Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 31, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    " VÍT)-! Rí (íl) k '
__L_ MJ I i Vs i-L IVMl 1 1 W
v A A td a ttw
— V —
TÝDENNÍK POLI TI GIT POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
v
Majitel : EDWARD R05EWATEB
Předplatné rotnš SUO i $ poštovní zásilkou
ROČNÍK IV
OMAH A H E B DII E 31 S R Ptl A I0J5
ČÍSLO 13-
I
i3
I"
i
4
4 :
i
i
m
V
1
1
I
f}
3
J
ÍJ
rr
3STO-V"I2ST5r
'A2í ERIKA
Soustátí
Kosi ECE fá-ÍTEL PAPÍROVÉ MÍ-
sr zasedala dno 25 v etroit
Carey nepřijel ale poslal dopis
Caq-c-ter x Wj též nepřijel
odřeknuv se vpolku snimi Wood
z Ky držel delší řeč ve prosi-ěch
papiri j-roti xlalu Sid Myers x
Chicago tuluvil pro úpisy o 35
„procent- Ziady tu vyslovené
sou následující:
N 1) 1 zavřeno že lid dluží vládě
Tf v Soch dobách a okolnostech
p&j!ku peněz ]otřobám jeho při
stojných za rejíevnějši úrok bíd
2ný alyse předešlo co nejvíce
závoděni soukromných podnika
teli 2) Vláda dluží lidu úplně bez
peč nou a stejnou měnu při-itojíeí
jeho potřebám J obnosu a V hod-
- notř nelišící od měny jiných
i národ 3
15) Že -zaopatřování měny pro
" lid jest v moci vlády a Žádáme
dhytlála Soustátí plnila svou
j-ivintioit tak by zásobila obee
ttft hojnost měny dotlačující jo-
2davkui obchodu zem? a ne-
odvislou od" jednání banka a jí-
ných soukromých společnosti
4) Že nejsme ani repudiationi
té ani inflatioHté nýbrž přáte
lé bezpečné měny zdravé a spla- i
tilelné papíry že hodláme splati-
ti oběh zeleLi&a sjolkových jk
vůli dr2iulij!xfid5 f[HIhových v
lHndo hSou-itátí ne(oucich nUkí
úrok a zAmřnitclných vldj ra
zel i-ujky
2 j-me jro vydáni ppolko
vých újitá nouci h 365 úrok5
ro fta v otnoti cylťho oliocnoho
" dlaha kteréi ů i-y by byly za
uíiutídoy ze xelenákjr v pari
I) zákonit? xnfzo zcmS
býti řjlnomwrířny ku da
re ní vJcch dluh 3 obcťnýťb a ous
kromdh vyjma tu část újio
vý h dluhS jel mi im fpláccti v
Li -V II
7) Žj zákon olodního kon
jrre o zavedení tvrdí mžny ro
k 1 j't ii'ráviiý a nemo
Iiý ba záhtihný v nvýih rá%!od
ě i !i jn zMuÍ--]r't žádáme je
ho nelk!adhá xrui-lií
) Ž- finaníiií ]tán touto kon
vent! navrhovaný by vell vládu
x-i k ned v ib"ti íínaijjní od
Eabranictiíí h vlivS a zijdotek
v) oi]'Oi ut ují eoKia va
dili "klubfi zvílenáikých (tíroc-n
b k rlab) v kul lim tátu unie
za u"fly rovedrl zájad tnto
vylovciých
V (IťRiU méli vzWuíerií ?er
nochí aioh v novinnáeh V Vj
ftLrt— í ! i ufitovali um} vím hni
řcrtioiik unc!li tajtíř lo dne
rina vleckv břlochv T okrc-
Í
i h lích !blií a cj K nith zbu-
i dí m j berou Jen hezki holky
- l iiw lt n& íit o ani livA
í ~KHt -~
duStí víc Sj-iknutí i prozradilo
li lylo le lieloši t-e ozbrojili
% létali a! do 21 a kdyl nic bylo
i V dobře-— CVIá ta zálelitot
má r- takto: V Virginii panuje
zákon k?rdý cbian mi jdaliti
roíi jinlen dollar na obeenc Iko-
Arci řc-moch mi platit tel
VJor tomu že Žádných ikol ne
má Za minulá lett strany jíli-
tit ke a-y h w a cernornj nes
r - zkazily nevybíraly tato da& do-
j Járovou Teď ale dem vláda
w atitni žádá zaplaceni dane t& za
viMka minuli lota i a 6 roky 2e
na mnohého řernocha jditháří
I jí platiti rřea 2 dwlarfl kterfl ten
t'j jakživ nefc-ženc A kdonezajda
tí npmí voliti a kdyby volil
přec- j-t zavři }lA i roty
{'iyiryil tou bíloíí
pomáhají i aby zbavili černochy
hlasovacího práva Xel leton
7%ru0í i to rozvážili a svolali
' r-J veřejný na 10 erpna kde
-V Jednati mělo o tom májí-li vfi"
l " 'i-c p'atiti víro nežli II rořn? a
2? sxk nal to mají platití kdyl žid
tiých ikol nemají To zavdalo
f V UlochSm jřf?inpa ka povtracha
í prfr1 vzbouřením a žebrali kde
% ' mohli jakou zbraň a zavolali gu
I v vernéra na pomoc a nadělali ko
- medii a hluku až hroxa -Jía ta
lertiochl by Iq pochytáno a sedí
u vezení A přece to nebylo nic
jiného než lo řernoli poněkud
proba lilí chtěli řádní a centon
'praroa brániti avi práva obían
ká PaAC ft a BaoKT ! Bude patálio
a Čínou 1 Aproít pro avinský
cm ák — Syn Chána Lakuoa
Činikého komisaře byl poslán na
Tyt bovánl do Ikol amerických a
studoval t New llaven Conn
Ta wxx jeho folažáci v íerta a
?oputilosti uřízli jeho copinek
a jelikož Číhán bez copánku nenf
víc Číhaném mladý LaUun byl
oi řinké kom?: vyvelnat zo
{koly a ]o!án Uom5 Přdieda
línoké korním Ynng Wipg xanlal
jřei-dvi kolejo Val přUnýdo-
pin ohlediř zIoííku toho spácha
ného na národnosti čínské a je
možná Je ze záplatky to povsta
n o diplomatická nenáz a snad
konef ne neepraví-li o to v do
brotě — i válka A to pro praseíí
CH-áH-k !
