Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 28, 1893, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    P
Fra Date mark.
Meddelclier nf Li. Imva —- »I. secbiy
—--—-,-«.s0 k! .——--—
Dsddsqld. Fordenm Sogncpmsi
til ansted og lith, Jeng Christian
Schinidi, er i Lordsth nfilsmet oed Tis
den, W Aar gannneL
Jldchtaud. kenn-ig, den iste
Decbr. P. Uhr-. Jensens Eiendom i
Humlnm er i Eftenniddogcks somit neb
brcendf. Jlden formobes iomiiledigei of
en Kai.
Balgtryksquen i Satz«-hing
Overreiisdonnuen over Skovridder Kann
ög Skovfogderne M. Jenseit og F. Jen
ien, der var anklagede for Vermitle er
of dct offenlligc blcven appellerct til
HojesiereL
Ei lykkeliqi Soga. J Agfcug
Anitstmitsmode i Tirgdags icesnlngdes
Andmgrndc im Buriose Zognernnd ncn
Tillndclfe til m undlnde Opkrcrvning as
Kotnmnncikntiernc for sidc sivnrtal af
indevnsiscnbc Anr. — Liliodes.
130,000 Kr. er, if. Ringkjøbing
Amt-J Nun-, efier et loit Sljon indiani
Inen til de fornlykkede Fislereg efterlndte
indtil Verbirg Afters. Eiter al Sand
fynlighed vil denne llge simie ined vp
imod de goo,000.
500 Ph. Chckdlapc er if. Dan
nebrog af Brodeene Clociia tiliendt
Kapt. Rebsted i Thisted til llddeling
blandt de fornlykkede FiikeresEfterladtc,
sanledes at hver Familie erholt-er 10
Paul-.
Jllustreret Tkpeuve for Sendog
den s. December vil blive trykt i et Op
lag af over 2000 Elsemplarer ndover
Absiinenternes Antal og indeholde Bil
lcder fra Jyllands Vestlyst. Hele Brut
toindtcrgten ved Salget as deite Oplag
vil iilfalde de fornlykkcde Fiileres Eiter
labir.
Eis ists-cis Dop. En Husmand
iHoltug, der led as Faldelyge (Epilepsi),
arbeidede for-leben Dag i sin Modding
veb Hieinniet. Da man oinsiber sann-ehe
heim, lau han. if. Stevns Divis, dpd i
stimme, rimeligvis knalt eller nmasse lige
srerndruknei i Ajlen, eiter at han be
vidsilps er falden oinknld.
Sslvbtyllup feiredes i Fredags of
Ganrdejer Spreu Thomsen Mogenien
oghusirn i Viiiierslev. 26«gieparret, ter
altid har visi en fjælden Tjenitvillighed
og Jnmdekommenhed overfor alle-, bleo
vist vieren Ære i Dagens Anledning.
Bande Familie og Venner kappedes oin
at vife bereg Agitlse og Hengivenhed for
Solvbrudeparrei.«
Borqeriubilcenm. Dividenden
30.Novesuber· Agent Petcticn her i
Byen fejrer i Dng W Aker Bot-gerin
bileennt. anilnren hnr bcklædt abstatt
ge Tillidshvcrv. Knnnncrl)e1«re, Amt
innnd Billc hat« i Dagcnsz Anledning
overrnkt hntn Ridderkotfet nfDnnncbkop
og Byknndet hat bragt ham en knlligrm
feret Adresse.
Embcdsjubllwmw Under ftnt
Deltagelse hpjtideligholdtes if. Lollnnt
Falsiers Stiftstiden forledcn i Magen
vig Skole en dodbelt Fest, der vistnol
kan heutegnes til de megct sjceldnr. Lee
rer Hausen fejtede —- kraftig, feist og
livlig sont han er —- sit 50 Aan Judi
1eenm sont Laster, og sntntidig bleo hanå
yngste Søn dobt i Vestenborg Kitte. Fo
deren holde selv den lille over Dauben,
og Bedstemodeken ovet«værede den kitkeln
ge Handling.
Ei sptkki Baru. En Mund i Vo
jens hat en Datter pm 4 Aar, som han
betegnek soin »Vetdens stoksie Barn«.
