Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, September 07, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    sdc Aargang.
Dasntcvrog, Howard Numm, Nebraska, Torsdagcn den 7dc September- lssst
Nr. tm.
zj e r n e n
» Jknucd sann politist
-«»·!«««.:q splugning
zis.r ins-r Tut-Jus blos-gen
l
k.mncvrog, Nebraska.
M El ;1’-ES()N, UDGIIVER.
-
Oxxncmcnthilkaar:
äsm »Hu-· Ztatcr og 6anada. .s1.25
hzucbuk . . .. . . .. . . .. . . .. . . (I·05
Max-du ...................... 0.40
as. :».-. kam-Juki og hvilkctsomhelst Steh
Ilmndct ..................... 81375
qxxngcn nmcx crlwggcs i Fotskud, og
For-faldstiden.
Wien smnics Vcd
wem holst Ist-ach j "Regjslcku1" Izkcv
v ()n1kr" onu- "l’osttil Note". »Po
· mgkitc dumm kok Iwgctokskin
jkkcktx Gebyt kun s cts·
k«-’«
z; klom
Is -" U JH M
ssxjdkuunncut s
k«xi«-,Ds.g fährst-in
Stiernem
-2«sicvroq, Rohr-Um
»
W- og JERNBÄMUSTM
k« Dannebrog p
Nnion Paoise samt-sum
nimmt- tra 1)unnobkaq;
spont
« sspr l-’0nn.: Ost: 4·55 Ein-m·
l WITH
s -.. Aas-zip
Man Müe IMM.
anr km St» Paul:
BOELUS og LOUP clTY
Passagenog 6.30 Akten
imono- nst
PANJEHKUCL
FI Und- Og
RAND lsl«ANl):
Til u
Nod-Log 4.45 Bin-.
»1»·001««onn.;
WA. N·uTM» Noli-til LOIJP og olwx
was- ng l’ussng»tog. 8.05 Form.
user-geret
hxdrluc
sk- Anc Tag Incdmgck P
-
Man s jiswi Zins send-um
Hut-no iisxyiiar fri! St» Paul:
»Hu-g. Ilij Phka sucht-oh 2.50 Bftm
5.’.31Ektm»; —-- 12.45 —
Tug mcütagck Passagetcr.
Js- An»
MAkKE1)s-"l«ll)ENl)E.
-
a de wandelt-me og liebste Miner.
1"t k
-
Lmahm d. 4. September-.
Its-km ai Zvin var 2,521, mod 5693
tskandag, et Fald aj3000. Prifern
gamm
«·.c Zvin iolgteå for 85.30. Lavest
H’»s15,bojcs1ePris 5.50.
—
Ianncbrog, d. 6. September.
ctscth tits
m ZU Ists.
Ruhm-T
III-»Hu (5:s.
:21F4.2.’«·c?;4.3)0.
mutet-. Feeders af 900 Pds. Bazgt
zlettc dum, S2.00· Koch 81.00((Dl.25
gut-ts. siniør 13 MS.
ende Foraarskyllingie 6 MS· pr. Ph.
—-I
» . .. .
Borc KcncbtllevAgcnteu
Fstnkrvnpc Ost-ver cre autoriscrede Agen
bychtgr Obchons TympstibN og Jern
-.Z.iI-.(gc»1xtgr,vog jcelge Billetter mel
ønzc Masse-I Luyer paa fammc Betin
Elom zvovcdkotit«oret· Vi anbefal
«111crixd1«dekes respektive Disttikter a
elchng til dem paar de agter at kjøb
»F mcd hyilkcmomhclst Linie oq fo
ou euer ven. «
:llgcx1t-Liftc.
bmaxtd J. Jenseit, Ratvlitts, Wyo.
WW H. si. Smith, '
Vancouver, Wa .
ghandlcr Mai-muss Erikion, w
Enston, Cal.
...1ager Abmham Oljon,
, » , LaramieCit ,W o.
:..J.Ikortemen, Eureka, Cal? y
WA. Larson ä- (5o., Apotekcre,
. . · MN erson, Kan.
naktrawr O. J. Lundqukslå
Scaudia, Kan.
bmcmd Wo. Rasmusfcn, .
K . ' , Voelus, Nebr.
« - Mlgenlelh 218 Statc St., Salt
« -.
« Umon, Lake (81ty, Utah.
