Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, August 10, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    '
1
zZdÁFABIL
" ~ TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAYITÝ
Majitel : EDWARD ROSEWATER Předplatné ročně $20 i s poštovní zásilkou rkLgOk]MM
ROČNÍK IV OMAHA -WEB DNE 10 S R P H A 1875 ČÍSLO il
v
1
t
i
t
1
V:
Vy
v
v
V
i i'
i
r
v V-
4-
í 1
1 o
iri'
s
'i
4
: í
Jt
i
ti
'X
I
1J
t
t ě
t
"1
4
i-
d
n"
4
- 1 " í
r -4
a'''
AUERIKA
Soustátí
Lijáity až dosud neustávají ho
biti úrodu nejen v Soustátí ale
o celé zeměkouli Min tý lne
utrpělo v Soustátí nejvícepořičí
Misouri a Mississippi Ohio In
diana a Ken lucky V Ohio pse-
I IIIVV U S U l V V J V MJ"V — —
2© jen polovin Čekané úrody se
sklidí taktéž polovin poikozená
v In dlaní v Kentueky tři čtvrtiny
tabákové findy johy nulo Víte
ménř utrjč-l cel ý aeverozipad
Moc poity Due 2" m in tele
grafovata Švýcarská pošla poílnii
etra Jewella do WahinKtonnabT
zadržel a ji vrátil - registrovaná
paní penč-zy poslaná na firmu
Duncan Sberman A Co v Xew
Yorku Jcwcll poradit se a roz
hodujícími autoritami a odjove
dél Ž- o učinili mu nelze neb
dle záaJ poštovních zákonů v
Souúti že list jakmile vyjd
poity kamŽ byl odevzdáu jest
majetkem to h Jehož adresu ne-e
a t-u kdo je odevzdal Ie nesnil
w k němu více hlá-iti
Mincovny v Soustátí připravu
jí e pilné aby zhotovily dosta
tečný počet oběhové rneny tvrdé
až jí nettane potřeba Je naděje
2e do 1 ledna l1"!) bude naraže
no tolik zlatých a stříbrných pe
nJz co jich zeme bude jotiebo
ati "ku vyměnění papírů Min
rmny j-M-o 3 a sice ve rhiladel
lhii v íau Franci-co a v Caron
Citv Ífto bude bezpochyby
íalólena řtrrtá v CLu-o neb v
Omala Za ininclý úřední rok
vyrazilo e ve vkch celkem ala
lýt h ku5 v cen5 83Ji3J[#65 a stří
brň ývh cenS 10070-308 dále
drobných dvacetníku1 a desetníka
za Í2Z)M celkem za f I3S570S
tor Thurntnan mel v Mana
U jil dřívS ohláíenou a
v5 oJekávanou řec v níl
al„2e jet rozhodně pro
sní Kovové rrince ři tvrdé
a proti neuiůu!né papí
jřfiě Ttioi to mtna T
i hodnoty JtcdíiUkvi býti a
kulatím a výstřednostem
3UÍ zik z ní jTk nemC2t
íkď krotae cpekolantu a
j ix-relnkh jdiia Na mřna
f měla by záleieti v zlatS a třibře
ria ku pohodlí v papírech majících
4 '"''oinotu kotové minc-e 44 V teh
' '" náhledech" pravil Thurman
íLoUojotne m ininenim aazae-
ho ▼ pravdě vynikajícího národo
Lopodáře [u celém Bvřtř uče
ním dějin kaidého obchodního
národa a ae zřetely vSech řid-
n(h a ovýcních obchodníku
tétozem?
Zpráva o náhlém úmrtí bývalé
ho preei Jna Jolnona způsobila
j vzdejiúli politických kruzích biu
" boký dojem 1'řátelé i nepřátelé
r íeho ztráty rovnou rořrou želí
Viecky vládní budovy jsou oven-
I — j j t
řeny umnteíním flórem Ti
4 X Jent Crant vylal náuledující
1'resi-
i roz-
kaz: "Jest mojí trapnou iKvinno
atl co president národa Sp Stá
tS o úmrtí Andrew Johnsonapo
aledniho řestnřho předchůdce v
úřade náv&xtí diti kterél v okrc
u Carter Tcnnesee ae událo
Veleviiný iolitický Uv který
jej za prewidenUt povolal jakol i
ft mnohaleté veřejné ululby dlouho
! jelté v paměti zt4tanouaby vzbu
: % ovaly zármutek nad úmrtím tak
vynikajícího úřadníka ía zna
mění úcty k painátc© zemřelého
budil uimcScno aby budova pre
identká jakož víecky budovy
Tládní smutkem zastřeny byly a
ice al do ukončeni ]oliřebníbo
dn kterého! víecko úřadováni
areno budil Dále nařiuju
abr culnorr války a námořnictví
Tyocectnámu zemřelému pří
uluSnou úctu prokázaly
V S Grant
Kobylky vraecrjí e od aeveru
Dne 5 6 a 7 rpna vál ailný vítr
severní a přinesl a sebou husté
mraky kobylek z nichl mlaty t
si padni řásti Ntbraaky a T Wyo
roing některé spadly a druhý den
hned zato clletély Škody do
sud neučinily ale kdyby mély
X spadnout! bode zle a kukuřicí a
vajíčka jel by naadiJyg byl by
postrachem viech pro budoucí
rok
Brigham Yoang je přece jen
chlap nestydatý Známo Ie on
co prorok a papež mormonké
církve uíí Ie žádné jiné manžel
tvi leda od Mormon fi zavedené
a jich knéžimi požehnané není
pře1 bohem platné A hle když
teď původem Ann Eliny 19 jeho
lotra sondy spolkové proti němu
zakročily aby dal výživa rozve
dené od ného Ann Klizo pal
cJiveď na to v níl praví le ne
byl a Ann Elizou nikdy oddán
jediu i liary Aca Arel prvcí
ženou avou v Ohio a to že jeho
jediné a zákonité manželství k
čemuž dovolává -o zákona v Ohio
