Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 28, 1893, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —l
M tlnnskts tldlkello«i.ck0hs·
istl tlxilislus fulkolezknkx Hs
xgnuskl lxctrlkh Vi lmr sum
ligt muritlis hegan miscl I·:1:1
m.1.n«.(-il. lel 1;ul(—r ti1.ut«,ll-1
us uusplxtslizzt ul I«:1:k:Ilm«1n·ll-—
.j—’k.«-l« plump til :Il lwmnns ti
.—l-c·jnltl slct sllxlusrl Vlltlts VII
-: lml lL :! fisr !«.ll·« ils-m. wm
1lm1ws l-.«1- «:»1 Hure-IS Vi
..su«i-ll«-1"!Zsl t:l:-" l-. is— H »l. zu
« .I
« UND-In 1s18l.::!x1-.:-ilsi:i
.»l( H xlrlw m··l HE- 1« NU
(
»1:«—-:«2s’llf.:««:«--1’l:«l«’.!s»s;mst’
th. 311 xl k«1"t«»s«l..1·1i:ils«:. ·—’i"1l
Ikl :1’ nssp li: nz2sp1 »sp»
»J« ’!!i«.s«l«:s.nnkst, H, F »l. sm
« l"««"h·’« «"’l El «««—8 --t«1"I:1:-.I:Lk
l«l(,-K» sum clist nll H« mssn
lll x"llx:ctig«1:t. HL lum sun
lsslul Hle kul M l1(-l(l(" lltl M
l-l Itzt-il mml isjz «l:1:1il, Hm
nch i(--.s.n;.-1«l"1·(«mtl«l jsm allls
stn manng- 1 onlinsrbeugt-Hi
j11l1s11(-,»·«.: x jl llssl Mle Hi lut
l((«1’u.8 ZU llUUs Hi gspl sliulks
jxuksnks lttsgslssm i Vor l-··kcsn
xil numin«1(- sPljstsuonC un
lsns Um, ttt xl Up- jtnml Ell-sm
1:1:u«, »g- (l--1·sum Ju- Hinlle
»);;(-t:il)l.-1n«lt -l«-m, wm lI:u«
lksjliglnsil til nl lag-(- lusruil
n1:1.«1nu1(-1·, Hm xil (1(,- kunnt
lts Mile cltjnss tltl Hg Ist-use
»s; vgl-n giwu ug glswlcn
licus vj diknst us hjnsllp al« en
!.-(s1«(11-jn(l(- i lcngxslslc - - lut«
r sum-L »k; H- Unlnu l:I-r«-i-ln«l«
ilcnnslip :»·l-.»l(sr s- such iillsnnu
Exislp lizm XI lpz·(1(s,1n·:1i1 mnngls
J—;:I;i7«1«m-Yll hinu- (»;x (l(-1. In-«:l
VI vil «(»»-—-:!:1 l Hut-T lcunno
so unslksrxjsninxxZl11i«1l·1«l—111-·«(sj
Hi j» fin· ungn tut-n«·«:«7x««-1’(-1·csn
Hälrxmjoljxx lslislcjzustlgsslslu »Hm
J. i Ell liv lule ihm lsrnkx ims.
«-r.:1 lxitr l:i—r"t Hohn-l xi lism
nuilisrvknjnkz i ilmätm jslssl
I"i-·Jlg:l:n·(l, Kinn Irlv U· ;I«lil:1n
-!.«.11n::u«li.(s1"Lin-nnin how-! ·);x
Inile sit xllli—1«1-.,(s «l:s1u« Juli-»J
«l H lsllsxh un l. s’x·«.—.«2« Z. lxzus
i-I«Xi-;1««1"lI.-1"s-:: lim- j Akt-Exis
—:.«s1(l«.-Y slxul ju-: Ule Jud-«
1i«x:i»::(«. lluslH xj thsts ligxxi
l» ·.-"I 1.Zl I«L)1:1:u«, —-.·1.- l mim
i!.;(s l)t«—li-!!1n-.s«l—(-Hglwnunm
«jsl«".:«1tllts·z· l««l" Il·«2’t, ssslkx Ell
·«.l.:«:1j(·»«sl:;s JLL (E11----111(l«
—1«)1«.«««("l1«·-l (l«3(ss,««·!·::j)ls:s. ll 4!’
Ililllsmllst m «sllks1·::usl(-u knir
!
--I-lc 1-(«H,sm-l«-z«:«, k:·.:11n:k:1(lls l:- k
l«-J: 1;1(--l, Jesus-l --k-:u«(s-s«
s
’-· .l«-1«:1li«.ux(s—t:s.7»«1«-::( i· (-1"E):.:nn«
Hist-I l"nj«n 1’:s.««slis· l-« m-« «3.k
sIl j):i:1l;m·ljngt«1:l-::nH:. l)««m.
Mann-r mcsllvnjnnl’;u«lllt«, liiuk
sitt l:k-H«:zts1·(-n«l jll «»"««x. Paul jun-«
: Imsn ntun xj us·l, lu-:i«1-l:t;;,
l.«11nnu-, Hm lxukusr vi Hgsrer
Ums-. klzjimi ils-I U« lsi HEl
ll. (·, bit-- .1 n rl s L « v.