«:Ikotth Wreat Psalls Mont
aka :«c1r1c11, Lumber Dkalerr «
»- ; , Miles Cit Mont.
;o«»«sok1klcsl- Friscm Utah.y«
»z« zqkstetseuz Jndustry, Kansas.
Ivon sj J; Hamubal, St. Paul, Neb.
« sszkknleld llpland, Nebr.
WMOIL Holstcin, Adams Co
Nebr.
——1
smus Hannibal
M GFOJZER
«««’slllfvr lalle Tomstolc i Central-Mc
Why-— c til nun Omsorg aubctrocdi
» TM pxompt og omhyggeligt.
t- »W- ,x-rank Bartlcö Storc,
. Paul« « I Nebro
Zufmjs I »Stjekuen«s Kontor, Tau
Wk Lorsdag.
H
erhlkoklkkxlPEksemplchrer af ,,Stjer
»Wer fes Portofrtt tilsendt til nyc
, riß afvtskfjele Aaret 1892 for der
eTid Eu.00. Nu er det der
usw-a et ; FFlub paa fern kan let
Wen S lllcansemsde eller ved er
ammenkomst.
W . Fpemftilling
Es Tom forsendt af Nyfted Fak
WE fta" .
Ang. Lamlebwg m Somhcmaha
d « . .
IT «(Udgmek og Svind
IDannebtog: 84.70i pt 100
(5 . .
-- F. Petetsem Shsppkks
J n d l a n d e t .
De arbejdslsfe. En Mtettgde le
dige Mittearbejdere ndftronnner f1·aMon
tana ned til Punkter i Utah og Califot«
nia.
Kvinvens Palmen Kot-weits
Valgrets-Pat«ti i Kansas nistet sig alle-i
rede til Vaigkainpen i Mitt. Der ssali
nentlig ocd det Valg steinntes over et!
Tillteg til Statens Grundton oin atgioe
Kvinden lige Valgret nied Manden, og
Eittancipotionskoindernc niene det erikke
for tidligt at sætte sig i Beoægelse nn.
Im Grand Forts, N. D., mei
dcs, at Northwestern Elevator Co. er
klterer, at det hat fuldt op af Penge til
at dkiveKornvorehandlen nn sont for, og
der ikke vil blioe den ringeste Vanskelig
« hedi saa Henseende. Andre Eleoator
kotnpagnier gior lignende Paaftaitde.
En Klapperflange l Ausgen
Mtg. Jantes Williatnfon, boende ved
Ambrothloden i Ncerheden ithatlattd,
Jll» lagde for nogleDage siden sitBatn
i Vuggen, der stod ved den aabne Dots
Da hitn oin en liden Stand kotn tilbage
»- forat se til det, stinkt hun en stor Klap
peislange liggcde ved detSide. Hitn
3 greb den pludielig iHalenog slængte den
bort paa Gnloet, hvotpaa hun tned et
Pistolskitd afßerdigede den.
Prætiebtande rasede i Tirgdago
ontkting Sandwich og Hinsdale, Jll.
Ved Montgomeky bleo :;,000 Ceder
»Ties,« tilhørende Burlingtoti-Banett,
opbrtettdt. J Eola kont Fottongene
s ibrand, og i Lisle haode man vansieligt
· for at tedde Byen.
Anatkistetne i Chicago hat« sendt
offentlig Jndbydelfe til alle Anat-After i
Werden oin at tnoderj til en Kottgres den
16de September i Cl)icago. Blandt de
ftentniede Deltaget«e, sont i den Anleh
ning kan tientecs herlil, kan ntevnes:
Professotetnc Bryce, Httrley og
Goldvin Sittitl), Cainille Flatntnarion
og Leopold Mettz Professor ved Heidel
Z betg Unioetsilet ogPtins Krapotkin, den
kjendte rttssiike Agitator.
Splitielfeu blandt Republis
kauern-. Republikanerne i Colorado
hat taget de ittdletendeStkidt til Umne
delfen af ,,tl)e grand old party « De vil
danne et nyt Parti, hvisj Progrnm ital
viere frit Solv, ft«i Handel, Bestensdlien
tigheder, Antinionopoli ongengiældelse.
