Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 31, 1875, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    POKROK ZÁPADU
Týdenník politický poučný a
zábavný
pro
ČECUOSLXVY AMERICKÉ
podávající nejnovějSí zprávy ne
jen ccl?ho světa alo zvláltě ze
Ydikého Západu Amerického
vychází každého úterka
v OMAHA BB
TnUTiTU A SAJITKI:
I l "V jtOMUWATUII
HEDAKTOa :
VII hol zimťituic
Vř&l platné na list vbnáJi
$ 220 u rok 9 110 a I cl
roka a íJiJcciHa na čtvrť roku
ImJmu DO ivooPt 933M ríi
mmf ťlnTa ylmíi wylUUl uiint
f-r-O lilBk „rekroka Kapelu" tit-ji
a TbM ru kaurwtsi -půlky il-li ta
uumk pulo-ial orr
Íjs MťtTMlMl Irma Mtib-rtJt f tfittk-s-
Tk ncnebute ah-J!W-U tiv
klrr vb—buji oo bot tlaky rt rI
ft f ikm oMrink un tuba BrJuT
lo mí a odpo-Mautf tiibwtťie
Žati Ik f pmm -kf Jjl — aa po
val paaktakjr aato M-terti re -f
lllrtf if ci !y yUi Jíi-k 4— Hbi
Jlírf ac-b arin&fc-at u am:e jnlnudu
bta lima ubu riiti Vrikrr oUlrr
'"rat£taJoik a paMach itaikk l4 :
„Pokrok Západu"
Omnha AYÍ
Omaha Neb 31 srpna 1875
Dějiny Soustátí
(Mak r Fukivk ti-vU")
POBA FÁTA
občanská" vAlka
OJ 1NJ1 nastolení Lincolna až
da lrt5 t zdáni o armády
Loe-ovy
Liscout 1 president Soustátí
hned po svém zvolení obdržel
výhrulky smrtí c©2 jej pí "rotilo
lo píiíel do Washingtonu ku své
ma nastolení 4 března 161 v
převlečení a nastolení to muselo
se díti pod ochranou voka je
muž velel gen Seott-
V zemi panovala teď děsná nes
jistota Důstojníci ve vojStS i píi
loďstvu spolkovém denně se dt?
kovali a přestupovali ko konfe
deratúm Nicméně panovalo na
jihu dosud silné smýilcnl pro urii
a doufal- m lo te válce předejde
Jtpolkovó úřady zdráhaly o vy
stoupili rozhodné aby nedaly
příčinu k výbuchu Než vláda
washingtonská a Lincolnem v fi
lé Uď jala fo činili přípravy o
pravdové Sbírala vojsko uta
uovovala o H-nězlch a zásobách
a připravovala se co nejrychleji
pro tirjhorSI případ
Zajetí ntVJsowTt Simter — Gen
kontederatá lítsauregard (čti bó
rgárd) vida ie o f trojí zalánf
zásob do pevnosti SumU r vyzval
její velitele majora Anderwma b
na vzdal A když tento e zdrá
hal otetřína palba na fevnotit
dno 12 dubna 1"Mj- odMledne o
4 hod V Hvnoti bylo 70 iuul3
a 7000 jt oblelalo Kdjí byly
budovy v plameni upolkovi m"
vzdali a odeili čestné lKud
nepadl ani jeden maž
Výulodek tohoto skutku byl
rozhodující Sever se iipojil jako
rázem — tak tíž i jih Duch vá
leíný rozložil o ]o i-15 zemi ja
ko divý ohen llranico utran pa
dly — viocko na jihu e ttjMjito
proti aevera — a sever spojil v šo
tky itrany proti jihu — pro unii a
vládo
Lincoln vypsal íebráuí
tnažS a ono o hnedle přihlásil
300000 jich Xejlepií mužové v
zemi íadili pod prapory
Virginia Arkana- Sev Oaro
lina a Teune&tco přidily ho ku
konfoderaci a zabrali hned veSko
r4 zbrojnic spolkové ve nvých
e tátech Richmond Va byl zvo
len za hlavní sídlo konfederace
a kila jejich hnala no proti W a
thingtonu MassachusMítStí upS-
chali háji ti ti ilo vlály a byli
přepadeni na ulicích v Ilaltimore
kde teklá první krev dno 19 dub
na ve výroíní památco bitev u
Yjexingtoou a Concord
a) VIRGINIA
Spolkové vojsko obadilo 21
května výíiny Arlington a Aleš
xandria odkud mohlo hájiti Wa
shington před útokem Gen B
'P Batler o budil pevnost Mon
roe Zíuoxi ViaatsiA zS-ttala v5r
na nnii utvolila zvláltní stát
nel konfederatá jl přepadli a po
bitvách o Philippi Ilích Moun
taia a CarrickáForJ podmanili jí
sobi
JRtva O BeíxRc dne 21 íer
Tenca — Seveřané sbromáiďovali
ae tt Washingtonu a vSeobecně
ládali útok na liichraond Gen
lrvin Mt Dowell pří armádě poto
macké setkal se jihany a Bull
Caa kde každá strana byla asi
tXOOO muži silná Seveřané a
poTltku aahnall jihany a póle
aeS ti obdrželi hnedle pomoc od
Cn T J Jaclsona vrátili se a
! —1U 3verany hnali vhr£ném
z~~ t2 J?ea dlouhý most
7 t':
mli vidoucí' že vilka bude tuhá
a li nepostačí tu pouhá vojenské
parády Poznali lo maji co dě-
lali a udatným lidem — s Ameri
kán}- a ie musí nasadili vlí sila
Kongres vypsal sebrání 500000
muž u a povolil 100000000 Gen
McClcllan ustanoven Tclittlcm
armády potomacké
b) 3IISSOURI
Tento etát byl většinou pro
unii ale guv Jackon bledel
udržeti ozbrojenou neutralitu
NcŽ kapitán Lyon vrhl ne na tá
bor Jackson&v zachránil spolko
vou zbrojnici v St- Louis apora
zil col ilarmaduke u Booncville i
lne 17 f ervna Xa to gen Sigel
yv dne 5 ťce zahnán od jihanu
u Carthage napadl a 5000 muli
mjriene dvojnásob silnejSÍ voj
ncjíÁtcIfký u Wibtou Creek
