Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 24, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P(ÍD¥1((D¥
í
T " denník politicky pouony a zabatnt
i
J
1
1
' ř ji
"í t'
t V
X
Y V "
í "V
v 4
%
x
1
-
' 4
i
v
4
! i
v
Sk
V
1
1
j'
v-
MjiKel: EDWARD ROSEWATER
ročník
Svatá váika JihcslovanQ
Počátkem čcrence rozlehlo se
květem Viilúni červoločivé moci
turecké v 1 ropě že ti ničemní
pi klotariíiív HcrccgovinS jsou
jeUS lak hluboko u vzdělaností
že ani neuznávají potřebu platili
svitnu bohem jn danému panov-
ríkn ]ovinné dane 20 se několik
aně loe několik
bouřilo pozvedlo
třih irl tiiii vz
- v' r rti tLtrn-m ture
á -
ik)iit úřadům — alo slavná sultán-
kkk vlaia 2e jlia vJesala— 2e jo
"juia pořádku že jim zahnala
chuť ku vzpouře atd atd Dne
13 íervence už prf je v Hercego
vině opit ticho a pokoj docílen
Nž uaatojtc ono to -jda
via jírakor Jiholovanó uti
ZCv
Kovám poa Ktintoa mrecnoa nur jsem ze ct iKovy vynos oina-i ai r ilířjCt j0 s0 fcraj ten brzy 1 eple
nc2 pi po tolik ul let nernohle fl na kostkový } ard a00 cv t joslí
nikdy vzchopili a pojiti se svor- centy na jednu jiánev
ne proti nej iítcli fivému a utla- j Eadoucí bohatví Černyvl Ih r j O větro-í wc-cit Donaldsonu
riatei: konť-o5 mx-hopili nul- arci muže se hledali v velí luh i 1 a Ciilmwoodovi kíeíi mÍDmčkico
1 or
Irdy národní" a svor-
noMi" a hic! stoji dnes Herco-j-ivii
Srloví Chorvati Dalrca
tínci a Černcihorvi Řekové Slo
vinci a ostatní jižní kmenové v
poli proti pi emoci turecké a bájí
vi práva přirozená proti utlaJos
vateli Turku s narazením svých
život3 a jiiiJní svóho — "a2 do
třeh Lrdel a tatkS ! Do 15 srp
ta swdeno několik potjeek a 3
vřtíi bitvy a ovž ly Torci byli
biti jako ih- a Slované vítězí
Don o dn přináší telegiaf fod-la-rký
zvírstí o úfpěchu jejich o
řvorno-ti a Kpojítoftti všech kme
nů proti jed:iétru nepříteli a
tent y nepřítel temuže odvážit! se
aii vystoupiti rozhodné proti j mnohé z třehto bylin rostou a 7-
ntm a petrestati — potříti je ! ' zrávají A5 tedy nebude létodo
Ci na-ta!aužkore3nedobakdy sm dlouhé pro uzrání kukuřice
Jiho-dované i-něji dobyii si své ove ječmen len chmel a zemca
svob ly dávno želané ? Či blí2f'ía jorosíoa tu vy ví ně DešťS
se poraVni a vyhození 1 Eiropy jesl stúle hojnosť a málo kteý
svtTepé turecké ? č'i blíží se den rn"ne bez pršky arci jen Jeh
ož ten kýžený ía- kdy z porobi ké trrajťfí třeha jen několik mí
jilíCsVvafikí h mají stáli se kr- - not a těžkých delťú jesi ta má
ví I rjuí prolitou znovu vzkříe-! než bouřek jet mnoho a víude
ni a p kre-1'rii lidé obíar?é kle ra návrších nalezne! stromy roz
!í by o l jakživa svobo Jy mil ov I jizvené bleskem Povýž-jní nad
tií a ukázalí světu co mořem dodává krajině chladu a
dovede Slovan Či probudili e zdravosti kdežto tíiké rc-sy a Ja
ti u'vimj zesnulí hrdinoS jlbo- sté vláhy jKkryvají celý kraj
!ovaií::í jictž duchové žili už 1 k~ánýra koberrem vžly íer
jen v písních národních f Kéž se sivýra a ztleným
1 # - v m
s !! rak nastává roznoana i
ba
i
před J
doa pru Slovany všechny ba
pro ce!-sj i"vr i'i3
TA j ko araerlcké o#ady před
1 1-ty byly k válce c samostat
io-ť doiBcer-y iíciay tnou lako-
ti 2e saa jii os ovanu konečné
Itži V iur mccriostl jinýíh
Fran ie A r
Hakou-ko KJ-
1 t t„ i t t
a tivrrj:í řkutek jejich svo- jest oUanSm k usazování veb ?á- 1 - - t„ neŠttim v nynější době an ly ic"JauOÍI1 so záhonem :~ T ! v " ftei"tT lra laka lf % t x Vír r ~ —