Doznává ale Že Žil v polygaroi
ckém poměru a Ann Elizou to žo
ale nebylo Žádné manželství Pro
to ona že nemá právo žádati od
něho živobytí
1 ani ar kongresník držel vlaste
neckou řoí v Jackson Minn Jřcd
vclei-ctným shromáždéním Při
pouštél žo "jo už po válce" a že
nemá nikdo teď rozhárali záští
stran tehdejlíe! Teď žo doufá
že každý obran na jihu se pojí
so severem ku dosaženi doby přá
telství mezi všemi cásteini unie
Mississippi mela b}- především
pojati přátelské ruky severozá
padu a nímž úkol její jest spol
íen— Slova tatu od bojovníka
pro padlou tu vře jihu jsou vážná
a celé hhromáždeni s jásotem při
jalo jeho smý-lciit o d5kazže cítí
všichni totéž A každí' o unii
dobře smýSlejici souhlasí s ním
a jen rýpalové stále ancaji o zá
kti nekonečném nu zi jílu m a se
verem Bouře a kru{obitim meh jsme
v Ouiaze letos už tri ale Jádná z
nich nevyznamenala se taku zu
řivosti jako ta pooledni minulé
tředyráno o 3 lio-li: e To par
ném dnu bylo večer viděli mraky
se kupili na severu jakmile v?ak
nastala tma nevšímal si tcdio ni
kdo Omaha sla spat O c! hodi
ně ráno ale byla vyburcována
stinši ou vichřicí za niž následo
valy kroupy tak veliké na mno
ze jako hodná p5-t ba některé
jako obě pě-tě dohioinady Xe
přeháníme Kroujy ty rozbyly
oken v in$tis xa 81ó(K i tojět
osmin palce tlusté sklo ia stKle
u nádraží n zli o na cucky Dře
věné Žaluzie na oknech a Šindel
na střechách rozbit jedna kráva
zabita jedné uražen jeden roh
několik psu ovec a mnuto drů
beže pobito Jeden kidout mři
hlavu přímo roxtíj-nu na thě
části Tukové kouky j rvá lěiy
kroupy j-úl h diny Xa Ště-tí
nebyly rozSířeny daleko nýbrž
byly bezpochyby extra poslány
na omažké kostcliíkáře pro jich
bezbožno-sti
Ze starého světa
Major londýnský dával raini
uterttvu banke t při němž Dira
eli cxlpověděl na připlek násles
dovně : mír zdá se mi býti zabez
pečen lcto vláda jednala vúři
cizím mocnostem moudře a váž
ně Jedná se teď o upevněni a
pozvednuti říií koloniálních (v
Indii a Kanadě) které majií býti
mateřské zemi zdrojem -'Iy a
slávy a ne klabosti Koneěně do
dal že lid lépe nežli ilechta ji
ných říši
Černá Hora počíná so ruiíti
do herceovského povstání — a
Turci řadí prý se v cedé síle by
porazili povstání jednou raoou
Uvidíme
Zákonodárstvo vo Versailles
o íruíilo se dne 4 srpua na den 4
íistopadu
Amerikáué cestující po FvrO
pé kteří něli úvěrní úpisy od
padlé firmy Jluncau &Co v Xew
Yorku trpí a naříkají velice
Jest jich přes lOuO Vžllina je
toďv bídě největlí
J Veliká povodcfi etihla též
Indii kde mnoho městelek od
plaveno a mnoho životu pohube
no Xovi Ipauělská ústava jest
už oznámena Obsahuje nábo
ženskou svobodu v Sem kíesťan
ským vyznáním alo církev kato
líc kú zůstane církvi státní
Stříleni o závod zahájeno v
Stutartu dno 1 §rpna za úča
stenství střelců Amerických ros-
ských rakouských a ivýmrekých
Při mezinárodním střílení o zá
vod dne 7 srpna dobyl Fr Krs
mer x Baltimore stříbrné cíše
Dno 6 srpna slavena v Ir-ku
stoletá památka 0'Connells ves
Mkého osvoboditelo Irtka Při
průvodu slavnostním súčastnilo
se v Dubline přes 90000 lidu v
nejlepSim pořádku Byly tu za
stoupeny viecky spolky celé ze
mi irské mezi jinými polek žá
dajících amnestii pro vězněné Fe
many 10000 hlav silný Ti nesli
řerný prapor na němž byla slo
va: "pamatujte na uvězněné v o
kovech !' Dotlaíili ao v čelo prů
vodu Tuje alo potkalo 150 o
sedlaných uhlířů kteří cátíli Ve
svými americkými praporci býti
též v cele a jali eo o přednost
rvátl Rvačka byla zlá alo ni
kdo pf í tom t ebyl cubt Slav
nost ostatní ukončila ie v pořád
ku : i -
V čínS oj f t událo se něko
lik vzbouřeni lidu proti Evropa
V Bavorsku nové volby do
sněmu dopadly se 7l uhramontá
ny & 77 svobodomyslnými zvo-
lenci
Dle nejnovějlich zpráv z Her
cejroviny do 7 IŽž m do Vídně
došlých sběhly se v poslední tří
dnech četné bitky povstalcS a
vojskem a nico na levém břehu
líaaenty později u Kuba Stolace
llaviny a Drevonace Turci
ztratili prý 3 děla a SO pušek
Sedm set povatalci táhne k Tře
boně Má se za to Že se pohra
niční cernonoret k povsiant pri
pojí — Cesta Milana do Vídně nos
má prý takový účel jak níže
udánof nýbrž ěistě soukromý Je
dnak je prý lam navštívit matku
svou hlavně ale ze zdravotních
ohledu
Srbský kníže Milan odejel 1
srpna z Bělohradu do Vídi aby
