Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 30, 1892, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    : »F -., .»:-4 .-- ,--. -4--.
Fra Dau mart.
Ulrddclclm m l. T. »unm.
is— «-«.()-«.
stände-unert- over Doeem
Divid. 22,-l-.«l Kr. Hi Lre e( nu mhs
sommet til Mlndcmuknkel over Tau-n
Fjold.
va as ei ouqonubid. Ajuka
striltl J«mnnn«lfsnlimqu blev,1f » Dem
Flkbt.«, m lillc 4 auliqc usw« zon ul
Ollcsnmud Klimn Klillrnsrn Volk nl
Ttoldhrdkiimmer-selban bin in en
Hagel-In l Beurt. Bein-l sonlmedr op,
og Tagen rfm asglk Var-let vrd Toben
under ltore Summen
Toqlammenstov l Jyllanv.
Fm Aarhng lelekwncrch lilxllprwzclglr
den Hun- rUkniz lslussmutogct suchte-Zon
bag til-d Unllnd fknnnmt such nong Nan
geruogtus. Lokomonurt og lo Vognc
blcv snldslasnbig odelngtc. slklsljotmlct
er ulkyldigi isnnnucnllodkl Tcr llrte
fowurigt ingcu Stadt-.
Biærgnlim vcd Fjaltrlnq.
»Im Vovlsicrg nicldch til Noldill Tele
grimtb. den Alte Maj: Dumpllllnsi
,,llnlon«, sont um« mide msd Maltriug
er nf Smllmø VIlrrgnIngcibampcr jlasbl
ud, lau m del nu ltzmcr flot imcllrm
Hauslok og Neun-. J Nat lkal der ur
bejdeg, for in »Stil«-c tun komme over
Revlen, og i Morgen forscgeg del at bli
ve flckbt o'oec·.
Siælven ttog Hund. Ia »W
kene pna en Nanid nest fordhorseno for
leden Tag arbejdedc i Matten, lob He-;
Itene for en Vogn lebst Folkene jagte;
ifolge »Hm-s. Av.«, iorgjacvesz at ind
hentc dem, da en paa Stehet verkende
Hund lob til, bed sig satt i de paa Jor
den ilcebende Tannnrk og nandsede till
allegzotbanfetseheptene sann hotdt deinJ
til Folkene koIn den til Ojcklp
Carl Venrtkfens Teaterpers
spualc vIl for den kommende Sæson
bestaa af folgende Knesten
Frn Etga HenkikfeII, fodt Betzonich,
Selskatctg PrinIadomIn, Ftn Dagtnar
SchInidt, todt Gewichts, Hemmt-message
bokg BenoIIIch, Mette Andeksen, Mar
qnard og Emsna Nielsen, Oefrcrne Carl
HeIIrikfeIt, Chale Witten fra det kgL
Teuterg Elevikote, Tycho Schnndt, Hor
gensen, Kairod og Vietor Betzdnich
Unrqartnepwduktionen fsm
vet sont Forbkuget af dette Prodnkt er
pjenfyntig langt støkre end de fleste trot.
Her hiennne producerer if. Ruhij
OttoMpnfted i Aakhng allerede 70 Tons
ngenttig eller over 20,0W Pnnd dagtig;
men hvad der nIaaske itke er ket ntange
bekjendt, er, at Otto Monsted driver en
endnn taugt starre Margarinefabrik i
England, hvok der t Sommer vit blive
produceret over 150 Tons ngenlig
Denne Fabrik hat« nn do: Itaaet Lein-- !
ringen af Matgknine til alle zFattigaInJ
stalter i Liverpool, en Leoeking, der tos
ber op til aIntI«. 1000Pd. oIn Dach-.
Englænderne hat« ielofolgetig spgt at
konknrrere Ined den frennnede Fabrit,
tnen det Iknl have vist jin vnnsketigt at
fremstilte Produktet Ined den reneSnIag,
der her er Hovedsage n.
Döv at Ist-handlan En to
aarig Pige, Dotter as en Arbejdgtnnnd
i Nordlnnde vedxllaksloo, ck if. »Vet"tloll.
Av.« nfgnact ved Hoden pan Grund nf
gjentagne Mishnndlingcr, ndooedc intod
hende of et Par Stoleknnnttckntek, to
Drenge i 12 Aars Aldcrcn. Det ct op
lyst, at Drengenc en Fors::lddag i Fri
kvaxteret flyngede et Reh om henle og
slabte hende otn pau (s,51tloet, hvot de
med et Tornyster tilfoicde hende abstu
lige Slag, fauler-es i Bnghovedet og paa
Ryggen. En anden Pige toang de til
at slaa hende i Hovedet tned sin Linien
Den Mishandlede, der var ilde lib· i
Stolen og ofte blev drillet og plaget af
Katnmeraterne, blev spkst om Eftermids
dagen satt fyg, at hnn inaatte meldc del
pasferede til sinc Fokældre, der straks
tillnldte kagehjælp. J Lobct af Ratten
forværrech hendes Insan og hnn
bot-e den ntrste Dag.