lno 10 srpna a padl tu Col-
M uilig:iii muřicl v z láti Lexingtou
(K u J C Fremont zahnal Prico
až do Sjrii)gfield a Ilalleckjej
zahnal až do Arkansas Později
xen (irant zahnal jihany kteří
h kroěili do SliHHOuri t Ky a
usadil te v Belmont
c) POBŘEŽÍ
Z o?áiku války lavis vybid
nul vSctky lodž soukromé do
služby jihu Lincoln na to pro
hlásil zavření všech jižních pli
ta 3 Xa ioíátku bylo na se
veru pouze 42 malých a jedna
velká loď po ruce než koncem (
roku w'šlo se jich 204 V tomto
roce udály te jen dvě výpravy na
vodě První zajala pevnosti u
Hatteras InletN Ca druhá za
jala Port Iíoyal S kterýž zů
stal velkým skladištěm loďstva
polkov£ho
Anglie a Francie uznaly kons
íederaty za válkuvedoucí stranu
a ti Jekali pomoc od obou lech
velmocí Poslali tam komisary
Madona a Slj della kteří na an
glické lodi Trent ujeli Než ka
pitún Wilkee na polkové lodi
San Jacinto dohonil Trentu a za
jav oba komisaře přivedl jo do
Soustátí Anglie o rozcertila a
Soustátí jo vydalo zpět Spolko
vé vojsko držťlo osazené a uzas
řené vlečky jižní přístavy velmi
pevné
1862
Teď fítalo vojsko siolkové
WK1000 niužU konfederované
STjOXíOO První rok lojováno jen
tak na zdařblSh te T nastala válka
dle vSeobecného plánu V tomto
rtM-e mel sver tři záměry jež
hleděl provéstí: 1) otevření Mis
ni-nippi 2) uzavření vsevh jižních
píi-lavS a zajetí Jlichmondu
vo Virginia
a) NA ZÁPADU
Konfederaté drželi na západu
fáru ivnoti v Culumbuti Fort
lL-nrj- Fort Donelann Bowling
íjreen MillSprínga ťumberland
ÍJap Seveřané jali se prorazitl
nejdříve tuto fáru
Ges Grant h vojskem a kom-
mlore Footc a dělovými lodice
mi hnuli se z Calro proti Fort
Henry a dno 6 února za hodino
bomltordování pevnost zničena
Poádka unikla do Fort Doncl
n Zatím byl ul gen Thomas
vyprázdnil a dobyl Miu Sprino
lodieea Grant obrátili se teď na
l'r Iomeuo? a za tři dni ano
I-hIV-Ivo bylo zahnáno střelbou z
(evriosti a Foolo ran?n Grant
poraril jo-ádku utéci chtející a
lobvl levnosti dne 16 února
1YO00 mužfl se vzdalo
NáMledkcm toho vltřzstvl vy
prázdnily se Columbuaa Bowling
Green a gen Buell oadil hned
Natdivillc Konfederaté chromá
žďovali se u Corinth nl gen A
S Jhntonem a Beauregardem
(irant a Buell stáli teď v celo ar
mády Bitva v nun ((i a 7 dubna)
— Konfederaté se 40000 přepad
li í rarita s 33000 nepřipraveného
v neděli řasné z rána Bitva by
lituhá Po 12 hodin seveřané
I jo val i o každou piď již couvali
až k veřeru Grant shromáždil
řhytky pluku svých kolem dŽI na
návrSÍ a tu počalo hr&zné krve
prolití Konfederaté padali jak
mouchy a v tom přišel na pomoc
Buell Konfoderaté couvli ale
vítězství bylo přece jejich neboť
wyali 3000 muž 8 vleky záoby
a 30 pmporcu Ztratili vlak vad-
-c Johnstona jenž padl v bitvř
Drnhého rána obnovil se rej
Buell s novoa silou padl naBeau
regarda jenž nemoha oddolati
utekl zpět ke Corinthu Gen
Halleck víak spěchal za ním a
Ileauregard nemoha so mu posla
viti opustil Corinth a Halleck
jej osadil dno 30 května
Ostboy C 10 — Konfederaté
ustupujíoo Columbua utekli se
na ostrov 1 10 v MissiSklppi Zde
jo Footo bombardoval po 3 týdny
bez výfledku Až přisel gen ro
po s druhé strany a posádka
17000 silná vzdala so 7 dubna
týž den co byla bitva u Shiloh
Spolkové lodice dělové pluly
toď nížo po vodé Dno 10 květ
na zahnaly j ižui loďstvo a Mom
phis osadili toto město a tak by
lo Kontucky celé a západní Ten
nesscevjích moei Gen Buell
drlol teď fáro od llemphis přes
Corinth al k Ch'atanoog Tuto
fáru chtěli konfederaté prorazili
Stáli pod Braggora u ChaUnoo-
c pod Prie m u Juka a pod Van
Dsrsta u Uídly Kpris
15 tlačil Bragga zp?t Ten ale
S října obrátil se náhle na Baci
la u Perry vílích a t tuhé bitvS
velice mu ublížil a dobyl koMátě
jež vezla se na vlaku 40 mil dlou
hém a stekl v noci Na to byl
Bacil Dibražeo gen Kosencran
Bcm Grant stál n Corinth a poslal
velkou sílu Buellovi na pomoc
To vědouce Prico a Van Dorn i
napadli 40000 silní Iiosencranse
s 20000 u Corinth a zahnali jej a
velkou ztrátou jeho
Rosencrans nastoupiv na místo
Buella shromáždil své síly
NasíhvUle a pak iel vstříc Brag
govi 60000 silnému tT Mlrfree-
t-BORO setkali so 31 prosince &
bitva byla x!á Bragg ale musel
couvnouti Po 2 dnech vlak os
pžt obnovil útok (2 ledna 1863)
a po té nejkrvavěji! bitvS celá
války musel ustoupiti Tu padla
celá čtvrtina vojska na obou stra
nách Síla Braggova musela se
teď drželi obraně jen a wdáti se
úmyslu dobyti Ken lucky zpět
Grant zatím chtěl podniknout!