Og dette kan viere ritneligt not, naar
man harrt-« at Fireaarsbaknct vejek ltiu
Paul-, nltfaa bet fannne socn en Mund
nf Middelstsrrelfr. Der can bceee en
Vægt af 70 Pd. Faderen er en Mund
af nlmindelig Stprrelsc og Modercn ex
snnrest nfcedvanlig We
Fnderen haodc trenkt sig, at der knnds
ydes et Bidrag nl de dtnkncde Jisse
fes Eftetladte ved at forevisc Barnet
MenPolitiet hat-, if. stolding Folkblad
nægtet Tilladelfe hertiL
En gammel Umkke paa Ve
stcthavei. En endnn levende, Inege
gainmel Fiskek har meddelt Thistel
Amtstidende, at den 27. April 182(
kamte en endnn ncesten sprgeligereSkjkrb
ne den vestjyste Fistekbefolkning, idet de
denne Dag paa Stmkningen frn Dunst
holm Soinekwv (Jannnetbugten) drnk
nede 51 Fistere. Dis-se var ligefosn
Tirsdags gaaede nd tidlig osn Motgenen
i smukt Beit, men op paa Fonniddngei
reiste Havet sig sum en Flodbslge; Fi
steme fsgte Land, men 51 fandt verei
Dsb ilegetnr. Den gamle Fisies
sticht-er Nsdm sum gesenkt-D Lande
par forarmet eftee den lange Krig o(
Statens Bankekot, hvetken Bot-get elle1
Bonde ejede Penge, og Jndiamlinget
var der ikke Tale om bleo fette i Gang
sogen Siedet
I 1
E Dinmamhmllup. Team ijwldne
Hzamiljefest fein-dec- i Toksbag usw
Dtckgksmanb Jørgcn Jener og Hustru of
lHadecup Mark. Tet gamle, hædeklige
kRthepar er begge raste og rskige trods
deres the Albek —- hau er W og hnn
so Aar gamnseL Ved Flid og Spar
sommelighed i detes unge Dage arbei
dede de sig freut til m velsmaeude Folc.
To Bann-mord. J Hin-neu vtd
Kreberikssund blev der, if. Fiedckiksbdrg
Aicswavig, sokleden fundet et Baruclig,
og Mistcmken for Mord-c blev heuledet
pcm en i Hjmlunde tjencnde Pige. Hun
blev unholdt, men nagt-de at have noget
med det fnndne Baruccig at stossr. Der
imod tilstod hun, at huu havde drctbt sit
j T Uger gnmlc Drei-gebaut vedecrlning,
Tkastet det Ukukketovncn og bmsndt det.
thstcn havdr hun kostet iModdingen, og
Eber fandt nunn ganske rigtig nogle for
Vlallt-de xjconingu of et Bank i
l . ,
T En gamma mimdsek bor im- i
Nimm-up og hkstcr Jesus Christian Niet
ch, nlminbelig kalch han » Ente-de
)JetIL-.« Hast er isolge Viertng Amts
tidende 79 Aar gammel, hat veret gift
en Gang og i dette Mgtcsknb haft ikke
kmindke end 25 Bom, hvomf cnbuu 13
er levende. »Smede-Jcns« crtrods sin
shøjc Alder mit og vorig, drivcr endnn
Elidt Fistcti ng foketog i Sommer cn
Reise til Affe-beschenkt Han har tedket
en Mcmgde Mennesker fra Hauch ialt
hat hast vel vwket med til at tedbc henved
100.
Ungvommelige kisbenhavns
sie Moder-. Da en Her-e i Lorbags
Effekmiddags kom gaaende vedStranden,
blev han, if. Dannebrog, tiltalt af 3
halvvoksue Drenge, der sputgte han«
hvot mange Klokken vak. Da Herren,
uden at one noget out-t, tog sit Uhr op
of Lamme-» fotspgte den stpkste afDrcm
gene at rive Uhret fta ham. Attenkotet
mislykkech bog, idet Kjæben holt-L Jn
den Hirten havde fundet sig paa Quer
raskeisen, havbePokket taget ved de ung
dommelige Nov-ke, hvem det, begrundet
paa Morket, lykkedess at unwipr
Flfkermode paa darbot-re.
