Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 09, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7dc Vorgang. Taitiiclsrog, Hownrd Commi, Nebraska. Torismmcn den Stdc Juni, ists-A Nr. BLI.
t, 1 S r n S n
V m Nahet- samt politisk
Wug Oplysning.
hnsr Torsclug Mut-gen
ING
N sp
Ulka
!
qunevros- Novum-.
,
:ti k;I;1;1-:80N, UUHVHR
-——
pnncmcntsrVilIaar:
Statt-r og Kanada..81.25
Eli-Z
III-» IN
kmmch ....... . . .....
thunka- .................... 0.4t)
.-. 111 Tamnakt og hviltetsomhclst End
81.75
ijxandcx .....................
JHWU man crlckggcs i-F01«sk11d, og
»».;««—« smnicsz vcd Äsotialdstjdctk
Hzxm In lpl kunjcks i "lc(-gjestktul" likev
xl is US »Ich-P ksllkr »Das-tut Nun-Ä »Um
. » ,I,«1 billigt-ro Mikjtlcl sur Pcnxzesuniou
». «-«s.1;.«mmc nt sinken-. uelsyk kuu :z U-.
»kr::1«xsld1cs:-ic:
Sticrncm
Umgebun- Nebraska.
sTs UL JERNBÄNBLISTBZIE
4 l) a ists-S b ro g Is-——
Man Paciüc samka
thuisr lrn l):Inn(-,1)1«t»1;
.«». :.-.-.«.’-I l-««rm.:("-m1k-ms,s« LMkJsmm
’ T: Musk: « SUT l«’«»n.
«««.
til-lu
-- 4 Sk- Paul p
Uniou Paciüc IMM.
«L l)in l
Hut-ku- ittqnur jru b . t
ÄNNlIlHUUL 1")k«-I«I·S m; LUPP (’1"PY:
s U Passe-gering two Akten
is lim» (
Tit UKAND leNDz
Hm 1-’»nn.; Uudslug 4.45 käm-.
Hishi-.
A, H·(Vl’lA. NURTU l-()l«l’ m: ()R1):
»k, mal- esg l’ni-Sugestmi:. R.051·’0rm.
ktgf Alle Tag mcdtugek l’uk«sugensr.
.-,————
linxton si Iissouri Zim Ist-Wa.
Hut-ni- usnuar frei St. Paul:
Ppricshtukx Witz k·t)1«m.; Gmlstug. 2.5(I Einn.
---- 5.-.-2 Ema-: -——- LMH —
IZIF Alk- Tog means-get Pia-sagend
UT
MARKE1)s-Tll)ENl)E.
a de wand-tmer og berste Kutte
6hicago, d. 6. »Jan
mu, Hz ;J1cli,R4k-.T’lug.,84i
nam, 503;Jul"1,499;;k?ept.,
ckkc I(O"K
.
.
.:«:-. sco
ru. Wintan :3:5z; Juli, 322 ;")lugus1,
M. « Is. Bog, »si0. L, W; No.
je 1.48(«-49.
Lmahm d. U. Juni.
ndcs Hund«- juføtscl var III-commen
ssicnci um« alt Liv, og Prijetnc gik la
..:s.dmg·:-1 paa de bebt-r lettc Stude
kuwe sti.4(sr«z23.45; dtøcr og Unter,
I«1'-.1». Ztockcrs og Moder-c- cräcsilä
Lunis ukd ndstc llgc.
. so var qobt og vcl I NO. laocre end
:«14;«.-oq:mnstsks3. lavctc end ixdstcxlsian
spddc Zorn, 11anjctVasgkm, jolgtcH
H« sH-J. og del lme og blandcdc
An last Fonds-EIN (Exutnctxtinjtsukj
s
L I»
I(11111c111-og,b. s. Juni.
«-.«3·.« Nsk
x11«:s«71·T-«.;,«
UCLJ (»1.;»
s -:s:-.»«-»-1.«».
s- TI: ·»:-:.. «-;nw1«1ms(s,
A. O. U. W
-.:;-s,;«.:1 for » The Ancjentcrkur of Um«
:—v1!::1«.:1« samlcs i Helena, Montana,
II »’«11:n, WILL dennc Anledning
Ulkon Bauij »Zum-met bcslutm at losl
:ui;rrcr :-.l Helena og tilbage mth til
Lmsk·l’-1s.5 as en sen-sie Klasse-H Talsl for
Durch LEkllettcr paa lldjalg 7.—l4.
mllxtjst begrasnsct til 530 Tage fra
.Hda!oc-! samt ti Tages Traum i bcgge
J got-.
