Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 28, 1893, Image 6

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    fdx;«« «,’ , M )
isn INin « iissmsnncssgu
» j
Nisus-He
Uf-»
Jsändiz HHL Weka
Tu: TIIIT HI- M. Ä
(I"?0:II««II )
k i»
Jesuku hoc-de Mk III IIchIII lsI ::H:«-.:«I ««:: «·««««’ T-. m«
Isc Inn inknenkth Im TRII In I I El IIIIIIILIII III-n Inn-; --’«««-«I
IF III «":«, nicn fxnn kluka Its r ««.-n-, nI WI: ! ,.·«.sr du« It:
l Innges ou« «e I,·.· «-«, on Inn-Do «««:««« bei nuI nMI «.I»i« It
Ine ne lmäe chkinks «««« Läan «Uc« «;- im I«« «I«««k tu
L uersntt IIIkdO Iejli lib» erInfor ten Isnke ined 4 amp
t kgxk eIidkli«I, III bun viids mng »Zum-. O mec« re an
Pnsfngem ntvinlfomt Inlde Imife snnnmn Inei« on« Bon
M ·«;Costoricn«, nnk er HI, Lsiichncr forctmk «.I chle III d
»Kann VctmäM osg nkkorchcI-c·nu-d nnq osn Luniännm
mIIcn
I -
Mk · » fWH TM e Of Iit L II ITIO d i Uoszs InI IIlliUzzte
s Büchnek Hans-In n: «?I «’(«snkin6, III-d hni' ksn « Hiqhkd h. III «««;
) san wendend-Im JndhoädeI of Pmng "««v
Dertic nennt- «k-se h«II, m hnn Isn Ind «.««II«II"110«I«««:«I,
takM ina- -si«I05IIIz-IJ,IIIIII, oIIIIIIIII vine I«..Is.- I s«nn««:«
Sti IiiIIgEszJIZIIIT ved fin Udtmdclfe nf Hnjec Ins-muan BL
Ists-Esp- · v .
»Je«; be fnd den Gang one Infinde n nl««n«:«, sxrsszkc hin-,
»be: «««k Ian M eI IIIIIIIZIT Is««1dc. Cis «««I:- Inn-ds- Tot
Im- , I I«g f«.«1cII«jiII, n III U.n« Nkn hin Use l).I«-.« Hort
god igj«—««.«
Du nor den sorIIc Ilntydning Inn l,:«««::-:« -«««««I-Iid, IoIn
Teich-st- iknrtc nf l«I-n.
»An km Winsdrcs IgIen«, III-Intu- tennc u«"««’«åg.
Büchncr Infer pnn Hooedei.
,,’.li«««u· Icg fnnr staat en fund Tand nd, Inn Inn I—.-«I lade
Indfnstkc en Inm, fom foI frcnnnedc sum-s nt Inn-e such, Incn
inin Bckicndte Inn, at ch «-I« cn ntIk Tand. —- OII Mo onI
dII ogscm stnlde biiuc Iorglunt, Inn InnuIIc jcg den twnkc dir
pan hon· Morgen nn» VIII-us
JeIIkiniJ inthe Pfanne-«- oIn Bord pan »Anmu« Ve
lMc«-, og forlod kci IpIII, da v« havde leuct Anker-, og Bar
ken Innnsomt gled Im Hunnen nd i den cubne Eo.
Dct vor en sinnt Akten. Solcn gik ned mrUrnI Bier
genc on kostet-c et gyldenc Skin over du«-s Tcppe.
Den nIprkeblna So var nasftcn stille og lsedækkct Inrd
hnninedcr III IIIskchnaVe, hois Befæmingcr tilmnbte es
Jykkelig ZkI«jsc««, nnnr Isi glcd tckt forbi thu. Te stnnnt nd
fpænMe Seil vnk syldte Insd en friIk .LIIIIIII««g, og schman
Töp on Nsm Inn der en let SninInIn, der inde til Ro
Vücthrr lna III-straft pac« Druck Incd Ocenoeme under
Hirpsdee oxI Ineb nidt csnbne Lim- Iknebe pp i del hpje Ined et
Listka nf dyb Frev non dct stille Anfnn. Jn, fkn dem LI
ekrnk bishngcde denne Mond Inig, jeg n«-d iktc sclv of hintan
Gknnkn
Det rolige ijr gnv ItIiII knn III-I at gjcm sen inne
f- mig pna en Bank Int ued krn Mars-U hon- Vüchner hnvde
lage sig.