.Harbookc, den SO. November. J Aftes
afholdtcss her paa Hat-beste et Füsse-Imp
be, smnsnenkaldt af Jndenrigtssninisteri
ets Konfnlent,Kapt. Drechfcl. Mange
thkctsc var til Stede. Spørgsmaalet
nat: Hund kan der gjsres for Ftsieene
paa den-te tuelige Kast? Den almictdeli
ge Mening var: Foreløbig maa Tybos
ron Kanal farbedresz derncest man der
for Kanalens Besejllng ved Nattetid an
stnsfekt Lysbojcr og 2 Ledefyr satnt en
lille Fiskerihaon luden iKanalcn, hvok
Fartttjerne kan ligge sikre. Kssptejncn
looedc at forelægge Ministeriet Fisternes
Linken
EfterBegravetfen at de denk:
ttcdc Fisictc stritsets Lenmig Tag
blndz
l
Vogn eftcr Vogn rnllede bort EVEN
Ldet, hat«-r Tsdcncszyggerlaa saa works
YKnlden i Naturen og milden iHaardl)e
Eben i Pastor Moes Forkyndelse —- begge
«T-elc i Forening havde bragt en Mængde
Manteer i ttist Damm-.
Bart tttllede Vogn eftcr Vogn, lange
re og letngetse bort fta de stnaa zitter
hytter, hvok de forgmdte Enker nn sids
der ene tned dercSMinder og dekesSorg,
,,Trofte«talerne ved Bauten stnlde Disse
lig ikke bringe Balsam for vet blødende
Hinte. Det er Metmestek, disse siakkels
pcøvede Enker tmnger til, Mettnester,
der can tale til dem ud fta var1ne, for
siaaende Hinter, og ikke Damm-daw
pmdikantek, der gipr detn halvt vanvit
tige af Skkak ved Gang efter Gang at
male dem Fanden paa Væggenl
En Gustanp. Fra Verbot-te
fortreller Volitiken folgende Episode: !
J et Lieblic, daHavetbwlende kastedes
Lig og knuste Bach op paa Land, kotn
zPastor Madsen ned til 4 Fifkeee, der
Estod i Begteb med at bortbæte en denk
Lnet Kantttterat.
Sau fagde Pmsten til Fister Peter
Olsen, der hatt-r til Redningdbaadcng
Beftrtning og forpvtigt selv er Fortnanb
for et Bat-below
»He var det fpksie Menneske, jeg
Ztaenktc paa i Morges, Peter leen!«
»Hm saa, Hr. Pastok?« iputgte Fi
skeren. «
«Fordi«, svarede Ptæsten, »at var De
.- dtuknet, saa var oel Deres Sjcel faret
- lige ned i Oele-edel«
Fisteken spat-ede: ,,De erSicelesIrger,
He. Bastar, og ikke Hiertekjender. Her
rens Veje er ilke note Veje, Ha Pa
stok.«
Og medens Havets Torheit ovekdsvede
Priestens Svat lpftede Fiikerne dctes
dsde Komm-rat op og bat ham ind intel
lem Klitterne.
Foruden Peter Olfen var til Stehe;
7 Thomas Christensen, Nlels Nytter og’
.- Peter Dus, alle heedetllge og anfete Fl
ikekr. De pil, om entity beedige denne
Fremstilling.
— ji
Slokt Bedroqeti. Tendek Kre
ditlmnk var I·f. Flensbotg Avis i Its-F
dngg Gjenftsmd for et tin-get frag-It nd
føtt BedmgcrL Danke-I sit Bespg of
en fremmed Person, der bragte et Btev
fra en Mond, Jugverseu, i Fauretoft,
der hat-de Penge staasttde iBimken, med
Antnobning mn llbbetnlmg of 2,500
Makk. Du BuntecnsKaSierer godt sie-Id
te Monden-Z Hanndsirift, tog hcm tkte i
Vetænkning at udbetale Pettgene· Se
ncte viste det su, at Brevene og Mau
dens llndeskkift vor cfterlignet. Bedro
gmsn var ifort en tyk Vinterkappe, lan
ge Steckt-, havde blondt Haar ogOver
l·ljæg; han var en Mund i Trebiveme,
hsj og kraftig.
Fett-. Schmidts Judokas-.
Afdode Thisatetdircktør FeI-d. Schmin
blev i Tot-Hdagc5 jortsct im Holmens
Jtirke i Jllobenhavik J der-. talrige Ssrx
qcstate san-J ittc tslot lIcte Narrcdkosz
CheatctgPrrsuInIle, mm ogiau adslilligcl
Intoasrcnde og forhv. Thratcrdikektorer.;
Kranse var sent-It fm Sltxcspillerforenimi
gru, Hovedstadsscenemc og de slcfteProsl
oinsselsknben
Pustor Joh. Peterfcn mindedes il
fmukkc Ord tm ask-ach Kamp dg le
vende Hauts, der dgsna Itmtte llg til Li
vet lzinsideci Grauen og verfor ljaudc
brugt ham en blid og mild Døduden
Kamp.
