Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 23, 1893, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    IT A, -— . . —1
Tannelirozp
— - It. Himme- nteddelet os, it Zi
Msll Jliellctl IF l Its Fett-fett zizxx -(k
Byen, Tom bis-s -- nat Ins-: .et Essig er
ubfktekne iskrs Te biet-It
—-- Pi. C III-! Hi lsli Use I. F
satte ttne Ferne-,- xnd lst qgssst »Es H IT ,
tnen vtl eins-n »mi- smi »Den-net «
Dg licht Este-S ic« s«:i: Ase-»
— Teil Elle -.- Its flslk kunnte T -!«
lsc lll IsmlllelIHniTiH Leb-! «
Ntli lll Ttrsk «: s- il« il; suelsikfanJi s
itt lo--lke T risses- .Ei:.1,gdle;- L-: -..1
tetnnlelig pliissekns ;:Jc.ss-:s-.«— : -
hnnkd Zion Irr ·..T( -: s
thlnl kolsdfxtllsxl Hirt s-! I-«l-iic22-ks
Btgttltxellmplnkss
For alle Zlags Winters-need
tret-senkten Dem-, Hemmt-, Un
vertei, Kot-me- Ztmwtee Tat-ver
es Ilonnellee gaa til Datp ev Wln
steten-. Deees Peller- ee de lavettr.
»s— Mkck Stir. Jctelmr er tin t stisr
Bedmegt V m lise txt Ixxs -·: ts kst ts---:s-:
oppe sit-et; Its-Jst tin-Ihm
Akbeive tot Alle!
Atti-tim- lllbyfeg III-« tust « susp
Tld. Slött Juki-ritt i tue llxxssr eile-. st.
gen Detail-txt Zeno Kunst-site sy-. P- ;
vek og Lillysznmgrr ltl I r. kapxx III
E. Ol Nachte, Lxsio.
-——Mts. Cntheletsen, net ist-Inn lklc
er lolnmen tixttig over Folge-tue us m
Feld fol· ttz liqu sites-, out i tidste llixe
lilltge nitgtebelt nf en heftig Mal-definie.
Hlltl et« Illl tmibletlld kommen san Um
over bet, at hnn lgaetr eitlen-stie, it: htm
befanbt sig del bedste hlm enrnn hist be.
fundet sig tiden Falter
—- fdtolst Udvalg as Flnedselkencr tot
beste itdeyddes i denne Titt til net-satte
Priiek hog Stren.
—- erg. W. H. Emenfen ec for Ti
ben festgeleggetlde; hnn liksee ligefom sin
lille Bahn af et hatndt Fotltoleljetain
geeb.
paid « Wlnchestee nat ee ttort
Udvnls as kveeseattet og fast-hig
fyedecltedee for-Amen queenge,
til tue-et tat-e Beile-. Du vll spa
te Penqe ved cit klöve at dem
— Mr. Jens J. Jenseits Usnnrige
Dotter er syg of Nloglltth Tct n- Inn
et ineget tnilcst Angeeb, tnen dog em- del
Instelig at renne Milndfszdonl, der er
spart stnilfmn, ilke sktllde gi·ide mere
one liq.
—- hnllel for Jena-Bester grasen
huctigt og behiendigt need nier glimme
eede Augurs-A Pesv dem; feiges bil
ligt. Osear Carlion, Deinnebkog.
— Stoleleeeee Alloeds Hallen er an
greben at en tetnmelig heftig Wutgebr
tandelse.
Tiger De Arbeivet
Enestnaende Anlebning ioe sinnt-ina
viste Mund og mündet-, sont onst-e lon
nenne Bestjceftigelle. 875—8100 pr.
Magnet genannten SkrivtilDr.Shoop,
No. E. 13. Racine, Wis.
—- Jldlsc udbrod l Jakob Hausene
Skenddee-Shop iSt. Paul ved Mid
ntltstid Totsdags Not. En oekanngtig
Storsn rasche, og hat-de del ikke veeret
for Btntidvcesnettt dygtige og peontple
Oplreeden vilde et starre Anteil Hnse i
den Dei of Byen ntviolsotnt blevet et
Nov for Weine. thnden form-rede
Slkndee-Shop’eit og Baums Farinata
skinlagek og soekullede Ydeksidkn afAm
tnans Smde Men de lustige Band
slknnlee hindrebe Jlden i videre Fee-n
gang. Jacob Hausen var nat bleven
indebenntm Hans Asineanse belsb stg
til Miso. Jlbens Opkomsl tilsteives en
pteltet ellet ekstplodeeet Peteolensnss
ltnnpe.
