Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 28, 1893, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    suchte sg Skoleundeni tsnjng
f« t ifiofser J neu Maxim.
X ll.
« ;.:1s":t. l« «l PUVUU Slkjulpk
izulk «lu· l««-I"-"sp.:t«l’ ruchtle
loåik
in
kss.sj.l. «qu UNle lthl jvhz
s» « i« l««1«-x«»«,:i-uc km gw( lllllnulw
.1
.’ Ziii luslsssn asr nn »j-! »zum-it
.«"s.1lil xdssl lnilwnslwn :.l. l.:i«
sk— Upg l«::!« k—--lx« gji Hin-m
:- l««(-nm-»-«««1«-— Knlsus ll..««n.s«
llxin l.«lklu« sl:!--l·«.,: l««-s1«« (ll·:1;:
Y . llJUJUYJ UZIHHHLHHH H- HLII
kamt l1nl-.)st« «l«x Funke-» tszJ fier
«( instn bit-L n«sl «l’e«;:n«:nf.z lx«-n-l
i.1«c-n Ujpnshnsl gszx Hm l.n·u«z
.-l":««1««l"(«gnln;xx«n, ligwism lnmj
xthnxtsr usw« lnillnglslsksn uf del
J- stlllingpr unklisr All-erut- »
un l«.:u« mlg Arleklpt i Tms ul I
k-.«-.kj«-ni»«i (;:«««.1«,»g 1,-1 :1.’«;
HlksttkJl:11(«1l«ilulotlmlisk «l«-l« 1 l
slinnnk i Hm Insnilellgo Inang( l
luslsvlc l
u ilxtrsjtst w l:1;zt U l hnnnl lml
l«;«l««1. alt-ask nn:u« mnn rll lul l
l«l"ul'ls.«(ll«ks(ls.«1lkllnsp l«:itl«;(lll1s.«-I
;;.. u« lll, nnm mnn l«»1«t:k«lli«, ln01- l
il « lbtsl·-l.·l««lllz-(· X :1’ll-l(sjtl lsll l
l!;-l.sh««l(« (l(«T . HI( («l((1 (l(«l sunlrl
spn nl tnltnsnlil usi- xst rkwetPliun
:.! »in nn il lscl lcl-(««X :!«i« lctisj
l
- Hi lltl link-, Wm Unk- liun ln l
mal (lt-l lik- X :i 1«lclnj, lnk man f::«1nl
pl :ui(lt«l« l(
:.«n« mxin xll (l.·unn« n«;;·(.t«t:11"«:ln«,.
l
nun lssrr Exil sue Ell-nett (lt«,lt »g
l
. l
pl N) llcks ·l1««:i Inml u cn hu v.«
l"--:« l1:u man nlgL atlnszynclej
k«;.»-kk(« x wirkt-Ab man Mal-l -c;1n
-
Inn-n. Blut-me fncir allzu-l
wtsnst («n sing ();.s,« ci. St)«lilcu Tnuj
nslst ist Stxlclw Fzsrrctrng sum erl
tarlnste l -— ug lum« nu l’l;1(l.—«
cn llm·lel-:1«Iili. Nu ljllnsr kleH
l:«.n«1, llvnil Hznscn Insslzmr :1l«,;
1«l(s(lkss tlen slinl ljclnunllos »g»
i 1iz,-«- Jhkxdp-11««-1«1-·1-»k»«,l
pl, »du l)u;.:cst l:.:u« lu· l("u««1:n.«;
l:«.1l«st»li n» («n l’l tust, sum-Her
km lnngs rul 131:t.«(lu-1, ln«»1« il(«1«:
»Hu-s, ug »Im-nle (l(«t fusll
1li:-n. Snxl Eli-Cl Rlllllngvn Indu
sszz L·x«.«u«1sln;z(-n link-spielen Hin
inn:1n«1». l Trakt. nllu jun (,-n
(1«!:« Milling lcillsl1«1« man il t- n
(l1«nn(lstjlllng cl(.«1«
xsnkiklsllllingptk Ucl ksi
k
nuunllg »Hu stilling uns-l llz.;«(«
n: nnml lluvlkslnunlitsin chnlilcrnU
linng from Og mul en pas-unpr
tin-il fm llimnnlctn davon bin :-«
(-·-.,s l;..«z-»s««n: from tyqu lill);««.«»« nn« «kl
«nc ll:n-.n(l, thn :1n(l(-n ln)l(lk.-;
Treu-L l sammt- lipjlch sum Skl
g:1:n«, sm- ui. du« lmn net-c Ugo
t l IcmHnth Er tlct mitlvcnxligt
Hije slgl"»1m«ci«, Hknl Ifszzjningrsn
Inn i lloftixlciltst ug ililie micll
l«llz«gz-;vn. san-n jinlnves Mik
js Incll lmjnk ng sonser llzmlul
derwll iu- frcmlcnhch cn lleZSHTIx
Filillnsn
1 man l)(«j»s;.·n(l(s1« nnstl un an u«
lnulc »1«nmmu lteltllk,;1, tln Samt-«
lsl X :(«tl(wj, sum Inn-n holst vil
134pug lnstl.«.tl;:1n lnng(«, osx tilllzxc ;
tnlntldt sittlige Yærlclzsj Z l):n«ncs- ;
1nlen. Du lit)111nlu«.-:1;cgs)slt som
rig til skznlkk uns-l en dav· Og
u« Sau-n del Stchlcp V501·li:jjj,
mnull man liulst kan link-Yo en
stillst-g ok; fna Takt og Livj
l)(«j(.lot. Dut, er san St)’1«lcetnlc,
Iris-Lende og velkgjm«(.«11(le for Um
U, naar du lmk slclclcet fast paa
ulebænlcen en Titl, og tlc sxm sam
v ul at san-. der er ligc saa godt
U Gymnastilc.
