Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, June 02, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    7dc Aaer Tatkiiclsrog, anrd Wurm-, Nebraska, Torgdagcn den Zdru Juni, Wen-.
W
tjernsn
kng for Nyhed samt politisk
« M folrelig Oplysning.
ach
Inn-r Tun-Jak; Morgen
l
pas-achwa- Nebraska.
Numm
sz k;1;l;bjs()N, HOGIIVER
«
cuts-Vilkaak:
»k» o n u c m
Stank og (7anada. .81.25
klar ( sc Rotz
Pmuedcr ....................... (I.6.5
Manch-i ...................... 0«4()
km M Janmark og hvilketsomhelst Steh
llvlarwct ..................... 81175
,,«H-«z:zxm man crlcrgges i Ansturz vg
kxxdkxnu »Nun-s ved Forsaldstidesm
« »Jka ji«-H Hundes j "llr.-glsusro(1" Unw
l»««x1»kz«)-nn1xsr" tslksk »An-IN Note-N »Pos
1 s-— J ih-: limin Mkjclel for Pcngekokscn
t« ». squHnumsnt Mikka Gelka kuu 3 cu-.
»z.r:s.mg Jldrchict
Z tj c rn e n ,
xqissikvtoq, Reh-CHO.
MogJERNBANEHsTEEE
-41);1nnebc«og Is
Union Pacjüc IMM
n zitqiuir tru Unsinnhruqx
ylckk
- . -.««--.. Mit l-’(-r1n.:(;u(l.-·m-:. 4..’1.'il«:strm.
:-»"--.· Mth « EHT For-n.
« .
—-4 St Paul is-—
Wort Wie Gerad-um
spat-un niuanr frn Bl» Paul:
HNNEchUU. BUHLUS og l.Ul"P clTYz
uml-« W kennst-genug 0.30 Akten
le Ali-AND BLANDZ
»,.«.»»1«-«»-» Um 1·’unu.: Uodslog 4.45 Ein-.
EI,M. sthLsk Noli-til Loch og ORD
. ic. nnd-i- og I’ussag(sktcpg. S.t)5 Form.
Ez» Aue Tag medmgck Psssagetek.
Mington I- Msouri Hm Mal-aus«
tunc-no isfxmuk kra St. Paul:
H-·-k—·mt»s.s. TM Fort-H Godstog, 2.50 SM
—-— 5231 litt-IN —- 12.45 —
kf Anc- Tug medmgek Fuss-Spreu
lARKEDssTlDENDE
«
c de vaativeuqfie ss heute Kwer.
(5()icago, d. 30. Maj.
m Max-Ird. grundet paa Helligdagcn.
L«1ual)a, d. W. Maj.
mpprqslcn paa Kvægmarkedet var
tun-) m 1,200:Pds. Stube folgte 83.55
5:godc1,20() til 1,500-Pds. Stube be
mcd s:i.s(s(·fp4.15. Køer og Koier
satt-ZU
ek Halvdclen af Soinene ssolgtes for
og Topprisen var 84.724. Gjennem
knen var s4.64z, eller 13F Ets. met-e
Tag one Tage siden.
Tannebrog, d. Z. Juni·
evein MS.
IS «5t) NO.
vrc U Arg-.
111 BEIDE-NOT
123 Nö. Einer 10(5ts.
Handels-AUan
n Lchrljgt hat« hjulpet paa Rom-min
« sxeste Ztedcxx Te vesttige Bycr gjør
Errettung. Bonutldsspiuderiernegjør
ul Mrc Rottetniug end noch Stadt
Mr en halv Gent højcre, og Udiørslcn
mtrcnt ocrret lige jaa stor fom Tilsprss
a Posten. St spctulativt Hjome har
1 salsiI Brei-di paa Majs—· Majs af
Max-s Anl, Pmen has vasrct indtil
ms lmicre end paa den øvrige Majs.