první výpravu ua Vicksburg než
nezdařila se mu
V Jlissta-ai gcnCcRTis v únos
ru zahnal gen Price do Arkan
km a když so koníederaté sesílih
j iod Van l)ornera Curtis v bitvě
tuhé u Pea Ilidgo 7 a 8 března
jo porazil Od té doby uebojova-
lo se víco v Missouri
b) NA POBŘEŽÍ
Jednalo se hlavně o otevření
řeky Mississippi Kap Farraoit
s 41 loděmi a 8000 mužstva v
nich pod Butlerem připlul mos
řem k Novému Orleanu a po 6
dní dobýval pevnustky Jackaon
a St Philip než bea výsledku I
odvážil se vraziti mezi nimi do
N Orleansu Přerazil chránící
řetěz dno 21 dubna a za hrůzné
Talbv so vSech strrn vrazil do
a
města kdo mu vlak 13 obrněných
párníku zastouplo cestu Po u
dálné bitvě 12 jich zniřil a celé
město leželo v jeho rukou Pev
nosti před městem musely se
vzdáti a Farragut plul po řece
vzhůru zahnal loďstvo u Vicks-
burgu a spojil so so spolkovým
lodicemi na severu
Zatím Bcrnsipe obsadil vlečky
ostání iřlstavv a vftokv řek
m „ r w
Severní Carolíny znifiv kon
ledcratú lodě a zajav pevnosti je
jich pobřežní Na to padly pevs
nosti jwbřežní v Georgli a na Flo
ridě seveřanům do rukou a kons
čem roku měli tito vleckj- přísta
vy na atlantickém pobřeží vyjma
Savannah Charleston a Mobile
ve svých rukou
Rozhodnutí celé války téměř
očekávalo se od bámořnf bitvy
dvou nových na světě jeste neví
daných obrněných lodí Mkkei
maku konfederatu a Moxitora
seveřana Setkání to událo se 9
března Merrimae silně železem
obrněný porážel jednu loď po
druhé a kdyby nebyl proti němu
vyvstal Monitor železná loď s
toč ící so věží nad vodou střílejíc
kule lOSlb téžké sama níporani
telná byl by 3Icrrimac sám vle
čky přístavy osvobodd Washin
gtonu dobyl New Yorský přístav
otevřel dovoz evropský opano
val a pro bavlnu vývoz sprostřed
koval a celou válku rozhodl ve
prosech jihu Po setkání so s
Monitorem a přeměřiv so s ním
několikráte musel ale couvnouti
do Norfolk zpět nemoha proti
němu nic vyříditi ano sám jsa v
ncbez]efí
c) NA VÝCIIOEfc
Zde jednalo so seveřanům o do
byti llichmondu Armáda ]tto
mačká plula od Washingtonu k
Mouroe a tu 100000 silná pusti
la so 4 dubna na Yorktown Zdo
operoval velmi obratně gen Mag
ruder s 5000 muži po celý měsíc
pak ale když došla těžká střelba
ucouvl a shromáždil své síly roz
množené Johnstonem uWiluams
iuru kamžjo seveřané stihali
a tu svedla so prudká bitva (5
května) Koníederaté byli hná
ni až 7 mil od llichmondu který
byl celý zděicn před hrozícím ne
bezpečím
Tu sehytralo velel gen Jackson
armádě své by hnula se do údolí
Shenandoah a hrozila Washing
tonu Tu nastala též hro za Pres
sident vyzval guvernéry států
severních by poslali obranu k
Washingtonu Fremont Banks
a Mc Dowell byli vyzváni ku za
hnání Jacksnna ten ale Iťastng
unikl z údolí Shenandoah spáliv
za sebou vlečky mosty Tímto
podnikem Jackson s 15000 od
vrátil Činnost? 00000 seveřanu od
Richmondu postrašil Washington
a zachránil Richmond Víco nc
chtěl ufiniti
Na to srazili so vojoSl května
a Fair Oaks kdo v&dce koní
Johnston padl a vojsko jeho za
hnáno ~
Teď převzal velitelství konf
armády gen Rob E Lee jenž
podnikl Sedmidenní bitvy od 26
června do 1 cce a Mechanicsvil
le Gainnes'MÍH Savage'a Míli a
Malvcrn kde konef ně Leo byl
zastaven vo vítězném pochodu
ztrativ 20000 muž9 Nei tím ú
plnS anif il vlečky přípravy ku
dobyti Richmondu zajal 10000
mužil s veliké zásoby Sever trs
nul a Lincoln vyzval nových
300000 muži pod xbraa
Leo mil zamířeno t: I m Xf&nh-
Iptca jeni byl cbrlcta Pcpesta
tt-"'t: -i iJa Lt3 vctri
"--' - -"-t t — - „ s
vě prudká zahnal jej do pcvDosti
Washingtonu To ztratila unie
30000 mužů a nesmírné zásoby
a cesta do Washingtonu byla
konfederat&m otevřená Nebe z
peíí bylo velké Před Washing
tonem stál vítžzný nepřítel a T
n5m zbytky armády bez vfldco
Lee překroSil Potomac do lía
rylandu — Mc Clellan za ním TJ
potoku Antietam setkali se 17
září a Lee byl zahnán po krvavé
bitvS zpet tak sever zbaven vpá
do a Washington přepadení
Lincoln uzavřel teďvydavi pro
volání O ZBCŠEXÍ OTROCTVÍ
Burnsido pronásledoval nstus
pující jihany a 13 prosince nara
zil na jich tábor a Fredericksbnr-
gu kdo v krvavé bitvé atra-
til 12000 muža bos zvláltniho
výsledku
Tím skonf il se dmhý rok vál
ky mezi fíraž dlužno jeítS zmím
ti se o
d) vXlce SE SIOUXY
Indiáné kmene bioux (ftisu)
nespokojení s jednateli svými a s
nevyplacením povinných jim pe
něz páchali neslýchané nkrutnos
eti na osadnících v Minnesotě
Iowš a Dakotě Přes 700 bělo
cha bylo povražděno a mnoho ti
síc jich zahnáno s osad Col Sk
bley poslán proti divochům honil
jo celý měsíc pak je potrestal a
zajal jich 500 z nichž bylo jich
"39 oběšeno v Mankato Minn 20
prosince
(Tokrm fo4nl)
Hospodářství
O kroupách
(IHkoořiil)
Pátrajíce po pfivodu krupobití
setkávámo so hlavně s dvěma ob
tížemi které výsledku žádoucího
výkladu velice vadí a sico :
1 Předo v!imodkud najednou
ta zima které jest nutně třela
aby po kroupy utvořily ?