: Brucnet og vidctc Underremmg hon
sxtmn Itg ul 91.6arlson, Kompaxllllcks
" : Tannebrog, Nebr. l14-6-l
sinus Hannibal,
M CFOJZEJT
Wtcr ior alle Tomstole i Central-Ne
ll« Jlllc til mjn Liniorg anbctroede
IT lldkørcs pwmpt og omhyggcligt.
W! Lock Stank Bartles State,
St. Paul, - - Nebr.
LrassIcs i ,.Sticrnen«s3 Konten Tau
DR her Torsdag.
ctor Farm til Sams.
««)««9- klUDMf 100 lecrs «lTas1111·e, 5
S Ttldimcck nl Som, lik) Aher opdytlet,
«11dnurkfe151aaland, alt Handel vorl
. FMW thd as Äsorbcdringcr paa
.le kahns mcd 9 yllum og Kjasldnx
YOU-NR med Basement under 60 Fad,
Wlds Nmiuetm (5t)k1161ib, Soinehus,
tmllUT slputterny Vindmølle, 3 Bwnde
ON WV Pllmpe i Kjøklenet. —— Liggcr
« W Tannebrog cller il Mit ad Vejem
Wgelspk XMU dette Blads Kontor an
scliosl edlem-, Tote-sto, O
lacht KWC
MEan - . Nimmst
Jndlattdet.v I
t
EU Lob-hals. Knpteun Tisilliitnt
A.Atidt«etos i Bosten, Mags» det« i lsfs
gjorde Reisen over Atlnntetlsnvct nted
den lille Band ,,Nnntilns3«, er sor nier
værendc iAtlnntic City, N. J» ifterd
nted Konstruktion as »den slyvende Hol
lcendet««, III-z zod lang, tned hoilket han
i Begyndelsen nf Juli Monned ngter at
tiltmde not en Reise over Hauen An
drews trot, hatt oil naa Queenstown
pan 40 Dage, hvotefter hnn ngter Ined
Datnpdaad at komme tildnge tncd sit
lille Fartpj og stetnoise det under Chi
cogo-llditillingen.
Et vakkert Monument til Min
de otn konsødererede Soldttter, der snldt
i det blodigeSlag ved Helena, Arkansas,
den 4de Juli 1863, dleo i Onsdags as
sløret i ncevnte By. Monutnentet er en
prægtig Sojle as itnporteret italiensk
Marmor og kostet sorudenPiestnl 8:3000.
J AnledningAssløtingen holdteH en stor
artet Fest, der bivaanedes as Tusinder
as bessgende fra Mississippi, Tennessee
og Arkansas-. Festtalen blev holdt as
Oberst John R. Fellowg sta New York.