Naak san-n Or goclt lud-Eisen sank
l1 Tat i en almitnlelig snitt(slutiv.
ll er et langt farljgero Vitktslctnj i
tncts llaanti. Men da clet er clet
rktøj, Sonn Bøkn ilieglen førsl
ti llionde og er naturlig lIenvisL
at brugc og ogsaa gjsurne vil
Ugo, san gjiuldek der om nt san
ljven rot ital-»et, ln«ilket gjcsrnc
Cl« temmelig laungL da lcnivcsn,
»ds sln sj1111pellicd, er Jet« ch1«lcliij,
In er vanslccligst ad lud-We Urugen
OL (lct«l«01« let lcan bllvc cnsformigl
F Monatle 1Mcn til Ujengjnsll l
llt klet« nu lillxe ri» Afvclcslinss il
lbejllet, tlels lunll man alt l1:u«
Ümet davon o» L« m l« n«.;() llcni
lellcm, u» clolslcmlj tlcr , more (-n(l
! H noget much FmrLtcsL lmn lzwesj
II uentlclnse mai-ge Tlng mell («nl
Dis-, u» da dctj li cssslisn c«1· Sturm-l
Eg, faar man oftc den Gl:ocl(s, tlcr
lget l at se et A1«l)(sj(lc fiel-dist
DLL trcdje Værlcmj er ll Hi v l e n..
U læggcr i langt ist-irre Grad Be
slag pas de legomlige Kkækwr og ei
skcstdelcss ndmærlccst til at ndvilcle
Änn og Beniinislilenie. Man Unv
lcsn sie-Um- tillige en liel Del andre
Evnck og lcnkftek i Berti-gebe Nu
slcxd nmn jo lieu-e Tut-et mulokledes
glitt og pæny end Inan kunde las del
nied snv ellek Kuh-, Og nn slml ilet
var-n- iuslt lige i Plan phn b’ln(leii,
ligis Kannst-, vinkelrette lcnntek og
lljijknek inw. Dei- er meget nt tienlce
even
simledes liliver man ved sit gaa
grad-gis frein inrktijjsrælclien, ug
del fislgus al· Fig selv, sit je tiefe
Veerlctz,)j(-r, Vi kniir indess-et, desto
TO ·1dsijeligere bliver Akbejdet, da der
esterlmanden kremlitinges stnnlclcere
og sinnlcliere Ting.
Man liak indkeltet Vtetktsijet as
fotslcjellige Stett-eiser, passende
lmeide til lzørn og Voksiie, Runledes,
at Uns-n kein begzsnde metl syst-anni
Aldereii, ellek ved dates Overgang
km Bornolmverne til de nlmindelicke
Skolar.
Der mark bonum-lies, at alt er Ugo
dnn for Piger og l)k·(snge. Man me
inst-, at Pigcrne ililce mindre end
l)i-c.-ngeno kan gieri- lcmv pag en
dygtig og geil Opdmgelscs, og at- del
mais lirnscs sterlig Belydning for
Frenitidsslaeglcsn, sit vi sank opdrik
get stmrlce eg Vel ndvilclede livins
der. .
