Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 28, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Nqsscijlakgafnw f
Dafcfncfbkossv Holilvfardsonutw Hicbraskh,TorsdagcnfdclnfzsdcDecember,189:3. Nr. 52. »
W
sHexsnen
Ugeblad for Nyhcd samt politift
« foskriig Qplysning·
a
es
komluer hnsr Chr-klug Morgen
(
Dann-prog, Nebraska.
"1’ER EUUESUN, UDGIVER.
Absxmcsueitts:Vilkaar: !
Aar ibc Kor. thcr og 6anada. .81.25
NU
Maambcr ......
Maancdcr ................ 0.40
1 Aar til Laman og huilkctsomthst Steh
Udlandct ..................... ZUTJ
Meinungen man erlasgges i Äorsknd, og
kjcndklscu statlscs ved ««R-ori(11dsudcu.
PHJP man hol-it Punkt-s 1 «li« Listisrtstl" Dru
(s—«1:x! Money Unless-» cntsk »Du-hu Nt)uc". "l’mx
Nun-W u- dcst mnigsns Miilclcl for Punzzrsnrsxsu
—«-r ug knhikmnnusnt sjkkrku Ochs-r k11113(’cs.
ldsnrudtg Ahn-Fu
S t i e r u c n .
Dann-Mog. Not-rasten
PongJERNZANIskLIsTEx
—« Dannebrog p
Mn Mc Mbank
mik- trn Dnnnobrmzx
Tugonn use-i
Ost: 4.55 Entm.
cum LHJ Funn.:
—« Bis-Paul sk
Wou Lache IMM.
itkgunr krn st« Paul
lkuklbcs og holle (’,l'1’Y:
UJH Form
Tonono
1).«xxxk:1m00.
No. 87 Gott-« og Isnssagoktog
TU- GchND 181«ÄND:
Fast-. 11.(-(I For-m; Umjs og Poe-Oh TM Eit.
Otlsog
n sum sm-; .2» Noli-m mu- og onn
N0. 81 (;»«I.«s- og Pu»ugcnog. d.00 Ein-.
M Alls Tag tue-mager knssagksrcr.
Zukliugton I- Eiswi Mk Ismäsnm
nijnak frn SI« Paul :
Tugnno
Vesi: Gott-L DIE-« kxklrk
tz Hoch-t- 2.5«Il«:ftk.;
IF- Alle Tok; medrugesk Pussugcnm
MARKlil.)S-«l"ll)EN DE.
Im de vaaudeugste oq liebste Ruhe-·
Uhu-Mo, dc11953. chcnklwr.
.vaede. Umkan 602071503 ;Mai, ME.
’«.Najs. Montant,:341; Zan» :).-1zr«:k!’:;
cknj, WE.
Haer sionta11t,27sj :
Its-IM.
:Iulg, No. «3, Ox. Vog, No. Z, INCLqu
O. 4, JEAN-IT
Dom-w :1«’o.1, »Ist-BIL
cmaha, den W. Arbia
meamrmakchet Um- i Tag lavens cnbj
andugsk Zum-Hm agodc 850 til 125t1.s
indes Stude solgtcstz for SLLWN III-«
bers, 812.5()s s s««-.:3t); Simses-C :Z:-.(«s·j(
»An
Sujncmarlxpct var mcmmnsnitlig 5 WH.
juc! Fag. Mode »Zum as W·1tjcllig Sagt
lgtcrfortsumissssIII-. Ochnucmjnuöpm
JWF Los-L
Jan» LI; Maj,
Tauncbrog, d. LI. Leccmbsxtx
Hmlsc Its HE-.
thle HIJIUVN 213 NE«
Wur) 21 GU.
Adam-c 18«-,2()((ts3.
Fyg Max-W Cis-.
Zviu s-1.3()(«T4.50.