A. O. U. W
nlogcn for » The Ancientcrdcr of Uni
orkmcn« famlcs i Helena, Montana,
s.«’«unj, 1892. J denne Anlcduing
mon Pacisic Systemet beflmtec at sale
Unter nldhclcna og tilbagcigjen til
Ue Ptts as cn sprstc Klasse-Z Takst for
Inten. Billettcr paa Udsalg 7.——14.
mkmsjo, begtænsct til ZUTCSS Im
dakoen samt ti Tages Trank-it i bcgge
rgck.
Bxucitcr og videre Undctretnäng heu
man sjg til A. Carlsom Rompaguith
lTannebrog, Nebr. 114:6.]
Minncapolis og tilbage.
ksM etaljngforsstnndtur
11 Music vil sælge Villetter til Min
US 051 Ulbage mod enkclt Betaling for
umi tilde, som ønskcr at ovcwcrre
out-! ntanjke :1katio11al:ztoitvc11t,sOIU
«- Xqu. For Salgsdato og undu!
sls llndcmtnmg hcnvcndcr man sig
Var fon slgt. i z annebrog, Neb!
Ninus Hannibal
Fxl CFOÆEÆ
’U"««’1" for auc Tomftole i Central-Ne
Läus til min Omforg anbctroedc
«V’Mki mompt og omhyggeligt
: ver Stank Bartlcs ctote.
L VIII-Eh s s Nebr«
sum-H ! »Etjcrnen«sKonto1-, Tan
WEI Tor-Wag.
L(.
F. G. sAIJkBKk
tka dot, smkkionckts M
Lckioslcollegek Tot-outd- G
We oc linke
NELROS - Uns-iust
Jndlandct. !
« Harrison paa Reise. windet-H
Parrison dritng t Mandngsz itsinwsmnt !
ningghojtidelighcderne i :)ioc1)estci-, :)k.i
Y» ester hnn og Folge hande tilbranti
nagte Deine pun en Rnndreise i Statt-r
; ne New York og Pennsylvania
Bewmt kvindelig Astronom«
De tornndcrlige Opdagelfer, den sidstej
Tid har sretnkaldt paa Himmelhocelniinl
gen ved Foiograferingen af Stiernernes
Spektra, skyldes til Dclcs en af de win
delige Medarbejdere ved Hai·vnrd Objek-»
uatorium. MrS. Mina lzleniing er
Navnet paa dcnne Dame, og en af de
vigtigtte nf hendeg Opdagelfer er, at
forskjelligeartede Stierner af en bestcmt
Type kan bevifes at viere forskjelligarte
de ved de klare Linjer, der finde-H i deres
Spektra. Haroard-Observatoriet er det
sei-ste, som har fresnbragt et Korps af
avede kvindelige Assistenter, sont viser
sig i Stand til at behandle indviklede vi
denstabelige Problemer med satnmeHeld,
soin dette Arbejde udføres af Mcend ved
andre Observatorier.
Mississippiens Band-stand er
nn snnket saa meget, at det nu kan siges,
at Floden atter er indenfor sine Bredder.
Men »Vandenes Fader« har oæret san
halsstarrig i sine Trnsler, at de af Van
det onigivne Fabriker og VErksteder end
nu nære alvorlig Frygt for at gjenoptage
Arbejdet, idct de ingen Garati har- for,
at en isy Flom ikte er forestaaende, i
hvert Fald saa lcengeVejrforholdenc ikke
er mere stadige, end Tilftrldet er for Ti
den. Flerc hundrede Arbejdere, mange
af hvem er i trrengende Onistcendigheder,
fer sig tvungne til at gaa ledige og vente
og spejdc eiter at de vrede Bande skal
liegge sig.
Ncgrenes Anteil inden »An-Eng
lands Stater synes Aar for Aar a4 for
ininskc fig, hvis man dog undtngeråJthode
Island, hoor en ganske ringc Forogelse
har fnndet Lied. Jfølge Cenan for
1890 finde-I 23,570 Negre i Massachu
setts-, 1,723 i Maine, 690 i New
Hampshire, 1,004 i Vermont, 7,647 i
Rhode Island og 12,82() i Connecticut.
RedaktarernesNationalfotes
ning afholdt i Midtcn af Ugen Rats
møde .i Sau Francisco. Byron Price
fra Wisconsin valgtes til Fortnand.
