Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 02, 1893, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    —I
W sli em.
Roman
.
t’.
RolcmhaliBonlm
lsaa Taktik M
l»J.»Hi:cu-..-.l«nnlscn.
»
UZNUMJ
:».:! llfc NO, lllkbl DE IUUTDC
..»-x Einer-IN sugdc Tonclns
« «»—;«:-.:l—fndc Ansigt osg wurde
, i.--.1. »Im var blol fryglrligl
»Zuk, ozx davon- mr jcg
» — s. im Forli-Juden sag er
Ji »Hian Te tun ;;.:.1ljk111kp
»s. jcg llklk sllck lllcgcl lllj
kscrfor mcm De ogskml
- s .: kriegst upuszscnkcEspokgs.i l
I .
11l1sji«-eilendsHlinndisn litt-m
« «.1:,
- wun- Eulkslkmnncn Ecke-:- op
;:::I-,«lic:nllleg, fu« hlku leg not
-.«.ki : likckzuudcljen over Tokyng
UD H honte, at voll Volkswi
:·..c: Iccn Iiuu-fcligc unge Mund mkm
c-: w bellgc Glckch
Fall-bec- forlob dctlc Mpdcs Neuem
«
t»
ng Lamm
roten Limber, squ vor kommen med
m fuldt of Hab mod Gesii1e, stil
u hcndc i del bedste chflab.
:’-0. Kapitel.
apier van Heeren var blevcu an
tict lkllchrrelfe med gamlc, grim
lfgktmsznwbley men gjenuem de
c tilgitredc Binduer haodc Kopie-j
m interessant Udsigt over de laue
sm mullige Skibgvimpler og Ma
Lsu Wo ikke tro, at Kaptejnen var
som, iordi hcm fad i Varctcrgtszan
—
...l««.-«1i.:: haudc tagct sinc END-J
:::’:.. ..i:EI fig, og de guv html Ve
:-z-..:’-:110k.
.:-.-"-.:i lich yau ivxigt pna sin sun
«.’l«..ssin«-1ncesclfkabct 133 Forsumset
11-:s::1s.;-,!» uf divrrgcdmle
-—:-. l;.s.:«:-c bestem: Mler i:tnmk:x.1
Ii chtisor og protcstckcdc mod lsn
IJTUULMHU
«-:-. us klnr,« ward-e hun pau alle
man gjoidc hamidcnilccts
s
spspzsksz Wt jeluvjdc alsvanStu1«:s
..:z;ic:1 nig« bchovu intcl kunstigtzors
r--- ;i-.J. Hofmlollcre gjct dsl TM
Ilclizxm inck lsc skugt’:’, DU· IMDH i
»Hm-Du «
c! ;:.-.-«:": pur Ui11:«l:w(1«k’11 bog tlkc
tiixlskkuxf cin Näh-«
tx: Exi. Lkmxxcudsogtm mnd Varus-i
s:i Oxuzxdllistclsk Hirn solle ilkc
1: cgcz fu« den ums: Mund, ital-Jst
:an: lthdc sagt, at del var l)«an-.«
l:, ulltgscocl tkykkede del ham bog no
uk lgun ch sil Udsagn lkulde bringe
cIJccmieske tyvc Aar i Tugthscki
Luni den nnden Sidc var der notwen
lut fuslljoldc dcmtc Paaftand og An
gc mols Paul Ein-erk- for nt ist-holde
umncemmmm
fl.:p1.j:s.m tasnkte nie-get ouer dem-.
M leimt- i Gnmdcn ilkc i nogetzors
lu: bitte Mcnnclch mentc han, ,,i
k;1t):!ci«!i:r hat hen ockrct unser for
ilEil-erkor skai jeg san un lade alle mi
clucus foksujrkc us l)am. Des-um«
M ir. rgsaa cu Lan af den Quinte-,
:-—: siui Lucljærliglgcd Itasslen kiidcde
Hle .».. · ·
, «Il..«1allsu;xcxtdm1, og how kllc
:1»Llnll«:gcp1ntkt. Hun var slikcclig
jijchncn hvorfok tillige saa förbm.:«ct
EIOIKIIT jcg haode vcrret hog hende
lag i Tag, hvis hun ikke hnvde ja
mg dort ued sin dumme Skinsygc og
.l-i';cG1-aad. Sytxet af en grwdendc
Ilde kr mig lige san ubehageligt som
Vsyp pMHovedcl. — Og nu heudes
"— Tct var derfor han forekom mig
lelfsth da jeg førsteGang san hom.