Ki rlixove rotv v jižním Illi
noit doptaly na řas za vyaconou
žo io tak brzy nezmohoa Ui po
dva roky páchali beztresnS zlo
čin na zločin loupili vraždili
przntli vyhrožovali a ?ikdo ne
odvážil a vystouidti proti nim
co Žalobník noh svědek 1'řado
ví s pomocí obřan-ké obrany- ko
nečné napadli 15 jich v noci při
jich zločinu a postřeli ve jich ně
kolik některó vzali s ieboa do
vězení Pátrá se teď po ostat
ních kteří ale dozvěděvše o o
oudu prvních utekli přes hranice
někam do jiného rtátu Jiota ta
jezdila v noci vždy na koních
majíc plátěné Skiabosky na o
blifeji a vyjké Špičaté klobouky
na hlavě a nikdo nebyl před ní
iit ani na c-otě ani v příbytku
Jet náděje že rozhodným zakro
čením přiveJou H5 viichni vujiiiei
ku zaslouženému trelu
Mráz a místy loti -i!ný na
vštívil některé zipadní státy dne
2122 a 21 srpna Jmenovitě
ublížil značně v některých údo
lích ve WisconMnu Michigan Il
linois a Iowa zničiv réví zemča
ta a místy i kukuřici Je to věru
neobyčejný úkaz avšak na letos
ní rok není to nic divného
1'Semck jest tkh'zena a d!o íjo
lehlivých zpráv souhrnných jesti
v Nebrasee Minnesotě a Wineon
tina pSenico hojnoot i co do rn u o
hoti i co jaktili Z těchto tří
státu vyvezo se leton nejméně o
třetinu více pŠenicv než kdy přel
tím V Io ě jest úroda celkem
poněkud lab£í Sice dá celý
průměr asi aviak v některých
krajích kde kobjlky a červy zu
řily je sklřzeh velmi chudá což
arci nahradí se z okresu lépe po
chodi váích Kuijsas ]e též iťast-
no Na jaře sico hrozily kobyl
ky než odelyv čas žo vše mohlo
iět za jíiznivé povětruoti do-ru-ti
a nahradili lohskou úrodu
IMe v Soch zpráv v Kana nebylo
jeltě tak hojné úrody ve státu
tom jako lotou
ZuvtkY balonu lmaidsonova
byly nalezoio' ani osm míl cd
minta kdo hy Io vyhozeno na břeh
tMo (íritnwooda Mrtvola tohoto
byla přivežena do Chicago a o
dovídána rodině jeho k {kh-Iioví-
ií 3Irtvcda llonaldsona dosud
se nenalezla
NRolí sJEZi IlOfl-oDÁSsKt
bude odbývat! I své za-edání v
Cincinnati dne 2i 2-1 a 21 září
{"'lenové sjezdu tohc ochází ze
všech částí Soutáti a zajímají se
pro zájmy všech rolníku na seve
ru jihu východu i západu a pra
cuji k jich zielc-bení a jovznee
nL Kaliuknuká banka v San
Francisco praskla dno 2i srpna
a po celé Californii nastalo zdě
Senl veliké Neboť v bance té
měly peníze téměř všechny spo
lečnosti toho siátu a ona byla
tou liejvllší a nejpevnějši na ti
chomoří Držitel banky té a před
soda ILalftton jest nesmírný bo
háč a očekává se Žo banka oÍt
so zvedncPf íčinou ů]adku zdá se
přililni řpekulaeo v Rolech a pře
pyšný život ředitele kcfý Žil co
néj£ kníže boxrněrných debo
diS Xa východě a v Chicag tím
úpadkem neutrpí nikdo nejspíše
zSstano úpadek obmezen jen na
samý stát teo Iiruhého dno [o
úpadku a složeni ředitelství bant
ku lUlston Sel jak obyčejně činí
val se koupati do molo u za chví
li nalezena ve vodě jchotnrtvola
Má se za to Žo vzal jedu než do
vody Sel V mělě byl poprask
veliký
Nova" strana politická utvořila
ae v Hostově pod jménem Na
lional Union party" která Btojl
na zásadách asi tonoto smyslu:
Yýnledky války jsou dosažené a
smíření jest docíleno Měnu pe
něžní nechte býti nýbrž budujte
úvěr národa aš budou úpisy ná
rodní platiti dolar za dolar Vol
to poctivé muže do úřadu uSetřto
ty miliony kradené a uplácejte
národní dluh" Strana tato ho
dlá voliti za budoucího presidens
"t gen liankso a Lam arem za
náměstka
DoTamLi v Africe dopluly
itastně dvě spolkové válečné lo
dě aby láJaly na vládětamní za
dostiučiněni pro }Khanění spol
kového zistujco tam Než když
důstojníci vojíni sestoupili lo
dě do města byli znovji pohaně
ni obecenstvem na n lících — Co
asi učiní teď ku zachráněni cti
Soustátí? — Každá jiná vláda by
nechala okamžitě bombardovali
město lakové které by m k její
zástapcSra chovala tak urážlivě
Ze starého světa
Karlisté opevnění v Seo de
Urgcl byvše po delší dobu oblé
hání národním vojskem konečně
byli donuceni ku vzdání se Vy
jednávali chtějíee aby je vojsko
propustilo s biskupem tamním
volně z pevnosti než velitel gen
Martinez Campoa nechce jim to
ho povoliti Musí se vzdáti bez
podmínek Tím by nejlepší jich
pevuosť přišla jim x rukou V
pátek dno 27 vzdali se karlisté
bez podminecnS a pevností a je%
jich generál Lizaragaa biskupem
Urgelským vxati do xajetí
Anglické královně chtěli u
krásti korunu a jiné k tomu pa
třící trety V té so zatajil dech !
