo píecp na tom aspoň něco
pravdivého Píleť ně xmínřmu
istuz Mostu: Před nedávnem
musela býti Šachta Juliova nej
větší dul duchcovsko-mostccko-
chomutovské společnosti hněaon-
lelen zrufena pro propadáni se
země Nyní okázaly se ve vsi ia v nw lr PF1 pocnouni i u
ČouŠi asi sto krokS io„ rdAhnA niřím kvíleni parktt sámku
tak uvážlivé nronadlinr že vv-
slaná tam komise rozhodla že
nelze domv císK) a 47 ievící no
vážhvó trhlinv bez nebezieřen
ství obývat a že musí domy ř55
77 a 81 od obecního úřadu řoui-
ského bdi stržen r
K ůpaJka firmy I r Ilýra to byl jelen ověšen samými ozen
O poslední schíiz věřileia při kami ale tak aby z větší dálky
které jak jsme sdělili včera zvo- nebyly ínatelnr Hladoví psi
len uyl za správce konk podsla- oviem „ženky ucítili a hnali ae
ty npektorp GebSchpíší"PI Ra umĚlýra jeIcnem jalco „ U
L" následovně : "Za náměstka vím ?mid
správce podstaty byl zvolen dr rekvirováni odevíud hlavně per
Glízihajenž velmi nekolegiál- „onál mnichovského divadla bý
ním způsobem všecky páky znsa xk králi H ukovfih hrackAch
dl aby se dostal na místo dr M dobrý honorář k službám Vle
Stenschnedera od soudu pBvod- 4hno L o tbkceno T kroji fc u
n5 za náměstka stanoveného Imuí XIV Král vstoupil na
Do výboru veřtelfi vedral se tél ukon cAmko eloi trické avřtlo
lidé kteří nemrjí za padlou firmu
ani gros k pohledáváni jako na
př jeden z vBdc-3 německé mens
iiny zdejšího obecního zastupitel
štva Passiva firmj' obnáSejl v
co než pul druhého milionu zl
aktiva jsou : 3 mlýny v Plzni 1
mlýn v Malešicích 3 mlýny y
Lounech (mezi nimi jeden ameri-
kánský) a 500 korefi poli v Lou
nech K tomu však dlužno při-
pomcnooli lo dva a uvedených
mlýnS jsou psány na pí Karolina
Hýrovou Podle 'poměrS aktiv
a pasiv je zřejmo žo ani všichni
knihovní věřitejá nepřijdou k
svým penězům totiž ti kíoří po
hledavky své dali pozdí do knih
vtělit Na ueknihovní věřitetelo
několik málo vyjímaje n zbud
pak — pranic čímž olavlálté
něm chudším lidem vdovám a p
jenž posieuní svďj majetek firml
averin ouuo ix tna raua xaai
zena Neknihovních dlaha jest
vbiiosu fc?JXvj i přihlaieno
mexi nciíniíiovnimi věřiteli nařes
pohledávkou 80000 zl v Plané
(Pian) s 2000 zh v Horíovž Tý
nS a 1250 zla v Příbrami a 21000
zl pražská fijiálka úvěrního ů-
stavu 3800 zl- ryt Streerawits
i 4000 zl a zalolna příbramská a
25000 zl (uvedené částky jou
vesměs zálohy na akcie zdejšího
akciového pivovaru a cukrovaní
lounskéno) dále záložna kladní b-
ká s T300O zl nepomucká
952S zl zdejší padlá "Uvěrni a
obchodní banka" 8 106729 zl a
akciový pivovár pJzeBký a 11082
zl Správce konkursní podstaty
inspektor Giebisch oznamuje le
veškeré plzeňské mlýny padlé
tiirmě náležející (3 v Plzni samé
a 1 v blízkých Malešicích) od 1
bud m budou bud společné neb
každý o sobe pronajímány V
bližší podmínky nadléduouli lze
u správy konkursní podataty
Podivné vymáháni dani Dne
14 srpna přišel do Dolní Ce
rekve sluha berního úřadu e-l-hřimovského
aby na poplatní-1
cích dluhující daně vymáhal Ob
čané ti nebyli dříve ani upomíná
ui tak že mnohý ani nevěděl Žo
nějaký ten ca part dlahuje Zmí
něný c k exekutoř vzal st obec
ního sluho s sebou chodil a nim
od poplatníka k poplatníku za
bav uje všude peřiny dobytek