Dom l enDrabssag. Overreueu
hat isplge Nord. Telegmntb. i Mandagg
paadptnt en fra erdekikobekg Bitte-·
Elstrnret indnnlct Sag, hvorundetArre
stantcn N. tlltaltes for at have tastct
tlne wende Born, den umarige Jennt4
og den :3:mn«ige Carl i et Vandhnl fot
at drnkne dem. Da Cnrl ille var kont
men nd pan dybt Band, men otter lrok
i Land, hat-de slltkestantcn tvalt han«
met-eng Pigen, citer tnsig Hoved han
hat-de kastct en Stett for at faa hcndc
til at drohte, og ljvetn han hnvde for
spgt at kvæle, forinden hnn tastede hcndi
ud ·i Vandet, blev reddct nf tililendi
Folk.
Ved Undenetsdommen var Arrestam
ten eftek Strafjelovens § 190 jfr. til
Dels§46 og jammettholdt nted § Js
(ringcre Tiltegnelighed) anset medTugt
husatbejde paa Liostid, men Ovmcneu
beste-me Strafer efter sannne Paragra
fer til 16 Aar.
25 Dumtk befmmevei SmIdaggI
Stolsgamdm paa AIIIiIlIcIIboIg unbek·
Fanetogeh thIieIIterIIe bragtes op I
lSZIIIlIembroIkrelfkt I Chr dm 7·B Pola-,
der Iqu formIIIN ct III :«u;1reth..Her
kumwe Dr nolmu Mu, unseuligftved
Wuslp uf JIoIIIIIIIIdszdraIIbe« E
» zwei-rauh iRostitdcegneu.«
»Am Nookude telrgmfnciz III chrdisf
TelrIII«IIIIIb. den JIH Maj: VIIVIOIIS Ol
»seIIs3Nn-·.Io I Mutwka nedtnændte I
lMundesin iIIkbfmnqu psa Nrund of
Nunmme SoiIIclIIIscI og Kommt-: ·
kesnstsddedch LIgelekesI rcddkdkg alle
Hude IIIIsd llkatIIqelse of 2 err og l «
Hund. BI«IIIIdfong-II og Gaumens Ej-E
er bit-II cn Trl fotbnkndt IIIIkscI-:1keb-.
IIiIIgsJIIIbcidkh tue-II de crksogudcn fo: at
Fore.
Unwesen sinds-Ism- N fms
SindosuqeunsmlIen i«.«lIIIl)II-5 nimm-gen
P(IIIcIIt, lIIIsnIIIIIsiIoIeIIre I «7klIIdI-, Ist If.:
»sIn-h. «.-!tII.« I Tomdugsz blau-II p«I«.IgI-c.
lIeI I -’II«et-I«I-iks:il;.IIm ng IIIIIlIIgI paa III-«
grhussL Tut sIIIdszIIIgc, ch« our ifon
Ilustnlmm Loh Isar, ein-r lnmd lmn for-!
hellpr I ZIIIIZHIIIH IIIIdurquII frII Anstal
ten. Hast noeI«II-.IIII-dc IAIII«hII«L-s, gis onII
Manbagen derim til slinndch hom- dank
has cII Vekjenht fik Pengehjælp til Ins
tagt Ined Jcmbancn IIl Authoka Her- :
fm er han fim gtmet til Fredekikszhaom I
hoortil him IIIIkoIII i OIIIIdogs Aftcs. I
Hvad ver kan sinded i enk
Sctnldkbpiic. Da en von Vetter-F
bro i tholnsnltnon bocntte lstgntlmnbler i;
Tor-wage Aste-J kont l)jent, bleo lmn if.
»Awa ittc sna lidt overmfket ooct at sc«
Bein-ne nf en Soldat stikte op nf cnk
Skt«nldelmttc. Ved noget Befvær fikhan:
den doddtntne Mund halct op af Both-In :
tncn om at faa htnn til at gaa sin Vej
tun- dcr itte Tale, hnn tknlde vente paa
en deri Gaarch.
tlltmeligvig er det gaaet for sig paa
den Munde, at Soldaten hat sat sig til
at fooe pan Kanten of Butten og soa i
Sonne gledct ned i dcnne.