bolvvloířenidaniuk i Ji- i dooef a to nejen proto že nalézá ifbent Io otomaikou řiSÍ a pohro - b-nn j f ta - tl akchk přw alej kuri by t ' VJ' !U
hosíovlp:!! klestit! sidrá- -e něm vehké lhaství dmLÍ ícrlnnen a děkupřítom ín iiU R"T ™T i "n oble je ke-- 8ÍIttiA rUim Uotr íkr - STLOCl
ha ku mosiatnosti Kéi ho kovu ale což vfcC platf 7e t hopo a'° 7f é ť' f USj U t
pnklrti: ji Uk daleko jako to jest schopný vzdělávání rolnické- :'XJ0 vřli io jde přímo do rý Llcdá shodili se sebe nesnesi- onem chráněny pokvetea Smjwmaeum ™r } dlm Z„lf d:xkCllQ aíÍ0 illVCS T Ix-t IL LSi-l
o'ÍMlirnkáé hof a Ie tadil nebude zlatokopem ! ncws_v H Ilerr známý aho- tclní J010 jj V Jae' onví 'e III opi c "o-Ve Lal Vrh TélulřťU U K lH - ícri t-KJu-O
Avšak tu resmíme zalomenou- tamním tak zle o rotřvbv životní i i„Q „!s ii i?niil K 1 ~ ' jva P n5" I kaížeíkv kteri badj velmi liři- li ' í í"? !kck
mKiia roznouoí— -u vueoa
VSU ' (' Koiif iiťin jcjicu určeni
a píij-ie-ii k tornu lož dočekáme
s co rievklH j řediliní celé ma-1
py cvt[-k6
Passko Itakousiko a Německo
jou dohodnuty již ai o děleni té
koíisli!iiez!sebe Čí rni snad 6ů
ukulc?iiti děsný pro cekou vlasť
naši plán Bismarkr a Andráíi
ho dle kterého Kakousko má ob
drží ti země jihoslovanské za něž
—f vx 1~ A -
posto vwu veeny Itakou-
sko Ty rolsko Korulánsko a
blyrko Iíu-#ku pak Hali kdež
to Pusko zabere si Kecko s Čeř
„i roztiřeno pocelémjihu amu -
2c sm !e rati se valkoa jhos'o-
Li Ir„ll TnrKln lo V
„V rv v- —
dle váikou evropskou
ČERNÉ HORY
l ŘUDNÍ ZPIlXVA PilOFJEN-NKY-1IO
který vládoa byl vyslán ku pro
zkoumání zlatonosných hor těcl
dolla do Washingtonu a zni asi
následovní
nym moreta a popusu za 10 SřOLKOVÝ ™ ~ sfli New ř% l i a ""í6 e sa'OI! vyna-cn rítHj K istem byla vysUvěna v
mt}rJkyVrtb a robili a drahý den ili pekni Uetmold ve WestGlskua dne 1C
Nejlhiši budoucnost ni o tom fAfctá_l cq „jjit-jjj ft aby pobočné do kostela to odmodlt bvb odi akoa u přítomnost! tíaa-
pooči ne"Kí ioi!avení zakiitosti ' Salonista yl v domě sám se že-i v-íím írtí 1p7I íí tnm
' I ueind opalření by co neivyVodi „ _ ie v uma jenz urzet iri tom
jihoslovanské _est důležité a rf ' nou a nemohl se funím tem nbra- riitnu í?
J ' nejí byla zsmezena piležutost ku „ itraikoo tec
v - II 11 ] Bfl _
vJxi™finMia4ínnB-JobT spolková vláda by
1? července polál jsem stručný
našli i výsledku svého bádáni
blil Harney-s Peak Od té doby
ahvchon tím dříve ko ry prozkoo
mali rozdělil jsem průvod svfij
n dvě řá-tí p Newton lei od
Frcrth Crcek jižní so svými a já
severně se svými zlatokopy' zku
icnýmt Nalez! jsem hojnoef
zlap v písku o potokS Spring a
IHpi J oJ teineiiiliě jich až dolS
a bedlivé zkeumánt nás přesvíds
llÍ9i }} níelř z if zv láltí sUrsí
nc5 tolik zlata Jo obratná "vy
děláváni jeho za pomoci malého
kapitálo a dolře vyplatí- Na
C:!tl jtst pH ruce hojaoaí vody
aIU zí
I n-ú ie"lě jeJoou tolik AČkVi
j 'c iska zlata nejsou tal: oohaiá
tak daleko rozsáhlá jako v Cali-
fornii na přiklad je ta přece dra-
j hého toho kovu dosti ku vzděiá-
ní a otevření tohoto kraje a o
statní ul doplní putování dobyt-
ka a rolnictví Množství zralých
kovkonS třináieli tni řasto roz-
icn$ kameny na ukázku a nak-
aljom mezi nimi uinoho železa
Ule žádná olovo ani stříbro neb
I tnir l lo mnn vT-ArnřiJíi h
I j
jiných kaincnS jako tuhu řerný
turmalín t užove granáty saoro -a obrany v Kenton vydal
lity a jine 17 Spnng Creeku nc r0 ni ZDrane haíni Min jon
chal jsem kopati na jednom mwiS 1 4řII tjoSlv zbraně do Beiucn a !
