Pokrok západu. (Omaha, Neb.) 1871-1920, June 01, 1875, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    II
-v
1 u "
i -
' ' - 1
í
TÝDENNÍK POLITICKÝ POUČNÝ A ZÁBAVNÝ
'V l
1 s"
- k "i
i
V'
Majitel : EDWARD ROSEWATER
Předplatné ročnž 1220 i s poštovní zásilkou
ROČNÍK IV
OMAHA HEB DNE I Č E R V H A 1875
CISLO 5
FOKBOK
i
v"
"4 i
f
A
v (
♦
f
!
vf
I
)
V
Ze stoleté výstavy ve
Philadelphii
OURAZ III
Budova zahradnická
(Hcrticultural Buildinj)
Štědrá nadání města lhitaU-l-phia
pečovala o zahradnickou vý
stavu dokladně vvstavivsi krás-
ř nou budovu která má z&stati pro
vŽIv c- okrasa parku Fsirmount-
skíiio Ihtdova ta #tji dveřně
V v "J hlavni budovy výsuvní a po
Vy kytuje i'MnMi vyhlídku p řee
% S huylkill a p městě SLh "tav
r ťy jest maiifkj z 12 věku hlav
1 ni látka stavební jet železo a
sklo Délka bud vy obiti
SlW- a výlka ai k vrSku -vili
hry 72'
IfllVl i ine vřnána yl ús
stlr-lní vý-taí' luěH 20 délky
Siřky a V íkv a nad ní
vím svítilna obrov
ki 170" dílkv !
2U Suk v a l V vikv Klm siní
tči 2o' ia I
Bělili j-t jíalerie
ťtij inká V rozích tU sině
jsi u ftyři parnisfttta pro mladé
'j hyl-iiy kil !' 1(m' jli pokry-
"?f ta vypouklými sklM enými slh--
chámi Ostatní sitiě jsm un cnó
ř pro i'í ijífnm-í síní- r-laur!'tí úhi
I ' dovny atd Z VMil'iíU V rt:t b
t nl'bii hi !y I a jjab-rii
Vjl'lií a lápřidn! vb"ly
tvoVí krů-né M-hody t nmdrib
mranioru idi nulJ uak-iá ih ttc-
% vhnif kif k 2' v irLmera tnají í-
V rozích hlavrí ►ítiS naUzá e
umělých vdtryikB
1'řízetní olmahuje ko hyTi fkla
dlllí uhelnu ojchici toj í i ú
pravo at l
2ro-viisrr
£11 ERIKA
Soustátí
1 Z Černých Hor jdou až
4 dwti I zprávy rnutn$ ti kdo
si nciali radili v řat aby ne-ho-'
di!i tam doku I vláda reotevře Jo
o-azotání pykají toho těžce Cior
4 don xe Siuux City dle věrobod
' ných zpráv ©věJíil sa bytí jod
rodníkťin ui při vekrl první
výpravy přt Xcbraska pře stra-
j Ind testy kde už by byli lidé vIU
chni i dd yttk ll!i k lyby jeho
zrádou nebylo je přepadlo voj-ko
a tak pr mnohó z nich zachrá
nilo před imrtí hla iy Ted jest
liordoE zat"eii a držán u vezeni
tábora Sheri-lanova ostatní ůía
Htníci odveleni do Fort lUndalL
eu Crook vzkázal veliteli tá
bora aby ííordona j ropa-til na
svobo lu dá-li totiž slovo své že
nevrátí c ví-j do Černých Hor
pokud ty to nebudou od vlády o
tevříny osazování lh h5 — Po
kud o dozvídánu byly doeod
od Tojka sjxdkovího přepadeny
}a zajaty dve výpravy #lné do
Hor Černých Vojsko je obklo
pilo a žádalo za složení zbraní
To když c stalo byli zatřeni a
vojsku bjlo jyo!eno vydranco
vali j'uh záMjb Co vojsko ne
wcbralo uneslo se na hromadu a
pálilo e věsme i vozy i záoby
Pak teprvé odvedeny výpravy
j-ky do vojenského tábora neb
pevnosti jdi velké bídě a zkuSe
ní A tak to bezpochyby pfijde
ted dále
Z vyjednávání mezi vlá
dou a náčelníky Siouxkými stran
území Černých Hor v JJakotě ne
bude asi nic Apoh hlavni x ná
celník 3 usnesli ne a vyjadřují to
to ve Washingtonu zřejmě že ze
svd vlasti nepSj doudo žádné jis
nA i cífiimí že i-rí' abv i tam
tli běloši do toho indiánského ú
remi sami když je tam tak krá
Brt5 Siouxové 2o chtějí zfistati
kde jouf a ieso vyhnati nedajf
Slíbený dopi o tom x Washingto
nu al budoucn?