Alle de störe republilanske Ledcre stal efter
Sigende viere inde for Platten, og det er
tnnligt at der fnart bliver afholdt en
Konferettfe for Jndstiftelsen af det nye
Parti. Medleinnterne af den tepubli
kanske Centraltontite et« sannnenkaldt for
at drøfte Tanken Projektet er nteget
praktisk, det er det fatnnte sont heriBla
det tidligcre frenisatte, neinlig Ophteoeh
. sen of det finansiellc ogkoitnncrsiellezon
hold ined Osten.
Sydeus lrygteliqe Cytlone.
Den fotfærdelige Hoiroelstorttt, der for
rige Sondag i faa oide Kredfe hjetnfagte
Sydeu, har aitrcttct langt starre lllykke
end forst fortnodet. Antnllet paa de
l drtrbte i Charleston, S. C., gnat op til
lö. Ejendoni til en Bindi af 81,0()U,
000 er odelagt. Tdt langslkysten beug
gendeOgrupper har lidt stor Stude. Paa
disse Oer aoles al den lange Boiituld
samt Ris, begge høtende til Stateng
« Hooedprodukter. Grøden paa Masker
ne er odelagt, og man befrygter atTabet
af Menneskeliv vil andrage til adstillige
hundrede. Alene ved Port Noyal blev
over 100 Personer drcebte. Befolknim
gen her er niesten udelttkkende fort
»M
«Barracoutå,« et af Pacisic
Mail Kotttpagniets Dantpskibe, der var
paa Reise fra Cotnor, Brititholnntbia,
til Acapulco, Mexico, kotn i Tirsdags
indtil Satt Francisco paa Grund af en
frygtelig Eksplofion, sin i SondagsEF
tektniddags fandt Sted ombord, og som
sdelagde Saloon, (siaterooms pantrty
etc. Heldigvis kont ingen alvorltgttl
H
skade; knn Stensarten og et Bot Med
hjtelpere blev nbetydeligt lotettede Kap
tejnen tntsttek, at dct hat vatet en Dy
natnitbontlte, det· sprang, nten hoorledes
den et« lonnnen ned iLasten, sotsstaar hatt
ilken Sclvsalgelig iaar Sontands Unio
nen Slylden sor Eksplosionen. Eller
ogsaa, tncnetKnptejtten, er Bomben ble
ven henlagt as de streicende Knlnnne
Arbeidere i Contor, og saaledes usorntos
det bragt ontbord. Stadett anslaoo til
88, 000
Advlph Schmidt, en ung tysk
Jud-tandem der boede i Luthetan Hotne
ved State og Whitehall Stteets i New
York City, bleo iotleden ooetsaldt og
rovet ved South Streets og Governenk
Scip. Hatt blev ftataget sitt Vom-ne
bog, der indeholdt 80 Mark (onttrent
820). Politiet sandt htttn og bmgte
hatn til Hospitalet, hoor httnsSaar hleo
sorbnndet· Flete Rooeriet et- i den se
nere Tid blevet begattet lnngg Ritter
Front; ntett ingettArtcstationer et ltleoct
soketaget.
Uorden i Milwankcr. En Det
Iarbejdslose Mand, henoed MU, mestTy
tteke og Potakker, santledtss sorrigeTirtz
dag t Miltoankee og dkog gjenttent Ga
detne, hoor de plyndredexecugtudsalgene.
Pan Vejen steg Antallet til hcnimod
2000 Person«-, Tilslnerne Inedkegnet.
Politiet ndsplittede endelig Mtengden.
ByensBorgntester lovede de atbejddlose,
at der i Lobet af de nieste to Uger slulde
blive taget fat part saa tneget ossentlig
Arbejde, nt alle de arbejdslose knnde ven
te at ftnde Arbejde.
MinnesotasStatskasfe mang
cct Netto-. Den sittanctelle Krisis
har tut ogsaa naaet Statstassen, og
Staten er nde af Stand til at betale den
Lon, der et- sorfalden til Donunerne i
Overretten og til andre Entbcdsnnend
Pengentangelen er opstaaet detved, at
8500,000 er indesluttet i de 11 Bankkr,
sont har standset del-es Betalinger i
Minnepolis og St. Paul. Banker,
sont hat« gjenaabnet ellek staat iFaerd
denned, er ved ot forhandle nted Jud
flydekne, Staten inedregnet, ont at ittgen
man ndtage Penge sor efter 6 Mamm
ders Forli-b.