Ventelig vil den ndovcnde Konnte be
ramme nieste Aarsmøde afholdt i Chiro
go under Verdensndstillingen.
i Landbruget stdste Use. (Of
jsiciel Naport fra For. Staters meteorlo
lgiste Bnreau.) Der kolde Vejr har ded
varet paa alle often for Klippebjærgene
vierende Egne. Den starsteAfvigelse fra
Norinaltemperaturen fandt Sted over
Golfstaterne, Ohio og den centrale Del
anissiSsippi-Dalen, hvor den gjennem
snitlige daglige Temperatur var ca. 10
Gr. under Norinalpnnktet. Langs At-i
lanterhavskysten og over Nordvesten var;
det frn kz til 6 Gr. koldere end frei-onn
ligt. Normaltemperaturen herstede i
California, men i Oregon og Washing
ton og over Hejfletterne var det varmerej
end tcrdvanligt paa denne Tid af Aaret.
Ooer de centrale Dele afNordoesten var
Ugen mindre skyfnld end fredvanligt, og
trods den lave Temperatur har Ugen vie
ret Sæsonens gnnftigste for Farinarbej
de. Aarstiden er vedvarende sen paa
alle Egne often for Klippebjergene, idet
Temperaturen er fia 2 til 4 Gr. laoere
end den sknlde vcere. (
Ugen har inedfort stærkeRegnfald overl
Ny-England, de melleinfteAtlaiiterhavs-I
stater og den nedre Jndsøsregiom Oder
ordenlig Nedbør meldes fra sinaa Ana
ler i Tennessee, Florida, nordlige Cali
fornia og de syklige Klippebjærgssta-"
Jtioner. Paa alle andre Egne var Nega
Ifaldet mindre end det fædoanlige, og
overalt i Nordvesten, Sydvesten og den
spreJndesregion har tun ganste lette
Regnbyger indfundet fig. Tsrke hersker
sstadig i nordligeFlörida og sydltgeTeras.
Strommen vettder fla alter.
Vlfimdingetne at· and ten Antean til
Europa et- nn sinnst-t. isnaeltkiz ttnte
on itansle Vitntct holder Iliesettnst i
and, og ftantkc og engelskeBanlet inn
rcdnietet Renten til U ptst J Paris
tildhdeSPenge til den nhatt lnlligcdiieiite
af l pCt. paa aadent Matten Die-sie
Tegn oifet at Europa hat fotnnndet tin
Pengefotlegenhed Attet vil den entn
pieifkeAktiekjobet fiettc sine Penge i ame
tiknnske Vck1«dipapit«er, ochngesttonn
tnen oil attet ocnde fig niod Best.
Mord oq Forbrydelfer hin- i de
sidste llger tiltaget i en sitt-it Grad i de
vestlige Statet. Et af deniestsnystetiose
Mord, hvototn de sidste DagesTelegtaw
Iner inelder, fandt Sendagg Nat Stett i
Conncil Vlnsz Jowcn Ratte-net Stil
hed btodes af en ti — fetnten Revoluti
iknd, og et Var Politibetjente, der nat
paa Venene, ilede hen til Stnepladfcn.
Paa Fortonget fotanOgden Hause fandt
de det dode Legenie as Jack Wade, en
Dtoschetust Heime ont Hjotnet laa
W. M. Jones, Bestytcten for Sadwich
Mannfactnting Contpany, en i zortets
ningsktedie vel bekjendt Mand; han vat
bevidstles og niesten dod af et Skndfaat,
han havde faaei i Uiidetlivet. Paa Po
’litistationen gjenoplioedesJones tilstreek
skeligt til at tneddele, at han vat blenet
et Offet for Gadepitateix Hatt oat dag
fta bleven overfalden af nogle Dtosche
knske og andteSnigmoete, men han hav
de beugt fig egen Revolvet taa flinkt, at
den eneNooet (den fotineonte Wade) oat
bleven liggende vedSiden af siithtosche.