a za deset hodin vydobyl íevSClI„„a 60 ihned ctov!la co Scri-
zlata pít osmin nrce v cenž ai
$1560 Pře J tím tu vojí n doby -
li nejméně 2 unce zlata Nakzl
úrodnosti v krásné trávě klen''
po (clé krajině se zelená
Co se týká přikropti zimy a nt
bez peří vy mrz nutí oeni mohu j
soudili je prozkoumáním ro-il'f
s' va zdejšího kde ve výši od OÓCO
dol lCOd nad mořem údolí j-u
] torot)á jvknými duy jilmy
břízami osykami a ořcíím a kvě
tiny znamenitěji jsou íígrová li 1
e vírginský slíz a jedovatý b' ?
iťan Místy jela veKké hojno
pleného víns lnu chmele ovs1
bílých malip Terných a ív cný' h
rybÍAÍ jahod srstek lír a íf'
z čehož soudím že krajina tato
není nic studenější nežli ona v j
litině neb Xew Hampshire kde
l Jenney
Jeoney
Konečně ledy přestanou hádky
a háuání o Černých Horách a
jen najisto iKaveno od osoby
úiedně vyslané Mhopné pravého
úsudku a kletá dovedla si zaopa
třili víceky doklady že kraj ten
úsudku a kletá dovedla si zaopa
jako v dalekých poutilch zlao-
dolních ve státech tichomořskýcb
Jedná ee jen o to abv krai ten
'Vll I)' „s
vuium j i vaiuicui ne- t
j kam jinam
To arci pjj lo těiko avšak ná
j tlak na vládu jest už příliš vcli=
než aby váhala nýorž bude
muset uinit vlo možného aby
jellě l-'oa krtj ten by l otevreu
osadaíkPn bílvm
jsro-y-z-jNnsr
A 21 ERIKA
kJeTki Jolili ou drá(řnou
mHJ vyhlíží ja
' J fj
ikor rocnažeiri a Žádný nesmi
vejití do klece druhého tak že
když by se něco ztratilo na rně-
Koy y C™ xiraiuo n -ne- i jednati 0 0tázká(h: dili se docí
zícbm5že se ihned udati kdotoli(í mU& takov4 kter4 fc
_:_:! í J
učinil
KcbinskI lod" naložena zbrojí
a náboji onikla z amerikánskébo
přistává rn týden co2'budí hor-
kou krev ŠpanělSm r New Yorku
a Washingtonu kteří přiCíťijí
vládí neopatrnost neb spoluvín-
býti jeho Ipiclcm a pochopem
Když ona učiní vleobecnS svou
povinnost jako ku každému jiné
mu národu dohlížejí" Jvubcc ahy
nevypravovaly se válečné lodě z
přístavů našich učinila došli ix-
tra práci Španělsko si nezaslouží
lo ano spise by zasloužilo
by Amerika pomohla konečně
podvrátili mocnost od ni2 uiku
slla tolik nešelrností
ÍittiM(si sro£EísosTi ve stá-
ta Mlsouti jHčaly so oesvářiti o
grol výdělku z dovoz í z Kansus
a jedna přes druhou slevovala
ron svých až to bylo směšné Než
r : 'rval boj ten dlouho Po t is
w 1
le čti a nouze i železo láme—
srau
tni y so a usnesly se o stejní n
enuíku dovozu z Chicago na zá
ten
pad a ze St Louis na východ
V jižní časti íllisois rozmohlo
bo v io!cdnt dt by zlotrile rpba-
clv e ncUe řlovku JUi kraii -
narri v bezneři života Tajnó ro -
Kfl5i„ a nV-U
Williumson lYanklin a Jaekson
a 50 ozbrojených loírfi toulá 6e
kra-ínou Jlnt Joby a v-aždí
_ ř - f vx UnH:i'ane lvwi-o
jQUpi J4 Jtrtlll M ii
' t'ovoii rraYCrn(r evo
občanfi
lili KVflllt! B
fovo rOSHO a T úterý u2 se svc
! Jla rrvuí llUvJI) yn n!2jJeai
-Lita nět iich raněno Jcht
oupní v balonu z Chicago
zprávy bezpečné a sice o jich
snrti IJyiate totiž na'ezena
firt vola (I rimwoodova na východ
ním břeh 4 jezva Mich"gan při
níž by'y hodinky řeěz zlaý
oúřv zápky Giimwooda a pu
klý uiícůjv na zacbránenf života
ve vodě Die vleho překvapila
oba vojivce náhlá louře nad
iCicvm a strhnuvši je do vody
