Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 17, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    A
MpaIdii
TÝDENNÍK POL I T I C K Ý POUÓNÝ A ZÁBAVNÝ
''
i
T i!
i
í
í
V
" 1 i
}
1
i
1 l V
J
r
'
'" mi!
'V
N
v
'i
'- v
" V
v s
t ]
V
' ivN
J
t
1 #
MjiM r EDWARD BOSEWATER
ROCNIK IV
AMERIKA
Soustátí
Ve Wahisitow byly t!eny
3 osoby o nichl tajní policisté
soudili že m&ly ůfastenstvl při
krá k íi třth 147000 o epolkovó
poklaJny Jeden o ratřených
jitý IlaUock byl písařem v po
kladním úladž xrovna pfi peněls
nich Mhrinich & těšil so velice
důvěry Spnncra kterf a miloer-
dvoctvl jj ujal byl Tento
Ilallot k dal se j-řemluTiti od ho
enodskeho Nřnuo Ottmana k u-
kradení penř let h vral je a po
dal je oknem Ten kde Ottman
řckal a peníze odnesl llallock
e přiinal Z pne lích nalerlo
ui ai f3l(HH a chyceni jou
tt-ďpod Uileu IO00O který aW
iiei tue ne nikdo bloliti Ott
mari mi zvxluí jmřnl tak le
vláda bude mití naí řáhnoutiae
o Jíkodniti bude li odiiouien
1'ere IImrí maji býti lo 15
'rr-í-a úi lite ry prázdniny od zla-
jťDíkelSd tuli0la okresu vydal
vé proY"1 k 'nM do 15
— '! '" rzdilili z mfst téch
IoToljejimatóseJli l0- erP-
teziíili -vé Ju '" 'i-oky
aby muLly opet al W
rr okazování otevrou mUL
a"pjt obdrii ti YřtSina iorkopl
ho 1U upoí-let huoutí a Tyckau' %2
bude nalouva Indiiny botoví
pk le mí navrátí na ímUtx —
Zatím alo titřluio i naJelnlk
bkvrnat ý Ohon na poruJeni
mloavy a jraví ie bude ladati
náhrada na SoutAtl $700000
za to— Pruf Jenncy zfisUno 1
do říjnz v horách a prozkoumá
oUtnid(tud nevyzkoainanéstra
aby mohl budoucímu kongres
u podti úplnou zprávu
V Omaha máme řay ilesto
nemá entu v pokladně a přece
bce i tráti na metropoli Zdej
ií boháči jou nerozumní lakom
ci kteří nevidí pro lakotu svaj
vla-trt prospěch Loni hlasova
lo i o zřízení vodárny jíl tu ve
lké potřebujeme Jlohá!i pomocí
iih obalamucenýcb hloupých
-l0J3 kttH nevedili U by
tím veli aUkali odhlaaovadi
Trvti-i:n® oit hlasováno
úpiy na řprawání ulie a dlaž
by a moia řehol je nesmírní
potřeba— a lakomci ojet rozhod
li proti bondfim Ted město 't
}roe punlilo a 12 policisti 6ai
přeptalo platit na plyn AUk
máme na 20000 oby v jen 6 poh
rit& a v noi tmu jak uvezení
Zlodei kraTle!— Ka druh stra
ně počíná e pracovali o zvelebe
ní meaU Trvní elevator poíal
no Ktavřtí na 7 ulici v ccnS 30
0 eo2 koneínž přivede aspoň
některé farmery obilím era ne
boť doaad mnwel kaldý který
ffm furon obili zabloudil jeti s
ní peknS zpít nenaleznuv nikde
kupce
Z č'Efrn Hor v lakote do
chází ted velmi mnoho ac poné
kud jit£ f opleteních zpráv Z
teh tolik lze vytratí le zlato
ukutečně na mnoha MÍitech nale%
iíiíO r h jnosti měnil i vítJí a
Jrvia I hledá Skutečné dobý
vání j St nepoťato #mé dosud
jeo"proiktováiil' Trof Jayne
Tli lníkoumatt l potvrzuje zprá
vy tyto áíelné a thvill krásnou
poloha bohatou úrodnon p5Jo
plkné lty krnja tSch Jen kdy
by byla al železnice vyaUvřn
ml Um aby i che lií dělník tam
mohl Ale zatím prodává tam
omahíký obchodník Collin do
volením vlády 501b mouky za 22
xlata pintu kořalky za t300 zla
ta a vSetko íxtatnf poměrné To
je řírá pravda o ťíí jme oííobé
atvédcni byli
IVartTA která zasedala nad
Johnem P Lse em morroonkýnt
vSdcent při krveprolitín Monn
tlio Meadow r 1857 podala
zprávu dne 7 že e nemllle tod
noa ti byl propulténa Byli
r 3 mra odftouxení a 9 proti
Pro odonzení Masovali 2 Mon
taoné 1 křesťan p propultřní
C Mormona a 3 křesťané A Uk
to dopadlo zrovna jako z Beecbe
rm— Co vláda poíne dále neví
Lee a a dva jiné přivedli do
trestnic ntemní v Salt Lake kda
je střeíí přísně pro drahý aoad
V tztutí lwitffc poiíná ee
ó r t h{t ati Indíáné umal
vedení od Colonela Boodinota
který území hodlá procesto
ván A vláda j povzbozovaU k
rjenímu 4i:ííiJjt roil'}
ťí r vlitickfch práv #vch jakoi i
-:i::íhí mjetnuKyío roxo
'i r v l vt ' 1
-li-a K te-
5 tero
i r
měly usatovati jiné Indiánské
kmeny bez svolení kmenu dosud
ade zákonitě usazených Yieo
becnS budí se touhá po zákonitém
pořádku a po dosažení slíbených
jim práv
Ženské hlasovací Ikávo v úze
míWyoraing osvědiuje so býti vel
mi výhodným pro občanstvo tam
ní Bylo přijato zde 1SG9 demo
kratickým zákonodárstvím jaksi
ze žertu Když jim totiž guver
nér několik usnesených iákonu
porazil svým veto usnesli so o
Ženském hlasovacím právu jen
tak pro Švandu — a guvernér zá
kon ten potvrdil též jen tak pro
Švandu Brzy na to mnozí sna
žili so o odvolání zákona toho
než větíina byla pro to by so na
řas zkusil Stává teď už 6 let
a slouží dobře Ženské hlasy vy
cítily trochu a napravily urny!