Mleg blot den Gang erind1«et, hoem
thche mig om, sna haodc jeg ikke
INMLH i denuc indviklede Historie —
Insokavll bog ikke bringe ham i Tagt
Wsn malte Kaptejuen og stampede i
m is ,,«3eg bchsverl heller ikle at
m smmol) Ham: naar jeg anerkjettder
llag-nkein-IMM, men Selskasbet vil
e se Erwer, man vil paany under
-- sludrledes der er gaaet Jld i Sti
zndzäklat han ilkke længere staat fom
» Illeren, vtl Matrofernes Op
’t«WI"Il)eb blive ledt i andre Retnin
imdx kunde let komme i Tanker om et
ek- Og ttlsidst bliver jeg stillende i
« -
Jst Frejer sig her om min Existms
Mk ltgbkan itke bringe ham i Tusk
. taa te han faa st nat C
Ifststmkket. h h h n few
I—
I
,Vttt« ttan den Wann dtnkttet »
ta, satt ttandc tttt met-et set-di — «- ttten
tttt lenkt han« og jeg tttt ikke se httnt tttt
ktttget og dotttt sont Bettndstiftetx«
Kaptejnen sitt-rede attets titsttge tut
Sktbsvttnptetnts
»Im ntt tu tde sisttk Istsrktttrtttxt tat
ubeste.ttt, et t: Its -8-.z: s tttttwt tttttdttvnx
—- — ntrtt I.t.: bitt-u ltt:d:ts.tt«t.tt·tn W
taget igjett, itzt Its-Rat stndtt ttiit «' - s
Hatt knnttedc Patrtsctttc tm» tsed figt
Ltebetnih
»Ze! et« t: -t .tt.t tttt ,;—tttttttti:sets.
ovet,« tnntntecs-« tin-« »ntcn.Et-tstattet tkal
og tttaa hetttte ntt.t ’th-;«.tt»ette.«
Ott ttttet ttntede stttptejnett ttjcnttcnt«
der ttls sttttedt "tndn no ptttt defjetnc Ist-o
gcde Bintntet .
Htx Nie-: rtttt httmtdt lig hosz Pt. L t:
tontstt Enndct, ag th Zttnott nat t
dttatttgt Hutnatx
»Du tttt tttnotttt haue, at Butten ttat
tttere Lt)nrtt,« sagoe Lihefcn ttt dettge
ten, ,,og1eg tkttt give Tetn denntkcnde
Optnizttittger, sont jeg stet itke ert Be
siddelke as- «
West tpprger Deut dlot,« svtttede Hin
Blotttkist, ,,hoilken Lon Matt denhttkhos
Dem og ottt hatt katt have stor Eksttstsi
tjeneste i Detes Fortetnttth
»Don faat, sont ntitte bedste Arbeitse
re, fern Gytden ottt Dagett, andett Jud
tcegt hak hatt ikke her. Og naar ntine
Falk tkke ved det, hvorledes stal jeg saa
huske, ontSkokstensfcjerett var her i Hu
set ttetop paa den Tib. Ved Mesteren
det tkte·«
»Halt har tkke noteret Dagen, hatt
indfaret tun ngeois for hele Gadett.«
»Mett hoorfor spat-get De saa interes
seret efter Skorstettsfejetett?« sagde .Ht-.
Snych
»Der skal jeg sige Dem. J Gaar nn
dersogtc jeg naje tned Lupen Buttencj Ar
bejdskaofe og fattdt Spot« nf Sod patt
den ndvettdige Stdc af Bunden.«
»Habt-n thn jo met-c slajet paa titftel
dtg,« tttcntsc Or. Stutdetx
»Bei fantttte Inn-de jcg ogstta stt«ttt««:s,
ntett satt hetdte jeg forsisgtizt en kentttk
Vtrdstc ptta otnctscth og der otsle fig tt)de
ltq B ittedct af ctt sodct Hattnd. Der et
atts ttt ttogstt , sont hat- laget pcta Rassen
nted todt-de ,3-ittgt«e, for at tofte den op.
Jeg hat« ladet Afttyktet fotogt«ttfet·c, htt
es Bitte-Hins
Or. Ztthdet betragtede det.
»Sa«dttnni: Jttettdet hat« de fleste af
nttne Atbejdete, « saqde hatt, ,,det zttstetl
nttIten paa nune.'