Eftec at Kammerjangek Simonscn
haode sauget ,,L(rr mig, o Skov«, fere
gik Jokdfæftetsen pas Holmens Kitte
gaard.
l
Stuf-et af mev 450 Kr. Eu
svensk Karl fra Hvidkilde var iTirsdags
kørt til Svendborg med et Les Smør,
for hvilket him stutdc have Betaling hos
Fikmaet Peterfeu G Jener i Spend
borg. Han usievekede Smørret og sik
450 Kr. udbetnlt of Kjobnmndkn, hvor
paa hnn satte Hefte og Vogn ind paa
Waldalls HoteL Da bette var bis-met,
gis han, if, Svendborg Folceblad, gan
ske rotigt ned til Hunnen, hvor hatt sik
fat i euBaad, sont hatt stak Of i, yoorhen
vides ikce. Ta det i Onsdags Hex-For
pagteren paa Ovidtilde for langvarigt,
inben Karten tom tilbage, tog han til
Socndborg, huor han fundt sit Kjorctø1, »
men lkke sin Kot-L Forpagteren harlejetl
,,Okktldsl)us,« med hvilken him, en Po
litibetjent og en Gendannscrgen hat bis-l
givet sig ad at lede eher-Karten i de mer-!
nieste Havnestceden H
EnFader bangt stgfelv og sit
Barth Pan Lille Enghavevej Nr. 53
i Stnen i ttjobenhavn bot-de en Stanna
ger Akcrlund. Mauren og Kosten lede
N itke Habt sum-neu, fortceller Hasel-s
,"z«"skt; han leg sig somlne Tiber en hpj
Inapcz, og fouvar hon tkke got-. For
nogle Dage fide-J var der et farligtSpek
takel der inde; han jlng en Rade nd —
da mu- drll-11nsls.)tlcdc frn ham — op til
sin T;:::.s pqa nehle Sal. VII-neue gtt
mcb l,«. it , to konsirmerede, en Stole
pige og en Dreng poa seka Aal-, en lille
foagcllg Stockel med krum Ryg. Men
dcnne lille Dreng mir dcg mest hos Fa
deren —- de to holdt sa-« meget of hinan
dc::. J Endka Ilfteg flyttede den
vokgnc Dattel-, Moksercn og Damme —
itke en ord, your de flyttcde ycsn -— de
vilde itke sige dest. Den llllc Dreng vat
has sin Faden Om Ratten hcengte han
if. Social-Dcmokraten, Bat-set og sig
selv i den famme Strtke.
Ei Bam bemitt. En stok ulykte
er i Lsrbags pasferet i Svendborg. En
ung Kone var isplge Svendborg Felse
blad gaaet paa Torvet for at gjøre Jud
kjøb tjg havde ladet sit lille ösaarigeBarn
blive alenc hie-tune, som hun saa ofte
ttdligeke havde given Hun blev tun en
help Time dorte, men da hun kom hjeln
igien blev hun opstrccmmet Ueb, at helc
Stuer hvoki Varnet befxmdt fig, var
opfyldt med kocelende Ro,;. Hut-te pna
Gulvet lca hendes tille Pigc med for
tullede Klaber og Legemet frygtclig sor
brcendt. Bat-net var ded. Hauche-J
Ulykken er stet, san nceppe csllaru5, mcu
det man antages, at Bnrncl, derlaa ved
Vinduet, har faaet fat i Svoolftikter,
hvowed der er gaaet Jld i Gurts-U for
hende. Gardlnernc var neinng zzanlte
bttendt. Om Burnet fast n koalt nf
Nagen og denmsi but-»N, er ja meppe
til at faa opklatel, mcn man 1nn.:ncrsten
antage det, da ingcn nf Besser-ne i Hu
set har hort Bank-J steige eller wettet
noget til Branden.
Vauvimq at Angst. Pontia-B
Korrespondent i Thisted telcgräfcrerz
Blandt be mange gridende Enkelthe
der fta Ulytkesnatten den lee Noubr.
