Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 02, 1893, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    --«k-rk-«u-— m
sdc Aargaim.
« unt-»I- . .
Daitnelnsog, Howard 6ountn, Nebraska,
Ess
-s».-v—«-««sseu.g sk-«Ict!- -- - »so-Hi
«--,«- - »- s. - -«-.--v«ku·i-H-s.k.- sk- n-»1-uu--s.ks—k- Isisisvtiwumsn
Tor-Wagen den Zdeu Mark-, 1(’9:I. Nr. LI.
. — » «.
ZpJ « I "-..Q «
U : TH-- h 4J- LIE« Los-k
. . «
Nu I... «’«:Is«
I .
» l— z .1!—:-:::n.»
"«-«i-1«i:.:z Miss·«z-sxx
;- Jxxucxskosh Neu-rath.
kahl-MAY lleilYlClL
. y« .« · .
LJXT -.«.·!«!(k«.
;.1.::s«:x«-.—.sp:su:1«.1 BLI
(l«("1-f1
»Um
;--..1s«! kzx !w:1:«.ins.111,«nt »O
«1'«.j;k1«s» 1,—.-:1«.:1d, H
::I».s—» NO «.m’ ’il»-.»!!s’«.n.
v I-("« I eH s«
-"x- Eis J » »
.
s« V- ESle -1 . .- s
I« l’ Es 3«·«.·Lt«x H
Stier-neit,
--..lIU’(!, Reiskdska.
. .----s-.xk-I,--I-t-»--s·--I«-as - im «
-..;;»--;s—. H JERNBANWST
- —-; l );1n n Obrog k
Vnion Lauf-c Herab-w
trat Hisnntshruqz
· III-«- Uns-m
BUT Form.
Jjuszr
s« HM l««nn.; Humo
k...’--.’ 1-Ls(1n.:
...1(«!-t«
;.·—-»-(«-.
«- st Pa u1 k
Mon Paciäc IMM.
THqssnts utqimr trn St» Paul-.
DXZMCHRWL lsl)I-"-l«l·s of: l«()l"l’ t’l’l’Y:
(;»J- »k: l’n.-Isnmsrln«.: vix-» Musn
'1·«11(QKANU ji«-Ale
.«..««,-.1z-1«,k« mutl 1«’()rm.: (i()t1:-t»:z«l.—l5 Bitt
;HZ.X. s( UTLL NUKTH 1«()l"l'(sg()1cl):
titul- (»s,: l’n.-s.-ng(skt(-L. BUNT- kunn.
r Pius-Ingrimm
! l
Z(«" All-s Tup- nuwlmge
Be lmgtou s- Rxssow RW send-me
kttcsnxtr trn St. l)nul:
«. « i—i«:,1u!’. SIEU Hyka (;(Id—!tlsk. 2.5t)1«««ftm.
f-.·.«1 Muth-. ---—s 1·.’.4k) -
nxxcsr 1’;I—:-nx»scrcr.
«l--«Hsnt
ZEI« Vik« Tuzz xuth
---s -.--.k- - .k-.1---. Usqsvssgwqwsscss
H.xkji1-:1)S—·"1«11)EM)E.
Im dc Wunden-me aq tscvfic Mutes-.
Nncagky d. M. Februar-.
« H sitz1u1n,«.:-k ; Maj, Tiif ; Juli III-.
.«c««s1-.i«.uu, -:«: «J.Via1,-Y-’-!«. Jule
-«-.:".;«. Kontxmh JUZ . Denk .’-.’
7s.::«; W. L, st, Fin, No, Q, M. «(««
II Uix .’Eo. F, Tisi- IN.
X’".".s· Jjn. 1,:j-'l.«21.
Inml1a, d. »Es. jxchmk
.«":s.i.11::::::s.::t«xdc1IUNTLMTLT ljvjclc Mdi
maqv Inn-. sxch m gcsd («T«Iict!pmkxicl.
I-’I’· l—"s« HO. chxdc, St.’-sI-»T).W:
tun-«-12()«)s««s«iii3., .—·—«1.1io«.«—s.s-«.
«-7.(3-"-: litten
«»"iam-oc11julc-n. Lmrm
iikn «’v:»i«.ss;» 101 )«:;«·.’)u: .- Um kund- WITH-«
I««01«L’l!s» . .11Z. NOle
Lannebrog, d. l. «.I.·cart-3.