Eu Massefortamling ashotdtes
forleden i Marlet Hnll i St. Paul,
Mitm., sor at sorhandle ont at tilvese
bringe Midlek til at skasse de arbejdslast
Akbejde for. En Konnte paa .- Med
lenntter udvalgtesz til at ans-ge Guyet
noren om, at hatt stitlde sammenkaldi
den loogioende Forsancling til en Els
trosatxtling, for at den ved at bevilge
Penge til osfentlige Arbeit-er kan lindre
Nodett blandt Besolknittgen. Sont
forste Fotslag anbesales det den wogt
vende Forsatnling at vedtage Forslaget,
der gaar nd pan Opfokelsen as et Statis
kapitolinnt.
J Chimgo teuer Akbejdslasheden
med at sketnkalde alootlige Ukoligheder
Den fretnntedfødte Befolkning er isæt
nrolig, og Agitatotetne soksontnter ilke
Lejlighedm til at ophidsc Follet ntod
Myndighedeme. Satntnenstod hor alle
rede inndet Sted tnelletn de Atbejdglost
og Polititt Politistorlen et bleven
ioroqet nted 1500 Mund og stttglesptos
ter holdes i Beredstab til nt nedslydt
llt«ostifterne. Det sek sorgeligt nd i den
store By, og det er ilke godt at vidt
hvokledes Reden stal ttfhjoelpeo. Log
ningen paa det stotze Spotgsnmktl ont en
soebedket Satnsundsorden er jo ettdtni
langt ude i det Uvisse: tnen det tmnget
sig tnete og tnere i Forgrunden, og diss
ubehagelige Detnonsttationer er absoltt
nødoendige sot at faa Sagen stetnskyns
det.
Mange Mennester, sont ille anek Fa
rerne ved Fasthed t Mavett, sorsontnte
det rette Middel, indtil Vanen blivs
kronisk og Jnflumatiott eller Forstoppel
se folger. En Dosig eller to as Olym
Piller i Begyndelsen vilde have sothin
dtet alt dette.
—
Nebraska
— SoldatersRennioneu i Grund Jst-«
litnd slnttcde i Fiedngs citer en nellnklet
Sainling. Slntningshojtideligltedmte
onervienedes as en. 12,W0 Peisonen
Gutt. Ci«onnse, Charch Honie og andre
holdt Taler. En Slinfitgtning inndl
Steh inelletn 6 KompagnieknfRntional
gakden og Veteransomietne. National
gardetne vandt.
—- Union PacifipBanen harforetnget
en ydekligeke Loiisnedfattelfe. Denn
Gang rannner det de final-. Schiene
fonneend og Stationsagentek sam- sin
Lon nediat 25 pCt. og Seltionsarbejde
re lOpCt.
Udlandet.
Storbrltannlem
Heute-Ruh bar vnndetl Gluts
stones lange Kainp for denne Sag bleo
iFredags kkonet nied Seit, da Billen
oed tredie Behandlinq oedtoch Ined :101
niod Aus St. Da Gladstone sen-lob sit
Hug Kl. 4 oin Eftcrniiddngen og began
sig til Undeihnfets Fothandlingglokale
var begge Sider af Gaben tcet besat nted
Mecniesler, der begeistret hilsede den gam
le Fern-, efterHaanden lntnthsgn lang
somt stked frenmd. Dei tm- en snldstiem
dig Ovatioii, ag Glndftnne blottede Do
vedet og qjenhilstc nailikncst med blottei
Hoved. Hand Ansigt one ineget birgt,
da han traadte ind i Salen. Da Af
stemningen var soeetaqen med bet for
naevnte Udfald, ndbwd en Bifalddstortn
saa voldfom, saa man sitelben hat set
Magen i gantle England. Begejsirius
gen var san overvæltet, at Politiet blev
angst, ag begyndte at gjøreForberedelset
til at adsprede Meengden Ter indløb
bog ingen Optøjek.
Rasse-nd.