» Haattdett er uscednttntig bt«ed og ktn·t,
spart-de .V-.. Btonttitt, »og Butten hat
ttetop en sttttd att Haand «
,,L·(-ntSioe ts hat lange, stnatte Hern
der t:t.L. n: eget sptdse zttttgrc,« vcdblett
Opdagetetk »Men tttttnttigoig er der
ntattge ttttdreMcttttesker, der hat« korte og
bredc Hast-den Oct, sont for Lieblikkct
hat« ntcst Bctydning for tnig, er, at dette
Aftryk af Hattttdett oar sodet, derfor vit
de jcg gjertte vidc noget ont Skorstens
frieren-'
ztakett Snyder traadte ind i Vcerelset
og hilste ttteget venligt paa Or. Bism
kin.
»Hm-, Frøken,« sagdc Opdageren,
,,jcg tater netop tned Deresji Fadet ont et
httgligt Anliggende, —- ntttligois katthe
hjtelpe no. Hnsker De ikke, otu her, den
Dag, da Tyverict stete, har været Skor
stencifejet t Htttet«s«
»Jo, det ved jeg bestetnt, at her vak,«
svarede Dat«tthe, «for en af den-. kotn se
nei«e tttbage, hatt l;.tttde glentt at lukte
en stlap i Skurstettett. Hatt gik gjennetn
scjattcttct op i Sterne-nun Jeg satt hant
et Kvtttter scnere forlade HuteM
,-,Bar den Mand haj, Ftøken?« hung
tte Or. Blontkist
: »Nei, litle og beed, jeg husker endnn,
at jeg ttttdrede mig over, hvorledes hatt
kttttde komme igjenttetn den sorte Skor
sten.«
»Tak, nu ved jeg tilstrcekkeligt,« sagde
He. Blontkist og tog hastig sin Hat, ,,vi
vtl fnart have Diamanttyven.«
Dottches Ojtte lysie, og hun saa be
gejstret paa He. Btotnkist.
De ttor altsaa virkeltg ikke, at Paul
Sivers hat taget Dtatnattten?« spurgte
Snyder nteget betættketig.
,,.Hatn er det t hvert Fald stet ikke,
Sagen hattet, nndstyld at jeg gaar, i
Morgen ved De, hvetn Tyven er. Jeg
hat den Ær et«
Or. Blomkist bttkker og skyvder sig af
sied.
Uden for traf hatt sin Asststent, der
ventede paa ham.
»Wie-Wen stipper vel ikke bott?«
spurgte He. Blomkist denne.
»Nei, sire Mund er beordret til at
holdeØ je med ham.«
«Vtc De lade deSvende pg Arbejdem
L —
dns lmt must i Sitydkrcs Hqu den l. Ju
li, inbnndc sin Jälokken icm i Eilet-ind
dni Oes-Fkoiitcnsicjcr Bunchh og spatg
sau, om noznsn ai drin nendtr iilbagc i
Hnsri jene-ils sol« nt lnkkc cn.ltlap i Skor
nein-n. TM« cnni darin-i Undcrtcli
ni::,;.'«
Hin-i .:l H- Blontlist innde sinnst den
tic Erim-, xxcl Mut indi cl Otto We umsi
isu Linn-so F ilsuk pkia den andkn Eldc
nannlrik nkn du- nu fein-c Sol boede
i iiknkdnx
Pan l:.i! den ganilc Mem-. lädt-endi
nnd koisszldzxns Arn paa fil Vide irchazis
sammt-L
»Dir« qndc Ilitl·ill’1'«, sllqdc L kliiluxn
ljofligt, nndsknlb, at i ,1 foulnliu L un
ct Tit-MAY ch (-1««l!-Iltlinnind. Flnn
kl lillc Lparzspinanl sin Fens- Rinkn
can nmn jn lnillinn fis muss Hunden-s
Tag. T-: lm M ilkc lnzn Mssikc lil
neckst i:iidi«-·«nlign In Hkoxlluicinchnr
lldll tun du »oui«
Ellsik:«1k21151l.ik.
,«’(o, tsc( iorckoni niigncsopnlmlcllqt,
nl cn us dr laue Linndc salu- nzi ind,
traf m Borste ficni og vorm-de sig tnegcl
onll):)ggkligt« nmn lnndc ikkc lade wen
ai le, for Linn-n jknlde jo tillmgc gjcns
nein Skorstencn, og hindr, »untan var
san fotfængelig, ilke destilli- andct end
batsle lig lnle Tidcn.«
Og gik han san tilbagc i Skotsienen
efter at have bøtslet fig?