— Speingvogne og Buggiee billigere
end nagen Sinde Est- hosOSeak Carl
son.
—- En stereeTilhorerkreds hat-de inni
lel sig i Central Pntkhali ioeeigeOnss
bog-s Aftes for nt lylte til det liegeoibem
stobelige Foredkag, sont Dr. Haare-p, i
JslgeJndbydelse afden hemmende Lege
sf Dunst Beobeeianttmtd, gew- Dokto
ren behanblede sit Einne pan en dygltg
sg interessant Mel-de og i et letfot«tt·me:
llgt Spieg. Hans zoredmg drejede ftg
feeklig ont Eetttetingöokganerne i del
mennellelige Legeme og han gjoebe tet
praktilk veti at udpegeOpeindelien til og
Symptomerne pnn de fokstjellige Sys
dotntne, der hne sit Sude i Massen.
Sei-drinne Foeedeag tun v · re til stot
Nytte for Fell, nanr man vil lagge
fis paa Sinde de Blut og Oplysnmger
sont sit-et, thi vi help-ver neeppe her a
delone, at Fekebyggelfe af System-ne
et lange letteee end Kne· Vi vil enike
at De. Deut-up i Binteeens Leb vil ai
holde fleke fanden-te Fonde og qt
Publikum vtl tage slg dem til Jndteegt
ved fee tnleist sont mnligt at give Mede.
—- El stpet Use-als If veltltelt Seletsj
es Its til ON hu Stem
- Nystev Farmeeallisniest Msber
· vll Ioe Eiteetlden blipe atholtt i hellen
Unsinn i Stebet feel Stolen.
—- Uet P. Ototkholm pg deutet
Lille sent, Im desse les est Foekjslelie
N Use, et Ist Itlee kalte.
—-- »Es-Ums Eine-m 5:-: chss THE-:
EInding nttmqe hu en Im- ni Orts-der
--- Link. EB. Fepson fm Nackt-ice ni
ibmate Eis-wagen hos aaInIeVenmk her.
- dat- « Wiss-sm- sslser Sau
tief es andre derer Use fis Uti
se fis- uosm as Dei-ei Kost-steu
»k«
-- IT IT ssssgnnmsskst is ihr-get Ins-urs
an Kot s- ss en Zofe-m Nr Mket M
gek- «L«1iUstII«i-xd Ng HI-: H te e
- Ipcqm Ruck-J »nur-ze- Zon, »I
.blm optkeref sikjtk Fried-z tot Kmsk i
»Wart, befindet siq kftek Lsnsmndighes
kenne ngnq gebt. Han bat-be femme
-Hq stack Fiel-r i de inste Tage, men Den
Zbar nu gibt-leg laut I"ig.
f Guvdtiigekie?.·"""
zsev Dei I. ev. mit-. Mist-sannst
T a n n !- r e- q. We og Jsdke Spuk-. ( bver
Mann-IV sonnt-. Kl. m.
»Wenn-uns i Tannebrog EIN-. M. Rot-.
, Jtskm su. :
nd Egrmkx PU. III.
-!.k-.· »Aera-. Isc. IF,
- so! IJJ ;
- M U n -« o t. · re e k. sog-e Spuk-« Herrn
sei l : Helena-set
Kinn-VI Arke-A Js. wwag I bver Umwer
3F711D.Kl.!1.; Zkohbuset
Et. -«-. vor-» s. Sond» Etat-. JU. m.
? kr- H seist. Mc Sond» Mutw. M. Mk
E den Horn-Je s::ke.
Munjon »Er-gis. Iluekgang Tom-. 19.
s
!
Idovbr. Max-O M. 4.
loksdag III-. wva Wurm- KL 1, hog
Euer-old zsuelfem Im isteet
Koufinnationsunhetvisniag.