utopila je Mrivola frimvrooda
h la dovedena do Chicagc a po
taivole oiaid-íOiia ee jeitS piv í
jErráCio DWis byl pozván
í nedávno od hospodářského spol
ku v Rochford 111 aby při tam
ní výstavě léto" ní držel prednás-i
ku a ii:ví iozviní Jak mihí se i
t rozne 'o ras:jo v Kocktorda
V U I
okolí vel í é vzbouření S{
Spolek
vojínu íiuí- en ťsnes se -le to t
S
to iHzk? cbinS dobrých kdvl
se takový artiirádee a zbabělec i
pozve" a ro'n: vooit protivi'o J
e 'omp jelikož prý JeiT Davi-i '
nero-iioí o-podá-síí a proto žo í
je to jea iiHkp'a c 1-ozvali j j
B?m co rv- "crioe řečníka hOípo KlvwJt'"u oitazcne pr- 01 -cm
dářílého Násleťkem toho rzal ' 'ak-i xdtábá se yoko i-es-n to o v yiuiiy poCbórVa jni
JeT slib svSjrpět a zdvořile od konali- Povstání rozvřo se ul j„rkánka noSlého PnI avřal
)Hvidár že nepřijede ía ílver mil-Turecké voj- - „ pfi2ov4ho iřcTft
—
T í 1 í odbj vány ve vý-
cit ' T aessee dne 13 !Na '
o4 T Uessce dne 13 Ní
w &0 0 a SC(!o ea a doi-e
kn podívání se m
n1:J%ké 0 di!a kaU éibcníw
na
HHíniCO
z-" ma'a mvsle vccu a ovoce na
víďmelo býti výstrahou
své manželky která mu bráni?a í
iKUovoicneoocovausyiasini oce
rou I on prohlásil se za neví'
ného a čistého a těšil se na rado-
ajské po své m -Černíků tniis
A niniáS Honeycuít zavraždil 1
svého pěstouna pro peníze a nas
lez! pouze -ou loi' w rozuíPí
žo 1 i též jako předeSÍÍ lotři nc
vil ien
TEV!rn_xťiRt a kostelíčka!!
počíi ?jí sí už rablácky kde se
j 10 totiž podařili mSž j
nedávno usadil se v takovém po-
(2ném hnízlě jistý 6alonita a to
pobouřilo vodnatou krev jejich
iak divoce že se zhlukli d5m ce-
lý vytloukli vlečko nářadí ná
ti a začal obchod znovu
YDe co-r budo so odbjvati
konvent celenjelcá tento týden
svolaná od M W Fielda a bude
vkládala veškerý obchod země v
ruce bankerS pcnězotněncS a
b[eklant— -dá li se docílili spS-
sob aby id k"2dý i méně majet-
J ný občan mr hl ukládali své pení
za v obecných úpisech které jsou
dosud přístupné hoháčfiro — pro
tiveni se proti nynější dani z ta
báku v listech a % jiných domá
cích plodin— zrulenC celé sousta
vy vnitřních dani a zavedeni vy
držování vlády pouze % dSchoda
c-olních na zahraničné výrobkyi
— zrnient veškeré meny vydané?
bankr 'a navráceni se ku lediné j
! měnS vládou vydávané k užitkn
' lidn— ru5ení zákona přijatého '
vietn J011 C Webb oběšen " ~ - — " WJi intři-Ai Kll - ť — 7
11 ledna lí '71 7Vnnl ustano { 1 Atstralie) Čítá více obyvatel
ven den zavedení tvrdé měny— j ela r'eiU Rassko líakousko a Jlfrf
Řečníci při sjaado tom bndoo: meck0 dohromady- Tyto Čítají
Kclky z Pa fíordon z Ca Bn- "PoIcínS 223000000 onano ale
chanan z Ind Carpenter z Wi I ílta ™m ty ob?T
a llorton z III ' I
GrvfcMíi KiaawonD lowa
wiajivfivai rej tonoto stito
iíluvil o tem-
t A 1 C
te:i v Je íofre
OMAHA
z vidění tvrdá měny Tvrdil oj
? zavedení ztleiiákil bylo opalře-t
! nin za doby válečné a když ed'
válka přestala že přestátá i po-
třeba hadrS a žo dlužno vrátili
I na si„
! PaUcM A VtlE Spoj Státu ob-
J náSel za rok konfící so dno 50
i frrn 1ST5 Ink ilftdnie
a) Př í j my
j eír~1P-7o
£uy ~! M 9 J-ilC
Z% veřejné pozem
A rSzn pnuneníS
Celkem $2S80000i0
l) Vydán
Xa 6právu civ:lní $ 71070702
odbor vlády " 1 11206 'á