»En hetlig Seil-III fang irg.
Don gjorde II I·«-.mI««eI:«In«-snde Tegn Ined Daneben
»Föthnabentlig bliver Beim gobt,« tilsrjede jeg.
Hnn reltebe sig haw i Beim og stpmds sig pag den Inc
Ilbue, Inonstrede IangIoInt hele Dorrisonum
»Der II- ingcn Skyek pna Hiniletc.«
«DaarlIgI Veik konnner nncntet.«
»Ja, net er VIII-IX fagde hem.
Men den-n- Gnng blen VIII-et nfokandtet gInIstigt, ind
til jeg ein-I; Ii Degen Reife lod Ankem faldc oco Shangyoi
IIIMoITISIoIIS Lolsfepl«s.ds.
Under Nejfcn var jcg samtnen Ined Büchncr im IIVIIg
Morgen III sen Aften. Ombokd drnk Ieg unwig ander end
Band, The og Kasse, Inen jrg spnrgte nan Passager, oIn
hcn Instede Bin euer efter Bord-I nitde dritte et Glas
Brandka
Von tstkcdr.
Jeg hnvde soIn sagt ved fskste Ofekast holdt han« for en
Dank-n Den Gang kjenbte jeg tun hans Historie Muld
koInInen, og bang Bagring ved at dtikks et Glas Bin III-gre
de ung. Hnn kaewm mig sonI en Dykler. Jeg var over
Itvist em, III hnu hnvde bunt Lnsfe med Spiritns Ined Inn
sub og btal un Ratten, nagt han Ikoede sig upaqagIeI.
sen jeg hnvde Inget feil. Don holdt sig, sont ieg ieneke er
strebe, ndelnkkende til Band pg The.
Inn den Mond-, hin-non hnn Mensche og holdt Glis
itt, fssde Inig endnn, III III-n ikke III Tid herbe ver-I ins
Inst-holdem
Danke-e er neInlIs untre imhyggelig Ined de passe Va
ter end andre Menncsim De sylde forsigtig Glasfet til en
Den-m copy vg Inn-I hyerGang nsje at aiment-, hvad de
VIII-. De flntze ikke Dritten i fis-, men lcggeklangfomt
«er feIn Fingte oIn Einset, Ist-et vet fotsigtig Iil Mund-n
In W m hast«-Inn
M Weis-nd- dknkket sit Band III et msrkt Glas,
st Uns W kannst vadde Inm, III hnn drnk Insiscr
sin, fes M Dpsnnkfcinhed helligede Jan den simple hand
s Den sich eset fes-te Das equ vor Ast-III frn Yoko
InIns s- bot M fu Inh, som oIn its hqu- kiendt Inin Ins
Her i Inn-wis, Mist di Ikke hapr Inst Ineget Ineb bittenden
Ipukgn ie- Inny un hnn old-is dknt nnd-I end The III
» spg Inn-InnA qI Ieg Iva e« Gn- Ohmsp m sen-s
« » Uspj « OIV ssnd es its sichs Im denn- Deik sor
—- 7
de III-trage Ewer
» Hatt solle sig gis-get ve
elige Fand i Wes-new nyde det.
ag heri Beiden used en F
; J den fskst·.s Tät-, ha.k,Isisztmsusiuvecgkytx T YOU SM
I sie List käm Ipcsh kam tm IF »s- TOLTI kpsm TM
- owgikkksx hin hem and M] svcr kåu Its-d VIIle ,
Im gäl Ist kltfaa ! ke giknuc Ie mig i Sästsghsifkhi
Irr It III ich MADE-Kind « «
»Jkg vil m der alle Qmsiasndigheder gjceme It Denk-·
« sum-de han- ·«Tse hat vist Tun venlis imod mig. ngaa
s Doktor Jnkfikis er jeg kommen til et syncs gebt dm,« fett
iaue him. »dekigm ngccke jeg ikke paa, nam- Ieg traf paa E
gode Mem-essen Nu u- ht mig en Glækcy og Ieg er dem
Iaknenriåg bericer
Jkgkun ikke tigtst III-, ljvotfok faadmme og ligmsuke «
Ukallede Oed sit n.::! Heåsgioeahed Iok denne Mond til at
soff-, meII Cacjedss var det. H
Asentw den Gang hat-de jeg af mit gsissie Hin-te gier
nc villct Hist- den lange Holla-Inder en eller attdeki«Tfen-ste.