s rakouským ministerstvem věcí
zahraničních radil se o poměrech
hereogovinskfch Předseda mi
nisterstva rak Andrásy kterýž
právě byl na dovolené vrátil se
za příčinou tou do Vidné O pří
čině cesty knížete Milana píle ví
denská "Presse" tolik: Přdně
chce se Milan ve Vídni přesvěd
řiti rdali by Bakouskoti zacho
valo přísnou dosavádní neutrali
tu i v toni případu kdyby povstá
ní dlouho se táhlo dále hodlá-li
líikouiko Portě přispřti radou
kterak z dosavádní mc-zerie si
pomoci a koneřně nakloněno li
Ilakousko podporovat! Srbsko v
požadavcích kteréž Portě ohled
ně neodvislosti ové hodlá předl os :
žiti — Dle telegramu téhož časo
pisu rozprášilo vojsko turecké :
povstalce u Revisigny a Bélita
l)!e londýnské zprávy od 1 erp
na iu přátelstvi mezi Herce govin
ci a Turky stále ještě w množí
Turecké vojsko nešanuje povslal-c-3
vraždíc je kdekoli padnou mu
do rukou
B j státu s církví rXěmoc
ka dle všeho pt zbývá dosavadní
přikrosti Ulti-amontán-ký "Ku
rier 1'oznshski" přináší zprávu
zo spolehlivého prý praruenc žs
bikuxHvé katoliěli dovolili věh'
cíni rvým voleb nových předsta
vených církevních m sú"astniti
jCromw ííího vídehská Presse"
ríiiAší trT So --ííC n ý vrati
slavský biřkttp kníže P'ccršter
pomocí papežského nuncia ve
Vídni docihl vyjednávání mezi
valikáncm a Berlínem ohledné
záležitosti své Praví se dokon
ce že nuncins s německým vj
slancem ve Vídni již sů dohod)
XadporuČík Forney odebral e z
B rlina do Petroh radu aby vlá
du ruskou získal pro obeslání fi
ladcltické větové výstavy
Práci zastavilo 220(3 děl riků
zaměstnaných na ř-tavbě tunelu
svato-gotthardského veŠvýcařich
dne 20 červenc o a srotivše na i
severním východu tohoto tunel
uzavřeli Vláda Švýcarska po
slala tam vojsko kteréž do lidu
střílelo ČtyH z dělníků jsou za
bití ora poraněno ostatní vsou
pili zaso do práč Q příčině
etávky ničeho se liCtelcgraťuje
V Dundee Anglii zavřeno
31 huti a 12000 osob jest bez
práce Boziíří-li ko stávky děN
níkú jak se očekává bude SílOOO
osob bez výdělku
C'ol Forney odebral se do
Petrohradu aby přiměl russkou
vládu k zúčastněni se při stoleté
americké výstavě
V Malé Asii je strašný hlad
následkem toho že minulé zimy
pomrzly skoro všecky ovco a ko
zy tamního obyvatelstva které
jen z nich bylo Živo A k tomu
vláda turecká nešetrně vybírá od
nich i fctaré dané a tak je přivádí
do největší bídy
Dne 17 srpna bude vo Frau
kobrodě drŽán sjezd ligy hudeb
ní která čutá v Xěmecka 8000
členů " i
Podmořská železnice z An
glio do Francie ' počne ! se brzy
stavěli neboř obé vlády k tomu
daly už své svoleni
OSOBNOSTI
! —Ti bezbožní novináři nechtě
ji dáli pokoje torno nebohému
rabátka v Long Erancb jemuž
jo Grant dědečkem Tu se báda
li zdali m&že býti presidentem
ta zaso až nivrhuje La Crosee
San'' by Jej president '"po)! za
konaula do Brests aby celá ros
dina jeho byla t úřadech xa stou
pená — Arcibiskup Allemany v New
Yorku obdržel od svých oveček V
dar 95 00 ve zlatě a spřežení
krásných koní
- — Abbé Lišit světoznámý lu
debnf k stal se prý jen proto kn#
tem aby nemusel si vžiti jistou
rnsskoa kněžnu která se dofi za
Dijovala - ' 4 : '
— Slečna Lida Branardova
Joplin Mo jela na ohnivém vos
to do nebe — opozdila se totiž na
klepu byl nejvyisí čas k vcCeři
dělala ohefi pomocí keresínu a
jela I
— Xejstarší syn BrigharaaYonn
ga Jos A Young zemřel 5 s
zanechav 4 ženy a více dítek
—V Xorth Beverly Mass žije
děvčátko 3 roky staré které nž
mnoho zažilo v životě Xarodí-
lo se na lodi na tichém moři Tři
dni staré ztratilo matku sedm
dní potom loď se rozkotala a ne
zachoval se nikdo z ní mimo její
ho otec lodě tě kapitána jí a je
dnoho námořníka který ji za
chránil a na bárco po 10 dní kr
mil krekersy ve vodě rozmočený
mi až byli lodí jednou zachráně
ni a přiveženi do Liverpoolu od
tud pak do Ametýky kdo teď
dítko to žije u své-babičky a její
zachraň i tel jo konduktorem vla
ku jenž každý den jezdí tudy a
jejž eiěvčátko denně vyhlýžia po
zdravuje
— Ondřej Johnson byl svobod
ným zedníkem a byl od bratří
řádu toho slavnostně pochován
Zanechal po sobě tři Žijící dítky
dvě vdané dcery a syna Franka
jenž se píše Andrew Johnson jr
— Johnson žil velmi jednoduše a
nastřádal si za těch 40 let služby
své ?50OO z kterých ale maje
jo uloženo u ll u uookajenž
praskl obdržel jen asi poIotrtSIro
Zlobil se na to a pravil jednon :
