Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, September 07, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    tZ
♦
f a
TÝDENNÍ K POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ '
V'
šV
i
v
v
%
t
i
'v
w
4A
f
1
J r A
r
íw
'
- J
f
1
X
V
'
Majitel: EDWARD ROSEWATEB
ROČNÍK IV
Ctěnému Čtenářstvu na ro
zloučenou Číslem tímto ukončuji
dvouletou svoji práci při
"Pokroku Západu' odebíra
je se do Chicago 111 abvv1!
dále a volněji pracoval a
národním ixli eesko-ameri-ckém
Doufám Sc i tam pro
vodí mne přízefí přátel
mvcli Pracoval jsem u-
vj_riinnS a dí-kuji vřeni přú-
flíím rodném za uznání je
jiéili vyjevené I na dále s
toutéž upřímností a horli
vosti IkhíVuu pracovat i neb
vím že práce té jest na na
?em l-oli národním zde za
potřebí a Že byť Časem zel i
la se obtížnou a mnoho
jIivosti vyžadující pK
M"tkává snaha upřímná srd-4-i
upřímných a jímavých
a e není nadarmo nižádný
krok pro národnost naši u
činčiiť Nepovažuji národ
nost naJi v Americe více za
ztracenou aneb zahynouti
mající Kdyby k toiuu se
schylovalo už by spala as
poň v nekterícli městech
Než má daleko od spánku
jwt při živote žije a ozývá
se a byf někde trochu po
tU-tiuku je-te vSak onado
spčje a ikročl A proto
máme pilné pracovali k je í
buzení oživování silení a
krmení mlékem Čistým do-
v jbrým zdravým : ať žiji Če
thové éesko-americtí
Mr?a mého zaujme v re
dakci oVan Josef Novinský
j hoŽ vřel oclporučuji příz
ni ctěného cteuářstva
Tiskna ruku řem přáte
lům a příznivcům volám
jim vřelé : Na zdar!
Fr B Zdrůbek
(NynAjíi adroa májent: F Ií
Z 4i3 S Caral t Chicago lil)
Kalifornická banka
s SJí-lili jme minule zjriivu o
úji lka íanky kalifurnickó a o
ulo]i{ ť j-jí řcJiUlo llalstona
ITJálofl I iiapluuje donoJ novin
nj a mjitlc ncLoť lanka ta byla
jeJsoo z n ej r v n řj í c ! v zemí# a
měla VťlikéLo vlivu ) rvlé sotni
Ia i ve Washingtonu Vyprav u
jo e 2 o řt zvedne la l-r mi
líoná(& kalílornitký h tilo2iloc
aly jí jMitaohli o]řt na nohy as
Vsak ďmuJ ?e to ncotalo aíj
ntjvyiíf íaf My jfKlívámo e U
- to na okolnost jvký vliv Larta
lato mřla vo Wanhingtonu na
vládu atyt hora iwznali jak ne
beijcrný a víemot-ný jrt v Amo
ric kapitál a jak ni umí pomoci
vlády domáhali monopolu a ú
fjechu Jl tuka kalÍÍ rnUka získala si
nadvláda jcnřiní i jMjlitickou v
xló Kalifornii I po clím ticho
moří v Nevad? Oregonú a v jmu
Kodníih územích a to pomoci Jx
uZr dotř íívaných píi wa-hin
tonskS vlá lé Io Wawhingtoim
z% pokdi% '"t Uy ohromnó
Dumy a podp nf Banka - j
► iKjení dráhy Central lac
tvořila v Sm Erancisco mocný
kruh který pomni val ho právu
vekcróh Mát: a nikdy nedomý-
lltl c 2e mulo tjtiťornen Ilo-
hattvi tohoto kruhu tylo nevy
terpatclne' a znal tdiu výborně
vládli Za f-omod kruhu toho ob
ětovaly vy-r Jní ňřady
jfho piklci-ci Ntu CoxíJrar
tfiv první taj"Íiik vnitra a' i
IK-Iano tajemnU a3't{ill
la 'ltovalí Jel i koj alo od
bor vnitra není dowti ailný aby
jeho pomocí kruh dotsáhl vidy
hokalA t4 fániSrji hlodil o-
vojttl vlivu nad roudnický odbor
rrvnřjíi vrchní aátupco upolkos
▼ ý Jcrry IHack demokrat byl v
jc-ho lu2bř a Iou2{ tau Kdnrí
Taktíl WiHiam M Kvart i j-m
vřrnS byl ol lán a nyní CíeorgJ
il WiUiam s Oregon dontáiá
jich zakázky do práco A a jeho
ftOiidiuYh výroků ▼ zálc2itoteth
kruhu toho vysvitá zřcjmř2onu
za darmí neplatí
Co pak týká kongresu by"
Tiichni kalifornlřtí kougreníci
%i do zvolení mn líoolha dosr
ani zkrza kruh ten aby mu t :l
glouiili Iobrý přlkla1 mám r
Lýv ftťoatora Oole-ovi který 1
kdyi nepodporoval plány krubu
byl arci pri nejblilSÍ volbí pora
lznt a na jeho míslo a volen Kais
který jim věraS alou2í A
t- kda m jdn4 o nabytí pos
- r :b t' ":t!a výh4 f ro
dráhu Central Pacific neb pro
bank tu ať má kdo chce jaká
práva chce proti kruhu tomu
prohraje byt o odvolal ai do
Washingtonu — ano tím míně zde
pochodí jelikož kruh t dobře
své lidi platí
Kruh tento nese vinu toho-2e
Torna Seotta návrh o otaveni Tes
xako-tichomřfikó dráhy nebyl
v kongresu přijat Podplatili
všechny a tím vo spojeni a jali se
dělat lakový hluk proti dráze te
2e neopovážil o kongres návrh
ten přijmouti Co to fitJMn jHn?