Ien '~J kv byl veími památ
ným pro obyvatelstvo v IJttle
llock Arkanoa Slavili zdobení
hrotu Xa 3000 ooh ůcaalnilo i
t prSvodo a ozjlobilo hroby pa
dlých vojínS obou ntran Obé
ntrany tu vornS #tály podlé ae-
le jeden řpolkový vojín pohřbi
ckyrktk v xemi na břbPovS re
bcIS a jeden rebebký pohřbil se
kyrku v zemi na hřbitove epol
kovém na dSkax pohřbeni ne
přátelství 8 obou itran Viecken
lid sučatitnd e při té lavnoti
bohatí i chudí bílí i černí demcK
ktá té 1 republikáni bývalí rete
lové i spolkoví vojíni
Kobylky v Miouri a Kan-
m neudělaly za min týdne veli
kého pokroku Spadly totiž sil
né deltě při bouřích severním
cla leném větru což v Se jest ko
tyleic nejhorsím nepřítelem Far
r :Xi pilnš se namáliajl hubili ty
í :IÍ [mí tvory a aK na mnoha mí-
stech ve státech jmenovaných na
dělaly Škod velikých přece pr3
mernS čítá se že řkoda nebude
celkem lak veliká jak se dříve
bylo co obávali
Požár 3 několik stihlo Sou
státí poněkud citelnřfi než-li oby
čejné V 1'edar Ilajids v poštov
ním bloku požár spiWdil mnoho
5kod Vo Worcester Mas po
žár pohltil majetku za $20:í0CK
V St John X 1 tdioíel chrám a
(s domS výstavýt liii V 31 íchk
s'in ceveriiř od Eas-t Saginaw zu
řil bMH požár Tu nejvetši ránu
raadil požár kostelní v Holyoke
Ma kde vyhořel katol chrám
li Jmi přeplněný a sice tak rychs
le že ót žen a l mužů upečenu u
oltáře božího na škvarky 71 ji
nich nebezpečni? popáleno a 22
zitattié pškoe?iii í'o to pánu
l iil l:ij:i i! poblíží é 1 ki-te-la
chodící lidí takť potrestat i
"Ko Ui''iiiit uruzy ino
dne ly strašné a nedají stí ani
p 'psult
S I a v n á vláda republiky
ilrela dne 2 května poslelní
kabitietni seeni ve Washingtonu
a dne 1 tervna o po-těhejc
saMmtt]ak d- hliiílo sídla k uží-
úťí rozkoši a k raháhv dLon-r
llrain b Z ililO Ri ině lulisí se obe
jiti ve fcve sjrae OeJC
h!
ivy
Vě
ru když se maže obejiti republi
ka G inř-ít 3 bez pre-iienta a vlá
dy proč by to ueloved!a druhých
šest totiž celý rok Jest to
hloupá otázka f-ice al" pravdivá
JI e p u b 1 i k á n k á stát ní
konvence v Pen Ivanii dno 2G
kv prohlásila ze zásady strany
své : rovnosť vše h před zákos
nem ouhla vlád státních vlá
dou spolkovou jednotu národní
občanská práva řemodS vřrs
notť napranému zákonu národa
dle něhož president nemá úřado
vati než po dvakráte ochranu
domácího prítnyslu a práce lacis
ný ďvoz svobodné banky schvá
lení vlády (Jrantovy a guv Har
tranfu schválení tempercnelář
tvi a ptd[orování soustavy zás
koní jtro řízení správy obecné
íuv Hartranfl byl znovu nomi
nován co tekanec guvernéství
A Donato
známý už mezi většinou Čechu na
východě jednonohý tanečník a £
vec český zavítal ted i k nám a
dával v Omaha první evé před
staveni Věru divili jsme se
představení tomu skutečně pěk
nému a uměleckému Viděli
jsme Donato I [kterýž zemřel r
1GÓJ na pražském jevišti roku
14 ale poku' upomínka nákaabr
nemýlí předčí lonato řeský Do-
nata ipanělského znamenitě Ta I
obratnost bila a zárovenušlecbti-
ost pohyb3 provázena přiměře-
nými a významnými posanky při
některých poLjbec-h [jako ku pří-
kladu při vojenském jeho cví3ení
a nápodubení bojajit-ího i vítězí-
čího vojína atd] jsou věru obs
divuhodné a umělecké Opravdo-
ve mažeme odporučili vem kra-
janum kteří tntejl se IKbaviU
kusem uměni a k tomu neobyčej
ného aby nezameškali příležitost IDA1IO
tu a věru nikdo nezželí toho Konvence žen za ženské prá-
Znamenitou pomocí jest mu též I
jeho choť paní Marie Donatová I
která pějíc české německé a an-