hlasovací I)říve hlasovali všit h
ni hráři pobudo -£ a zakoupení
surovci pro co se jim jen nzdálo
a měli tak v území většinu proti
osazeným spořádaným a mírumi
lovným rodinám Teď mají
tyto rodiny většinu neboť oby
řejnS hlasuje Žena a dcera dosjř
lá podlé hlavy řediny pro lepli
třídu řckancS Prot) sputlá ta
třída protiví se dnes zákonu to
mu že nemSže docílili tak lehko
svých choutek Ženy tu zastávají
úřady jsou v porotách a všude
fest ne obstojí Jetich pomocí drží
se surovější řást ob3 vatelstva na
ůzdě a jeat nadéje že se právo
to udrží ale i dále odtud rozšíří
Otázka laciné nopRAVT dochá
zí rozluštění příznivého prozatím
ve větších městech 1'osleduí
krok u předu směrem tím byl
učiněn v Bostonu kde občané
vystavěli dráhu o úzké trati do
Lynn na níž vozí se osoby 23mil
daleko za 20 c-entí a kdo koupí
100 lístku dostane cestu sem i
tam (41 mil) za 25c Očekává se
že vzrfist dopravy tím nastalý
přinese společnosti značného užit
ku a že pokus tento najde ná-le
dcvníkS ve vleth větších městech
Tím zinká i majetek od města
vzdálený an se tím povznese v
cenř jsa takto k městu přiblížen
Kobtlkt od severu přišlé obje
vili se četné v Ncbrascc a sice
pouze a Grand Ioland William
Island Central City Wood Kivcr
a Hastings kde břcojkfwly nadě
lavše opět odletěly — Za to vlk
v lípntaně spustošily téměř vše
cku úroda polní a Montana jest
nucena dováželi jHtřby své lo
to z východu
V Petroit zasedá Americká
Jednota pro Podporování Věd
Dosud súčastnilo so 1 ZZ Člena ze
všech částí Souftátí Irží a čtou
se řeči a přednášky ze všech obo
rS vědy a umění a v&bec má se
za to že letošní sjezd jest úplně
zdařílýT
Bcdevojsa bcde počíná se
zpfvati na západě vfiči indián
ským nepokojSm a hrozícím zá
pletkám Vládu washingtonskou
dochází zprávy že Indiáné kolem
černých Ilor jscu velice podráž
děni a Se sotva m nimi hade so
moci v dobrotě vyjednávali pfi
nastávajícím sjezdu Úřední oso
by na hranicích západních při
pravují se na to nejhorfí Kdyby
méla vypuknout! válka se Si
ouxy stala by se zajisté všeobec
nou po celých hranicích a neví
se jaké by měla náledky '
Dr KEJTZŽŠÍ VÁLEČNÍ LObE
Soustátí byly- poslánv do středo
zemního moře ku městu Tripolis
by vymoh!y"na tamní vládé za
dostiučinění za urážku a ublížení
učiněné na lemu konsulu tam usa
zenému Celsí úftADT ve 'východních
přístavech činí přípravy aby od
nynějška prováděli to ne jd 8 klad
nější prchledávání vSech z Evro-
py přijíždějících osob by nemo
hly tyto pídloudné okrádati dS-
Uuody vládní Je to věru hanba
2e větŠinaAwerjikánuk vtli něko
lika dolarĎm tla kladi falešnou
přísahu v přístavu že nic neveae
clu podléhajícího Teď se mimo
přwahu bude žádatí přísné pro
hledávání tak jako v Kakousku
— ano jeŠtS hCře
Ze sterého světa
Starokatolíci pod vedením
Dollingera zahájili dne 12 cír
kevní av6í sněm v Bonnu ' X
30 duchovních je přítomno z An
glie a % Ameriky a několik pia
v oslavných z J!usska Jedná se
ta o konfederací a spojení rozlič
ných církví rředevSím jednalo
o o ostanovení se na učení o du
chu svatém aby to byl vSem cír
kfE příjemné
Ar 1 f -— t r! tl
w -
-
Vb Snanělsku zutí teďvalka
_ _
v celé divosti Alfonsislé oblé
hali Seo do Urcel a Carlisté se
udatné drží Král Alfons nechal
vypsati sebrání 100000 muži k
uskončení války
Povstání v Hercegovině Síří
se značně plesnivé Turecko má
před ním opravdu už strach Her
cegovcura jdou na pomoc velké
davy Černohorců Dalmatincfi a
Srba A Rakousko už vyjedná
vá s Russkem a Německem aby
mělo od nich obou podpory chtě-
jíc žádati na Turecku nějaké u
stupy pro Hercegovinu aby byla
utišena Zápletka ta jo uz vazná
a snad celý nebohý jih slovans
ský nabude tu příležitosti zbavili
se j ha sveřepých Turka
Zeměpisný sjezd v Paříži u-
dělil medalio první třídy americ
kému ústavu statistickému vo
VahingtonS a prof Haydenoví