Senkt-, da jkg lætie hat-s Kot-e at kjtnde, koås jkg i geb
Fassung-III- mkd dem begge, og must icg var iShanghai,
- fass flog Leg destondig ruft Hovedkxatter op hos.dem, skjsnt
mfm Zukunft-get devaisligvis dtog mig til Myrrisfdn,
til heim »Im-pro ANY-« stod i fast Fortetninssfsrs
Nobels-. :
t
.
l
t
t
l
i
--Selt·lctb, fottt det« fatttledes het. Stprrc blev Kredfetc itte.
UW m, ne set like seht et othe, heoeledes hatt vtlde
Mehr-. Vtissktittsr ophcstiit sizt i Y)ols.tl)ttt:ta, var Janus
.3it:tt-Lstt-tt tsctttt titbttgc til thttttxlttkt frtt sitt Neij Hans
tnttte Litisztttltåfc gis nd ptttt ttt tixtsttts sit t sittbittdcslfe mei
ttxt Zwist-, txt tu ttcsf fattttttett hog ist-it Lttgldw Tagen eftet f
lfttttu Ulttlsxuttft !
»F ttxtt .t; tt2 tm jisg itkc tttnktt ge kig,« hin-bl- htttt fttgt :
ttttsd stot Ettttguxokkiiktljed ,,T·g itzt tot heller ikke besitze tiig. s
Tit ltilittxxr ttkltis cttitt .Hotdttittg.'«« l
.? «-tt«: sitzt-etc Juni-S Elietttkttott tttt cgcttttig flct ist«-, tLi !
hatt tmjdc ttlc it«gtis«.s.-, l--:-ort«ot· Bitt-tust c:t:-t:te lwstttttkig !
fytttuz its. tttcd tustt hinn. Dis unt bog ikkc Rittvlstotks Zwist-, i
ttr Funkti-: :«..: "ttt«ct stimmt, og ttt en tttttg Mi-..t.s-·.tt.- htm- .
de tust-et fis-z p.:-t Lkiichtætx Tot h.tvbt- ttttdct alle Otttsttktn i
digljcdtsr muri «.’ltttct«it’ttttetctt litt-rett-, ttt hatt-J Softtr hitvde ,
gtitct sitt tttets zctt tigc Brunett-i Mottisfott i End-It for kctt «
ttbc:t:idlcde lett-»Ja- .t««tolltrttdct«. !
Mett ttttot Ili .tolttott hat-de rast-et tillmjclig til at giorc s
gotr Mittcr ttt ftet Spil, ftm bttrdc ttmtt vckte hattc tttkttet:t- ;
litt tcttot·· Vitchstch Opfettftsl over fdr heut var ikle ket- .
fttt«tig.
J dettttc Tone talte Ratvlstott ttted EIN Quillt-w
Dettttc ttttbefttlcde hattt ilke at betote tctte The-tut i sitt (
Sestos Ncrtvætetfe· Hatt hattgte of fitt ftttdc sc;.2tlighed ;
vcd sitt Mund, ug tmr ttf dett Vittfkuclfe, at dett ttf Rawiststt (
ttsOtibdelltctrt tsftct Tyveriet attbcttt ttdtalte Mistktttke hist-de l
vtrtet Hovcdtttxtfttgut til Bitcitztets Utylke. I
,,De hat- ett tto Bester i Edith,« ftttttcde Fru Ottslotv, I
»tttctt tvittg hcttde tatesttg til ttt ocklgc tttellcttt Dem og ltksD O l
Mund-. .t,«t:ts: vtl gis-txt- sig llttmge for nt vedligeholdc begge
tFotbittt-elftst«, tttctt t Feld- det bitt-er ttosvcttdigt ttt tmffe et I
V.tlg, vil litttt tliklctt tmdc o- T zut- :!"L"td·tt:ch Side« hocr ;
fott det end utt iusti- f«r sent-X ;
Natvlstott tttttttttc bcroligc sig derttted, tttett hatts Hettgi- l
vettljed for Tiichtret reist-de ille beweh. Hatt tmf itf og til (
samtnen tttcd fitt Stifter hos Ftu Ottslcttk Det vttr bedrc l
ettd flet ttke at fe hettde. Mett der tut doz ilte den rigtige I
Fortrolighed, fottt tlulde befttta ttttllettt Brod-r og Søften l
Vettti havde itke ophort at komme ofte has Ftu Oas
low, og Hi-. Motrisfott flttttede sig ogftm ftmtt til det lil!e
Setskttbet bestod ttdett nogett Forattdrittg ctl Tid af de fatnttte
Petfottek, Ntkwtftott, Edith, Prati og Midnight-.