líývalý císař rakouský Fer
dinand nyní zemřelýodkázal z o
hromia ho svéhojmění §V0(KM)
papeži kteréž mu hned byly vy-
_ X
placeny l-hudine V trochách ne
od kázal tou "dobrotivý" ani
krejcaru
V Anglii vypukla zhoubná
dobvtčí nemoc která šíří se veli
ce a v okresu Io rsebdiirc one
mocnělo 12000 kusu dobytka
španělský král Allons hodlá
prý se oženili a nejstarSí dcerou
vévody z MontpensierS
V Paříži nalezi se ve výsta
vě zeměpisné zeměkoule zhotove
na na rozkaz Napoleona prvního
na níž měl nČiti ee syn jeho řím
ský král zeměpisu Máť W v
praniěru a jest to dílo umělecké
vysoké ceny! Kukopisně jest za
znamenáno na ni nejen vše země
pisné alo i přírodopisné a děje
pisné poznámky jsou při všech
důležitějších krajích
Na burse londýnské dne 20
''v' ]ostrach následkem zápletek
tureckých Brzy však so utišil a
stojí tedopět vše v pořádku v na
ději na brzké a klidné rozluštění
východní otázky
líuský generál Kaafman řav
dí opět své vojo proti Kokaudu v
Asii kde byl na russké vojsko
pohraniční učiněn útok
Národní rada Švýcarska uza
vřela zrušili všecky zbylé klášte
ry i milosrdné sest-
loi Carlos c)ět vypátral
nijaké spiknutí proti sobě mezi
svými generály a nechal zatknou
ti gen Mendini Mogroveje a ji
né dSstojníky
Papež vzkázal biskupu Lc
docbovskýmu který sedí ú věze
ní pro neposlušnosť vlády něme
cké aby al vyjdo z vězení bu
doucího února přišel do ftíma2e
dostane kardinálský klobouk
V- Břemen držán novinářský
sjezd za účelem vymožení od vlá-dj-
o trošek větší svobod j' tisku
Než pan Tříchlup se jim nedá
Turecká válka
Vzdor tomu Žo IMčátJ--m TOj
nulóho iiiC zvěstoval KdmoN
ský drát 2o prostřednici vím li
kouska jsíěmecka a Ilusska po
vstání JihoslovanS bylo zaraže
no ano 2o so přikročila přímo k
vyjednávání míru přece docháze
jí zprávy o )okračovánt v nepřá
telství a zvedání vflkolních
kmen? fclovanských proti řpoleí-
aímn nepříteli Turecku jest
nepříznivá okolnosť ta že nem3
2e do[raviti vojsko avé do vnitra
země zkrzc prAsmyky v horách
které jsou dobto osazené povstal
ci A Slované dle všech danavád
ních zpráv jsou odhodláni jKdožiti
itvoty i majetky za osvobození
se i jařma tureckého
Velkovezír (první ministr) tu
recký odstoupil z ministerstva a
sultán hledá nové ho jemuž by
celou záležitost' vojenskou ode
vzdal OSOBNOSTI
— Sultán Zanzibarský překva
pil v Paříži hudebníky a profeso
ry hudby kieří jej provázeli do
ústavu hudebního an přisedl k
piana a přednesl pěkně fantasii
Thalbcrgovu
— Hodina Baukroft slavila min
pátku výroční sejití so1T tu na
počítalo se 400 osob jména toho
První Bankroft usadil se v Sou
státí r 1S25
— Vdova po Ondřeji Johnsonu
po jeho smrtí so těžce roznemo
hla ale pozdravujo so už
— Slečna Anežka Livingstono
va dcera afrického cestovatele
vdala se právě za sládka Alex
Brcce
— Padro Seechi yelký ten hvě
zdář v ÍUmě věří ie duchové je
Stě cestují po zemi a sice v bles
ku
— Vyhnáni královna Isabella
zdržujo se vo Víchy Francie
— Guv Ames z Mississppi dí
žo nejlepší vláda na světě jost ta