2 Pro? nepadají kroupy dos
sáhnuvio tak značné velikosti žo
by vlastní svou vahou k zemi pa
dati měly hned na zem která
síla jo drží vo vzduchu ?
Cestovatelé na vysoké hory
vystupující jakol i větroplavci
vypravují nám že teploty vzdu
chu na hora YC-Jmi rychlo ubývá
V krajinách alpských jsca hory
jichž vrcholy sněhem věSnýmjxoa
pokryty Tak íccená sněhová
fára pofíná u nás u výši asi' 1000ti
stop Větroplavci Birral a Bo
xio shledali u výši 19500 stop te
plotou vzduchu— 35°C V tako
výchto výskách nad zemi muže
ovsem voda a pára rychle v led
proměnili
Z fyeikálních zkoušek vychází
najevo žo silné a rychlé ochla
zeni so siiusobuie nanlviii a mo
cným vypařováním so vody kle
ró jest zároveň zdrojem síly eles
ktrické Zima vo vyšších vr
st vál h vzduchových neustálé vy
pařování so vody na povrchu
zemském a mocný odtok lehký
vodních par do výšek neurčité
velikosti jsou zajisté hlavní fini
telé krup Jest velmi pravdě
podobno2e kroupy oo do podsta
ty mají asi týž p&vod jako kruj
ky a vznik jvjich že mimo to jeltě
na jiných příf inách závisí
Nuže pozorujeme kdy a jak
se tvoří kroupy
Výklad výjevu toho jest snad
ný ZkuSenost uSí nás žo krupky
padajt b!v8 zjara a na podzim
když vzduch má ještě zimní po
vahu jest nevyhřátý studený
povrch pak zemský slunečními
paprský za polední doby značně
so otepluje a tím podnět k výdat
néinu vypařováni so vody na po
lích lukách jezerech atd se dá
vá
Páry tyto vznášejí se do stude'
ných vzduchových vrstev tam
mrznou a ve sposobě krupek fa-
stojiž za několik hodin opět k
zemi padají Podobně asi bude
věc ta se míli u krup kdo ovšem
ještě k jiným jejích vlastnostem
zejména k velikosti a elektrické
povaze hleděli dlužno Zde ne
bude od nfsta zraíniti so ještě o
dvou známých výjevech které k
tvoření se krup Tasi velice při
spívají Četnými pokusy zji
Stěno totiž :
1 žo voda při každé teplotě se
vypařuje lo tudíž v oněh vyo
kých vrstvách ovzduší kde tuhá
zima vévodí jsou táž páry vo
dní ovšem velmi řídké a jemné
2 io vodu tudíž i parní bu
blinky lze ochladili za jistých o
kolnósti značné pod nulový čili
mrazový bod aniž by v led neb
stih so změnila
Mysleme si nyní že v noj vyš
ších vrstvách ovzduší nějakým
studeným proudem větru řídké
vodní páry v ledové jehlice so
srazí a takto v oněch konfinách
ovzduší přibliživS vzduchoprázd
ný prostor žo povstano neb po
kusy dokázáno lo tak řídké vo
dní páry když v led stuhnou 200
vž S00 tisíckrát menši prostor za
jímají Do takového vzducho-
prázdného prostoru vráží o Jo
viad vzduch i páry nové a chlad
nou tím též až na nulu kdežto
shluklé posud nepatrné ledové
jahliny vlastní svou tíži do vr-
stvech nižších avšak též pod nul-
la ochlazených padají a a nich
nová obaly ledová na sob přibí
rají tjrycbU io zvěllují Tímto
výíivým pohybem nahoru dolu
a vs v "i r??znfch směrech trou
ledová jehlice o £ebe a ba Ji takto
třením elektřinu která pak na
povrchu mračna uVnitř ledovými
zrnky a vodními bublinami mapl-
néného se rozloží a vnaSuoa ua
pjatoslí do dálky na ostatní spo
dní mráčky p&tsobí k sob? i při
tahujíc Takto nsp&aobená tnraSna bw
tají Často ledovým svým nábojem
na sebe í£m shora zmíněný ra
chot krup vzniká Když při po
hybu tomto sem tam kroupy zna
Íu5 se zvětSily tak lo jejich tíže
přemáhá přítaživou elektrickou
sílu tu protrhojt spodní mračno
a sypou se na zem Totéž so dě-
j-?5 když mraf na v jedno splývají
a 'mto spojením protivná cie
ktV:á svá napjatosti vespolek
vyKřiivajl Žo též blý-kání při
třehto Iknech hromobití sou
časné p & plyao a jtovahy síly
elektrické"! -Vrá zde spiíe je ná
sledkem nei 'finoa krupobití
jak starí siloij vi tvrdili !