Disfe Sattttttettkotttster var of en uflyldig Natur.
Fttt Qttslotv var bett, der hovedfagelig maatte lebe Uti
detholdttitigctt. Rttwlftott var gttavett. Edith fad stille, in
tigt beftjæfttgst meo sit Haattdttkbejde, og lod, fom htttt vttr
fuldt optctget dctsttf, for ttt ikte hrttdes thvshcd og Ttlbago
lfotdetthed ftttldc fyttcs paafaldcttde.
Teti felftabelige Jtaliener havde et vettligt Smil og et
vettligtNik tilvvers for etthtter, ntctt heller ikke hatt var tttete
den gatttte.
Ett hettttttelig Sorg fytttes at nage pcta hatn. Medeas
hatt fad det, var bans Tanker sjenfynlig ofte befljceftiget
med alvoklige Tittg, der sitkert kun lidt hat-de at gjøre med
Fett Onälotvs silofosifke Afhattdlinger.
Pan Francig Mist-rissen hat-de de attdrestryktedeStew
nittg heller itke fotfcilet fin Virknittg. Det var Bevig not
heefok, at hatt rolig kunde tilbcinge faadamte klare ög ttlloks
kende Aftener her aden at beftilleandet, end of og til at rette
nögle artige Otd til en eller andett of de til Stede verende.
Pan fett fcdvsnlig i Skyggen, noget ficernet fra Bordet,
hope Lampen bereut-te, es klart belyfte den ftilles qebejdenbe
Edithi blege Kunst
He. Onslow operverede ficelden disie Semelen-, fom
hatt qnftn for fln Bettes private Thefelfkaber, og tut-te set
stete, blett hatt der tun en kort Stund.
De Selfkaltsbrsdm fom hatt traf fammen meb i Klub
bett, faldt alige mere ihntts qug end bang Koties lidet
underlige Gjtefter.
«hsjst agtvardiqe Menttefler«, fque hatt, ,uten atte
lls kjedfommelige«.
Disfe Sammettkpmfter behagede sjenfyulig Eblth, thl
htm ver Fett Quawa tegelnueeftge Glast, todttl bit-t- en
Dag, ontttettt ett Mannes fee Büchsen hietkkyfh plude
lis fplte flg foruroltget.
Bat set kigtig, at htm hypplg og kegelnuesflg tka fem
meu steh sitt Broder uden sitt Maan Vipettbe og maaste intod
hatte Vlljef Hatt kettede det Spekgsmaal til Ieu Dust-w,
see meine, at Büchuee flltert itte ollbe have noset lmob, at
html Kette fatt fm Beober.
Ren be Qitb bemi- fvakede, et bet vel m det rigths
P It Kett-e til fln Wettb, hved set seiest-, blev Im Oas
les esteeteeukfom es fasse, at tat-lede- fotn heut sit-Ihm
optage en fanden Efmketuiagniag. Don staune deckt si«
hmn denke Eftetkemiag mundtlig. .
Edlth vor mig aged head- deki, am- beflamde bog It
indfkrapxx sine Bei-g hos Im Dinke- i Ins-given ellek et
forkægge Hemde-z at has ikke traf samtnen med sin Brodes
ellek Hr. Mottisfom
Pan Prati matt- hun ikke. Dame Mfst VM IIIde
hast daglig trcksse fcmmev used over eät uden ak heimk· «
fort-mit sin Mand. Mm Jan-es pg Pt. Mut-Ofen ksm
Eikke i heudes Puc, og btm tmsde heller ikke kegeln-MS nasse
samtnen mkb dem paa et Iremmed Sied, i t:t mindße Mc
fsr hun hovde erholt-: siu Monds isriige Tillqdeife vertik.
O. Kikplch
Gietisynct mellein Edith og halbes Mund var illustri
velig ljsjerteligt.