Eis ,.klog« Wand hat i nogte Aar
tjent storc Pengc i MaltntL Hatt har
for opetcret i Niobe-schaust, nun da den
ikke gtk het, fotlngde hatt sin Residenz-i
til Malttto, og havde titærkt Rykind af
Patientek, dankte fm Skaane og tutunlig
fra Klobenhavth Forscjellige Blade hat
undersogt hatt-J Tmsik ved at lade Med
ntbejdere ndgine fig for Patientet·, og
Resultatet var, at hatt stadig udlcvetede
to Stags Medicin, hoad Sygdotn man
san end fortlarede at lide af. Og ved
ketntsk Undersogclse hat det vist fig, at
Medicinen, sont hast lod sig betale i dyre
Domme, um« noget fttldttændin ocetdilost
Stndsk Nu havde han tjent Penge not,
og da han i fort-im- llge tog til Kiobens
havn for at se pan Gnldbtnllnpsstadsen
flyttede hatt ind i en Villa, hun i For
antet lmvtte kjolst pna Fredetttcsberg og
lndct elegnnt montcrc for i Ftcntttdcn at
bo her. Mcn Nn ferne Nat, lkan op
holdt sig i sit ny Hinu, dodc han ifelge
Sols- DenL at cn Blodptotk z
Brot-interne oq Kivbcnhavnk
com Vetter-. J Aftmhiadek stkivcsg
huan
»Kommet« Provinsziolk til Feinden
that-it, tænkei vi bare paa nt blokke dein
Provinfen gioet sit Bittrng til Musiker,
til Stittssthentrr, til Biltlioth ket, til
Hauer og Tisitterier osn. oso. iqienneni
deres Told og Skat til Statskacsfcth
foder hoert Aar ganike gnttiszv en Maa
ttedcitid ellcr lcrngere, sont Frei-im stritt-!
ke, en haln Sttes Tusind Stoleboknl
— ttden at faa det allekbitterste til
Gjengiceld. !
Konnner endelig en Lejlighed, ltvor
vi knndc have vist oS sont gnlttnte Beer
ter, da lader vt denne Lejlighed gaa fra
os.
Bot oi itke en Gang tnge os fitntnten
ag, helft not-it September konnncr og
Dosten er iorbi, invitcre en halv eller hel
Sites Tusindc Landsbybprn inb til os
gjore dein cn halv Sitcs glatte Dttge ved
Beng i Tiooli, Zoologiik Hatte og Mu
siker Div. «
Vi staat i jaa tnnnge Mitader i Gifle
tilProoittferne, hvortil desttden nutnge ai
os er tnyttet vcd stærke Bank-ti, nt tti bot
gjore et Ilidrng nun denne Gjæld, og ket
kan vi netnniest gjore pan den Monde, ttt
ui invitcrer Vrovinjencs Vorn ind til oS
naar September konnner«
;
!
l
l
Unholds Faktor. En nnlig
stedinnden Anholdelfeljat ilolgc ,, Zocx
Tent.« vatt ntere end titsnindeltg Op
tnierksotnlted, idet Faktoren ved O. C.
Olicng Bogtrykkeri er atrcsteret ior
stillt og Bebrngeri. Faktoren et· lon
net nied 185 Kr. ont Mitaneden, tncn
ltavde ssnbt tig en nein lille ,,Nebenge
schnit ned at snyde sin Prittcipal ved Op
gjokelsen of Overarbejdstintertte. Nimr
Hi. Olien gik sin sidtte Runde iIrykkes
riet, f. Er. Kl. 10. faa »arbeidedes« der
paa Faktoren-Z Opgjsrelser over til Kl.
ll—l-2« Det timelsnttede Pers-male
fik ielvfolgelig kun, hvad der tilkont dem·
Reste-I gIk I Faktoren-z Lamme Bed III-s
den IIeIaI iInIon lIIIII nnqe BIIIU IoIn
WelInge ozI Ikkeo dem Im Inld VeIaIIIIg
»Kr. I) pIIII llgIssQleIU lIge IoIII lIIIn IIIIs
ogian bekegnede IIII NeIIInII IIed de IIIILIi
IIdlIkIte scIIIIIdeI-, IIed tun nk ndbetale
dem en Tel III deIsesJ Wu. Monden, der«
I « «.’l.II lIxIr III-beid« lI sJ L. C. Llsen
IIIII I Ich LId IIIIsIsLIIIeI III IIloeIIde IIg
JUW III. Im BIIIIcIInIl III Rolle-ger«
Lked LlIIIIOlNIIen IIeIIIIInede lItIn dg I.Ildl
IIrd III TIlep.-III.«, hoor han Isprllog IIg
sIIIIledI-«J, at han IIIIIIIIe han«-J IIIIII Ho- "
IIIIIkIleI. Ter er dog IIdIIedI IlrIeII pach
IIIIIIg Person
Ævcmyelig Sarcisn IFII Innres
IIkIIIIIIIIIIIIstIInIId III-T- WIII IloIdInd IIII
Ounajnnd lan — Ihm-H tu- IIIIHIIILIci
IIIIIS III LTeIIdI.TId. den Zäh- — I Man-I
VIIIIIJ tIeI IIII III-. II in LquII III-. IIII VIII-I
IIIlIIIInIsl I Pan-J. PIrIIIIeIfcII Inn-log
lInn I IsII Belgmx Ude LIIIIdnnIper
,,:-lIIII·'«. Pan ledsakzcrccs nI IIIIe Ia
HIIIIIeJIII ljn Brodek IIIIII IsaI KaIIIeIILI
LLILIII forlod .«IIIIIteIchIII Idr en. H Ta
xIe sit-en, godk IIIIIIIIIel Inn III-I Ined QIIII
IIsIII Ined nndrc PIcIIIrcIlen IIndveIIdIge.