XH —1«-il. lluuntwl i"«.» XVI-is
.. -...-----s-s-s »Ja-»s- »s
. .I » I-·.- :
1-E.1n..-.s. h-«k.-1«().i-.
sjtsLx EI« !«-8.iru:«·;· ::.-c:.-«·:-«s1-um
EsssllspmeFs HtujIlHJ dskkl U
:1t.—.««»s-sst, · »i- ! «t·«! Dr ngt
H,—«"j«!«;«!— ;.k"1’iÅitn-1"Z’.s. HU
k":. .--E1 «I(s·"s sur 1l«)j.—lxs-!(sn i
l. l««su«-ts:1u:1:x"i·in l««1-l(:u’,-s
iI.u-i’i«s1-1ni!» n, (-;: sk. l xjHox
—I-.(s!i;.:t,«n1.—;1:t 1n«:m·.»:(.-.«s-!n mu
FHiLI DissJFO SILHZHL Ut« EH
M den Tj l iig J-- 1’(,-:1J.T«s, (1«,-I.
1' sur (-11 Unten-· UjihuIsI xwl
(«1" nsl :unt-::s1t-3. »z- ril via-n- til
UY HENNIH um (-Htst·s«l«1«l«n Mi«
«·!s»x«U(-: lum. ristus Hirn-hu Ums
Aru- mcsns end almiuskljg (-t
.X:11:11 us ungcs lerlts Hist-n At
«L !3·x·(-1-no s:1:-.n-!—·(Im prut Luni
ssx (1:1()1»11--!i’us1 jun Hc0!·-nj1c’kr
"1«nns1·k-«n(1iIirruZInintlcsljzspxrein
1-:1:1 Ihm-Eh 1« uxk lsI(-««J1u«-i
1-i«, ug (1;1(1i-1·1jj’.i»-.-;(-1 By nu
«fis-IIIigÄnlcsslning til at EIN-nä
·· vckl Hislksn af. Hut sil Jkl i ih
(H««.1s1s’nsv-Ls1"(s on passiuanerins
ZU Mgp UIJWLKUWL HustUIIsIL
’isl ljiizx cnksgtsh gfich :1L:::1:u«ji«.:
W i· um JHx JUle « Hisjsluilv liN
s1"il.:1. stin. u- si«c«m;n1-«;·s Nun
u Skmäslrpizcn
r lsxsuzx lut- « «
1-!«-t. Nu til
d Hi Inn- on
st- r Turmle L: I«
««i»«r« iu, xi ilclcu II
::!. hixssts EIPPl l
’»?--z nij imjiZL
i«)l(s1··ing» ug vi! J jstig Faust«
« hlslt Man-I W
»u« til «1«n HJW
Ilu nch ZU vi hal«
1 i Unmnsirk
Skulssr «Nu
aniuikansskc
—
skolok noli og hu- iagen Bkag for
danke-. Nu vol — smeriksnslco Sko
lek er der mange, If wen dog langt
kka nole, og lind der met-o er: sl
den Undervisning som gives pas
disso skoler er sub vidt kokslcjellig
fka hvad der give-I pas do dank-lie.
vsd der særlig lwggesplid pas vod
de amerikanslce er in give Elevekne
do most niuligelcntulslcsber, en sand,
sund og codel menneslceligOplysning
er der ilikeTalo mu, og det er netop
den umsslcc lløjslcoles Opgmst at op
lyge den-is Elever om livorlisdes de
bedst limn leve et Menneslceliv til
Velsignelso for dem selv og Sam
lnndetz og det. vil jeg nolc spørgeom
ri ilclce lmjlig trængerdertil, og iskor
i denne ’l’id, da der tales saamoget
om at reformeresnmfundet vedLov.
At det er en Nodvendiglied mag jo
viere klart for den tkenliende, men
det matt viere ligesaa klart at en san
dan Reform lcun lpliver overfladislt,
oni ilike Follcet i sig selv reformorer
Zig, for der er nolc der at den størsto
slcaranlc den er, og det mag vi kare
res for, ocn ellersliefokmen Slcal VII
re sand, Hund eg vedvaren(le, og dor
fok mener jeg vi man tago slcolen
med. Nu vil mango i liellig Rind
sel ndbryde. Ja —- vi Ved nolc at
en Dei af samfundet og navnlig Po
litikeu er raadden og lcorrupt, men
del er dog ilcke Tilkældet ined vort
skolesystem. Nu vel —- om vi vil
benytte et mildere Udtrylc for skos
len sag er det- dog langkra at den
stam- sorn et- Værn imod en saadan
’l’ilstand, og der er dog hvad den
bin-de viere. Tages- vi nu vore For
retnings- og Nornmlislcolen til Eks.,
san er der lclart at det erPengene og
ikke Menneslcet de er alten Tag de
res Avertissementer og so om de
ilclce der liolder from de mest glim
Isetide Udsigter til en bedre heulen
de Stillng i satnfnndet end livad
der for de fleste er Udsigb til. Tag
san- den simplelcost, som der paa de
lleth as samlaiiwslcoler l)ydes, knap
nol( til at liolde sjtel ogLegeme sam
tnen, gaa man vi ganslce naturligt
komme til der Resultat, at det kun
er den almægtige Dollar man er ef
ter.l)er1ned er ikke sagt, at der ilclce
lieres noget gole og nyltigt, tret-ist
itnod trorjeg, at delcnndslcaber sotn
der fass, e r nyttixxe og midrendige
for I«ivet, lcun dette at ilet ilclce er
silstrielclceligt, og at der ogsimlier
trienges til Reform. Og liegyndels