Z potopené lodě "Schillerv
bylo vyzdviženo se dna mořské
ho několik bedniček zlata a stří
bra
Francie hodlá dáti každému
poslední povodní velikou zniče
nému po jedné farmě v Algiru
Revoluce vypukla v Asii a
sice opět v provincii Kokandu
Král Alfons ?panělský aby
se ukázal býti přítelem papeže a
tak si získal katolíky své země
kleří doufali jen od Pona Carlosa
spásy poslal kardinálovi Anto
ncllimu do Říma řád zlatého
rouna
(íladtono uveřejnil opět kní
žku proti papežství a předpoví
dá ono že bude co nevidět příči
nou velikých nesnázi v Evropě
Ono že použije nejprvnřjší příle
žitosti ku udrženi svého panství
krveproleváním a přivede třel a
celý svět do války když by mu
to prospělo Nový tento spisek
Gladstonuv jest ve Francii zapo
vězen Die 11 byly držány pohřeb
ní obřady v Kopcnhagen za ze
mřelého Hans Ch Andcrsona
Král sám i rodina byl přítomen a
zo všech končin Jírropy přišly
deputace
V Portugalsku nastala v jed
nom kraji hrozná bída následkem
neúrody suchem nastalé Lid se
následkem toho bouří a vláda so
radí jak předejiti vzbouření a
hladu
iierMifcOvei prý dobyli na
Turcích několik vítěž-tví min
týdne a ranili Salima Pašu
Ilusko nehodlá so súčastniti
pří fveiovi $-StsvS ve Philadcl
pi!: 6'c0 rro následující dilcžj-
lé příčiny: 1 vystavoTateiO rusšU
na vídenské výstavě nevypořádá
li ještě své záležitosti 2- Úřady
ruHské dí že nelze Ru-ska vysta
vovat! v tak krátké době po Víd
ni opět při světové výstavě jen
jich země že pokrajuje zdlouhaví
a že vystavování častěji nežlijeds
nou za 10 let bylo by pro ně ve
likou obtíží 8 Poněvadž vláda
Soustátí nepřevzala pražádné
zodpovědnosti za výstavu a tato
jest tudíž podnikem úplně sou
kromným a proto Že so nesluší
1
y pozván! to přijalo
ÚRODA V EVROPĚ
V llAKorsKtr bylo v květnu a
červnu sucho veliké V červnu
pozvedlo so osení v Čechách Mo
ravě Slezku a pšenice bylo 6ice
hojnost ale byla lehčí Ječmen
byl výborný leda v západních
Čechách V Haliči a v Bukovině
sucho velice poškodilo obilí jen
kukuřico a zemčata stoji dobře
Iie'ieňí července ale se ukázalo
že úroda značně utrpěla a Že vět
šinou bude menší nežli so očeká
valo V Uiraicti nepadlo ani kapka
deště od 21 května do 23 června
Na to nastaly povodnS a bouře
které ("pustošili města vesnice i
role V červenci so to opakova
lo a přišly ještě kroupy Tak že
Uhry nebudou míti plenice ani
dost pro sebe ovsa jen polovinu
alo kukuřice dosti
V Jpsiu úroda obilní jest pod
průměr
Ve Fíascti bylo jaro suché
Pak ale přišli zlé povodně hlav
pS řeky Garonny Přes 1000 ži
vota zahlazeno přea 1500 obydlí
odplaveno a na 20009 osob zba
veno přístřeší a vcSkerébo živo
byt! Bouře a povodnS se opako
valy ? červenci a až do 5 srpna
bylo rozpočteno 2e yf noa úrody
v celé Francii notva stalí pro p
třebo vlastní a ie so nebude moci
nic vyváželi
Totéž praví o Portugalská
kde nž teď nemůže vláda ani do
slali potřebné potraviny ve své
em Jro vojsko a musí kopo vá
ti v cizinS
Nřmecké listy ivobodomysl
né jásají vesměs nad £pžehcia
jehož itrana svobodorayzlwá v
rvc!'"r -vji r:i vt" '
0 M A H A
byla strana ultramontaní prosas
dila dvě třetiny poslanců Bavor
sku nříslušících— a hle při vol
bách do sněmu zemského bude
míti na nejvýše většinu dvou hla-
6UV
Povážíme-li So v BavoKeh k
platnosti každého důležitějšího
zákona jsou zapotřebí dvě třetiny
hlasuv tož ultramontanní většina
pouhých dvou hlasu nebude vy
konávati velký vliv na vládu jíž
vfilo králova jako dosud i nadále
vybírá ti bude z kruh 3 v svobodo
myslných zejména vfiči nepopí
rateinémn zjevu že ultraraontán-
ství i na dosavadní své klassické
pudě bavorské zřejmě na zad so
béře
Vláda spojených slátS amo
rickýcb uznávajíc zajisté důleži
tost jazyka českého jmenovala
dosavádního sekretáře konsulátní
ho v Praze Leona Sekelcsa mí
stokonsulem americhým Pan Se
keles na slovo vzatý linguista