ald NeiKekavanou návštěvou
tou překvapeni poplatnici museli
mu ke všemu ještě 1 zl zaplatitL
Někteří občané měli zaplaceno a
když berního sluhu o tom pře
svědčovali nedbal na to a pravil
že on to má z Pelhřimova aby
jen 1 zl zaplatili oalatni aby ai
vyhledávali u obec Blarosty
Obrovský hřib byl ty to dny
I v TaSvk-ich nalezen Měl 4 stopy
v objemu a vážil prý 10 liber
Wertheimka okradena V
oW i Yysoké Liby ni u Pdbořan
bylo v noci na 23 m m A
belesovi 551 zl a uzavřené wert
heimské pokladny odcizeno Zlo
děj jest již vypátrán Jest to syn
jednoho tamního váženého stat
káře Nalezli n něha Ještě 320
zl Odvedli ho do vazby k okr
soudu do Jesenice Jakým způ
sobem pokladnu otevřel nechce
říci
Královské hrátky Král
bavorský Ludvik II jest podivin-
vinstvím svým po celém světě a
nejvíce doma v Bavorsku známý
Jest samotář vyhýbá se spoleě
nosteui a stykům a lidmi ani mi
niatry nevyjímaje Nejvíce ob!
rá se studováním doby Ludvika
XIV Pokládá tohoto krále za
nevětšího zo v?-fth panovníku
vleth dob t%'!á jřho
"° MO K u""u au BO mi ovnai
Urajc B íasto n Ludvíka XIV
lak rozkázal jeanou ahy vsteltm
dvorano owoicu o y kroj století
ÍJvika a navštívili divadlo tak
vané "residenřoí" v Mnichové
Klcre' sivěno jesi a la roccoco
1Ial ° ku9 dol í krl m
lř'ítíl obcř(Ml Jako íudTÍb'
din° &m "pomněl sl jak píše
so usporauau ven-
KOU Tanici po spusoou juuviaa
I V ¥ WT i _ 1 1 # _
A1 v "ani oudj vau se me-
královského "Ber" Rozumí ae
2o P™vdový jelen neposlouchá
ai královských rozkazu proto
" ""'""J1" MaBuI Jccn
kler 1 oinocl Ptroji sám běhá
Av5ak MR Ukového vycpaného
jelena smečka psa nemá zrovna
cnuii za mm vy hq ncnnaia rro
osvítilo celý park Štvanice zapo
řala 11 on ti dali se do křiká —
každý hoitcc obdržel 2 zl a tři
mázy piva — jelen vyrazil a
smečka anglických ps3 "ia ním
Psi dostali jelena brzo jelen se
pod tíži psy kzlomil" to jest kle
sl k zemi } v tom postila se sraeě-
ka místo do jelena do aebe-— psi
rvali so o párky Bzenek Usenky
lítaly v HvělřI a celá slavná hon
ba dala ee do smíchu —- jen král
zaražen stál na povlinu Jelen
prost lížo vzepnul se xso a uhá
něl dále tenkrát ui bea uzenek
Tak zahynula slavná honba la
Louis XIV na uzenkách
tzný ttit
Novější události ve státu Iab
giana iet doatt snolehliv&-Prove
dené sutin i lidu a výsledek t
i boto slítání jest dle UKr! !::j
listu následující :
v r 1375 na M1021 kterého
zatím v r 1S7U poaxe 72tíJ27
čítalo přibyto tede úhrnem lit
127 Z těchto MlťWl jet 101
36! bílých a 45GGS1 Zttnjth by
vatclS — Y" r 1S70 Sílalo m 5ií -0G5
bílých a 36410 černých oby
vateli— Bílých obyvateli přibyto tedy
v těchto S letech 425 fcraých
ale 92-471—
Co žali oi v r 1S70 převaha
řernochS nad bělochy pooze 2 143
činila řlol nyni t r 175 až
5:1320—
Tento veliký rozdíl vlak eetuá
av5j plvod snad v Jetnějšíeb po
rodech naopak je dokázlao i
mezi černochy porod! by lo méně
nei mezí bělochy -
Přir&atek lerttocha # vysvě
tlit! dá pouze četným přUtěbová
ním se těch samých a ovtatuk-h a
aice nejhlavaěji x jižnUh stát 3
jako a Virginie Teutfwe a
Georgie dc Loulsiany — Zvětltho
dtto byli černochové bílými osad
níky povolány tak sice le rao
hý jednotlivý oulnjk na sta k
point práci iOTolal a to pod ta
kovými výminkami výbodaa!