Qui-de sä-« NHY
Makk- 24 WI.
Havre 25 (sti3·
kling, Sö.
Byg BUT-z sjU MO,
Sva IFCJIVGBT
Æg Ums- ximør 16 Cis-; Prima Smør
«1md::1iuuer 18 Riss.
»., -- ». »-»»·»-,-—. —--- —
Trqt mrcr amd.
Atlanta, Jll» 6. Max-ts- NOT
Tun-n Uly Sjlnsxs nnd Nlckssk HUUUH OW
Enir Hi. Lonij llL
·.Ucu-.c.«)e:src1s: -— Queeu Mettcrmgsuppw
m werng alt auch til arm-m- JPMJE
ed. Tu leg modtog dct, Pxøycde ng dkk
a m :’Jkk5smgrmg, og til nun not-ex ver
txlns var den jmukt nickelplcttcrec igttsbqet
g- Minnqu seg tjente WOLU den HIUW
gc oq 47.».3 Dm anden llgc mcd at plencrc
11ole21 ok; wrde Miu Zpgnntg ck nu
NOTI- ut den bringet mig alle des situve
»Mit- .i!"c1· og Juvech rn PCUOU RU!
mer-»- ndcn at include Himmka — Jeg pll
is nun zon hrugc den Mater-zuginan M
E!’Ark«i:-i::ns.e, og vil reifend og taslgeMkp
WI. »Im folgte :3 i Tag Fil Wo Styxka
ZQOujuc nogct Ptcttcring torudexk ·««cg
km SICH sag foH andre Plcuctjingsyka:
W-- Euk; nor at enhvor iutetagwm Fer
11 tm; Hm m swk »Juki«-s as dcunc ,-.·01«.
Mcd Agnle
J. (s. Baldwiik
HVFH M øtlsm at tjene flerePengc end du
UT klan t helc dit Liv, send citeusirfulacht
VUFCT paa Oueen Plettcringmaskinc Vor
Wtixlg med wind, Spuk Nickc1,.kohvcx
ZMEZKUA Imm bnigcs af enhver. Smukt
WITH der manler fig mcd dct bcdsle Inge.
W Lolxars omTagen tjencs let. Abtes-sei
M W siW M Mel Platinp co.
W Mau- st., Esst sT.1-0U18, 1n.
Ukcwn vette Blut-J
X
Bejviier im- Aaianskus Moder.
Howatd Sonnty Allianse afholdet otdinær
FM chl sprste kordag i hodr Maancd
kfvmu Fel. 10p i Comthuset i St. Paul.
acls zyjckspm Pras·
chslcd Allicsscc (’»Ieo·548) ashojdck kegular
Mk dm andcn og sterbe Løxdagihver
ZWID T Nystcd Hau, Mivvaq m. 12.
MS Ikislsem Purg. O. Nimm Serr.
Mnmkvitke Allianfe (No. 681) afholder te
W Msde den sidste Lskvag i over Maa
stDanncvikke Skouhus, No. 85, City
W Cum-m Pras. Jphn Leth, See
Uneno srronikcu
l- i
On-:sdag, Febr. —lsleneland
ndniennei liielinid anei irn Maszsnilin
feig til isieneialsAdvaiat (Jnstit5niini
i
i
i
ster) og Oilary Il. lVerliert frn Alabama
til Marineniinister. Dis-se to lldineu
nelsei gjor han§ liabinet iiks og irerdigt.
Dei er en ny Stil, Cleveland hat ind
fort ved at lade Wandel blive vidende ocn
dei npe Kabinetg Samnienscetning tiDa
ge forinden kndscettelsein —- Den srie
Splvmontningsliga sainles iWasl,ing
ton, D. C. Gen. Weaver, Meis. Lease
og Senator St eivait ere blandt Delikt
gerne. — En stceik Sitestorni raser over
Neid qsorl’, Pennsylvania og Ny- Eng
land-· Staterne Sneen ophobes r sinke
Driverz Jernbanetog man have indtil 5
Lokoniotiver for, ng dog opgioesz Mig
len paa sine Stedeix Ude i Pennsylva
nia-z o·)aar«:«dknld5n iner er Vlokaden san
fnldsiændig, atsllrbejdet sianses. ——Sala
no Contin Cal visiteredeg sidite Nat as
etJordstod, der var san volds onli, atsiolll
styrtcsde skuekIlngne nd af deies Senat-.