Nemohouce adenáře poIrob-
nějŠimi jednotlivými jtraiž
vznik a pocho-1 krupoí se vy
kládá déle napínati poikýkáme
výslovná že jsme jen tuto"xdali
hlavní rysy slíbeného výkladu a
že mnohá stráň k tohoto velkok-
pého přírodního vjjevu HMod
není jak bychom si toho přáli
náležitě objasněna
Na konec chceme jen ještě
zmínka ufiniti o prostředcích os
chranných proti kroupám a kru
pobití Uválí med i jakých o-
hromných_sjoust a Škod kroupy
již nadělaly a téměř každorof ně
ještě délati neustávají nebude
nám divno žo lidé v každé dubě
jak jen mohly proti tomuto
zhoubnému Živlu brániti se maŽt-
li S jakým výtdkem snahy
tyto BO potkaly jest v obec ná-
mo profež mažeme na základě
tom věc tu odbiti zkrátka
Prostředky kterých proti krou
pám od jakživa so užívalo jsou
bnďpověnřné aneb zakládají #e
na jakémsi přírodním zákona K
prvním náleží i sv zažehnáváni
krup aneb říkání proti kroupám
spalování jistého druhu posvěce
ného koření pod komínem ap v
O lichosti jodobného směšného
pofíná&í jest nyni každf nej
prostší venkovan přesvědčen :
něco podobného za našich dob se
nikdo víco neděje
K druhýai možno přiřísti : l
zvonění a střílení proti kroupám
Otřesení vzduchu rozhánf též
zkázonosna mrař na j avSak jen
když jest jak náleží mocné jinak
se mino vždy s účinkem
2 odvádění elektřiny fetnýmt
svodif i k zemi Není jKM-hyhno-
sti žo velký pofet blekosvod-
ných vysokých týfí bouřící mra
čno snal odzbrojil ale odkut je
kd3'ž jest toho zrovna třeba na
jednou vžili a postavili nepřihli
Žejíe ani k jiným s tím spojeným
obtížím
4 Rozdělání na všech výšinách
velkých ohnu Ohněm se totiž
spusobuje živý proud ve vzduchu
dělá so větřík který po případě
kroupami hrozící mračno jinam
by zahnali mohl A kdyby tomu
i tak bylo ptejme so upřímně s
mých sebe co by se tím vlastně
z!kalo ? Že by krcupy na nejvý
še spadly o několik honu dále
Druhdy so věřilo dosti jevné v
platnost zdo uvedených a těmto
podobných prostředku naše osví-
ecuá doba májo však za málo
mocné a tudíž marná a kdyby
po některém z nich příznivý vý
sledek so ukázal nesmíme se
přenáhlovati v ůéudku a hned
volati: "Vida bylo to po toni
tedy so to stalo proto" neb zrov
na tak velká jest možnost a dra
há strany dlo která by se věc
byla udála i bez toho rozuměj
ochranného prostředku
Ufinných prostředku proti
kroupám bylo nutno QŽÍvati na
místě kdo a v době kdy so krou
py v mraf ně vy víjeti pof f nají
Oboje místo totiž i fas bývají
jiná nei míta kdo k zemi padají
a kdy so bouřeni jejich děje Je
viště krup jest jinde než jejich
rodiště —
Když už kroupy v mraku se u
tvořily nezadrží jo žádná lidská
moc více ve vzduchu Zákon tí-
že velí neúprosně aby so sypaly
dolu a krajinám které náhodou
tato rána stihne nezbývá jiného
než s trpělivostí ji nésti
MSžemo tedy smělo tvrdili Že
není posud Sád něho lidskými si
lami možného prostředku proti
krupobití
MLUVNICE CESKO-ANGLICKA
Sestavena od ra u idrCbka
jest k dostání v pěkná vazbě za
$1 25 i a poštovní zásilkou a
A GERIKGEIIA
4G3 S Canal Str CnicAao Itx
Jediná feská toto knihkupec
tví v Amorico jest zásobeno vše
mi druhý českých kněh a řaf-opi-súv
povídek románfiv tfěvní-
kuv hudebnin školních feských
kněh feských obrazu a vším do
oboru toho patřícím
Objednávky z Čech obstarává
jí se bezpečně a rychle
CESKOAMERICKX
Domácí Bibliotéka
jest názov aoubora pěkných a zás
bavných románů vydávaných p
A O oringrom 463 South
CanálsU ChioagoIlla Vy
chází po sciitoch lOeentových ka
ždého týdne Obdrželi jsme prá
vá seS my r II s pokračováním
xajímaváho románu : nYíDnKf
kat f ili Tajnosti vlnxhsittcn mu
Rrv a iiiiíilssícH rcixší Od po-1
Jí rjtrra krdlky tyto vřele Itiní j
03 CHICAGO
OXXAMK1Í laoLsíco Vf LSTV !