glické písně pomáhá ku prom5
ně a činí na jevišti velmi milý a
příjemný dojem Za těch několik
měídi naučila e hezky už česky
a zaslouží uznání
Pan Donato jede teď do okresu
Salině kde bude dá vati přcdsta-l
venívCrete veWilber au pana
Kováříka na cestě do Wilber po
zději pojede přes Otnahu do
Sehuyler a do Wwt Point což
příslušně oznámí Přejeme mu
hojnějšího úspěchu neždi měl zde
v Omaha kdo první představeni
pokaženo bylo nečasem a druhé
bylo dosti slabé ca víti veno
ČESKO AMERICKÁ
Domácí Bibliotéka
jest název souboru pěkných a zás
#t i
tavnycn romaou vyuavanyca p
A
Oeringrem 4G3 South
C
anaisLChicago 111 Vy-
chází po sešitech lOeentových ka-
ždébo týdne Obdrželi jsme prá
věsei 21 r II pokračováním
za (unaveno romanu : luxusní
kat čili Taj hosti vídenských n
a wiila ui vupr
rucujeme Knuicy tyto vreie cieni
milovnému obecenstvu
Vo JPremont Xeb a oholit
fídkupmut oltrM t Frrmnnt péka tmHm
OAZozr
Cph ulic Broad & Čtvrté
tou n !▼ Otwtuha co nciluitj
UU Jon Wtni
Daleký Západ
CALIFORXIA
j V Sacramento dohotovuje so
20 nových vystěhovaleckých vos
z3 dle nejnovějšiho vzorku
{! Ve Ven turu v horách Ala
mo přišli na Žílu oljo Jistého a
hořícího bez přepouŠtění
j V Marysville zkoušejí dádi
se z kaktuových stromů připra
vovat! dobrý papír
Od 1 ledna do 30 dub min
covna v San Franciaco vyrazila
za 10000000 peněz stříbrných a
zlatých
jj Počne se hnedle pracovali na
velikém kanále který by vedl
roarSl-iritajíttmSByi
{odvodňování rolí Kanál bude
šedesát mil dlouhý 82' široký a
6' hluboký Za p31 milionu dol
lar3 bude vj-stavěn
Jj Ztráta na ovocí pozdními
mrazy není tak veliká jak sodří
vo Čítalo Broskve vilně švest
ky meruňky a mandle utrjěly
pouze v středním státu a hrušky
skoro vesměs zmrzly na někte
rých místech Ostatně ale stojí
všecko ovoce dobře zvláště jabl-
OREGOX
ii v Portland nrodává se i5e-
nico 0 70c buši
j rj Dalla9 stnie bo enačnž
tlimele na zkoušku
íjácU Walla Walla řítá lctoi-
ní ůrola na mnion bušiS pšenice
y Na JfOÍlOÍl Fbřežnírn na{d%
JQ minulého týdne 2 Bněhu
j Východní Oregon čiti letos-
níbo vfROsa 3 miliony liber vln v
Vo bojujících bud se odbývati v
IJaho
li Dno 11 května v Silver City
ukazoval teploměr 9 etupřiS pod
nulou
Sedm mil od Silver City oď
kryta žíla zlaté rudy vynášející
I $" na 1 libru oblásk& Celé v3-
I kolí tímto nálezem jest rozjařené
a hnedle povstane na místě tom
I větší městečko
MONTANA
Přistěhovalectva letos přibý
vá hojné do Montana
U Blackfoot odkryta ložiska
rUě
Čiřiané živici se praním ve
Virginia City musí platit $3 mes
tu a $20 okresu za licens na čtvrt
roku
V Helena chtějí vrtali artéz
ské etadně a první na zkoušku
chtějí vrtali u radnice
Ze Sixteen Mile dolS hodlají
zasílá ti stříbrnou rudu do Omaha
I pro tavírnu
II 7 Halonu locHSií 4 doatAvnfz
'' ím ta iAu
ky do Caroll kde cestovatelé a
I3ta naleznou spojení do Bis-
i iuai i"' v wc
I Minulý týden přinesli Indiá
jiA tuřích koží do Helena na
-
400 slezských havíři jest na
cestě % Evropy do Montany Prá
vě takových lidí tanu nejvíce po-
tfebiiji
UlAil
II Povřtrnost jest velmi teplá
letos
j Kobylky objevily eo v jižní
části území
i Jihovýchodně od Salt Lako
— s~ --— — — - - — — - _ - - - - I
nalezeny kusy čítého topasu bí
lého Xové ložisko uhlí odkryto v
okresu Iron G mil od Cedar City
j Vyhlídky na rozšíření dolos
vání letos jsou velmi skvělé
JJ Sucho bylo už veliké tu při
šly deště a to pozvedlo veškeré
osení
COLORADO
JJ Xedaleko Bowlder nalezeno
tellurium a cinobr
V okresu Bent staví se dvě