Men hvad der gjør Sagen lidt tut-Etten
kelig et den Oinstændighed, at Zone-s
Hitsttu hin« fortalt, at han, der et en
haard sinnst til at drikle, havde den Dag
tilliiseined hcnde unstet paa Sandagsnd
flngt oed Lake Manava, og under denne
Tut blev han lidt cedtu, tnen oinAftenen
git han nd i Bnletne og bleo afsindigt
berufe-L Der knnde jo viere nogenGtund
til at antage, at Skhdningen hat otetet
en Art Dnel mellem to fuldeMeiittesker?
inen de fleste trot, at Joites’ Soitebto
dte et bleone fristede as nogle Pengesed:
let-, sont denne i sin Ooetgioenhed hat
fotevist, at de detpaa hat lokket yain nd
ipaa Gatten for at ,,holde hain op«, inen
iat han hat vist sig gjensttidig og hat sy
-tet paa dein sned stat«pt. Politiet hat
indfanget tre ellet site gamle velkjendte
Starke, foin hoad Eotten og Lysten an
gaae, godt kunde have ocetet i Stand til
at ndfote en saadan Fotdrydelfe, tnen
der foteligget endnu intet Beois imod
dein.
Streifen i Jdaho vedvaret uden
noget synligt Tegn paa snatligt Ophøt.
Stillingen blioet alootligere for hoet
Dag der gaat, og da Atbejderne ikte hat
isinde at give tobt, san Kainpcn inaaske
blioe langvarig. Sttejketne fige, de kan
holde nd mindst seks Maanedet, dg det
er jo ikke ninnligt, at Ejetne uf Gruben
ne ogsaa kan holde Stand en lang Tib,
skjønt de alletede hat tabt tusindet. De
hat fotsogt at f«a Atbejdete iPottland;
nien Fotspget lykkedes not ikle, eftet
hoad vi hat etfaret, idet de hoetvede
Falk blev najagtigt nndettettede ont Sa
getnes Stilling og saa ikce vilde gaa.»
Det forlydet, at thbeejetnes zotplig-J
telser inod hinanden ophotc den lste Ju
ni, og detsont dette et Lilie-weh vil der
utoivlfoint sle en sit-r zorandring; thi
flete af dein ete oillige til at betale den
Daglon, sont Atbejdetne fotlange, nein
lig 8:3.50, og de standsede knn nadtvun
gent Dtiften i sine Gruben Der gaat
Nygtet onn, at Grubeejetne hat forlangt
Militær til at holde Orden; enen Gu
vetnor Willey vilde nok ikke eftctkomme
detteForlattgende uden ferstat se sig for,
qg han skal detfor oæte reist til Wallace
for at underspgeFotholdenr. Hatt kunde
oel ikke indic, hoad der stulde holdesOri
den paa, og det kan vi heller ikke, da
alleBeretninger gaar ud paa, at de sit-ej
kendeAtbejdere opfsre sig monstetværdigt
og vedligeholde god Ro og Orden. Ef
tee at ooenstaaende var strevet Titsdags
Aste-, öoertaskedeg vi ved at erfare, at
Nunnnor Willen netop oar ankam-net
til Spalnne onrt llnton Pactsir Linn-in
Pan it lkdtakirt at Neue-at lcnttto aus
utt, nnar itan nur tnnrt Espttkanc t L le .
inn, llksninc fix-i til Mitten-Motten sor atZ
bitt-antr- froillrildenc Pan tin-it Hold. «
»Nein-no is tand.«
Statistonvemtonck on vtiac ai
hotdt indcn Jotkrparttet on andre klir
jatntotgnntsattoner sont folger:
Attattsaa, lee Juni, kiolcepartwtct
Statskonoenttoth i lttttle ntock.
Calitornia, tstc Juni, Folkeparticto
Statoionvention, i Stocktotr.
Florida, l. Juni, zolkepartictastenis
Nonnnationskonoention, i Ocata·
Georgia, Mde Juli, Falkepartieto
Statdkonoention, i Atlanta.