LsEg Ums-. Gmel-i Pi1nd:Print-I 17 NOT
l —
— -- « - «.... —,«-..-» .» -..--- M-—
Frlexsnen
( Pius Stur. l
»dem-Z Politik-Es Wie-Mk- ( keinmal
publisthd at l)ANN-cimoo, Nms.(.n·csky
TUURHUAY
UY
»s— Pisl «l«-’Jc Js.’l)’li’ls-·A·l-.A"«—s
Tand nm isc tlw lomling scmulinavl
un papms w( Ist ol« 0malm nnd mic
of Um linkgwl pnlililsationa in Um
Dmiislt lungtmgu In Amt-rieth
Tlm Quinng aInl komm-pl clkculatlmI Milch
tlIls Impu- lms ammwl IquIIk tlIo numerous Both
cilmnsllm llunms us ermlsluk Wyoming uml Colo
malum-thr-lousscswklok tulvvrtlulng mmllum kot
llmso wlm wen-l l» holst-; tlmlk lsusll uss beim-o wo
Wandlunle kaput-.
Kam-of mlvokllsschg umlulcnown on oppllcttlos
Atlas-ass: THISka R.
l)ANNlcllll0(l, NFML
l«. nickt-il as In- usml Umi- mutlesrs tu klis ljnlIIIeeth
Nclvk pnkikt nslccz Aktnl ylli islltl
sp—
tslierlymlnw
Eil Jlbonncnl fra Donnevlrle lendlc
nd lor et Vor Ugek fide-l 81.25 foln Be
lallng for el Aar-s Substrlptlon uden at
opglve sin Adresse. Vll Vedkonlmende
more sum god al ladsende sit Nat-n for at
pl Inn kolllere for Bot-bel.
,,J long Tld leo leg allzu-ways Jeg
provede monge Mit-ler, men uden god
Bitt-klug, lndlil leg bkugle Dr. August
lconlgo HontborgersDroober, som hur
llgt tut-rede mlg.« Mos. Carolina
Weile, 127 Lake Sl., Clevelaud, Ohio.
Columbia Oliv-pulv
Fettsubst
fom narllgl udglveg of »Pope Maul-soc
lurlng Co::lpany«, de bemalt Fabrikan
ler of Columbia Blcykle, er udkbmmen
for 1894 i megel sorbedrel Form og Ub
feenbe. Mgeiom de lldligue er Kalen
deren i Pater-Forum ldet der er et Blad
for hver Dag; nan dens Tlltmkkenhed
lot-ges afArbejdel im en begoml Kunst
ncr, som hor sprebt en Række kjmme
Primrlegniugek lgjcnnkm Bogens Si
der. Ligslebrsz ludeholder den fom fad
uanllgt mange stuulle og interessante
Paragme fra baadc vlsr og vllligc
zolL
Illlimsmand mev Rensdmem
i Aleilka ermes.
J del Liemcd al indføns Husschsdyri
Ellallm molk-o itoglc jun Mrknd, lom hat
pralllsk Wunsch i Nlhandllng af Mensle
mu- og i iIunnIH .«IIdsnn-lmg I Hierbe.
käluldc now-n as Mir Usllads Wirt-c fimvk
m Laplcknder i de For. kömm- cllcr l Num
tm, der lmr Unsre-l umtl ltl at drage Lmiom
Iok Jlrnsdyr og jom IIIcIaltr øltlle al gaa lil
Lllnilm for at ooclmgcsplyiul med kllcnöby
mu« del-. lnsdrs InaII at indimdc vol-kommen
Dsz Nale os; Ahn-gis l.l Fis. E hell-on Hxakl
ton, Tun-an ol Wut-Intuit, Lxsashmglom
I« ls
lsndvldele bkdccz man ct allger vcdfom
mcndcs Lsellnci.son Manch zur-u, Ulfatlngi
Behandlung afrllcnsdyru !.11:ildeuioklaugle
Lon
Farmcrcl »Fall« formelles
billigt og hmligt paa Tannebrog
Tampmoth Bring iIId hmllisn squ
Mit lkoruiorh J øIIchI Flut-st, og vi scal
lcums del llln Inalc del Hint, allell(1«:?sltsie.
ilt mach« »Rech« lzuerch og hvcr Time
pua Tagen, Noli-des at Momente lau lau
llkbkjdcc unwil, mal-J lmII ucnlcr m lorl
Tit-. 9.76Illrt««LIl-.’cvloglc.