Plumpeve tstn egenIaldgrui
be. Coster eß Martin, det Borg-Imag
lerfirtna i Chieago, sont sagte at saa i
Stand et »Hjotne« pna Mai-Mak» og
klennnc Viertelzlodet nd as de Staklet«,
sotn sknlde levete tnden lste Juni, ,,lob
sig en Stanke i Livet« og snldt i den
Gt·nv, de hnvde gravct for andre. Fir
ntaet havde i lcengere Tid optsodt al dens
kontante Mass, der vat« nt sinde paa
Mntkedet, og beredte sig pnn at gsote dct
hedt for ,,Short5«et«ne« den sil. Maj,
den sidstc Dog, sont digse hnode til nt
leuete i. Stracks ont Morgenen degyndte
de nt betnlesl pt«.Bttslsel, den lsojestePug
sont i ntnnge Aar et· dlenen betnlt. Let
var et dntttdristigt Foretagende, thi der
onr en. 400,0t)0 Busyelo til Fals, sont
Costet ö- Mnrtin tnnntte væte betedt
paa at ksøbe, hvis de sknlde nente at hol
de sit ,,.Hjorne« oedlige. Men del gik
glitnrende for dent iudtil Middagz dn
nergtede Blinken nt betale JinnnetszVekw
let« lcengcr. Og dn Bøtseng Sektetcek
ettklærede nt Coster ös- Mnttinvnr fallit,
dnmpede Massen sen 81 til so Ctg. paa
tnindreTid end ntan can udtal-eOrdene-De
solle Snmuspeknlnnter, sont sknlde været
lnust under dette genadige Firma-Z Hiel,
under det vistnok Falliten as et oprigtigt
Hjerte· — -»-«— ;
Eu stor Sammensværgelse hart
sundet Sted tnellent de sokstjellige Rom-I
paguier, sont eser de naturlige Geschwu
de i Jndiana. Kotnplottets Formaal
skal sornetnntelig oæte at sitt-re Priserne
paa Gassen i Vesret og dem-est sorbyde,
at Gast ledes gjennetn Not :il Chieogo,
hvilket der hat ocetet gjort Ferse-g paa
at gjorr. Mange andre Besee, som lis
get udensor Gagdistriktet, hat degtntdt
at lægge Rot derind, sor at lede Gassen »
dort, og dette oil Trnstet nn sorbyde.I
Trtstet agter ifslge egne Ord at tageE
»Floden« as Gasproduktet oedBoringen
las et omsattende System as Bunde, og;
Ihele det uvnrderlige Gnsselt vil da sont-l
sme under dette ene Kompagnis Magt,
I
l
og det vil kunde gjøre sig detalt sotn det
»lyster. - s« , «
I Ei dyrt Ess. En Handelskrisen
de i et Etadlissentent i Atlanta, Ga.,
lstjal nylig et Kys sra en as de kvindelige
»Kontorister, sotn beskjæftiges dek. Pigens
Imeldte Sagen til sitt Fader, og denne siks
sden galante Handelstejsende arresteret.
IDa den ttnge Mond stemsortes i Politi
Iretten blev hgn oversalden og mørbanket
Ias Damens Onkel, tot-tagen til ydntygt
Iat bede Pigen og Forladelse, idømt Bd
Hver tic et Ver-b af 81:35.00 og misteve
lsln Plads i Huset.
It Eis sttl Bund tog sig sorleden sor
-at spille DIdsenglensRolle dlandtSkm
lebetneneiChicagm Det var en stor,
styg Newsoundlond-Hund, og det gale
Dyr pilede omkrtng gjennem Goderne i
Ien Rundkreds, der blot vor nogle sag
Blocks fm West Chicago Avenne Politi
station hcle Tiden mcllcni ti oni Konnte-«
dagen og site om Eftenttiddagett, tut-in
det lykkeded Binnss minnegtige Politi at
lobe det farlige Dyt ned. Jniidlettid
hattde hatt bidt ca. et halnt l)nndt«ccher
sauer, enkelte af hocnt var vokccnn
Livcis Qmsiistclfct. Nodt og
vel fyrretyve Aar siden, da Cikkngfom
siillingen var i sin Barndi nt het· i Ame
rika, gjotte Fred Titcomb sinDebnt fon«
BajadgL De Vittighedet, han reu af,
de Sange han sang og de Ktnmspting
han giorde skabte ham stot« Bewmmelse
ide Tiber. Hatt varBajadsernesPatm
ark og npd endvidereAnseelsen us at viere
den yppersie i fm Kunst i mange Aar. F
Fredags Aftes blev den nn sunnrige
Mond indlagt i en Celle pnei Polititiik
tionen ved East Chicago Aveniie Him
var klædt i Pjalter, hans Lege-ne vakletns
og hans Øjne var blodfpmngte. Staike
Dritte hat bragt ham ned i Mnddetet.