»Nei, hcni san hervort, og da han op
dagede mig, nikkede han, itak noget op
af Lonnnen og begyndtc at spise del, faa-»
lech sua del nd. Dei-lieb kom jeg ij
Tauket onl, at Klokken var et og gik nd«
i kakencl for at lave min Mad i
Stand.«
»Og da De kotn killmge, saa De ikkel
merc til Skorslcnsfejcren k«
»Na-I «
»Im-D elaanc ilijoklinel Z« l
»Dann-in en halv Hund«
»Na ital De have Tak, « saade Hin
Blotnkisl vcnligi. »Hei ei lidt fmk De
th Tilsgfpnch og iaklc ljain en lmlv
Gyldcik
»Ist cl« nllfot Incgc1,« somde Eil-as
dcrcn oucuuksken ;
»Tai-; cui lnn rszx lntsk lilui paa« l)l·s.ib’
TU- l).n« sel. Te lnmcr n:.s..:slr sping«.
om del endxni cn (.85ang·«
l
Jälokfcn sei-J indfandl ’2(s3si1«tcnlensig i
sin Ghin-) But-ask
»He-g hat tin-m hass- Bungen,« incldtis
han ljcnstliaL
cxld n unifkt dun alle-« «« spugichnz
Blonikisk
,»’c«i, main um qnict lilbage til Jun
deing »Hm-« .im nd chaudc foiludl dri;
i Eli-rinnen cis ket knn Klapper, soin
lni unbues ndoe ndig fia i chasldenn og
Einen. Te havin dcifot ikkc haft nodig
at gaa op i Skorslenen.«
»Ein cr alt i Orden,« sagde Ot.
Blonlkisl, ,,tag set-J Mand og en Vogn,
tag til nolksleg Nr 15 dg cnkestet Jan
Buitcn, der vil komme hjkssn Klotko
syo; han et gift væt detfot forsigtig,
hold Kone og Born bot-te og undetspgdc
Gjeunnet, sank De findet af Betytmiiig.
De kan bringe inig Underreming cndnn
i Aften i niin Papa-U
Den næste angen indfandth.Blosn
kisi sig ualmindelig tidligl has .Ht. Siin
det, og Dorn-he llyndte sig ind i sin Fa
dcts Umriss-, nagtct hnn endnn oat i
Slobrcst
Hnn kostet-e ct provcnde Blik paa Or
Blonikist og lod til at oæti nie-get lilfieds
over dct lldttyL hang Ansigt Diffe.
V»T:;.ven et fanget, Froh-»I« tauan
LBlomkist til Froken Sinn-up
»v. et et gode Efiettctnn geis- sparede
Dottche glad, ,,og den urteilen-de Mund
er alisaa fnldstændig uilyldig ! « tilspche
hun ncrslen jublende.
,,Fnldstckndig uflyldig,« Fagde Hi.
Blonikist.
»Der kan du se, Fadetj« udbrod hun
og faldt den gamle om Halsen. »Na
hat dn ineget at gjote godt niod ham,
Papa.«
Ht.Snyder saa ikle kiglig gladnd vedj
Omfavnelfen. (
»Men hvotlcdes hat den Mond tun-l
net komme op i Skorslenen, hvordan hat
han faaet Dragten og Skotsteiisfejerapi»
paratetne?« fpurgte Ht. Sinnen l
,,Ganste simpelt,« soatede Opdageren,
,,JanBUiten var, forinden hast kom het,
i Lære hos en Skotstensfejet ichthedcn
dg laante, fot Lajers Skyld, Dragten
hos sin fothenvætende Mestet — Loietne
er bleven noget dyte for Dem, Ht.Sny
der, og kil ogiaa koste Bniten et Par
Aar.«
Men han hat samtidig gjott en an
den stor Stude, det bat vi ikke glemme,«
tilføjede Döttchr. »Den uskyldige bliver
da vel nu fri?«
»Desvæm ikke endnu, Frsken. Dr.