Nheumallsmc lau lpclbtcdes
gjenuem Hymne Elicno Medich Appa
ralus. Sellocrtislcmenm.
Jttdlandet.
Dod at Hunger. zm Pittsbut-g,
Petttt., telegtnsetses i Mitttdngs« at der i
de sidste sorløbne 24 Tinter vtie indtens
set 8 Dodstilsælde as Hunger —- et i
Pittsbtttg, et i Allegheny og et i Home
sit-nd
En Nasen-is er ndbrttdt i Lincoltt
Co. , New Mexico. A nettkaneee og
19 Mexiknneee bleo i Feedngs drcebt i en
Trcestting. De stkidende Faktioner er
Faatehyrder.
Santa Je - Bauen falleeer.
Ligesotn Uniott Pocisie er den storeAtchi
son, Topeka ek- SantaFe-Banennn goa
et over i Heenderne paa Receivets. Ba
nett havde byztget est Merngchidebanen
der hor taget Kkasten fta Statntnen, og
Pettgekrisen var nok til at gjøeeKaal pan
Kontpogttiet. Gjeelden er 8240,000,000.
Det er Kreditoeeines Agt at scelge Ba
nen ved Toangsttttktion.
Eis kostbar Skudc. Jerttvæeket’
i Sein Ftctneiseo, Calis., sont hat byg
get den nye Kendser ,,Olyntpia« sorOn
kelSnnt, ntnn tatte sittlykketigeSkjcebne
sor den Ekstrnpkcetttie, sottt Regjetingen
betttler soc den fort-gebe Fakt, Skibet
hat« ttdover den i Kontraiten fostsatte.
Skibet koste-de s100,000 ntere at bygge
end Konttnktptisenz nten da Ekstrnprce
tttien deleltct sizs til L400,UUU, san blioer
der enden en kjott Fortsetteste.
BorgtnestersValg. Vcd detspc
eielte Balg for Botgntester i Chicngo til
Udsyldning as det ved Mordet part Car
ter Jsttttison iedigdleone Etttbede, van
teszx Minoktnten ZohnHopkins nted 1119
St. Fletlsed. Tet not tsetttskc vist en
litle Metjotitet nd as et satnlet Stetnnm
antal pna 225,W0. Men dog var det
ett L—t):t«t-nskelse, ttt Hopkinsj biet) tntlgt,
dtt sont bekjendt Eitepnbliknneeue hat
Stennneflethed i Chicngo By. Renn
bliknnerstes Kondidat onl- Mr. Stvift,
sont ved Hatttsong Dod var For
tnaudi Bot«get«t-eprtesetttntionen vg som
ftden hnr sttngeret sont tttidlet·tidigBorg:
tnester.
— J Topeka, Kan» blev ved Eistret
volg Repttblikoncten T. W. Haeeison
valgt til Borgntefter tned ca. 1800 St.
Flerhed.
En vrcd Ex. ExGesandt Stevens,
som bor nede i Maine, er bleven spent-.
tende ored i Anledning af de Udsald mod
hang Person, sont det finde-J i Cletu
lands Bndskab til Kongressen i Anleds
ning as Hawaii. Stevens, der ansaa
sig sont ett lille Könge i Kraft as dett
Harrison’ske Naade, opteandte tetnntelig
begejstret for »anterikattste Jttteeesser«
(Privatinteressets, ttaturligvis) derovre
sra Sandchich — hois ntan kein tro
Clevelands Ftetnstilling as Sagen —-og»
nu er hatt bleven gttaven. Hatt erkleerer
simpelt Clevelatth ertnstilling for pur
Legit, og soreslaar at Cleveland slal as
scettes sont Prceftdent, sordi hatt har sagt
at gjenindsektte Dronning Lilinokalnni
vedVaabetttttagt,ttoget sont hatt intidlettid
likke hat gjort. Den vrede Mand Ste
vens hctr bestetnt heller itke tent Brod i
Posen.