iest únlnS mocen též iazvka čes
r a
kého a ruského Konsulem jest
Mr Conger "N L"
Zlato v Kavkasu V Tiflisu
vycházející časopis "Kavkaz" u
veřejRnjo zprávu hornického
vrchního úTada na Kavkazu o
výzkumech horního inženýra kní
žete Zalukidze Týž prohlížel
toí árnu na Dambludu a pohádán
zvláštnosti hornin zkoumal gco
logický útvar okolních vrstev K
nemalému překvapení nalezl v
drobném písku zlatá zrnka a
když na to písek rýžovati začal
objevilo se v něm zlata 'značné
množství Prozkoumané dosud
místnosti jsou vesměs soukro
mým majetkem vlak není již po
chybnosti že také na státních po
zemcích zlatem promíchaný písek
se objeví "Kavkaz" vítá radost
ně nalezení zlata v samem okolí
u Tiffmo a věšti ztoho národoho
spodářský rozkvět Kavkazu jež
to se tam zlato v mnohem vřlšl
hojnosti nalézá než v rýžovnách
orenburských a západní Sibiři
Dle zpráv % Řecka na ostrov j
Maltu došlých nasytil se prý král
nadobro svého vladaření čemuž
énadno lze víru přičísli ješto řec
ký král doíaváde byl uvykl na
ministerstvo jež libovládně panu
jíc též HbSstkám jeho vyhovova
lo kdežto nynějií ministerstvo
Trikopisovo vfili lidu má předeš
vším na zřeteli NepSjde-li to
prý a nynějším ministerstvem
% tím asi Q po chuti králové ne
pfijde pak prý král na dobro s
trůnu odstoupí Zda-li nynější
vlád§ úkol její so podaří aby za
vedla skutečnou lidovládu je při
znemravnělostj většiny řeckého
národa arci dosti pochybno—
neb y Řecku rekrutuje se oposice
ze samých ctižádostivých po úřa
dech shánějících se liaí Že ostat
ně nynější vláda skutečnou svo
bodu má na zřeteli vidno z lila
s3v opozičních žurnál5 jimž ona
úplné volný průchod nechává
J)ncrn 1 října má vychá
zet! český politický denník Věst
ník Vídenský" Lj přihlásí-ii se
dříve 2000 odběratc5 Zatím
účelem vydáno právě k Čethfim
ve Vídni Žijícím zvláštní povolá
ní
Kobylky v Polsku K ncštS-
tím jako jsou požáry krupobilf
pr8tržo mračen a povodně jimiž
království polské v mnohých kra
jinách postiženo přidružily se je-
Stě v kraji čenstochovském no
přehledné houfy kobylek které
vrhnuvše se na osení vše sežerou
Nejvíce utrpěly dosud obce Ivas
novice a Rembelice Ačkoliv zde
miliony kobylek bj'ly zničeny
přicházejí stále nové a spousta
Síří se bez ustání dále
O velikém hladu y Malé Asii
píší "Times' takto: Boháči jsou
žebráci a chudí buďpomřpli hlady
aneb se vystěhovali jen málo
kteří plazí se jeitě okolo svých
bylfi a žijí od almužny Tisíce
lidí po mřelo hladem poněvadž
jejich stáda v tuhé zimě 1873—
1874 kde sníh 4 měsíco dlouho
několik stop vysoko na polích
ležel neměla potravy a pošla
Mnoho hodin mSžo so cestovali v
rovinách aniž by žlověk živé
stvoření spatřil a přece jsou zde
četné vesnice Ole Kishla veliká
vesnice měla 400 rol nik 3 nyní
má jich jen 100 ostatní zemřeli
hladem neb na tyfus a dysenterii
v AdenS a Ta ran kam utekli
Vesnice tato čítala 160W ovcí a
1000 koz vše poalo až na 5 pret
i 1200 vp]í a kravami Počet
obyvatelstva zraenSil se o 1000
Jiná vesnice Tehaian so 200 do
my a 2000 obyvateli ztratila 800
osob Veškerých lCOOO ovcí po
šlo & z 320 krav a 8o0 v pl Monda
zůstalo jen 150 ka3 Neměli po%
trávy Po dlouhých prosbách
rozdllila teprvé vláda pšenici a
ječmen ale Žádné voly Avlak
jíž v zij Tlí vybírá nej větší přís-
r"i r T -c anl byť ty
- - - - - - -♦
Předplatné ročně $220 i s poštovní
N E Bf D N E 17 S
dati Ve vesnici Vcletek pošlo
30000 ovc£ a koz a z 1000 voli a
2000 krav zůstalo jen 200 kuši
NejhSře bylo v Devlahu obci v
Lykaonii Ze 700 dom& jest po a
ze 200 obydleno Zde pošlo 40-
000 ovcí hladem a z 800 vola zas
stalo 40 Obyvatelé Živili se i
travou a kiiroa stromovou ano i
jílem a umírali hladem houfně-
Žádná pomoc nepřicházela a kdo
až do Adenu konečně přibyl
zemřel na tyfus Palivo vyšlo ú-
plnS Obyvatelstvo přijalo by
každou jinou vládu ihned poně