dráhy a jeden podvodiíující ka
nál V Colorado se těší majitelé
dolS že letos obdrží hojnost děl
ník 3 laciných z těch tiaíc3 kteří
AidiJiLsklamání a Černých Hor 1
v
v Dakotě
Charles li aing méřic z
Londýna prohlížel tyto dnySkal
nó Horj- aby se přesvědčil dal
li by se prokopali tunel pod nimi
A přesvědčil ee že by to byla
práce lehká a má v vmyslu vAn
glii pracovali na podniku tom
V údolí Arkansas péátujo ee
letos hojně kukuřice
NEVADA
Ve Virginia City zřizuje eo
nový hotel e 200 světnic
Carson City čítá už 3G12
obyvatel 3
j Úroda v údolí Paradise jest
letos o měsíc napřed Sníh rych
le taje v horách a farmeři u potře
bují vody na závod řování
J Podél bránic k Idaho naleze
no zlato ve velkém množství
Řeka Humboldt jeat letos vel
mi vysoká
J V Table Mountain nalezli
prý zásobu Čistého alabastru
! Kladeni tratí na dráze Ruby
Hill a Ku reka počalo
WYOilIXG
V Laramie jest teď rozestav
veno nejméně 50 budov w
Dráha U P v Cheyenne pro
dává své loty Prfiměrná cena
jich jest 119350
Vojenská stanice se letos po-
I etaví poblíž Indenendenco Rock
I u řeky Swect water ku ochranS
—
(osadníku proti lndián&m
V Cheyenne čeká na G00 o-
sob připravených do Černých Hor
jakmile jen obdrží povolení od
vlády
OSOBNOSTI
t Guvernér Taylor z Wtscom
sinu odjel tyto dny do Washing
tonu zaúřednimi prácemi
X Conrad Moser z Eau Clairc
Wis byl jmenován sudím okre-
su Yankton v Dakotě Nastoupí
v červenci
X Michael Lahy bezruký gra
duovaný vysoké Školy v Pitts-
field Mass byl ustanoven za sbě
ratele sčítáni lidu Pěkně píše
drží ol&vko v zubech
X Reuben P Springer v Cin
cinnati věnoval $125000 na vy
stavení hudební veliko Blně v
I t Wilson náměstek presidenta
- 1 cestuje teď po Kansas a pojede
j tento týden do Colorado
t Col Fred Grant syn prosi
Identa v přidal so k výpravě do
údolí Yellowstone
I Don Francia d' A ssises man-
I žel vyhnané královny Španělské
j Isabelly zdržuje so teď v Londý
i ně
Budova zahradnická na stoleté výstavě ve
X Jisty rolník odjel nedávno
do Xevady aby tu rostl s mladou
zemí vzav s sebou ženu a osm
náct dítek
% Iiev Th K Beccher nedáv
no n EIni3-ra zahájil ples modlit
bou po níž pravil: "A teď hoši
tancujte ať vás vidím ncŽ odejdu
domS"
X Princ Amadeo utečený král
španělský tyn kr&lo italského
ppisuje knihu pod názvem : Zjo
mínky jednoho krále" Jeho že
na Marie mu pomáhá
X Karel Schurz přijedo opět x
Evropy zpět dne 1 listopadu
X Píšeš-lí zamilovaný dopísek
na "postál card"své milenec užij
ii:-fi„ „aI to
14 &a i tii u ni i i i tx iciakta _ a r y i anu
xr xu ~xr „ w
íných v 15 lžičkách vody Písmo
to jest neviditelné až se přiloží k
teplu kde teprvé zčerná
Bývalý komisař Douglas a bý
valý návladní Williams tvoří vo
Washingtone advokátskou firmu
společně která zajisté povede ve
liký obchod ni oba jsou v zemi
nejznámějšími právníky
X Biskup Henny v Milwaukee
bude slaviti co nevidět své pový
šeni na arcibiskupa- K slavnosti
té jest už vše připraveno čeká
se jen na vyslance z Říma
X Rochefort xdržuje so v Žene
vě X Tajemník Fish je "worth"
dva miliony
X V Paříži žije tnul s velikole
pým zámyslem Chce osvěcovati
Paříž jedinou velikou svítilnou
pověšenou vysoko nad městem
pomocí balonu Městská rada ne
chce však zámysl jeho proved
jelikož muž ten sedí v blázinci
X Brazilský císař letos ještě ne
pocestaje do cizích zemi nýbrž
počká na slehnutí dcery vé prin
cezny ď Eu Chtěl ji vzíti se
bou na cesty a bojí se aby princ
korunní se nenarodil někde v cizí
zemi a aby mu pak na základ!