Kdybych mohl oběsil bych asi
tucet zlodějských bankéřů kteří
ukradnou penuo lidu a pak to
nazvou úpadkem jn-ti by pak
bylo takového lnpičství méně"
ONDŘEJ JOHNSON
Ondřej Johnson" sedmnáctý
americký president zemřelý v so
botu 31 Č'ce u Grcenville Tenn
byl zajisté mužem o jehož pova
ze a životu služno nám pozastas
víti se poněkud nad hrobem jeho
Málo mužů země této dovedlo
povznésti se jako on z nejnilSího
stupně k nejvyISsm ze sprostého'
nevzdělaného krejčovského tova
ryše až ku správě 40 milionové
ho národa svobodného
Xarodil se 1803 v líaleigh X
O z chudých ioeiiČS a £e
krejčím pracuje při řemesle tom
až do pvého osmnáctého roku
Tu tepi 6 poznal že mu chybí
velice- žo neumí čisti a psáti I
jal se řám učiti ee tomu Odstě
hoval so s ovdovělou matkou
svou do Greeuyille Tenn kdo
se oženila žena jeho byla mu ná
pomocná v učení ee v čteni a psa
ní Měl znamenitou chuť do po
litiky a pěstoval ji teď bedlivě
20 let stár byl zvolen do městské
rady 23 let stár byl zvolen sa
majora (starosta obce) v čemž
setrval 3 leta pak byl zvolen do
zákonodárstva na 4 letu Kdyí
mu by!o33byl zvolen do státního
e -nám a v 35 roce do kongresu
kdež po 10 let výdatně vlasti
sloužil Tak 1857 byl zvolen za
guvernéra státu Tennessee a po
tom byl zvolen na 0 let do spol
kového senátu kdež stál při unii
proti rebelům Od 1SG2 do 18C5
byl jmenován vojenským guver
nérem y Tcnneasee a v listopadu
184 byl zvolen za náměstka pre
sidentova při Lincolnovi Po za
střelení Lincolna byl presiden
tem od 15 dubna do 4 března
1869 Od té doby žil klidně do
ma až v únoru 1875 byl opětzvo
len do spolkového senátu
Ondřej Johnson byl dorobčí
kem (self mado man) v pravém
smyela slova Z chudé rodiny
pocházející bez podpory bohat
ství bez vznešených příbuzných
bez škol bez jiného zvláštního
vyznamenáni domohl se nej vyš
šího místa občanského Železná
jeho vůle přemohla ySecky pře
kážky v cestu 8© mu stavící a oč
so pokusil jednou to také vždy
dokonal až do konce Příroda
nadala jej silou těla i ducha a
učinila ho vzorem amerického po
ctivého politika Miloval poli
tické hádky velice a nejšťastněji
tím so cílil kdy mohl vésti boj
politický s důstojným sebe proti
vníkem Spojil ee s demokraty
nežeby byl stranoíkem nýbrž Ie
mezi nimi hledal a nalezl ménS
od vislosti od strany nežli mezi
whigy kteří běž rozmyslu ft zá
sad drželi se jen jména strany
své Nebyl státníkem ale prak
tickým politikem Nejsn&meni-
tějlí jeho politický skutek byl I©
byl původcem a prosaditelem xás
kona předkupního na obecné po
zemky (preemption law) kterýž
teď tisícům občanů zaopatřil svos
bodné domoviny v zemi Při
vypuknutí občanské války byl
horlivým a nepřemožitelným uni
onistou což jej vedlo ku po vz no-
lení jeho v úřadě Co president
nemel významu nobot? tvrdohla
vá neústupnost jeho a nedostatek
politického taktu jakož i nedo
statek důkladného všeobecného
vzděláni překážely mu v úspěchu
tom tak žo inu okolnosti přero
stly přes hlavu a on nemohl sta
čiti duševně potřebám národa tak
rychle rostoucího To jej přive
dlo pak v nesnázo a uvrhlo jej u
veřejnou obžalobu(impeachment)
z niž arci vylel bez trestu alo
také bez slávy
Nezapomenutelným stal se svou
úctou horoucí k ústavě již stálo
studoval a zkoumal a svou pocti
vostí nezlomitelnou Ve svých
úřadech nezískal ani jediného
centu cestou nepravou a odstou
pil s presidentství sotva čítaje
?50000 jmění svého které ještě
většinou pozbyl úpadkem Jay
Cooka 3c Co Zemřel poměrně
chud
Xebyl státníkem ale byl u-
přímným a horlivým vlastencem
nebyl telikánem ale byl npřtms
ným mužem nebyl učencem al©
byl dobrým přirozeným řečníkem
byl mužem odhodlaným přímým
poctivým nepoddajnym nepod
platitclným a ani největši nepřá
telé jeho neodvážili se vyčisti mu
nepoctivost Dary nebral v úřa
dě žádné a ač měl příležitostí
hojnost nepoužil ani jediné ruka
jeho netřimala jediný cent nepo
divý A to jo věru mnoho v dos
bě tak zkažené a nepoctivé kdy
on by! presidentem i
Slabosti své měl a těžce jich i
opykal Byl marnivým a svéhla- j
vým neznal trpělivosti a snášen
livosli kterou vyznačoval se Lins j
co!na ůspěe h který jej provázel j
všemi stupni života učinil jej pak ]
málo schopným k zastávání ůřa- j
du nejvyššího Výmluvnost jeho
unášela sice surovější občany y
Tennessee ale málo zmohla před
vytříbenějšími a na přesvědčen!