Vi vil lot komma, at- man sinkllg
inaa lægge Vkegt Ida-I at- faa dzsglige
I«:erekkI-:1s.kter, der virkelig link Grol)
paa at lindern-te lcd Aislicsjkle fu«-us
ffjrst sin retie Betydningz nnar det
liliveis ret ledet. Fin- ut der seit-ke
lixx lcan ntlrettes noget i en Hielt-, er
der allid njidvendigt med Klassenf
dellngen saaletlcs, at szrnene i en
lclasse stam- nogcsnlunde pas sannne
U(lvil·clingstrin, Deue gjælder ilclce
niindst for slpjdskelens Vedkonp
mende. De samme- Gkniidreglcsr,
sein gjælder for al anden slcolenn—
dervisning, vil naturligvis ogsaa
gjælde for Slnjdinnlervisning. En
Læker, der kun Henker pas alt det,
lian slcal lieise Bømene, lian ei· en
daaklig Leere-in For at viere on god
Lamm-, nma linn uenlce pfui Beinen-U
llnr lian ten J)««l Viden, lcnn del Leu-e
godt lei« liam soll-. ug kan lian las
der lngt malede- til Rette fol- lim
nene, at de lcun fcin nuzzet U·ll))"lte
deme Sau liiin del egssm ljlive til
Garn fms dein. Ilan man linnne
fern-taki Bin-new Evne og Mudtud s«
liglied og rette sig den-freis
I Slcolen Vil del altid viske del
kigligste at begynde med en prak
tislc Ojsgrive, ug lier kan sløjden san
ndnmkxsluxst amsencles. Der er intet
ander Fug, der i den Grad kiin
fnmgsle Bjirnmies Optnierlcsomlied
end netop sløch Og sløjd er mindst
nf alt enskormig, den sorgt-ones sig
san vidt og tagets sigte paa. san
mange foisslijollige Evner lios Bar
nct, at- dcsn vil viere vel skilcket til
were et Cendkalfag islcolun, livorom
til Linden lfndervisning knnne diseje
Zig. Der vil liidmge tnægtigt til,
at llaandens Arbejde i den nlmindes
lige Follceinening vil blin- lnuvet ol
i den Kur-s, som det· virlcelig lot-Lie-l
nei· at staa, ligestillet med der nun-»
delige Arbeile Det lieu- tillige stor»
Betyclning, at Bat-net lierer at ur
lnsjde saalecles, at Logomet ikke tu
gek Slcade Inen virlcelig ndvilclesi
l
derved.
l
Assliejilet for BimI nun indreuesY
after Bin-new anets og Les-often
Dei- slial ilclce ret nie-get- til for at
beslcadige eller slcjievgjøre de fer
slcjelligo Dole af Bsiisnets Lege-ne
Derfor lim- det en megotstor Herz-d
ning, livillce Arbejder man nimm-r
Bill-n til, og endnn langt meist-, inson
ledes de likngek de l"ot·slcjelligo lied
slcalier eller Veerlctøjer eilt-r i det
bele tagen livillien stilling de ind
tsigeis onst-for ArbejdeL Vi vil alt
smi lossstagy at der lmr en tin-got Stin«
Betydning, at den« sent slml liave1
med lzøkneupdragelsen ist Hin-H vir-!
lccelig link Fotsstantl paa. at jin- Bin-·
neti Arbejslet pag un saman Munde-,
at der derigjennetn fanr on snnil ng
god Udvikling, der er et illa-regne
ligt Geile for Bin-new ls’1·enitis-l.
Altsaa slciil sløjdundervist-i«xzpn
— saavcslsuni Finden skeleim(l(sn·i:s
ning —- drives med III-aft. san Ali-il
der stan- en Persudiglied l-:igvcsd.
Der vil krauses en Mund cller oni
l(vinde, Som virlceli3 lim· L-.-.-,"« links
at ver-m Liefer, en, det- lcun have den
Myndiglied, der er i:mlv(,-ns.lig, fes-»
st. der kun viere geil Orden. Du«
slcal være Disciplin; inen der slckil
væke en Disciplin, du- l)»i«3«scs pag
-
s
let-c goa» Fokimkt net sksi ikks
Here en Discilslin sont imcllcm Iler
re og Ter Den lietlsto Disciplin
or riet-, kler fromkommok Wil, at Las
rot-on er i stand at vwlklco Eint-erneut
LySt og interesse for clet Arliojilm
tlcsr sicul halfst-ein og det or Instit-en
digt — ollor i ltvert Faltl nung licsli
lkligt --- um Las-Irren er den unsriogno
L-i .th. l-)·(liglieil liest-sur i, at clon
nmmlne lmjor sig iinl nmltsr alten
nuer 1n0(1110. Den Lerrcsix der kno
rcr I«F(liglicstl, stiller forst og frem
mcsst Forxlringorno til sig solt-. Bur
ncno slcal lisron til frivilligt at villo
det, klo slial frivilligt moil l«)«st at
underka Sig ÄrlusjtleL heiseren
matt lmvc Urcrblilc over tlot liolc,
lmn must linnne so alt, lnm matt
kunno sit-i alle med, ingon mag over
ses eller tilsiclesnzttos.. Ulidorvis
Hing-on nnm lcmmo foung i Ro og
Orden, der man lige sum litlt viere
for wogt-n llxtstvmrk, sum ilor matt
rat-ro sit-Acri. Der man wol-e Ro
over lcleverno mobilem at man lcan
se, tit- do or liolt naturligt mail i Uti
vilclingein Innre-ten maa lovo mul
lclevernts og have tlcn ltiyilelsctz at
lian er til sur Elercrncs slczsjcl og
ilclco omvunl.