J Dpdeiiö Gack 300 Akbejdere
s stodi tTotsdag en stiu Tinte i Dødens
Gib i Minonk Knlntine ved Mittonk,
«,Jll. Geo.Erbland, ettArbejdek, tcendte
stn Faktel iNeeeheden as en Peteeleutngs
beholdet nede i Minegaugem Den sta
denne udstesmmende Gag antændtes og
i et Nu blussede Jlden op ad det terre
Travers, der udgjtr Asstivningen. Jl
den spredte stg med seygtelig Huktighed,
og en Stand saa det nd til, at de 300 l
Minegongen veetende Arbejdeee tnaatte
einkomme« Ca. 100 etf dein blev dog
desset pp af havednedgangen pg freute-.
Men endnn var de 200 tildage, og htmd
vilde deres Stiel-ne dlivef Der-es nlyks
kellge Dustmee vg Bten sentlede stg
istneende ovensor, oq de vtldefte Nygtee
sisi sinkean Tee Fort-s pas at scttkte
Jlden ved Redicntnlnsen as Landsleut
ger iiiislyllebcs. Nu var der intet an
det Rand end at hejse Meendene opigjens
nein Ventilationsrøkernr. Dette nd
sprtcg heldigvis egfoa, og en god Time
ester Jldens Ildbrud vor hoer eneste
Mond ooenpaa, rigtignok halokoalt as
Rog, nieithrgehjcelp og fkiflLuft beugte
dein hurtig til sig felo. For at ilnkle
Jlden maatte man doerfomnme Mitten.
Delftigt Tage-vert. Et dum
dristigt og fakdeies vellykket Togroveki
for-pedes i Mandagc Nat ved Dnoal
Station, IöMil notbenfor Anstin, Tex.
Da Cannon Tog No. 2 oed Mibnatstid
ncerniede sig Stationen opdagede Juge
nisren Signal til at stanse, og inlgie
dette nopholdeligt. Da Toget stonfede
stod der strals to oel beockbnede Mund
over for hinnmed dragneReooloere. Don
gav sig straks, men do Joch-deren, hois
Navn et Cattigan, ikke vor fnat nok til
at rarkke Hænderne i Vejret, sit han et
Slub i Stnlderne, der freinbmgte et
finertefnldt men ikke farligtSaar. Dette
Slud var Signalet til alinindclige Sul
ver fra alle Sider, og Vindner i Mir-ig
devis Moses istykker. Detpna beføgtcs
Expresvognen, hois Jernssab aabnedeo
af Expresmnnoen. Jndholdet, hoio Ve
lob er nbekjendt, tog Revenue nied sig og
gik dekpaa giennetn to Passageroogne og
aftvang de Reifende den-s Penge, Uhre
og andre Brei-bissiger. Under hele Ope
rationen, der imrede 30 Minister, fort
zsattes Skydningen ndenfor for nt holde
HPassagererne i Sinkt Noverne var
isnastcrede og opferte sig, fom oin de our
herniede. De flog og fpakkcde Passage
rerne paa en brutal Monde, niedens en ;
af dem undersogteLonnnekne og to andrei
holdt demiskræk ineo drugne Revoloere.!
Hoor stokt Bytte Nooetnc sit ined sig iJ
kdet Mit-, oidecs ilcc, men det anslaas tit.
ifm 810,000 til SI-«),0W. ErntescnanJ
iden oed illc, hoc-r megetJerntMet inde-?
Jhoidt. Eis Barke med 8800 i hie-) ais
Noverne forgchnt i cn of Passageroog-«
neue.