svém icvnS stojícími seveřany
Byltě příliš pozdě vzdělán by za
dost učinil i vzdělanější společno
sti do níž dostal so v povolání
svém Měl svou politiku jíž se
držel nezvratně i když jiní ji za
mítali Nelíbila se těm ktelí bo-1
jovali za vítězství— nr-ž on e btel
přeco jim na vzdor ji prováděli ! dutali k tocm roskazS kte
maje ji za dobrou Poučili vésti ! mcsJl uposlechnouti OL-
jrl: i t_ — '
se rauiti si nedal ytýkati mu
to Zatvrdil se ježtě více Ká-
rali íei lTnevnil sía toHT- svč-
mi irotivniky býti Uáru ta chI-
cíííSjícf jej odjeho voličů Siřila
se stálo yíce — nechtěl so podro
bit! náhledům starny která jej
byla zvolila za vůdce svého I
obrátila proti němu těžkou palbu
zákona vyčítajíc mu přestonpeni
ústavy již on tak boroucnf hájil
a zbožňoval Kdyby jeho ůntuj
nost a povolnost byla podobna
bývala jeho upřímnosti a vlaste
necké horlivosti bylo by to jistě
jinak s ním dopadlo Chybou
tou poražen byl sám sebou
Letos zvolen byl znovu do se
nátu a veliké naděje kladly so
do něho že bude hlavní podpo
rou vlech oprav ve správě vládní
— než nedočkali jsme se toho
Pohřeb jeho odbýván v úterý
dne 3 srpna v Grcenville za pří
tomnosti tisíců osob zo státu Z
jiných stá'Ů a x Washingtonu ne
přišel ani jediný účastník
Mormonští vrahové
soudem
před
(ťoknfovíuij
Dno 27 Vce jednalo so hlavně
o rozluštění některých právních
otázek soudních Žádalo se by
byli vyslýcháni též Brigham
Young a GeorgeA Smith než oni
prý jsou oba chnravf a nomohou
tak dalekou cestu vážili Soud
však omluvu tutonepřijal nicmé
ně bylo jejich písemné svědectví
zaneSeno do protokolů Oba u
pírají vesměs účastenství své a
vědomost o kp-cj rol i i
Georgo Ví Bradshaw svědčil
Když ' yyslěhovalci byli prošli
skrze Cedar Ie byly vydány
rozkazy na sestaveni actniny ka
pochováni těch kteří prý od In
diánů byli pobiti Svědek sám
šel též s lopatou na místo určené
lltght se ho ptal kde má půlka
On odpověděl : Což chcete abych
pochovával puškou ř llight řekl:
"Jdi ty bláno domů Pak dru
hý den slyšel jsem kázati llighta
Pravil že kdyby nebylo několik
bláznů žo by vysíěhovalci byli
_ - v£ m
elavuo xxi ponroDent o téct sice
ušli dále ale ie tím ví co jou obs
k)openl sítí— Po krveprotí slyšel
jsem llighta opět kázati kde na
kazovat a ny so o tom nic ne
mluvilo Viděl jsem } pak vozy
jejbb so yboŽím y (Jedar Viděl
jsem tél děti jejich některé i 0
let staré Ty pak vládni jedna
tel jeden odvezl na východ
Pne 28 přísahalo vlco svědků
to samé proti Lee-ovi Zatím a
lo bylo vězen! jeho prohlídnuto
A nalezeno tam mnoho věci nápo-
mocných k útěku a k vylámání
zdí Teď k němu nikdo nesmí
do vězení ani jeho Ženy
Dne 29 zástflpce Iee-a mlaTil
k porotě háj© obžalovaného
Tvrdil že vyatěhovolc-i svým
vlastním chováním o Corn C řec
ku pobouřiii na sebe Indiány a
ti že v počta asi £00 neb C0O vrh
li so na ně Že běloši Mormoni
neměli zapovězeno jim prodávali
potraviny a že ji tu prodávali Leo
že neměl žádný iřad ani vojenský
ani církevní a že plakal slyše
žo mají býti zavražděni Žo to
byli llight Iligbeo a Klingen
Sraith co se uradili o jich zabití
Íío Indiáné hrozili bělochům pa-
kli jim nepomohou ty ystěbo~
valce pobiti že zabíjou je (Mors
mony)
Xa zavolal Samuela Pollocta
co svědka pro hájení Ten udá
vá že byl velitelem obrany Fzra
Curii a ten že i jeho podal na
palouk aby hájil vystěhovale a
zabité by Khřbil Měli a se boa
pušky a lopaty Leželi tábor tni
proti vystěhovalcům a viděl jen
Indiány m návrší stříleli na ně
Druhý den přijel Lee a mužstvem
a s vico inUiAnv l osíal iniou
vlajku vy těho válcům a ti pak
vyšli z leženi a šlí a obranou
Svědek sly íel pak střelbu ale n
vi odkud byla A k ly ž mohl vi
děli viděl že Indiáné vraždi vys
stehovake L v'ýcláni se p-
kračuje
Jdm D Lee jest stár C2 let mi
I-s žen a l- uetu 4 z iein ien
mezi nimi krásná I
ním v Žaláři Je to
tý s niřkým stlačeným čelem a
celé jeho v zřosřvni svědci o aví-
řeti a zhoiadilé vášni voli I2
kasy proti něciu jou co nej Jak-
ladnějši a spolehlivé al přec
má se za to že parola hiv se
shodne o jeho viiue jehk-jž mm lá
vá z £ Mortuonů a 4 křesťanů A
je znáioo že Mormoné joa pří
sně vedeni k tomu aby obětovali
vš% i své pfcsvě l'v!ii své cirkvu
í)iic 5 srna byla pře odevzdá
na porotě Žaliijfii zástupce mla
vil k ni pět hdln -Mezi jiným
Pmvu : "KMo sst K trveproiti
"tr J '"""
í vic tak ial-C by Lee se svým
lidem byl v I vydtěhoTtcO ty tv
elii atiU t ře 1 Imliluj- To je Us
rážka důstojnosti poruty takto
chtít ji balamutit Proč vzal Le
vystěhovalcům vsecitu zbrau aby
so nemohli bránit In lláuům ?