Lan auf-res, at Fisier Jergen Poulscns
Dusiru i Stenbjekg gik futdstcendig fea
Fotstanden.
Ziegen Poulfm var tned sit Baadelav
kommen ind til Bonn-m og koet eftet
Laut-tagen gtk han ud meb Redningds
banden för at frelfe beforulyktebr. , Da
han kam hieni, gjorde hsn den fiegeltge
Opbagelfe, qtvhusteuen var bleven pun
AI
vittig as Angst. Hmt hande, da Man
den ikle vendte hjem saintidig med de
andre Stenbjetgbaade, troet, at hatt var
fotiilallet.
Sagen hat hidtil ikke met-et osntalt,
da man havde troet, at Sygdommen knn
var sorbiaaaende, men ntt mener Lee
gekne, at hnn er nhelbtedelig gal.
Familien er sattig og hat site smaa
Botti.
Sllkelnduftrlen paamj ind
forti Daumen-L Grosletes Hek
inan Pahl i thabenhavn hat-, if.Social
Demokraten, gjokt et Forsøg paa at ind
søre Silkeveeveriet her i Landet, hvör
denne Echveisgken hat hvilet sidett Kri
stian den sjerdes sorgiceves Anstkcengelser
for at stille Silkeoasoetier med Stills
inonopol paa Venene dethjemnte· Witw
net Silkegade er et Minde sra den Tid.)
Sillevtevning er hidtil bleven betrag
tet sont noget tiztjøtligt sot dansse Akt-ej
det«e, men He. Pahl lnsluttrde at bryde
nted denne fejlagtige Mening, og ester
at hnn petsonlig has xtjennemgaaet et L
Maanedets Kutsns i den svejtsisteStatS
Haandvtekkerslole sor Silkevkevning, hat«
han optettet et Etabligseinent i Clas
sensgade 's, der i Fotgaats sorevistes
Pressen.
Der ntaatte begyndes med indsorskrevs
ne dhgtige tyske Silkevævet«e, men man
er alle-ehe nu kam-nett saa oidt, at det
akbejdes med halv tysk og halv danst
Kraft, baade mandlige og kvindelige Vie
vere, og det synes, sont öin Arbejdsløip
nett her belydeligt oveistiger den steht-an
lige iBteverindusttien.
Amtstidende meddeler:
Mater Jens Peter Christensen as
Hersom havde i Lordags Altes Kl. ea. 's
sorladt sit Arbejde i Faardal og begivet
sig til stbmanden i Vacnmen for at
gjøte Jndkjøb sor den kommende Ugez
paa Vejen til Vatmneti havde hatt vieret
inde i Fonlntn og faaet slg en Dram
paa Flaslen for at slyrke slg til den IF
Times Gang, der var sra Faardal til
Vannnen. Ester at have besakget sit
Jndkjeb i Vannnen, hvor han bl. a. sit
3 Pasgle Brandevin, begav han sig sam
men nted et Fattiglem, som ligeledes
haode faaet Lastken syldt, paa Vej ned
gjennem Vannnen By og da de kam til
Fattiglemntets Vopel, inviteredc denne
asdade ind soe at se vaa Lejligheden,
hvilket chine ogsaa indvilgede i. Efter
at have spist og drukket tast, lagde de
dein begge suldt paaklckdte iSeng og
nceste Dags Formiddag stode de alter op
og begyndte, hvor de havde sluppet om
Astenen, og da den kjvbte Brændevin var
sluppet op, sendte afdade Bad efter end
ttn 2 Flasker, nten inden han cndnu
havde saaet stnagt paadette, sank hansra
Stolen, hvorpaa hatt sad, ned paa Gul
vet og efter at hatt hat-de givet nogle faa
Sitai«l«-s.tz—;: sra sig, ndaandede han. —
Da der et Mistanke om, at afdodes
Svircbrodei·, — sont er en ostete strasfet
Person —- 1)». r tklegnet sig nogle as af
dades Benge, er denne eslcr sikkert For
lydende sorelabig taget under Politiech
Forvaring.