Jan-a, 7de Juni, FolkcpartietsSktIlSs
konvention, i Des Mai-Ies
Katts.16, lade Juni, »Singlc Tar«
Statskonserence, i Bnen Wichita. löde
Juni, Folkepartieto Statskonvention i
sann-ne By.
Kentucky, Ude Juni, Folceportiets
Statskonoention. Siedet sor oo noc
kjendt.
Michigan, 10de Juni, Folkepartiets
Statskonoentton, i Lansing.
Mississippi, 22de Juni, zolkepartieto
Etatskonoentiom i Jackton.
Missouri, Sude Juni, Folkepartieto
Statgkonoention, i Sedalia.
Montana, l4de Juni, Folkepartiets
.Statskonoention, i Butte City
« Nord Dakota, 10. Juni, Jndepetldkllt
Statokottoention, i Valley City.
Nebraska, ZOte Juni, Foliepottiets
Statgkonoention sor Nontination aiDc
legater til Nationalkonvention, i Lin
cotn. 4de Juli, Foltepartiets Ruck-Uml
koiwention, i Omaha. :3dieAugust, Fol
kcpartiets Statskonocntion sor Notnina
tion as Entbedsmænd.
New York, 23de Juni, Konvention as
Nailtoay Masters Mechanics, i Sara
toga.
Ohio, 29de Juni, Prohibitionsparti
ets Icatiotialkottoetttion, iCinrinnati.
Pennsylvania, 1:tdeJani, Konvention
sor Typografernes internationale Union
i Philadelphia.
Syd Dakota, Ade-Juni, Jndependent
Statakonoention, i Nedsield.
Tennessee, stde Juni, pkolkcpnrtietg
Statskonvention, iNoihville.
! Texas, 2:j. Juni, FolkepartietsStatss
lkonoention, i Dallaet.
PtæsidentsBalgmcendene. J
sidtte Prassidentvalg var der 401 Balg
nurndz i 1892 oil der blioe 444 sordelt
paa Staterne sont i folgende Tabel:
PMB 1W«
Ek«('l»ts«. Eltsttorn
Alabama ............... 11 10
Arkansas ............... 8 7
Catifornia .............. 9 8
Colorado ............... 4 :3
Connecticut ............. u s
« Delaware ... .......... a 3
» Florida ................ 4 4
; Georgia ............... 13 12
’Jdaho ................. cz . .
iJllinois ................ 24 22
Indiana ............... 15 15
Jowa .................. 13 3
Kansas ................ 10 9
Kentucky ............... 13 13
Louisiana .............. R kz
Maine ................. 6 6
Marnland .............. R 8
Massaschusets ........... 15 «
Michigan ............... « 13
Minnesota .............. 9 7
Mississippi ............. 9 9
Missouri ............... 17 16
Montana ............... J .
Nebraska ............... R i,
Nevada ............... J »z
New Hampshire ......... 4 4
New Jersey ............. » «
New York .............. M in
North Carolina .......... « 11
North Dakota ........... 3 »
Ohio .................. M 23
Oregon ................ 4 It
Pennsylvania ........ . . .·-;2 530
Rhode Island ........... 4 4
South Carolina ......... » n
South Dakota ........ s 4 -- ·
Tannessee .............. U lgl
Teras ................. 15 lsk
Vermont ............... 4 4 ;
Virginia ............... 1 tx
Washington ............. 4 . ·
West Virginia ........... g 6
Wisconsin .............. 12 11
Wyoming .............. 3 - -
Total. . ........ 444 401
J de forestaaendeKonventioner oil der
blive netap to Gange saa mangeDelegO
ter som Prasidentoalgmand sor bvsr
Stat, altsaa talt 888. Digse med de
res Suppleanter vil blive state For-sam
Unger.
NelIrnI in.