sen til denne Reform Inener jeg at
den danske llkijslcole godt lcunne
viere. san er der endnu et Punkt,
lwor den dansicellyijslcole moder- den
lieftigste Modstan d, og det er Spro
get. I«:nl mig her sige at den Mod
stand kun er fra det danslco Follcs
Side lierorre og ilclce fro, Amerika
nernes, twertitnod de iklce alone til
lader der inen ogsaa opcnnntrer til
Hand-inne Skoler, ja Selv vore bedste
slcolemænd lier i Landet indrønnner
og nnldefaler denl«ære-K10thode, soni
bliver brngt paa de dunslce Ilcjjsk0
ler som noget der er nsjslvcsiicligl, og
at vi uma- lionnne dertil oni ellers
vor Rkole skal ldlive ln·:ul den Inn-de
var-re for dct atnerilcanslce Follxn Jeg
lmr lmrt tlere sige at danslce skoler
slcnlle for-bydes. Ilmd san inecl de
dansice Blmle, clanslce F(n·eninger,
danslie 1·’()rs:11nlin-,ksiirkller, darslee
skiikke ow. Alt tleue ljesier irge
snavel sont Skalen til et Vier-n um
dir danske Spross o» d«t danhlie
loolch EjendoInmelisslietler Vi ln ·-u
iier i L: Lndet store d: Mislce setk men
ter,l1vorder neusten ndelnlclcende ta
les Dansli nk snarel For-eller sum
l3»rn, og alt dette Synes man er i Hin
kttldstændigste Orden, men e11(lnn-sl(
llsijslcole, det er efter manger Ile
ning noget r:n· galt. nien dut grun
jo nltiil Mildan ins-d en goklkinth den
man lcjiunipo Hig krenn Ug der er iln
ogsntx mit Unske ng mit llnnh ni
llcsjslmlen num- gna sejrrig nsl :1l"
Knmpen samt at den Inrm gin- Eini
(let til Upreuelden ni« lizsnssnile sicu
ler over hell-Landen der Vil wire til
Gavn og Velsignelse for S:;1nl"im(l»t.
Jeg m(-·ner natur-ling iiclce dunsan
lløjslcoler over liele Lande-t, ln·.·nl
Spkog der end blirer i er en mindre
side ni« sagen. Gar-net «;- Formen-.
«le er der der ltnr niest lJist : :«inj.x.
Og nn vil jeg til slutning nnd-lit- en
Stol« U; lys ermtld im- pliin dnnkilcss
lløjslcoloi vedNyste·l, og nun esi Hin
delig Jnl og et gole Velsigneth trun
tll «.':«-t.jel«ncu" ug Lilu den Hei-ex -.
««l«jrl)jltlixzst,
N iels N ielsen
Rheumatköme san hell-reden
gjennem Heute Elcclro Medicnl App«
kams. Se Aoeklisjcmcmet
ku Muts Alten
Nyckolse og ngoisck
Dot. ot- svimiemio stimme-J sein
der ameriksnsice Foiic hatiig Inven
dei- pas bekunomieDkikko og Tobak
lMr. blüht-, Cliekou for Indianin
skstto - Departetaontet, from-aller
noglo oikicieiioTaL dot- ognor sig vol
forØjansbnokcnllan Eigenm- vi iciot
sokløimo Einenka Akyiloclo 6,0s0,
000,00081mpso ned over vol-e Gesteh
og for donno Fornøjeiso botslto vi
den smukicc sum as s(309,000,000,
eile-r 850,000,000 more- onsi lcougress
Zeus samiede Mkiige Boviigningor.
» Dette er et gjcmiemsuitiig Forbmg
as over 100 sank-sc endigt for insec
Mav(1, lcvinde og But-n molk-m riet
klippesauo stiiioimv og riet arm-tu
ridto Atl:1nteklmv. Bininu met-o
oveksvømmeudo er Ølfoktmkingcth
Der blov singt 31,502,345"T0nciek
eile-r 12,785,109,200 Glas, til csnvwrs
di at· 8617,258,460, elior ca. Mo pr.
Ilovecie. »
I Forbtugot akcigurek, Cigamttmy
Røgo- ogspisosTolmlc or vi iiclio min
dre for-Alagna Den blaa liøgolso
pas 4,814,202,000 Cigmser og cho
roots og S,176,693,000 Cigarottek
icvæger vors Nervck undu- den dick
sende l«ivskamp. For donno Lukss
us betalok vi: For Cigaretz ·:.)53,
750,000; for Cigarcztter,8 Js,332 ,000.
For-bringet er ensbctyciende med 415
Cigziror og 250 cigaretter for its-er
volcsen Maml i Leu-det- Dino enor
Inc summer gam- imkligt op i Rotz-,
mous Foik inmng after Brit-C Hek
under er slet ikko indbefattot den
umzmdelige Masse lkøges og Tyggos
tobak, som aaisiigt fort-Proz lalt
forbrngo vi 279,720,092kund at« den
fortkyUomlo Ukrmitsplmite, og det
kostor 8416,0:34,2:38.
Leid os iidt met-more udtrzskke
størroisen as Cis-Ue l(’01-l)rugi I’Cuge.