—- Koleraen ndbreder sig endnn i
Rncland, og i Osterrig et den optraadi
nieget ondartet. Flere Steder i det so
tige Europa hat Kolemen vtst fig; men
det fynes at Antoritetetne ved strenge
saniteeteiForholdsregler er i stand til at
holde den inne. Enkelte Koleratilfældi
er lontne ined Skib til New York, nien
de tagne Forholdgregler hat hidtil visi
sig tilftmkleligt til at holde den itygtei
lige Sygdotn nde J Jersey City, N
J» hat en Konei forrigeilge vin Jiymp
tonger paa asiatiik Kolera, men intet
nætmere forlydet der-ani.
zra Rio Janeiw, Bronnen, berettesi
oni et Datnpskib, »Catlo-3«, der kam bei
til Hat-nett meb«Kolera-Pntientek og ek
Dødsliste paa 105 af de Otnbötdvceren
be. Man tillod ikle engang Skibet at
komme i Karantmte; det blev eilsrterer
nd nf Hamm- af et Ktigsstils, nied Or
dre nn- ikfe at anløbe nagen brasilianst
Port.
Standinaver i Anteritn.
« Thingvallalinieng ExpreigTunipe
«Aineiikn« afgik fra Christiansnnd, Not
ge, 29. August, nied 655 Poe-sagend
Ort ventes til New York psm Lerdag.
X M. P. Johnson, til-litten en del
stnnende Forretninsxgnmnd i Alberl Len
Minn., et sont sind-Instit senkt til Aft)
let i :iiacl)estkst.
« F.C. AndersetH en l«ttftslippek, am
knin under en Opltigning ined Halb
fkjcenn i Seattle, Wash. Hnn faldt nel
fm en Heide of 250.
« C. B. Christensen, tidligere Leeres
ved Ell Horn Folkehpjslole og sener
»pkincipal« ved den ossenlige Stole
Lake Parl, Minn» er indtraade san
Medejer af Waterloo College, i Iowa
Dunst Sprög og Literatur vil blive op
taget som Fug ved denne Stole.
« Mes. Lene Jverfon, en Soweit
,- Kone, finn boede i Httset hob sin Dat
.- ter, Mks Smith i 545 Califoenia Ave.
- Chicngo, blev fokleden i den Grad for
brandt ved Elsplosion as en Gassline
- Don, at hun lort efter afgik ved Tode
paa Hofpitalet.
(
« Alfked O. Nelson bleo finstkdrn tm
kostetekt i Helena, Mont» entlagct ist-i
Egentth us Seht-tm og Bettyker for
,,Ogdcn, Utah, Vuitoing C- ttom Ptolo
ciuttoM et have beim-get tut-unu- Erl
ssab for Ist-Luna Mr. Nelson fnndtes
ved Anholdclseu i Besiddelfe of euJerns
bauebillet til Tumnore, CmmdQ og
824 i Konto-nein
« Et Tilfwlde of sporndistKolcm sM
eiter hvad der paastans have vift slgi
Missouri. Afvtgte Ostsdag Morgen
bade en Mus. Man) Sandrum, der bac
ede tz Mit vest for Ttkelltngton, og den
tilkaldte Lasgk, tin« i sin Tid hat prakti
fekkt under to Kotemcpidemsey ssalhave
Jst-klinkt, at Inddasnsssmen var sporadifk
!.kolt"t"tt.
« Avothekcr O. V. Bnnzpao Cuming
St» Oft-nahm Redn, et« ufgimet vcd
Toben i Freduch Mr. Bang var en
agte tmntk Mond nf et liotigt tm frejdigt
Ihrs-cis ogoanrbr ttg Vismter bin-W alle
JI m our Rossen-r for Legt- Ncn ttt,
i Dum- «Ltcodusamfund, og en uf re Elb
’ st« Astcsslrnuttsr iSamfundet. Pan var
syst-I IN Zjurllsmd 1885.
« tsn Hast Lage of Qdd Fellowss
THE-»in tsk stiftet i Onmha.
AMICI Sarinpmälla er et of de fac
Mixtnz enhver medisinsk Stole unbefa
tcr. T cic- Estytke og Neuhed er for gebt
Heut-: tu at ntdtnde nogenTvivl om dont
Oveklegenheb som Vlodkenfetx Ayert
Satfapanlla leder dem alle.
W
Walz-often l steht-elfst.