že přistěhovale rádi ilstaJi
Poměr tento se pro bělochy
během caa anadno jelti zhorší ti
mSže poněvadž před několika
lety znalo f poěet těch aamich
du státu Texa se vystěhoval
Loaistana jest tím sptl-tobe-ta
nyní stát cernoehS t- f p(vadi
vzhledem ra množství Sermn-bo
vé mnohem stíněni aež bělocho
vé a dle všeh znimek bad#
Iasiana v ttejblile litiich le
tech ještě větší stát IertjtMhS než
uma jižní Karolina a Mí-wi-v-Jr-pi
VideRská Neue Freie Prts-
se o světové výstavě ve
PhiladephPi
Co vSethno povětÁ videfttká
Neue Frew Press i o isam
(oěináni st v Americe neví ta by
aní každý neověřil
Znám jl tento list svláště
nám čeckam dotU dobře viuuť
se {tamatovatt kterak vl eo aa-
ioiuu národu milého ba svaiébo
by ks vždy ve své bláto tahala
a srardutvra svt3 kal%a pi
bem nejdriíjliia třkaila Nyní
se potkáváme a tímto smetištěm
žurnalistickým i zde a shledává
me Že pilo o Ataerk obvyklím
působeni podobným onomu jak
O naii vlasti ikrábávivla
Tak ctěme v j'jim
srpna i r o světové výstavě v
Philadelphii
"Amerika jest v pravém aiatnis
řném rozechvěni — Jen ten kdo
měl příležitost navlliiili prošla-
lou modrou chodba patetttoveí
sině ve Washingtoaa so svý ui
báječnými tretkami mú2 aajíti
měřítko pro ono lileaé }chUai
se něco vynajiti vystavili a ple
deviiut 1-atett obdrželi— Vždyť
přece patent jet ten SntlM
který }omoci má tolika Ipeka
lativním hlavám jest ten ko-
aelný kliě k pokladnám proti
vloupání se bezpeěnýut a sice k
pokladuáia tu I ctfoaeiuaka ald 1
atd
Kdožpak by taedle nenoznal
Itěkání aoosedové tubky byv je
denkráte jíl o4 ní kouknul —
Milá "Neao Freie Pre- přijid
se jen na to aitanicné rozechvěni
těch Ipekolanta a vynaleze 3 ame
rických sama podívat! mluv jir
tak jak jsi {4al% a vÍ aeznáměji
tvou pobryndnnou bradu a lvíj
brbatý ta mák svými kotníky a
pěstěni Í le bude IvCý košerovanf
iíernik spila Ikatalce barev bel
ierau jinému podobný— -by au
bé tito ijMkolaatové a vynálea
cové dali práci tvoa pokladna
vyloupit! o tom velice pochybo-
jeta neboř kdyby t k cechu slav
ných loapelníkA a la Giakra Of
íenhbitu a s[Hle?níkl patlíU tak
tiyaobě takovou marnou práci
mzposobili ponlvaul vědí le
tvoje vládo! koryto dispoaUaiha
fondu tclit uevynáll pak b-
kára a akUy š tak dobl nedá
tt jako před krachm—
PříjT— mlav — uhlidái a ocí
til!!! 2E SALIN KtU
(£aalano)t
Volby jsoa pfe4 dveřmi a po
litický rach ji!ť obyčejné Mý
Jedna dtlelitoa oUska bode vo-
i:m sUu naisko při přCU vol
L4 roahodaoaU a Ukal (sem le
P Z" píineao aim o nl nl vkoa
ávaLo jlikl ca UÍí vii-dta-
lil ca xí-iao ~Jay retli-v
t-~ r-ilyty kj" pí4 vcílanU
xrC o r:v-xU!tuvavík tvl:j t -
diaa bil Iu-JuÚ!% P ZJ"jii
dítve a ubateaio mm teJy jo
aa t I některé íliaky po
aarmím Viava íilí val
ně xt itavy staré co d eb -"
jelií tneolím eb-jtraili a2 při
r-řehltleai eeziá tvvni hit fce-
ho afeyteíáb však pled-ce -
trne přizaat makř t
ilava pjelo4á vatí vLvtě
do obor 11 aákuRuÍárté&M a j
e leíLalíe k vjf jeíawi f -
rbali Molo val i t 5re Lt-
vy feekSallt mc-dliry saW
zákutodárc a lll Iv
ati některé práce provedou
Ca d obha k-t ETi f
díl iiMSt staro a mto á-wa {
_ _r - — ~4 ' !