; tann Rettinstn ItIIkIns ununt
s nocmzzsz nzxt Lan-minnt III :ntntnntlnp
u " en Icnnt III-It I .I«t.-:ncc-Itndcn thust-L
IF.«. sit-« titILIccnIIeIter unt Insnttt t Ln
Heng- TttnleanInzk on Wut-n immer-e nch
Wltntcnnednn.I·w1ttoII:ttIl’. sen ntnar
unt Ort nI freuen IistuItk t Nennen-n
innusunso Hat I stistotnpttolist Rel
tnInIttaten hten IIotdI as (8t1IIIBn1Id, on
tInn tItttodtIIr1·c-deN.M Vantbettiosh Intn
holdt den egenliIIe Fee-Lunte over Als-unten
»Nun-att« Gewinnuan Ont For
nnddngen Iamledect ll aI de over-leitende
t"i-gIotiItm·tncdletntner Ita de territoriale
Troer i Statghnset og opfriskede gamle
Minder. Et at Bragrasnmrta Inest in
terecssniste Trer var en Sammcntomst
af indfødte Sanner og Døtre af Nebra
ska, IsnI fandt Sted i StatshnIeL
Naar man lod Oiet gltde hen over den
zerfamling og fnndt at Iamtligc Med
lennner endnn var nnder Middelalderen,
stiennede man bedst deraf, at Staten er
vakfet op til sit nnvrerende Omfang og
Udvikling paa mindre Tib, end en halv
Mennefkealdet. Paa Bangen bag DI
riqentens Nyg var Forentngenö Sol
blotnftsEmblemer arrangeret paa en
markebrnn Vagarnnd Iaaledes at de
dannede Jndskriftesn «I’tm sont-I nnd
Dangtlusrs of Nahrule Ct komm
Trask ved Dekorationerne var et i Lyk
tronen bangt Banner, hvorpaa der var
malet en Greeshoppe över Ordet III-L
E-st.era. Denne Grasstppe sknlde fo
rettille at vasre nedstannnet i liae Linie
sra den Stagt,son1i sin Tid ansaas for
at tin-re den eneste sikre Host, en Former
iNebraIta knnde stole paa.
— Den gode Hanedstad Lincoln, Ste
det for Stark-no Retcsfirrd og Oplydntng,
dliuer fnart en rigttg Mordekknle. J
den sidste ltIIe er aer Ioregaaet et Mord
lnnsrnnden Fan. Bank-n Montgomery,
Brwtsident i den tIIIte Bank blev iTotSs
dagsz nnntnt nf Bantar Irvine, hans
tidligete Httosnpagnan Vtotivet til U
gjerningen nar, at Montqomery Itnlde
have fordrervet baabt Hnstinen or Bat-I
teren af War-deren I Lordngs taIn to
Iorhenvrerrnde TIIgtlIngIanger Mel-Im
meri over et serIIentInnner I en ITrIkke
bnle, og den ene stipd den anden død paa
Pletten. LtTisner drrefter Ioregik i en
anden DIitkebnle nok et Moch, der ag
Iaa havde et Frncntinnner til Grund
En Fyr ved Naon Thomas boede sam
nIen Ined et Furcntimmer paa polfk. En
anden IvinIt skyr oed Navn Gassney ind
fandt stg i Sandags has Fruentimmeret
og sen-langte Begunstigelser, IonI hun
formodentlia ikke var villig til at ind
rpinnIelIanI, thi hnn svingede enNevoloer
for Nasen at ham. Qg da de to Mund
trat samtnen iSaloonen, Iandt et Irygte
ligt Sammenstad Sted med det UdIald
at Thomas faldt dsd under et Billiard
bard.
Eidlandeh
Damens-t
— Fka Kjobenhaon kahelgkafeies i
Totsdagsx De kongelige Gunst-www
fesilighedek naaede sitHojoepuntt i Dog.