Begyndet i Tannevtog Sind. ts. »Mova
og Fortsættes k Blum-eng Lob, hvet L nsdag
og Lsrdag Konnt-. ska Ki. ils-IS, i Breite
boligesk
Dunst Zondagsisole I Tammebtog hver
Ssndag Kl 114 Alle Vom veltotnne
J. (Thk.13etetien
.- cd Pause R. chtisiosersasy
» Sond. M. Nov» i Wand Jslmnx 321
»Es. Z. St» Ihn-mitz. Kl. 3 og Listen Kl. TI.
SNELL Dahn : Immewa Kl. 10z
Tot-m· og Kl. 72 Akten.
Banner-gebe x Rucken i Tannebrog hvek
anödag Akten Kl. s
: Sonbagåstote hoek Sondag Kl. 12 Um
lten i Taunebkog. J Pasror Hinweis-r
"sens Franc-reife ledes Sondagsskoleu af
andre. og cn halv Time forth for dm holde-Z
Bpnnixmode
Lsed »Den sanfte Mike-«
Was-stimmte i Nysted tttce den lfte, 3dje
og sidfte andag i hvek mqaned.
J Tannemrke stolehns den Lden spudag i
hver maaned.
H. Stranbfkov.
Faust Brot-Mauriqu
TanagiMinde Voge, No.54, afholder five
okdinære Moder i Woobmens Hall, Tanne
brog. I. og 3. Indus i hvet Manard, Aften
Kl. 7. H. C. Rasmussem Sekt.
Iiceis sibbefens Lage, No. ös, afholder
fine ordinaske Moder iEmvoldfens Hall,
St. Paul, 3. Freitag i hver Manna-, Ast-n
Kl. s. N. P. Haufen. Sekr.
Nyctevf Dunste Fackel-eiskal
»aabneg fortarieLTsecbn og vater tilsL
’Makts. Betaltngen er US om nmaneden
for kost, logi og undervisning. Jud-newsl
ser modta zes i November maaned af
H. C. Strandfkov.
Mystik-, Howord Co» Nebr- .
Dr. J. S. Haar-up
Lnsgo ogs Inn-arm
Ue1g. km lcjulsonlmvns Unsrer-sinkt
Dannebpog- - bleer
Vanebnk kolkss ex kamen-sung
afholder ordcnem Mode like og szje Lorbag
ihvek Manned Este-rund Hm 2, i B M.
Hannibal-Z Hns 1 T annebrog.
P. F. LE. ;Ic. (s. Hatt
P en g e !
Rock med ledtge not-re euer mindre Kapita
let san san sann-Je- anbragt i god Sikkekhed
nl mn eng Rente vcd Henoendelfe til
1 e t n « b b es on T annebrog, Nebr
D.B.S. -
T a n as M c n d c Logo, No. «3-l«.
In Inebdeles hervcv Isolge Besinnung paa
Mode-: d. L M» at "."kodctjben er saftige til
M. ? Kisten. im Iste Tecembck at1·cgne.
hu ts «Ikn83111116ie11, Dekr
Taksigetfe.
icl LEcsciKhnngcn I Uyned og Lmegn, son«
bevjstc oo Ucnlig Teltngclse under nun tjasre
afvodc Hain-no Sygdom og Tod og fulgtc
hende nl dendcs ndftc bade-steh bringet jcg
herved nnn Were-unne- sak. Inst-leg tafkes
Past. leandIkou soc- ikang twnendc L rd vct
Bauten.
Ren-J Kreisen "-e11je11.
Jngen .) Cmts Whiskm
Men alle ved at jeg leveker en god ten
10stsenter. Jeg hat« ttllkge pack Lager en hel
Tel fine Bun. March Aanavit, samt den
fortcinlige svenfke Banso euer Pnnich- fort
sælges til mnelige Prisc. Rom ind til Jnl
ntakJ vil kiøbe en govGallonJuleiandc
vin. Jeg hat m forstjellige Pkiiey men ml
altid leoeke en god Ware tilen modekat Pris.
J Saloonen on J Ilud sinde en god Banne
og en venng Behandling af Ebers
M. .P e t e rs e n.
.j·. A. BUN80N,
BARBER og FRISOR
Dygtig og prompt Bctjening
mod Isimelig Bote-sing.
dsnashkos- - · Hohes-km
" - · : . » . s. «.
g: Junkeka —k-l-n--.-..ns.. »Hu .««k
Har(lwarc. sMcs (»,);x «l"im"arcr.