Poíct záta- i -mat-i z-vsCaě
rxtzaatožea a kweií i' --J m&M#
v Stahat? ♦ pstxií j"í-Lv
zá-lajťe a V aik 4t_a eati-
dohroMiady j-Jeí ae&tu4M
ďpa-ill ly nim p il iíA
vy tři zál{-of a jvd a fLXrr
Mc aá k osdirHi v i4wij
navot 4tav aalmě llul
saař V I~ř%lla2 sb 2a-n
jedeáiain walk čeřitý v h V eJ-
ka záktavH tuistaklk a pií(iub
BV ía-t- ikií fi-i-mt aákt&y
aa 4kr ceiia tb lěU kUreb
tui-t- Novena átv iiti e kil
aešvale kuaer aet-vf taiU takwvc
přijímáai avl ln! i4uia a íl
koeS ry aeaj
Tak té I itř ( y-l alatuVirai
íJiiivi ivř kalif aáw -li
mil bi i'íai p lii r
ICaé dity Jtca biL Tist juhimc
zi e a{'á it%ě tí-iě pí r -
taaai e-koit i K-4 ař C pru j
mr álci kse-réi o b JejaJ wU
1-! K 1- _- : tíJ v r4ďt4u aaaat
Ji-j"_„ - '
ot re jť"t is::aivcpt ls j
aak- uá sří ii v t4ai3ot!
pk4 lit ttM-atfnř fcÍ jV!m j i -ti
rdyto
Wm tvi aaaC-vb
mZirZ fprar llf vít vki
aire:Li daš:lk t ! míu
tři dí-tfiktifckia SMflKŽei kJwa tti-1
i ayt Jt To h la jf4 %ív
L lerá ftá ZA p-oí-we let tii-la
k! roka k Uta tá&aov d
aekoaeCea Z-Uk-i aejvvšb
aoadit je-t taklél roadúaJ 4 z[C
obu uKi Irv ttwi j
I
kal a ueb Ua4 dos4 nptavr!
nieh a bv !a-li př feřaká vdla-
na k % ltit j -ila piIla t tá
tvuloft píusl ři Htdtf a ai k]
íJu jil v MŽíi isiaac a aáí-t
liloví lé r%asdwk vjdal a Vvt
tedy jil ied4 bb drahý en aiuě
rrut Zi-jit N-řvá átava před
}úuje xxla vldčleaý st UJlai
soud u tM iieftt aaiLti se správu--ítih
rtzudk2 v L ioavBjiu
lKbrj K'aaovaíea jct til
roilřeai právutuo att
siwirf e bCry cfcůi i Mad 2 evttat
nívh (prubate) Podlé ataré ínt
vy buo2ro žalovat rj ebtář
na vělli scat ad #lc dJl IVe
bate oad"e- ak aj j w t
Pakli saioy rtí tu-t ítwU
zadátabu V ú 5ríalui M
dae3Id% větltHit tkhr a
pr Stahy jo j"t Ni 4Li-
va i4 va pravuot t i
ald
i2 tvu cvi%
iUmalavlatJ
le zákosoljirtvm výíovt
Rttif V r-" itíii ?%
u diaLáv h ZákodárU mxi
U aice tato ao jl dřivé a? k i
ařejaii a v3U%é výřata aa
kaaovala vkak at d-axl mwi té
Bepuažito M12etae Lik l2l
bodclt a-v4 ásUta plíjansti 1#
kdy 1 m ta výlraě kU4Uto
race bfgíatary tat aeck4
jt a#-aiiW Taktéž dvbrý j-e4
! lánek kterými aawlalna pra
vy kterékuitv iláaka átavy
Ktará átaia opravy ftpř!{o&Šiě
U jt aevbal jak bv l ab
a cvía zavt bawst% í:u?m$ c pra
vý seiMtdea nik J tt wp j-
I ale jako stjl aotá 4tva
Vcliai dobrýc ataaovB!Ht je!