Proč byli Indiáué tkryti zrovna
na tom místě kde Klinensinlih
řokl ie byla nud ave no přepad
nout! vysthovak-v Jak to moiuo
aby Imliúné lrvni rána vystřelili
kdy vystěhovalei šli vedlé ilur
nionú ze své ohrady Tu by přece
dříve by i i tnuseh pa inouti Mol
moii Indiáné dle všeho rě lé
čiví byli přátelskými k vysteho
vahuia před i po krveproiili
Země že nebáli po tom aby vi
děla starého Ive a našiWnici ale
chec aby její pověst spravedlno
sti ncutr]ěla aby zločin proti
vzdělanosti jji byl pomtčn
Brigham Vountj že byl dla vLh
ivěde-tví hlani poducuvatel
krvcproliti V žádné obci na
božím st ctě by nemonl takový t
havný zlečiu bytí utlumen ls
let bea trestu dokul vrazi jsoa
na Živé Žádný tát neb obec
nemůže býti mravnou kde o f4s
Ie vražda z náboženství"
Dlužno nám jetě lěliti původ
ní příčinu krvcproíitl toho která
Mormony tak podráždilo I tak
hrůznou msta vykonali Pocho
dí od očitého doiud iijíeíelho
svědka
ilormonský apoštol Parker
Pratt v Californii přemluvil jistou
ženo G W Smithovc aby t
svými ditkamí opatila maž své
ho v San Fran:i~co a stala je
ho ženou v Utah' Uposlechla a
odjela s ním i a ditkaui Byla
to Ženština hezká vzdilaná a
byla a prvým molem 5 let
Smith jel za nim a jelikož ne
mohl jej žalovati ▼ tehdejší doby
pro cizoložství a odveden! ženy
své žaloval : jej a okreskového
epolk sonda vo Van Baren Ark
pro odcizení šatijebodětL Pratt
byl propuštěn s obžaloby jet
dále do Utah Smith postil za
nim do hor přepadl Pratta a za
vraždil jej Smith pak vzal si
dítky své s sebou do Caliíornlo
Z prlvoda J'rtU nezůstal ni
kdo na Živa lda pi Smitkóvi a
černovlasý mladík Lee který byl
zbož&ovateleca apoštola a přísa
hal stralnoa pomsta ' Tí adilci
so X 8 37 v června A na podzim
téhož roka Le vykonat svoa
pomstu na nevianýcžt vystihoval
Cích j VICTr Colo tj lámalo
o 7 zlívri t vi-ií okresního
DrcbnostL
1} V Albaay N- YUJaJi kaza
telovi mětskoa rado by sapovl
děla a treta!a přisaé prodáváni
a ctění novia v ned2!L— Také po
krok! U V Sji Clair Wla akr41 13
letý synáček D Powers tobolka
?2I5 Ote ioíz tynairmdil
a viak ze zlrtnstka na 4 akal
nýtu synáčkem oběsil
g Virgiasky kfi& jedea vykonal
hrůznou Mbcvraida t #c Jaice
u Pterbara Přiiet ks aábř-
ží vyhlídnul ai jb!aSií ta Lto a
vrhl do vody Udá přitoaaaf
pomoci provazů přivlékli }j ba
iníl"inu ktlx však m jim atrksal f
tKMtal tx iX Ia hlubiny vtrat
hlava pod voda al byl mrtT
5 'Divoké tíBo" nozývi + v
výrařic-h eao rxvtoací % ado-
stapných stráních Alp Tvjii i—
60č stop b4 eaořesa k Jjíj
tamní obyvatelé aejvětlím B-
bezpečím života oekajL iílř t
trhu veiikoaeea pro tvoa do
l rota a vJnl
fi V AfrMs al také znají roavo
dy XeJiva pHIÍ t Alíra I
na ka kodima o rozvoj prt týrá
ni od maftžela Ka li rozhodl pro
hf aona ra LitBé - schopťvli
volalo "řavrhsja té!" a at:ka!a
ze so lrí íJ Obyčej ttml
▼li I# ten k ! 1 ptvliraj
mi poliMti rimJ liho na dlkaa
lachel joa aj1 Bniri prverBt výroka
muŽ ramena-ltoh- MnM Jt l r
va tom pnblilsl k !šsb a
mí-to rndibeBt vrazil ta dýka do
srd' OdeTttal pak ala stři
ži řka : Ztbil ji jj ta U
stojf r Voraaa pno 1 sgdt dl
vající křivý roxastdck lotiktj
smrt
H Církev PtrraoathkiTBrook