,«F«
Ny thttik ——— Xycs Yawr — ths Präsqu
FupPULUjngstnotjxn «I-ev og Iad seve,
:--:--::r« :,!,i:ti;1cz;1.:!1-.st1:k::sef:x:i-Ji;:..--:1-s::1 mdkxdsti . -
II
D
.-«. f . I- ’. ,--«...- ".. « - , I-.«-- .t»«.
H ;-i.1:-s-1r.nx. »-.:q h..-:.-2. : I«..s; us «!1-. .«.r..k.2. : . .
.xo:ke1::;n.»;:.::;:i r, —:: stets-Den
Wm.H.S-reuscn, —- -— —- Dannehrog,R-vraika.
H
11LXTXTEREX!
l)(-t Zins-Un hockte »g- billjgsth Uhng Hi
Overfrakker, Kappe-r,
, Undertoj
nagen Binde komvist i Byeu netop
hjemkommen hos miou
Kvalsteten vsl glæde,
Prisbilligheden k()rbause.
Skantlinaver kom, se og kj0b.
P. C. shanstkom,
FCE««I«(-·Itsniis- BelehanIngdssunllmx st. Paul, Nebraska
oannehmgnonekmins.
Demn- Tampstnolle e: udsmret med der jenesi iorbedrcde Balfevmk og Minnen,
og den-:-«.’!is!mobukk.-1·ki11c i Jkoalim konkurteke med andre Mollerå
«Patent«, FlormeL Gratian, Rngmel og HajsmeL
Alle Rings Feed malos sttsaks ved Indleveringon
LI: tiixadsx DJ a: andefalc vor .«or1i·tuingnlbecrsccdc ZEaJtdmavAst Beimle zscd
montvt xq icscl Lsebxnzxtmg tfai m soc-Te m more o-: virrdssx 111 stlixttcntnix·
TIT- 331 Helm- .-s)ue:se, Mast-. Ihn-» kam sagt alle Kkouisomstx
Miller ä- Replogle, bannen-eg. stehn
Frjt til mine Ixunderl
- !--- ««z««--·-««-l-- »g· .s«««- «z««-;s-« ««--, sei-«- zsiL k««z««-.
I)on lste bunt-so 1894 boltigiver jeg til 111111e.sl111!dek(de, «der kjø
J bel sorlloutatlt ellek Produkten folgende
vcrtdlsuide"lk:·:1.sn11(r:
Ro. l. Mr erstra klemmt og folid Chaifelouuge værd 82200
Ro. 2. Baker« fom Kunden few udvælgerl mln Mult- tll en
Vætdi af 810.00
No. 3. Vater, com Kunden felv u« vælger i min Butik, til en
Bærdi as 8500
Hals-ach jom lws Img lieber Baker for TITW fcmr Leklighed til at gtætle pcm Antallet
as ölmsmel i en »Klasse. th Njwt for hoc-r IIIle Vasrdl as Vater, der liebes for Diamant
Ten lste Maus foxdcles l«m-micme as en upattisl Komite paa de der harvcerct de bedsie
Njcettere Jene qkøres iom en ljlleT pnnnnking til soll at komme og se Btiserneog
ljpbe as mn vclazsormcbe akzek as
Dry Goods og Vintcrvarer,
laasom Hans-, Haue Hundster, OverstoIlltstövler oq særdige morden
hvilfe sidsle jeg sælger til meget nedsalte Weiser Rubrik-erk- haves altid paa Lager frisc
Gtocerics til laoejte Prifer. Jdøjesle Matledsprls betales altid for Smør, Æg og an
dre Produkten Vylte for Bam.
Henty Hanfcm — — — — Danuevroq, Nein-.
Frost-am for Exereises at Fair- mutet- Auspicos ot Ladies Ajcl society
centml Park Hall, Banne-Mog, Tliilsiksgirinzzsi Ew
lnvocali0u»...................................Rev.A.V.W’jlsoli.
Sohn-.
Thanksgjvjng l)3y,.. .....1)y Albert Peter-Sen
Tbanlslsgiviuglsxcrcjses,............................·..1)y Ave Girls.
The-LinieTeaclier,.............·...........·.....byTinaPeteI-son.