to le aí lla vlády (Capuí} nemA
so měnili tel Mste lřuiia vě-O-oy
voliTa ve atáta Tin !edjlr
tanvjkýttt bamdE a lckria a
!jlolaetBt iUré w ir plt?ě té
děly Tak vifcíí ka f ř ] t aa
lit raedl?i Lanrřátt aákic
dirtl drželi at xátp a Ijw
et r t t Larba kríĚe" pl
slfkovánÍKt sídla vli-ír aswai
je ttk bbwvati pU# jdkk 1 líe
Čáeek klerý tatrvil eaJ
ajv le klaka jest tlkajki m
ve lby senátor 11 doaair d
jako všady voli aesjtWry J- Spoj
Stát & Mkála bsgůUta ry kal £i ho
atitatakjak 4tavy Sjj StilJ
plefptiwji a t-bjvpjhi tú v i
U pít víb takové promrlá W-
Tťí řUUtara dva U( í vis t#-řít
Sw-i SiitS a +Lt tak - jv '
fMMkáaa z- iawAtle La kwW m
vi Taa bj t br raaí
iati a2 by lr&&Bmrm t-il k
aby islíu1x a4m4 aě 5c—i
SUi l ThmtllM%ifm ak?v
í by b tj í#4 {y awaaM
I tr±2-+ a Vrtr% aM-ř!a
by JIaatM pkrra Caa Tjw
xi rcavy áav í
-iw jtě iiáak tařw iÁMri- i
f ti K ktfc4i lu %%mXú aí4Ia
eísiwl br tUki aW-a aaiy
Y str jt arwl 1 2vř ! =
ar tu tak tuj4ilák ii by '
h u e4 :ki v im '
d é !ráa -Íri2 ? amtr
f - U r vb Jmnh pio
ia wató taMju Ve-
Ub U-iy a klrv i lvi jra
kaa-1 lili fcr rvJ~ -J iřmlv
táli bd t-ŽBva !
fea k'i tnr4ajt- řjclv
Pr avu 4íavw
IV Ua- X li ja f
la v li"y
Prvíit flinka tlka '
ay íU vláty
fswilT j
lrjf dl
vyjidíiíi é přáai Mraa áis [
lTti Í MI dWVw '-mmí Vj- I
Zim ryiiříU é pfá_4 4 cí
KJ# kí ti4 ld-fcwrali prw
pinetU wé áia Bivyí
a&rtatu raJwk
lVti ftttvé ádCavě
K-i' bd aiě klvt jct ii l
a!i-Jě K-í#áiváa Sasiwla
~
lr-t i ťtmW' li w aatiy
lla v i ly a ki kV£ J
ekiřt ba-vvat f W aiy ivííw
i khaawtaU jj rtoi-
ry VJ itt# poie4ai -ik
K í by klií prat pti
nHé %txti b aěk:eiua a
l-k zvlUt k iaijMi%áai jiofc
!"l-' i - - k -
i kaj ajt :ni s t a kř'Sa řaJ
t prll
tt kajt
tě- h kteHik : ial-
"
L vít př4
'J-Uiw p~'i'a:
Vt
ilia f ltk
J Nrii
- M tM
Prevclifu ka vieai Ce:has'o
viaúa v Asíric?