která jest udržována černošskou
obranou ozbrojena remingtonka
nu
— Kníže Gorčakov prvni rus-
ský ministr jest 80 roku stár sto
jí alo přímo jako padesátník
vstává denně o 4 ráno šatí se
jednoduše a nenosí nikdy žádný
šperk mimo diamantovou jehlici
již mu dala nebožka jeho matka
na pajmátka
— Angljčan Mr Walker nčinil
sá2ku so fárem J Kcardem na
]sy a vyhrál Za to musí teď
Kcard v Paříži 30 dní po sobě
vyjiti ráno o 8 na ulici do Valois
a prvnímu mužskému vrhnouti
se do náručí so zvoláním: "M3j
bratře mSj drahý bratře opět tě
nalézám po 20 letech " a pak pro
šiti za odpuštěni
— Iíismark v letním sídle svém
VarzinS Žijo zdánlivě nečinně
alo za to prý tajně pracuje více
než kdy jindj- — A dělolitecprus
ský Krupp rozmnožil prý sily
dělnické trojnásobně jakoby za
4 neděle už byla válka
— Seňor P C Arnijo skopový
milionář v Novém Mexiku pro
dal loni přes 200000 liber vlny
Chováť pře 2000000 kna ovec
na pozemku přes S00fl mil obná
šejícím Když mu nedávno In
diáné ukradli 35000 kusU pravil:
bi5 ani jsem to nepoznal"
— Michelet dějepisec a básník
francouzský jeni zemřel minule
ho února v Ilj-ers žádal v po-1
slední vfili by byl pochován na
nejbližším hřbitově jednoduše
Přání to zavdalo příčinu k soudní
při neb pí Micheletová tvrdí 2o
mrtvola jeho má býti přivežena
do Paříže jelikož poslední vule
jeho byla tu psána a zeť zemře
lého tvrdí žo poslední víilo mini
nejbližší hřbitov na míotě kde
zemřel a nechce tělo to poslati
do Paříže
— Ilr Dollinger předseda sně
mu katolického nedávno napsal
o starokatolicismu: 'Starokato
lická církev jest povolána aby
ponenáhlu vyvodila církev očiště
nou vší nepravé pověry a připo
dTiobujíci so více staré církvi pů
vodní nerozdělené"
— Pani Scott-Siddonová vyzná
menala so v Anglii co dobrovol
ná slřelkyně Zahájila střílení o
závod nedávno a trefila dvakráte
po sebě do černého na S00 kroku
— Bývalá císařovna Kngenie
zdržujo so teď v lázních švýcar
ských v Itazatzu
— Papež psal německou vládou
pronásledovanému arcibiskupu
Ledochovskýmu asi: "Blahosla
vení kteří trpí pro spravedlnost
neboť jejich jsou — kardinálské
klobouky"
— Kníže Milán Obronovié byl
zasnouben ve Vídni s Natálií
Keškovou arcivnučkou pan ují cis
ho knížete
Moldavského Jana
Sturtzy
Milán Čiti 24 ~
_ xlíll Kfll
dav
I w —
v Paříži a obdržel korunu
Srbskou po zavražděném knížeti
Micbla r jsa 14 rokS stár
Jeho země čítá asi milion obýva-
teió
— Captain Ward vykonal zdán
liví nemožnou úlohu Přeplní
totiž úžinu mezi Anglii a Francií
2} mil čirokou bcx všeho náčiní
a ochrahovacibo oděvu za 21}
hodiny
— Gen Garibaldi byl zvolen za
čestného předsedu garibaldiánské
gardy v San 1- raneisco Cftl- kte-
tá2 mu piMilala diplom četný a
hned 500 hru co výroční pensi
Přijal to a vřele so poděkoval pí
semně
— Biskup v Porto v Portugal
sku vydal hřímající list proti
neomylnosti a proti neposkvrně
ními! početi Marie zatracuje nos
vější zázraky vo Francii a uzná
vá papežský eyliabus za největlí
pohromu kteii se mohla státi
církvi katolická Ten asi dosta
ne!