Leg slcul lier weiblng limrlulcss
slojklen blev indkørt i den kørsto
statsslcolci 1);mm;1rlc, ncsmlig Fro
(lerilcsl)urg las-nie skolo.
1 April 1884 liavclu Rtslctor C.
Borg iet Amlmgtsmle til lilinisteriut
for Kirlcos og Undorvisningswes-tot
kaput-Hm
ssllviul slcal clcr blivo al« alle tle
nngu Menmsslctsr, i clo lausle Scipios-,
sum Vul tleres Sicolutlmmolse numero
er blevnc fremmede sur cml mithin
ncde til vor Tids I) sitlctislco Form-j
(lmilieclu·, nam- staten ilcko innigem
er i stand til at anhringo clem Horn
Esnl.)(-(ls— ollei Bostillingsmænth
Vil der ilclce Stmrt tlannc Sig et lite
rxtsrt Proletariat nf Iniskoi·m)jts(l0,
der ilclce lcmi lijælpes til en Millian
tler svarer til clores Damit-link og
som metl deres langt- Besijtsstigelse
mal en ront «tlie0kitislc Anmlsu(lvilc
ling er hluvncs afvanto me(l lege-m
ligt At«l)c-j(le’.« Don e n s i (l i g e
Utlrilcling at lntelligenscn part Vil
jens Bekostning i clo ltunle slmlcsr
matt oplnj1«u. Vi mua ilclccs lmngcrc
sc lieu til de t)"slce skoler sum silo
rette Mundtcnzliuleiu
Um Livius-tunc- ssul m:m, at listi,
kla lmn lIJ Aar gzimunsl kum sum
Student til Universitetut i Glnsgom
:trl«sj(.lulc om sununcron i et Bom
ultlstipimleri, men um Vintorcn lnsrte
Ftprtslausciinger »rei- tlot gis-usin
31)i·u;,s«, ’l,’lic()logi osv l on ’l’:ilo,
Sum klon gnmle Statsmaml Gliulstonu
for nngle Aar si«.len liolslt sum Kan
ler for set slcotslc Universitrkt, est-»r-!
viste lum, at en chntispstlel afstutlens
tcrno der slcatkedc sig Underliolcl
rccl at urbejdo som SMALL-Un Tka
rcsre csller ligncnde i do lange Uni
versitetsferier. For min Livsopt"ut
tclizc or denno Man-le at sknlke Hig
Still-ist«tmnitllor langt lieldigere
forlcnriilctermlvilclingem eml limtl
cle- norclumurilixinslce Stmlcntpr gjøtu
l·l«:j.-.«Unle licrctter nunlig, at cle
must (lanms(li.«, man triellor paid vcd
mncrilcanslcu Bmiestulut, csr Opviw
terms, vom for un stor Del cr Stu
(lentu«, der om Sammet-on lier th
nok riet fornøclne til dort-s Oplioltl
ved et Universitcst cller Collego.
Dct samme slcal for Reste-n ogsaa
Tore Tilfiultlet tued do gruzslce stu
denter. I Vinter fremd-ovele den
svenslæ Statsnmml de Geer i en
Tale til stnilentcsrne iUpsula Bctyds
ningen at· klet- legemligo Arbcsjclo i
Ungdommon til Utlvilcling nf lin
ritlitcsrksxk »
Disso liøster og tlisse lcjoenlss
gjerninger, der lcan for-Yes tncil
nmngfoltlige andre, gynes miz at
vislne om, at noget man tlcr gjørpsl
«
l
for vorc Skolcsr i tlenne ketning. cla
lI(-lullcnisiz,;eti lmr fnsmt et nugct kur
liort Syn sum thn lieijuru siculce —
iealslculon ilsclce mitner eml clen
lau-do Skole —- ksmm Um nmn v(-(l rtt
sit-Ue sinc- sisjnnor i ilissu List-lot- Eili
rcnlc tlum ten stilling sum lctnbulss
aller lZostillingsmansl i Statuts ’l’je
n(s.st0, meiluns m- iskolcn Grill-cr
- . - I
vocle lunnlskcnber tlclce lustriigtcssk
.