Begge vnr sim beviegede, at iiigen as dem en lang Tid
liinde finde Lib, indtil hnu eiibelig undetteylte sine Taster
og betpmi gjoede en Ende pna bct gtibende Optiiii ved at
soispgc paa ot anslan den gninle slsienitende Tone sci: somge
Tagi.
»Und iniz ni: en Gang bxtiagte dig m«deiiilig,« fass-e
hun. »sei; vi! se, om seg tun give dig el ordentlig Blute
::inal.«
Hun i:mi:«z:.«k-de hain opniieiksomt og tilspsebe:
,,Nej, seg er ilke tilseebs nie-b dik» Tit set meget for
mager ud. Man hat oseiisynligt eriiceret big slct i Yokoha
ma. Og heult-des lan du bog gna san varxnt llndt i denne
Hebe, vi hat hnvt? Du see nd soin en Missionier. Tet
inaa altsaniiiien viere foecinbrel indeii Asten. Men kam nii
sotsl eg ituiniesi og sag reizet Mad, og bagester vil scg sein
se dine Zeiger Ists-"
»Du behagt-e heller ikke inig,« sparebe Büchern-, ibet
yxin denn-stehe sin leone iiieb indetlig Ksseelighcb »He-or er
dine klare Ojne og bin stisie Farve bleven as?«
»Dein hie den meine Sommer bot-tragen Nu vil alt
blive godt igsen. Men niceek big vel, seg ladet dig nldtig
tejse dort for san lang Tib niere.«
»Jeg eessce heller ilke igjen. Tet var intget ensonit
derovre.«
»Wer bn bestanbig nlene, inin siaklels Georg?«
»Res, seg oingikleg nieb Doktor JenlinJ — en gpd
Mand. Ogsaa Bekienbtskabet ineb hain hat ieg Penti at
tolle sor. Hvor er hnn sol«-veigt7«
Denne lob ilte lienge vente paa fig.
Te to Vcnners Hilsen vor hjeetelig, nien bog toligere
sia chilieiieieniz Side, end neun efiec Yes-»T- slebvaizligc Ad
sertd Bunde hin-e reimt
Tet san nieec nd, soin bet var to Cnglcenbeee, der gsen
san yinnnben, et lenstigt .H.:aiibiryl og der-lieb Posten
Unbei- sæbreinlige Its-bald viliie bei Elle pas-e gnaet ns
usw-« en iiiTeelig Qiiisaonelse incltem Tysteten og Italie
Uccell.
Viiihiice, der nf Naturen var tilbageholbeiide og en
Fjende as altsor liosulbe Mebescener, benieerkede ikle Pratis
No; nie-i lidt efter var hnns Vcns stille Versen heim paasal
beime.
«Fesler De iioget, Prati?·· sputgle han deltagende, og
for at slsule sin Sorg sor Pratis personlige Vel tilssjebe
han: »Der er vel ikke soresalbet noget udehageligt i Form
niiigen?«
,,Albeles ikke. Alt guae ester Ønste. Men jeg er no
get udninltet. Sommereii hak denne Gang bietet meget
sinkt-,- og jeg hak soretngei fleee stpeee Ubfliigter inb i bet in
bre, sont susi ikke hal- vixret Foru-selse-3: jser. Hinsides
Siitschvw san bet sorsieebeligt ud. Det vil vare Aattier,
inbeii Landet foeoinber den oprerste Tai-pings Obelsfzgek
sei-. Ovetnlt Rainer og srygtelig Elendighed. Folkene
bar i tnsindvis as Hunger, og melleni be oveelevenbe herstek
Pestilens og Kolera. Jeg hat egentlig gobe Neapel-, men i
Sommer hat jeg bog ansikeeiigt dein for nieget. Det er alt.
Den listige Aarstid vil not snatt gjite inig rast igsen.«
Estee at Prall havde fjieenet sig, degyndte Evith nd
ssrligt at foetielle, hoorledes hnn havbe levet under fin
Miean lange Feavneelsr.
Hnn lovprifte Pratis og Fru Ongloivg Opmieelsomhed
dg Veiilighed og beugte iilsynelabenbe trostylbig Talen påa
be selstabelige Astener, hun hat-de tilbkagt samtnen ineb
bein
Bilehnee sagde ikke et Oed ellee gioebe nagen som helst
Beugelse, ba Talen snldt otn henbes hyppige Sammenkonu
stee meb Janies Nawlslon og Ftnneis Moekisson.