Školní výbor Jeíko-aBlické
svobodné školy kteráž mk v
7 wardě města Ckicago zhdiu
apo!ádi ve rvspíi b ikolr t y
neděli— dne 29 srpe b r— jlt
do známé zahrady Bove& Gar
den v South Chkmgow
A a to jei výlet te arfea ve
profj-čch věci tak ikcht&! a p-
ířebné kojí e jmenovaaý výUíř
tou nadějí Ie bule od řeckých
nárovtovrA a ltettc& fet&á aa
všliven Prgrara k v teta oxaáai
příštího týdae v aoviaávk a v
plakátech Oznamuje tetoa
Skolai výtr
Poxa V pida tw-přUaivého
p£a{ odloží výlt tea msk dn
5- sářf
Zsitoratura
P-lnÍkavý ?ký vylavaUd jv
A Gerifřer v Caikív vvke&at
opět kut tiLa aáWažaéthL klrré
bude vítaná od tísicS Íekýi-U ro
difá a dítek v Amíriw
První čítanka
pro Školy íesko-araerické
k%zfvá se nová ta koilka kurá
ve velmi p- kné úpravě a r tahé
vaxt stoji (touze 40 rtu
Síavcna jt iuk záklaIě dOi
ufiteUké zku5oli velmi prak
ticky a obsáhaje pře í0 vítlick
a mensírn oťrazta a a aarac
mu využíváni a ka -ubáteai aa
lích walif kývh kteří bod-s r
doali dívali se du stých malývb
siabikářa a prupivati v akb ry
chle První f ilaaka táta cUaheje 43
flánkl hláskovacích pak li ab
více (-ěkných pbmKk pr Ikoíai
dítky zvláště upravených dle fe
ských náTu mnoha ? tán V 3
mravoučných a zábatiývř3 há
danek pro dítky vifat 5 U'%
nek a íefi pak i Lánky MAmrivká
republika "Vla-i" „Nae S
tUÍ" a ddatek tVlá kftlba
olahaje 1 OS stra a
Potřelovali j-m kaižkti podob
nou neboť ty íeká slabikáře a
Prahy tcml cicali králi j!lraj
ty a úředníky a U2i iíWt:t
bt uohýmk Jinými vřrmi jiuJ J j
št dítka lnToxaaii p!-tly jn iuj
6Íe ditek a jet žá Knictío aby p
Geringvr jak slibuje vydal ci
nejdříve též "Druhoa řiUaka
pra dospělejší která bj za !ott
nSinibk jolřvbáta školy f-tk
merické
ádný dam čc-k ý ládaé dítko
feské neměly by bjti Wz tJ©
knížečky která bulv- Vilmi L
ná na úprava eveo
Důležitou knihu k vydáni
chystá p J Pastor aiucnvLýak
Cechům ihvalně zaátaý nslaklor
Pokrukaa jíěji "Nová do
by Pán ten nám TaotkrcMaacwt
dopise píle :
f Počátkem tohoto ruka oiaá
mil jtetu že připojím k lcU4sím
vydání "Americkéha vji'iřhoval
ce jeiti čeko~atuvrt-ký adreál
a vyzval jmvm rodáky své by
mne k účvli tomu {aýiati airtrvy
řwký eh obt hoi niko hspvlk vh
solká a soukromníkti ící vy
zváni toto mělo an jelen fpwle
hal na druhého tak aUhéto ý
ikltslku že nact-iia se vtdtak vy
zváni opakuvalL Já vydá ti od
ložil až k novénn raku a fra-w
ju nyní o větším díle ubirnu
zeměpianýn a statickým M-á-ním
Sp státu zvllUni píi útu
bera zřetel k č-kýiu jtměráek
K táta kuize připojená bt 1 pra
ktická proU aároJn tulavatot
anUcká a čckoaiuorick) t a-ir~
sářem jenžto nak-ma bJa t ilrp
ši má podat obraz jak kde živel
český zastoupen a jak prupívá
Bude ta tedy zajisté alašaá i p r
nás daležitá kniha ba kteisxa
nrrm bys lákavě již ay&l po-
Takový sp bjl již dávna
lehavoo potřebou Němci a jir
národové stěhujíci e da A aiori
ky mají podobných #pL4 evUa
řada jen my ťvhové ji ha al
dosud postrádali a! bv vhom hrx
více potřeřiOvaIinel Němci jichž
jest v Americe taková síla Že
ta německým jazykem snadno
flověk protlaim maže Kniha la
bude každém da Ameriky ae
stěhujícíma krajanu bezpečným
v údeetn Vy kovajíce přáaí p J
Paxtora b pozor ú ujem rodáky na
užitečný podnik ten a vyzýváme
feké obchodbiky živnsUuky a
p aby ai neubližovali p J Ia
storcvi adresy svá zaíatj
Veřejné vyjádření o cestování
po lodích hamburských
Dne 8 fervna 1S7S vyjl jea
a New Yorku pa poštovní }ara~
lodí CTimbrÍA& patříc! Ilambur-ko-£merická
paroplavetní p
lefnti (llambur-Amtfrikauk
scho Packelfahrt Actien Gexelt
schaitX pí Blito jet eký jeds
natefem rodák nal pan Juf pa
stor Pořádek nale] jtem aa ell
lodi vzorný f itot ta aejtepš
obsluhu výbornou stravu cbat
nou a úpravnou Kapitán a dl
stojnictvo byli pozorní v vbrm
a každý cestující ochotná dou!