neví so bezpochyby ale v účtech
{adie 1-anky li nalezne i t účet
vydání toho Toť se rozumí 2e
kruh ten podplácel lí2 bvó řaso
pisy nejen v Calilornii ale i jin
de kdo mu to mohlo posloužili
j Ve Washington platil dva listy
jeden denník a jeden týdenník
kteří neustálo psaly v jeho pro
spěch a bojovaly- proti jeho proti
vníkSin arci ze samedio— laste
nectví Kruh vymohl tharter pro obs
chod ní ppole"nost na Alasco kte
rá2 HpoleínOít tak dostala mono-
jk1 na 20 let 2o smí zabíjeti sa
mojedtná v Alasco veškeru kože
liuatou zvřř c2 jí vynáší báječ
né peníze do roka
Poslední linnost kruhu toho
monopolistického jest 2e pomohl
budimu Pit Idovi z Cal na stolici
nejvyššího sjxdkovího soudu a
teď kdokoli ly chlí l žalovali ban
ku kalifornickou neb dráhu Cen
tral Pacific při stolici nejvyšlího
soudu sjMjJkovi ho ten Špatté ]o
c hodí jak ne už ve třech přípa
dech ukázalo
Nyní ale úpadkem lanky kaHs
íoruické jest kruh lirhornořsky
zlomen a ji-ho plány a odvodi
štiekulace zničeny — Přece nejsc
peníze a byť to byly miliony —
vštin co iloví-ka blaží ILilnton
je toho zřejmým důkazem
1hiatek — Právě došlé zprávy
zvěstují žo kaliiornit ká banku
bude ojět ote řcna během toho
to týdne Že už má upsáno asi
8 milionu a že Těká až bude mi
ti upsáno na $ 1 áOOOOOO aby jo
cala znovu svůj obchod t -tluí
banky po Calitornii nctrjd tak
zle avšak j řvte stý-kají nanedo
tilatek zlaUi jelikož se velké su
my pohlední dny vyzvedly ku
zakoulení obilí ]k státu Vláda
spolková ]okytia 11 milionu
zlata ku ]odpoře bankům těm a
doufá že tíui bude vávot dalším
nesnázím zabráněno
Povstání v Hercegovině
Jii i nejleiŠi přátelé Turku na-:
blížeji íe slav ]ovstání není těir
to příznivým Tak si naříká oii-l
ciozní doiiso%-atcl "Boh: toLzei
stěží jKM-hopití proř lak fini ale:
nelze téměř upírati že Porta k
potlaúní Kvktáni ani hmotně
ani mravně nesbírá {'otřebué pro
středky Již to že zprávy ture
cké od několika dní úplně přes
utaly Keni potěšitelným zname
ním a ačkoliv ze tdovamkých
pramenu a nikoliv od očitých
trvědkS pocházející zprávy nemají
zprávy nároky na hodnověrnost
zdá so přec zo vieho vj-svítati že
povstání neustává Zo Serajeva
o oznamuje že guvernér viděl
se jihnula sesíliti svou válečnou
moc o 5 praporů redifu tedy zce
la mimořádným opatřením Jinak
ho potvrzuje 2c iovtaci houfy
Černohorcfi získaly na íle bojov
né kdežto domácí obyvatelstvo
turecké vy-znamenává o víco
♦skutky pomsty na pozůstalých
rodinách povstalců nežli skutcís
nýrn jKxljHro váním vojska'
Ústvvácké listy které dosud
yěrně odříkávaly všecky turecké
lži o nepr trnoali povttánl zaěí
nají nyní naříkati ia to žo Tu
recko téměř praniceho tic{in
proti povataU-řiin aejmcua So
lilMÍ
„1 nezauaio o oovoieui aby
umělo po území rakouském do
pravili na bojiště vojsko a válcí
né zásoby Dlo náhledu těchto
Uliček měl by asi hrabě Andráši
pány Turky pěkně prosit aby
byli tak laskaví a ťbli přes Dal
mácji na pov Uco Myslíme o
staluě io by to a povolením pru
chůdu tenkrát tak snadno nešlo
jaksi tot)to listy představuj'
Jd posledního jovstání so joir
ry znaěně změnily a Ilakousko
budo so tenkrát mltíTia jozoru
aby vytahovalo za Turky horké
kaštany % ohně
V Srbsku vzrůstá nadšeni oby
vatelstva každou zprávou o ví
tězství jež doc hází a llerecgovh
ny což jeví so především hojněj-
íím výsledkem ubírck ' V něko
lika dnech sebráno přes 7000 zl
% odevzdáno rodinám povstaU-S
které uprchly z domova Zo
všech měst Srbska docházejí zprá
vy jel oznamuji tvoření výpomo
cných výhorfi Proslýchá také
určitostí 2 mnozí dobrovolníci
mezi nimi 83'nové z nejvážnřjších
radin tajně odcházejí do Herce
goviny Po? et jich nelze ustino
vitL ioněvadž odcházejí iedi lli
v5 a obvřeině v noci ' otl
proniká jediná myšlénka: r y
se použilo vhodné příležitc k
siednoccní národa srbského a-
da zachová dosud ještě nepřísně}
ši nentrálnost jest ale otázka
zdali bude na delší dobu s to odo-
lati nátlaku poměrS
S turecké strany zůstali za pos
iadavky vlxstního svého zájmu
Bezpochyby fouvisi také lato
zdrželivost neuvěřitelnou Iho
slcjností jakou se dlo autenti-
ckýcn zpráv v CařihraJé chovají
vůči událostem v Hercegovině
Ivďvbv ho bylo v řas užilo sebe
menší energie byl by celý pokus
povstání dnen již bezjHXrhyb}- ná
ležel k odbytým věcem JeStS
nyní bylo by možno bez zvláštní
ho vynakláJání sil přemoci rach
kicrý tureckou nečinností k nas
bytí větších rozměrS byl takřka
vyzýván Zatím však so nezdá
2e by i sebe menší přičinění lylo
jh buti rozhodujícím citíitclůi
Poilj- která klade víco důraz
na diplomatické pisaníce ncŽii
na brzké upokojení povslaleckých
vilajelú jinak nebylo by možná
vysvetliti si kterak povahou svou
méně flegmatický a fatalislický
generál id guvernér Dervíi paía
z:t posledních ělrnácte dniS opětně
v Cuřdíradu dúlklivě mohl upos
zorhovati na nutnost bezodklavl
ného odesláni vojska — a plece
dosud nebyl ani za hodna uznau
odpovědi byt i záporné Vá
lčené íly jež má Dervia paši
po ruce záležejí asi z 10 ai 12
slabých praporů nizamS kažuy
prapor po 8 setninách a set ni na
po ln) mužíi h celkem tedy 4o0
až ÍSW muže Jíozuruí se io vá-!