toho země neupírala nástupnictví
na trSnn
X Hrabě Pařížský píle "dějiny
občanské války v Soustátí" ve
francouzkórn jazyku a překlad
anglický vyjde v Americe nc?s
chtěl jej prodá ti AngličanSm
Ze starého světa
Španělský král Alfons neza
choval so papeží Tento žádal od
něho posledně by zavedl přísně
jednotu katolickou vo Španělsku
i s inkvisicí někdejší ale pan král
odpověděl ze to už nende Ie mu
sí pevně drlett so svobody nábos
ženské sice ie by neobstál
Časopis kněžský "Fan-ula" v
Ríraě tvrdí že papež ee ustanovil
na svolání vatikánského koncilu
během tohoto roku by provedl
některé církevní opravy
Řím Čítá 2G29 let svého etá-
ří
Paříž čítá 1ÍI20000 obyvate-
13 Viděli dle letošního sčítání
čítá 1001999 obyvatelů Je tedy
čtvrtým městem evropským co do
velikosti po Londýně Paříži a
Cařihradu
Minulý měsíc parlament ital
eký přijal rákon branný dle nS-
hož i kněli a mniši musí naruko
vatí bez rozdílu Papei rozhor
len nad tím konečně ee snížil a v
Philadelphii
jedné z posledních řečí prosil ves
řejně krále asi takto : 44 Vaše ma
jestátnost prosím vás jménem va
šich slavných před k 3 mezi nimiž
bylo tolik svatých byste nepode
pisovat zákon tento ku zkáze cír
kve čelící Nezvýšujte své dluhy
bohu povinné obtížením svědomí
svého novým mučením církve
Nicméně zákon ten prošel větSI
nou 105 hlasS a král jej podepsal
Vlach chce míti všecky rovné
před zákonem
Letošní přísná zima zvýšila
prý znamenitě úmrtnost v Evro-
ě V Paříži zemřelo více lidí le
tošní zimy neždi kdy od války
ač nebylo tam nižádných nákažs
ívých nemocí
—V_JSJroetkjL_isa!ifťinr bvlv
nedávno trichyny ponejpřtďv
divokém kanct chyceném r Har
zu Dosud myslelo se ie j-ouze
domácí vepři jich mají
Mluví so o vykopání třetího
tunelu pod Alpami a siee pod vr
chem svatého Bemharda U proj
střed tunelu ovede prokop pří
mo vzh&nt nímž cestující budou
vytaženi na horu bez obtíží by
užili rozhledu po Alpách
Kopání podmořského tunelu
mezi Francii a Anglii blíží se své
mu uskutečnění Přípravy ku po
četl Ttráco jsou už na mnoze hoto
vé Ač to bude nejvřtšíra dílem
tohoto věku nebude přece stiti
tolik peněz jak se z počátku my
slelo a sdar jeho jest téměř po
jištěn následkem dosavadních
zkušeností
Ve sněmu francouzském mi
nistr Dufaure podal předlohy o
zřízení vládní moci Senát a xá
stnpitelstvo mají se scházeli kaž
dý rok na 5 měsíc3 nejméně Pre
sident mSže posilati komorám o
selství President a ministři mo
hou dáni býti v obžalobu [im
pe&chment] od sněmovny xáslup
c3 jen a maji býlí souzeni od ses
nátu
V Anglii rojí se temperenčnf
husy pode jménem Tho United
Kingdom Alliance for the Sup-
presHÍon of the LhUor Traffie
lne 18 měli -hostinu v Mancbc
tru ke cti Člena svého Neala Do
wa plujícího do Ameriky Sir
Lawson člen par la mentu předse
dal
Katoličtí biskupové v Ně
mecku zaslali vládě oznámení le
nemohou uposlechnouti aákona
státních jelikož by rnneli rzdáli
se poslušnosti k papeži col bylo
by tolik jako odstoupili od kato
lické církve
' Don Alfonso bratr Dona
Carlosa vyhledal st útulek vtýr
ském Hradci tam ale studující a
lid so shlukli a činili hlučné ds
monstrace volajíce po něm co bri
gandu Policie a vojsko muelo
zakročiti a mnoho lidí bylo zatče
no a raněno
' Cholera počíni řiditi t Asii