' námořnictvo 219 7610
" Indiáry a penso "3780373
u ú'oky národního
duhú 10300251
Celkem
S27-i62C3C0
Ze starého svéta
Kakouká vláda nabídla soÍP041 Paií Skatky s dotHníty
Turecku io zsi pomoci ostatních
velmocí evropských bude hleuřt
usmířila ujokojit povstalé ller
cigovce pakli totiž Turecko se
zaváže že předsevezmo opiavy u
vládě slovanských tech zemí
Xi turecká porl 1 odmítla ta nas
bídnatí — že prý si to sama spraví
Earlfté jsou obležení v nej-
pevnější ze svých pevnosl ř -
de Urgel a nemohou se vyprosti
li Učinili výpad minul pálka
„1 t 1: _ií_:
Y Rusku tn:nulý lýdea bviy
cj!T velké poháry které s ravi-
w - -
_ V 1
thov Kiznar a Zanziuje skott) '
J J
2500 tureckého voj ka pl-
'tálo v Kleku a mají odebvbti co '
d Mosíaru Jelikož r'c cta
vede samými slujetni a prSsmyky
t : i„t ř
tco v Areuini ucinuo vypuunyo
r!e se Ikodou zahnáno zpef Po
vsalci pří lom spálili někok ve
snic — Z Dalmácie při Jal o e k
povstalcům JG000 mužy
Londýnské "Time" piJl o
hercegovskéra povstání: "Sordi
na anglicka ua IckIi se svou rodi-
"ou aua iou její vrazila 0 jtní:
j menší a potopila ji na místě tak-
že se a ní utop'lo ětvero osob nic
zí uimi2jedia paní--Či r ají iy
korunované olavy nějaký patent '
na sxuj život žo vy váznou když
nelu ustanoven' už vyda'i sora
cesto do Anglio za tím úíclfc1
V Indii rozvodnila se řeka
liavady a nadělala ohromných
kod v ol esa Prome
obrovská eocha Arminia čili
1Ieřn ktCfý lDÍM armá(io
říraakbo vojevůdce Yarona 9 let
Zasedání církevního sněmu
starokitoiíka v Bonnu ukončilo
se dne 17- Arcibiskup Likurgzc
bre akoa! DolUngerov za cír-
Ke v pravoslavnou a piskup an
ford z Gibraltaru za církev pros
tesiantskou za dobrý úspěch při
jednaní ys'ovih se žo církve
-
všecky Fpojí se co nejdříve v jc 1
Z ViJfeš dochází zpráva io
v - ri iii - x 1-
Bosna a Chorvátsko přidaly se
ko povstalcům že mnoho ture
ckých velmožů jest porubáno a
že mnoho mlet stojí v plamenech
Vojenské velitelství v Beilis
ně pozvalo gen Meigso od armá
dy Soustátí by byl přítomen co
f host při vojenských cvičeních v
' 6i„t- „fř a-u
rakouský list jeden rypočí-
1 ta žo Britická říle (so vlcmí o-
!aJami J A?or" Asif Africe
HaJl VcgeUblo Sicilian Hair
J lesem co nejvtee
r±jr% - n ri- iikiriKf-ii ?mrci a v 1 - a iiri iiv:i:r tma m£k£s" vtz #
7Ííením' a Prodává se ve víech
j
Předplatné rožnž $2?0 i s ic":cvni
NEB DNE 24
V Los Angelen Cal )ah se
í pěsiovati banány s dobrým úspě-
f ňom a ii:i!r-i 2 na hrtv
1 w " f ísu„i
j _ " ™ '
_alt n
V"
! V PoVMiceTi Ibyl od-
voiin třmh(
'enení zákon Lehem
'
sUtní konstablové
111CGU zabavh lhovňrníkúm mnoho su-j fl y j odbývala e prr-10!llly-řdusibínami
a %ny Teďje í n{ výsUra kos a kat ú
'museli vrátili vJak hrSzo hr5 1 _ r
zoucí! Sudy byly na polo práz nlite?ných třebto zvířat i roíto
dné a la'ivo s vínem též vetSinou 4 Třka 3Jj a u eJu kdli kUr
vyprázdněné A konitablov3 d0tudcnnS 6 kTart5 mta
oniao j" zvo oni z lecti tiej přís
nějších tempentlářU eď je aa- í
lonsté bPdou řalovat pro krádež
_ '
[ jcuiuici i usáno viauy ccsu
je po jižních státech aby naučiil
e znáti pěsíovácí a zacházení s
I 'lnou nebotf chce Pussko za-
j yésti isiovánf bav'iy v Trrkes-
hnu
Croadwav v Xcw Yorku nc-a