Pkæsident fka hoc-n Connly. Konven
tionen beslnttede at auf-ge den nntionnle
Negiering osn Opnmaling og Jndeling
of Termnet i Disltiktcr sinnt Overflng
af tilgjnsngelig onee og nndeijokdisk
Vnnd. Konventionend Fothnndllnger
vil senkt-e udkonnne l et sarssilt Reiner
——Ft«a D a in p t o n, sltlves til,,Stjer
nen«: Natten atemlande og Sondag
havde vi en tneget foeer Negn her, ieg
leenker at del gav inere Negn venne Nat
i gnnske kortTid end det ynr glvet nagen
Gang for et helt Anr. Sibsle Nat hav
de vi tecnmelig haard Frost med blast og
lidt Sue.
Brodrene Martin og Hans Lotenfen,
begyndte sidsie Onsdag en Slagtekbulik
het- i Byen. Hans Lorensen bar arbei
det pna el Slngteri i South Omaha,
hvorfra han kam sidste Sommer. Don
er anbefalet sont en af Lnndcls bedste
Slagtere hoilket tillige hans ny Bntik
vifer. Gan ind og se Dem naar i kom
lner til Vyen, og ovetbeoisEder otn hans
Dygtighcb og J vtl tillige met-e hielte
lig Velkmnlnen.
— Brodrene Lotensen havde einsten
Sorg sidste Lordag, idet Martin Lemn
Iens Keine nfgik ved Døden, efletladenke
sig LEgtefælle og et lllle Baru.
Jowa.
-— Un ,,(55nlb-Boom« er under Ub
rngning i thrlington. J Starrs Cnve,
en Hnle der pnn Egnen, der i Folge
Sugnet indeholder en Gnldmine; sont
Jndinnetnc i gnmle Dage bearbejdede,
hat« man i Drypstengfortnationen fnndet
Partikler nf del todc Metal. Et Aktie
fclsknb er stiftet t den Hensigt at bearbei
de LejeL
—- HJ Amt-ins er nmn slødt Pna en
Weis-er, noget i Lighed med den, der for
fa(!9l:1rfi«"sctt gicnsde Welle Plaine norm
knndig. Man stod l Begrcbmed at bore
en Brand og vnr konnncn ned til 90 Fobs
Dybde, da Vnndct plndselig begynkte at
strøxnme nd Ined en saadan Voldfonthed,
at bet var ninuligt at frigjøre Appara
tetne. Nu itwnnner der en 20 Tonnnek
Vandsiraale nd af Branden; helbigvis
er del nær en Vork, sauledes at Vanbet
har rigelig Afløb.
—Svinekoleraen gross-em- voldfocnO i
Tenno Co. 3 Farntece hat tnistet 500
Soin af Sinitten.
liest nf Litttnnensz Lundonmtnth medan
Russland tit Oliengjttld stnl have nisfolnt
tsljettnctnfnttvtet gjknncnt Stmdet tusd
Ontduntllttnc for besinndig Demn
tsljknnttnsnttskct tlnl dog tot-il tin-de
.tt«t«nt·t i tttigcitttfnslttn Fotholdct Incl
lttn Nndlnnd og Ttitkitt t( fotTidcn
megct venitndeligt.
—- Cznrtn hat i Anledning niGrcuen
Tal Hattennns Død sendt hnntxt Moden-,
lPrinfegiftn nf Bouettbctg, et i nat-me
Udtryk affattet Kondolencetelegratn; vg
fnu alle Storiytstekne have tklegtttftsl
ndtalt der-s Deltttgelfe.
Tyttlautk
—- Det ftisindedePntti hat« tagetJnis
tintivel til tre vigtige Loofotflag, af
hoilke dct mest vidlgnaende hat ol Inn
lig Udslgt til nt blivc vtdtaget af Nigss
dugen. Fortlagene onthnndler en ny
Jnddcling nf annktedsene, en Reform
angnaende Forestitth- og Fotfntnlitth
retten snntt . stokilng one Jndfotelsen
nf nlntindelig, ligc og direkte Vtilgret
tin-d hcnnnelig Afstetnning til alle tysle
Fsolkerepmfenminnen Dei cr dcttt
siditc Rot-flag, der lJar sterst Udstgt til nt
blinc thtngct, idctFolkepattiet, Somit-l
idtniotmtetne, tnnligvits det stott- FlettnF
nf tfettttttnt, Politik-iste, Lklstisgzset·tte,"
den skisindedc Forening og cn Vgl af
Antigfentitternc vil stcnnnts fu« det.