vadž horší na celém světe býti
již ani ucmSžc'
OSOBNOSTI
— Za posledních dvanácte let
zemřelo 5 presidenta — PierceBa
chanan Lincoln Fillmore a
Johnson Pět žen presidenta —
pí Polk Fillmore Tyler Lin
coln a Johnson dosud jo na živě
— Sudí Taft rep řekanec gu
vernérství v Obio držel řeč v
Manetta O o měně kde zastá
val trrdou měnu a brzké k ní se
navrácení
— Tatík Spinner si naříká Že
se stal obětí Bnstowa byv k vuli
němu puštěn z úřadu Zatím má
se vře tak žo Spinner nedávno
mluvě s presidentem poukázal
na své stáří a že bude muset br
zo odstoupili Grant při nejbliž-
ší sch&zi s Bristowem zdělil mo
to a ta rozmlouváno o celém st
vu pokladny a uzvřeno ž- chce-
Ti so Spinner poděkovali aby to
učinil hned Neb úřad jeho byl
velice zanedbaný jelikož starý
ten muž ač velice poctivý nabral
si do úřadu hromadu žcnltinjen
k vCIi tomu aby měly zaopatřen
ní a že vedl celý obchod tak cha
trně že je divu Ie nekradlo se
napořáde z pokladny I vzkázal
preidnnt Spinnerori že chre-h
tedy odstoupiti aby jmenoval den-
To Spinnera polekalo Než bylo
pozdí Nástujce jeho už byl vy
hledán a sděleno mu to A tak
Spinner sám tleťa mimovulně
připravil se o úřad ten
— NejbohatJí Ženou v Americe
jest manželka profesora Gamné
Ie v Rhode Island Zdědila po
otci asi 120000000 a má tedy
ročních dúchoda nejméně $1000
000 — Andrew Johnson vzdor své
schopnosti a neporučené poctvo
sti politické byl v soukromém
živolž sprosťákem opilcem a le
ně nevěrným Klel neatále jako
pastucha a měl doma vždy zá--o-by
nejlepSích druha lihovin pro
sebe i pro hosty Tímto pitím
přivedl na sebe smrt neb jen z
tobo napadla jej mrtvice která:
sklátila před Čacm jeho silné tě-i
lo Ženu měl výbornou než ta
byla nešťastnou slyšíc tak čato:
o jeho chození ra jinými Tak že j
slouží A Johnson za vzor ameri
ckého vltciiee alo ne za vzor j
muže a člověka i
Drobnosti
11 F A Gleasjm v Brooklynu
vynalezl nový stroj na zhotovo
vání cvočkfi a hlebíka který zlo
to v ý za minutu sám úplné hoto
vých S00— SCO hřcbikS Stroj ten
pracujo teď v hřebíkárně Albán
ské Jediná vada jeho jest že
rychle pracuje rozpálí se brzo a
le je naděje Že o bude moci i to
mu odpomoci
jj Opět velikýjiedeu souboj rvá
Č3 zhovadilých jak zde v raodě
Gallagher a Madden odbývali po
týčku o závod v New Yorku lajné
před policií 9 srpna časně z rána
o $f00 Trvalo to 67 minut a u
čmilj 18 nlběl fi při ČeraŽ cbaho
vadsky s potloukli a Madden
zSstal vítězem— Kdy už surovo
sti takové bnde konec? Kdyby
nebylo diváku a podporovatel S
nebylo by ani rváČ3 — Není na
děje že by jeden z hovad těch
pošel na 8VÓ rány
II VBridesburg Pa vybuchl
prach vo zbrojnicí vládní dva
hoši Uletí byli raněni 15ce a 7
bylo lelíčeji popáleno Na ítěstl
badovy podobné staví se teď na
železných pilířích se střechou pie
cboyon jen položenou a nepřibi-
too a se sténami prkennými jen
tak přiloženými tak že výbuch i-
hned střechu i stěny odtoukne
nic na bodové se nesesuje Jinak
by z 50—60 mladík! v budově té
pracujících nebyl asi ušel zdráv
ani jediný
J? Iowa zíkala od r 1870 asi
160000 oby váleli což jezt í pro
cent obyvatelstvy za i let
4 Alexander Afcsakov kantlř
ský rada v Petrohrad vyzval
vÍ3s!ca: fpritstiHIí" S ' ziť
( :- - ' ' 1c
zásilkou
R P tl A !075
Petrohrade kde výbor utaaoe
ný od spoleřaoati experimentální
fisiky pří OBÍvritS ptrohrad
ské hodlá podniknout nimi
zkoušky aby to spiritoalUtická
věda (či nevěda) áplai prozkoa
mala Tato media obdrží cta
tam i zpět zdarma
li V UallV Sprtng ML ©lye-
vil prý se ohromný tai podoba ý
indické anakondř a po celém v3-
kolí jou obyvatelé přtraJeaí
touto povětí Had rj jo l
dlouhý a taule prý lebce poik
nouti dítko 41eté neb mlad tele
že prý pohybuje rychleji nl
k 3 & rychlý a skáče pře ploty a
zdě lehounce Za několik daí ai
se povídalo že je 21 dlouhý a 2
tlustý a zajaté bude za týden 50