J Sackantenta nnr Frenoinenet ogsaa
ret foleliqt. — Jslere Cannty i Jllinaig
grasierei en Sygdoni, sont knldes »Vin
terkoleia«; den nngriber saavel celdre
Falk sain nnqe, og hat en slnaende Lin
hed -. ed Cholera inorbns. — Tset ei
Geo. Washingtons Fodselsdag i Dag,
og Anledningen sejres pan inere eller
mindre sestlig Bis over hele Landet.
Bchinley ooeidrager al sin Ejendoin til
Kreditrsrerne. Hans Konte, sont desw
der en Tiel Ejendoni i sit eget Naiv-, vi
fer den saninie oposrende Viljen Te No
ter, soinMcltinley hat kantioneret, belo
ber sig eiier sidsie Opgivclser til over
8100,0«0. Meninley er nn odclagt,
inen han uiser sig at neere en cerligsllland
Hirn saczde i Dag: »Jeg hat« ikle ineget
at sikie oin den nlykfelige Affcere. Jeg
gIordc hvnd jeg knnde for at stellte en
Ven, der havde vist niig Godhed, og her
er Resultaten De kantionerede Beløb
er inekiet starre end jeg hande dranit oni.
Min Fortune vil ikke forslaa til at dækle
Gjælden. Hvad der nianglcr vil jeg gi
ve inine Mater sor oq afbetale dein san
hnttigt jeg kan.« —- Et starre AntalFar
’inei-fainiljer, i alt 100 Personer, advan
drer fra Deivitt Co. Jll. , for at bosætte
sig ved Jinperiah Neb. De dar solgt sit
Land diennne for 870E880 pr. Aker og
kjobe Land i Nebraska for 81263815 pr.
Mer. —- Hjælpekasserer Redwine i Gute
Cin Natiesiialbaiik, thlaiitn, Ga., be
drover nassen for et Belab af 8055,000
og forsvinder nden det er nnlligt at finde
Spur as hinn. Bauten-z Siilling skal
viere snaledes, atDepositorerne iniet Tals
nil lide. — J Bestiiden af Philadelphia,
Penn» stoder to Paasagertoz sannnen,
og 4 Menaesker dræbesL —- J Anledning
nf Jndilæet stronnner store Pengegaper
ind til Peinen iRoin. De incriknnske
teutoliker sendte 150,t)00«?raks, den do
sniste Adel :300,000 Franks-, de troiaste
i Sydainerika 250,000 Franks-. Den
astrigskeKejsek og de ostrigske Eckchen
tnger hver 100,000 Franks-. —Den sto
re Landbolongres aabnes i Berlin; ea.
4000 Delegater sra enhver Del af Riget
giver Mode
To redag, LU. Febr. — Gut-. Os
dorne ndncevner A. C. Beckrvilh fra E
vanston til Forbundssenator fra Wyo
ming. -- Overlcerer Overton ved den
inedicinike Afdeling i Drake Universitet
i Des Maine-J, Ja., bliver iilligemed et
Var andre hpjislaaende Personer greben
paa ferst Gjeming, inedens de sidsie Nat
ude paa Kirkegaarden sijceler Liget af et
Futtigleni, der nys var begravet. Asfaeren
vækker storSensation, nien Skolens Be
styrelse erklceker, at den aldrig har stjaa
let andre end Futtiglemmers Lig til de
res dissekterende Studier. — Ryglet si
ger, at Cleveland agter at udnævne Ex
Guv. Glick ananfas til Land-KOMO
far. — Den aidpderesesgemralBeanss
kegard jordfæsieg under imponerende ci
vile og militare Ceeeinonier i New Ok
leans. Menge tustnde Mennesier over
i
lnerer Demut-elfen Un latoltt slkmskl
(;:fd-.1de var .te-.uolik) holder Lintalm
Statalmnkerne i Baue-unter, V (5., nil
Inn ntodtage anneritnnste Salnpenne til
ZU pCL under Pati; tidligeke detalte de
indtil z p(8«t. nnder Pari. Grunde-n
anginesz nt naske Lntkct otn at befri Pro
vinfen for den Mkrngde mncrikansk Sold
der for Tiden cirknlet«er; tnen antageligt