co chtěl a co potřeboval Spa
kojenost úplaá panovala na p-a-lubá
{io rcloa jízdo A pnta ra
dím každému kdo by tkii jti %
Čech d Ameriky aneb a Ameri
ky do Čech aby použd paroplar
by }a hamburských lodi která
co nejvřeleji odpra2tti mu4m
Pochybuji silná žo by na jiaýcb
lodícu o člověka lépe pourano
býti mohlo Já alvlel dout v
Kewaanee Wi od Němců kam
burvlíílodŽ chválil pred trvia
kýmt velmi a přesvědčil jsem
io chvála hamburských lodí ji
spravedlivá a salouleeá dmeLa
Jestli se zase vrátím a Čcl
ttojedu o jiaá lodi nei jet a
hamburské
VJlambarku dae ti lc# l73w
Joh lílk
iajiu:a w acncc f
Stsiíký bál íetr prví _
Kllcvt zabývá aby es j
U&tiUn stal ř aás m'ativ '
hlB ii-'ta ?eLM v-tríi&tiva-irl '
4 j
V ábffwt O ptKti a ai-teč
v tcnta list ji 2 p ricvkrát
K tlila tmt- jNiřtřicb p I
kvx-i trvlk ktvít tttLI padaů ma
nějaká zprávy a U - t
k__r - lt _ r
rodáky aJ-í m ptxlSMa by '
1} adaii nak-zaji klo v Asao
- - k %
rCt JHJHlťt lvatMUVI&4 Vt
Um atoleti j která bj i a jaAÁ t
jsoik lf jUk j taj a dal at f
a kly aiU rudáky
f rmká potojtak'ltn avf aa jaka
kaiky a puy 2vk4( awrb jla vě
ci kde ae 4Tíy aa I Jk e
živili f ia vyaraaMTkAvalt vrl-
mm '
a-d se a ik-zá aai U k l a ak f
y aa& a iíwí (
těchta ChuvWvaaecik Ca vvstě-l
díti t
2) Ziaii kde jmj lvhdo i
fc— i- — — — w— w -—
rokem l"4!1 kteří h tx ttflv al j
fcejmí aě ST -b v iVe h-t jick jaí-
— j - - - —
připíalL ajJezli-li ta C%hs4va-
ay al řd V kde a kt-rí a !
lle Ct by tikb bi la lze e do
zvědí ti
Proaatin cJjok aa]ee se aa ty- j
ta dvé llkdr a ewtalai pvkáv-'
ráate mi f ra poai li pátráai
kii tr o takav t-kla v Kli?
vle vvral a iaLl rsfl Kll-vl-1
vi by m pak tt!e toka Bokl pás
rati dáltrt revaávali a sili-tať
al by se dopldl pevaé fcít
bjí pik by IL: dIí práo© rvvbX
ji a bezpeCaíjí
VJceky dy traa lita zá!
žttowti bttďte ba-LrtMÁatr
Krvi hťaaac la V )
—p mmm mmmm—mmi _ _ _ mmt
tm3 mmm v mm mm mm vi mm
WL SWrf !- memmmf
(tMilH U-tu mmammm imt n4 mmimlt i w
my immmi wtmm N f Maw
wrrvakr-ak mmmUmm } mm~-mm-m mm
trlL ia rnrnrn aM u
jtaiMMk x-Víjjo niÉai- mi ki-- a-
mm t mmtmm n I na fmtm
yvýifci %Mtft mmm m&mm-f mmm-mK
i e —k mmmmum mm ukdw
" mm u M1V-V HV
C CGravcs
áaik
v iVítWt v:m k ču-í- i
(11) Oaisu Nsa
XAsE NOV £ Z A ki Z EN A
TISKÁRHA
iw-jvíiii aa ťlva aápdá
A ticaut uaTAaÍVÍ
veškeré tiskové pí áce
tr aďjr tkaM
kj -aMct — 1 ittij -1 - n
m hMtay y in—iKi ar-
kXMk} ML
vatsai arcaui a urvali
o vollxo plaisátx
VanitkUiutvM K11ULUUUO
aiMt ~U kJtt Ul Ja# tmmtamM
ČESKÉ
ANGLICKÉ a
FlUNCOrzsKfeX
kttk tmmmvt
Ztwattttef
MWk
1 U aNarattHM
OaajkJkjaXek
Dům na prodej
Cc=a circil
a 43 dlskýt v ět aariaext ťkÍ
lydlaMkjt teprr pt vkl
atařf
Kape%kli:: S kllt
Velké parni lisy
— — —
IrSAHEiriít YYTEtXY LÉK!
w4 u %
"" í--
mjmmm -mi ili %f
m rw
- - - V k
4 aiw ( fiwtuitMki
tVt T~ j
— "
mtimt &mmmti i i v mi
a nr mm ft ísm&mm m f v mm-4
j
a a f
-
kniswMjttMi
:
f '
' - tťt r— v
xm± úi Í4 'M ImI ak4 a
rSttlXCKt X V£l'L'CEf
% S Í4U1MI!
ZíimZmlt rúíZ ASIZEHiUr
prmmm m~£%i Srn m rm m mmmé
k'" i-1"11 m mmm v fmm mm tx
-—--"
'"""" %:mm y ni—
í ri-ltwf mmm: my mtmm-f mé f
I m~ ř—:--
! " n JfrtjM! ko
- -
70 ct
OiilřlSTAL T!k 0Í11VVY
wbdrlile ví f al-k Iy i lbr f
btrJ ba čaji m# 1 II r- '
- É ' L i- t i '
i aa a%
Í j V:d tkttitCvrjkavj i
I
I a v aaiKíí ri
tti' l
4 13 Lltx
íivm ha ayjf je f ra puv! v
Ba- 1 1-1' - J Z--'íi tttí Um-
Ixlm aa vtfai aiikS tiv V-kr kv-
ča4: v--S pa ? clX
N- York A trw-aial T% Co
pudila Xi
k V-ií V Z) '
3
ktarrá
♦e k-Jv 4-i t 'v
2-k CfcNY Vil YKLKlJt
l_t í V %- J ií
jxsIaaU MljaiNk-wlvtli a4
1 _ - '
v — ř m%%
l IVa iall r-í-vsottvt a J
a - i " mT
ky řa Je rittánt it -araa
aaa44vi tak aaat
zikijiia a vriv ajivirk
írel asa i zraky p%#ia„ k?