Men Ebltlp vilde have en Erklieking oni dette Punkt as
site Mand, dg lpaegte des-for ligesrem, oin han dilligebe, at
hun san oste havbe set bein.
Don tav en Stand og sagbe bereitet mildt:
»Jeg veb, hver ineget ba holder as bin Beober. Se
daheim altsan san öste, du Unster. Jeg ee ikle veeb paa
heim ineee —- men —- -- me, hsoesoe stal ieg give big nogen
lang Fokklneing, da du so bog besudelt veb, hveb ieg ssler
— jeg soc mit Vebkonineenbe see hinn ilke gjeene.«
Qui Moreisson dlev der ilte teilt vibeee.
Büchner henstillebe bei siensyalig seit til sin Konk, pin
Inn vilde se hanc eller iste, gnnsle soin det behagede hendr.
,Vil bu des-ge seit Daupr sputgte Ebith leug
slelig. »
»Du gut vel ikte iit lade viere,« svaeebe Büchnet.
»Dein vllbe tege mig bet ilbe op, holt seg llke opfsgte henbe,
dg him er en geb Zone. Vi msn helft gna hen til heute
endnn l Alten« san ee ben Sag asgjset, og ieg lieh-m ite
st lenke mete deepcii.«
Eblth inbpilligebe beri, og be tildeagte begge Alten-n
hu deees snnksonnne Beulnbr.
Denne seeftob l Unbeeholbningen et eindlnbe at osntnle
eilt sein knnbe betete Büchnee usedngelisy iae ei beim m
Ins-Fu tilftedå nnd Akt-JU, pg sei-ad- ps
-
Ewi- Htsskh
» Tsxt et bog oikleliz est god Kon- OZ «
- « . I- zä! ,
trink-r, book tneget zegz ysk heude at takes is, Jsp qu
. I- ex ,
hkppzz og nnd-Tle cis-; der,
f
III gckkl Tit TM FK
. « ’ « s « Hi »
W« M) dm ERNST D« « MS M Bereits-In !
Ficke M mäg Ho- M dktsxnc spk mitt Skyld Ist-net
hxm M sp· HA« «- EVFTHZ Tfo ekle di: Zw- .
vil glitt-e mig. III, disselig, qu« da les hat taki ,
Vil tet gkæde mig. Jeg better dig dkkpm«« Hi s
.- Ln ged- lelnkxd,« jggdk Euch»
·
k (
Ten næste Manned gil rkslig den«
Brich-set hat-de meget ifkontoeet at Zion-, iocitzzs -
Spadseretnee og Ridetnre med Prati ellec leitete p
pna Wnssingsioden i en smal, let Baad«
Det lille Fckrtsj nf Mahognitm var ictiltefxM ,
Elibsbyggeclnnsi, og blev tilkjendtMedsljepzq exz. «
ndstilling i Sen Franck«-. Hvetn der bereitet hzge »
den til Shanghoi, ved jeg ille mete. Den vat- lcukzxk · «
ven nfolgt det, da der ikle hat-de indfundct sig uzzks .
vente til del dyte Legetsj, indtil Prall en Tag bkzp
set-. paa den og kjsbte den til Büchnet,
vstr en siok Ven of Rospcsten.
Den lange Holla-endet modtog med Tst den jmgkzz
ve, lod den nted ftok Omhn sætte i Stand og kkzsz
paa Wussingen tned den« san fnakt den vgksczzxxz
Men for en kioende Stksnt nied tolrige Zxkpkgzpzkzzs
hyppig en stiekk legegang, var det lette Hart-i ill- tm «
og det blev nn klatt for Prati, da him sag szkxzz ·
gjenkkent Havnen i bette, nt hatt heiser gis
nielig fatlig Gove.
Men den lange Holland-er var en of be besät- :« Es»
Rocke i den frenunede lkoloni og en ursmseslet Zkkskzkz ,
Hvis hans Band virkclig flukde kxinnxe ul ZEIT-,
knnde man sillett stolz paa, at hakt med Lckhsed seie- i
holde sig sag lcknge oppe, til nun ltxnke kriege ßxxkj
ning.