Angaaenbe Majsafgrøbens Ubsigtek
Nebraska har Laubbkugäministeken
Washington ubstebt folgende Bulletim
Keith County: Vebvarer Tarsen vi
Majer fulbstænbig stetslykkeg. Waih
ingtou: llbilgterne for en stor Hast va
albrig bebte. Antelope. De hebe Vinb
har sat sit Stempel paa Majsen, me1
Negnen fom falbt siben 25. August bkin
get bet hurtigt til lee lgjen. Banner
Sibstellge mebfprte megen Nega, be
oil udvitle Majien, hvls Frosten ill
kommer for tlblig. Howarb: Hagl
storme og tart Vejk hat forringet Ubsig
terne siben sibste Rapokt. Nattee: Reg
nen ubvitler Afgrsbea gebt. Nuckolls
Nuvterenbe Ubsigter fpaa en halb Hast
bet tikligt plantebe er ruineret al Tprt
og hebe Bünde. Platt: Staat ubmast
ket. Garsielb: See gobt ab, Udsigte
til en rig Host. Hitchcock: Elemt be
stadtget as vebvakenbe tarre Vmbe, man
ge Iusinbe Muts totalt odelngL John
son: Te sibste 14 Duge l).-r im Tit
standen op ttl fttlb Halt. thut Pilzn
En vibtmllenbe Negn den Zfoe sitt-.
og Hallen, bet bliver t"tor. meolin T
« Trebjeparte as oote Marter er t ilet Ttl
staub. Wheelek: Ser godt ttb, be sit
fte Negne hinwinan Pl)etp: Nigett
Negnfald sidst pas Muanehesk hir hzul
«pet godt. Th: mas: Zur-m bembige
Haf hebe Bictke, Ubbyttet blum- megt
Tbaaklign Latini-: Filum liq got
isiben Jiegiiem »Er-naives: Lkltvcr baut
Hitz, hats Rean tkle hatt inbfiudek sia
FBusfaloz Ubsigtcrne v It altkig bedks
··Hayes: Hebe Binde h tr forringet llk
sigteme ZU p(5·1., m »He M n lu- er tc
kalt obelagt. neunte-m Hat habt ·
»ge-« giennemfnttlikx stiegst ltcle Hemmt
«t«ett, tttett hakt Gan-F kam den El —
- llger for fech, oz bit hat tzlfezkt Ilfgrt
z Stude. Mabison: Meget laue-nd
-·Negnen kam l. Juli, i rette Tid til c
k: frelse ben. Harlam Hat modstap
k Tot-km umkkoækbigt gobt. Memd
tHBesladiget veb flereUgerSTarle Mem
.,Hyppige Regne iJuli forbebtebe Ang
-sben. York: Takte og hebt Bejk he
zstcekkt formtnbiket Tilstanben. Bart
HIVejket ubmæklet guustigt. Calfot
sjEkstra gab. Hall: Kammer Negne
,;ikke sttart, faar vi ltm halo Hast. Voll
- ; Meb tiblig Negu faar vi to Trebjebeli
- Hast. .Douglas: Staat- ubmcerle
tIvar albtig bebte. Froutiek: Det tat
lVejr hat rebuceket Ubsigterne 20 Poin
l—
SHernen
stltts HELIIUD
Uhr-sit l«»««s·«l II k---,s-t»-l«t«««-M
kinlvtixhmä ,tt l).n.xs-;nunu. Not-wwer
"l’llt’tcd’l).-U«
In«
l'« T le« « « « « Eh »W· -———
Tit-c Its-m isi ttns Its-Hing Stsstsntitmvt
tut tumm- «n-.-««t ot· Unmlm nnd one
ot« Un- lsu most public-Nimm in tlns
Uttttths lungtmgtsin Anna-im
"1’tsu «-xt«—nntns nmt Umsonst ctkrutattnu wtttch
tttts pas-» tun- nttnlsuscl ums-sur tttes nutmsmns sollt
cttmninn ttismsss »t« N«-l-t«cn·tut. Wynmtng mttl Ante
rmln umkwi tt n pup« rtnr mtustttslsxxs tnmttmn tut
thut-t- wtns must tu Isrtnu ttnslr tut-h »in Inst-wo tlts
srsttnttmwtun Inst-th.
titutvvnfmtn rtt—t-ss.· tumttstumwn m- ttppllmtloll
Attila-um 'l’ ll l-: IT A li.
M N N tcttttmk NWUL
tm. tsstl .--. w- tin-l « LN nuttc t· « llu Dust-ichka
Nil-I , sinnt »Mus. Akt-! ·,tls, «’s’ .
i tu« tidttk Hin-m Dom-. Jefferfom
Jtttn btioe goti, txt-ist tust gutsstige Veir
tsedtmmn Sturm-tu Bestiidigct over
ltclr tconntiet tsrd Totkks og pcm Stebct
nrd Hintl titdtil Lkp og W p(5t.