sum nacht Vasnlifnltlt i og snr Fig-i
Uot er al« ciissc sorslijcslligo (ii«ninlc«.;
at jeg ans-Egoi- um, at tin-. ums-r (l1«t3
zumlu ltus Only-Exzqu m:1.t »list
imlkettet t» oller tre Vwrclsor til
erltstetlcsr for 1)isc:ipl«n(-. fsir at
llaanclcn slcr kan Inl(l.«-.nnes,(*)jsst slcccsr
zies for liinnkorli.)ltl-zm-, og ilpn le
gomlitzc Kraft- overliovctlet itslvililes,
W
Insorvmä Agtcslso for Og ijkligbecl
til logomligt Akbejilo oktokhamtden
VII opsttm bog den Unge. solvkjsls
gelig » der den-ed ligcs cum litIthlv»
um at kais-Tanne do nngo til IIMIUH
Werken-, sum man vil gjmso dem til«
Pol-samer Imm- cle must-wissen i
Jausli stil. Mon lignsom stilkjvels
set-tm tilsigter zu gjmso lclowkno til
non-er unst- xlcsnss Pauker-, malede
-;::nu- mit For-lag nd zum at skasso
»dem Lojliglml til M leis-ro den-Es lo
gemligo lcrxcftwnt lijcndo wil nt
»das-where Ihn-L Hammel- ug sm-."
Kelctor Berg fik sit Atuhsogendo
lmvilgeL I somit-ernst 1880 Stotli
Kredcsrilcslmrg to Atoro lclstevmkob
set- og to derweil corbumlno Mino
rinlkmnw faurdigo til M tage— inmd
slpijclunäowisningen. sont paahcss
gzsndtes csstots Sommerfusion og dri-i
ves Im merk stok "1’ill«rulsltc(l. «
ARFTMEDEITSTNIZSSWAN
A Page From Her History.
TM important- Hin-kloan of other-s nnd
stock-entsunk- 'l«’lmt0 luwln lkz nn exksoptlom
"1 Inuj IM-» tmnblosl will bunt-d tllsouso 25
winni. mai-In of Unit. tlmo very scsrlnuuly. Fut
lnz your-n 1 wintnsuukcl by ono plsyslisltm con
tlstspunsly. lmuln business Imb ubllgoel It)
1«--i tm nn ursponnd of my sie-Um- A Ny
:.i--L-tn lulsl m ftslumls flun- l t-t)ul(l um- l ro cl,
minnlu bly erst-und llmbs mstsu lnully invol
tmh nntl l mu- lmlwsl ln syst-plans cumlltlnn
ulkon n Konnt-»man Alma-teil In »Hm-plans m
Ur. Miit-C Now »Hu-t- ('un-. um milcl Iliut list-:
»Hm-. Mm lnnl lumn allllcsnjcl Mllt Ins-in cllss
cui-un lus(l Ums-I mit-ists by tlm Wink-dy. ncul wuiz
cui-in u s( Hinz-, Institthy wem-in. l purem-U Il
k- li»1slt-»l’ llm llenrh Gurt-. sunl l:s tue-zi- tlmn
un Inn-t- nkttsr mlklmk tlm ils-sit illa-« l Paul-l
lmsi um«-lisle lcnmsussisnusns ln Umrin- llutlun
01 I.1I-lilmnl. Wlnsn l lnul Hlasn ils-su- time-l
much mmo m«.· nnlilcsxk ums-Millij l Isml unt
tlmw lnr mont tmmnul Inz- llnilH lnul lnstsn unsi
lisn solang I lmt llusy heumocl almost- puttslllmL
Hishi-so l. lmtl taki-n Ums lismhs us tlus lww
llier-«t.(’nku tlsumuslllmx lnul isll yxuuu Clown,
uml l muss-« snnislt lud-tust- llmk l Um sny mm
wussli Un Ikw nu-»nnmsn(lutlnn kl·i »Um-sk- nm
mich-.- 1 MS vsslunblo I-t-tnmly."- Alt-H blukgmh
NU W« iliusssisnn st..(-’!Il(·«go. lll.
III-. Mik- -’ Nov-· Meinst-UND n ellsrsmsorynt tm
minnt-til » Ast-leihst ln lusmst tllkssuszck sei-Huld by
all ilnrsik ku- on p- pmslklvu Instrumho m- wnp »
lsy ils « sit-. blllH Music-il (’0..l««·llc!mkst. lnihon
Wirt-Un usw-h (-.s-i per Muth-. islx half-lus- for
Esp. express propuuL lt Ikszmslukcly tiqu ttuul
ixkl uninte- or Jungen-us ums-·
f
)
« (
g ·
00 xmnh sit lmsssly Uns-le kot- Ikotsty :
» Deut-, konnt-sung of lO p es I
« full gis-c About blast-»l- thcs hrtke It- ·
»I, tin-Ums zuscl music Swmltu suslmstlnmh both )
was-It unii limtrumosna . knien up In the nie-as
olmznnc nimmer-. including tuuk tat-So also (
(
kommst-.
cMIENcITA, ists sonnt-h Minos-.