ftaar engelske Salvfjender bag dette Fre
nomet. — SydsDakotas Legislatnr hat
vedtaget en Stil-Jungfer der er noget
ftmngere end den gasnle. Begge Par
ter fkal nn bo i Staten 6 Maaneder in
den Sklldsnnsse kan opnaa·3, og 1 Aar,
naar knn den enc Part er Jndvaancr af
Staten. —- Jnlcs Fern) ndnasones til
den ledigbleune zonnandsplndg i det
franfte Senat. — Frngtcn for ntHome
Illnle ital blinc oedtaget trykkerAktievar
diek neb. Den jrske Bnntcs Aktier fal
dck i Dag ndeligere tx-? og den store irske
Nordlmneg Aktier Le. —-— Nan Hntc1),
den tidligeke hemmte Wall Stern-Mag
net dar fakhdldgvics sattig i New York,
62 Aar gnnnneL Hnn tjente en nhyre
Fortune t Chieago ncd Lwedefpeknlatiw
net, tnen tat-te Nt ntter ned Kritnkrlgensz
Slntning. Inn ilyttcde han til New
York og gnv sig i statt Ined Jernbnneab
tier. Her bnndc Arn-te han og blev
klenu, og i BUT git ljxtn nnder i Villards
Not-them Pacific Cralcl). 2 Aar senere
tog nun nktin Tcl i den hemmte-Muhmen
Eontetp
zIted n H, H. ijelnx —- Ont helTadH
epidenn rinnnter den lille By Entheil
ville iNasrheocn as Wei«tcl)este1«, Penn.
Postinester Nagerg kjorte en Tnk med tn
gannncthn ind tilWestcl)ester. Bed An
komsten lzerttl snldtPostntesteren dad osn.
Pna Besen hjetn labHeslene labtk for
Vennen, liunroed han bleo slanet il)jel.
Da Thomas öcick enBen af de to, harte
dct satgelige Budfkab, tog han sig det
saa nun-, at han gis nd isin Stald og
hcengte fig. — En gannnel Mund oed
Navn Rippey fowvcr et tnislykketMoed
attentat paa Mineejer og Millionær Ja
ntes Mackey. Rippen er en bankerot
Barsspillee, hvis Forstand fortnentlig er
bleven foriykt, og hnn har vel i denne
Tilstand lngt Slylden for stne Ulykker
paa den heldigeVoksfpeknlant Mackey.
Han bibragte Mackey et Revolverslnd i
Ryggcn, der dog nceppe oil eftetlader sig
alvorlige Folget-. Detpaa vendte han
Vaabnet mod sit eget Bryst og sendtc sig»
feln en Kngle gjennecn ijektet, ng faa
Tinter efter anr han dad. — Soin et
Bevis paa den Styrkey der ligger i et
Rygte, helft naar dette er fnlsk, tjener
det Stornklab, Depositorerne i de iidste
to Dage hat- tettet imod Gennan Epo
rebank i Dnbnqne, Ja. Lin Dann- ind
fandt sig sent Ongdag Eftenntddagcz i
Bygge- og Laaneforeningms Ranun- og
vilde have 818 i Kantant paa sine Akti
er. Man gjotde hendc opnnerksonc paa,
at Banken og zoreningcn havde slnttet
Fortetningein Man inente denned at
sige at det allekcde var eftcr den Tags
Forteningstintek. Men Damen forftod
det fauledes, at Banken var gaaet fallit,
og ct fkygteligt Resultat var det hendes
Tunge ndtettede blandt Naboerne. J
Gaar begyndte Depositorerne at anlabe
begge Anstalter paa en mild Munde,
men i Dag gis det over til en fnld Pa
nik. Falk styrtede teem sont besatte, og
det nyttede ikke hvor ofte Bankens Ein
bedsnnend fortlarede Grunden til det
falste Rygte. Direktorerne hat stillet
8100,000 i Kontantek i Bauten og be
talek Folk saa ftærkt de kotnne ind. Beg
ge Hase ek fnldstændig solide. —- Ham
botg-Aknerikan Packet Co.s Damper
,,Moravia« ankommek til Halifa1«, efter
en frygtelig Katnp med Stortn og Bel
ger. Dæktet var ilecnt ratnponeret, og
en Del af Skrnen afreven i en Sturm.