Vi vil udcsluicice ak Botragtningon Ar
Pcsnge, der ødsies pas Cimmpagms
og andre fromme-de ng iijemiigo
Vi11(-, der drnime sorge-r og Bokyms
1-inger, og dog timipr vi, sit den sum,
dot umcsrikuuske Foiic nat-Um- Ihurt
sk)"iit21· Oz; bortsiucoik mitlrziger iii
den svimiumic k·t(«;i·1-c.«igc al· issspjilp
Uutzkmm Dum- us rn- megck sum
meget som Je Fur. Butter-: Pol-go
citsicuiation. De vis(s1«, at enhvcsr
quiljefzuior gjonnemsnitlig musiigt
udbctalsir gilt-I sur Drik ug "l’«.)i)iil..,
ug at cniiwr Donat-, Hsm limies i
Lan-Iet, ankligt gaur over Tabaks
spindorcsns Disk
Ver god imov din Heft
Hat dn nogen Binde tmzlttägtig paa,
du, der kjører med en Heft, hvot nmnge
Tjenesier den gjor Fig? Our du must
hig, hvorledcs det vilve um«-, om vi ilke
haode Hesle2
Burde vi ilke blive enige om at være
en Stnnle vcnlige mod bis-se Heste, der
n- os sna schlug-?f Hei-J du trot, at
Heftrn ikke foaimnr sig paa haarde, onde
Ord og ikle vnrkcsrek de gede, ina for
staur tu dig ille mere paa Oeffe, end
Flaum forscaur sig pja Sennop.
Heftens Vorstand ek gcmslc næk be
sxasgtkt need Mutikeslets; dcns Folelscr
ligcfam seltensel«lix;esaa1ilfrezsttd,
nuar du llappcr den, sont mmr du giocr
den en Tot Ho! Det er softe tent for
nuderlist, lkvor osnligt en Heft lau se
pan en, naak man liltnlcr den ljælent.
Og lige san ejendoknmelizxt crdlt at jagt
mge, huor opsirænst og forstemt den bli
ver ved berste Qtd og Stag. Den ved
Inange Gange Me, hvordan den aller
bedst skol giore det tigtigse oq flippe for
Kullcns Skjælksotd, Ryk i To knien og
Slag. Den springer ligefrem —- nsj,
tret var forkcrll — til hojre —uej, »Id
nu galcrH —- til veustre —- Hvrnlksnrie
»Halt! — lilbage — endclig kraft-en det!
Vor Mennestene lin bebst-, end de cr,
vilde de rotes lin niere, end de nier,
naak de ser en fokfnlten og for-.lr«rns.t
«.0)eft vende sit halot lutlende. nur«-in
bende Die Ins-d sinefslnszeannveh cis-nag
tig til selo at fo-.I·o.uc jig ellccnktkss19.
I Altid blot PkygL ulsrsig et venlth
Ord.
Du Was-, det er arti-trinkt« in « Der
forftaar at ouroeke V: tin-Unden? Ti.
« « » --t1mnr2d.)xenc blot faul Faden, u
soc tilftedse2
Dctfom In ttor det, erkn fuld tasnbig
p .a Bildfpor i bit Vegieb om J« «m.
Neu begyud sit-als nt gjoreJamagelke:,
zfaa fkal du se, one jcg ikkc hat Nes.
How- .-n «·«,1, du fix-m .ncd, mx hat«
Ifcmet altfor flsr Mistw til Ug, vil krn
zblive nie-ges spiälig vg lilfrcdstl, dersosn du
blo: tclcsr godt til den og klomm den«
Dersom dn hak lage Misskkc til de He
ste, man äehmdlcr fom »Warst iLmsel«,
hat du sikkert
Maul« elfen
her Use san gol
llag, bet- sadvanl ,
ligheder. ,
W ,
Staat-Mauer l Amerika. «
· Peter Morteafeui Ord, ValleyCo.,
Nebr» er ralgt til Kagfecer l Statens
Kistftoandingsforeniug.
« Fra det dllnste Setlemeut ved Au
dubou, Jesus, kuumerMcddelelfe one et
temmeltgt omfattcnde Bedrugeti. For
et Par Aar siden ankam Christ Daner
med sitt Kone og Born tll Poplur, en
lille By en halo Suec MltfraAttbubon.
Hauer var en glattuuget, begavet Itzt-,
og stinkt lylkedes dct ham at overtale od
stillige rige danikr Famtere til at starte
et State, hoori Posthnfet stulde viere.
Platten gik yppckllg, Hausen blev Bestys
ker i Storeu. Det vxu bog stracks en
Streg i Regnlngen at Chris. Christen
sen blev udmeunt til Postiuestey l Ste- »
det for Haufen, meu egenlig gjorde det !
ikke noget, thiChristenfen udnavttteOaIt-;
sen til stn Deputy. Afoigte Min Man-!
ued begyudte der blandtzakmemc at gea»
Jtygter onn, at Haus en var ved at san
dem. Sau forduttede Fyren, Kreditost
rekne flog nkd puuzanuerne, og san koan
dct for Dach, at Hausen havde stritt-eh
fulfke Noter paa Peter Nlelfen, A.C.1
Sirener vgl-: ..M Jenseit til en Sum
stor W, 000. Poftoæfeuets Julpektsty ’
W. D. Mercer, btev packte-eh og da hast
ittdfandt sig og bwd Jenukabet aubeut
fandt hatt deri en Dcl tegistteret Breoe
fra Tyslland, hoomf Jndholoet var nd
draget. Det sanledess stjactlne Belob
flal pro-e betydeligt. Memk hat tlge
siheu havt ct Die ude efter Hausen, oq
nu er det endelig lykkedes heim gjctmem
M(s. Hauer at opfpote Tyoen im lillc
By udc vedSnn Fknncisccy Calif. Han
"s-en vil nu btive fort til Des Moincs for
nt innre til fine Bedriftcr, og Dunste-me
tShelby Co et« glade.