Noaet man ikke vehover at
digpnlere otn et« ten KjendsgjerningL at
»Blodet cr Grundbetingelsen sor Livet,
H og at saalcenge Blodet er rent og friskt
kan ilke Sygdotn saa Oder-nagt over
Lege-net. Faler De Dem trcet og tnadig,
ovcratbejdet og oveeanslmith Er De
spvnig og darst? Føler De ikke nogen
Holle, naar De ont Aftenen er gaaet til
Seiigs? Ligger De og kasier Dem hid
og did i Sengen sor sorgjceves at sittde
Savnen2 Hvorsor dll ikke benytte det
gamle, prvvede og sicelden fejlende Mid
del Dr. Petetg Kutiko. Husk paa
hvotinange tusinder af Landsmcend denne
Mediein har hjulpet iSmertens Stund.
tTcenk paa alle de Masser as Vidnesbyrd
som Tid cster anden osfentliggjøres i
Aviserne og husk ogsaa paa, at disse
komaiee sm ttovterdige, agtvcerdtge og
lptjalidelige Fall. Der gives desveerre
lallfor mange, sont er ligegyldige med sln
Helbred og tænler sont saa: Aa, detgaar
nok over. Vter ikle saa sikker herpaa.
sDen Tid kunde snart komme, at man
ibittert angrede paa, ikle at have snlgt et
igodt Rand om itide at rykke Sygdoiiis
sspiren nd asSyslemet og dette sker sikrest
E oa hurtigst ved at benytte det bedste hid
til opsundne blodrensende Middel, Dr.
Petets Kuriko.
Kan man tanke sig en sitt-re Plage end
et gjeunem Falgerne as Ungdoms Dane
slaber ellek anden Sygdocn Idelagt Le
geme. Alt synes handle-st, trlst og merkt,
og man bliver en Bykde daade sok slg
selv og sine ngivelser. De· N. No
smberg Co· l Chicago hat gjoktjustsaa
danne Tilfeelde til sln Speeialitet og
bragt Sundhed og Livskrast tllbage til
tuslnder, sont vel neeppe dtsmte am at de
sknlle blive stille igiem Se deres Aver
tlgsement andetsleds og strlv ester detes
betjendte Bog «Ungdsanneni Rat-dgl
ver«.
Smæld og Statuts«
En ntarkelig Bedrager. A:
»Den Mund hat snydt tnig for over
80,uuo Kr.«
B: »Seit-? Hvotdan det?"
A: ,,.Han hat nasgtet mig sin Datteks
Haand.«
Det er lige saa let atprøve OneMinute
Cougthtre sont nagen anden Ting. Det
er letlete at knrete en slcm Fotkjalelfe
ellerHosie med det. Pwv nceiteGang Oue
Minute Congh Eure. Bebt-e Medicin;
bedre Resultat; prav den. —- Sie-hohn.
Fra S ko len . Larerem »Ja,
hvis J trot, at J kgn fpille mig paa
waetibag inin kling, saa tager J feil!«
Brandfaar er absolut fmectefrie naar
De Wittsz Witch WHAT-Xaer bliescr beugt
i Tidc. Denne Frctnstilling et sand. Et
paalideligt Middel inod Udslct, sptnkne
Heender og Lieber, og vil aldrigz feile at
kttrere Sknrvethed. — Sind-nun
Det vi Jtigste. »Er du endnn
itke fterdig Ined dit Brett Anne?«
»Jo, for lange siden. ch spekulerer
bare paa, hvad jeg sial tkkioe sont Eiter
stritt«
Det itke alene lindrer; det gis-« mete,
det korrekt-. ·Vi inener One Minute
Cough Eure. Passende for alle Ali-ere,
alle Tilfcelde, til alle Tiber. —- Sjpholtn
Dunkel Anelse. Sonnen, (der
ser en Kat lade farbi, siger til Fadeeen,
der er Gjæstgiver): »Er det ikke en
Hake, Fader?«
Faderem »Nei, minDreng, menhvad
den ilke er, kan den blivel«
Jkke et Minnt heugaar efter tnan ta
»ger One Minute Congh ane far det lin
dkek. Hvorfor stulde Folk ikke tage Dne
Minute Cough Cure2 De stulde, og de
gjsr det. — Sjøholtm
Udscet ilke til i Morgen med det du li
gesaagodt kan gjøre i Dag. Du vil al
drig angre, at have befnlgt denne gyldne
Regel. Snatt er Aaret Ined dets lange
Strid og Maje tilcnde og du fluer mau
ske med Gku tilbage paa den henfvundne
Tib. Sktio derfor til den bekjcndte
standinaviske Lcege Dr. Westfelt i Chi
cago efter hans Bog ,,Vejen til Hclbkcd
og et lykkeligt Liv,« den vil vceke til
stor Hjcelp og Trost. Se Avertisfe
tnentet.