lyna kteri hbila diti léto IWi
chrori ltX0 laléha tobta
za jeho sl!aar (7 ml
led pekla e brÍBÍa peals tkli
H &ejiia BamahAnfBt bra!a
?30if a eevi kde těh eedoti
vajíeíeh tTOOOO br A
přece čítá v véc střtsis i5ko-
tik milionářů
V Paříži Bdi) svhUtní
íí
případ mateHtvL Jti paat oo
siU plo-1 UUtr životě a kal Jý
tnyslvl 1# tul vodBa:c!aot X
dávno poriiia dítko mrtvé kt%
ré bylo obyčejné TtUkoati al
mělo zuby víťrrky a aehty I plně
vyvinuté a jho koati byly do
konalé aivrllé Mrtvola byla
aaslina akadeiaii věj — Podboý
příja 1 a dál ▼ Franeit rl32
▼ P 1 Ca!i% kd saatka jJza
nosila ▼ životě plod 7 1U
t! C-eherSv kaadál&l proce
mi e jeité jsdaoa crkovati
Telton žalJ snora Bevchcra je
likož pKedeitá porota BroakdIa
a rc tak preHčt&i aa povili aa
drahf městě
V Bkhmooda olio dlli
veliké ia{z a pokatoviaf pra
rašeni rdělakh slkoal a prw
klení
Nikdo vypojetí 1 tuam ▼
on-tatí 37W druhS jakfck Í3Xi) I
hruJvk 300 vUst lvtk
300 hrosaů ée rtk $dčraýck
jakod a 30 rybízů
H Xew York City c(t4u?if t
vtěleným Wtttchtrm l0i5i4
obyvateUtva Jt Udy (díno
Cin čtvrti Bjvlli aě4o a
zeniL První jet Londf a 31 4
T0T o byv pak přijd Talii s
1S942 obyr třetí jt Cal
hrad a 1 075iX0 Počitaj av i
alosit mét Xew Yorka Brookry
na Jersey City IXubokea a X
wark d ubc1 ptea 3 tatí toay
oby vn tedy vJtlí nžli Pal J a
po Londýna nejvJtlí
(1 Co touB tempere&elsři lk-
oř— Každý llovik salž býti
led svým vlastním sládkem a aa-
vařiti si piva co the doma Jitý
F I- Lockword ahaWviI wko
catrovaaé pivo ktrré aoleaá
r malých hrakicb drhTýrk
jako Mkoncatrotaa4 aiJáko a
t třel ja vzít! trocha udti-
traku roamícLati v Itoté vodia
nechali jej 41 toLa Ty kynula
Bili a kvarta xtrakta 12 kyartl
výborného pivo ji4ho ti ali
bi tbU pUe&ského Jt
a aica
Rozliíaja is pviat U wítro-
pUvec Dcaldoo m Chicag tav
m Tystoapiv If a doasd aa atrac
néhi poval 3 van ý nalai m t St
Clair iliclu Xvt a adoJi ta
pravda' ' "
g V okr £art#a Txas% alo
lÍBe jd aprchl a visemi ia bo
sa ta al byl o4 eiřstU lv
kout — TtiUi eZa t}m
dlm ioltakaa ba mHoat :
í Nediv no bral sw sira Csiw
III pinek přivé adiisj cV
mvf bo m mlho ljL toe Iiaa dl
U iet lea itn U cr-U kzZ
g J#o jdo aa feuaoljvlk i&B
let bylo Soctotití k ©datoapléta
prňidata jaka t4 pa taniA
JvhajMaa% a U byla aa J-Asa
AiaMs k Jjl tmřei Waia
U& O-l r 11J J -Kxřl
1X1 uý priieat a byU jk!
f řoT S a xltapxi a mc Taa
Brv& Tylr FUImoct larvt a
Bahafcaa XirWt aby
každf nltOplý pf41r soci
úhkda něta ▼ Maaát aby aU
vými akadvtBt auLroda Vfu
prvpéý- A jak d]ty aka
taji feeowkU by Vili aa ike
4 tbjkk aik ly ct L tw4ik
aby aiU přJLŠaullé tlivá pru i i
přisi károda
Z J-k Xvý Tork rat akaxtv
▼▼ 173 mél 2300 1H
mil 1TM mil 1011 17I
mil 3X111 ISOa W4
mil ls mil irt70s
í 1 al ůllST lvíl
SM2S4l'7ií mil mZŽTX 17S
I VStPaal byli zu'oai tlí
pa IíLat#I4 pai ktri piii k tl
bid a Bil aékuři byli zal2aí
pll t Ba-bI WL
DLUU SPOLKOVÝ
lA MXSCXt HSjsv- tfUi VÍtSíTS
léitorotsora
Po4lkavf Čoký vydavatel p„
A trícr ▼ Cktcoi TvkemAl
opít ko diU oiolaži kré
hade Titaaé od tUácl řn
4 č a dlk ▼ Asw Vyilk
naí i (ravj k prodrji BOtrJ
?ký slabikář po4 bÁzVvkj
řETNl
(tTassia aajCxaT'