—- J Berlin hnr ntnn gjott Exi« Exp
dngelic, nt Nilnlistcn Friedrich Stncklci
bitt-g, sont nylig hat værct unt-get pno
Tale i Pniis og founentlzg beitmkkct
Vaillant og andre franstc Annekistcr nie-d
lDinge-, et ingcn nnden cndann Stock
lisbnkg fm do« ingtiikc Negictingspto
oins Efihonia. Hans Singt horttv
blnndt den nldste og tntsi nnstte i Oster
iossprooinsernc Hatt er entitc Snn on
besidder tn glinttende Uddnnnclsc ok
nhyre Fortune. Hatt tsjtts Lcn Wonne-,
sont hnn nn staat i Benteb nied at snslgc
til Ruslnnd. Dei et« en curios Lin
steendighed, at den Umsier chjeting
hetved indirecte konttner til ut stotte Ni
hilisntens Sag; thi Batonen mit-endet
hele sin cnornte Jndteegt ptm Achills
-nen. Hvorledes det git til at hatt blev
Nihilist iyttes ingen nt vide.
Franken-.
—- De srnnste Annrkistek, sont flygtcdt
over til London efter Ekgplosionen todt
puteketlantret, hat nn fra sit stkre Bag
hold sendt et voldlotnt Manifest over til
Paris. Vi giver her et Pnk Pest-er pna
Doknntentets tttaitudttyb
»Den sp:steDynnntitekdplosiön uil itke
blioe den sidste fokJ Stark-; Sidm
1871, da J sownndledePneiS ul ct Ltgs
»das og snigtnyrdede -·.:5,000 Proletaria
tet«, et Ncpubliken bleoett gjott til en
Eli-verrede, stytet inksessivt tif Statt-ne
Thiers, Dytet McMnth Tyoen Gre
vy og Moddihen Cttnst, tnedens de stol
kels Hunde frnneden dnntteg til hvidtt
Slaveri euer til Hungers dId pan Gn
den. Ttor J nt en inndatk Tilsnnd knn
vore. Nei! Resolution vil fortære Even
Hold ikle de elendige Socinlister entwir
lige for Dynntnitnttentatektte. De et
dlot efter at incle sitt egen Kuge, ligc
sont J. .
Eil-it videte lldfald itnod Socialisier
ne fortsætter Manifestet attguaettdeSloc
borgerne:
,,De er merke end Skarn, cg vi adva
ter dem, sont kkeeoer Vaillants Liv. Putz
paa Ebers Stind. J Ebers inderste
foretkække J Ovetgivelse fketnfor at blive
sprengt i Laien-«
Dei man have meet meget Winds
stillende for Eier-te as Ayers Sakiaptii
ran at erfare ved Verdenzudstillingens
Slutning, at deees populare Blodrenfer
var den eneste Medlstn i ftn Stegs, fom
bleo indladt paa Udslilliugen. Dog fan
ledes forholdt Sagen fig. Blandt de
mange Blödmedisinek, der uvekteees fast
stomtet i Amerika, var Ayets den ene
ste Gottes-MAY tönt fis Tilladelie til at
komme tm Udsttlliasein
Gudstienester.
ed »Der d. ev. lum. wirkt-MINIva
Jule-Nudstjenester.
a n n e br o g. Julcdag,'«1-111d..sil.109.
nden qulcdag Find Kl. 10 og Afth sil. R.
out-. 31.ch., Fmd. Kl. 10å og Aften KL. U.
iytaatsdag, Fmd. Kl. 10j og Affen Kl. H.
r y C t c ek. Linden Julcdag, (7ft!!1d.Kl.