Ei ice-stellst Vani. Vor Tit-g
aldets ontsiggribendeFotbtydetnand prie
ger sig niere og mere paa alt og i alle
Forlzold, —- ja felo Beine-te synes at
indfnge Giften nted F ien. Hvad skal
matt sige, naat man httret at et, leisem
rigtPtgebarn hat myrdct sitt spatde Sa
ster mcd et lange i Forvejen fattet Ober
lteg, og at Bat-net udirykket den stprsie
Gliede og Tilfredghed over den udføtte
Biodszdaad2 Ja, mange oil ticl sige, at
det ikke kan tmte sandt, undtagenBatnet
vat« tosset eller ilke forsiod hvad det
gjorde. Men en ilig Ugjerning er itkc
destotnitthe stet i Lobei af siciie Uge i
Tinimlle, Kentucky, og Barnet var ikke
tosset heller. Den iiiigdoittitieligeMor
berste ndtalet den stotsie Ftyd over U-l
gjerningen og figei·, at hun for ltenge si
den hat-de ioi·ooeiMoi«det,dersont ikke man
havdc hoidt et saa aiitvaagent Oje med
denkst-. En halv Sttes Dage i Form-jet
ljnode tjnn afhngget den stakkeles lille
Ekabningg Finger- og Taa-Negle med
en DER-; Uhyteba net fandt niere For
nnjelse i at tcenke vg tale oin hond hun
havde gjot«t, end den Dragi Ptygt hun
fik soldte hende Sttierte. Siden den
Tid holdt mag-. noje Oje med l)ettde, meni
forleden fandt hun i et ubeoogtet Lieblic!
Lejlighed til at siaa sitt lille Safter ihjei
med et Stykke Bart-L Da man sputgte
l)ende, ont der var flete Menttcsket, hitn
miskede at deæbc, solt-we hun, at hun
gierne vilde drcebe nogle flere »Babies«·
Pigebarnet er i Besiddelse af alntindelig
Intelligenz for den Alder og hat flet
itseAnlceg tileiotismr. Matt ved ikke an
det at stille sp need hende end at fende heu
de paaRofortnskolem Hvad skal mantaenke
om en saa tidlig udviklet Forbtyderaand,
—- er det itke en Samfnndsgift, der for
pefter selv det unge BarnehjetieL
UVcjtxfstoyrinlsftiialte-site ndgjød i
Sandags sit Naseri over hele det sterbli
gc Pennsylvania Titusville og Oil
City er især Skuepladsen for en fasset
delig Odelceggelsr. Den varste Kata
sttose indttaf fidstnævnte Sied. Et
Skybkud fyldte Oil Creek saa siterkt at
Vandene gik op i Byen santtidig nted at
Cyklonen hældte de store Oljebehaldetes
Jndhold udover Vandene, saa disse blev
bedækkede tned et dybt gwnligt Lag Ol
je. En stark Gas- og Our-Lust nd
bredte sig, og plndselig itjsd en Flamme
masse sötn fra et vulkanfk Krater sig op
Inod Hitnlen. Dei var Oljen, der var
kommen i Brand. Med Lynets Damig
hed forplantede Flantmerne sig til Byen,
hvor den brandende Olje flsd i Gader
ne; de rcdfelsslagne Beboere flygtede
til Bjcergene, den ene state Oljebe
holder efter den anden wg i Luften med
frygtelige Beug. Eksplosionerne var
saa voldsomme, at Falk langt borte blev
kasiet om paa Jst-dem
J en flere Mil lang Streekning op ad
Ckeeken eller Fladen ligger alting i Nu
iner, ag hele Befolkningen et hjetnlss
ag husvilin Tabet paa Ejendöm andras
gee til henimod en million Dollars5
naar man fra Baktetopperne stuer ned
I
l
«
l
o
s
k—
out-l Halt-n ist« del rt trist Billetse ni EIN-I
dumm«-tsc, dct nnptmtsyb Mit j
Bin liqnmde Munde sont Ojl lkitns
blev Titngville hjcntfogt. Tasntningcni
ncd Spitrtnngnille l) list, on en fokiækde
lig Bund- oii Oljeningsc sinkst-lu- nett
over Vycn ot; insetfvøtninedr Gaben-Im
öllolkisnts oni "«’"(otgisnen lob tre Clown
sioncr, og Laune ira Oljerassiuadctiet
skiod LUU Fod iVeiret, og iliøbet of
tort Tid vnr hele Byen og Omegnen i
Bruntn Vandilontmene all-stets nf et
Flannnchav, og Sirenen var saadan,
nt dct trodser ul Bestrioelsr.