—- Alexandeansfell, en atnerikanstMm
felmand, ankommer til New York. Ri
ge Muhasnedanere i Indien ogØslen hat
Iendt ham hid for at han skal nicht-edng
lams Tro i det krlstneBeiten. Rige Mu
hamedaneee iBombay hae skjeenket MA
Will til Opfotelstsn its t«n Mosis i Ante
t·iltt. De tin-te tsitkelixt Haalt otn at
ktttttte spielte txt-ich Religion ptta Rat-.
Statt-is Nrttntk Ja, lstmtsots sltthe
,»’(ot-tilntnben ittts tut-te lige saa aunslits
» sot Mulsanttttcdttttissttte sotn sat· Ratt-li
»Amt«-? —- Gladsttntecz Fletstal noli-et
Islere Stettttttet«, vcd lldsaldet as Gan-S
he.td-Valgctte. — Kasserek Redtvine,
sottt stjal 860,000 as Kassett i Gate Ci
ty Natiottalbattk, Atlanta, Ga., ittttsaml
ges i lldkanten as Byett. —Pa6sagertvg
No. 2 lebet as Skittneene As Mil øst
for Rock Springs Wyo. Lokotndtioet og
Bugttgevogn kantpottetseg sletnt; ittgeti
Stabe paa Metttteskeliv.
L o r d a g , nö. Febr. —- Dett spattsle
Riggdag tilstentttter Regieringetts För
sltig ont Bettaadiag as de sor polititte
Fotseelser stettgslede Personen — Ett
heftig Stortn raset latth Massachusetts
Kystetr. Ett Brig laber paa Grund ved
Cttttyhuttk —- Hasesterct i Kansas erklec
t·ei«, at det repttblikattskc Rept·tesetttattt
httcz er det lovgyldige. —- Earl B. Coc
i Deut-er vinber sitt Sag itttod Regsam
gett for Etsholdelsen as (ni,000 Alets
Land iAtiZona vtrrdsat til 8l3,0t)0,lluo.
Dette er ctt at« de statste Lattdsaget«,0 sont
hat vtrket sm· Dotnstalette lset i Lande-L
—- Ntrvcltrgtcrcn ""L«-an.t;1ittttkin(.i slaai sitt
Kollega Tönt· Millct tlsstl i en Botsc
lantp i Sat- ilstattcisca -—- Oett ikltes
Natiattallign i til-Attila ttdschct et Mit !
ttiset"t, hvoriGladstoiieH Honiethtleilli
stemples sont et stiedigt ndregttet Sitykke
politiik Elsagl -—— »Hei-um« siger, at
statlsolikektte i Nein Jersey hat« oppe ett
Bistitrgelse, det« sigtet til ttt satt ndleoctet
en oft-l its-Statuts Zlolesntto til Støtte
sot« de ktttoltke Religiongskolcr.
Sattditg, zu. zebr. —— For. Sta
tctss lkottsttl Mason i Frattksot«t, Lytt
land, ittdberettcr til vor slltsgseking en
Statistik over Ttsstlandg stotttindspisel
sor1892. As sattttne st·etttgaat«, at detl
tyer Jlligessndiørsel as antektkttnti Hoc
dc og sliug har taget et enokntt Opsvittg.
Fra sjerde Pltids i 1890 er Jor. Statt-r
stegett til sorsiePladS i 1892. J ’Wittd
sortes ttttt 2 mill. Basis. Hut-be lta For-.
Sattel-, i’92 Ast Millionen-. -—— Brot-lied
gattgen til en gatttinel opgiuen littltttine
ved Rock Springs, Wyo, sinnt-H ne stin
srostte Lig as Z Spcedbarti liggetme i est
Kasse-. Det videg ikle httent Embry
dcrne eke
Ma tt t- a g , 27. Felix-. -- Eit Beute
gelse, der sigter til en nose Satttttienslut
ttittg as aUeArbesdetorganisttionets, paa
begyttdes i New York. J dettttc Hen
sth ndsendes Jttdlzydelse til Ashotdclsen
as ett stor ttatiottalAtbesdet"l'otigt·e-J, lsoics
Datum endnn itte er ntedbtslt --— Geo.