lené tyto sily které ku všemu
nejsou ještě ani k boji vypraveny
a z nichž značné části musí zůsia-!
li co posádky v opevněných mi
stech nestačí proti povstalců m
ačkoliv tito nejsou poílciu plil i
řetni a jsou 4atně ozbrojeni A
přec by již před třemi nudtdmi z
Albánie a z Bulharska byly mo
hly DerviSovi být i poslány dosta
tečně jKsily kdyby si byli v Ca
ři hradě povšimli jeho dúlklivých
žádosti a jeho slávu (Třeba tu
ovšem míli zřetel k tomu žo vojs
sko tolo není také v lepším sta
vu nežli vojsko DerviŠovo a le
vypravení jeho není lak snadnou
věcí) K011 ně 2dá so žo Derviš
paša po vyčerpání své trpělivosti
se vzmužil a uestarajo so dálo o
ú-t řední vládu o své újmě odho
dlal so k rozhodnému linu Vz dal
se všech dalších dotazu a 2áioli
v Cařihradě i svolal z vlastní své
pravomocnosti několik praj oia
redifíl (zemské obrany) v jmmHu
asi 2 — SuOO mužů Jak dlouho
to však budo trvati nežli této ►
sily skutečně budo mocí po- 0
za nedostatku materiálu i ] Jlr
vi 11 hlavně pak peněz jakým
Derviš paša trpí na ten řas nelze
předvídali Nedostatek peněz ne
hraje ostatně jak so zdá svou ú
lohu toliko u Dcrvile} kompe
tentní hlasy jsou toho náhledu
žo totéž zlo mělo u porty podstat
ný vliv na její záporné chování
vůči naléháni Dervišo paly jakož
vůbec na její nečinnost Podo
týkáme tulo Žo "P C"jo orgán
spíše Turkům příznivý který te
dy zajisté poměry Turecka nelíčí
horšími nežli skutečně jsou ný
brž spiše naopak
Vídeňský dopisovatel "Nordu"
vyslovuje so co nejrozhodněji
proti tomu aby Bosna a Herce
govina bly od Itakounka anek
toyány i má za to žo obyvatelé
zemí těchto nebaží přilil po Ion
aby sdílely osudy oněch Slovan"
Lcři jsou podrobení gcrmansk's
mu a madurskéinu panství Žo
'vzdychají po moudré a sprave
dlivě vl-wé' tCJa ! —
— vda z
tóno alo ještě nenásledaje žo by I
měli Ilakousko za ]Kvolané k le
mu aby iiskotcčmlo tento ideál
státu slovanského Iiuth řídí so
dlo všetio z Bělohradu i má za
účel zřízení království srbského
jehož výlohy by však jen Tur
ko muselo nésti v každém příp' -
dě míní 'Nord" bylo by toU
vyřízení praktiřtějlí nežli anek
továnl Bosny a Hercegoviny li- -
kouskem
U hraběte AndráŠiho odbývala
prýsodno 11 porada diplomatů
v záležitosti hercegovskó
Iluský generální konstil v Dus
brovnlku obytnjo so stálo v Cc
ty ni" Knížo Mikulál oznámil y
Petrohradě Io nemůže lidu svého
délo zdržel?— Povstání v Albán
sku každou chvíli soořekává
Také v 1 Rumunska dochází po
vstání všeobecného úúistenství
Tak píšo vládní "Presso": "Stole
tí vo kterém žijeme jo stoletím
národností Snad jii zítra rozře
ší so sama sebou hrozná otázka
která tak dlouhou dobu jii lokk
svého rozřešení líy alo musím
0 f 1 A H A
na každý případ hýli připraven
a uláli každou chvíli na své čest
né stráži" Následuje vřelé pro
volání ku všem Kumun&m aby
11a tu chvíli pustili wo všech stra
nických spořil Článek konči tě
mito slovy: "Nahlédněme v srd
ce svá nepoalouchejmo ničeho
nežli hlasu svého rumunského
svědomí svého rumunského srd
cc Vždyť všichni milujeme svou
zemi i chceme ji viděti velikou a
slavnou Pozuejmo jednou upřím
ně že velká véc země etojf uad
všecky osobní vášně a zájmy a řo
všichni vespolek musíme stáli za
tuto věc NejvétŠÍ a nejdStkli-
vějŠi zájmy země pohnuly nás k
tomu abychom s tímto provolá
ním obrátili so ku všem ruuiun
ským erdclni"
Zpráva že rakouský mtstokon-
kuI v Trebiui Vukovií opustil Rvé
místo opravuje so v ten emysl
že úřadnf k tento odebral se do
Dubrovníka aby si tam vyžádal
V v o - v -
instruKce nacez o ju ano zj
červenco vrátil na evó místo
kdeí dosud vytrval
Do Terstu přibylo dno 10 srp
na 50 ozbrojených Srba kteří z
rozličných příčin nemohli ze Srb
ska přímo do Hercegoviny a pro
to zvolili cestu na Terst Tam
vyměnili svou zbrafi za zadovky
i i -dojel pak po Iloydském pární