v Benares v Ou lh v Cawnpure
Fyzabad a Jsnupure Vláda aa
pověděla rclkeré poatJ a nibo-
Ženské slavnosti k iimi mhází
so každoročně mnoho tisíc lidu
Loď potopená "Schiller pod
vlnami se rozpadla jak potápěči
seznali a jeiikol se dno ha4 s
počátku utrhlo vlet hen náklad
cenný i ty soudky so zlatem jou
ty taxa Něco ples sto mrtvol
bylo z lodě vytaženo a pocfeoyis
no
V Armádě Kar list 1 ve £pa-
něUku zuří zle neštovice
Španělský král roxepal vol
by do sněmu Chotf vládncati
ústavně Iovolaje novinám pá
ti o ústavních otázkách jen o
republice a veřejné pvlitkké
eKhSze smějí so odbývati
Pozor na phliny horečkové
nemoce!
Dobré zdraví jt to hlava! do
bro které mi si z&chovati každý
člověk Proto myslíme s zavdě-
čiti ctenáltra svým když čas od
času upozorním j- na to jak m
xdrati ívého tqaií Jvtřiti a před
nemoci avhráttL
Tuto dle bs!ZxIoét pramen
hodláme pjednati o horečkové
zimnici která tak čaU jeví s
zhoubně v krajinách sebe ins
vřjších a sice jediní eáledkvsi
necatrnoeti a nedbalosti Udí aa
mých
Neiaoc tato dle nejlepšiW
zkocniáni lékařských zn5ť j#t
jedna s těch kterou r každém
připadá zaviní člověk buď nevě-
dc-mostí aneb zločinnou eedtalo
stí Nemoc taková nepřijd Ň
kdy bex příčiny a příčino j#j!
jest vždy út rojné otriveaf po-
ebodicí se tlení a fceikiby jltých
ťtstrojuích látek aneb SiřIa
ťákazy a nemocného nemoct too
to Horečka pochází tím I do -stavy
tělesné připasti zárodek
nemoc jenž přichází baď se sa-
nedbání ©dpalkS úmjných leo
kde pohozených a&eb aakaie
clm se ol omb ní trj ících kdež
zárodek nemoci té phjd jedao
ho těla na druhé Nakalenl od
nemocného dá se předejiti kdyl
předně světnice v níl semc
ný nalezl drží v ÍLutř pil ni
o provětrává a jeho výměty a R
čisté prádlo ryehle m akliii Tak
lo při txllivém čitsi oooba kt
rá třeba neustále by nemocného
obsluhovala se eenakazL Tak le
kdyl nemoc tato do doma dos
stane j to vidy vizaa áaa jho
a s toho by měl býti každý sbčaa
bcixodpovědnýia Lčím
žj nemá otce rozpoltili lebka dít
ka svého sekyroo 1 jest to zlo-
činem sviak krsv ditka svého po
kazití a dítko tak zabiti skna a
ČUté výpary se stoky ab a aaí
nice neb a nečistoty neb s zka
žené stáda atd Jeat takt I zlo
činem A kdyl zákoo nemile
nám přičítali vina xdayí4 ml
dy přec svědomí maai aás viaiti
v připadá takovém a zíoíiaoJ
nedbalosti
M3žem zcela arčiti tvrdili le
kdekoli vypaka honrčka aa oa
motnět Larev} aab kd ztmaS&l
nápad jiný a objevil Ie j-l v
dome neb v jeho blízka nějaká
hromada hnijícího neřáda áaljU
cích látek ostrojných xatopeal
h'Kjlít5 některé kay pldy aa
sj cen j ipíaoa a odpadky kachyi-
kými neb stodea snečit2aá a
čím atd- a čehož aemoe ta po
chází A ta biď d mi tosa a-
nebvjioém- kd neacný byl
rdýchal do aeb aJjak kaijiet
látky které adfy s mm ▼ pSK
cích a aBaoc ta sptaobily aab
oa pitím aeb jídlem po4abná láts
kv skalen4 do laladka svého pti-xidL
A tu ezbýv4 hosjodiři d-ma
aic jioého a21i dok s4 j4
taV a aei-Ii aecaoe m kd ©bWvi
by aklidil bedlivé jřsln v2j
klep BachI tam aiXá4a4 x!k
nioy tb jla4 iirejft4 látky kai
ti by kWp čltil a %ymtl -méaž
každý tý-iva plttvm a pro
větral jj Dál by rjvl44 m
eho1 b r hlril aa M ab v xáriiJ
ptiw n_-XAi ! oerai a a om
a-iB#aoy a at a-c pri
b do ta ini a avy]il D!