Titngoille ligner eiter lllykken et ve
kitabelt Johnstowtt. Den Dæinititsg,
sont drob los, varTMil ooenfokTitnsville
og da den gis nd ndtonites Jndholdet of
m hatomtdcn Mil lang, en Fjekdedel
Mit brcd og ligesaa dyb Knnstsp neb
onet Halt-n. Pan Grund af den al
mmdelige Forvitring er det nmuligt at
opgioe nagen korrekt Liste over de onl
komne Mennesker, nten det er ikkc for
incget sagt, at Tallet vil gna op til 150.
Tabet af Cjcndoin oil titlle op til flere
Millionen J Tituctville ansctttes den til
81,500,000, i Oil City noget lignende,
i Corry til 8450,000 og i Meadville til
H150,()00.
Nebraska.
—- En Cyklone flog i Lordago ned t
Mc Coot og gjokde et flecnt Jndhng pan
Byeng Fortetnittgstoatter. Bejret haa
de oceret paent heleDagen, og ingen ane- l
de noget. Mcn hen eftek Fire'tden otn
Eftetsnnddagen saas en Brider nannte-de
sig ten List; den passeeede ooek Byen og
jvnppede ned tchnbllcan Nimm Her
dtuc den sig tuld, oendte sig ont og lob
til Angreb ned tnod McCook. Jdet den
ahnte ttngtfortnede Sky haode paglcket
over B. äs- M. Ronndhnei saas den at
date neo ttl Horden. Tintnget nun en
Ctgaqndnt dleo bogstaoettgt totnt op t
Butten og atter ooldfontt into-Mc ned t
Itn totuge såttlltng ltge t Oooedet paa
Ctgnunageth sont tad der og tuttede.
Uttdtctgen den enc tcddede de dog stg nden
ntoorug stude. Hknen dt·ogatte1· Sita
delen ttl stg, tnen tte Block-J tangere
nun ratte oen attcts ned og yæoeoe den
state Itongtegattonalktt«te-Bygntng op t
Butten sna let og letnpeltgt tocn en Ath
geital, Inen tnnettede den t neeIte Ultnut
ntod Horden nteo en onmp Lyo sont en
Kanons Dnndeen. zue- ynndtede Born
deiandt sig netop t Bygntngen, tdet deJ
under Pastorens og nogle Uætektndersl
Ledelse gjennentgttSangptooer; W af de
ftnaa var kotnplet hegrxtvede under de
oragede Brattdettnbler. Heldtgvis var
Estnket fincektet samtnen paa en saadan
Maade, at det dannede en Bne oder de
indeiluttede Born, og dereSLto bleo sau
ledes spatet. Blstnot var nogle as dem
fkkabet og tocestet og entelte sit en Arm
eller et Bett drittlet, men tngen bleo
linsfarligt bestadiget.
—- Platte Ballen-Bauten i Central
City er eeonet og bleo luttet i Lordags.
Bauten haode Okd for at vckre en af
Statens starkem, og Falk blev destottede
da man harte otn dens Lukning Men
fiden det tont up, at S. B. Stanett hat
bortspillet alle sine Midler og ca. 850,
000 af Bankens paa Borfen i Chicago
andrer man sig ikke langen Bank-Ets
aminatoren er dentte Gang kommen bog
eltek.
— Et Cikkttsselstab, der tjener sont
Paastud for enBandeBanditer, optkaad
te forleden I Blatt, hoor nogle af sy
rene flaaede en gammel Mund for
8200 Tetee Lededc ttt enMineaturktig
ntellent nogle at Byeng Falk og Shim
ntcendene, og dct endte med at de sidste
gao en as Borgerne en Stndfalve i det
ene Ven, og saa tyftede de Stovet of sine,
Fodder. i
—- Soldaterne i Fort Nobinson hati
faaet Otdre til at holde sig parat til aje-’
blikkeliq lldrykning, i Tilfcelde chegkri
gen i Wyoming paany stulde bryde ud,
hoiltet der for Øjeblikket skal vare Ub
sigt til.
— Et godt Dagblad er hvad det inde
pendent Patti i Nebraska tiltrcenger. Og
sæelig n«t, da en vigtig Valgkamp staat
for Daten, er Kraoet paa et saadant
Organ bleoet hin-often Thi hvis der er
en enkelt Betingelfe starre end andre for
den heldige Gjennemfseelfe as en politist
Beut-gelie, da er det en daglig Apis.