A Fellow’s Motbor,........ ........by Arn-Indus Hannibal.
Music
Tho Flokaoftbezones,»»...·.....................·.by liveGi1-ls·
Jack Frost,. by IslardyHannjbaL
Recilation, by HansRasmusScn.
Adlortifzing Lljstako, .. .. .. .. .. .. ..by Amanda Jeman.
som
Reojtalion,....... ..............................byclarauce saltetu
ThanksgivingDaz, by AnnaLavetents.
Octobek, November, and December, .. .. » . . . . .. . . .·...by threo Girls.
Better than going to Grandpa A, ................... by Hat-Ue sonstigen
Mrsm
Recitali011,........b) Fvallek Hart.
Duty and lnclination, .. .. ...... .. . . ...·.. .. .....by Entma 1«afmnz.
OurGobler,......................................bysidaPaulson.
Reoitati0n,......................................bbe-n-1ioFVhito
Recitation, ........................................ by Harry Hart.
Mvsta «
P. Es Korsgaorsf
Danfk Saloon.
Et panlideligt Udoalg af godt Ol,
Brænkeviu, Vinc, Oft-km Bauch-Es
senm Cignrcr m. m. anbefales til are
be Landsmand. —- Villakd og Pool.
Verlus- — — Nebraska.
Kommst set Spin.
G. B. Saltek vil betale Markedsværdien
soc sehe Som. Fakmeke, fomhar etenkelt
« »Ein cller stets for Salgs, kan til bvad Tid
«som helft være sikkck paa at ethokbe fuld
LIEde for dem oed Nevatokew
Skivescydning i Nysted.
Lorsdag den 30te November agtes afholdt
en Skivcskyduing ommxlkuner iNysked. Tit
Skydnmgen vil blive brugtHaglbøsjer, sont
medbriuges af Teltagernc. Hagl buvck le
veret paa Pladieth Skydningen begyndet
Kl. 2 Eiteknubdag. Om After-en Tansi
Hallen
Alle er velkomnr.
Bestyrelien.
VI. s. Iowa-d
Kontokl Wheelocksvkusstcke
Drin-on Kultl besinnt-es pmmpl..
Boelus ————— Nebr.
s Bom- Hm
:c!-(1
III- -
J-« «
cl
«1:«« xce S.L01-" Er0c1- -Kass
. .
l!-—-...-s n ----- sss — Is. Its skt msn :: s-!:----I« X’
:-«1:-:« il i. -:« - :·r -««:. Eis-« i?·-n «««s -:«1·ss(. kxssk HXJI is-. .; k-. »»·«
««—::·s1«—.c«s-k: «l.:««««;-J..åc.1-.I.«!«;-«i.- EIr -!.I(:1s«z«s. Ps. «—x-.;»x« .·»".««
Lipka Hi- —:k isz Es -I!««iL«k’-ss- I::s sI H«m::ij. insr -.--- ;—s,»-k«
US «-:s H» «;s J. ii«f!«.!;s-T-« Artikssikz Hssr .-1- «-..j ;;«.;.. z.
isJinsr Humiississr —-..—.x«-. wi.
!·1..« Il«.z..i«kk-(1"--s-«-z--xsurl(«n!:ui1-«m-I«!. lksir xj l-»
:(-1«--i»-I«15«!!-«( Khwr XII -«:«««-:«. -I·«1·;(«E:J«sr V:!r·.s1·«zk»—... s . «
!:1!--1«0Zi-m: P( :1—-«-c—3:««1« Pri) Nilus-in HHO1nxuo8ci·1i-I««L(-I·. I.«-. j- -’
I
kun- «"
««1-,;, »».«-»
Us-«-t'e«— VI As l"-. HzlkcLItn I)1«ki:««rs:««x’:s1»--Z«-«!«;i«k’
««« leh I I«,:t—--- XII Uns-« gis-W YH LHT l'..«·JIU’«Z-«.
X 1 Z; II jI1—7 u)--«l!;1-ts!e«s, »t«1«lugnj.·l Ltlgisrws
Klæder, Dry coods og sko
lJ jsxissmn H- «-L--«:-!I-::U. I)x«—«- X.1.«-I« ·«1«.. . . . :.
, .