G ala nt . ,,·"»Oe stnigker mig, min
Herre — De kalder ntig en scnuk Frone;
snen jcg er gannnel, ineget gatnncel, —
jeg faar snart hvidc bank. . og se blot
disse Nynker!«
! ,,Det er ikke Rynker, Frne; det er
SkniL sosn er bleven siddende!«
Det er 1igentcget, —- cn let Form-cel
se, angrcbne Lunger ellet en jlent Hoffe.
One LUcinnte Congh Cnre furdrivek det.
Sjoholtn.
Højeste Renlighed. »....Lg
jcg forsikrer Dem, Fute, paa mit Gods
deutet en lige frein kolossnl Rentighedl
Hver Søndag faar saagar hvert zugle
skrcetnsel rene Klæder paa !«
Caer Risers, Early Risers, Eatly
Risers, de berotnke fmaa Piclcr Inod For
stoppelfe, Hovedpine, Dyspepsia og Ner
vesvaghed. — Sjoholnt.
K o rt fa t te t . EnEnglændet (kont
mer ind i chntic og bcntretker i sannne
en heutioende Bntiksjotnfrn): Hvetn er
den fcnukke, nnge Dame?«
Kjøbmandekn »Der er niin Datter.«
Englanderecn »Ist jeg saa udbede
mig Blat, Papst-, Pen vg Dei-es Dat
ters Haand.«
Jngen bedre Hjaelp for Fordøjelse,
Jngen bedre Medicin nwd Dyspepsia,
Jntet inere paalideligt mod Galdefyge
ogskorstdppelse end De Witts Little Car
ly Rifcrs, de berømte stnaa Billet-. —
Sjoholtn.
Husholdninaens Stat.
D. W. Fnller, Canrjohari, N. Y»
siger at han, altid holder Dr. Kings
New Discovery iHnset og at hans
Familie hat altjd erfaret de bedste Re
sultater af dets Brug; at han ikkc vil
undvcere dct saa lcenge det kan faas.
G. A· Dykesnan, Dtuggist i Catskill,
N. Y., siger at Dr. Kings New Dis
eovery er utvivlsömt den bedste Mede
sin imvd Doste; at han i 8 Aar hat
beugt det i sin Familie, nden at det
en eneste Gang hat fejlet i at ndrene
alt, hvad der paasiaaes am det. Haar
for ikke prøve et faa lange prøvet
Middel. Prpoeflasier frit i Siehelms
Apotek. Alm. Støkrelfe 50 Cis. og
81.00. [3.
De Witts Witch Hasel Salve unser-,
forfrister ög hell-reden Den blev lavet
for det det Brug. Anvend den mod
Brandfaar, Saat, Bylder, spruknehcens
der og idet hele taget mod alle Stagö
Saat; hois du hat Saat faa beug den.
Siebel-m
Prover.
c. H. UNDER
m- af Dom-mut,
deu, bang Ekvcr anq
bot-te og thut M skr
mvd og Jenseit-sc
Luxij h· zeufo
ljanijs »Ah-»H- H
Leb-L Yakh
ækkelkg kk:,«;»:
«; Flilskxk LI«
Vniers solt-« lmm iftintd
»Im.
Zi;-.«1s:s.11-),
bnodc et rindcnde Equ as — H»«
rigticd Pan de-: cnc L cu. sI
Mr lslssckric
HUsHHbusx
) x ,
Cliisfk :.
Bitte-w N
: IMME
»lan1 Armut Solln-,
okk Bene: tm
tkrnnL Lohn xE Pt"(1k(l",(c«".«
-
i
haubc -·- zehersimr pua Amen
fuxxde lmn um« 11k)clbr-sdclik, .
Islcctnc Buter p-; 1 ;«l.5sise««1sz«kzk,.z
Inn Same sum-soc han« «
WIL
Bis
Eic(:1)litk«31’-lpotl)ck.
. ,U .’