LIIIII, IIIstI IIIIIIS eIIer III ZIIlIet IIIII·’
IIIIIIIIIeI I Horn, IIIIIe MIIIkIIIeII IIg at·
Inn-e en seejk lIIIaIIIed ItIIlIoIlIIIIget tIleIIl
dolIlIell IaII IIIIII IoIn foIIIenIeI «
III III-Ihn Ikke er veregnet IIl Flut Il
san stoII Band og d. dct jIrIIIIlIg Insdte
London-Je Flor-III-, IIIIorved det dIeII en
Oel af, IIIIIe deIIIg Inan, Inder bleII
Mangel kaII BrændieL TertIl Iladte
det Uheld, at en Dei aI de onI Bord me
rendeKut Ikke vIlde brIkIIde, yvorfosx IIIIIII
lIgeIoIn ByIlIas zog I »Ist-even rundt I
Izu Dage« aI Mangel paa Tut pg andre
let chendbare SIosser blev IIødsageI lIl
at nnvende Muster soIn Sptyd og andre
Tr(egeIII«taIIdc-. J ydersle Forlegenhed
IIIodIe ,,Ajax« I Dag her ud for et stort
engeljt kullaIIeI DaIIIpIka. Det prajede
Inan, Inen III-III »Amt« bevislig var i
Nod, Idet der tIIII var Kul IIlbage til
343 Inne, hlcv alle Banner bog yaards
nakket afflIIäeI. TIl Slut tilbod den
engelsteskaptejn bog III lage ,,Aja1«« paa
Slceb IIl Goteborg, hvortIl begge Säbe
nc Ioreløbig var bestemte, Inen for en
Poe-, IoIII han senere oIlde beiteIIkIIIe.
DenneMaade III lade sig bjaerge paa foIn
,,dodt« Ska eller andet oIIIdrIvende
Proz, blcv ridderlig afslaact, da Eieren
format, hoIs IIIgeII aIIdeII Udvej skulde
IIIIe fig, aI slyre paa Land ved OIrIshals
ernIfor at gIIIe det andet Ska en Bier
gelan, foIII IIIaaIke kunde blIve III-IS
pCI. aI Skibets Beerdi.
LuI Ikaf haII danike Intere, der gav
hanI AIIvISIIiIIg paa Kjobtnand Bayr I
J)II«ISl)al«I. HI. NokdIIId Ined Sth an
koIn da her pan Reden Kl. 7 og fik 16
Thr. Kul onI Bord, hvornIed han mage
lIg kunde naa Gmel-org. Hvokledeg
ch IIIIdeI StIlILI Forer vIl klare I den
Eis-g, der I denne Anledning oIl blioe
reIIL oIl seIIeIe vIIe fig. AI hang Hand
lenmade Inns lIeIIsyIIlos og for »Amt«-J
Besiennng ch kIIIIde were bleven stierb
IIeranger deI. III kan Ikke toidles5. !
Laudvrugsforhowene. Deus
lange vcnzeoe Var-me com endelig; den!