Paul Slvetg er ogiaa anklaget for
Brandsliflelse pqa »Damit- Anna.«
l
I »Me« dek er Io VIIIIIIIdz IIII IIIIer IIIII-·
Iat haII IIIII ikkc IzIII Spor III GIIIIIII si«
· eII IIIIIdIIII VIIIIIIIIIIIIR
I »JI-g IIIIIIber oIIIIIII,« IIIIII«I-dI-.I)I«.LZIII.II
Ikish »at PIIIII SIIIIIII oII IIIIII IIIIIs IIIII
LIIITIIIDIII I chIIIc IIIIII I den IIIIdIsII ZIIIII
IMeII vI IIIIIII cIIIIII IIIIoIs chI IeIII NIII
IIIIIgIJIIIIIIId VIII-I bcuIIc VIIIII Zum-U
HUIkIIldIIIIchI IIIII III IIIIIIIIc I"I·I I«s-«I-II«»
JFIIIIIIII.«
« HI. IIIIIIch IIId I IIIIIIIIIIIdIsIIdIs IIIIIs
» IIIIIdiII Iord IsIIIIc SIIIIIIIIII og III-III- I «.’I
YIIIIIII -—- dII IIIII don IIIIIL IIIIIII DII IIII
IIIIIII I-.IIIIIII, IIIIIIci T.IIIIII IIIII lII-IIIIIIII
III-I IIIId IIIIIIII III-II unm.
LIIIII IIIIIIW IoI IIII II·lII, III III-I IIIIIIdc
II.I«I:I II.III«. in:»I«I·I·I«, IIIII lIIIII IIIIIIIIIIIIIIIN
IIIIII IsIIIsI III nong III VIIIII Sau-Ies, III-II
fIIIII-, III IIIIII I dIsIIIII .IIIIIIIII IIch LIIIIIIII
Ika« IIiIIIIIIs IIIIgIst IIIIIIIII VIIIIIIIII IIII III
lIIIII III EIIII IIIN IIIIII III IIIId »Z.I»III«II.
D IsI IIIIIkcdc IIIIIII; IIIIII LIIIIIN IIIIIIIIIsI Inn
III gIIIIIIc IIIIdIII SVIIIIIIIIIL
»Lu-. SIIIIstsr fIIIIc III IIIIsIIc ILIIIIIb II ,
III IIIIIIIIIIIIIL TUIIIIIIIIITI bog IIIIIIIIIIIIII
III-I ikkc IIIIdc IIIIIII IIIIIIIJ Dom-IF IIIIIIIII
VII IIIIIIgIIok sIIII -— IoIIIHI·. SIIIIdcr
IIIdIIIIIIIIIIde — IIIIIIIIIe IIIIIc III IIIIIIIIII
boIIIeII MIsIIIIIsIIc, IIIIIIr IIIIII vIsIe eII Ins
VII-I dobbelt Lykkr Im I·Ig.
Alt III-ne IIIIIe SIIIIder Ikkc IIIIIIeI oIII,
IIIcsII Iad tIIvs og IIIdadveIIdIIIIedsIIIAvis,
hvorIor Ihr. Blomkist ngIIII IIIIIIIg Iog
Afsked III-II det Lsfte III FrpkeIIeII bestan
dig at holde yende IIpIe unt-errettet em.
TIIIgene.
Il. Kapitel.
Eftetaarsstorinene hovdc meldt sig,
Notdspen vieltcde sine hoje Bolglsk bru
fende Inod den fandede Kyst. Mungckne
lrcdsede otn Fyrtnnrnettc, Oistnnelen um
grau, og alle Vintplernc stod ret nd, tout
Uttl de ltf Bus
zroksanJlnienreich gik ikkc lirngere ncd
til Strnnden, for-di Binden blirste for
jlcrrkc, hnn strikkcde nn i tit Vckrclse og
lckstc of og til i cn Bog.
Oendchilvmelse glco wlig l)cn; l,snn
haudc ingen Seliger -— knnbr lniuc Wirt
lykkclig emai- iktc Mindusniz til canno
digc, snmnMigss :?,!lint·c1 li dict- kit
der
s
l
l
J henktstsks Zenker liiiuins F,i)«»n«.n ist-1
Vrig tust-et Mk Jknst w.1tsll·.tic ti,i,v
hum- stor lmn Hi -.:.. si. mu, zum its-i
th sittlic, lslnnss un, l:«it.:zt. .’-«-««t JJiJusj
ncd ndrcgnedc hun, hour gncntncl lmns
tm- —- ng san gisnskx lntnä Icuizlnsn ng
titikkuc kniknpirntkzs umw.