Walfis, Spcakeren i Not-d-?alotag Re
pt·a-setttatttl)tts, er ttotrxmdt as Det repa
blitttnsle Parti og sltttter sig til Letttos
tratertte. Hatt sitzt-t-, atkliepnliltkatterss
neg thrtkdcti under Ectttttotktttnpstt bar
for stedse tilitttetgjore dekegylzatti t Sta
ten. —- Et Piorgettblad i New-Blut paa
staar at et Looprosessorat tned et aarligt
Saer paa 825,000 er blevett optettet i
Forbiadelse tned Baptisterneg Uttivcrsitet
i Chicago, og at PrcesidentHacrisott hat
sattet Tilbud otn Posten. — Putsallup
Jttdianetnestatttineti iWaleittgton begytt
der Attlæget as ett Jetabane igjettttenti
dereg Reservatiott. zonnetttlig vil den
ne Baue blive ett Oel as Great Not-th
ektt, der forgscrves hat« andraget Kon
gressen ottt Bei-NR igsettnetn Reservo
tiottett. —- De lsose Mute as en qatntnel
Bygttiug paa Zyd Halsted St» (.sl)icago
Jll» slyrtedc sidstc Nat over paa to ueb
Sidett as liggettde mindre Beboelsesles
lighedet·, og dmbet ti as Veboertie, der
laa og sov. — Meddelelser fra alle Eg
tte i Mittnesota og Dakotaettte vise, at
Vittterettg værste Sttesiortn raset sorl
Ojeblikket over disse Egne. Alle Side
batter er blokterede asSaeen, ber tnattge
Stedek er slere Fod«hdj. Binden-z Hef
tighed er 40—50 Mil i Timen.
Jeg beugte Dr. August Ksnigs Ham
borger-Brystthe med de bedste Folger
mob en stark Forli-keck Jeg unser
benneThe for bet bedste Middel mod
Dust-, Forli-leise, o. l. Jacob Lill
steuer-, 2113 Muse St» Bett» Mii.
Nebraska .
—-- Vrd tthamnusnllod mellcm istKnsx
atnrtha da et tOkittatog paa B. G PL
Bancn mer Haut-lock, en Station i Nekr
hedm as t«ineoln, limqu tolu Kreatur
inasnd til Stadts, dog ingcn af dem i na
gen alooklig Grad. .-'i Kreatumogne og
Cabooscn fmadkes, ag 18 Kreatur-er bli
ver ilaaet ihjel.
—- Famteme iKeith ogPekkiiisCoitm
tyek hat begyndt at iaa Horde.
—- Pmikiebrandc hat taseret en tolv
Mit lang Stark-sing Inellem Ber Creek
og Oshkosh i Dcuel County. Althfon
madet er brasndt, og Kreatureruc maa
flyttcg yen til andre Chqu
——— Gun. Ckounfe hat« udnævnt Nelson
Jackson i Relile Antelope Co., en ra
dikal sit-publication tin-u dygtig Iurith
til at overtagks Donmmcsndedct i tdde
tin-dek, On- et blcoisn ltsksigt ved Senator
Allons ållefigttatioir.
-- Am Wut-ist« tucddeleeL at den fal
chsc Tunlpritssiiscut LUcuslictszs Vol-tage
mt Mustctix u« dienen 82tjtt,uuu men
cnis tatst tat-HONI. Tct insti« sitz nu,
at Bauten ille hat« ocerct tust euele Mid
tnsl til Wjenmsmforclsen ai hattet anstat
tcntic Jsallknnien than og nagte Kam
muatssr havtns ttistct et pkalitikgseltkal)«
tu liptsyklkbk Allwde tlf Pt- IllglllllcI
suutiszz ’Uiut·l)tt' Ums-T iejcl utZlnletL J
itzt« txt-kaltes Kliaon udstedtr Mofhn
Hm- Ilotus til et sann-tu Volk-b ai cit.