ku do Dalmácie
Zo Zadru došly následující tc
egrafické zprávy z bojiště: Pos
slalci od Krupy soustředili se u
rsianica woyvaieisivo urauos
a _ _ _ t m r t
va opatřilo si zbraň povstalo a
zaujalo pevné postavení u fj rabo
va Všeobecně so lituje že poli
tické úřady v Mctkoviěi z brali
odňatou llereogovcúm kteří
stoupili hranice nechtějí vrátili
a vůbec jim kladou překážky
)no 5 byl tahý boj u DrcnovBc
jehož výsledek V lu chvíli není
V týž deu přepadli Turci v poctu
102 osaJu Koriuac po tuhém
boji odraženi Turci od křestanů
kterých bylo jen 42 mužů Krivo
šíjané Ledeniřané a nejvřtší řást
ob3valelS Boky kotorské chtějí
povstalcům přispěli V Černé
Hoře je veškeré branné mužsUo
pohotově telegrafní s]ojeiií s
Círahovem bylo již zřízeno
Z [osledně došlých telegramu
dovídáme se následující: Turci
mstí so za utrpěné porážky na
bezbranných osadách V Dolním
Hasne zapálili 375 domu a po
vraždili Ženy děti a starte Po
vstalci udeřili opět na Nevěsili a
obklíčili ji so všech slrau V bit
vě při tom svedené bylo prý 800
iiixauQ (tur vojáků) zabilo a to
likéž poraženo V řadách ik
vsUlcQ bojovalo 2000 Černohor
ců Selím pala velitel vojska
tureckého byl prý poraněn a za
jal Turci v Nevesini uzavřeni
Žádali o příměří
Turecká posádka trebihská u
činila výpad i chtěla so znovu
mocnili kb' stera Dužo povstalci
obsaženého Po sedmihodinném
boji byli Turci poraženi i ustou
pili do pevnosti ' Povstalci oblé
hající Trcbiíi opatřili si dlo vše
ho děla jimiž střílejí na město
Hukot děl bylo slyšeti ai v Du
brovníku — V bilvě u Stolce byly
dvě solidný Turků pobily jedna
so vzdala
Dervíi paša uložil tureckému
gcneiálnímu konsulovi v Dubrov
níku aby u politických úřadfl v'
dl stížnost 11a to Že IlakouŠlí pod
daní přecházejí k porstalcSin
Ze starého světa
Hcrcogovci so tuží proti Tur
kům Minulého týdne svedli jak
podmořské lano zvěstujo několik
bitek mezi nimi zvláště jedna
vynikala a v níi zvítězili slavně
Bitva ta byla u měst
ovotac Zas
ju prý několik tisíc Turků a asi
500 jobili Jsou všecky zprávy
alo velmi nezpolehlivé jelikoi
pťímých zpráv není Izo na rychlo
ddržeti a co so do světa posílá
jdo zkrzo ruco buď rakouské noh
turecké a jo to tedy vždy předě
lané a nespolehlivé
Ve Španělsku královští do
byli na kari intech pcvnosťSeodo
Urgel a zajali §00 mužů a biskus
pa generál karlistů Doreguary
byl po dvakráte min týden pora
žen Nei vítězný generál Cam-
poa nclže-h zvěsť vyzval prý ve
litele severní armády aby so
spojil s nim ku svržení králo Al
íonso a ku znovu dosazení vys
hnané královny Isabelly Možné
jest vio vo Španělsku kdo mají
rádi kaldó tři měsíco novou vlá
du 'v -v ''
Ilakousko zapomíná teď na
vlečky důležitější záležitosti do
ma a hledí si bojo jižních Slova
nů proti Turecku a sico tak žo
Slovanům co nejvíc© překáží aby
jeho iicjlepšíbo pří tolo a biatra
Bullána ne-ryhodilo přes Bospor
Xlěmci rakouští s Xlaďary msjí
Přpdplatné ročně $2J2Q 1 s poštovní zásilkou
N E B D H E 7
Slovany v nenávisti tak ie by
pomohli Turkům udržeti ty slo
vanské "psy" na řetězech a pro
to řiní Slovanům všecky možné
překážky a vyhrůžky diplomati
cké aby jo zdrželi od nastoupené
dráhy k neodvislosti a svobodě
V Německu jo blaze svobo
da roztomilá a otecká péče o vlo
čky poddané Jistému poddané
mu který usnul v hostinci u stolu
zdálo so kdo ví co a on ze spaní
zaklel na Bismarka Kdyi se
probudil ocítil so v rukou stráže
a nescházelo mnoho Žo jej neo
běsili Io si dovolil nechat si zdá-
ti něco urážlivého o Bismarkovi
— Tomu so Fiká "svoboda smý
šlení" — a v tom krásném velikém
Německu nesmí poddaní ani mlu
vit ani psát ba oni ui myslet a
být bez dohlídky policie Má to
ten německý třichlupý pámbfi a
těmi poddanými kříž kdyi ui i
ve snu musí kaidému x nich pos
slavili iandarma k posteli aby
so mu dobřo chovali !