Essktilideiz lud litt-: onan i Link, tin
PM but-et kam tszz wuitpslte j,.-:m· tt
Wien ftn Holland
isslokcn Elinlnrskh kjcndtk.-«"«-«i.»:-:Z-tkiif
ten og blev soizkinclkcL Ort mi« den
snnzitte .t)-1iindtktitt, than ljn.: hause set
pnn De Verzzxktlnwtnp D.-1 inn- tcrtidt Ist-zin
Men nn stod ruc« i»nlliidcl"?k:.ft, H du
tut ,,Bii:nl’sz« «
»«.lu, dct tknrkkrligc Meinuner inncn
lebe den gnntle Laute-, »hw:- ml hnti
dort?«
Hnn bcgynbte nt lasse:
,,Æ«ccdc Inn nun Heu-Ins
Dei-cis Sen lex-er og er Hunde-. Hain
var alle-rede findet, dn jeg unt hog
Dem i Ktlrhnvcty tticn tn mir hnn
migtænkt og anklngct fois thueii, ci-,(
nnder de Onistivndighcdcr ljolkst jcg dct
for rigtigst flet ifke nt forttrllc Drin
oen Ortes Son.
Nu er hitn renset ford--n-1.Ilt«.st:nike,
gantkc vist et- hnn i Firnchl list-nn, du
der er noget nopklnnst, Incn Lie knn
onst-c ithclesz isolig. Drung Zon er rt
sent og gth Menncskl, dcs TiJcr jeg,
cn Lpdnger, Dem; ozx Leim-.- jon vil
nldelcsri beftcnil blioc sri --— ou er jeg
nocrbevist mu. Nil-n Dit cl- ntnligt, nt
Deus-Z Ncrruærelfe her Inkts «silx- Papi
-1·ec Organe-the Tut-H 3(E«,;tcfk.ili ng
Sonnan zjodstsl vil blim z.n."t)cndig.
Telegmfcr dersor til inizi, oinTe
kan kcsnnie og natm Jsg utl vente
Dem paa Bat-egoist-den.
Die-se Liner et· sra Deres Soll-J
Ben. En, der fra Försplger er bleven
hnns Ven. De knn siltsem have fuld
Tillid til intg.
Deus mbpdige
Sevensicrn Vldinkist,
Amsterdam. «
Frolen Elnienreich lob Ort-net st)iikc!
tted paa Stil-del og sad tned store, vidt
uobne ane. Hnn landc ikkc paa· en
Gang satte nlt helle.
»Don lever,« sagde hun, »—— minson
lever! Han er ankkngct, mit kjæic Bin-n
anklaget, og hatt-J Moder kan uære honi
til Nyttr. Jeg reiser straks, natukligvis
reiser jeg straksp Det er jo mit Bam,
—- jeg maa se han«
Pludselig blev hun betænkelig.
»Amsterdatn er stor, og jeg hat aldrig
væket langere end fra Hamborg til Kur
haven — hvorledes stal jeg komme der
tilil Men lige meget, jeg stal finde min
ustyldig anllagede Sim«
(Fortsættes.)
-------.x -
Z
- s - . Un u Kiolnnand lmmtc mig
HEFT-, « ) dmltc
» TA
- i « V
- o A
L, » , 0
ssi X IXBE
NOle « « X z-; km cr nat-m Wd han
S « k,s. »F "-..’x75-Ii«s" I« il (17.V«I’!T.
o-! Or ».
-· Hi T Zu .X».:-si.s;«-Wirs cftcr den
« « I xt H
i
nqu ;-j — - « -.-»·M·.«t.al
z i,,« » · f: X s« -«I «
« PS Y« J »j; "..:«T..L... RAE J.«(«'«.JFFI"«O;I.J
Icopenhcmmo sm
s fLits1-"-stl«-s6»gs «
WJEY ÄI ON d
Ixopcnh HJUHHZ Unwis
li- « ' «I’ '..’ — «
lscst tmvmksm nk J- « flugs-m I l.i·1s.-«.-Il: sann Ihn-.
sit-II NI tilIIH4-k";.:-.luil m h N s,: isls «-,.-c nil il· ««-ks «
Ullnttskmnsn kurnnlwur fis-« (k( — im ilxlnL Ums-L
Hung. ljl·u.si(ssis HIIZ rin. mili.«-1w« -.1»l«.«l’(«-s-:ur lsll
lllllklllllukt M II THE-« All Inn ls«f»1:,;1nun-«Ist-I:nt.-ll;k-t
UND trink-tu Hil il- s-; Dir-nie unl- Ac m fultunssd
plus-list m II met III» 1 ihn-nich- -I sllmts h ntl Iill
Vulkan-» los-ital Luni-- usw«-( Hmt un- slth nimmst-:
All-s Ums-a vilknt luts tlll,--«1--««J l· ssisl tslhs I :
CO- kuch nk «
thsynmnssBestimmt-ims- arm«-· ,
· MS
Leb al Levers og Rykelygvom pq lunh
llle arbeide, gien im er han hell-met
og alveles arbcldsvyglky
Qual-. Neb» est-e Noth III ..