ky )? a piiaaaí a e--l- a bf
ta larvrtii vikk a frwJUraal
aa 2-tí 2L W kje e
paav aarťía fWlM-aa
Mten odk I i ti fřUsv4
ai a '€at ta !hu k1
děú adrleti vji evf
lioale a b-adír pruli%ali #-j4-k
i 1- jak- dtttkJžsl "
PRAVÝ CISTY 011
2 PMáravLŽ a£# asj ta
ai tz-ttp&a- alvc&-w tpM"s
tavalt ca kuCvv4 ve ýk smn
tá ka tak sttJLkm psia4ii za
U-vaá cay Kap-e % kxkv
Ča uw v prcvtaveiík i íay a Ja
pttka a taa ípÍ-tJ iíí m-o
b4 t :iy aa ptít-44ky a á
traiy X Pvadž patrn aated ae
t tt&tt bttttdal a-wtAxt Jr
'-třvdutt a Kk pnVa a iUi-
jt kps:ifta kMCa?
a ta kaiiJ4 adre ty tw U
dray "St ta rk v via
4- Pv4a-U
1-
I rf-4 JPi-
im~y
jsttt dÁdrf a la'Íý akií:e
pvHřvt- 1%U nUttlt Jf v
táJ pcsAvpttVja bv v e eJSjc Jásali
ibavsl t att Č:e
Ss-T VitU- 1I #tX i
iwwMt viMt-j k a v-k-r- a aa™
kuiMni a s%
2qmm% mmm-#mwt m Im m tt-jk á mm
Ít-aj-L ttU i-} % tta V
I— „ -wttaí a tt---
1 -- 4 &
I i0mmm4mm % immo ít_-M t3- 9 i-a
i a™
w-ya ? ' ' mim- kJwsfco m itii I m I _
yntr" im % t pww mm mm m
mm wmmr í AÍ imum m fJ
mm mm M tmamt
I
' fcmr a i-tt mm v m 'mm mm mm f mmm 1 t '
ti w yixtt j
li-' m K mjmi í w n
y-fciir Kimi &tammm ' ~T-~ tf-Y-
r V m iiia a - ?ť a { wé
a K iw aa a 1 v
t"U !S mrmamrn mm: ► - I ym-mr —
V iihii 'ii in ri wg- mmmmímwmmm ~
t bMi-aw! memmm m "'m
ii a 1 1— atr ~
t emmmm r— ' V UVI i i m-mm~m~ ! ' — — m
S-fcLr i -i Vi tAKwř im— mmm i m m — mmm mm ~mmmm '™--tt-
4wmmi4 i fcw"' tíwtt- k — "'-híiife - im mim it — t v C-— mwm -- 4 wi
í frtfcjfc tmum m~-m&mmm - imm- i --- J — " v)l --mmmXirmmm£~
aM -a -— V J v s a-t t ~
I ViWií mm -á i- IMMt -! -Tu I 5—
j J rmrmm
i teluja l W I mmmm h&M - r-l £ i"Jk
fn -t-a— — — —
9m - n - — ti Mt a
tmmr - — Utsi Kt
' " ~_
mm m J i
— m m im mm
'mm mm-m mt f
'mm - Z£m
' -' ± % f A
i---—
tmm
kK uw
Jm mi j at
mm stm s- m
i -mm
mm Vm i SM —
mm mm £ mm c
t ? mm m
Í-T mt Ui -mm mm
m tz I I m m m
X1 m l„ nmumm
"W mm mw mm
M iz m mm m
mm Jí m mm mm
m C) mm tw mm mm
'i Ti t
S— ' mm z_ mm t -m
z z -m
h mm r m B
mtmm H k jk
urtt_fc T mtmm
w—mm ai
— ~ mm b mm
!mmm ri mm CM
mm
m mm T m ± '
im mm TI mm 4 "
mmjm- 1 mmmmsm % m— w g-
a a
ClLcasx Fátk IsLrtd a Failfc
Jl - - w
YlXJa 1 l" sTk i: ti cest'"
I _a—
CMAKA DO CHICAGO A NA
t V Y t 11 t l
r
!
t
i v !
st m-m
D ta v La v rvLL-taí
% &k-4 t£aa4 - fí
!iiiv vkrr k dirJ
f - M
11 Itt Ií!c
► A Vtttt
T -k I"aln'ai
% lm sk sra" k a
a lfitt-a s-iv viwii — -á
s-a 1'wtj i vir tta € i á
"JX tUJv ara km m tJmm- J
- St--tt — mm s mmm T ' _
-fc tt -v „
-mr mnrnm --wa mu lu t vtt
4 'jaanttffiřiAkfflťs' y-wťvja k_J- -tm %% '"tv jfa m
- —v 1— —
LlioVii- X
KEARNEYHO
a katr %-iaia
BUCHU!
?ta ttiT w Htt
nemoc nrightoiuv
IT MMHK— 4
kvitu- k
— '
mm mtmm ' tt- tt-f m
" — i tt v 1— V— — ' tt i
—i mmÁ m-m ra
Sklki lt iHjiaOlr Ne Yo '
Irm m m ttttáSva ltt m i i i
mmkr-mmm a-tti — m — - tt-ai
r— 1 mmmmT mm pm -Tumitt #í
ta lrtM-í--% C& v
CA
VtlW -ttj
Jttrtt - tt -
J& tk % 11 st v
PAíxrci NKtC
rnt fta fatt-a
vyl a j l
m$ m M-w mm4mt mmmm tt -swN av
tkvÍ3k tt a i k k
Tm-m&mr H 'mmm Sr
I
V mYíI V " irll tli iIlVíl s %
— tt v W# mm 1 Ti-!
mimwmm-mA % vAi
%— t r-— x kttá
% ttWfflfc
M U t'ar
k — i 4mMm mm ttttv -~ Wtt
a- i
vi TAit r nr en
Via a
a i ti " i-v wrnr-ri luttikv
- ' -V t-tíS a calukli
rrc-iSa&Tr:'-'
r r:--~tt r-j r