Dne 2 září v Německa pitý
výroční den bitvy u Sedanu za
jeti Napoleona III a 100000
francouzských V oj In 6
Lulo syn Napoleona má ui
brzo osyědčiti gvé válečné oraěníj
jemuž so v Anglií naučil Jeho
máma totiž hodlá jej zasnoubit! m
dcerou králo švédského
Putování k zázračným mí
stům do Francie počíná se vsmá
hati i mezi katolíky německými
a několik tisíc Němců prý so při
pravuje na pouť tu Vláda fran
couzská so obává aby to nevedlo
k nějakým nešvárám a nepořád
kům a neví jak si pomoci nechtě
jíe Němcům přímo vstup do svá
země zapovídali President Mae
Mahon tedy obrátil so k papeži
so žádostí aby on Němcům tu
pouť zapověděl Neví se ještě
stane-li so to
Povodně veliké stihly minu
lého týdno Austrálii jižní a ně
které kfa jo v ndií a zahubity
velké části úrody poluí
Kusssko počno co nevidět
stavěli železnici z Tiflis do Boka
čími budo Petrohrad spojen ry
chlovlaky s pobřežím molo kas
pického přes Kavkaz
Bývalí ipanělští králová při
spívali ročně na výživu papeža
$20000 Od vyhnání Isabelly
však paj?i neobdržel ani haléřp
z peněz těch Teď posla! do Ma
dridu posla svého který žádá na
králi aby zaplatil za všecka mi
nulá léta kdo BO r je nezaplatilo
a slibuje io za to přifiní so aby
veškeré kněžstvo přestalo itvátií
proti nynější vládě a ukázalo m
jí poslušným a oddaným Alfons
však Škraho so za ulima řka io
by rád alo io v pokladně nic ne
ní
V Londýně zavedli nový pa
rostrej pro pouliční užívaní Po-
dobá so malé pouliční kářo a jest
velmi dokonalý k rychlému i
zdlouhavému jetí k obraceni atd
Stroj tento bude hned zaveden v
Paříži
Co turecký sultán baví so o
Slovan}- mís to král egyptský po
užívá nepozornosti jeho a posilu-
jo so v© své říši dobýváním Abis-
sinie Máť zřejmě v úmyslu sesí
I i ti Egypt tak dalece aby mohl
postaviti so na vlastní nohy pro
ti dosavadnímu pánovi svému v
(Mihradě a tak obnovili velikou
a krásnou říši faraóna na březích
Nilu ř
V hlavním místě Japonska
Jeddo byla zaležena obecni kpK
hovna pro v5ecky kdoi jí chtějí
užívali domácí i cizí Jest otev-
řína donné od U r do 5 odp
-oni misiiiosii noinosr — — - _
1 vosnářu
Drobnosti
J Iíidý granit velmi jemného
druhu nalezen byl nedávno v
Minnesotě okres Stearns neda
leko St Claud Hodl ae velmi
dobřo pro pomníky a jest jak se
zdá úplnS podobný k onomu
který dobývá se za tím účelem je
dině ve Skotsku Přjímá dokoná
lou hladkost a zkalení dělníci
jej sotva rozeznají od Aberdecn-
skébe
V Řeckém městě Lauríum
kdyi cídili prastaré stři brní doly
nalezli zásoba somen naiema vě
ku neznámých ale popsaných ve
spisech Plinia Semena ta zasa
zená so ujala vzrostla a výkvět
la v krásné ilulé květ} fcjvla
pochována přes 15w let
! Kavky adejlí (blaek birds)
bývají od farmerft pronialedova-
ny ioprý přihrnoa se v houfech
na obilí a polsroa je IU1 kdo
si jich lépo vr:rsneR ítsini la a
jdon v letJ t a ctili nýtrl ca
brouky a t :sky v wiZm Z
tedy jsoa vil:) -"z%mlCu
ZÁŘÍ 1875
tuer by j mil do svého pol Li
kati a no a něho aaháněU
JI Po texansku — Prériemi tv
xanskými pohybovala so karava
na voíiů Mezi poeeatBýiat nalo
aala m téi jistá mladá a hezká
vdova které ke dvořil nějaký
mladík s přítomných a byl Uk
dotěravý Io tato stěžovala si nu-
jitelůni Tozl ním io neaí před
jistá svou clí Karavana ta roz
dělila se hned na tři oddělení
Jedno bylo pro vdovu druhé pro
mladíka toho a třetí bylo pro
mír a imířenl Smířlivé to od
dělení nemohouc docílili njodno-
cení všech obrátilo se a opustilo
karavanu a protivná obe strany j
zůstaly to tváří r tvář a natala
bitva na prérii Střílelo e jako
v pálil i i al konečně přítomné