L Aycuz Viller, sont tlltiendtes Mit-Bur
»mie pnn ikcrmcis-M1dttitlingcn, Anbeiach
af fremkugende Lkrgcr imodForstoppelse,
llfot-dojeligl)cd, Leonan llvitksomhed,
Hovedplne og’cttduidcke for Lindting of
Fotkjolelse, zehn-, Neumlgia og Gigt.
stilläoeuigg
U R S
Dr. August Kontos
HatnborgcrsDraaber
—imod-—
Blodsygdommc
Ufordojclighcd,
» Max-Himm
; Leverlidklfctu
yHovcdpiucy
Dust-cpr
, Fo; .-je liest-owner
Mcnm km Nyrcimwommh
) Billiofe Aufold.
! —Ligetcdch tuned-—
fAllc Sterns Kvindcsimdonunc«
f
!
Ubesttidctikx dct bedste " iddci. Pris:
50 CcntH cllcr 5 Achter for 82.00.
Faos pkm ethvm Apot.)ck. For 85.u0
sent-es 12 Flafker omkostninggfkit,
M Amtes A. Vogels-I co« Zalåtmka. M
Vallards Sicow Lintment.
Den stitt kr cnhverSmette, fjerner en
hvcr Haselsc, liegt-re tvhett Spar. Ku
reter Frostbteguer og Tigtornr. Sis
holm scelger den.
En værdituld Bog M halv Pri
John Wegen-J Almnnak og Haandbog
for tssst hur .-t megtt timttzjt og inte
ressant Jndl)oid. Foruken en satt-sten
TRCPFEN
sit-atme,
Sviumtcttjcd
l
dig Almannk for Ante-t, iLighed med den s
sont ubgioes of Christiimia Universiitet
tmed Evangeliemeg Teks1) samt Artikter
o!:1.Huj-sel)old,»Motka Zkkkpmutning,
Utdestxt e« g » : cftscndtmtd
n;xj1ccqjerittgcsts·.c!:t«t«ko::tou:" i ittle Sm
i
!
l
!
tetv ok; Text-unsin, tsmliotdct Bogen vg-»
fix: ut sulbstæuksiz «·mrsk«-d-m:tttogrboq 0531
umnge andre mictkksthe t«
staats ssf oth- .El«-.:i TRn.s!s.1di--«1krif:n
.u st« t5c1«7-;s, -:i-·:t
sOM l KshU sti
(«c11:6izf.«r:::::tx:kt:«
setzte Mk LI
»kl- Hl
;I«t:«.c UT ««".:
« JIMUI
i ;«!,:ts.!tieovu»
:.;—:,r (;i:-,tt
,b«.k): sag-I.
«-å«-»«: l ·
J kni.
lu-« Ihn dotph ca
ROHR-mer okxj
t
:."-«- nit lik
eumatisme
kan helbredes
ved en III-II HIIIIII III IsIekIIIIIIeI onI IIIIIII behIIndIes III-I- vote III-tm Wust-u UNIIOOI
Änsttns I III egII III-In oII IIIeI voIr IIoIIIrIIIeIs.
RIIIIIIIIIIIIIIIII ck II s IIIII, IoIn IIIIIII IIII deI InkIIc IIIIIIIImgeI IIIII sinn. IIIIIII Tage, og
IIIIIII den eIIgIIIIII IIIII IIIIIIII IIIdIIIIsIIII Systema III deI Ikke en III SIIII III IoIdIIve den.
TerIII brhsoes IoIIIIII VIIIIIIIIIIIIIII oII III IIIIII CIIIIIII III III-II :IiaIIIIInI-)si-«III, IIIIII kamt
IIIIIIIIIIIII TII II« en TIIIIIIIIIII III Iw, III IIIIIII vcd Hin-III III IIdIsITIIIsIeIJ TIIIIIIIIIIIIIIIIIII
cIn. eIIsIIIIIIIs IIoIII IIIIIIIIIIf In. III» du« ItIe IIIIIIIIIIIIIII Hund«-t- VIIM IM MAIM
IIIIIIIIIIIII IoIII non-« . "IIIII·I--«.III sknldc IIIIIIIc IoIdIIvIs III IIItIIIIoII :IIhI-IIIIIIIII:1IIII. LEI ded,
III IIIIII IIIIIl VIIIIIIIII kI IIIIIIe IIIII III III nddIIvIs IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII III QIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII IIolIg
IIIIIIII BIIIIIIIIIIIIIII TIIIoIII III IkIc IIIII dI-I, hvoIIoI IIIIIdI· «ITIIIoIII-I. IIIIII lIIII IIIIchIII
BIIIIIIIII, IIIIIIIIIxII IIIdIIIIdI VIdnksInIId Inn, III de II bIcIIIIII IIIIIIIIsIIIdc III-II III-IS :"IIIII.