— Jistý Copeland v Knoxville
Tenn jenř psal do Chie Times
žo And Johnson byl neznahos
hem bj'1 od pámbíčkářa tamních
napaden sbit a namazán smůlou
a obalen v peří Tak se mstí sva
ti církev
—-Lékař jeden ▼ trestnici Cin
cinnatáké použil žhavého železa
ku pileni jistého trestance Něm
ce kierý stavěl so nemocnýmaby
nemusel pracovati Celé město
proti němu je vzbouřeno za tu su
rovost a zasloužil by tél vypále
ni nějakého hoyadského znamení
na íele i
— Paní Lincolnova pozdravuje
se ze své pomatenosti a budo bez
pochyby brzy propuštěna na svo
bodu
— Star pomateného na ducha
nčence Dalo Chvěna so zhoršil a
pochybuje se o jeho uzdravení
— Karel Surz zdržuje se ve
Švýcarech právě
Novinky pro ženské
X Slunečníky a deštníky neno
sí se teď už zavěšené po boka na
řetízku
I Mužské pokolení zvědi oči
k nebi smutně a plačtivě jelikoi
prý zavede se opět móda krtnoiia
J Jak bídn§ jest podíváni na
ženu a panna která nemohla jiti
v neděli odpoledne na piknik—
Než jcšlS bídnější podíváni na tu
která tam šla a vrací m po traŠ
né bouři
% Byla věru dosti stará aby
měla rozum — ta 90 leti baba t
Albany kterou na mol opilou se
brali na ulici a zavřeli
X Bavlněná látky jsou Uď tak
laciné žo ty nej možnější mladé
Amerikánky si už mohou na hed
vábných svrchních tolik uspořit
aby mohly nosit bílou spoduit ku
a košili čistou
X Kalifornícké město jedno mi
ženskou plechovou bandu a ta
dovede vyseděli hodiny a ioukati
a foukati bez oddechu což 2idni
mužski plechová banda" nedo
vede
X Dobrá rada drahá — Chceš-
ti žaloyati na rozvod a nemáš pří
činu dostatečnou přivaž muže v
červencové bouři ka sloupu na
dvoře a připevni mn na hřbet pa
tentový hromosvod
X Havana potřebuje více žen
Tři čtvrtiny její obyvatelů jsou
muži -V ženská nemi se ani ve
dne ani v noci bes průvodu a o
brance mužského odvážili na uli
ci
X Po okresu Mills Iowa pedlo
valy dvě ženštiny prodávajíce la
ciné šněrovačky ale každá kdo
nějakou koupila musela se doce
la svléci aby prý ji mohly vybra
ti která jí nejlépe padne — A
ženštiny ty dvě byly nedávno
sebrány co převlečení mužští a
tel žádná v okresu tom nechce- se
přiznati že koupila iněroyaČka
za posledních 6 mě-íc3
X Ženštiny pracující v továrnách
anglických přiči&ují se aby do
mohly so dohližilclS a řediteia
svých odbor zo svého pohlaví
I Sousedka jedna v Countil
Blbtís dosUla raka na jazyk 1
dala se do mluveni a mluvila tak
dlouho až jej usmrtila lolře
mu tak proě ji vlezl na jazyk
X V Chicago česká dívčata pcw
lkala si minule na českého redak
tora p Olivcria od "Chie Věstní
ku" a vyprášila mu kabát pomo
ci karabáče pro nějaké urážky na
cti P Olivcrin-í teď přisahá 2o
čest dívek nemá !epš( ochrany
nežli pod "Věstníkem" ale při
tom mluví o "hejnu husf o ři-dnýc-h
pohlavkách"
SMIS
"i K víře nepodobno a přece
pravda V letech nejtulŠího ab
solutismu Bachova sepsal tohdejn
ii odborní chci v ministerstvu o
světy baron II elf ort spis o Janu
Husovi kterýžto spis namířen byl
"hlavně a především urott Palác
kého spisu o Husovi Ve spisu
Hel fořtově pohaněn Hu více než
v samých spisech Hoeflerových a
aby potupa byla dovršena naří
dil tehdejší ministr osvěty hrabe
LevThun výboru Matice české
aby spis Uelfertav vydán byl je
jím nákladem Což se také stalo
r 1857 Tehda bylo rozhořčeni
všeobecné ne tak proti výboru
Matice jenž musel upoalechnouii
nechtěje dopustit aby Matico Č
byla rozpuštěna ale proti tehdej
ší vládě a zejména proti ministro
vi osvěty že takovou hana a po
tupu opovážil so uvalili na národ
náš Spis Helferlfiv ně byl vy%
dán Matici Českou a ačkoliv so
snížila cena na 50 kr přece přilil
málo so rozšířil a málo kdo jej
četl zůstal tedy skoro celý ná
klad v archivu Matice Č — Nuž a
co učinil nyní výbor Matice Ces
ké? Ustanovil v posledním svém
sezení jak jsme se dočtli vo všech
listech pražských io llelfertSv
hanopis na Jána Husa mi byli
dáván jakožto prémie nově při
stouplým člcnBm Matice České
Tak stalo v roce 1875 Před 1S
lety plakali členové výbora ma
tičního zlosti žo jim vnucen byl
pamEét llelfertSv a po 18 letech
▼ době kdy nikdo na světS ne
může zabrániti aby celé ty haldy
nerozehraného nákladu Uelfor-
tova spisu vložily se na hranici k
zaslouženému spálení nyní opo
váží se mužové ve výbora matič
nétn zasedající nstanoviti tentýž
pamflét za prémii ! Jo to hrozné
kterak so měníme a kam spějeme!