ienské vloiily e do toho a ros
trhly obě strana kdyi ai byli
tři tnuli smrteli ě a někteří leh
čeji raněni Na neštěstí nrTÍme
slali mladík 01 on byl mezi ra
něnými lili nic
JÍ rl vzteklost r broskvích—
Indický jeden fasopU svělBj
io dva domorodci a jeden horh a
Lucknora kteří najedli se bro
kví a °tého stromu pojednou
bj-li na]adent alýtai křečemi p-
na jim Ha od &ta jevili známky
psí vztekliny Majitel zahrady
Angličan jistý ihned jal se pro
zkoamati ovoce to a nalezl ka
svému překvapení ve ítive znač
nou část' jeda vztekliny Ne! ne
mohl dopátrat! odkud t
Zkoumal strom listy květy kS-
ru ale tes výsledku ai kon4n#
postil se do odkopáni kořeni — a
tu nalezlo se ie zahradaíci ]v
chovali pod strom ten zdechlé
psy a mezi jinými téi jednoho
jominulčlto Ttt se vysvětlil
ie kořeny stroma vstály jed ten
zo zdechliny a dovedly jej ai do
ovoce Jed ten arci ztratil naší
lo penSkud neb dle pohlední h
2práv všichni tří nemH-í potno
lékařskou se ozdravÍli
J tíasná vstávání Urmeré
jest zvykem neblahým Bývá ve
zvyku io fkrmeří pilností hnáni
vstávají i 3 — t hodině a rána
sniuaii pri svitu Limpy a hned
jdou do práce Kdyi je ve inivh
na pilno není lze arci odkládali
ale cvý tok to dělali jest ikodné
Na snídani jest nojlapši čas al za
dne a ku práci je téi íÍCb a nikoli
noc Dětem to velice škodí kdyi
jsou vzbuzeny ku snídaní Časně
kde mají jeJtě býti r posteli al y
mohli dobře r&sii neWf k tomi
jtřebujl UeSiha olrtibk acl
li dospělí lidé A krmeni dobyt
ka před slunce východem není
iádnf ulilek tím mé ne pak do
jeni krav Kráva dá za jasného
rána více mlék a valněji alii
čjuiiě jo tmě
U J IKHendersoa v okJark-
son Ala uměle zná lapati vhle
stý Je hxi hady svlékne je za i
živa velnu obratně a vydělává
jich kftio na obuví : Vlítá k la
páni hadi byliny jUté v hoře ros
stoucf ntl hady omátif a mBle
nimi dřUll co chce boa obavy
Zbotovujs pak obuvi skolí jejkb
a má několik párS pěknýc h ha
dích botk a trepek t iob5
U Kobylky jsou výborným po
krmem To o#po& dokazuje prof
ChV Ililey a Mo t pjojnlal
členín n$4ávuo před Solečnoti
Vid Zkoušel dělat! a kobyUk po
lévku smažil je duil a nalezl
le vidy dobře efcat&ait A Lak
-ftlp sUdt ie akázoaosaý ten
brouk t-ado hledaaým a aiilce-
ným Neboť ja Baáaao le v A-
frico so jodf v Itorooco prodávají
ío pečeno t trhu v jiluim JCus-
ska V mnohých iirch semkh
aaljskfck ttl odjakliva alivalo
se kobylek za pokrm Mali v
Ninive tá na nich pochatnávali
ro na ial&Jce ar Jaa křtitel je
jedl valné na slunci atd Proč
my bychom je nemla suiitkova
Farmer Samuel Johnson ol
Fa rr i ba nit Minn kráčel minulé
soboty cestou a tu uviděl blblo
před sebou větrný kotouč asi 3
atopr tlustý který sbíral prach a
listí ae tem a vlhl do kola jako
roj včel - Farmer 1 toho přilil
nepovšimnul aýhri araZel dále
svou ccwtou a ani se aevyhea
vešel srovná do kotouče Kdyi
o tak říli kotouč aethal vieho
a chopil ae milého farmera sho
dil mu klobouk i kabát a flekeal
nim mt 30 stop daleko do kala
le Pii tom ucítil Johnson ránu
jako od blesku Podruhé prý se
kaidému kotouči vyhne pěkně na
100 kroka a eeaty
Boj a hadem Mladík Jeemá
a Uiddlfr-tirove lionroe Co Ho
jda nedilvno polem sitatld v ro-
1ti čermlho velikého hada I aa-
vohtl pm svého Zipa poslal jej
za hadi ta Co ao takto divá ta
hada atlktjicíko před peeet itil
škubnu li ta oiavMre sa sebou a
dlsOaav ritlil kaedi aase
hLvo vxtfčeaa jxsvkem
Uajiťtak a Myckiho aa se ije! a
blikal ckama jk ly s chys
stal do feje A Blli Jem a k-k-
nati e{ipnatoval ai aaJ a&
vzkečil a oviaal se nta ekoa a
ny koukaje i!e dv kalhot