Dct cr den billigstc Lægcz
IhI oIn end IIIII VIIIIIII III-d IIIIIII LIIIIIII IIIII IIIIIIII IcnnIIIsIIII bot-I, IIIII III-Ia Inan Wann-,
III IIIIIII IIIII IIIIIII vII IIII WI- I«I-IIIIId, oII III IIeIIs -.1IIIIIIIIIIgI-I can hIsIIIIIII III-t. Inn IIIII IIIIIIIII
IhI IIIIIn IIIII IIIIIIIIII IIIII eIIskIIIIIIs SIIIIIII cIIIsI WIIIIII
Arbcide for alle.
LII II IsIIIIIIIs IIIIIIIIIIIIIIJI Inn. III IIIIIIIIII III-IIIIIII«I. IoIII IIIII IIpr IIIIII («.1IIIII-IIII, hIIk
leIeI III-III nd III IIIIII zsIIIboII oII LIIIIIIIDIIH IonI IoI TIIIIIIDIII IkIIs IIIII IIIu IIac I IsenIIk III at
IIpbcs et VIIIIIII, oII III III IIIIII IIIII MIIIIdIs IIIII IoIIIeIII Inangc Wange IIIeIc IIIII VIIIIeIIeI
kosten Lg huoIIoI IIIIIde bc Ikkc IIIIIc «I«I-IIIIIIIII. dII LIIIIcI foIIIInIIrI IIII U III III-L IoI III-I
ncnde VIIIIIIIIIIIIIII.
Noglc nye Vidnesbyrd.
HIoIIIsIIöIIddIII fIIIIsIIIIIIs, Eva-IN Lädc LIIoveIIIbII IIIIITL «
EIIMIUI MIIIIIIIIII I« I« -,»
Mine Herrn-! - « II IIIII Aar IIIII IIII IIdI III IIIrIf IheIInIaIIIk Vaer I IIeIe IIIIIppIIIf IIIII
Im IIodlIIachII gIIsnnIIn IIIIIIscIIIe oII BetIIsIIIs oII IIIIIIIIIIII det holt-e Lam- oII oII Isfennem
IIIIIIIchI. LIIch IIIIoIII de Ieneke LIIII I IIIII Grad, III det beraschc InIII at IIIIII de aller
koIIesIsDIsIIIIIIIIy oII deI IIIoIIIcIIIIII IIbIIIIIIII III IIIIIIIIIIIII IIII AIIIIIIII. IIIIIIII denne Iid
Isgtes LIkIIIIlIIIIsIII, III-I- IIIIIIdoIII IIIIIIIII IIogIsn LIIIdIIIIII, IIIeII IoIn MI- IedeIIe III IIoIIcII Inn-II
bar BevI-IIIII. SIIII IIIIIIIIIIIII IIsII III EIIII IIIchI BegIIIIdeIIeII III Juni EIIIIIIIIIId chIe Aar)
Der-II IslekIIIIIe IDIIIIIaIIIIeI I en II IIIIcIs LIII oIIIIIeIII 40 MIIIIIIII daz..g, hnoIcIIcIs IIsg fIIIe
IIIIII ganfke IIerrIsch oII III IIIIII rege-nu- oII Ein-L III-es cIckIIIIIe VIIIIIIIIIIIIII IIIII IIIIIIIM
vIIsIcI InIII III IIII INIIIIIIIIIIII IIII VIII-III. III-II bar IIII knnnct opIIIIIc IIIII IIIIIIlIgc Arbeit-e
IIIIIII VII-sonn. ICIIIIIIII IIIIII .I"snIIIII IIIII IInvcnvI VIIIIIIIIIII IoI QIIvIIrb I II"IIIrIIIIe, IIIIoIIoI
III IIIIIIIIIIIIIII Inn IIdIaIc III-II IIIcII IIbcIIIIIIIIIc IIIoII over T cIcS POIIIc VII-me McIIIIIII Appa
IIIIIsI, Im de II III IIIn LsIIIIIIIIIIIe IoI den IIchIdIs IRIIIIIIIIIII, IfIIId III- IIIIIIIsndIss Incd III-I
IIaIId oII IIIcI .IoIIIIIII. IIIIII IIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIII
II . V o I II IsI o II, IIIII-IIIIIIII«.