a? m lvly Ij-Ifta a
zbytky a k hy&4 ?blil ďoma
ď jirav kle oja pj m 4j +
trr a U ta!# pJtlt ka-
zL Ině mr!l a 11 aeČit= -
_ _ - __ i -
i -
a a kd# í ssiťxfi ž j--í vs
d-l V síuiai bez írta_ fiteu bv
a'
se ri IU itiítM t fvtíkl
4 - -
KIii ti_ Iblxl t ttíď úLaIi
Ssj— liř jet j t i# do
dvv alBkRM- a kfsix ka nl{
Djsidčeu
{tUMjMri řint vil rti9
rtacm% :
-N e b r a 1 a
Jaa IIiv!k do 31 jtH 175
Aat Hukal" do 3J ři- IsTi
lasa:
Jo Krajsinr do U zirt lTi
Jo DsJÍ d 25 ?#rr ne lTo
Pav MaidÍ)záK IT5
Ant Jassa d 3 září 1115
Wiseoasta:
Mat 5trí-hita do 31 črveelT5
Jo Vavraaek do 3i iabaa HZi
Jw IJška do 31 prM lTi
Jaa Keael do 31 řijaa 1%T3
Lawr i 4Uri J S-) d ířaa 175
lUinoit:
Aat Hrař-aeh doSí Jírveael75
tw ti i ss _v
Jaa 2sctak do li arpaa Io
Indiána
Alb Střeh do dabtA 17
Kaasas:
Vojt K ař_sra__rk 4 S) dahTS
Jo K~-U 4 ři 17$
Fr lrbek do Zú ija 175
S CarUaa
Fr Lha 4o 31 pro 175
y itotri:
Vojt Mlčan do 33 pr 17
ťaltforai:
Miaaota:
Jaa Havel a J K od lek xap'ac
Mxl Vaali do 21 pro 175
Marylaad:
pí Mari B-iaái 4oS)4ib& 1?7S
Chicago ařIorthwesr
dráha
OMAHA
CHICAGO A NA VYCHCD!
a Ta
jediná přt mi c e sta
do
t ZM ťi## VsV
Vf WtU rfr- Vllil
Jwt t ta" aanra
OJtAUA A CU1C1GO!
!Hkitfmf aa%AM'j tm m i' fcin mm m
ka 1 ttiUamam a MMK"- um-mi
deani I spct vozy
Im v n 1 1 in im n
niriii mi ir— in
V Mimocst Vauxt Jrscnw
do Soa Cty Taaktoa a 1
v4h:1i mt na msti k 5wojc Otv
a Iaítie rai'rva1
V Ca a 50 JrcrMi d Fert
Dode iSf Mause Otttva a
Kkk
V MxaKaix do PaaL MI-
BapiLt D' ta a v Wvh saint
verozap%i bícq-
V CtAa Rusi t!a Waterloo
Coiar Falls Chari Oty Baiv
listoa a Si Loaii
V Cu-vtos do Dubo-í Daa
Uith Prairi Dw Ca a- LaCre
a ka vWm mitSa aa drakáca
Chicag© Cliatoa Dabaa Cki"
cao Data-ja a M Jawota
V Frupaw do FTport Eads
a Mdwaak a ka vicaa laýsa
BiUtaaa v cva aa
V Ckscaoo vlítal dralaai a
Clikao JdoacisaL
Listiy cří=S
ms irtMiw a linu
rr-t vík w
tlit "oř ww fm 4r w r a a
m +mtr ji a -r~- -im-t MS
i w t mnu %mmi
VT JI $tnxit9 - Jí Umlte
J Jí JfmUi X IIltt
t "4 % fU)Knr%Vl_tl 1SK!-1
mu Hroailr kaoi awsír fcr f
♦ 1 i a svju ltatk a rvij
mi o- f_at paht a lrl tst ui Ij-
- v t a anrh vvuu"
Baa bbw Vr tulí bf J4 t _ " "
-tk " A pra v !♦ a
Bitkn abv r-Wíw UTvra ííkl% -
I f ~r!lrk tvk Litt tlU% -
-Dtlaické Ušty-
jtt íxt ovtht ?vk#h látta
v-rdaTaaík 4 fHfIltMNu i!&£
kl r ClTvI&ada a rvtÍi9vaaJh
ol chvála v ©bóra baht zaáaaé
ht Lva J Paliy lit j+t m
tráakový asa2a4 objemaý a ta
s":ka sprav tikalikav CVca
' 1 _-
jt li_í Str l ta aa-
„
ta
-
pnuc rao svých vydilá
! -řv4 Í3f č%k}&aui záaiiry !