Nyní nedivili bychom se ani kdy
by našly e© české noviny jel by
Helíert&v hanopis braly v obrana
a jej národa českému vychvalo
valy co unes so nam zda ne
možným stává so zýtra skstxect
Zel třikrát let Ete3jat&ého
svazku se apojeei národa
Při? ti za pp2m jak v sa
svěcených kruzích a jifaj#
stane m anglický kardinál Mar
ning pověstný ttUramo&táju pm
pel bodli prý jtacaorau pit a
vých kardinála jíl vctuo bjii
se zavizalt 2 pH eprizdaíal sto
lict papežské bodos alaAvati
pro kardinála Maaaiega Tyto
hlasy spojené ostatními llar
na něl to abora kardieill pro
kardinála Manaieg lze spuleha
ti zjednaly by tomata víliin m
zabezpeiily jeho volba za papcž
ťltramoatáai kladou r Maaaia1
ga veliké ztiděj a zoajt ta to 2o
jakmile by tuKdnul na stolici p
pež-kou vil moci o to by iloraI
abr rozdmýeba! všeoUcnoa Til-:
ku lva peraiae evropské kd by
paic v cťeeněm z matka %étki
moc papežova obnovena býti mo
hla ~ Pro kaliky V německém
městě llartneno zemřel v těchto
dnech oU hopni k 1I ccileikca
otráveni krve nikotinem Byl
náruživým kalikem a po celý
den měl doutník T datech p!i
černi Šťáva s něho ssiL Nihl
onemocněl a alce tím 2# lascts
přešel nikotin a taháku 4o krve
a tuto otrávil
mt Kobylky te SvýranHka Ja
ko v liraudarn Jene ttkaxaj m i
v okolí jezera btIerkého koby
lek v straiUvéu mtoolstvt C-i&
obce vytáhly aby acbtfzpej&éko
nepřítel vyhubily Ačkoli tíoe
tisíc-a kobylek by to zahubcao a
nl plec© výsledek upokojtý
Stáři rostli O aři rodia
jott následujlci }tolohliié zprá
vy: Nejstarší jy navěaoa
200 al 100 let staréj jilmy ZX
let cypřiše Sši Ut třořma 44
let javor 47 It dři a 57I kt ka
lun t2 let r i trou ti plat
na 720 tet evdar K0 lot oM h
000 let taxu 220 let uamtho
vé stromy r Cahřjrzii odhadajl
e na 5000 let maji 37 ato x prd
měru a 450 stop výlky — (těfaia
ski víl ve Vídui ni at S30 atop)j
stromy Dracaena Draeo ©dhalaji
e na GXW let- Xejtarli a těchto
ftroma slil na ostrově Tenerffi a
byl r 1'W bouří vyvrácen roka
14ÍO měl 74 top t obejma Jed!
wcliinton-ké doak4ii věka
StKH let a výie
Velocřjdy ve vílce Jak o
vlaiskéma časopLsa "lulla Mili
tare" xo Somny píše zříztr by
ly mezi nejvylšííí vetiuUtvím a
plukovnfuil velitoUtTÍT:: pty
pomoci vrlo'dl Tytél přini
sejf již wškeré iprivy vojeaké
Galarate do Somny a Gelaec-y
a nazpět Pošta Volocijédovoí
zařídili bvlo -Htayskia £vaor-
Itoeey— ťlovii4l-#
-jr kilometrů za bodmo
Dle nařízeni velícího generála
obirl{ každi setnina jeden velo
cipéd Dle dosud Binéaých zku
šeností osvědčilo ae zařízeni toto
co nejlépe
£ Broušení noža srp3 ko
atd Zkušenost nirf div no [xui-
la lo se břitvy nejlíp a nejry
chleji nabrottsf když jo do vody
vložíme kteréž a asi 120 jji
vihy kyseliny eolnř noh sirkuvé
přidalo Za pal hodiny e pak
vyjmou otrou a po několika ho
dinách na kameni obtáhnou Ky
selinou se ti pravé ťro&leai nas
hradí t j ji se břitva na rvióm
povrcha svém stejně sejme a pak
není nic víc třeba nežli aby ae
obtáhla U j hladila !Vbré bři
tvy nože atd nikdy tím neutrpí
Špatnější so ro do ostH značně
zlepli pročež ao nyní dle té hol
národa i jiné ostré citrojotří
vaji Dělnici vloži je k torna cíli
na čas avéhn poledního odpočin
ka do svrchu udané kysvlé vody
a nsořÍ si nejenom pracné broo
lení nýbrl nJetři tél na oceli
protožo so tak méně vy 2 o re Prá
vě proto jest rád no aby ae po
dobně i kosy a srpy kalJodenne
při prácí brousily
% Vysvobodí ti koně a hořících
stájí Je známo jakobtilnoje
vyvěsti koně při takovémto ne%
šťastném případě neběť ae vlí ai
loa proti vyvedeni příčí A ple
ce je proti torna jednoduchý pro
středek na nějl ovlem nikdo ze
strachu a zmatku nepřipadá
Třeba ta jenom konS ostrojili ne
bo osedlatí — a dají e pak dobro
volně a bea obtíže ryvésti Po
dobného prostředku lze a2iti i
hovězího a jiného dobytka dle
toho při jaké příležitosti jest zvy
klý obyčejně vycházeli ze stáje
Špinavé sklo očistit nechce
ii se podati myti vodou lze sos
chou na prach roztlučenou {-otá
lí již ae tabale okna na Špinavé
straně posype a pak vodou po
kropí Kalí a toho povt!oa
rozetři po celá tabuli aecb ji
čtvrt hodiny na- skle pak vmi
vlněný kloc tli jím akta m omyj
% Z V i J a £jajf riva
vkxh rakcHzkcíi iiiaith hZ
tÁťSÍWIž Suj nwM- iSr
atasi zAkomy ohlvijr aa aW4
blaha ! Tak rcahodi H král
aivtentvov a kJ vři{ pilv t
jolM c nJL!laikl adjltYh ío
skývá dlíalkl a 11 Btit-4rl:
tUtt nUaTT pv:ka lH
jkl 4iee hy h} U dmi
lal ro aopriroti vš-h raka
kých síiiaki ÍHwaa V AW coi
stiKtriteUtTt Muun aa Jubr4
pvhfk ten pxoli%i a dlvuiil
v 4 xáportul rahodU 4 !