I·:I»I-II-» Umnle I«..-. IIIIIIII«I«, III-d» Lsdc JIIIII INIIIL
MIIII IZIIIIIII — III-II vII I IIoIthId IcndI TcIII II « TIII VIIIIII IIII IIIIII III-In IIIII InIsgII
IoI den IIIIc I«II-III-, IoIn Te IIIIIIIIs IIIIII I MaIIII MIIIIIIIb. III-II Inndc IIIIs IIIIdIIIIers den paII
IIogIIIoIIIIIIIII XLTIII«IIIII·,IIII1II"II holch IIII, hvnd De Ioossdc oII InIsIIs III, III-I IIIII IIII ecIIIcsm
Tot II- IIIc IIoI IIIIsd, III ch boIIIIIch III CIIIIICI VIII-I oII szsIIIIdoInx III-I holder osIIaII UIaveII
IIII LIIIIIIIIIc I Orden, IIII IIIIIII IIIn IIIIIII god JJIIIII oII IIIIIIII oIII «JI’IIsIII«I-III«, oII IIIIIII splcr IIII
IIdIIIIIIII oIII TUIOIIIIIIIIh IIIIIII IIIIIII IIIIIII op, IIII III LIIIIIIIsd IIII «’IId·-III-IIIIdI-IIIII- IoIsIIIIIIdIIU
IIII IIIII IIIIIII IIIII, III InIIII IIIII IoIdIIIII FIIIIIIIIIIIIIIEJIIIII IIIIII II IIIII«I·. JIIII lIIII cIITceIIII,
IoIII IIII I-I« IIIII VIIII IIIIIIIIIIII, oII IIIIII IIIII lIavI LIIIIIIII IIIIIIIII III-II III III-; IIIIII ved"I«IIIgeII
III III-III VIIIIIII III· IIIIII lIlIvasII III-II IIIII, IIIII III IIIIII IIII IIIII IIoIIIn LIIIIsIIIs Inm, oII chtc
IIIIIII er vIIsId huIId LIIIIIIIIII IIIIIIIv IIII IIIIIIIIIIIII ..-8«-oIIII NIIIIII JIIIIIIIII LIpIIIIIIIInS III
aIII IIIIIIII I«IIIIdsIIIand, for dII II dII III-I- III, Innn IIII IIIIIII I IIII -IaIIIIIII-. II. J. CchIIoIL
Is) III II» MI- ·III- sIII ( » TIsIIIIIIIIIIIU IIIIII., LHdc April WILL
VIII IIIII IIob III IIsIIdc IIIIII 2 OnIIIIs IsIIsIIIo VIIIIIIII·IIIIII. VIIIIcrIeI II III IIdIIIIrIkeIMIds
del Inod IIIIITIIIIIIIIIIIIIIH JIerIIIIIIaIIIIIsd oII IoIdIs I«I-InIIII-I«, IIIII IIIIIsI cIIIIIIII »Nun-, derer Iaa
III-III, Ist cnbnn IIIIIIIIIII I .UIIIIII«I-II, IIII IIII IIIII IIIIIoIsIdIsnI IIIlI-, oII IIIIIIIdIs IIIIIIIIIIII III-Im
doIIIöIIIIII-ldc, IIIII lIIsIlIIedIIs Leu-II VIIIIIII IIIIII, ch bchdner Im. L Iaf ZIIIIIgsItøIIn
IJII«««II«—I ZIisIIIIsIII I"-,-. III-II IICIIIanst Mosi» fztidc ZJIIIIII Wut
MIIII HIIIIIT —- JIII vII oIIIIxII«« III III-I !"IIIII«I«I, IoIII IIII IjnIIIc III sun, IIIII IIIIII Inkott
LId III-IIIII-«oIsI IIIIIIIIIOII :II’IIcIIIIIIIIIIIIII-, IIuIIIsIII IstI var IIldIsIIS IIrdeIIdL oII IoIII III-get IIIe
IIIII IIIIIIId III III IIIIIIII »Im vIIbI IIIIIIIII III-I IInvarIc deI IIII IIIIIIII III IIdIaIc III«II Lak
IIIIIIIIIIIIIIIIIII III Tem, IIII iIII vII IIIIIIIIIIII III-I III IIIIIIIIIJ IIIIn III-II III dII samtne
»Im VIIIIIIIIIIII III IX o I III lI c I II , I IT XVIII IWL
VoIIIIl Ic IIIIIII MIsdIIaI "IIIIIIIIIIIII.« II II IIIIIIIII IEIIIteIk IIIoIIII«I IoI chvlchjanvltng
IoI III-II III-Int-«I .UII-IIIIIIII«I,IIII, og dII IIIIIcIdII IIIIIII ZIIII oII ’I·IIIdIsI-. VIII-send II VIII-Ins
IIIIIIIIIIIII ojI sc vII IsIsIIoIdIs cII IFIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII och IIlIIIIcIIIIIIIsII IIII. IIIIIIIIII IIIIIID.
Electro Medical co»
I 109 Masonic TempIe, chioago, III.
DI.s. IsloIIvakd I
Konto- l Wheelooksbrugstore I
EUIYIIrt K·Il«.l bewile pro-Inst
Boelus s- — — —- — Nebr.
. EII god smrm
paa 160 Arn-s, hvomf 75 opdmskm got-I
Äsramehng og Statt-, als Indfeucch inde
fottendIspPasIIIke og en god FI«IIgIhave, 48
Reh III VIII-d, Vindmølle paa Formen, kan
hol-IS paa IIsnc LIIIkaaIJ enIeII IaIIIlct ·ellerj
W VII-III StIzkkcI, IIgIIIr is Mit Im Statiu
IIcII. skjias I:.I I«-I UIIIIIsIIchIIInI III-d IIIIIIIdlig
Istm IkIIIcIIII DIIIIIIIIDIIIV IIl IIIIchtIgIIede
(T;I:·, «’;..1I’icliIII,IeIIsI-II,
blcociv:I!e, Ihm-man Ro» Nebr·
I X IMÆMUTE
XIV UÆÆMMÆX
«««IIIIII’IIKI Ecke-L Näch, M.
» .I heiter Syst-III IIIanIJlistx auswan
d:.s.--.II:, mrmISe oII lieuin SygdomiIIe.
,--1
Sirup-i og Mahom.