Ærebe Dr. A. Om« -.
prcq hat lustige tænlt at sirlve tll Dem O
gce smde dct Bellt-, fvm leg list-te of Dem; M
da m Farmcre paa den fldstc Tlv af Aarel hat
yavt lau nicgrt at gis-m cr Art blevct udfat til
idng. ch ljøblc ct No. it Bellt- i Begyndelien
T-- -assoclcdctvlayiomlidftc Forli-g til mit les
kllcdning. Jm hat i de L sidstclllar livt af Leder
vg Nynssyqdony hvnrfvr jcg hat spat slete Dol
- .. «;- tot-cr1ir-c.s Ins-Fels Hjaslp. Jm var saa yderfl
H -- - mer-torkel, at jegillc lxmdp lobe, ei heller gao
E. 8»«’s---.k:»»3m:-«. kixzkr sma: zum-: mu; zog miq cn Blule vg leg
Var M Tom fl-: Ast um« .ke« TIAPIJD ich sum-J- «.«:«l.pi’«. pri» lang TO. Oii'«cll, da jeg fil
Beltct on bri: bot Izules «k..-. );-.1-s:"k«-s:« ..,I-1.; «.-,;-,.«s.;""st- ji.-. ---. W- .3mdkingfm
mirs EIN-byZ-.-k-«-;-sx" . ’ ,- - « :««. Ikk «s«"s-""c’ um Ratten
isjltr esil ljsswt .s."-««-,i kitl : ."" « ’. Is«’!"- .«-«-·.««««--. Uük akbch
Dust Wisle «« i. Eis-noch n IX " z« L«"-(. ji«-ji »ka M
Ilcmi Up, Mit, ul . « j 1««-.«'« r« Ol-. irtjszuidcrllgc
stllxn —- Miu Essxjcm i..; · «-«—7 UND-! sUCD SVVIE
L«l.’ksultalc«k« ·«»";««:I» spulgxzc »i. L;.;".". ;:s .:s.. «««.’(- T....2. .·,.-!«:!s-»s. t;"k-i-!s-.tn:««; 09 All-«
ch. nccfthkis, Dem jonki::. Frclsck -1 » !"--1«---. :-« ’ -.. Jll-:i·--t11AlMMs
- - - · " - . »i« tun hats fluvcl
yxvcnk Rundspr s« ?..««., ..«—s-!·i-. «- rk :!;-."«« l-«
Saul-beben t-:- 1-.». iscl ksxslsskssx Ilsxl used LT3.«)::. : bish· . Jet
, - i o I I
Ists-et .-.-«: «T- Its-.- «"—·-:!2l·«::llm»!)rlz V« ijsiixgtclfe E. Yo ung man.
Aal stälfrekis ist«-d Bettst.
sysiftækcde Dr. ski. IX «- Aslzporh Minu» Ich Feb. 1893
Orte-Z Volu, dar-: 1»-·: . « zi» -·«-- J»,·«- ; wert nlfrrdsnusd; thi dct hat gjort pl
:;1cz1ctgotstiv-.1sl.s.:. . «- - . »«i: .l E, pg u it Deus-. verlor mckzskl talncmligz vi vil
All-sc Delikt m Dcssjs (-,-.»--I.-. T» kJ LLHZTU ««.· s til-..!ig«c.
.::-',;F;s,ilssk:1 Louis Johnsow
ei
Tvivlcde pas- Bcllct, sitzen iim nn mel- Vished og Etiakcnhed ftge
Vct kecke-rede.
Izu-. A. me Westwood Wis» Bote Dec. 1891
For rings-u Tid ist-en fix-site jcg el cs Den-S Beltm jeg tvlvlede bog paa, at det stulds
Ums-e kursiv-: mig. chivlm lzar Im meintm uige for den glædendc Vished, og jeg kcu km
Muskeln isgcsn Ersorcnhcd siz:1s, at Skr. LIan storartpde Welle hat hiulpet mig, san at ieg
L, -. .-p: zmg jom et um gib-micle Szzcci ätkszsn Vetingelse vil jeg viere fokuden Dere
« . .:- , L:c. ;»g·«1.«: ci: old-les irifl Jkg her-de svcere Smerm l hele Kroppens mine Den var
kraftlos-» 111 blcxaslcllisde ins-, jsq lang-» ncvfisczk rlle goa. Dm De vil offisntliqgisre dette Bild
tief-ber lar: l.:·.s.;j"—:«u-.sc ji«-v et det- U sent-O, nzx fmdrr Dem herved min Talnemllqhed.