Wut-YOU Not-nie folgte hatt til Un
dktprics til ottligc Battlorei·, ag hast sor
getrr foi·, itt N lludig bicv holdi flybeltde
« nagte iti Dem sidctl IHRZ — fanledeb
at Scltkalsctci Fonetuinggfører ikte hav
de niiscdstc Iluclfc out disk-se Nolets Til
isastctse. Jota-im hat Mosher lagt for
T ogm m farunderlia Evne til at nd
jtms titme Bein-ist«- paa egtsn Haand,
unt-u at hans .li’otsipagitotier hat« kunnet
maskie, hund disk karegik. For en fjors
ten DagrgTid sidcn hed det, atMofhetS
Korn-, til hvein hatt har ovekdtaget Ty
vkkosterms, vilde daskke hansllnderbal
lansc i Banken, ctken nu sigir Moshek
fett-, at det ikte btivek stoget at kigge
eher
— Jtdebrand optin tidlig Toksdags
Mai-ges ikanibech Brcss.’ Dtygoods
butit i Nebraska City. Juden Jlden
kundc dcempes forplantede den sig til
Petrmgg Drygoodsstore ved Siden af,
og Jld og Band tuinekede hele det dek
værende Lager. Tabet vil andrage til
J50,000.
—- Sporvejgselskubets store Stald i
Gkaiid Island nedbmndte totalt i Mau
duges Wolken l. Eu forblindende Sue
storm rafede, og Brandvassmt kuude ai
denne Grund ikke komme tidg nok til at
bekjcempe Jldeik J Statt-en sandte-z sti
chte; ved hcltemodigeslnstrcengelser lyl«
kedeg det Mit-»denn at faa de sttt ud, meci
degvcerreindedrændte S. Tscgudettbrikndte
ti Spotvagne ot; en Mache Ha og Rom.
Tabet er 812,0W nied tun halv xForslks
ring.
—- Snestormen i Mandagg var nimm
delig over the den kmttale og pstlige
Del af Statnk
— El Skkidt fremu d. Qusoag
den Y. Februar var der Acøde i Hamp
ton af Attiehaoernc i Mejeriet. Mein
riet fik Navn ,,Tl)e Hamptcn Creamcky
Company.« Byggepladscn er udiet til
at viere paa en Backe syd forByen, huok
der finde-s et meget smuktAflob for Van
det, det er paa Mr. Dis-Ins Land. Det
vedtoges at inkorpt.:ce im- 20 Aar
fra Februar 22, Hinz, til Februar
LI. mit-, med et Generalan den
sprste TirSdag efter fursle Mandag iJm
nuar hoert Aar. Ttl Bestyretse valgtrs
5 Mand, J i Bycn Hampton og 2 Far
mere paa Länder Mr. G. Eva-, Mr.
Helden og Mr. L. lsökildsen alle fra
Byen. Fakmerne er Mr. C. Zirath og
Mr. Marthel. Bestyrelfen sik Magt til
at ssrge for Bygningen samt Kij og
Jadlceggelse anastiueri. Mejeriet teur- l
keg færdig til at satte-s i Virtlomhed fe
nest 1. Mai og maafte lidt fsr den Tib.
Ist- s--s-v-s»! psgskik k ..-«. wou- »va
·
(
S t- "i e xs n e n
www Hi« ,
F JUNva l«««-«(«»l « ANH-»l««.««x,s
gsulilikhssslut l).xs;Nt-:nsc»u. Nisus-very
? THUUHDM
; in
f« A T l-! « J-" li» « l: ,«. siJ --—
FTsux Haue isi the lkmäinzx H««.uulinensj
; im pnsusr wpst ni« Unntlm mmä »m
I unle lippqcsst pulvlicssuiurw in ils
i Unnish lungnugo in Anusriisxx.
I
)
Wu- tsxts sich-u onus Kunst-tu tslnsulmlnn wirkl
! this Imp» Im « mmhsmi ums-m- Ilns usnmsmus Acsy
illmnstnn Haus«-«- sif Mstsroniksk Wyoming mul Pole
Huln umlen- ll n Sinn-Hur mhi Hlsdng UINUUM As
umsw Mut must s» bring Unsic- Isush mis- luskoku Um
i vaullmn Inn public-.