Mnrko iis!-I«i—--k«. u- visr l" Z—:-..»·«sk-tsis H« Eisrkxistxli
H ladet- us ikkts undtsrsxislgsp
YE11UH«.IV- Wiss-r s-; H--.«— »Im KunlrmL »I: « :.;s k«.
ki«·1’111«j-(I«11««l'. KIUH IN l «-«j H «««Y"«" flfo-F «-T -T · I)
«!."t«l’EH-X·j-—! (:!:I. :? «;«-«- k« THE L: ’« l «’ »F UT ’ .’ ·
HAMI JLL WlNcHESTER
Kam-ebka Web-ask
annc Irog Um III-III
hat« IIII paiI IIIIIIIIIIIsn III IIIIsichI Lug-III
Rock springs Lump III XII It K
Pennsylvania Ha Iii HEFT-III
CJIIIIIIIIII City LIIIIIII K
ssIIII sei-Luxus til Dagens IIIWHIIL Priwa
Urz- SIjjIIIs XII-er III-IN IIIIHI III-I«liin·.s»I-II II
L(frbodigft,
Danncbrog Lumbcr Compsmip
P . . III RtIemnaiieth Gin wovcdviaw Ner oME
Lcdct Dtt veioagklcd cui-· IIIIIIII untku ZIIIIVIIIII III k1"-"-’ ·’ H ECTR
TII Nun chIszsItI IIIc LIIIIcIIIIddIsL V III IIIcctkIIle MEVIIIIIIIC LW sII ’ El
ScllItbcthIIIdRIIII IIrIIIIdIk IIchI Ente cllIk Plaper -md JOIIIIH II DMEDICÅ
I IIIrcr I I·r IIIIIlcsII II kII SIIIIIICIIIr. A cuict vufkks
- Sr.scsno medic-Ah co.,1 oII si»so-II1I--IpII-. usw«-»- APPAKA
ges-UT ums owe- » «
lKScklskaKs Its Mr. H Hirfchherq,dIIIIII-nd1c unIl L .
--1;:ägszs«cölill St, St. ToIIIIJ :l.,Iko vg- 500 llth -I EUV
IIIIIIIII M. Sioholm IoIII DIgIIII sm· I Hi W
, ciIIIIIgchbtc« LErIllcr og L-IIglaH. T »O MONEY
· ! psiIIdclIIs paa dIsIte L mIIIade gn: I:u-." « 9 D!3»;"j
» nIIdrIIIxIeI II notwendig IIIl III( Ilu L W ’ s« «
· I:II gIIIIsIIIIIbrIIsII et III-I IIII
M. Sieholm
lIcIr foIIIIIlIt UdIIcIlI·3, pq IIIdlIIIdIr II11I.
« III-s dIHIc . IIUIIbs L oII·’lIgI-: .Ilch, III LIIIrt
«- LIIIIII I Tanne qu I’IsbI »Im I !
IYE SlÅssEs . QIIIllIsr IIdlchsreLJ Ists IIIsIIsnIIxIciIs III ,-·«"«k » --
7«7-NT·«"«N«MH Wut-. Iom Itte VII-III MasIlct .—1I"LI:I»!MII
SHEWAN - Lon-;
Jzztl Urcxs issmmc Mcnncskcrs Mcsnjnsp Hm :
Fallltef og Pengekris
Z;x:x !
l.
Nu h un clkm v. tsw wm clet www vi1, mo« «1 tu W
Panjspn »k« Krisen i Skutcsjsforrotningon hu- i st. Paul sink
sicltlcslsp us ist til-»Hm Liska us ilisso Y21·(,-1-km. WMM jumln Tva il
Imvile Umstand-nun xsi H- tilfreils mod on Isjtntslsz H www-» l
Jus sur sit-Mc- clissscs vnsspk 4() Proselrh um«-h
solgtes. Vi lud-r 5 Unum- me Htort et UJHMI Wm »Um w
alle mnlige stags Stint-J lcmn i til lmlkl iml ug H. Im Wspsp
for er 1 ilkke tun-gut- til tu Musik-. Mut I lcxm hm H. .!,.«-.- sx
til 86.00 Pan jmst llnlkjsdh its Vjttt()s·kik0t0j.
Brot-IT zz son,
Wie Døk øu for st« PHUI Natimmltmnks st- Pauts web
« D«