— ist-Zig- e-. -«-r(«i::«-f
L
s LU
Lf Oft-mit alle-«
. Lamm
— samt —
Tzdhchjizg III Texts-sekka
! its-U UOTUOUM - Its-,
M.-·-k- - »aus
! Prætnimsyumskincr
— Vor —
»Stj c »den-- s chonueu
»thcrncn«ks lldgmcr hat su: itzt les
delsc ::1- d cn as de nornc Anna-Inst
1!«ni:kntnkxiskn11nlnid-.-L"1.::.«: non
tcr cn billig csg ngng nnd zuge- Lin-»
ne. LH her gxort dcncIkndt i den L:.·
der er1nangc, sont nof lmr Lsinq soc ·:-.
n1askinc, 1ncn Mc hat« Rand 111 at III-:
asdekostbar-.-.’.73«.1ij1:c1.stjltulnstxxtfx
how-T naar nmn tun faa en nndnngrp
del lmlvc af Nisus
Tissc Ijkasfincr er forardcjdcds as einb
src Materiale og :’.’ccml, on inzer link
sank wo til at sorlndc«Ta!s1-ifk:s»"«be
nøjagtig jainmsxnsnt ozz »Tn’i»ckn«xs«
beoin onI, at den tun nd re Hi
Arbeit-c og løbcr Lce ok; i:s.:—stxs·:. .««-.:
indmflcde zUcnnindelc on, zlscannnn k:i.:«
nt Wandrer-: for den non-Je cnk ) Eli-frei
dre Ucnstinczx
stch hvcr Mastan iolszgx en Ins-in Z-:
ling af:)kckoifitc1- (-«:i.--1:«- " : «
en »tnckcr«, et Last Zonnnsre i-; -s:"k:s.-"I·
Vteddcr indtxl ? Ton-In s. »s:
Lmadkniv, et ctsira »m. .k ssnnssx .·.:"«’«
Noah-, 5 ,,bobbing«, en Znnnnxncrs XIV-'
enøgle, en Lljekandc tnxo L ne, en :.:::;e·
en »gauge« Stute sann en Lærchg ELIEC
cn tomplct Zytnaskine. ins on j.r1I:-’-.I’s«««
hvkrt Brugi Sytmtftc11. :!1«’nsknn!! III
styret med BalnødHXløibxnu »Nunle
dasth Sknsfei Midtcn on to Zersssxs
« Siden mcd fornnlct Haandgrcb. ,
Enhvcr njpber faar iøxgcnde tsssasanu «
Fabrtketn
»
,
.
CERTIFICATE 0F WARRANTY
Wir Imman wAnRAXT the ordinxny T
mal tmk ok the Chicsago smng ScWIs
chino No .............. km- tlns t— m-. aktive-JEA
fkom the date uf the Siilis JOHN-II MJ le
UY part at· sniil mai-Links vix-» — ssns Isl-« MI
ok nny Jefkipt then-in, no »zw- tss Mist
the same free ot« Clnnsgu DAMAle 71
nnt now-r susplxiontal brcnkngon llssk LI«""
of S!iuttles, lkspimtns nnd Ists-Unv
(’t11s.«.xu«)sk:w1x·-ststnxcvss
Maskincn scndes dmm sie »O «
Shimgm Kranken er cn Ubundthst
over Isl.00 for IWTUUL LE( Uns-it- T«
lig for at Manna-n naa:« zsxsnsnnnxlss
forndfnt man nxcddclcr niJ den ML «
Adresse Opgiv dcn nasuncsnJ-T’«’-"«»VJJ"··
non samt Von Tisch-, Honan N OT-«
Priserx .
(indbefa11cnde en Einmaka m ,,JTl-s1»
No. 4. Singcr :Ukai«knic, ro 451 PH
hver Ende og cn liltc Zins-c nndlolillUn
lav Arn1,815.75;hø1Ar:n,-’Fl««-Js
, No. 14 Singen trc katsickvksp »
— tao Ahn 817.00; hønlmk 81-"·«"J«««»z
Mai-ein« koskek M og W M ds M
gemer.
« cter Ebvcsmk .
! P Jännebwg hebt
vekkfkjdh
Bucklens Arniea Salve« »
Er den bedste Salve mob Sstsszu
stuvelfer, gamle Saur, Suchen- ZU
ten Hub, Frvsiskadc, Mylfrc1t, H
Ligtörne dg Udslet. Den knrertks
mvrrhoider eller ingen Betalmgollftt
rantereö at give fuldkomknen THl
stillelse eller Pengene gives t!
ris 25 Ets. Æsken. »
P Forhandleö af Apotheker SidhsM