tím ta plbťin: IiHa-ll rv
soprivKol rakMkTh
tátak h vlčzal p xiXoaa Wit
ho jll dAkMukl dišufi a
ta lii atot á?ia pwlk d
"f '- k mi-t-slrluU v t
" dabrř bUtttl lok-Ho -Ál%
zaiixatL'
Tak ítJrlilítvt Alezrv
L% jiaak MttýJIi v£-t aiitr
tvow Dlvěraik ÍIaikl V
iřpiak podal k aě&ta rvkar a
o4dr2l odpověd kurii C4
pzxnita- a2-taatf !Lzho4aatÍ
rmistudrltohtva bylo plaýab
aaheai petv r-a al k4v
protes 1# bv rova-ivt p
zákona již katkeaa byla }%tt
— jak vjěrii lov% p raii — pn
to 2 iČrl sawýihtftjha pvúk
atita Bbrapsíaýa m jwvi
vadl aděhrat rovshd f rira tk-w
rkoa-křns stát a! a ctaa24u
stálit on aikUdaími zikay %
ohledy na cWl blaW w -rovtďfi!—
VJkUli k tt
aejhlavaljlima vlidaijaa tr
zajUtl aai tfl }-Us-fe{ t%ř
pojotk aurX 1 tw i v l-t(i-ckýth
ktazUh zhroaili
PrcvcUsi pícnin SUta
Neiraska
N I !áUto£vh v!h v p-T-atím
l áttBv —etlmim a Čtrii=!a
obvode itaptel-kím t rvprv
tativtf dčtrut Nctr-y
A?ia ista%a ita Ntry xva
řixaj ak v guTeaíř ypl by
ka TVpiaěaf pjri4iti míl v
kterM i-a ik oakodár&tl mti m
Va jm hdrl-t il%if ai
doiařoí a Bprá4jěai ahadl zi
tcH ayaěj-tW zAteasfe&rtt'"
v vbvodth prvtíta pitiía -l-mai
a čtr&iťtJm a v 4 řad
tuR v pisřm catiMrK'íik th
Ja ij ki4vifit skal iWala
Mt lvll Vrkt a aw %
prvtum %itvta a sJa4 jj-t
piieUkei cbvdo a jsils m m
toriclaioa wbrola {o aiurti T P
Chapniata v čtrnácti- zasCije
tebikěrq ibvol-4
ťatJ 4! zařlzeai atavj tá
ta N"tria a ar4 aai tlawa Ji
"slj tatr pivraér til N
braka baí aby 4a# lí řň
aa l7 t t Jehle Odbita a ai-
teeh kd # oby š+ikI UiU
ai v4by h j U %U V
za 4cUa "
k _ai aatpra a
Křutra ka nswat a{raa
daěaých taUt Imh aft-B S h
K dot ěokeai %aol vtastaorac
aě Í4et tato pudopai a a kal
liloiiti wiaHi fvCof tia
b racka dna arpaa lTS
SILASGAIIBEI
aa icavenéra
BRCNNO TZSCUUCK
tajsraaatk atáia
Da Sa!Ine Ccuaty Neb
UrpaUikiaki iVaatai k-
veara v SIa# CaaTv had Jr
lina v Vvrt !laa v Plaaat
UUl v středa da 11 aiřt l7i
vil ho-i dp za přcčtaM an
OOvábi &ilodu:kkh áíadaiko
Coaatat koaaiaala pru prvni
distrikt
Coantaiho kottua2e pro druhý
distrikt na itNloha2 o av íLt
tertuioa
Prvlt sottdVe
Cnatatao aolo
Coatatha kWrka
Coaataiha poklad aika
§eri£a
tíauataíhox inloaýra
£k4bílo avperiate&deaU
Csroara
Taktll za tčiao volby %
lerlta do rpabhkitkki atitai
koare&o a & dk--itl d-j Jimk-
tai konveere
Ydlby dvlegitS d tít- koas
veaeei bfío odbýviay t# ilxk
prsii-IT obycojaývh aaiferk
kd TolJ- a odbývají ra čtvrtek
daa 9 zált I75 v 4 koJ aslo-
ledae
K K SíeGiatic)
J S Bnkam v výbor
J W FowKcr S
ozr:
ky — vta utuiwtMKtk
jr a— hhm m mmKfměm taH a
ay !§ a cm r aa c
taa ítmm Xmw Xm% fn ia rJa-
iA ttittr-:H m ajra ammtm
fOv iUjajmé ba a-iaw
UZT7 70PJI iiiiBtnni
rřa — t- 'tiíi I SV taraaa aítw-
aa iMnk s m %&
at
a
í YÍleC2Í
Tarki
1 itsi !1-mlz ?ta ! wm2 ka
lrt rá2v- il kwMk-a e fjs
fazk4 4-v jí3Í3-í- m kitrZl
trii- Ai i-Í
bra 4Mt iiaíva a iT j-ofctStt "
ci 2 1 bemi u 4% 'v 4k 1
v ♦ 1 t a21 — ťaltó i
Jaíít CrtM ll-a m-
Lut a-b4tf kt-M4 - í '
kl tiwi malí ri i ty
koM í C 11 aw 4f% t
poLa ui 2lv -rvjijfc j
iě± ie -T trmi
V l- L b r i 4 í r± a '
2 plky rik uy fUk jia-it X-í
taWj a t rlaa U í airiiaik 2
11 b:řtii 4 vii-iy a 15 mli
a - zikefaikX V i vilky i
a2i m powiau iraaa čitaíwi}
€ilin aiall jjCikl draUal
{2L tvV) li baiera laiíya!
iiWřwkla píkli
kvpaikl 5rtk ČíU ie t2rn
vht r aaal 1 p34 i ti i oi ?- ni
tjuv xmv ixv aai ittA
ly N1 v píifada aaati al f
povvUU jVš:ě ihii ail kwi'
lív ataa ajaaira' arai-!