Vor Tids lociale Liv er afhcengig as den
nsjeste Sammenknytning, og alene et
Onnvlnd Inn ndusnc dem i snldkknnnes
ne Mant. J Linn-tu et der nn en Bei
tnegelie oppr Ior at Itnm et tndependent
Einzme edel de ne independente Uge
lslndez Wurme-m Alljnncm leide-pen
elond on sun nil snnnnensmelfe jin i det
ie Die-nein Men Wientmnforelsen nf
«knt·etngessdet er allnengig ny Wen-new
Venner Staren oner --- one de vil oft-c
den sowoan Blut-et nil ndkonnne for
en Weis of Vöde otn Anm, san sncm
2,()uU Abonnentek have regnet sin. Vi
anbefnle Sagen til dein af voee Lands
nnend, fosn have Rand ogLyst til at hol
de en engelsk dnglig Avisz af denne
Stegs.
— Sekt. for Nebraskas gjensidige Cy
ktonefoesikringsselfknb sneddeler »Stjer
nen«, atSelstobet tiltkaadte sln lTikks
foinhed de sidste Dage i Mai Maaned,
og at der nu er regnet Asfuranee for en
Sum, der er lädt ovek8170,000, og nye
Applikationer indstwnnnet dagligt.
Wyoming.
— En Snestotm, sont bar alle en
MidvintersBlizznrdg Julenmrker, tasede
i Cheyenne i Løedngg. Binden dpdym
gede Snecn i stock Deiner, og zierdslen
isidstilledes. eriret music sig tnere el
lek mindre over hele Stufen, og stock
Tot- pkm Keeatnrek befrygsegti Gras,
Sieb og al Vegetntion er faktist ode
tagt.
Colorado.
s-— Minebyen Ceeedc ex nedbrcrndt.
Indes Innere-z til en Miniosk Flere
hundert-e znnnljek er hie-niesen Jlden
opkonc I en Soloon pnn H-. us Mann og
Clcss Steeets tidlig oin Morgenen, og
dreven nf en stark Vind fejede den nev
over den smnue Singt sont en Parme
bkand. Te mite, net sitnscnenpakkede
Trcehnfe brwndte sont Hohn. Stut
iIiIIggredeer favnede man tolnlt, og
Beboerne tnnde jnket ander gjøre end
stitre pan Brunden im en sikker Afsiand
53 Tintet efler Brandt-us Uobcnd lem
hver eneäe Vygninn I Zlugken, fm
Beninexd Js- Bcebes Hagel ZWU Fwd
nmd Syd og tot-» fm Lft til Best, i
Afte. JsByen sandte-s et nfothotdw
nnkgfigt Aatnl Salooncr og Drittevaret
blev ved denne Leilighed billige. Fol
gen blen, at flete hundteve Mæud dral
sig en smr Riesen til i den tidlige Mor
genstnnd. Ae dgnnne eftcr den Bestei
velse as Pladsen, Ach-ed Bjøknbak hat
givet her i Bladet, var Byen en overle
dig Ting, og maaske det da ikke var san
nnde1«liqt, at dette sidste Uheld rannte
den« VI befrygte at Mr. Biørnbak be
findet sig i de brandlidteg Tal, men
Vi hat endnn intet hart fra horn.
Standinaver i Amerika.
« »Den spensie evang. Augustana af
Nordamerika« afholdt i Ugeng Bewu
delie sit its-. Aatsmsde i Linde-borg, Kan
sog. Folgende Bestyrelse valgteg: V.
Spend, St. Paul, Ptæsident; M. C
Rangen, Chicago, Viee-Pmsident;
Prof. C. Esbistn, Skin Frankigco,
Seh-elekt; Kasseref,: C. J. Thulicis,
Rock Island.
« J Grund Island, Nebr., et nistet
en daan Fokening med et Medlemsantul
paa 26.
« F. A. Cailfon er of Folkepaktiet i
Ned «lling, Minn., opstillet sont Kandis
das for Sheriff-Etiibedet.
· «,Autora«, dei nf vor dekjendte
fvenske Landdniand Carl Bohnmnsfon i
Oniaha, Nebr» ftiftede Mitanedsdlnd,
ndtommer nu hver Uge fom et Nyheds
dlad. ,,Aurora« fremkonnner i ital
niindelig sinnt typograsisc Stiktelse og
indeholdet en velvalgi, alsidig Sam
ling Lasestoi. Bi unstet Mr. Wohnung
fon til Lykke nied Fremgangen.