kont nasslen 1 en alt for oocrvejende
Gtad Tut illvordel den ikkdtraadte
Banne hat beoirkek Underveerkek paa Be
gekatlonen, saa er der dog ogsaa Medde
lelser onl, at Bannen har fresnkaldt sy
geligc Tllstande yosz Tyr, der stod paa
Matten, sna at de hat ntaattet tages ind
for at konnne fig, og et Pak Steder er
Tin- fnndne dode paa Mal-ken, ndeu at
noaen anden Todciaarsag end Bannen
harknnnct opoages. Flete Htcder hat
Bannen oltret oope ved osnkring :30
vix-oder Celcclls. J Hernlng iagttogeg
ensog den IT. Mai en Bannegrad of
:;-.»,—.-U C. Oele llgen igjennem hat
Luften været ladet need Eleuth-Reh og
den ene merke Tordcnbyze cftcr den an
dcn er dragek l)en over Lande-L Nagen
sllerk Nedbor hin« Bygernc dog ikke bkagt»
tun l Tognet til den JkUte faldt der i«
storsle Delen af Landet nogle faa Linjer
Regu. Forst i Ontzdagtz Efeeranddags
og den derpaa folgende Nat faldt der en
Del sneke vedholdende Regn paa Sjcel
land. J Egnen not-d for Randers
hat« et erjk, under hoilket der falth
Hagl saa store sont Kastanier, anrettetl
en iaadan Stabe paa Afgroden, al denl
manek ftætkt til zorsikring mod Hagel
sknde. i
Vinlerlceden see gjennetngaacnde godti
Ud. Rugen, der nn er gaaet iAr, erl
vel oer nogek Hort og somme Steder til-;
lige noget tynd, nlen gjennemgaaende eltl
lldfigtcrne for en god Rughoft iLIje-J
blitket tet looende. Hveden iegnee gjeml
netngaaende fortrinlig. Baarsceden hat«
over alt bedket sig tneget, men de felrstl
saaede Matten hasnmes fremdeles stcektt
af Ukrudt. De fenere saaede staat bedre
og lovet i det hele godt. Fleke Korre
spondentek paa Sjælland fremhcever, at
Folfod tager Operhaand, og fra en en
kelt Egn (Gloitrup) foreligger Mel-de
lelfe om, at Smelderlarver hat angre
bei Byg- og Haokcmarker, san der er
frecukommen jtorc gule Wetter i dem.
Gmgmatkeme regnet tm særdeles gebt
og afgioer rigekig chring for Kvkkget.
Nonne ck over alt komue op, meu U
krudtek tmr Inange Siedet faaet slemt
fak, og Ackiigttistgetk«ek meget besvckklig.
I flere Beretniugcr klageg der tilligei
over Jokdloppernesi Angreb puu Roetnr.
Begge Oele tiliammen hat fiistet enkeltei
til at ploje Roenmtterne out. lldvyttet
af Koeme er uu over alt stigendc, mun
kzc Steder fortrinligt. Handelns med
Zum og Gmskoer livlig og Priseme
ftigendr. Den højeste opgivne Prig er
Söz Lre pr. Ph. og en Kr. cktm pr.
Sit. for Svin as Vergt 160——200 Ph.
uden Sortering, hvilkenPrig opgioes of
vor Medoeler i Skiveegnen; den laoestc
angivne Pris et M Ore. legetSGnie
kostet paa forstjellige Steder fra 10-—16
Jc1·.pr. Sti.
Den nyuvenrigøminister icon
gcn hat i sindngcs utsnasunt Vondiziingos
nmnd, Bin-on Iijeld Chor Tung Otto
:iic».«s«l,-:Tisoit til lldcniigoniinssttsix F
Bolilifcn er Linioniet Manns-H Vesiddrr
en iniijoidcsoici ni) Mand, idci hnn ior·«.
i lssii die-o onlgi til Lniiksgiingoninnd
for sidsc und-J. Pan andre Linrnndcr
hnr hnn iniidieitio ndfoldci ui ret bein
dislig Virksonil)rd, dclo i Einen, homss
hnn isorcr hscnunc, sont Animraadsincb- ’
lcni og Sognermidgsorniniid, sosn Med
leni us Besstyreisen for Ein-e Knikbtuo og
soni zorstnnder for Hauses-hoan delg i
Hoocosteiocn, hoor hnn bl. a. hur iiodct
iLIJesinkelsen for Ksobeithnons Bygge
selsknb; dels soni Mehlein as Bestyreisen
sor Gjedser Jernbaneselskab, og de dan
ske Suckerfabriker samt Dunst Falkemm
sæntn, og dels sont Forniand for Godss
eserncsz Forening.
J Landstinget hat Reedtz-Thott taget
hyppigt Oel i ForhnndlingernJ, udnmp
ker han sig end ikke ved uogen udpmget
glinirende Beltalenhed, san hat han dog
i sna Henseende store Fortrin fremsor sin
Forgænger, RoseiiprIi-Lehii.
J og sok sig er Posten sont lldenrigs
minister io ikke særlig udsat i den politi
ske Kamp, og store Stridssporgsnmal
har nldrig ligget dette Ministerium og
Folketinget intelleni. Der kan saaledes
ikke under den nnoærende politiske Sim
ntion oære noget særligt at udscsette pun
oet Balg, Kotigen i dem Tilsælde hka
knisfet, nnonlig da Vergib-Thon nimm
Delig har Ord for at viere en nieget ons
gsængeiig politisk Persoicligheb.
chjtct i Scndåqs. Uvejret i
Sandags hat haft en itke t·inge1!dstrcek
nittg, og im ttUeSider nteldes ont umd
vttnlig tnttntte Lyttnedslag. Foruden
lItntd oi i Ottsdags tneddelte, bat- Funs.