4 dl aawaa kaJt Kxtl l
I ata- i
vy aaaMf-iL#% % ain-ísA
-lil pak 2t2 Uay
-iaa Cjaaask a j
45w TtU a UitfcV?
ael "kadiřjifc4aiaifci J-
kii viirČafa fwtKK
kiUÍ U~Íy í-m C-rai
Ura
řhi # a ki2a4aak j
li l O v
ta a% j--s tUnití i
t
tUkekjea w ~a--i
Tta a-i lvii aíuica f
v r traa-vzÚ a 4t liJL I
KiíaiaříiU?
7lfí aiUkv %?JvM kiraav J
12K1 ds%k£ krm v a r? --í
twtMI tví by tÍ: Ja 7 j
': -Za a a- 1 h I
—
a W hř a i wW í
ti t k Vi -ai(xia th mxídX V-1
ui i' Vli
v kt la li r Ktr-
aailÁa apiK-ÍHu
aall 27 dy
aJras kraj CkraXaKk koli )
j a lidi ki aat 4- by a
aioa vědtfi a takat ums rpriia pol
adrwoa
A at-a K hik
l iX Nat Soaadwra C- NÍfc
%í+li& tmi riwis aut ttz9
rtuta: mjm t Jvu a a_ao a
a iarda d 2X čsnrea l7í
5Irt líý 0 ZK traa tT
Illíaoís
Ta Jirák a 2 iaora 17
Ohi
m Ňada h- 34 Usiaa l%7
M ary laad
Jm S-tt Ztt %hhaa l-Zi
Aat Knra~ia k 2J ťj- l7Í
Jo# Matějka
31 te k i iaa
Jaa AiiaMrk 4s Zí) ř&a l-Ti
M itiot ri
La I Mkh%ok vLj l%7
MC e c h ú v 0 o ra o
a
% % T ti X 1 X J k k
tWn aa pmm
1m 7tMad
OM au a
saialy a avěrai listy
a 4 Kmxr Cmn aa
SK M a WX W aa
C:í7i a prý tr:t:!i
t táaj
LlSTCt a L O D I
—
s
a a i iy a
a am a m % ( m tmt a
aaii mm fc — mra
aa t~a
&aÍaSlMt£aJUat
i a iwrt a- aa
X íiar- — aw
TrŽ2i
X mthitz 4a 2j4 r
I
L f1!' plkv4i
f
t S T Á 1 fi
C ÍOJ 4 2_
-t22J
V s r-2i i i
-12y
1171
I S 1 M
r s s
psy Sitač
Taaawe 3t V CVnM
Ta a it}
N Car zwé 11
r aur 3
k piay 1 leaalZat
Wc-ura CaÍKi g t
iao ys %l y
X I CWraI V
__u
lA%:'ít Cca:
NvrJS wmbrrm
1-- k la4 „
1
t a
i_
a v a zt%í
l 'aj4 tVairv
Trii plsilsaj4
ťUXCJLGOk
tvcvars atka ? k
atacltiaiav:
J l
#t a— Jí
te ~ —1-
— jsdi 23
- —
NEW TO KS
Tu jarkaJ U L2S
aattai rrai lU
ajt
t ai{J4 Jtcrrtai ltt—
i KZtiírw— ajjtti fiX
{ — ilLzaS:
! _
ra — 121
&Axa — tlJo
Blitu pUM:
& OisLail Texaa
X Trk 12 14) 14
X 1 ríaaja 13 11 % 1
n — ii n4
Saa Fraavjl 1 ]
tavaajsí l i arra
(1 prai plau" L£ £uhe
atrl a kaj i fo0O 1 a [ilcj j
2i evatl I 4 lf+y jw 2e)
M 2 ta" r7-t
jar ta LJa5JL__ ItkTJi
VL kalr%lÍ5a2lLlIi
Kakah TVt
tSac l& aawkllia
UailaltríoaAaw
74
7H
Pa-aJLa sv I X arpc
Plea aura X LS aJL 7J
iLto -2- IŤů-iíí
Jwm „ 7i„ SsV— XiO
tHe- 7 „ 2-54-24C
2WaU a4 si Li j 4a USJ
l Lh k3ziaa 2:é 2s— 2! kr
w?S4a 2S— J3 krf
Kf %! L75 — 2U
l Ukr ztůa JO— TV kr
TtiywaL líiL23
i
i ar- rVa-i
i a
i ťrk tiaauiřaa r4ik aai pasa
J PaSH čijVa al doa- 21
Vítiyva píáMíTick paruiWaiL
i KoK-eaa-laiaa k r fřraaia viak
I Maiat & arV
i'V- a ttinmíi k
k 1 aví aa vkJJ raT kasUkwwařaí
vm i ravafM arrveoia
j
i j
Wk Jjtkl jl ayaf
i iinava a £il"ia fw rr--
í La Ciaahrsa tlv'1— - r - -TU
t~i0lb F"' ~
I IHi
1UI
---12lÍ
1C
-il
řu 12 i X i t}- t— sic
j -i- — i— — rU2i
j Pile-aki f LI
SO — Jí
KLtík QIlrrt r— c -
aryvU%ttrrL' r"
íař tC™aL_i ť ''"
v r-i C
1' -- -