At hatt slnlde vove stg nden for de fotbissjäinkses ’ «
Omeaade, behpocde tnan ikle at frygte as hast-.
Büchnek plejede ilke i tnindste Maske at ZEI
tting til Ftygt for noget listig-ide
Hgns langfte zart bkatzte hatn til den unten is
Wnssingen, hour Proti ridfte hstn iazzttcgct af flswe
trosojnr.
Mattoserne lenkte nati:kligvis, at den lilleTttz J
nok vilde kcenlke en Gang, og faa vilde det- jo blic-« «
Dollots at tjene for den, sont føtsl com til Zleke sitt
Baad.
der im tidiizm k-«
sc! Ell VII M «
sZoIIIIIIercII want-: HIHI Tagene bleu ten-H Urte
»Hm ferko tret» og Sei lndsen pas Flede1::.»«ke IV.
Ist:Il-.·i3, Te lange As IcIIeI com , og BiIchIIeI varikk:»
LE.IIIIII«1e paa disse.
FIII Coilh thut-e fra forst IIf kuII gjort l. flc ssn ’
af U labelfen til at mess- f.ImmeII Ined siII Brcker ,s. ts
Onslow, wen de ultylksizc Geist th« Ijekxtc l;In"-:-: soge
Adfpredelfc, var efter Haauden blesne hnppfgcrc.
HIIsholdIIiIIgeII gav thIde lige saa lIdI innre — -
Husmsdte i Shuchhai IIogeI at gjom HIIII han«-Ill- -
III befymke fig oIII den Slagss TIIIg. Tct vstxrget,T1"
stahet InIIIIIIe ordne. Hvad stulde huII gfore, mekst «
atbejdede i KoIIIotet, eller Inedeug hat: laa pIa steten
giorde sine lange eIIonIIate SpasereIIII-e, der Iiljysssicki «
var bleoIIe en divendighed for hom? Brit-g mem- « ,
ikfe, og havde som Folge deraf heller in. -..I or ;:I zwisc
HIIII kunde bog ikke hele T.:g:s I lcrfe Romena isz »M
og de: var IIIIIIIrligt, at hun unter Tidm IIkuzchOcsIkUlA
Selskab rIId siII IerrtceIIksoIIIIIIs Mund-s, der oIIiIliIeIIIII
uendelig veIIlig og elstch·dig, meII cIdlIIIIp v; Eis-M
naar haII fad lige over for denke i dIII IIILls END-. !
Uhtet eIIdelig, oer efter lang TIdH lecdsox Iched »Im-III L
det IIII var TId at gaa til No estek Tagen- III::IcII:eE-I
forIIIighed. Huu behsvede itte faa Inegrn No. HH «
ung.
Hos Fku Onslow blev hIIII IIIodIIIgen Incd anban
og forkjcelet fauledes svm huII var vcnI IIl fskllk
teskab. , «
Hendes Broder over-sie heude sisen deres ZWU
IIIed Opmcekkfomheder af alle Arm-. »
Dr Morklsion hcagIe heut-e IIye Boger Sel- s«
Qnslow erlagde sin Tribut, ideI han fortaIIeHllwmr
Selikabglivet i ShaIIghai, der siden heIIdegÆgIestab »
flqrnt fka heade, III-II fom nacurligvis haude II M« Im «
se for hinde.
Vejret var bleveu raIII og den-sit
Tte Aftener eftek hIIIIIIIchI hat-de BüchW IS
oæret aleIIe samtnen.
PkaIi var pas eII of siIIe Ialrige Utstuglet Ell k«
og kunde first vaneS Iilbage oIII III Ugeg Tib
»Vll du ilte des-ge zku Onslow iAIW·-« l
BiIchIIer.
»Hvad vil du iaa bestille gauske qlene, IIIIII st« s
Geokg W spurgte Ebith. «
»Im hat III-get aktpjm i Koc stet, W M
BarII.«
»Na-It du tilladet den«
HIIII hangte Ooetstykket om hend
Berestilen, hvoti hIIII stulde bar-s Ii
Dersfter venbte han tilbage til
han efterlænkiom gis freIII vg Iilbsge
IIIIbIIede hIm Dsnu til Verändnem
lud i VatelfeD Lampelyset stagkede i
og hjoxp W« W
Fku OIIslcsw
II·Iille9»«-1"".e .
MS M Um
III koldk Vmä b