Tib. endoidere tnodtaget folgende Betst
nittget·:
J Sondagstomtiddngs holdt Unden
vejket sig en Tid over Nyizlinge og Om
egn Lynet flog tted og drwbte ett Ko,
der tilhotte Hntd. Jeng P. Nyenstttd i
Rngltttge. Koen stod tojret Pan ethttk
ved Hufen Haare-ne vat- cn Del afftteds
ne pan Yorket og Jnderstden ttf Laut-ene,
og ptttt det ene sent-den fttndteg ett ftteden
Stube-. — Ettdvidere httttchynet sittttet
ned vg nnerket 4 Telefonptele net oßt for
Ryslinge By. Med Tordenoejtet fnlgte
saa godt sont tngen Regu, blttt nogle en
kelte I’to"e Tit-nahen
— Fm Kiertetnindeegnen ftrivesu U
vejret i Sottdagsz var flete Gange fra
den tidtigerc Morgenstnnd af oppe over
Egnen onttritthjertemittdc nted hypptge
Lynnedslag og sont-ne Steder Itcetke
Regttskyi. Lttttet flog ttee ttden for Aus-I
tun-S Knudsens Gaard i Reuttinge i en
dcrtnerende Poppel tsg fplitttrede denne.
Ligeledeg flog Lyttet ned ttden for Lukr
Madseng Gmttd i Lttdby ntelletn denne
og ett Palmstah Ittmt ttde pna hattg
Mark, hvok det dkæbte en Ko.
— Fra Vlizsensegnen tneddelek »Ass.
A. Av.« tit. n. folgende: Lyttet flog ned
i Baneoogtethnset Nr. 15 ved Thora
httsvej og odelttgoe Skokstenen samt af
rev noget ttt Zugs-st, dog ndett at tænde.
Enduidetc flog Lyttet t Peder Peteksettss
Hus i Tl)owt,ttse, hour det anrettede en
Del Stude. Juglefkydningsstattgen paa
Nces tatntes ogsaa, og 2 Lam, sont Itod
ved Stangen, dichte-J. J Ebbcrnp flog
Lynet net i Strcedder P. Ntelsetts tty
Hos, sont endttu ikke er kommen under
Tag, ttten der stete kttn en ubetydelig
Stadc ptta et Stillekuttt. Ettdelig mel
des der otn splitttrcde Telefottpale, Trie
et oft-» tnettdet er altsamttten knnStnaa
ting tnod de Tab, Lyttilden hat formu
saget ttndre Steder.
Paa Wilhelmsbotg ttendte Lynet en
Lade, der laa bug oed Gaardens andre
4 Lettger. Den nedbrændte nteget hur
tigt, nten Futen for den avrige Gaard
var dermed ingenlnnde vore, thi Luerne
vedblev i mange Tttner at statt ud af
en ved Siden af Laden tæt ved de andre
Bygninger liggende ntægtig Haltndyttge,
der heldigvis var bleven saa fugtig af
det starke Jiegnskyh at Jlden tun lang- s
samt knnde bredet sig t den, og hertil koml
I
des Held, at Binden ikke bat« pna de an
dke Btfgnitnfet·, der fault-dec- fkaanedeg
filt- at blive et Nov for Wenn-. — Man
fotttklletq at det· lfen paa Dacht tnde t
en af digfe Lntgnnsger opdagedeg Jld,
fotn blev flnkket t Tlde. TM l«01«l"0k"«"5
at den nat paafat as en betnfet Mand,
fotn fenere blev anholdt· — J Laden,
sont bt-tettdte, nat· en betydelig Merngde
Kot-n.
J Doleoadgaatdeth der llllfotetlksaatd
efek Jeng Ponlfen, flog Lyttet ned t
i Ladebygtnngetne, det- fttldf«l.rttdig ned
bkasndte. ötttelntfet reddedeg tnen tilic
lende, tfenftoillige solt fltelne det tnefte
Inddo fatnt Settgi og Gangklæder nd i
Sol-.- og Sinne-any en Tel bleo odelagt
af Regnen, en Oel lsleo flaaet i Styl
ter og en Tel blen jltrvt hen ved enPort,
lnsot dtt —- bnendte. Jngen sitt-atmet
ontko ;«. Jeder ag Heft-: nat paa Markt-n
lfn tnodtg stetig reddede nnd lltvgiate
:; Hang-, fosn rngede. Gaatdxn betone-te
for en halo Eneg Aar fiden egl.s.a prta
Ost-nnd af Lynnedflag
—- J Lklled flog Wust ned i Wind.