PAVEREWZKL lro Stadt Plutus
IUSUIA PATTI ums
UINNIS sELlsMsI cusslscb
ADDllkI'-’3 Abl« UNDEle IV (
TIIB MIV IVle Mksch l« IIICIIO co-. (
Drum-»n» »Im-» Zuflslmm Unk- anls FAU
(’.I NVA III-SEND BUT FIED
vx
-—
- OAVSATS·
TKAVI UAIULSH
Dcsscss PATSIITG
CCPIIICHTG etc
For Inst-mission nnd treu llandbook Ist-im m
MUNN « co« TM Dianas-CAN Ntcw sung
Olijcst nur«-un snr securuu pas-km- m Anmer
Icneky Ist-kont- mMn unt by m- -.-s month-. liess-ro
Use Inn-ne by tun-um- icxveu txt-se ot charge m tu
Scjentikic Hinericnn
List-cost est-samstan of ymy solt-num- psper In tm
vss»1·«1. snlszcnlmjf jllwusmucL N» tun-lispeln
man sbssskiil Do with-nu- n. VVSOMJU 8:J.00 ·
fis-us- f1..'-«I six know-tm wisse-Iz- MIJXN E ko«
quupukth 361 Brahms-up how kon- cui-·
Sm, Dir-M krsltm
Cim- yoy www cost
, « Mem-weih sum-s
. . H F.-n-«tm«s,8-Srsstc»«u«
II « www-»O soc-»staat
. fu«-, of «c«»Y..p« pfl«
— z- »mitt- wa HMUMO W f
’ UJO a« Pylcs Il- s
Hi- »o-.--.«, w w.
. - L—-L-.L.s.u.s
«"« »W- eiths Ank- stät-«
I
sm- s meiin c-»
III-O hoc-i Ast-.
sL LcIUtT · Mc
k tfsssi o
5359 :- T pwxøvc
Hi n Es : u-« mt jem
’. i· --.-.« tr, IFLIW
·!ine.««»«0.-':0
BUT-ZU '1-).50
Ihn- sclustb VI
r Uns Mostimk
s. H Normpr elf-,
.-, . Tal Mf ob
- ·-. xxssseste üokbes
. »Ur-»- Anm- su
« JUU cg Zub
i
Nimm-. Hi lu- » «
PPFOEJIIWUQ .- ,
alqust kn, » « .. s
KARL-· s"c«’d’ VII c·.-I0.I7.
Isssiss W. ·k«..n l th I 5:..«. .-«.. '.«J. chA00« lu
Agknier onsfes for vor nye Von
Jcm og les-as Anostlcs L
nfkcsks" «.:e. .t »H.
Ist-. mä· I , n m · » «
Liv, «.!--. ex -. «s II— . TI« .s«.«k k, Im h: ». «:.
Rock « s r .’-s:«t.-7 .«-k·: : ..: t!
«
Jhlzit is. Wi·t:«i:.c d- s?o., stzikerO Jll
Ds fis-Its Juki-wisse .:is:,k.-1!.skj«k; « ’«·
several Dampskibss gg Emigrationssxoatok.
PETSK Es ZE80N, Iannebroezq Gebt-.
Its-IF - - s«
BillextIor snglgcs III-er alle ünssto KlassosLinjey
IndbeIaIIcIIde de pkægngsie og IIIesI InodeIIIe Lampe-re InIII Atlantethavet iIIIIII den hauste
Thiuqvallalinlh den rnefIc direkte Padfager ogPoinLinje IIIeIIenI New York og
EIaIIdIIIavIeIk
« a ntIe ench den dnektc TIIII oaua. TEIIIIIe Re e oveI Nott- nte
quychze LjphIIlLUI England eIIIsI TIIIIZIIIIIL I. Ificerer og AispgnIIdIkab eI alle Esaus
dIIIIIver. Nod og IIcIsIeIIIIe iIIIndIIIIIvIIk Kost. Vagage ,,eI)eIfeö« lIsIe Igjennem til Bestan
I.II-lfeeIilI-bet. HIIIIIg Reife-, IIIII II a 12 Tage Im Rer York III EfaIIdIIInvieIL
lJ,,L, .,, , IIIIsiedesIIaa aIIc lebende Ende- III«IIroIIa. Fauste-. IIeIrIke vg spenfke
c D c- Krone-r IIIIIyIIcMartIendesunder ISIIIIIIIIII dnsette III MovmgetenI
det gnntle Land. Tanne IIII IIIIII sIIeIdnnIkIIerIIIIIIIsthges: Reifepns Im Negieringent
Washington nnIkIIIse-3.
Mr Inn-Inm- IIIIIyIIIIiIIIIeIs nun-Im
PETEIR EBEEISON,
General limigrinjung-Agule
Stdopnons ()t’i·’i00, Dannobpog, Nebr.