VIIllIIIds Histohound Sirup bei-In
siebliskelig Strude- og KixIcIostI-. Kn
Iseker den verste Hoste vg »Form«-ist«
Skitsfcr nlbtigz pmo det. String hoSI
EIIIIOIIIL
Sinkt HPJLIIIIU I
Nile Medlchner of mnIchIte Pult-Insel
III-. IN bchs hav- I I«II««.oI-I.Ig, III Ilhodu
den III-disk Lotdag I Laus-Inn Ist-L bin-II- et
Mode III VIIIIIghcd, oII bot vII vIIsIc I cis-Um
Mehchns Interesse III Ins-de III-vonst; Mcdct g
begynder ptIrcIS Kl. 1 I oIIIe Lunis-.
Pan Akltanjcnij ·LTegIIe-,
(5. J· Ftandsem Zika I
I
Och wiss-III k« re; ,
KisvenhavII,
bei-»Im- crdt IIIII III LLIUIIIIIIIN ZEI« www-nim
aI , ordrIIIIIII Inn- I I seit-III - com-II IsII I-.I
IIII c IIIIIdIIkc .- Igccovekalt i Donnka
.«JI·. Stank« how .’IIIII«--(«I:-III, Im Z:.-.III ksn
Wz im Wmodwkireuiu Isi, .«s:ni-·.-7I«.I.Is-«;I.
III-ums fIdzI I Essai-» Issv II- I.: FIIsI-II.1IL,
for III-II- pcIsoIIIIgI :II .I.I.:I« Igc :«I-I.«II.«II II
jamme.
Adresse II: - : e rccs saubrer («’«.
Ema-, Modenhavm »Ist-eure .I
I IIIIIII k! II g
chjoago Metljoal lustjtnte—
157—159 s. Clark st» Glücks-Lo, 111.
Bclmudicr met- imrste Dtmtkthd og Oel
ERNST-H
WEK «
lssmdå IF
1m· «.Tls«1ttrs««nt, icm heb du«-Hosen Ach-M of M
hin-komd on Svosi«)kd—1«i1a Ue itctioiuhktsi MU
v« u-« oft tm L: v— !»1« mafort m iew et sum-must
cum va ihn-s- u« z. u met-user nf Namens Lese.
It« .:« it« »i« umds wtqc dem Xitititut QM
· I. usw«-·- Edpksvnmmemspv c«l«'s.kudenxrsms
. 2ickvætucfe W zeit- as geotvsktaft ·.« Wu
-« .- kxkui « nnd a M imgtutde Id.
AND-Messu- »s
, .«tskmz i . .11«1·.« Tuscriokk m
k-e««·-.«-1-xc««m; Intrtkiksa qu
:sj« « . : ung- ellcx Even-J- trrudenstt
tm: b«' -: Hst Les-.
«- « frag iniqe (-«i«kec5cdstlls fullqu
cxf unsede w ot« « H,ndiwvosume vslbre keinle
H·-1:Vm Um L« O-: »I. ufc paa, at M sskus
XVIII-km ht- «-· s n DLssk-««twmtcurrutiatquirhaudi
I 1 sckdakUct l- «I U- BLINDle kmlmcslbc Sic« tec
Cis-Alle unmmlme Uds Jn-« miser hktbrch II
n J «d-:« « hu« ««- Den Cum-s Womit-many M
sinkt-armer Veska Kinn ssnfultcres sa
twysepuutoi scpr » oq Erim-las n as
sc. mediuisietcip site-. Gast-even Ost
««-k ethkscdilpc glacd vsd eilst-en tust-«
SM- wandtka «- 7 mutig-tret yellmdests
Rate 1t:e!;«:«-.n«. Ut- stre.
»aber Am H : «;.:« s.««:---««. E« Matther
vors-»F mum- «:rf«s «-« kiri Hishi-l er oq Eli-.
samt onna-- ksxs annpmxnsne cr. edit-mer est
d s t»:.1oriomb. «-- i,:. »so-» Ist-Eisde- Akkord-· d
n.«i;ofmn!.g.’ .c:7.-:1««·. « Hier-m cnsdeg st
1«iI-;a«;fm-s. Es »H. «: :.««1s«.-.«-tlUtilMJ
« ·- « ;k.;;i:-««n «"" »k- cdrcpfctef
WHZO Mich las t«« ite. »s? UT M
III Hm Mochi-»Lqu
chvifcr for Zulianfenss Moder.
merd Gott«-In IJHlmnsc nisgksl Dir ncditmr
Mam- den form Yordim «« mskr skttcmues
(..Tm"m.sk1. 1(»i(«:iii«.,-:«:u «EI.«L-«:«Il,
Jucle unfru, Pl IT
Nov-up dumm-« «- -·-:«i«:ontd««1«nguxcc
Mex- r but anpc « « « Hur-«- Wkdag i hvet
-"«’ unud i ktn tcds II, Csnrnu « s « a sil. C.
Jung ;1««·.'«.««n, .m-:s. i. Musik«-, Sekt
. »111:-·«:i.te Scham Tr S-«-l) es!««« idkk L
Hahn- Mode km http sonnt-: i bvcs Maa
1ud. fisks WIFL sit-. M nrmx Ehh- tkc
,’.7«’.1-.«:! d« « ad Ganzen - :-- («.i.«:«i·«dduges
M. l
T. «.’·.I. sii)««1:ics««;c·s. ("«. J. Exmeko
.--.·,- k«.. .
."...«««ll1. «-·..-.X’-t«.
s«
Its-nd I"f1’t :;·:’!ks Y"’.-’iss’."s«!’c"f As
« .
« «
H»·« .
». sum