Jernui bevkŽa jiné poaodi vj tá
hl a kapsy 4X aho4U"e itvvi
v5j prudati tak Uciaa a IcsTm-
tal tet aejhrxaili Uj uzi
člověkem a halonk jakf kdy a
dil se T dějtaárh ekrr Mrve
11 id byl ilý m wbrataý a nul
#e aca-lále ný-e tělo Jo--
kdei tet leáral kdt he
iew ryvttIotÍL2 acvjrvt aal m
Ulsý Mo4ok lUdvykráiala
I e-hlzrht usikKo a b I ty mt
Jeetneavi ovinut tkU krká V
to řrf Zip krttv kaLa wí
1 vrátil ke k m%Smm i
d jJ t irbespsl rhaat m :
rtM-tl hs la u krk a dr]l j-j
tak sevK-éh le Jceo aaJ
U-hea poasoci ttl? ahzaMtti hUiw
ikaIa a ta'c e oTviwduL J-m
a Zip slavili vítěttt a aarhatá
tii li veta scedil vrl m laf i
3 HrSzaý wad leialkr a ditrtc
— V okr left a rw-
st a HaaviUo d- i'ni bl
_ %
e uvao jea% Jvua jJttl riaa
]o adat vzala mté kj:čáik
na niv i a šla hlevLs:! w4 sjt
tailora&oa dojaoa kráva která
!ne p'Břprvá aevriliU se
atvy domi My rvp t-l sk dv
pric-e Ba U Kdy 1 riul
pvledae k IZda tdileda io
leaa jha a ditlio dowad rvriL
ly Zaraiiva a 4Jv pitil me je
kleditj Vřděltř le asLVke
odtud byl ř4 aěkwLka dar vi
din velký černý Bdel a Úlrl
bxly i tu trs Ctea
kd- kuho aašl l± toae%a rv
děhli e pak be vJ-fky iray a
prohfcOaU za pomoci jiaýih ještě
MtiAcdl krajiae akrs a zkra aa
kolik suil ve v Skolí
říxstnce ftlit aaiAdaW k Jyl
nrštJk-teý soaažel a utec Yrsorl e
k dotuot u a br%l odéí fc-alxay
v bil ziráwLi se voda prameea
M hudaihe s jvho pwunikci A
ros hlí loje e doti aJ lxaaadějii
kA kolem ccuti spali-! a
k v bejné tráte na bořiaě U ku
kartounu
Hr4":u ziraal pit pomyjí
Ie ly ta mohl bili 4 bxrt
jho leny a oaa 1 by cuul zj-
padU tahaité té játuě sic ]4
sha1# l jct vtrlaii klakwká a ae
U ip-Bl Srdce téatěř tl±L
l!'Uvi thvty v b jvlly a kom
hl e dloíto hvíU ani klubali
Kuarčbě M-bral e a hLlA m etsa
traě k jámě v tMi:} a dk-jul
le tc-ttsett skutečaě jt jhe mi-
iovaaé maaielky a le tráva a ad
hařiitott tw jot aakaatá dvll
Uk jako by adávaa bjtodoat
uo livéh vpadla a e il i
lo dotati # Tvo
Co toďopairtii se aatalwval a
rukou x blátě ktcaUl pitckázeU
oa-xxlé kledajk-i jWea po dra-
hi ta ai wh hy U u 2Ú a přise
e týli Wp dloahM vtrli ji
do bahftimka trl aa Jts -mhImíÍí
Navázali aa ta iii a áZif
hloubky aebakzli asi dam
eějakétta t%rdék pledmětsu Ih
znalí lly le ti mmío
juhiuarKÍa sle w vráevU
K) linv dtiX
Játua ta bahaitá by U ná
má od dáraa ah aikdy avtva
Urlej--t Uk kÍ4boká a kcU-t
{Mčui lí S stop Acaak-aii lád
"ho dua a al ú I % tc kd 1
Je 3 tor-y líreká
§ Z Peteriir Motr Co
M i clu piie náak pan A lUuaa
i ' iti a
a
u# 1 r — Jtolá Katka poIa da
eé hochy pra lřky a trakařent
d bedoiřtiké d!ay mij%cíka
ol té lelí K-t ti m) rvdi vt LUe-
aý Chhtjkri se aevráUli Otee
přijel Vvíř a práee dessl a a-
aalezaa je jal e hledali Naleš
ti a lesa trakal a poli aakdeeý
ale hei ta nebyli Nbo%jfe u
saskocui dva IsptJi a odvedli je
1K 10 ho-i veíř Ui a a i mi 17
til tety a Um je aeehali stáli
lky aa tkvlít Suríi yl IS
iladld H let Suril vida ae
sete a bralrew pohidaal by
t tekli im alýa% aalkýua
vod I přebrodili ae líetae a
ie trne utíkali al fUiU de ajak
isK-e kde zalezli mezi kre a
aaaali A drahý de pruhadu
se kdyi alaaee iála i ke4ae
vysoké a spatřiv Se poadáll dl
tli Um Jakl byla jeftrk itleti
kdyi ta eaWsli evojt bat-za Té
vie vyprivéli a tak deeUliee
aUápeaýia rodln apít Yypra
vj( 1 ctěte a tiaii Uptt pot
kalí ja4 dva vedevci jiai dv dě
ti a le jita byh aakiaáa pre%
mluviLi iíh plakali a ví hromo
váno j4tlí aoa lanXJ"x
le hylí Tidai leseca a p4dcraa
ievykykttti t vlsji rtsllzz v
tejaýe JelZs rtCIrjr tj j-j
g ere kn rf akliovaLi
řt j-: ! a 1 ly tai!