dlouhý 10 tlustý a hade polykat
voly i rohama Černoch jeden
viděl prý ho ležeti ha hrázi aa
sluníčko a toie se eteku Livi
se uali
{} Partner jeden v Coooecticat
byl min týdne v pli epícháa po
drážděnými sršni do smrtu
j Kansaa City Time tvrdí že
obili v krajích kobylkami navští
vených jest Upít nežli bylo kdy
před ttnu Viřte ma to
J Největlí ece na aríti jvta
ty dvě zhotovené v Ironton O
Budou míti nejnovřjU ůpravj a
rozlopí denně 50 tan korá
"The Raral Texatt" p% le
i úroda v Texa jet Ielo výborai
Pšenice že nese 2t— 50 baši 2 po
akru jeiraen 1S— -SO balU a ov
50 basis Kukořtca je mnho
Ubná Do Batte co CaL přibyla
veliká hejna pelikána a byla by
nadělala mnoho o4 &a rdi h
kdyby farmerstvo nebylo v íika
ozbrojeno je pobilo A vy padli
j Henry Wright černoch v O
lumba (l vadtt e Že vyj-j
kvart kořalky a $ kitúc piva v
púlhcxlině Vyhrál vážka al
bylo také za pfil íiodiny neia
IVhřcb stál dvakrát tolik co ob
nášela řázkaf
j{ V Chicag konefne ttBeea
a vyjclnáno že nová raduice
tul počítl stavět VJkre Uvi
tcle Ega na byl přijat a prive -o-
čnoti co nevidět
I Kant vede iiCa( e atazsjt
nám nynřjši rvzvoduéné (ía£alu-
vané) řeky v Sotutátt IVountj
hráze (bank)
jj Chytrý Inflatlontfíta jeden ve
Washingtonu tvrdí i zloděj Ot-
man a HaKack joa nevinni krá
deže $17000 jelikož zkradlt pa
ze zeleííiky které vlastni f re
kou pokladníka nemají t ražádué
c-eny" leda ai 3 ceoty jeden ka
Je to sk-e pravda neboť ápl
dlužní pokud ho ma v raeJ dluž
ník kám neplatí ma avšak jak
mile jj dá druhi oobé neb -kradné
ma jej někdo Úpu ten
platí v celé vé cen
U Ann Arbor Mich adál
brSzný zločin ISIetý hoc h z pří
buzenstva jité ho německého íar
mera Burkhardta zastřelil tohoto
u něhož byl vychoviz proto ž
prý od něho dostal sekolikráte
bití Počkal ♦ dno 11 v noci al
Urý uuu1 pak e přiblížil k los
ŽÍ a zastřelil jej
jj Z Fonda Lac AVI odjel žata
týdue bohatý bankéř W Uabkirk
do Chicago za obchodem a ta
zmizel Že po bitu neeC stopy
Jest obava že byl přepaden zabit
a uklizen v Chicago někde
tí Oby vatelé na ostrovech aaad-
wičkýih věří le belzebub chodi
po světé v podob) ženy A kle
i zde nalezneš ta a tam taaohébo
který věří to samé a toyU ai při
tom ie ta žena má oa aám
jj Jililtraakee věří že nalézá e
v jeho středa d3m stralídel a teď
když opilý mal některý vrací so
o painoci domS omlouvá o dra
hé polovici své že byl v tom do
mě zkoamati ty duchy
fl Y New Jeraey jeden pooaate-
nee blázinci domýšlí e Že oa jet
Westcn a stále v pznioekick
svých chodí dnem I noci do kola
usmívaje s blb$ a Weatoa zaa
menitý ten enodec domýšlí ie
nen( blázen a chodi va avých
punčochách do kola dnem i noři
a usmívá se blbé Dirzl to řv
dal
g V reservaci Kiagan Pa- na
lézají dvě rodiny Ladii&ské
které po mnoho let liji v rozepři
a prúvczuji yzajemaa arvia tr-
vavoa pomsta) vraždit &a
v zájem Jest obava lo a obé
rodiny ty íelné povraždi úplné
jelikož nikdo atlatzje frecef
- jf At S Kaíi zip ©4 l!zri# Cis
ty Iliih vru1 tror Jca I'h
td:- : :'l vi-zzlr ryl 11 f-h
drŽkm v zai a kd 2 hyl vrták
vytala vykl a viry 4ÍJ jíva
vyházel d?v vk-ies# Lasa a ká
ze! voda bláto a kasfreai až aa
200 stop do poví tři vyk Ka
meny 10 — iWISř tíik3 Lvalv kaa
a £rir mim! wtLivaU w a
vé&a daaa as JtIi byla
httdl roablla T trvaV
ai 10 hodíB f f-l pk tt a Li
lo a tedtC# jen i!ý prMt ?4y i
ze iadt:£ a UU4Í v £ tl'
ba&ltar I rmr ta caali v v-
bíri o4 zicdat dívali p
ONtt h- CL Lirsu jt j jv-
hJueoa kamisím
i
drllno plaváni o a4 ii stl Jv
kat a kohy v j vvr& Jia
děvče ajvat 21 varii za 3
mia W ttřr jola hh U
iciýai1 rvi araz i2ai
at : dt Ufa:a paa tů z 1Í
tKtoat í ! ta a a
i Ačkw!i Jirw
aaitrak- 1 tÁ!- k iv ia
taalvaí tei?iiiiiř' za
ka Im ZBL4tBÍřjitÍ3i m~xi i-
ml Asi Cahe-1
roté a IV která přáli vráil-
a a etrwi ž t kac a 4 1
kázala eva&4élia ht?li' "
ř Jiii vW ijkří j řit tir !