MalíMnwii MUV íl
ním a kdykoli spatřil známého
některého kynul mu t55e by Sel
za nfra A tak Němec z nenadání
zahnuv za roh shledal 2e za níra
krátí řada mnžu v husím pocho
dí' U lei a co jo to be ? Co
s čeríi za ranou vedou he? ZaI
mně máte he !"— Pane" odno
"Jal Jarv?s viděli jsme vá sax
woínéhi kráče í ku hrobu s ?k
Yíkou rtieho nemluvněte a chě
jsne j"okáza!i mu noední ú-
x- „ - -
„_-„ 1 - w " 1
- - v -
tomstock a J A Bisíow feno
ve souu ono vza" m m nuie
i„ „ t
dva policisty s sebou a p:oťoa-
rali mnoho salonS a kněhloe--
iví zabavili ai 200 nerudných
obni#a a fotografii a zat! ' ieh
m iiele kteíí jsou postaveni pod -
zá nky $00 do S15u0 a badou 1
:
JI Se na or Sharou v Han Vran-
f o 11 1 srhu a siuí i Číáimy
f dva se zamilován vuilisea
oli odJáfi- v metodistickém
cnramu un mel na oí é -vlev :
jodíé mody 'mel"ká(i4-é a ona j
poa e iody rarot í Cnské
uco PO 8TO manželku Ta za-
tt'ua " na pomoc j
yn piíhl
z-5'řel l latu na místě Dosnd r
byl rateen
J "
! V Piitsfteld Mas káže je
ttí meto listt 2o v nebi budou
zrovna tolik truhlu mezi muži a
ženami jako zda na zemi
j Ture-ký Sdtán počal stavěli
prví I železnici v Cařihrada do
BadaJu
Výbor výstavy stoleté ve j
n4mu TysKrovateli z Tlapka a r
Iia!ío místo vo%ýsÍavžpoiSva4i
vlády rnsská a italská neuznává
jí iV'odn5 mezinárodní nalí výsta
vo II Francie neustále udržuje jed
nu loti" v Ajaccio o ííima pro pa
peže kdyby cf těl jí upotřebit! k
útěku z Říma
jl Portugalec jeden vynalez! ho
dobní stroj so 32 sklenicemi na
němž možno hráli ty nejlepSí hu
dební skladby Nazval nástroj
ten "kopofon"
" r : - ' _
i Pise z Berlína ie2 nežívá "mě
stem ukradených miliard" 2e na-
leza Io iSernci pravS ao prohum
i j{ E0 sladkých 6d5 svýchonkra-
aenycn r ranču penezieu iecn
pět miliard že osvědčilo ře býlí
holkými pilnlkamijktcré vymerco
valy ze zemí vše co tu tylo do
brého jádro a zrno a teďio zbý
vají NcmcSm na živobytí jen ple
y a lupiny
V Rock Wharf Va jistý řer
noch Jíme mě! v opatrováni
# 1 r v 1 m
vzácného koní jeho! velice tni j
iovait on- a ním ro stajt p„n5
ošetřoval Nedávno kDo poko-
dii se znační při jfzdí a musel
býti zabit Přivedli jej na bjh
střelili že spadl mrter do vodv
Černoch zvolal žo jeho smrt ne- f
přežije a skočiv ta ním do vody
utopil se
1! U Paříže rodina Iíetlr mílu
' 6 rokft starřho hlape jenž od
j h j vcjj v y
7ai":ou
SRPNA 1875
kdo byl držAn zlý pe na řetězu
1 vo'alo na pa Tome tbeS
n-nS sežral?' Pe eatríol a? aai
(o nehna Clapec tu' kin "
nek řka: "Tome iro tuoe se-
f ns _ :i A u
LÍTT ™ "Llv
- " " ' r~
ivupp'i caym caiapcv
zubr za rameno a blbr íej bvl
roxtrhal kdyby sou-wJ to vid-
t{ nebyl vyskoí il oknem a cLlap-
co zachránil
jj Ph Gray poíili t Ion !ýa-
] 1
na vet5 '000 hdí v ii a 2e
se
za
minulých pit lei utopíio poae
BriianS ve veeh ddetb světa
rovné 2113
Pailí vvkoaá se njtíoe lite
ráni práce teď pro dvaďa Rloř
celá Taf 2 tetf lije jen pro diva
! pro bere a herečky
juni Al-e paBBje Bati
ntoioi na-i
' ' " '
lrťkop Iln" a
81 bo'np U~htx "T
irtdcíui i
VVí i-
néhoslátn Oran-e a TranvalB
Stiy ty bodají se cpliá úmr' j
Angle rova 1 zachovsjUvoa
Ken va s utounymt u-ry
1} Yík fcuwy Jistý rad!ený y
llZl t-hová po S0 rok 2 huu