Kisbenhaon set nd ioin en eueste sam
inenhcengenve Masse af Dekoration-en i
alle denne mian Affkygningek. Wies
bner, Flag, Vimpler og Bioinstcr fes
alle Begne. Stoke Starer as festlig
pyntede Mennester beoager sig alle Ste
der. Klokkekne tinge og Soluk affykes
ika ethvert Punkt, og Hovedstaden frem
byder i bet chle lage-i et milisoeistisk
Pia-g, sont nmn ei« nkjentst Inei- i det el
leig san rolige Danniaric De forenede
tinbenimonskeSangerioreniiiaer, der mi
ler l,-.:00 Korstennner, qiokve Majestæs
tekne sin Opvonning i Mai-ges og sang
ndenfor Residensein Kong Christian og
Dkonning Loife traadte frein paa Balkog
nen og lyttede til Sangene Ined synii
Glcede. Da Sangene var fuldendt tak
kede Kotigen for den koralske Hilfe-n
Terncest deltog Majestcetekne og Kotige
iamiljensMedlemmer i en Gndstjeneste,
som fandt Sted i Christianborg Sims
kirke. Store Skaker fka Land og By
hilfede dem psa Vejen derben. J Eiter
niidtmgg var der stort Taffet hog Kron
prinsen og Kronprinsessen, og i Aften
overoeerer Kongeiamiljen og deres Girr
ster en Galaforestilling i det kongelige
Teatek. Ligeledes vil der i Aften blive
et ftott offenligt Fyroærkeri og alminde
lig Jllumination of offenlige og private
Vygninger. J Morgen bliver der Taf
fel hos Prins Valdemar og Prinfesfe
Maria, og Universitetsfesten stal ask-ol
des paaLordag. Kotigen modtog i Dag
fka de i London bosibdende Dunste en i
et Guldskkin indlagt illnmineretAdressr.
»Nationaltid.« oplysek, at den russiste
St1exsnen
( Thu Nil-nnd
Lilien-!- Polslicul IFMNZJ Jesuer
publislnnlnt Unsinn-many Nonne-very
"l’llUIksl)AY
m
— Plss T E « l-· « li Bd CAN »
Tnn Nun is( llus les-using scsnmlinnvi
an linjnsr wwl us Umnlnl nnd one
of Um lni gesnl public-Minn- in Uns
Unninls lnngnngu in Amt-rinn
«l’lnse-1(tsnslI-t« Insel msnvknl eslnsnlnllun wlslrb
lnls paper Ims nnnlnml unman Int- Inscn(«e»Ii-« Naiv
tllnmslun llnnnsn nk Nahm-ka Wyoming unsl Pola
entl-) tnnlitss ll n Innrer eitlen-thian ins-illim- lot
llnms wlm must tu lssslnxs llnslk tin-le »- lnskurn Um
Htsnmllmnslsm pnlsllcu
llnlsss ist mhrrllsslngz nnnlo summ- nn nppllesnllon
Mlelnssst T ll IT HT A li,
IDAN N lcllllllls, NFUIL
, . , . - » - ,
l-«.II1--n«-I »I-. sxri isnol Jan luilllsss M lhr Palme-blos
Noli-» pu· komm-. Apnl »Ih· Hirn-,
steifer niIteek nl lclcl pan Tncidag.
Vonlktten I Nnilnon den Tdco Poch
Nam- Tllfted one en glnnrende Anner
Lu- Eule-net one tngne l Bittg. Alle
de longeltge Oeulnber mu- til Siede,
nndtngrn Pension og Punscojen ns Wa
led, der endnn nnor i Eos-g I Anledning
us den-o Sonn Ded- lFW«I·n nddmgle
Kotigen on Dronntngeno Smal.
I Zoudogoelftrw telegmferco: Guld
brnllnpoletldrllglxedeme forllotlcsz i
Desg. M nlnnr Miit-lag besinne-ide- of
l»«,nnn Vorgeh- og Bespgende sion
uinlerne drog nd til Asnnliendorg i El
Iet«sniddogo. Procedsiotsen entredeSlolss
plodfen M. ö. Mnjeslnstekne Ined deres
Vorn on mange- kongellge Gjassler var
opltillede pan den sned todt overmtkne
forsle Sols Vollen, hvorfea de Inodtog
den lokbldmgende Mængdes HyldefL
Kongen henvendte nogle faa Ord til
Studenterne. Mal-schen optog tre Ti
mec.
Meilen
Tyrkiet folget Trop med de Ivrlge
Steuer ined Henfyn til Fokfsgenemed
rogfrit Ktudt. En regka Kominlsslon
destooende of inillmre Ofsicerer hat l
lkonItantinopel ansllllet Undersp elfer of
de iokskiellige Opsindeller i den letning.