Use-d Hølagtelse A. O. Month
Oer tDIFeixxkr cä kund-»O lzjrzlzssx luteredc alliqcvel Billet.
Dr. Li. -: m. Festste, Jowa, Bote Jan. 1893.
stu- sgit pp l-: f : s· - l: r« Vol-ze, lom im ijllste as Dem focigc Sommerznwst
liqu U « sys» « s: « :, issrs 5«.«57-rc-I. Jok; var lau sth at Sitte-ich at fcg med Nsd
k.::,»?,cj,-«: ." III-stummen til ingen Nym. Sau iendte ieg
cfwr ei ;" « , · «. « ; . « k« ; lass s-:.:«;-mthrbeide og haicbek at blive aldcles
szcsd. F-. ex ·««- -. X , , » L-· .-.«:O:- Bcltez san de lau link-re alle Engl-, og jeg
beizqu -..-"s , R « J · . , . .-. ils-XI smcrlfomme Squdoxm som jcg header til;
mcn L-« ;L«s.---,«.—:
Esssrbsjdäglt s-» P st u l son·
Ekjcxssåeå er ?J:.. :-»;;cr jcg hat havt i mit Has.
Dr. A. Ort-On- Woonfoctet, S. D» 28de Jan. 1893
Sikrcn jcsz th- brugg Axt-c icsa vi! jeg lade Dem vide, hvorledes del hat virke
pack mig. ,EJ(. ,; l):: par-: Zicl Dis-Etext c: Aal-, og jeg lau sige, del hat gjort et start Gov.
for mirs »Ist-IT Te: txqu l-.,-: tsc deitoy jeg hat havl l mit Hug. Før jeg filBeltet
var jirg .--«-,.-:.--»O a :: kl- -- .-?- ’---: s. ask-k- jmga MellemrumZ leg sagte Doktor-eh men Ill
til ingcir le-:tt»·;!k;«--s'-s·-i.. -:- t. Le.ne-·«.’stediciner:mcn stden jeg iil Brim- ftm ha
dctlagci «:’-L!.,:s»-1mm:!.« n ju- « ««;iz;, H Exksocxi fix-g nogen Tid splet den arbeide i mit Le
gerne, sag texzer jm i. · zxcissp IF do fokspindct den haltigt, lau dct er mit Rand ti
alle, fix-u kihpc « ;;2.-.«::ske si«·; et afDnOmnöBeltetxthideterven bebst«
Legr, ins-: rsr J-. -- Misd ist-greise. A. Gut-m so u.
Alle N. lu1.- - « .«::i.’e ist«-J- . firkskarrmins i .’ ern-Ja Oelbtedellk as akute- stonl s v Wem
suche-»Hm l s. s — sc k-.ul.u-Z:wr!lgt small nun-rede Norm ala · pa
00 Stdn-, fu«-m neu-» e-— zi« sur-is us vor lus« as sum-er felv am htm hat den san e.
»The- Øwisz Exectkic Bett F- Äpplianoo co
«"D-0 I-2 ’s T Etat-c st., Ohicugos Ul.
sPAlI PEISE
880 stsmlsm singst-mau- II 50
m m 00
g .» « « In so
is. - kzmgmnss dick-Uns ten-o
Q- U "Kosso)d’« «« IN
H. Ah Ast-j, k;,.z o rot-Miss
wr. I-! N og much-ach un
TM · blau solvirsdssdo
shoulxk unhomctlsk Obst
Modu- dq mis· Auch-now krit.
Inmit- komdbotsllos tot-M
VI UETALEZ Eli-ACTUAL
l 0 Dagog iri Prove.
VIII-ts- sfusnos M onsvsk l thIsi Int
W Ast-I o- M Idolosslo kttsor. Ost-sto- .
Du U du« kktv onst txt-tu Ist-Jok. «
cum aus-us- UN10N. -
I MWJUI pas-easy usw« unanon I
-W«- .. .
Grami Is-»
l «!·.17.x. . .
DIE-i 11d3.« CI «
as tät-mit u.:k, "
»O- SAI« IL -
Meme ne sc 7—:-.---.:. - «
cts Ist-Zonen · Mem-.
«