—-..-, .. - .- sp-. .... E- I
ZESICYT DINS OJND
HIRSCLIIIRKI sk- Mr Io dürfe-Ihrem dInIieIIdIes -iI!IIIque, III-III QlIve
H, Zspsuonc LI. CI IoIIIeI Mo» .I()II. HIIICL IIer »ein-at up
,;s zw
HEFT-« Rä»
IIIIIIIII M Sieht-Im oIn VIII-III Im sine lIcIIIInIe »Mu
cIIIIIIgeIIIIlI« LIIIIIII vILI iegIa.I. PIIJIc Was er den Ilsrste
: pII IItIIsIIe IIacI IIIIII I. IIIIIIIIIIe gnInIIIereo, og nam· For
IIIIIIIIIIgIsI II IIIIIIIIIIIIIIII, vII III IIIIII Inn IUIIIIIIIIIII er ridfey
f: II IIIIII IIIIsslIIIeII II IIIII Im
M. Siehst-II »
Inn« IoIIIIIIeI IIdvalg, on IndIIIIIIeIs alle, IoIn ynskek VII-riet
Io-: IIIdIc LIIIIIIIIS L versenkt-Und III komme oII II- dem I ganss
- UXIIIII I T IIIIIIebroII, EIebI nIIn II- IsIImIIeIIt, og is e
IYI swssss . L IIIIeI IIbIeIII-«III IkIc IIIIrnIIIIcIe III .I—ochandlmq. Jugen
Wts JVIYIISJMH IIqu Im II IIke virus-I LIUIIIIIIII IkoIIcI)nIIgmbII-«.
Ikke en Gent
III-III z for at fa- ot ægto l4 l(.c·ulcluhk,
Sammet-et l 20 Ast-, Mk Illscnut meu business-u
II III III-. III-I- IF IIII III III-III lllIIII II II- IIIII IIIIII lethestmlusek
III-get- eIIer IIIeII Uhr. II striqu. Hin-IIIho alnIIIIIIIIlIII Hilf-CAN
Vom III-netw- IIIIIsIIIIIeII III III-I Lamm-Inn i I IsIIII II -k III III
IIIIIIIIZ sI »u- »Im» Luxus III Im« Hut-I ;II.;II ·I I II I III »Im-»
III c I I III-IISIII 09 fing-III IolIII Iqu III«: -I IIIILI CUIIIIIIIH III-II
III,IeIIIIIIII I,I:I IIIIII IIIIIIIIIII fIII II .· IIIIIIII I« UchJIIIIIDC III
III-III tsI IssI anIIIIIeIeI l 20 III-. fIIps1 Ists-II IIII III I» IsIIIIkIIIz
NIIIIIIIII III ji«-II III-I. IIIIIIIII II I-IIIII IIIII’-I- II. II« II I Hals-s elle
Wölfhsm I : stIIIIIIlIstII IIII ki«-’l-II. ’« ss ltls IIIlIIs IIII,IIIII-IIIIIII fsc
VIII-IM, II:I«II II IsIl, III III IIIII,I·I IIIcksII Ist-II. l .II I .,.«II Ihmng
IIIIDIIIII I,I IIUT IIIIt IIIIIII 's -«III lIIII-: II I ZEIT «? I IIIII «I.-III II nd
l.III- III I III-us l«IIIII«l IsllIII - III IIII MIIIIJ II«I-I III IisIII I · II IIIkkktkk
III-ri»IIX«-III:III«-sk««4II-7Iv IIIIII IIII IIIIs III - Inn-III. I IIis I I II! es
VIII-. II II IIlIsIIIIJIlllIIIIlIl I II . . :I-.IIIIII-IIII-I « «
IIIII ;: IIIII IIIIIIIIIIIIe III. VIII II I w : III kII I III, III. Eli-dar
« IIIIIrII«IIKlI.III,I-1IIIII IIII IIIIII II II-.-,I I .III II «- Icl I I-.I Im IS Host
III-III fIIIIIeI Do III-I III-III Eine SZII Oc. IIcIIIIcI Do AIIIIIIIIIII sit-L
nq Hin-I II I II( IIILIIIII lllIt IIIII I I IIIIIIIII IIII.IIII II It III I. II II- IIIIIIIIIes
IIIIIIIIII JIIIIIII I IIIIIIs ecII-IIIIIIIIII: Inn-Ihm III III IIIII Z IIII III qIIeIIsIIIIuIUIIlan1.
IIIhkaI Ill,c II- nIIIIIIIII I III IIIlIIII III IIIIIIII l- I opqh VII-»H. kppsk Ihm
sIomIscIIII III-III IMIO III-« III-v dem III» Its III-III- III-me es sons
flms og m- Ionslssot om sI hllIIo bchsnIIIsI IsolI VI bot-Ies- LIIIIIIWIIL
SOPHUS JENSEN Ze co.
SLS Dearboxn St- Ontcaga 111.