Fort lflniftianfensjlslaat«d, der fnlofteni f
dig ttedln«trttdte. Befætninaen bleu leis-f
del, dag tnaatte en Heft nnd-es og en »
Ost-la flagteg, da de var fttetkt for
btændte. Vtgeledesz reddedeg en Oel af
Jndboek
— zra Brylle Sogn tneddeleg, at
Gnakden »Alle Chobo« et« ftldftasndig
nedbetendt. Beftetningcn lylkedeg det at
t«edde. Gaaeden var nyltg folgt, tnen
den ny Efer vat« nok endnn ikke kommen.
—- zta Mlddelfartegnen osntaler
»Mdf. Ao.« en hel Række Lynnedflag,
der dog her fynes at have afftedkonttnet
forlfoldsois fanldgoaader, hvoritnod ett
Oel Husdyr er bleven ihfelflaaet paa
Matten. For thd. Lats Haufen af
Bsogaarden i Vejlby bleo faaledes en
Folhoppe dktebt, og otnlrent fanttidig
flog Lynet tted i Stanrby og drcebte ett
af Gatd. Niels Olfens Korr. Paa
Rolund Mark ihjelfloges en Ko, litho
rettde thd. Soren Jorgenfen. ngaa
paa Knstrnp Mark stal en Ko nat-e
dmbt.
J Baaring flogLynet ned og antændte
Leerer JargenfensBolig, asen Jlden blev
hurtig flnktet.
Hog Molleren ved Efby St. fkete der
ogfaa Nedflagz Lynet antændte Stam
laengeng Tag, tnen da det fanttidig reg
nede meget starkt, lykkedes det at faa
Jlden flnkkeL
J Fieldfted Molle afreo Lyttet den
ene Mollevinge og gjotde en Del anden
Stadt-.
— J Vesterfkferninge t« Sydfyn flog
Lynet ned i den Kannnerraad Lan litho
rendthndntolle, der nedbrasndte i ganfke
kott Ttln
Fett andre Egne af d'andet tneldeg
bl. tt.2
J Eglsfergegnen aneettede Lynet tkke
faa ltdt Stude. Det flog fauledes ned
i Hang Jetllds Gaakd i Jedstedz Red
flaget sandt Sted i Stalden, ltooe J
stoer og 2 Svin dmbteg og yele Guar
den but-note. Der tndttaf det unerke
lige Tilfælde, at en lilleDreng ftod mel
tecn de to af de »Wer, der blev flaaede
llfjelz han ftod netop og bandt den ene,
der blcv belebt, tnedeng han felo flap faa
godt font nlkadt verfert
Vaa Ilive Mark flog Lyttet ned ink
gen lHetntebergs Has, dct nedbrændte,
og l Ulterlfeden af Vilslev flog Lyttet ned
tTelefonledningen og odelagtc dereftet
njolnnandsz lllrlkg Telefoaapperat.
J lt;)entntgegnen flogLynet ned i Chr.
Madfens Efendont ,,Stangager«. Her
osa ansddeleg ,,It’old. Fbl.«:« Lyttet flog
ned dels l Stttehnfet, lfoor det nden at
tcende vteltede en Glut-sten, fplintrede et
Dorn-er og et Kann Vindner, dreebte en
no og et Soln fatnt bedøoede Ejeken,
dee var gaaet hen for at fove tilMiddag,
og del-s i lldhufet, yook det tcendte darb
to zaar og 2 Laut fatnt bedovede etFaar.
lldhnfet nedbrtendte til Grunden, deri
tnod bleo Stttehnfet rcddet.
zra Sarkfobing: Under del heftige
llvejt iTitsdagg nedbrtendte et Hns i
Nafteo og flet·e Jldebrande iagttoges.
En fund Sfcel i et fnndt Lregtnne hat
"altt"d og oil altid act-re et fandt Ord.
Hamfor lkke da gjote alt hoad der staat
ii eng Magt for at folge dette Ord!
Hund cr Penge, hoad er Veltnagt, hvad
.er fyldte Loder, hoad er vel alt dette,
»naar Helbredet er daarlig, naar Sand
heden er skral, naar Madlyften er borte
og Soonlosheden indfinder fig! Host
fot da ikke gtsibe tilde Midlcr fotn Tu
finder og alter Tnfinder af Landstnænd
anbefaler og foat bttrde sindes i enhver
otnhyggellg Fannljetnoders Hieni. Dr.