« J. P. Paulsen, den gainle, velkjends
te Avismand i Manistee, Mich., hat
forvandlet det af ham udgione Mantieds
stritt ,,Dania« til et ngenlig Nyheds
dlad af samme Namr.
« Svensieme iRockfotd, Jll» agte
m opfore en Foreninizsbygning til et
Kostende af V40,(-00.
« Thicigoalla-Liiijeii vindek inere og
mere reisende Skandinavets Yiidest
Sonn et slaaende Bevis hekfor kan ansp
res, at der den 13. Maj, d. A» fandtes
l ,915 Skandinaver oin Bord pas
Thingvalla- Liniens Dainpere, nemlig
pack »Jsland« under Veis til Nen
York: 720; paa ,,Norge« afgaaende frl
Christiansand: 050, pg,,Hetla« afgaa
ende fra New York med den stoke Vaar
Ekskutsion paa 245 hiemrqsende Sein
dinaver. Dette er i Sandhed et lysend
Revis paa den stote Popularitet fon
St1exsnen
tTIns Ahn-J
LUMMJ Pol-»Mac- IHIOUU Mucor-M
kaut-linle at IU « N teurem-, N tuwveky
«l’lllYltsl)AY
m«
Ph· Tlsllik JOH« « lcd »W« —
Tusc staut is( tlm ltsiuling Hmnclitmvj
un sinkst-r wwt uf Unmlm utnl one
»t« tlns Im gest public-Minn- in Um
Dank-It lungnugcs in Asmsriuth
’l’lmt-Itssnstw ums um«-rat rlkmlntlon which
IMI Impul- lms attalmscl among Um numerous set-I
tllmusltut tlnmmi us Not-rast W)mnlns.( uml colc
mitn malte-- tt n sannst-lot schont-tust nimttmn tot
tlmsts Mut want tu bring ttustk litt-It UN- tmkoks th.
Mnnllnswtsm pas-Ihn
Ihm-·- iit :I(ls-tskttsim: mail-« tut-um on apsilchtloa
Acltln ins-: T ll Ic IT A li ,
IM N Nlclslt(ttz. N Win.
lut« Inst .i. »k-. Hut-I . las-. Ins-tust- .-t tlm nunmeme
Nclic . pmt um«-, Aptsl »Ih. this.
T
unten Muth ug pim cetstavcto umri
usugc «.«tuuuru9cuu· Im de »Ist-two Be
ku iumcugymk Uytk set. ou Johutou
M- Oo·, sum-no WutcuttsWetIm Iok
Ihm-thi, y..1 Mut-um Itt Lin-u at stott
tom, M krumm W Ha Attuutcrs tct
»zum- .o«)uuct, ouyucttgt htvmget til
«Ltsijrtio Ort-ungang. Emtgunnm iom
unt-unm- mco Dem-c Laut-, Nur ca um
hyggrug Behauptung, tyt alter-ehe pua
Eun- Jotmuy Regjeriugens Emigmnts
dcpot, Ikmr oe Mætp og Jtaud ai A. E.
Johntou J- t5» s der ansam- Asststeuter
- alle Stunmnuoer s— og fault-des hece
Vrjeu visttcr pun.
Literatur-.
Momns Nationme okcltlcmxo et
Naonet paa en Bog, wir-tat Poe-sagst
uidetingeu for UnionPncisicsBamn pel
vtlltgst hat tiltttllet od et Eli-entwur
Oette Bart indeholdetskort og statisttste
Optysuiuger out det iorunderlige Chi
cago, ver im i Antevning af Vekvensuds
sttuiugen vtl btioe Glenttand ior vobbel
Jntetesfr. Bogen kostet tun 25 Cents,
men er vard flcre Gange dette Betst-.