VIdi jiB otisk IUíiVy té
t a jiiiIi ja {k}s
jjl etaToím a i ravoo
Slavaa jt ba aákiU JIli
!úUké skaWBsu vIxbí prak
tícky a ekaiij p řw Sa věikch
% Butaiivh obriakl ka aloorméW
at ▼yčaviai a k pobavaj o%
Ská BxalčkýrV kuři Wlo a ra
dovi! dívali da mxfxh OtaJých
alabčkiřS a propiv ati v ak rv-
Prvaj čilaaka UU ftUakij 43
Illakl klovkwvaHck pak 13 b1
▼ie pékaývk piaičk pro Ikolal
ditky avlálié pravaýek dl č~
kýck aipévi aaaoka 2Uak&
oaravWaýck m aibavatek3d ká
dak pra dílky cvi?f BtyiiK
ak a rči pak ČLÓaky -Acki
rípaVka-" -VW Sai Sm-
z ccrovauaavxaak pjka
aao acbv ty 2ké olaWkor
Praky tl ati Vtooři králi pIkmj
ty a dřvdatky a búži sočWi
BtBohfBki jÍBýsoi véčBijloU O-Jvj-
II dako Braaaai pitlr j o%y
1 diUk a js4 ládkMasis aby
Grrisgve jak aLb vydat ew
Bjdřiv tél Draaa řilaaka"
pro dopélejU kteri by zait
ačiaiU poiřxbijBi ik#4y ikc
sarkké tUaldSa l&t Udé dítku
!ki Bí!y by kjú ba l4s
kalisky kurá bad itUi Ud
b na úp ravm svea
DIVADLO v 011A1IA
Ytitrrtík dn 12 upsa
bude íUt&U t lat íkd
iv Y Kuerr vni k&ii
a zAbarsc diraulelnl fK4
sJívcal x Uae&tl ruk táta
Ta H cVsol hmlá # Tbl
rati Tftiipaé v cmsiMTíMs
sťajt&é rEeř?!é aapřUtht
i i xciravl rřÍTCciiMxé nxiiaT
nakího krajaoa p Fr Crl-
Vztip34 CD cc3itX Cmrt
V- -— J p
JDJLratiwfca
K LETKY
draiaaUký lrt t i jdxiai
a potoca :
ZDA1A HIÍE mLrjc?
tramka rZxlxUX
Hrr33ti rr'15 r
-n „ iAfctž Tím
Ifc li m Ť gj % mm
~t KC l
imnimm „ riM
CtfbW li i n
měi%m "1-ťi Bl
Cwvifii U4w~mf t?53ka
u
t cum mm
4 m 'i n
tm _ m mm
m otvsaa% % '
' XCWt Ct
Jtísí hliik
V aobvrta da T trpta
ZlU kap _L1 od#jJl 1 3 5
SJbs I4
ťpiay ipIkvi:
t S ro4 l pUtLmi
U5iCJl 62 1U
r s ca i
C S S~ &5 botí 1IT
V S S-M lv- xí
rs Ví ©-i ii_ mi
f S 1-4 Í ll u
t's nu
V S — i
k f ij tatai:
Mwvn IJl Vlr-ala ss 37
Tajs-B i N Caroliaa tJ
TcftovBw & NCaraTill
Vir Bav 37
P y IlaaiJi
Wctra U&Mft Hz
I
4
X 1 Ccatrol
E-- - _
Mk kí í-ia Ccat
1 J
St PuiI
3áí
WaWi
-SI
4
l'ii eVc trxl
l -Z t tVatrxL
Vot Prii
w bEÍ'
Trii pbilcný
CHICAGO
řsa— irka ? L f L24— 4L2G
l 3 IJb — L3a
tr-x c zlro-iai €3 tj
Žitt o
J :&( ji
VUr — 3 — tíeet-
-at— zjtdal 31
aáu — im
U5tl — U2t gIiíX
XEW YOKK
Pšbe Urka Č- L Ll — I_iJ
aivaiai Čerwai fUU—
ŽI: Lu3c
Ov ey— Cú-
5Uai va f3ij9c
i X 3Q
PUaka-_ S L32
ST LOCIS
Kmet — I IL USJ
aápavlal Jrrrvsl 13?
rt ojc-b — MaišaÁ 74
-lj
vsa-~2 ILxaO-?
lrr — 3 —
řiitvsu — I3i
OfcXA — t3lJď
Xm- — tl3-5t
Saiiaa pUti:
&Uria3ílddlTT-
X Yrk — 13 lt} lij
X trieav_ — 1J li H
4Lt!v-ft b-_ -1? L-It l±l
St Lujk_ i li ti
Sa frac
—li 14
Trtty evTCpski
uvajuvci7 srreA
(Aaí israia plul£ fjabr
awrilakaj j 0U j l [IvU] j
35 esrati l d {jctr} f-t 2 ř)
~- 3U íti3J
PÍark lJsíkL lód
ri kaIrBlllvl
Sakořios — — SUM
V: V"
KavlaA &l4Iia
— dl
— 714
E boa Orbraa
PSWliKat&S7
Z-Jia a al llly d l)
l Wvéiaa liv Jfa 35— kr
Tvf-řvé&o w 33—53 kr
Kp tíc L 175 — -1)
l libra boÍaIb — 70 t
rsiaaLlaU:
£LX€jtici iart tluí rlx
Kec jie£rrBÍ aiik#a
_ X kra skór -Tr
Vrt 410 bfeza 175
xi bmcB 4 31 tijo iri
_ lili B
Jam Crraka c
Joa TpvÍ1 4a 3J áskea 1?-$
řprrCapk Jm rkrkf
okYlUkoTBk v eíkí
J k 4o l ř a l7
Tr Cwts & H y ria lS7i
Iwa
IV E=a4 4a ti éziat I37m
' ' I2ikigaa:
Do
— 103
lt
41
!
et
i
%-
i
i
i