jetina kzái v vIčr ktrj )
x:ávaí s c-ikrČKika z k-tna -
zbS a Ihlim U ka l -t 1
V}'ied-k u-tt zk "& i t% i i
Ti íCťoí J# zaIá?t !íi ft í%u
hit po ty 4vcay j- -ixila
věííi atti% fcviu -4ííp i JL í
aove vtrr - vru e „
f
"
Úpadek pražskehd -OULIT
(N ! 21 ř-r # t
OJ nedři íířiUti % Prs j
léaa dat tva r IVis Jr ( kt
briii aal"ř-ý _ pf%iiý
or
priva o vý%lei U1 j I
r%i9 Biauiy kur %l jmJI v í
W Ie vWaá ky t-rvií f- !
přijata likVKi--1 j imwi
k atuvaet lU úlzliT é
zaei a uhra l~=L l
Jakf dktaa Já:t ta aUtiUt
í
zejmeM ve vrtti U ti4 pr--
eiuí Uliv at jk ww-t v
PJkím -ÍA mil icý j
pr vy-iilaaý ~ri ři
aetřelsa vjliJovati VLi zakin
připa l ta WWa Laidýaa k j
dává tY aa vitvi a irotm i
nc-ftťUt a4r!é- j
ko iivta aahvl i tiaiá k-icsl
zeajleo potuiry diva jl t
kon takevý bl ív !pjviJjkii
jako vec aevsltrataoo aji{a f
Kdo je en tisata p-caa- }
nim tak veii4 {čt aaJka j J liai Atrukb vyUaova!
tida iUlaěka? Kterak wtm&fo } e jZH ?4-3ircif a4riál
tátí 1 dk IiUvU ČVld-ž
tmcSr a podporovaný piuai j
Hkého IJeatia ž ♦po vkú waAídaAllUjsiařkývk
němž p lta acTÚjttií jinak i í'vil křakřoiaik lí vy
neili le aiíše zkvéti a z lárei a%šov aa jíte Ám-
o rozatahá— kavaS fiué } drakiko tak lk4k ý-
cim Uk aýlatfe Rtataaa%!
ž zhvn a t# v úlmUh kte- j
rýth nectil alláditým j i'hraí
vii zaikBiisti?
Částek smi odjovtJT k 58t o-
aék plka jt o k trp
kým výikiu čía£va pK v
čaa neobrátí ►prii a o I
atleni vlk pKd&é I
prut ntKM lak iIk 4mÍiIí 2
H)! pra pra zla :j via ]
placcaé Iaaé f řišel na bba ? K i
torna odpovid-k řv4L pTah
Ani dvktorCtvlxiJaaJ ni-{
tapetf jeho V jřrdcdaktti p li
dalí ovak newtariui sní miíc a
snížení daai a teprv ji dí'a1 vy
mohl !ve v eitc í ai
tfh JÍ také nezAvi-il r-mv-
slaoa k{4 dwaaa c l K
KHt!a pro jUk yth&l prav i
reaa bnái l-3ii zia:k K-
pi ta provedl ial&ýr p Ud ii j
Novák jnl dl oseň co r řw j
da Oa! kotHÍ ta — — - jť i
zlatých! Byl j vidr rřvti
koapl a apozariova! jsn le- i w
nejleplí pltpctdl ssti dlst ta
néU i pr%vl iy tl že "v"
bode taati aa tlím roča jř-pli-reti
ÍOCO zLtl it±U± Vl
kcu k!v -aeo lííCW L aa
ilm a to z-iil&tia dřttSšíl
správa jll zlMOsuro dZkraú
Ž O tato ?át jet {-Scaven
i Vále avád£ f řed-da kt-rak za
dři věj li správy byk ČWals vy
plaee-BO 40 atativk 4Iid4y
vše nežli tato kat£a e&sikl
ati vie Ctié :wteiií#ai rři-
avakevak síovy j JtkW tw
ímVíiui
teu VVitti!93 a SÍavaAai
priv" — CtrvCjrsV-a siJ V
:% o -
llíT# Jit 1 lewAývSi
t'± t kt)'á lWMt S
4 tík-)a %il5v aIia
ÍA'í aWtt tla avi-aa
i ktrý i'm lihmxl kory
J Í1 k'#r jm krt"il V k'Jb
fc-=i 1Vm4'--4 podat ky( aátWy
a t-ry JWal t ilvckal &
i z t& a ► lm~ i
t l t aIáUL4 aáivk wlk
[ tjcV
j
-- -r- cr v Ca
k ÍU
Cáira ntul
alaikov kurá
kl viuaé 4 tjrl 2ýv ro-
Luk t Aatfšc YjUi-
l ti a
řav% k pwdii aovf
!r-vv-í{vi UUkiř pojí aiava :
f B T N Í
Vil? 'i
VmA liUa a v té
j t a ptC!í jm
j4kaýia
j -
j jt cíaviaa a y-eava
tavaA a zikU-IJ dIii
Cu3t kxUaatÁ víú frak-
t kr a Wl 3l tlrk
a tw a trzkl ka aáarW
ma vv! váai a ka rw&avi