Peterg Kuriko er nu faa oel kjendt og
stattet for sine eneflaaende blodrenfende
Egettskaber, at det san fynes overflpdigt
at tninde det store Publikum otn dens
gavnlige Jndflydelfer. Mett der er fau
ntange Tvivlere, fom ikke vil, ikke mtfker
at pkøve Medicinen, fordi det er noget
Nyt, noget fom de ikke kfender noget til.
Hvorfor da ikke give den en ordentlig
««1«""’!««;s«-1k» . . «
Id- « Urkle '
i(!’ . sk El .’
f11«- Hm « » l .
« .
U H« « U « h
« - s,; «
(«Is sp« tm ,
XI ; « st» in
W-·.---«- .
·— --
bå JLIIIYIILIPHIHIF ««,..·z.:
« I
« VUHL «
1«.714,I« «
IIILU Ol·s1;L"s-111E’.
.««
I v
lx Akt « l
l Iljfll . A
l »l« :j :
I H— » .
A « n n. . .
k««’II!s-t( s. .
.. f»
» » »
«’ H s-« « .
«« I-) «« «
l« ;1·..
« ;. »
N ::1. «z «
» , « 4
«« «« tu «
Is( 111 x «— »
11 ,’.’ H« H z .
. (’ « «
I «««s- k«««0s. s .
I«Fn Hub-»Um Hi l «
"-«! old «« ;z «
U« -.. » l
I«« .«.- .v«« .! «
cndtit M :)·.N1ss1!rs:;s- E-»
jlks Tl ’
qusnt III-um Inst-T -"
ldc Jult-6st"fkursioukk
er allid yttdcdtn Tc ouctsotbc11t1:i.:»-»
lctmjsct-, llttiott lkttcmc t Blut- ::.:
sier dem stor .’x-ot«tcttttttg. Ist
letter paa lldfalg t alle Zi)s1cnt--.. ;
tot-cr.
For Zalgszdato og Tthqun ::
llttdortsrtnjng lnsnocndr man Harz l
Jl. tsatlsotk :’lqt. ll."lT.3111·th.-..
L«malm, Ncln» og titlt
tsttkclt . ctaltttg for littttttxer
Uttion Pactsic otl iælgts LTtllctiizisK
og ttlbagc tttod ettftslt Betaltnqsoc
ten til dens, sont tut-le at nvctttcstxs
tictsz Lllnttottal Nimman tust sank-H
Äsor Lplosning om Zalttisvato
Ttdsgtstkttic oiv. lnsnvcttto man
lsarliotk ngcnt llttjon Puck-is Ins
11cl)rog, Nrbtx
«
«
Folkcpnrtictg Natiottnlkot
LmalnL :!ltl11., ::.:.
Ttl sutmbclonnnchc tot dont
ovcnttttsonte Jlnlcdntng otntu ::
anlm, villlttion«th1ctt«ic«L-atti.»:«
letter ttl smalm oq ttllch ntr:.«:!
talntg for Alt-jin- fnsnt oq ltlb.t;:.. "
lygutng ont Eulgsdatt1, Bill-«
gt-(1«115c ow. ltettucndc man itz; til
Agl. ll. «l:.:3nstctn, Tttttttclst«o.t.
Tllcjfcpt.:-.
Iltttkttkmtslc : Otgktth du Ert
her-I Eltle ønskcts nt sitt-mitk- »:
fra :llcgjcrtttg«n t L:!1slttttktts:t,
og billigt crlioldts et stmduui tu: «
qtcttttrtn Vctcr Hbthsonf Ttt:1«5
D
DILLG ÆXJPHI I
A
is II- Eiukilnikit XLM Hij w
:t« Un cfiU EpoliXI ZJ .lII II III
Mk ie, mit-vie onst-u ciii ZWEI
All-M Wlk
Billcttcr til og it
NORCE, sVERI
Danmakk aller Finl
til lavcstc Prifcr. Syv direkte
sTATE UNIE
til oa im
NEW YOR
WMomu cum-s infolge-S
ALLE-N E CO. bin III-I
112 IJ sÄUE qu cHIVÅV
nich-Es GAsMASKIi
Usiao cllcr Gasocmi
Eos-et til Kraft cttkr Mim IIIH
YOU blLliqshs ziqahdstzh I« ’s «««
i -ij«k111d«'«:1«
Si
q lik
cvkkclåaksislk Betdui 17sm lslliIIII
Jugensmtiokviaouik um«-« I· M
Dcsl fmotck sig few im t’·-II WII
Jus-en Vanckick um«-«
: cn atbcjdc nnd in i! Eil sicI «
mb noqcn a. ist
Oclldtikxl iiiil .’:«l".:n
P UME li A l
Äuimtmm