i 4 vtírajkiia kapitálem kwrf X
MMimt rrrrr
i takfi barswtait
1 _
H t tat rprratata ví-
izxi avdiJLtr a
u íJiry at
i aui iřs!_y a &4mi i-al~i k
i ft'sr mmmwm m l&m r'Tmarv l—
1 - r I 1 1 -
a v i %im antiiai i kt-
i "
ídr iniafvlvadravjaa rwisu
tuZtt e jskr!i xílv a h Uk-
dl psai4 !iti a rs-JsC!
kí y a feárí_k asMX:sHř
tri j řsiicti b-i-a 'IsiL Lš?y
l kist jíJlo čti ťsša4hsi
j záKa 4 W správ {dtlcký h a
l h- stiea tak 1 rbd
ji-ta ais-žio aslviiati e ííi
va f - čk vitasýc týdai
! hst-a kalil Jcsié dwáa-ti
! V A T-e"
! V-!! přítel Lva rdft a
vřjri práci na VziJ-iai aárosí-
ai jřem caa vře! ziar
avéh-t pdaika t hoto
Trží hlídka
V ubot-t da IS kvř%a
Trii pealžsi
ZiOo kap _U3í-prltj-lIIši
ítKKfsik t il! 1 Ir
0
ť P 5" poia v:
CS"o4l Utí_l2IJ
r s 5-í j nt
V S 5-rO aoví 124 }
U S 5-?J IŠ7- 122
„1231
11-4
C S I W )
US 5
U S Sv-
121
Upiy státaL
Síis-Miri Iv Vir-al 4- X
— VBMMBHBBas - 0# kHaiBHa
Teta a 5d N Car aová II
Vir a-ov Zl
Trh plaiinaý
CUICAOl
-nu — iX — 3LÍ 5
ricMoa — iaxka í 1 1105— 4 Ldói
scat sjcs zlpadsi t_J — á4
21x9 %iůi
J S saa
V — 5s— 5n_
trTra — 13 — I5ctast
JtJk%l— západai ívj— ik-
aáJLo — ILVJ
MJXIXA-— t£x54
rátasax — LIT iIIoa
NEW YOSLK
rUtM iaxk SI ~1J
č- i 11-11 IL13
sápa-lai črveaá flSS— 11 s
Ziat Lltkv
Ort 7v— 7v-
i T2l±
?꣒ 11550
ritika L
ST LOUIS
úci_a — 5#—-9sk
Hiica— 2 1L Cl
aipadai Vrvaá IJři— iJtí
act ixv — aaÍ4lcá €3— T
vaH- IL aa SA-1
lrr--Uí—
riiJsaa— 12J
ssjíxt — til iXV— 21&J
ísí — tllJTÓ
I Ord: ilkliL Tex
X Vork Lt- Ki lsj
X OrWas- IX- 15- 15 1
G_eo li 13 is
St 1_sl1 1 ) „H li
Sa Fraaacvk___l ( t_
Trty eTrcpiiž
iiriajwt 3 kTltaa
(Ai pBÍa plutí: IX rubra
terlLaka] j $ZSt j l [£!&_]]
Xi atl 1 4 Lpeey] jscxi 2 c)
Jloaia- TUa--iisi-a
Faks jaxka $SdL~_- Sllá
Fá kli&a_-_ife_--_3rl
llakažiča XSm
SIani% T 161
I av taa mkLills f IL Tf4
I av íaa Orlaas--_-__- %l
rajuza &s IX kvitaa
Ptak saíra SHKaL 554
4U— áo
Jeiskcs Ti m 3XJ — iTJ
Ovas m 4T % JL— 2JHZ
Zs!asa 4 aL L23 do tt3
1 1 hovirJo llii t3
Co! m rz}+9 sX UT5 — Zll
: ' - — V _ ____ w_-t I
f
- Ji
t
-}
i'L
- -
'
' i
t