k rá plémě své na S0 ke3 rez
plemenila nyn! v?ak ra %!-Ie'~-t
to!ko sví rara-oky
prováži thovára j-osr q vy%lai
bě té zx tm ú'elem aby ve lěh
se jak vj okéhi díki se těká
Má se obyíejně za Ze hua o
i v a 8 rol 3 se dožije
jj V "milého áerka t£no iV
zena by 'a jv-rra nd'ira i 7ix Bre
mer strCIica- otravei Pjitf t
-pomiřli Íer tal a ten ji k !ékař
I'0'"" eJ'
ívřJ"í 1 0
aven barveném ho
J pouui" arseniku Mimo to ta-
t u-art 49 jea z iote rJ
t í : 1 ti
pint i Mitka rouny zem! la I
na t a -ta'u t-knox é dii-y
Pd u i íia lékale cti- seulj
jj eutlcea'vaaorvjilnitva ijeja{kr
Americe nedávno pobotutu kato-
U kněží obyiatefé tueta San
Miguel proti protestantSra ta
íe katoct pod veOeuita
„41 A „0 Z38tjti Ba Ttíťi
R ka odtreni iinťci a
1 i- w
podněcovali kouká m nato
ti -
trnuto co mel je první poi Jetu
Panuje v celé eásd oné velké roz
čriení nad událostmi těmi"
{J Y New York o sestoupili se
kapífalistá ko zavedení americké
linie paroplavební z New Yorku
do Havcra přes Soothampton
{j Kauámké ostrovy vychadly
Yinná réva už se t ra tieJai i je
likož je p_Ja vychodil až SA
2eji ted tabák kterému m bode
yynee
Podlý lhář
-Cr"c VČsUiik v čisle 7 m
dne 10 s pnareibáki psáti x New
Ycí ki ttá-ie-lujíci
ka - i tr Ck eg Z
! 11 i -u- 4 t u - Ck
c „ j a 'ai :
k i" 4
DrwNI u-' M-t (
Celé toto tvrzení pokud tý
ká mne jet holoa smyšlenoa
III ka které dal p1 AOliverio
podnět v llánko t 41 a leu" zoo
vu otifrkuje ji v ti DIBBZ a taCs
t fc že je to roDUÍ a drzí tzl Žá
dám p J A Olivcris má-li jea
ždibec té spravedlnosti Lásky ka
piavdí a octivosii aby udáui
tO Cd VOlal CO VBIKÍ VT184-
xk jinak bych jej motl pro vl Jy
lova2oiall sa padoolkého lháře
a-bídného nepoctivce který zi
keřnicky krade jediní Íb?íí tli
žnímo — jeho ?tt
f r B Z Iribefc
i čnsKO-AMKRICK í
n „
DoiaaCI Bibliotéka
jest na cv soboru pJkn jch a zi
ievnjcíi romana vydiatývH p
A (i ori ngref !0-"l Soath
UaaatLUbieago UN Vy
ky[
ks-1
i o sešitech 0
-1 xtt
Idébo týdt e
V'- í Sí
%-í se
řJI
a po ot ía
zajirravo roo-a -M : „ xvki
KAT č VAlKftWl ttir iSfia Ht
DO CHICAGO
-
kolai vlWr ?eko-si!!ek4
Tobod Jkoly kterái m v
7 wardi aiiítA Cbie ihiu"
wpo?i fi ve p vW{evh ikoy U
4!i~4a TX rjA bw r~ v M
d ZBÁBtté zaaray tUa CIr-
Aeto jt vjt ta rlea #
prwr-h Trr- tak S-esi4 a i-
tou a-l iL Ití bat
eanxiaita a viilesei íets
VjtiTta
Prodám U tflet eaaVMÍ
pfiítihá týlt T ftoTtáťi a v
plakátech Ozoa-uaJ ávto 1 f
u!í vjt-r
Pz V p4i krLiiv"i
poí ch!Lží e v!et len ď n
3 lift
Xsltoratura
Vilť(kjj írký VJ-IaWc! J
I bale vilaa-J ol t m I lý b t-
diri a diu k v Ae"rt
První čítanka
pr0 Jfedy fccSktK3Se kké
„ xi tl k ri
Te Tc!mí 4- ž T tit4t
SLkvetta jl aa zá
ti kv a olažnij p?v ! -h
a tuckU obrákl ka a
ma vytiíá!ií a k p!t ii
icí na!"ký- ktlí ra-
doxtt dívali í fcK eiajch
labikáfií a pr- ait v k-h rv- '
th!e
IS t c i ílt-nka tato tsíh] H
íiittkS LLáAotavith jak lí b
Vite i-k ii j t fc píaiCek poklíii
dtky zvU:te kpravctivih " -'
h tájwS íi-jh ítáakl f
mriWi ujt a zat t j t b La
jdatu-k pra Jily ev lvi
' nek a K-íi pak ííáakv AarúkA
rn-tti-Hka V!af- XaŠe- S
' -
oWtl4 us trafu
„
i o twr ty t'es is
i j a
PraHr těoi risH% k
O Klí
tuttoHýcat j:aýmt t ietai ji&I z4j
ií dílka &%íz33bí p!t!y jn m %