2 Ins H. Enevoldsem
L o lb a ch· Fredag, 29. Dec. Furt-. Kl. 11.
U fhi n g . York-ask 80· Tec. Find. Kl.
10z i Skolehuset.
It unso n CtecL Lordag, 3().Dec.Fmd.
Kl. 104 i Skolehuset.
Konfirmatiousnnbervisn ing.
Begyndcr i Tannebwg Sønb. 18· Miva
g fortfætteö i Vinterens Løb, hver Onsdag
g Lordag Found. jra Kl. 911——12, i Amste
oligen.
Tanst Søndagsskole i Danunebkog hvek
øndag m Us. Abt-e Bøtnvelkomnr.
J. C ht. Petersen.
Ved Paswr R. Chrifiosserfem
Sond. 7. Januar i Tannebrog, Kl. 10j
Form. og sil. 72 Llftetk
Sond. 31. Tec» i Nmnd Island, 219
V. 4. St»Cftermid..5k1..'3ogAftenKl.72.
Bønnempde i Kirko 1 Taunebrog hvcr
nsdag Aftcn Kl. B.
Søndagsskole hver Søndag Kl.12 Um
cn i Tannebrog. J Pastor (5hkistofser
ens Fraværelse ledes Sondagsskolen af
ndre, vg en halv Time forud for dm holdes
ønnemøde.
Ved »Den danste Kitte«
annevirke, Spnday find. kl. 11 d. 24. Dec.
kysted, Juledag fmd. kl· ill og Juletrs
iamme bags Affen kl. 7.
Vsteb, 2. Juledag fmd. kl. 11.
annevikke, Sondag fmd. kl. 11 d. 31. Dec.
"1)steb, Nytaarddag kl. Ul.
H. C. Strandikov.
Dank Brodeqamfuuv.
Ductus-Winde Lage, No.54, afholdek sing
tdinæte Moder i Woodmens Hall, Damie
tog, 1. og s. Los-pag i hvek Manna-, Akten
l. 7. D. C. Nasmussem Setr.
Riels Cbbefens Lege, No. CO, afholbet
e okdinceke Msbet iEnevoldfens Hall,
t. Paul, s. erdag i hver Mannes-, Akten
l. S. N. P. Hanser Sest.
N e b r a s ka .
—- Förho. Konsnl i San Salvador,
MelleIn-A., J. W. Love i Ftentont, et
afgaaet ved Doch i den nngc Alder af
48 Aar. Afdpde var ensaf Geo) W. E.
Dotseys gatnle Satielliter· Han var Fri
murer og Odd Fellow og fette 830,000
Livsassuranse. :
— Den strigendeNod begynder at giv-l
te sig folt ogsaa i Omaha. 200 Meinte
sker huses og fades allercde ved Almisse
i den faakaldte erlses-·Hall. Hidtilhar
Vejret dog vceket mildt — merke bliver
det, naar Sne og Frost indsindee fig.
--- Der blevsagt, at Bomuldsvæveriet
i seenrney stulde opgives sont et inislyc
ket Eksperiment. Men nn er Selsknbet
paany inkorpokeret med friske Ktæfm og
feist Kapital og vil satte ny Vind i Sei
lene.
—- Kasfebedrøveren Scott i Holt CO.
er nu attcr fnldstændig paa fri Fad. Ef
ter lang Skraben og Sknren er det new
lig lykkedes den betngtede Kasseknnstner
at stille de 80,000 Kaution. Dokumem
tet er understrevet af ca. 60 Mænd fra
O’Neill. Couiny-Advokat Mnrphy pro
testerede mod Bondsmcendenes Vederhef
tighed; Inen Donnner Barton sanktio
nerede Sikkerhedem
— Den bebudeoe Kunstoandingskom
vention blev sidste Uge qfholdt i North
Platte. Det er det sprste Statsnmde af
den Süng sotn er bleven qfholdt i Ne- .