Konnnlsllonen itIdbekelter, at den hat
fnndet den af den sstrlglle leegiering
brngte Stegs ol von-e meget den bedsle.
Dei fransle rsgfki Krudt betegnes Iocn
en meget daorlig Artikel, og det loske er
lkke stort bedrc end det fronsle. Formo
denlig oil den tnlke Negjeking do albe
nyne det ostkiglke Krndf.
Tylklaud.
Balkens sindssyge Konge, Otto, syn
gek nn paa kset sidste Vers-, Ifølge den
zokllorlng, han«-Lager for-eben cho Ne
genten. Han Lidenstob for Ciginsetrsg
ning er dolset i den Grad, at han toger
feks Voller om Degen. Undertldcn one
Nacken faar hon ooldionnne Anfold og
lcnadrer Moblerne og Elllnlerickne eller
soger at hoppe nd or Binde-en Hans
Noob lon oed digle Lejliglzeder hol-es
over bele Nobologet nonr de fire umstel
snerke Tjeneke, der holdes i Beredflab,
griber hmn rg fnrrer ham fast kil Sen
gen.
Storbrltamtlem
En fryglelig Negm og Haglftonn hat
nun-euer uvooeng Orade pun singt-den i
det sydlsge England.
— Anna Beninc, den teofosiike sprec
mde, og yendeo Mund, Prall ved en en
gelIt Otatstlcte, er gjennecn en Bauers
Ulnnmngelser meone Iorionede, og Pete
sten er guuel lud paa m let-e sannnen nnd
nn Innentektite Dunkle, toet hun snrner
at Leoiofi tlke et Inn neun sont des date
Gudefocnagleck Leoiofipterne I Ante
utu er inegec leugnet-ge im- m lelnnte
Beiant puuny Itnl mede und I Stumm
ken, og sauledeg gaa todt for den ny
» Aandgvtdemtao
— Co migsittde for den drasilionile
Flaode lsd i Totodags ai Studelen fto
Elswicks Stil-somit paa Tyneflodem
Begge ere Ktydiete, yenholdovsg poa
1,300 og 800 Tons Omgngyrm Oe
ek udstycet med alleNnndeno onus-know
Appacalek for Munneforfssar og Ede
lceggelie, og vtl blive en vardnuld For
gelie of den btosiliunile Flur-de.
-—-"Den proteslanuske Ølllionfe holdt
lotledensllften en Kaufen-me I Exem
Hall, London, og der faldt ved denne
Lejlighed nogle droje Udtalelict inod den
totnecll-tatollle Ritte. Domprovsken of
Achonky vilde fotn indfodiJklasndrr alve
beyoldent erstem-, at des Var Religion
— ilke Land —- der volder de Ins me
Spekloklek i Jrlonkn ,,Hoollonsl)elsl
Romanismen konnner frem,« sagde han«
»der bliocr Splid on Uorden. Roman
ismen giok Menneslet til Traue, l)vori
mod Prolesiamismen gjor dein til
Maul-".
Agenter onskes. God Fortjencste.
Martin Ulvestad, 715—-—Ztl) St. S.
Minneapolis, Minn.
,
chviser for Allianfcns Moden
Howard Sonnty Lluianic asholdee okduuri
Mode den føtste Lotdag I hvcr Manned
«(Fsot1n. Kl. 10) i Konnhnfet i St. Paul.
Niels Nielfen, Pres.
Nysled Alliansc (:)ko.«348’) afholdcr rcgnlnsr
Mode den andcn og sjetde Lordag i bvek
Maaned i Nynrd Stole. Eftnh sil. L.
H. Il. Lanrnsen, Pries. L. Nielsen, Selt.
Tannevirke Alltanie Mo. 681) afholder ke
gnlasr Mode den sidste Lstdag i hvec Maa
"ned i ostre Skolehns ved Munsor IsteeL Gin
KL I. for Maanedekne Mai, Juni og zuli.
Niels Cbbesen, Pres. John Leth, Sckr