Iívs aaIiýča ktH kti a-
4m1í it 4a výt k aualíclt
1 4 a f rspvati ry-
caic
lY i čiLaaka txl nhmXm} 43
láakl kLjUkvaartea pak 12 ch
v r Httft vr w4al
diky ailáitl jravaýrV d! (
'Tr )k aáivl asřáwt řláakl
?aía a záKvaxuká-
t iaac j-r Cilcyk rv4 atj
táaky Aacfšcká
wplltA" "YiaTfcř'
utt a LHuk
Celi kalk
rvJvíwvaii jmo kaUka fMkV
ty ?ké laJtkÁhs a
Pra&y liaí rií% králi pIkj
ty a ilslsiky a ki anlwt%
U ari fimCf j y
J Ul av fs
i-rr jk tihm} vy4al euf
lim U2 lrW JiíMka
r d -pí:ií která W uUl
„iNtI :v „k
aetrk
úlm ikj £4J4 Lik
!číiá av tv iu ba tib
k2ky kiri hU vlaú Uc
ai na l-rvm vo
n v k
K á p J ISior amfsckýaa
tl vkvalai zaáaaý nsikihie
j}rvkřvkm a padlii Nt4 d-
ky~ Pia t aáa v swakřeaaaéak
dp p j
Pitk# tokobo rk ozaX-
em 1 jK jv!aa k betoaima
vjaval jcaa rodÁky ky
♦ k 4íU to jftai aty
ca 1 ať vtdiaa vy
zviaí koT%ti Ji vvJJLai 4
i LI al k av4k raka a pme
a ayai o visHas dlS a šinýsa
4aeí a aiatk-kýta popár
šv iátl avlLštai pli twt
Wra rvfl k ív%ký pT3rtaa
kúeká prooaárota aaiavairo
a='ki ík oajMrrk k ýat aJro-
řa jlu aaia kda
li á p4ti &raa jk kd til
čk aatop jak aroflTá
Llí tdy aa]st lšak i pro
ax a!cl U kaka a krMZ
pr ty lákavk jil avat po-
k-sa!""
Tk'vý spia kyt jit Jáva ma
lvw4 plř bo Ni ajiaj
ky ata] poLkýk apál ím
ř--í ja J tkrvé jmoo ko al
41 otrilali aJ kycWm W
pvWtaii%nl Néart jkl
t Ar taková sí-a 1
ta 3kým jazykrta
tlvck prwtla alk Kaik te
hmi-m kal4Jw do Aswriky mm
►iia:i£a krajaam Wspfm
v S-isfl Vy ko vajlo rňat J
Paira% apaoriM roCiky m
alltaý po4alk % % vyvýrim
leskl vKkodaiky bvaMUúky
♦fetrvvi adrcev v aalaU
Donaci Qtbllotótcw
H %lzx aoahont fltfck a tli
V U f f f } h
j t a k 1 U t k i a L V -
fív - ' " - -
vl -l r r- : '
ČÍSLO 13
ířkra
Spolkové:
U S r 4 i
111
rs 2
l'S fc
rPy státaU
TczMwt N Caxollaa Ti
Taaa 5 XCaxtovill
Vir- 37
£y žtUititti
sTnra tTaioa V sy
Paoic Vt l
X T Cra&xai
llariMaw
lai Cwicr
I
-41
ak IUa4
St ra
Trr iLaafat)
Uai Jk
Lak ÍWf
" kwa4 — §1
CIUCJLGOl
wwciu — feyL3k2S
riaaara— }řk 1 1 tL3vi— IL21
i I I -S— L23
as at ax-z záiai €3—73
ŽÍZ4 id
I olaae 1L2
z~4S
v wc — 13— lin tawC
álo— 1 1 f -m fi f 2Sk-23ix ~
ai2— 1X15
iJJtt3ka--f23LSJ
NEW TOOL
Fšc% jarkal i IL3S — LSa
22 IL31 fLSS
aipiai Scrvwaá $L4— 14$
Ž t t $řc
KakiíO sl— Sic
Otw €— 725
-1113a
!Jka
STLOdáL
rtzsrscs— ] tt L3íll_37
zIíkí Irraá t33 — Ukl
zxarUci — tmÚmmAm
va — S IL aa7e
& Or£aw lilg Taxaa
X Tork
-12 14J Ij
-13 li U
N Ovinaa
tšaívmcoau
St Loiw
32 IX 11
-XJ U 14
Saa FraatWíV— 1 L
14
Trtjtcrrt
piatí: IX p
tterLjUiJj ÁA a pSag] ]#
tora ldLj]
3Í04O fi
PIttk jarka wti ILtSdi
Pk kaJLkiíra_ItlM--lí44
Bav la Urkaaat
Psanec aairs tUk L CM—
2 4L70 — Uet
iir m T 3US
ttmhkSAm ml al Lisí 4 L9
l &k kovisiko £véko Í-S kr
vvék žS—33 kr
Kf% vagoe attT3ií
1 ikrm wammmiX-T) kr
avMiMiaL ULS3
kaký jirltai 1 rmk aJj pasa
3mn r±rm 2iíia al 4ai a
vvikýck iwiovaick paroifciL —
litaaMl Ca&MZ k ŽWSsia vl2t
ill vfck OkřVTkfci ťísA'
i 1 4 anaill ptít k±-'-t
tUatazr — 3 a ZZra Zr -rr o-
r - -
"
::
"
al 65
Síi
i - n i
I-
r