bei-sich Ca. 400 Delegater var til Ste
de, de fleste fra Territoriet vesten for den
100de Længdegrad. Der blev stiftet en
varig Kunsioandingsfoeening for Sta
ten, og til Bestyrelfe for denne valgteg
filgendu J. A. Fort im North Platte,
Pkeesidentz J. G. P. Hildebeand fra
Lincoln, Sekketatz Peter Mortenfen
fea Ord, Kasferer, og en udtvende Ko
mite bestaaende qf Petesidenten, Martin
Gering fea Seom Bcusss Co» R. B.
howell fea Douglas Co» D. d. Erö
nin iea Pole Eo» samtnen need en Vice
Udlandet.
Dann-are
« J ijbenhavn tiltaget Jnfluensaeni
en fokukoligende Grab.
Rome
— Jndenrigsministeriet hor iLotdags
mödtaget en Strioelse fra Notdpolsfas
rcten Dr. Nanse:1. Brevet var dateket
Iz. August, Nin-, og affendt fm Insek
Strædet. J Brei-et mcddcler Nansen,
at han ikke vil fake til de ny sibcrifke
Der, hois hans Hunde er i Stand til at
udspke Fxrtdett over chn, Man imodes
scr ikke nutentiske Mebdelclfscr fm Els
veditionen for til Sommer-en, naar Nan
ien indtrcesfet i Dickmgsoncz Hann.
Sydamerikm
— Krigen mellem Præsident Peirokto
og Oprokslederen Admiral Mello net-va
ter. Lykken syneg langsomt at vende
sig til Fordel for sidstntkvnte. Men de
Telegrammer, man mobtqgerdernede fra
Kassebsnnernes Land te jo l det hele ta
,get upaalidelige. Det heb sig for nogle
Dage siUn, atRioJaneiw var indtaget
af Jnsukgenterne; men denne Eintret
ning dementekes i en fenere Depesche.
Unsinn-»
— J Ftlge en Peteksborg-Melbing
til ,,Dally Telegeaph« er der nu trusset
alle Foranstaltningek til etBeftg af den
russiste Middelhavsflaade i Konstantin
opel. Dette Bei-g stal danne Jndleds
ningen til Afflutningen qf en förmeligI
Ullianfe mellem Rusland og TykkieM
Forhanblingsqruublaqet er, at Ruslandl
lxelsstllfslde sann-mer for Beutel-»
s , ..
J P. (’ .Ko:«s-gaot«d,
Dankt Samt-in
El panlckscliHT l!’i.1i«.; as qut Lc,
Brcrnkkvin, Wink-, stkrtnz Durchst
sentcs, lctcxsnii m t:1.1-s« fu«-s til astr
Ve Laus-Immun. —- Lsxltl nd riq Los-L
Votum-, —-- Nebraska.
Kunke
:1i asm u p (- H c s u :s, N11niclur«z-.» «.·ikb.·
cr aucvuich Apis-J ic-: u. fu« Faljutcys
Mrbtcnsrrt DE u r tsc, J H s id, Li!
go u og U t ennc oq houm nadtg disk
decmer Nu s«r1.1q. Liviu- pr.(»rpt«ks15’
og Post ctgpcdrkeg momptk
Rasrnus Hannibal,
FÄ GFOÆEÆ
Praktiserer for alle Tomstole 1 Central-Ne
braska. Alle til min Omsorg anbetrocde
Sager udfskes prompt og Nicht-Melng
Ofsicet cver Frank Bauch State,
Sie Haut, . . Nebst
M Fem Essemplarer af »Stjer
nen« erholt-es pottofrit tilsendt til nye
Abt-munter for hele Aaret 1892 for den
lave Prie af 85.00. Nu er bot den
gyldne Tib. En Klub pca fem san let
opkettes pag et Alliansemsde eller ved m
eller enden Sammenkomst.
Dr. Mord-Ul, Dankt-sei St.
Paul ebr.