i Ihmmnfmlnsrllslnsi nunhslinuwn tm umflchlols
i ÄJIIWNQ T H N «H«I" X sc ,
i HANNMMWL NPOUL
, ». » , M
Hut- Imi :i. w- ksrtsf · Lin-I nleps- :st Ih-· sItmnHIttsI
Puls-« , III-CI --"I»« Uns-Mk I
-» Esunksug Un ltWI tIshkom SMML
Pustms Antwer nich Tisillissgrr, L Pi
grr. Don Otto-den mu· kun fort. Mon
dng Morgen bei-r hm mus, og sammeAfs
tcn dodc den oMinz bcsgge blrve begra
oedr anmnq Wiens-itde Kl. l under
stor Dcltngclsc isf Mcumhcdeck
—- Som vg Glæde Haar Hkmnd i
Haanb hcsri Verbot-. Strakckz efter Be
grnvelsen holdteö dekBrudevielse. Sum
me Eftcssmiddng Kl. 3 bleve i den sam
me Kirke Mr. Larc Johniou og Mist
FChtistine Petersnh begge Dunst-, fere
Jnebe i den heilige Æqtestnud af Pastor
Anderfen. Jeg sendet dem herved ntin
hjckktclige Lykmsstmäikg. X
M herstth Anincd queverfyge for
åaksogedc mig stiegen Sau-rie. Ved
Vrugeu uf Dr. August Kønigg Ham
borger-D1«m1bet bieu jeg fuldstcmdigt
hrltnrbeth Ausdruck Kurze, Hi. Austin
öd thob -En·., Enthus, TMIEL
Skandiuavcr i Amerika
« Aponskrr Risstnuz :)i’.kkzuutssen, 518
ssyd lude Nur-k, Ocuikhs, Nr k» afgik
kicd Dom-n komd-III (F·fhsnnibbag6 i en
Alt-« cif DOI Aas-. Amme hin must bo
iak « sman c en Zsuiiji EliIr ng var ind
lil De fein-» Um- .)««w:«s!im-t·l.
H Rco :«-.t « usi; «.L.««:I 1 LWUDUMH
Wim» iwihchs "· ·- c-.--. Loh-Zum km
Stougsksnn us »u
n; Lycxs«;p11sissl JU- - -«.-,«-.’- Widdko
fix
Im-,« futw sit - s-. iss -" »m- nl isn
Immqu « it i - · sx sth i --s, at
ul Tsss U lIis c « Es Ulle smi god
iom Ayucs . J· yuukic Linn hanc. Hun
vidste at Aycuz er den bcdste, og det vids
sie ogsaa han. Mut der var fleke Penge
for ham at time ved at ubkmmme en
billig Sort.
H ««Gekman
qup
I or Strubc og Lungen
Jeg hat unstet syg
Blopstykmlnq i omhing ved fem
Aar, oq hat« fanet
I fem Aar. de bebsie medicinske
«-1kaah, og da jeg
tog den fmste TxofisL var jeg end-m i
nacht TvivL Trt fonmrsagrde inogle
Thuer en behaqu »Im-m Im sit ikke
mer Vlctdlturtninq for den Weste Tag,
Um qu sjk et let«.)1nf.-td, lmimt Imndiede
link-Mit Wulst-. Vim den Inst-je Tag var
Halle Hpnr ANHka imfmlsiben vix irq hav
sbeskmxlisl1n)e.shsrf1(«t·. Tu! finde Tag
shuxn Ha sihde pp i Ecmxen oq fvise min
: VhDN21--j;uisus, Tct foi w csuEeIUltgtIUknul
«ikk1 i to Manne-Den thcn den Gang n
Ijez.kt-iriq1g(1net frenmb oq er tut i Sinn-I
stil m gi« mithin-J i Huka Mist Død
stunk-des MAWU og min Oelbxedelse var
sen stcr L1)«rI·-1fkrlfc for mine Venner og
Doktor-ein Tier kazt mgm Tviol out-se
Emn But-singen of Her-quu Symp, M
Hm hin-sie ck Unfald for jeg bkugte det.
Im sue-sie Widrian var kftek den fokftc
Tpsiii « X N. Ltmghk)n1b, Adelnsde,
Australien
»Im tssolvgbomg Uc. (5.) Hmblighk
Falk nnd fuqu Maoer findet Ayerg
Smsupmilla behasjsslik for Imager og
foremkkter der verfok iotn Blodkenser.
Dem ist« en Nimm for den Unbest, del
undu- ssnk Nimr- ns Funiljemedicitk
Ziff-or oq tscliinazxendm
Daufkc Bogcr!
Tanfkc Aviscr!
Tanfkc Novum-m
Dunste Sknespill
Nu Katasog sent-es frit til alle
dcr sendet sit Navn til
N. Fr. Hansens
Danslce Boghandel
Oousr "Zsplc1s. Iow-.