Besttlltnger tuvfendes til Geo. E. Mos
kau, 108—209.t)erald Alt-» Chicago,
Illinois-. —
münden og dummer-s Maj
heite dich-holder en Mangde interessant
Læsestot, deriblnudtx For og osn Kom
ven —- legeilug (Oigt) -- Om For
holdct i Hjemmet —- Sparfomhed —
Ums Ansigtstakoe —- Zpso ittc mellnu
Maultidmte —- Lnd Vorm-ne lege
For de unge Ptgcr (Tigt) - Lin out
von- Blomstct —- rltundt apum — ztturs
dem-m i Hjemnnt — Hnnnvmbchc --
ijtteuet —- Et Barudomømtusc Mor
ttrl.) - Mist Vedstemor og jcg (L.igt)
— Mir og Mord elstede Gut pan gute
Brie, oso.—— Bludet kostcr W Mut-J om
Amt-et og beftilteo hoo »Dir-L Jvu than
sen, Cedur k)tnpids, Jonnk
De partsitke Wehelaut-unter
Iusui«iq »Hu Lljzotus de Bari-J« og »Nimm
M Muts-m« er attcr udc mer tret uma
mskshgc But-get nf nur Ihrr-.- nzx Month-c
i Dante-stieg Kot-muten Tigsts pciptttcrre
Skrifter er blecme san esterspukgte, nt
lldsimrne, A. McOowell C- (50 , 4
West ch St» New York, kluger over
at de Itckppe san tilttedgftilleden stigenbe
(?ftekfpsrgfel, fom hvcr Mooned insofe
ter. Dame er fna stor, nt mange of
Bladhandlerne hat udsotgt aller-de den
Dte i Mann-dein To Pladente laws i
Paris af de bedste Amster, fordre-s der
ifslge Udginemes Elknostnnd megen Tid
til at hnmle np med CFfterfquSlrm
Meu de, snm nbnnneterkmetmægsiat, »
sikkek pcm den-es J-«nnml, vq onenikiobct
faar man frit i Vræmie den vwrdifulde
Bog «l)reSsnml-ing simkiljti(-(1".
--1--. . · - «.—. « —
aGerman
syrup«
Her eI ei Brev IIII SIIocu — Mig
IisIIppi —- Itreveu i ApriI, IHIIIY Iige
eftek aI GrIppIII hnvde besagt beni.
,,«3eg et eII ,«FIIIIIieI, etI III vent, Iom Iixaa
Iidlig op og aIbeIde IIIdig. I Begin
delIeII III sidste Bittrer vIII Irg III Tut
Inde I VIIHI Liickizbusg Miss. ,lIuoI Ieg
blev IIodi gIeiInIIIIvIIsII III III II II I«-««-.
Fig hoIte hIIIII vg vssI IIiIiII I Im VIII
get III en IIIr IIoIIIoIIIIIh TII III-o
Fværre for hvck T ag der gik, indIII Ieg
Imaaue sage bjaslp III-g IIIIngke Dr.
lThon, Iom sencre er dod,onINIII1d,
Iog hIIII Ingde, ni IeII IkIIide fIIIlIe en Fla
fke aI Bofcheeg NeIIIIIIII EIIIIIP. MeII
;iden Tid bIev miII IIOIIIIIIIIIe IIIkIIe og
lerIrez Inen Inn Iik GIIIIIJIII IkIIpIIS, og
IeII blcv cInIIIIbeii meIIeI IIWI III den
:ogsaa. Mist TilItIInd ioang nIiII III III
gIoIe Iiogei IIII fik to FIIIIkeIs af Ger
Imau Symp. XeII begyndic at brIchdeIn
og havde anI bIIiIII lidi oIIIrIIIII Ine ,Ila
ske, og IeII oaI iIIIdItIkIIdIII Iristaf iIoIkIIIs
lelIeII, Iom haodc hængt oed nIIII Iaa
lange, og Grippen IIIed alle den-J Ilemme
. Folgen Jeg spltc udmmket og hIII solt
Oben VeI siden.,, — Peter J. VIIIIISL Ir .
Cayuga, Hines Co» Miss
Mr. J. Ev. AiIIeH, FairnIoIII, Nebr.
strier Min HIIIIru blev angreben III
Hoftegigt i den Grad, III hun ikke kuiide
hIalpe sig fett-. Vi brugte St Jiiköbs
OlIe, og siden hat Gigten ikke Iomletm
»- petheiIde. Den er lige faa god mod
-Brand- og Frdstsqar og F orstuvelsei squ
i den er mod Gigt.
I
I