Et godt Navn erscåkrkääm
OWENS ELEKTRlslcE BELTE
JHelbreden
OWEUS SLEIIMISIIE SSUE bar alleredevundet ofl vIl oIIIIIII III-holde fII
TIIIIJIIIIIIII II·. - III vmte DII hrdIte cchIrIiIII Bette I V kden Ikovs aIlIkede sannst
III ukreIIIcr
M atnte komme og Nervessyqdomst
II« set hcsbrcdcr IIIIIIIIIIYIIIII ngcmcI chs Iabte most III
ZrIsIIIeT Inn-n IIII chte Imka i. II In LIJIszstaIIiImIIIIlie rllkr unt-III Aar IIIIer.
Ungdømmms Styrke oa sinds-an tommck III vagen-.
cIII Te Ikulde Infce III-ro Brot-Z da itkiv stch Iftrr
Vor state illustrerede Katalog.
Den Indes-other Breve og dencsbnrd om Inang- TIIiasldIsr, Iom et lIelbcheI ved Bku IIII III Dr. VII-tu
selte oq Baum-Im ein-tat aIIdIe La- cIIIIdlIst oII andre klekaIe Ist-Im- dak Hofgut III-zu IIII iIIdeholdetdea
III-Initiqu oq VI Igsliste over de Iori IelIIIIc Brust med TIlbehsk tut-los III III-· ogiaa uvqivet was-IN
Spkog oII Iendes IIl hvillcniomlIIlII Adresse vev ModeIIIcIIcII III 2 Trnw III oinoho. Adrcgiet
The Owen Eier-Iris Zelt and Appliance Oc
201-2ll state street. Chicago. ill
Oei III-M ciablIbIemcnI for klein-Ist- Ismer I Unden
N. s.-Vruq blot oveIIIIoaende Ihrem-, do III Itte langer bar III-get Konto-i New M
Ill. I. IllsE EM
41 S. Clark St» Gutach Jll»
iukorvtsrrtct under Ihnen Nimm-! Lohe-, Is.«k mit sust s km, l- iq m
du«-«- Ytar M c- den entit- skmediumnsscä «-mI«IMmlii Anse
fifm IIT «1-Is.«q10rt Ase-D - . n- ktv rosIICck « i Drin-Ili
LZWDUIL sx Jl sIncuH ,i .- Hi. Iu .sl in Inl- --«; I«;,«.«L-«z;s« !’« «:s
vorst« oq Danitc Bat M :«« Zum time met Izu-VI
M , .
-· o « I«-.. am :.’» «-«s«mti.««-««Ik »I: KIN, «k’sI-)«-.·nv1-·swmme,
· ironistc »F do PtnuL««Isc1«sw,cs«-«-nnt, Linn-Ha ·’«««oss-.1I-:, Reton
oIsuloohc Kam ITIIssts .«Ik.-nc:fI-»c ils-Ich «..« ..:«s.».s:1««mm
J -
eIc v .
Cygdoc-un«e tm «.III-indcss,go:«. .I:I«« oftm- .«) tm s« :«. « --«;.
I · «- -. sk»
Fermate o««; R usw . IRS-»Hm »He
HWWDGCIH Ti- ·’5-·7h-V.- ...) v- «·-. III-« CHO
I(«"’«In-·rn«·'s:'».· »s--:.·««.-.x sr Lucis-:
Ihn III »f««-n.«inn-I,« I«.·.«II.I«· U- . »wes-(
» III-»Hm sa, «I- , I-:«1«: I, Dust-rku
. . Is us und-To »Hu-Unun
·!:.«I «I -:II «- lulsqt
W .tl I ;.·"Ts
-.:..I...«».««. l.«k«-s,ls.i«LOIL-.g
formriaacdecHI:-csI---»:s« Il. « «- I-n«·-1:««.««
Stac- Ielic, Tod«-f :sk«1.;oIs--«» . . ku-: -.«: ,
Jer,’ - III-t- o«IVtm-em«.om:««ss r, s--.II Ums-»
nun Lsilltqt N c link-»O T-« I- ncki s » «
Las-Ich lI:-«- .««: amt um« s« Ins «I;«-.
pnxxttnch««;s :« suscsis s
Issvuelsa EItI«-ss-r·«: v i lr s.s.
rchtlmvcstk .1-Iu1c!I-1-·.:
LIMITEij »Es Mai-san M
KIND-H- Mä - MI« «. IR- III ÆLHULMTÆM
I! s- I I «11«««:m! J
tz how-sk, III-Hab .
wcmuim I Ia egzk
Ausnan per -
Zillip og «7«)tIrolI«Is-.i-,. c-.: « .« M i
Dr. -.-2. Rose-J IT- «;«g ( o» —:1 South III-sc c re; «« Cvimgo Js.
«'.f V H -;l’I!1-«! «1’163«I·1««l«7’s«11 tax-is
..««·7s«Ii-«..Is.s«:.
, insp
Vrssr « ksntng Prin- nted steh
z,-.. UN« »I«