»Nun jeg ltdrr of Entthed tngcr jeg
utttd en Dotio Mist-. August Kontgs
Hitstibmsgrrc Dmubrr ogns da helbkedet. «
Peter Schifft-h Drum-V Jll.
Den tørste
Hoff-Exkursion
Name Damnark .oq Sverigc
meb dct
store tmrttqteiteude Pistol-O
samt-Mo
«Amerika«
afgcmt ita A- Mottcttfcu E COJ
Hovebkoutok, 126 Kinzi- Stutt
(-5himgo,
Torgtmg den t4dc September
Columbus Muttkaka pu tw
spge »A ""1·»0«3« Ekskmsion ligefra
Chicugv M Stattdinavtety og vtl faule
dss UnbetholdePagsugererne meb de gam
le standimwith Melodier pim hele Nei
sen.
Villrtwiserne esse unsqu billigt-, og da
dem Ska gaak direkte tm Nethork til
Shmdtnnnien, behovck man ikke at krypt
te for ut konqu- tit at tigqc i Martin-,
Ukue i udentandttc Hunne·
,,Amekikug« Reise tm Norge til Ame
riko: tUnge og 4 Timek — er den hur
tigste Reis-, nogensinde etSkib hat giort
imellem Skandinavien og Amerika
Hvor ingen author-iserede Agentek fin
des, heut-end Eber til Hovedkoutoret has
; A. Mortensen öd Un.
e l40141nst Kinzie Httwkh Oliitstuxm
r .
llosteksknrsionets til syilen
k —ooer——
e .
; Tcn Ade August,
12te September og
10de Oktober-—
! Madam-Bauen vtl fange Rnndmrbkllettct
til alle Unnktert
, Arkansas, Asqu
Tkuucsfth sum-tagen Munphm
Vlliflifspph
r Lousiumy Cundmgen New Trian for
s en Ins as tun INJM over Datum-IT Vil
- lettekne gjasldet for Lykmrejnsn 20 Tage eftcr
Tagen de- rk liebt Äm- Mms billige Reise
btllmer sann sue Unknlastsix des beskkivek
Zydens Wut-, nlnna ow. lnsntnsndet nmn
ng pnn Wulmsh Kommen Ifnss Katnam
! St» Linnho, euer thsvn nl
Geo. R. Mantos-, -
Jiortl)sori1cc·tt«12ags. Als-» snmhm Nebr.
; ijvifcr for Allianfcns Moder.
Howard tkonnly Alltanic Fihotdrt nrdnmsr
Moos dcn sanfte Lin-bog t hou- Maancd
7 (««mnn. ch 1I))1l««nitr1l)i:scl ( Ek. Paul.
i Jiicls Musen, Wurf-.
Nysttsd All-anfe- «;Iio. 5192 ask-own- »mle
Mode den nndn og Herde Msdagihvcr
zllckaancd I JEyncd Linle sinmniddaa M. L.
, .Ikc»15t3-’uk1sfl«n,Tmsz s. )’1-lik«n, chix
« Tannen-mäc- ;IlumnI-. ; Iso.-'-—«1)s.1sl:oihn n
«gnti1sr Mde dcn ndnc VII-than 1 chi Uma
nrd. Ztksteosgt wire on num- »Es-Mc ne
; Maancdcr nd Wange-L s m tEnmnkddagcn
Ent. t.
: :·.’l. Ic,!·(«l)n-1enscn, H. J. stanbmk
! Pnkndnm Zektchnx
-·
—
-.
Udc as Syste.
· Trl reifend-« Pnb ifmn J« nn fnkdsmsnc
L , dsgl pnn det uns nich n: (5t7ic.1,;:1, llnton
r ! Pkicisic AK N. UnwesankWinken ritt-oder
«« jLssenlighcdrn N alkrbsdftc Vckocnnno
ltghkber fm H m (5Ls--c.n·;s:, Onmha og
c:n-llcsnliggn!t—e Pnnttcr, ikke alene tm
· dir Verdensndnillingen, men hele Nin-et
J ItnndL [:;0-9
·ä
«k
ul
-l
k,’ Agenter miskes. God Fortjenestr.
re Martin Ulvrstad, 71.’i—-.'-th St. S.
s 1 Mittneapolis, Minn.