SmÍ ký aá! prwC L
Kláort zabývá ařy c jal:
tjs!maa atal ws aJLaa wvlavavá-
aiiu dijsa Cckýtk vjiWtaÁ4
t Vifr O potlvMf a At£-
V l ? lt jíl ps vicekráte
K díla t-w pHlb] u
t"1 těvb kuři ku4kmí 4k&ú na
íjké srrávy ►íjrfei a U -
r ~ k? Uv4 y ~
jklédU vilt iJkapře-
!tJui a i4u aaa :
1 1M 4'cu i kde A
t f
l-íiv4 t ht-ía J vvlě-
- —
kovali vit m 4a Aavkv v avaa-
Ut atteů ktrá byla a jaká
tď j a jatéaa #4k4 a-a
přj w a V klerí a a ro a kat
a kady ai'i li ji4 ru4Áky a
ba zaartbaU li aějaké paaaálky
řeké potóiitklaa svý jakjm
kaiky a spy ?é afe ymé vě
ei kde ajdřtv — jak mm
lv ili # vyaaaaaaJv
kl etvaatv 9 aaae lali a k-b M
ati amIU kiv a akk
?eky aiwb a a t W c m
thu 0VWt axb dá vy i ví-
4ěiL
2"i ždat a kd iVck i-
vaa4 přiěWaU ara pí4
rxMona 14 ktH jwt ta Udy al
aejméae 27 a6 vW Wtjka jtí
aa abjdllf rodiay Jy a kýat
pt plli aaieai4í ta CvbIova
ar al pře4 Kbo k a které a
ví- co by akk b Ito s dj
Svědili
PtvixaUHt vb- 4j?íi S4 aa tT
ta dvě tiuíe scaí4 osck-
vm pna padcjU pátrája
by takoa jku těděl
aly 11 Ládáate aal4 bv v
avie awlai aka pravédě
vypaai a aaaíai r £lieks
vi„ by oa pk úl u& awal pi
tatí dábt ?©va4taU a aaLaiaU
al fcy dipti l pvaé aiiď p
mil pak by iU OalU pi ryck-'
ji a bpalap
Vlcky JL-piy atraa tív aá#a
lhtl kl
sl ' - :
I X slktt tss i aáíL
—
i 21a- — tJXaíLLl t í
— — M- —
' ř J ?plkv :
! M pUli — 122}
r 5 jj a íí
r Si2i# ml 1
j
C S l&li
Vs : — _ — nrj
U S 4 j-í 1
i p i y t i t a t
Teaa a % N Cr n
Yf- w
CíÍst 11?
X X tVtn2 li 1
ULirLeaa
3t v VV tral í
PÍ-lj4r
N#nkísíjpr {-
iÍd „
M Paaí
Fert Way
Trtx iiaat-
Imiiaťfcat CWmiral
' l bJtf Jm PV-tir
baah£a_l
Trk píwdjt2j
ClllOAUúv
tfcvjaa— -
řiau- — iarka I l ILÍA— }I_2S
es at a j4-4ai aj — d
titt
JeSaaea $Z
v ka — Xk — ► v
V SJOK — ti— tV tnrt
aafci- alí4 í!t--
íew ToxáL
2-2 fUII
aiřwM rv ta lt j—
Kalxť Ti—Tsc
Ow i— !xV
Sia f2LTi
— — — f 1
Pi!nka-- — S 11'
ST LoCIS
Ja — 3~&a
isarJ IL L2sL2t
á4A rertíai t Š — tt a
at as tiet — c
o- II aa
Lastaa-t2t3a
&tvh4 puti:
v aVl M J4LTza
N Vrk „12 ni _U
N -IX li 11
12 IX ui
M tmm _1X ] li
Kras
—14
UTtiKait 1 1 artea
(AaL pi adsati t£ rje
Url£akJ tAlV l j
~ i í Uy 1 i e
: i— _rrii
rieklWkilAÍL I A74
f nia— inu
aJSiřau
lvlaaakki: 74
LavLaaOvknatat -31
tt IX ai
vpajU
e atira s k 1 n - - v
ft - —V 4-7-t_Ná
Jra 3JířJ-3A
7 iAltl
! Z8
4 al tll Xm I jfta
1 t a aofětOta livéko ?~ kr
- p4ao ri— 53 krř
p vaw aí L75— 1J
l Lra raiaxjt SO—n kx
raaaaL jjjj
t JwáaaOe-íosa v4k aál
-at řaamaíiia al 0mí +1
e aýtk juvairja peUdi —
Coat í-baa t t pčraia v:íadt
jí-J 7 :ýia ®4va4vl paral
kl #J taalaii práva koakareai
avjvoavi a
aaa ala takta prrai cl
ts V farvUvbé errr-5
ELvavrya a 7:r re 'rrv i "
vk Pwr-
i
— 1U!
ll£í
4 llšj
t-y
I e plkalo rti ty rj rírtlll ve-
nesedit starec Žena a V--'5ítm