čltěk !rtá t rl uid h
4 - — —
b% t k fca ISV Mr-i 1 ř J
i jk- Mk m llrxmím kf-
kUJ' a W-k dUav (--
čal j%k klkA Prt lni Ji #
}ttt pik piVfw" i k íi-
- křil fk I - nn - r I
1M rk {-t-tM
vxat -k a % r%xat ji bm-s 1
Wy aty tí MaukÁ musí
pratt aaky at& áttfčě ftj-
doi-i ia krUi m a křtiL
Ni pk m vt MkaaU a rUy a j
pil aa z a f akřijta-1
tw za r a v VřOi '
-ajrda4£raau llieA kírři 1
piúli rj mi lú iř V-i j-i
tě !' V-š SiijVj j a kiiíj
J-pr%- iU ýj d- tonout kdvl
-raeděUl -fjl4: t i po j
-
Vau-i StiaJt- Cj Nt K
CX -iVkrvka nvvi
Natáá aáas dd-% a&frkvsa
par kkdw káÁAke m v
%krei twliti za áK-iatkr
aWej?ch bede vwt i-uaeW
Uk aá aji ts hjti sá:io a
byth%t mi tvoUIi aiie kHÍ
rmhN ah 4hrý phrdOacraý
dělá d-i-ru 4 s v vlte ti V
tik kurý be kVdt ko{i kU
y Ukové aai ar dkrja
lem m 1 tkt-e vyakfdctí
Mime k ktt do~t m aTi f
Viím e koelara a n~pwjae
J-xHK-t IctvT dnthjha a
mr-ime pak aa tři ku biti po4
e"ÍBa ulrndem Něm L-atw-U!i
km potori Cai Uk hleď
te ky Wta mi lUi i:í kev
Bednit jíd-wU dvkálťOSM tvht
fttl}vx aajkm ekrv dáli JX)
hUi řok {c a NIe akadawr 1
aě% Z3livca a aluvk a tk
fct !eeie aíiti saao S ářvdjk
-"ý slut kli nakn iýÍAlV Kkřte TJ
ui% pooWit e21 tekterf [Or k~ él
Tt j aí-c awi ky kajiý il í
pltlt i4 dasj at ku al f
f W4tiU poseatky x axpla
cea4 Uk-y a Ukk jv w aali
a re4i - ahiv i # tatdy aa
fUtiU ah t sWi taakmic kda
rK4Mzaili r-eartíis-k st-ltkv-
K i t věcLaa LWa k-Aáii
atf ]a MUa jk a m1Wu
mmr ae-rkali aa lUc' ai
i hovt Uk waiai Sk W Laa-
Na aJur ! J KaiL
Dc5véiičtm
a£LtiHjol rivu n%at rtz9
ructM i mmIí aá4lk
IČeek
JV Piveilka de záii
Michifaa:
listinu
Pultr výekriJai aedvSr ai za
fudd£ I dav LádaJ aK- V
cky dráhy k Ckkara m po4
OutAba iae X záři ISTu
YUv iui? ilikr i "km o-i-
áltu )jl-ilcláai cuatrxir
jrvjívetiOU niuv !t tmeh!
strate baI dcentikv
A i ti Ciyewli
Ct peatsi eJbíraU-í la -Ck '
aJkerk Jw '% Wbeiéaf
Siiea 5A M-arík4
Jktát hthlWté ky Veda ako
rvmis
Viaia ar
a selitees pae vvklaeti
otkc la ra íxt
MM-ký remla ed chr%!aě saA
véh po-rcir AWxaa4m L%
mm j řsk"jkdc it tvl!
l&NHtáA teU je rravdivtm
edWkeaa aicki W ltiKa řrxa
ceaaoklfce a sava4 jmlaa tps
vateie AUx lgiaia- núi sa sk
tCee je ha ee Uk 1 at}h
elm více eAÍpenerati ct ee
rrtx9 hja4 předplll wa
"0ko-rrKkv dwealei ImsÍm
Uka" ldtkJuBewueaak
1 kaidý %teaái pe piCui bavte
lec k tvdiřeai y
skýtajirw-k sa'do aáhav mhžU
eiJa vz4Saaaet aveai ivdiky &
Hati 82t tli al řtv ryareWt ik-
d4 iravy stu pHte lAci evl
jůrt vahdM k kkr4e ~Wa
wo ikuw -"r m rai
-
_- r í _ -
c::~
číslo 19
Tržat kliďka
V aul is 4aIK
kaj Lll?nKl-_U:ii
j
MJJř
TL
Cpisr Spelkerá:
L S C#o4 1 pas£_tí:i
V SSíJi llbi
r 5 soj a i
t S S-Ci "tt a-é
AU i
MU
r s d-ij
rs u
r s av
11:1
11
Vu""aia st "2
N ťasj a "TU
N Cax aaté 11
Cpity le leaatiat
W#t-a liaS s
PV i Se -a
v c
11
-15
tm
Xlari
--to-
i
hv
— M
4 VMrnl
Sk
t
Frt U" y w
rp H !-- 4
Uk 4 Mm
Lx ttre S
IbaAA C?yl J
II: Vmts-%1 s
t ližv- ry
Trii pločaajm
CHICAGO
a-' — - t u— 4k£i
-KK-a— iaxka i i LJl_is
aiactirs západai€2— €3
ei E — 53 — fctr%
vza — X5-l5 tacet
lvw — 12HÍ
aLsju- — LI"J caík
NEW TOKK
PWaitv jarka ř L tlJ!A —UM!
tl-21 IL2I
zldai ?vtrvxai I L10-~lII
Ž 'a 1 -i-v
sx
pijai
ST LOUIS
a HU — SoO
riaa4cs-I IL l—
alnkíal Jrree4 lK —
a a at a — iru Vaá CX
IJL ca
in-e— "—
rut — til
A4a--tt2-!-a
a OrJiav!lliiJXTxaa
12 i li lij
Xii ni l fmum
IU
Trt errcpiii
(Aagi pealae jSaAiz IX (lkem
i-ciiak} je ULiV i rjLiat] je
S eeetl 1 4 fej] jm le)
PWaice jaxka l VSdU "řVTi
Ft kaTSbra — 1134—11114
wbaai-sf
l
srp ex
Píasi m-ďr Hhw aL C@i— "JjCHl
Uši
-'T ? m J5i v— 3H
ZmZxm ©4 zl tk t31
i tk k--vcJk llv jk i—? kr
vpřov45ta m IS— 03 krj
KiSf a -rajee zl "LT5 — il
l Lbra uúmU 50—79 kx '
TtaaeaLiiLn
-ZWeke et-wt-MM při tiul ject
viokýia jedaa£reaa ns£ik aii pA
eiA lAsxvm &ula al dcMa4 XI
Y-rikývk po wrakk pardledl—
Keeeala&e t r ptevmSa tíjí
x-ia I aýeÍÉ ehrerkfri rartí
kl e4 aaaikld p4e toiabt4
Ue a zai jala ta£t -?rrJ
rkk JetfaCXfíl r-:t
t it-:ck C — — ř —
IU--— sC
a r-
- 4
ri
Sa FtasMeim
1