ie !:tťii a jrl ijt-vía afer w
eá iaa éprava svoa
Dúležitau kniha k vyiiru
chvti pJ Pastor acrtkýa4
CecUCkKk vHia!ě tká-ný tvU'i jt
-Pykrvka- a Xii ~Sé d-1
bv
Fin tea iai osrtHus'ai
d v" pil
-Poiái'ie! toto roka ©zaá
mil j-wci 1 n "jojita k eíoInta
vyriní A - -ke v%ttva-
Cxs jet ie-HfasíerťS j
a v -zvJ jsetíí rw4ákr
a" vkj
v v
1 si: _tí - I
-
spotki a toakrvaiMtkiz ti vy-'
zváni loto ie- j j t nIe
hal ta d h'1 o Uk k'i-s- v j-
ke!ko !e a are na vida v v-
zváni ojiakovali Já vydáai oJ-1
loáit až ti Bot hum T4k a prac -
ja 9 án # lil wrts j j
zeai- fio a "-kik pp '-
Ilitttř-ji kUlj Z1 táilai jti
bera a- -l k českjaa pxa4r& m
K této kus r lipofenA uk p
kická piuvaátoďa k!mc (t
atisjlická čekoomrU-kýia aitt
áxemj&l:o Mimi lidajU
i i aiá podali vbraz jak ki áiiei
řrký zastoopeo a jak prv4ti
Bade U tedy zajUt kluá t prv
ni dáiei U kaiha aa ku-n-
proikw bys Llskaví ji ayat -'
Takový kpi bvl jíl dávno ta-
1 ' x- " -
aáro4oe ěadiiei da Ameri-:
ky aw jt podoKaých pUa eia
řada jea tay Čechové ja ho až
doud postrádali aJ byvhora V
vk potřebovali Bel Němé jíc&l
jet t Ameňrt taková iU 2# #
t a nícavtrkjna jykeas b4 m
člověk frotkaei mil Kaika U
had kkíJvtn do Ameriky m
stbWaa krajaaa hezpNt at
_ -i
luora vporftieai roďákr aa
oiitefof podnik :%a „-tlTluMt
jeat k daktiaí v pktivazl4 aa
i t5 i jwaítaijki aai!ka a
A G K RING ERA
453 8 Canal Str Caicw lu
Jedihí čekí tot kBepso}
1 v AííW )~t alobeaw-
-Man Jrafci JtKiiřK v-lii ? :
I kS rwi'fkr i-t íí_
i k61 Udbni liot if
Er'l ír "i t '
[Vkkia4rwy v aasíau t_" - -Itkikik ttak-a
J?vklaTeEA ctd ra a i&af zi 5 Knua-uvi tJMits
_ - _
I
' g % t
{kí -4 ~- i
ís- - -
"-' " 1 " -
" :
j % r-V im
: ♦% J j
%: j
'ti
V :
C-- ' A 'kr a a A
ky v#' C a v 4
k- iit i L X ? r 5 :
a -
" I !v k -rfi
1- BtSiJw
uu v I
It 13- i
w c I
-J 1
4 íki' l7áw 1
- i
KALUS
n:ti:iii:usiini
- Ot TIL
w
l 11
U A
4
_ rfl _ z n i
I""'"'
t r
" "
- t
í -
" Srn
f V:
f 4
li
#' mf
& Vu A f
t _
#
O M A II A A t li i C AGO!
-
Oí t
% s o vt jí -%
'
a T e
1 S _
v C
r a
hetk
k -ia s rst i -1
ea -vD !
" % ~
V t-
' ' lili
! k+ !
1 t-v -t JTÍÍ
UsXy snc:i
t
s-
a
i fc k
-r- '
- ' " - -
- ??íjnt BOL ZQuUCEK
ČÍSLO 17
Ix? 4 d 11 rpkjU
Trh pecěia
k i? -l4Í-tvOiLl III
1 rv
I k v :
l" 5 w1 M jli-í
r " --i -1 i-is n-i
-2í i
r S ! ♦
t s
: " t l a ú
Tc Z 2S Car avi 1 i
m b-S
Trh
CHICAGO
— i-vria ? L IL23 — $17
2 i u í — lit
1 k i
-1
s4
— 2 — 4
V vi — IJ 1 io tV
— J Jj{ 2AÍW
Á3 li
2-i tíJSl
!a vrvcaá íl— Ktt
it ZA
111
ists — $z:f
Ba ttii platí:
S 1V1I aílkiik Texaa
N T —li 11} 11
n k :e%v„ — li „n _n
tUÍ e řf „ l t_ Tf L
%i 1'----™-— leX- 11 H
Ttisy eiTcpská
(Aa-t paa jiti: If f lra
r
Í " sf ti
l a LcovJ ? Je)
iWtíě%xka 11 1 -3ft
ps k a : ír 1 1 oj—i in i
Ktkaiue SZl
Uit3ArMraii 7:4
lak &
Iit"í k? lei jn
w s
zi áLíi— 7j0
1 yt hti iuí k
veplvéi 3_ w
kp vi:ie ! 1 TS—
Oiin-2a
!l-W
P zuj teak
ax so#ki 31
rr-i ísL —
tiTTxala viak
iý fviMiíea parai
I f rÍT kaiaTaCii
L %Jti3ri k P--
Lia "" a w tak&a prrai
t lir -
a a Xew Yůětcrz j-
r-se9ii ~" '
i i '
í k C5-
?Ij"V
X Í£:tlí lot
' lii
-í IVti ' r " £
P íj-—
X fiífcw r f s „
% l-a 1
M lí _
W--a- „l_r
I r i V 4 1 u -
II l
i 2
I— - f '--re '- - řl
1 Cn tril— 3
1 t i - r M 31H
rfc:- p i rt
i: