Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, May 26, 1892, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    Al
,- --» —
F r a D a n m a r k.
Meddeleliei ui ·.»l. Eli-Insp- . LMui
- --«.0«».- — s
Udspnmgne Besiegt-ein« J
Liselnnd Skoo nun Moen bleo i Lordags
sundne ndiornngne Ltegegreiie.
Stanget ihiel as en Tyr. llng
knkl Andern Jensen af o»tegieldolle.l)liirk,
Uidnm Sogn, er ii. »Horof.srkdl.« stan
gen thel ai cn Tyr, der gradiede i et
Kilo, og sont Andere- ssenjen our gouet
den for at hente hieni.
»Rotabel Reisende« . »Na-nie
Schick« opholder fig i dioie Dugeioni
Kellner paa isljastgioerguorden »wi
lanh« i Fredericnr. ,,(FlainleSchick« har
i innnne Egenikud gierslet en stor Oel
Byer pua Deine og dei er oistnok huno
Agt at bejogc oniirent alle doner Vorn
RytPeovlnslluesplllerielstah.
»Kiobenhaon« oil inde, at Sincsoiller
Instinkt-, der nydeI nie-gen Anfeelse sont
Knnstnei·, naonlig i de icon-e jydskeBner,
vil danne ei nyt Srllkan
HI. C. har, sont brkjendl, i fiel-c Aar
vitkel oed Julius Peteiseno Zeitlle
(Anlb. Teuleipersonach
Guldhryllnpemont Fiotgesgbk
ngter lllegjeringen i Anlcdning us Kon
gens og Oronningeno Mulddtyllnp at
lade ndprckge rn Mont til Minde heioni
af Etouelsc og Bindi foin :-.ili"onei«.
Den skal busre deggeMajeilirtcrueoVrnstc
dillede og Jus leiption -Iide Mai Ist-—
92, onigioen of en Myrtekrano
Ei stckkl Tptdktwkjr trat Mie
dogs oed it Tiden hen over glding. Ly
net flog, if. ,,i)ori. zbl.«, ned og ihiel
flog 2 Deste for Guurdejer Jenes Pont
ien. Karten, der tjotte og ploiede nied
dem, bleo Ineget stach iuaret as Unn
steoulen.
El delI linder, at han itle bleo flaaet
ihjel tilligeined Heftenc
Grundstödt Stomierh Fka
Korsar telegraiekes til Nord. Tigrdr.
den JO. April. Den norfle Skonnert
»Flink« af Fiederildstad, sotn var paa
Reife til Stege ni.dli"ul, koIn i Nat
paa Grund pau SprogoOsterreo. Stoll
nerter der endnn er tat, hur Assistance
of Bisekningsdainpstidet ,,·t)elsingsr«.
Ell spsmmende Geis. Foclcden
opdagedes I Hunnen i Kolding en Grio,
der not saa fornsjet iosnnnede one Was
sinet. Den lotn ira den sondre Side
og beocegede sig over Inod Doinpstibet
»Stiiderjyllaiid«, soin den syntes ut
vllle nnderkaste en nojere Undersogelse.
En Matwil sit en Buad sut nd, og det
lykkedes hanc at bilerge Form, Hoeni
Geisen tilherte, oides ifolge ,,Kold.«sllv.«
ikke.
Itkfmmgem J Fredags afrejste
if. »Vid. Anitst.« 20 Mund uf Guini
ionen i Vidorg til Kiobenhaon for der ut
overgaa til Fastningouriilleriet. Or.
Bahnfon hat io nn Kanoner og Panier
tnarne, Inen aIangler Folc. Han hinl
per sig iaa, ioin hun inn. Af hoett
Aar-s Rekrntter ndtages der 200 Mand,
soin eiter en Maanedgl Tjeneste oed Fad
folket blioer trukket i niorkeblaa llniforin
og afleoeret til Fastningein zorundring
fkyderl Hidtil har der itke iiiungiet fri
villige, der onske at oIndylte den provin
vinslelle Tilveerelse need Lioel i Hooedsta
den.
Sklbiulytte ved Dass-h Fru
Dragir telegrafeees til Nord. Tigrb. d.
25. April. Den ioenike Burk »Marie«,
Koptejn Lake-fon, sont lau tilonkers oed
Kastrnp, dieo i Nat pauieilet af deni
Westhartlepool hiennnehorende engelike
Dainper «Greta«, der our par-Reise til
en Osteriphaon med Slykgods. Batken,
ioni konI iru Antoerpen og our destemt
til Kustrup Glasoærk med en Ludning
Sand, sank i Lob-et ai to Minntter paa
fin Foone Band. Mandstubet bleo red
det oin Bord paax Duniperen Barken
var hiesnniehorende i Sodcrhuinn
sorderllt Glas-many Deut
kenskad vor i tlllaiidugs Aariag til en
uhyggelig Begioenhed i Rattedy i Brud
sysfeL
To ngte Jndsiddere, Jena Huld og
Johannes Sorensen, ogiua kuldei Angel
Johannes eller Breiten-Johannes-, haode
nydt sau inange ulkoholgiiiige Dritte-Ja
rer, at de oor stækkt herniede og ophidfe
de. De iualedeg forgiiicdc loin da isol
ge »Wenn-L TId.« op ac itieendeg onI,
hoein der er funkeln Johannes Sonn
sen drillede naonlig Zeno Huld inegei.
En Ganrdinand sogte migiasvesz ul Inlle
tilfreds pua de gifIhidiede Stynipen.
Sau gceo Jene Huld plndielig en io
Alen lung og Ike Connner ka Sino,
need ymlten yan iilfoiede Johannes »Zu
renfen ei yderit farligi elag i your-den
Ved Politi- og Lageefteksynet i Tiro
dugg var del iike inuligl at beste-inne den
faul-wes Zustand, da dan var ineget
drucken, inen Sagen er jau betæiikelig,
at hun i Gaur ilnlde fores iil Sygehn
set, dois der er niuligt. Jens Held fid
der innigsten
l
E oestgheode en must-. Te blind-I
slende i Lisdenhuon synei st have væeeti
leeni ngudeltge I de sitt Helligdagg ideti
der er indgioet 500 zltaponoe om Oder
tnedeliet ei Helligdngclooen, dekidlondt
hu Nonnen og Blomstethandletr.
Otto-v stuesplller. En htm
vingikuefpillewerdenen kjendt Bei-seinig
lied, ihr-. Stuespilter Julius Jocobiecyj
er i Folge »Holt-. ngl.", ofgaoet vedl
Dsden pan zkedetiks J)ospnat, 56 Aar
sammel. l
J en long Aarmkke viktede han oed
Diiektpt Wilh. Bevetg Selstsb, ienete
ved det Hemichfenste Selfkob, ved hvilte
han udsptte en Mteiigde starke Rollen l
KroneDismsuihtyllyp. Henne.
fjældne Fest er Iiolge ,,Ringst·zolcetid.«
l Mandnxzs fejket of iorheiio. Guard: og
Molleejer Johan Peter Mathiefen vgl
Hinten Ane Catyrine, fsdt Andieuien, 1
iGykttingr. Ort var uemlig i Man
dogg M- Ank sidcn de holdt Buntan
Let gnmle Pin- cr endnn brgge Milde-E
frtske. Binden ei Ho og Brudgonnnrn
As Aur.
Eikttdomsfalg. Puder sorgt-nian
i Bendiunp not If. »:)tnnd. Tgbl.« folgtj
iin Nnutd til Mart-sinc- Sousnien is
Sohn for tun-Hm .ltr. Gonrdcn hat« t
Ldi. Land Agu· og l« Tot-. Land tjng
nf ndinckttct Beltnssenhed. Bygningetne
cke ginndmniede og san gode som uns-.
Pan Gnnkdcn hvilet en Llftægt til cn
celdke stonr. Oele Beitrtningen, Äols
redikaber, Fede- ogSadekokn inedsplger.
Dkukuci. En lille Itanrs Dieng,
der tob og legede samtnen med et andet
lille Bakn nede ocd Hunnen i Onszdngs
Entd. er if. »Rond. ngl.« under Lege-i
styktet i Havnen og druknet. Den sozu
lykkede var Sen af Arbejsniand Soken
Andersen i Dytmctrsten. Hootledes U
lykten er stet vides ikke bestetnt. Mode
ten kom ned for at se eftek hast-, og faa
fottolte hans lille Legekannnerat, at han
vor fulden iVnndet. Liget fandteg om
Middagen.
Were Aftkedtgelle. PaaBmms
lykke, der ligesom Aalholni hat-er under
ervstodet Christiansholm (ero No
bensLeoeyaO er der, if. »Loll.-Fnlft.
Folcet.«, ogfaa forefaldet en Afstedigelse
Degen eftet Balgct. Vedkominende be
tettek, at da hnn inpdte til Akbejde den
Stde inn Morgenen fit hon den Bested,
at naot han tkodsede, san knnde man ikke
beuge bunt mete. Han havde Degen
foktid stemt pas Messen-Gran og havde
haft Arbejde poo Braniglykke i 24 Aar.
Ulykke l Als-. Fm Koge medde
les til Nord. Tlgi«b. den Lö. April. Da
man i Forniid"ag Kl. 10 var bestjtrftiget
Imed Nedrioelsen nf en Ejendom iVester
lgade, styrtede Gavten ncd pan Stimm
!gens Loft, som knustes og faldt ned i
Stncik Her opholdt iig en Dreng paa
11 Aar, som knnstes under de nedstyrte
de MU- og Tonimennnsfen Han fav
nedes forst en halo Time fenere, og der
var dr. endnu Lio i hinn; han døde dog
straks eftei«. Hufets Eier, Sittedemeftek
Hausen, dlev nogct fotflaaet i Ansigtet,
da Gavlen styrtede ind.
Ists-as Reis-. Dreier Pederfen
af Hobko reiste for en Maanedstid siden
til Amerika med Kone og Born. Hatt
sik straks en god Plads poa et Sitedkers
verktted i New York, og lldsigtekne syn
tes sacledes lyse i det ficeene Besten.
Men Pedersen hovde tnn atbeidet i faa
"Dage i sin nye Still-Irg, da hon oed et
Uheld faldt ned og forflog sig i denGkad,
at han dode kokt eitel-. Den stokkels
I Ente stod nu i den fremmede Vetdensdel
luden Forscrger for sig ogBoknene. Hen
ides old-de MaiidkiKamnieratek ogLatids
mænd tog sig af hende og foretog enPeni
geindsamling, der gav det smntte Ne
fnltat, at hnn blev i Stand til at knnne
vende hiem til Damnart, og der blev
endvidere P000 Kr. tiloveks, soni hun
kan have i Handelsbanken i Raitdeks,
naak hun vender tilbage im den tunge
Amerikareife.
Eis Æstcmaud En paa Goldt
haobsvej i Kjobenyaon boende Arbede
mand kom, if. Av» i Ftedags Aftes be
ruset l)jeni. Han flog og mishandlede
sin Kone og teuede mcd at san hende og
dekes Vorn ihieL Under sit Raseki itn
flog han desuden en Del Bohaoe. Den
patkouillekende Betjent blev hentet og
inedtogsNaiidett tilPolitistationen, hour
.fka hanMokgcnen efter pan Konenston
. bon deiiitttekedes.
i Aste-ten dekeftek kom han igjen bein
Efet hieni, og sont Løn iok hendes Oder
bærcnhed mishandlede han paany Antio
ine, der derved tom til at fpytte Blod.
iHan kastede faavel Konen sont Besinne
nd of Lejligheden og trnede med m flætke
Hienieitatlen pas dem. Politiet tmn
atter og unholdt Voldsmonden der paa
Vejen til Stationen gjokde starrt Mod
stand og angkeb Politiet med Slag og
Spark. Han blev Degen eftek afleoeret
ltil Reiten
l 1
Cyssqn Ihr-. list-. muri della
gelig Amme-wisse sann-, n« »:!Iomh·
Tid.«, EIN-I Loskssk:gg·.:-i2-I onsnreeier
Hans Inh. Ossss c. : Meist-« r- «i Amt-.
holln leimt-Es sp· Junius-in :-«lu- Iltieclis
llg ilde Hi s « r .sis: J: .1 kni excl-let
op i Esaus-«- in Lohn mi m. Note no
gel i Stand »sc- nuivdi.: Lan tigneik
dt Acnndr nxi linu Isr-l:.;-u- Hmnl op til
Tyren nren n: cui .««n:e csm leg noqu
Fore; inkn un »Jet- desc Hm on mis
hulldlkdt hnnl mil- .L’.8ktie«:;i«, il Bellliclbs
ben bleo kniriksss, ten kne- ).«u«.igc blev
slenn liestnvigc « klein«-»n, iosn stei
fer og lneier Linn« bliu rccsui Im.
Den iililndxininne or unserer .lsdenre,
halt Uler ists-»- s-»; nf Wink-: ANYT,
og man er um«-! inknnmsc use: nnng
Tili"mnd.
Indsorsel afpolsteAevejdeer.
Foriedrn psiskssuids -n anir wish- klir
besdrtc dick-uneig- itmsn »:Iinns"—. szhl.«
Le iknldr neun-»i, irskknnsiniirg til
»Vildnioics; -i:«-.:«« iklsmr Weste-L Irr
ol11«·.«·.«inl:, liuxsi .s!·.«s.--s in Kunden
As l«i«geiiiciiiiss.;s.iisI! par « unne- inmi;
nie-n ins n-« nunne imi irrer-up Tei im
lod, nt de inn nan ji«-e in lxlle Lon,"
Dis nl de knnxi »nur sitz nie? i:; ltdelil
turoeliqllon on wr iitsrssmsx inxsa ni snoe
pnn Etrnni Eli-tu m ; Zeugin Oz;
san slulle de entd-: innne i«knille nnrej
end dunste- ?liln-1s-susc. sei wink- er ri
Ineligt not; du sit-ni- iieunnsp InitienerH
at vedsoseiz ei non EPolgonmnlimgikJ
Hornledes der end mrlioldcr kni, snn er
det beklagt-link .:1 vi il·..l inriore Adlern
dinge, der slnl lonfnrreie used vore hsemL
iige Mehrwert-, lsuis sinnt i Form-sen er
san ringe, ni innnge nnnr soge- iil Ameri
ka sor milling ler nt kunne cjenc sig et
mere anstiendniilldkcnnnnz end der bydes
dem herhsemth
Ei Bruveimytkr. Krisnan den
iredjes spuan Dronning Dorolhea,
sorcerede Ksobeiiynong Rnndhns et prag
tigr Brudesinycte nied den Besiennnelse,
at enhver borgerlig Brut-, hvis Bryllup
stod pan Randhnset, nmaite bcere det
paa Brysiel sin Bryllupgnsien.
DeiteSinykke opbermres nu i den kro
nologisle Samling pas Rosenborg Sini,
slriver ,,Soc.-Oern.«
Smyktet bestaur as en sior sannst-r
gyldt Plade, ca. s Tonnuer dred og 4
Tonnner lang, og prydet ined sorsljellige
ØEdelslene og Perlen Pan Pladen er
der anbragr sorsljellige .Bloiiister og
Binde as drei-ei sorgyldc Solv. J Mid
ten er en barbatrisk Frenistilling as en
Ørn nnd udbredte Dinger-. Pan Bus
stet er Ornen smykket nied .n ftor Sa
sir, as Stvrrelse sont en Nod, og i Klo
erne holder den ekSlsold nied Dronning
Torolhens Fannlieoaaben, der snchsiike,
og nied Anrstnllek 1551 Over Ornen
er indsallel en Smaragd og en Saf1r,
wider Vanbnei en Sasir on en Anne
tl)yst. Pan sorsljellige Steder er an
bragi il sinke Perler simlcdcg, at en
Perle sidder over Lrnens Hoved, to
Perler paa hver ns Siderne as densJ
Bryst og endelig tre Perler nnder dens
Klein
Dem sjieldne Brudessnylke asgiver en
interessant Erindring one Tiden ved Re
sorrnarionens Jndsorelse, da der var en
gangs Slik at Borgerne sejrede deres
Bryllup pna Raadhnser. As Smykket
sindes en saerdeles nydelig koloreret As
bildning iCarl Brunns Vcerk: ,,Kss
benhavn«. Smylket blev i 1859 elfgl
oet sra stbenhavns Randhus til Sam
lingen paa Roseniborg Slot.
Alsedlqellerne part Asche-tm
Der er nn 7 Skovarbejdere, svm har
sauer deees Assked i Aalholms Slove, og
derer sket aldeles anbenlyst as politisle
Grunde, hvad Greo RademLevetzaus
Skovbeljente ilke hat legt niindsteDølgs
maal paa, striver »Loll.-Falsl. Flkt«.
Allerede iorud sor Valget bar det nee
ret sorspgr nt læggeTryk paa Arbesderire."
Skovsoged Jenseit har saaledes til flere
as dem Udlalt: »Jeg vil ikle runde edcr
til at slennne pna Weisen-Gram for faa
mifter J eders Arbeit-H vi tager ogsaa
vore Foreholdgregler«.
Slovrider Kann hat« forud for Valget
spurgr enlelre as Arbejderne, oin de leg
til Valg og stemte panNielsen-Grpn, og
naar de dar innrer in dertil, hat han
spurgt dem: ,,Bil de have Arbejde i
Skorcn nie-res« Forespurgt, bin det da
our eiczIsorseelse at nein-ne efler fnthen
bevisning har Or. Kann soaret: »Der
kein viere, vi tager vore Foreholdsregler;
jeg lau ilke nndlade at sige cder det«.
Ogsaa under seloe Volget har den
samine Slovrider sogt at indoirke paa.
Arbejdernes sri Steinmegioning ved ais
ndslsde Trusler. Han koin ind i dels
Lolale, hvor Stennnegivningen sor Ny
sted Sogn soregil, og raubte: ,,Hvor
rnange Grsnner er her?« Entilstedevæ
tende ssueedu ,,Vi erGrInner omtrent
alle«. Skovriderem »Ja, iDag stem
mek J, FOU, rnen i Morgen siermner
Fanden tordne mig jegl«
Degen ester Balget sulgle sqa de 7
l 1
Vincent-te » im nun binaie oen sen-ni
uauaszuumn c: nfvfediae des fass-te Fili,
tsc.u, Nr dar haft Atti-sie heir Klar-sc
inmi, uns-ins man lac- :.tn diene-, der
tun im tin-: Insrslenirscat Atdeiee Lp
Wahn nun End om Morgessen ng lob
na Zinsnsgxcns Sie-e Inanan »Nam·
den weil-: kann Lag ri gaach Un »F ta
ge roch on aq gsiaz i« ihn iike Arm-id
nl cksei langen-I Un ai Arm-Deine
spinnt-: »Er riet forts: leg nenne paa
Musen-Gran iGaarW Stouiogvetu
»Ja.'«
EU VIIMLUIUO Soni del maaite
vti mindre-, cik Notde iEfieraaret Br
iog as en unsre Mancspetion, der tote
gau a: tun-c ncienvi Iotn zocedragsyols
riet i kc iunpctnanve Kindhei-, your yan
unt-« »mu- til Tand-cis Bedin« giv.
Lci blro alkiug in nogei nieo Fore
Ii·.igeiu-, inen auigeoel lytketses tu yatn
hin og un ui »staa« uoltiiugr mindre
Betab ums un conservative-Roma Han
Veutg indvungenne vieo ,,(soieirugs«
ninrunngm kog ich-, tu Linit sinnt kann
Hm, at den nennsan Politikn tin-par
ihn-ge ,,i-—«i Darin i Elemente-'s
L in Juk- Januar nun-le .Vicgi;iciscb
Pan-H Jcacssnuoirn as Lilnrt in Politik-I
i Toguxic, at sonstwie-ten Yoruo yavdr
runzelig rincicniiet hnni paa Landenesrn
i Rate-kein as Gaarcscn »Huggei« og
seamvci yain e: Oele-b as TSU .itr., sont
nun bar c en Braula-inne.
Boidsnmnduh der yet-Der Anders Pe
ter Andreaer og er en iitiligeie snasfei
Palast, nur ikte i zorhorene aflagi Lil
siaaeije, nien Bemiernc inod hanc er ni- i
Jzicettcug akgjoiendr, og for Overfalvet
og Piaiieniiagcriet ni. ni.,er han nu is.
»Bog. Ao.« ansei med J Aarg Forde
dtingahusatbcjde, hvotiil han ital betale
Sagens Ornkosiningen
Idspssald. Sagt-ca M. J. V.
Bau c Ædeuoit er, if. ,,Jyupst.«, af
gaaet ved Dimen, 57 Aar gl. Den asso
be, Der var urin juer nied bedfie Ka
rakier ira 1853 og siden 1872 Sagsprer
iÆbeliosi, var agtet og afholdt i vide
Kreose sont en oygtig og retfkassen Sag
fsrer.
— J Quodags Morges afgik if.
»Rand. Ogb1.« vcd Dosen fokhv. Quer
lasxcr ved Randers Friskole, Sofus Ni
kolaj Albrechifen, efter tangere Tids
Songelighed. Den afdade var spdt1818,
cog 1843 theologisk Einbedscksamen og
blev i 1855 ansai fosn Overlaercr ved
neunte Stole, oeb yvilken han virkede i
130 Aar, indtil han 1885 paa Grund af
iiliagendeSvaghed togAffked fra samme.
Albrechisen var en dygiig og nidkær Lee
rer, ver ved iijærlighed og Aloor forstor
at dragc Elevcrne til sig. J Voliiikcn
stod han stist paa Hajreg Side og var i
Es Aar Meoarhejdek af ,,:)iandersAnits
Ewng
—- Hooedstadens neestceldste Sagfarer,
Ouerretsproknraior, ihn-Kapitein i Stu
denterkorpset Christian Ludvig August
Oeriorth er if. ,,Beri.Tid.« efter nogcn
Tios Sngdoin i Lardagsz Aftes aigaaet
ved Toben i en Alder af 74 Aar.
— Den tidligere .n«onsejlspræsident.
Lensgrcve Ludoig Heinrich Carl Herinan
Holsiein-.Holsteinborg er i Fredags Ef
ienniddag aigaaet vcd Døden i Moden
havn i en Alt-er af henoed 87 Aar. Den
afdabe havbe opkindelig studerer iBerlin,
nien blev dog Kaudidat i Kjabenhavn
1837. Han begyndte sin politiske Lobe
bane i Fyrrene, idei han 1848 var Med
lecn ai Stæiiderforsamlingen i Roskilde.
1850 oalgtes han ind i RigsraadetsFol
keiing. Aaket efter, da Grundloosfok
andringen havde fnndei Sied, bleo han
Mehle-n af Folceiinget, hvor han indtog
en meeglende Stilling. Da Ministeriet
Fkijs sann i Mai 187o, via-Honiga
Holsteinborg Konsejlspmsident, hvilken
Stilling han holdt indtil Juli 1874. J
sin Ministeriid haode han ret omfaitende
Kanipe at spre, dels nied bei forenede
Wettstre, dels med Socialisierne, sont
just i de Aar begynbte at rejfe deres Be
vægelfe herhjeninie.
BedFolkeiingsvalget i 1876 sann-Hol
stein-.Holsieinbarg igjennem, inen han
oaigteg igjen 1879, uden at han dog se
nere tog fynderlig Dei i Rigsdagsarbej
det. 1881 faldt han igjen og valgtes
paany 1887. Ved Valget 1890 trat han
sig tilbage, houedsagelig paa Grund af
et nedbrudt Helbretk
De sidste Par Aar hat Grev Holstein
vceket meget svagelig, og Daden kommep
derivr vistnok sont en Befrielse for hani.
Han var over alt agiet og anfet som en
nobel Personlighed.
Kote-ans og Dromringens
Guldbtyllup. Der er ifalge »Verl.
Tid.« fra Hoffets Side trusset forelabi
ge Dispositioner angaaende den Maade,
hvoipaa Kotigens og Dtonningens i na
ste Maaned fortstaaende Guldbryllug vil
blive sei-et. «
stlge diese Dispositivner vil Maik
stcterne og KongefamiljenTirsdagen den
Lit. Mai tommunicete i Residenspaleeet.
Den mste Dag begyndek Modtagelsen
1
l—
Ittf Deparotiotter, tont vtl dltve fotttot
Eont Lorsdttgen na, fett-ingen« Furt
Itltplomnrtqnc tttodtagxo L ttgdng Eilet
stntddqg, og tanttne Lug findet der et
Ettotte Toffel Stets t Brunett nett soc-z
sPattL
Bau tetoe Gnlottmllupsottgen, rotg
ottgen den Sude Maj, ott der tinothth
tsenette Stet) t Chrtlttttnsborg Slotsttrs
le, t huttten Mutesteeterne og Konstru
nttttrttsz Oledletnttter tul betragen Qttt
Motgetten vertrag det, at de ljøvenhovm
ice Songforentngek tnl hrtttge deres Orl
ien. Otn Efternttvdogen er der Lasset
hos Itronprtnfen og Kronprtnteoien, og
otn Aste-nett findet den ttdttgtre otntutte
üestforesttlltng Steo t der tgt. »L- tter.
Post Prtnv Bntdrntar ng Prtnieste
Morte httver ort· otn zreougen Lasset,
og jttnoel denne Alttett Iotn tun folgende
thun findet orrotttr Zteo t Ittttttua sen
s. Pater-.
Utttuertttrtgfrtten tthttedntng arthjnttsp
dtyllrtppet er hettentt ttt wrong un Is.
Mut og netttes ttt otllc ottoe ooerotetet
tts Dr kgL .Or·t«Ikttbt.-.
Etter hvad Der forthoer, et oet en .:t tc
ttnettttett ejtcrGttlovrhllttpgmtgen tot-Jen
Oc Lage pnetttenkt nt Vrtnzze Leu-chan
stteter ett Phldest ord et «jttttetog.
Jltobetthaons konnnnnole Hsthrelie httt
nan »Nottonalttd.« hetlnttet ttt rette
ett starre-, tttnstnertik regnet TIErcgpotr
pna Pothropthg sont oet Sud hoorLie:
res Mnjesttrter erter Guvgtjrnetten t
Stotgkttlen pno Silotghottnetn der er
Stute-Its Ejettdotn, tontnter tttdpa.t.ll’ottt
ntunenri Grund.
Overprcesidenten, sont ttllige nted
Botgntestrene og Borgerreprcefentntttere
tnodtager Des-. Mttjestceter paa attforte
Steh, otl her bringe Guldbrueepnrret
Hovedstadens Lykonttntng.
Hoor vtdt der ettdvidere tlnt trtesseo
et eller andet Arrangement — tnatt hor
bl. u. trinkt poa Jlluntttntttotn Fort-ter- z
keri i Hat-nett eller paa Rheden — heit
staar endntt uafgjort.
Statsartttekt, Prof. L. Fettger, otl
lede Opfsrelsen af LEresporten pao Hot
bkopltlbs.
OOQ
Fra Sonderjylland.
Lonnedslng. Under Tordenoejret i
Fredogs Middogs flog Lynet efter For
lodende ned iVejbtek Maue, sont ttttl
vtrre fttldsttkndig nedbrtrttdt.
Gras og Korn. Fett Halt tlrives2
Ettdstjont der var tndhøstct rigelig i
Fior, er der tkke san faa Steder her paa
Ostkhstett, huor det tttt skorter paa Foder;
matt htir alle-rede flete Steder sttt Krea
turerne pan Grtro i de sidste Dage,
ihttorvel der hnr oteret grnntttte lidt
Grceg efter den ntegen Ratte-trost, sont
vi have haft t en lang Tit-. J Forgnars
har det inttdlcrtid regnet dhgtig, og det
tor nntngeg, at Grtrgset otn fatt Dage
vil ocere i fttld Gang. Vintcrsteden er
ikke san tidlig pnn Fcerde i Anr; ntett ef
ter sont Nottefrostett holdt lcettge ved,fer
den dog godt nd.
Kronditnnant-Vryllttp. J Begyttdel
sen of Juni Maaned i Aar ville Johon
Lischte og Hnstrn iMaaoholtn efter et 65
aarigt Ægtestob kttndc fejre deres Kron
diamantbrhllttp.
Tiltalt. EnBondespn fra Sottrup
var for nogcn Tid siden ude paa Mar
len for at gore noget ved et Hegtt. Un
der sit Llrbejde traf hatt ntidt pttn Eiter
middttgett ett ganske lille Hob tort Græs
sont en Hyrdedreng formodentlig hat
satnlet samtnen i Fjor Efteraar. Da
den laa hant i Vejen, stat hon en Sonnt
stiktildett. Stedet ligger kntt en I300
Meter fra Landevejen tnelletn Sonder
borg og Aabenroa, og nu htendte det sig,
at en Mand, der er lejet til at transpor
tere Arrestanter, kotn forbi. Hatt gil
straks hen til Brandstedet og forlangte
at fern dett nnge Monds Naon at vide.
Forleden Tag kont der faa en Gendarnt,
der tog det hele i Ojefytt og optog For
hsr i Sagen. Otn denne dernted er
endt, videei itte.
For ett have plantet stnaa Donne
brogsflag ved en Vryllupsganrd i
Rangstrttp hat Hocerlærlittg Thomas
Vind ns Rangstrup offonet en Straf of
:3 Dage i Arresthnset i Toftlttttd. Hatt
er bleven losltrdt i Dog
Havnens Udvidelse. Efter at Hat
nen ved Aabenran for godt :3 Aar ftden
ved Hjaslp of Havnebanen blev fort-nn
den tned den over en Kilometer hornig
gcnde Statsbanegaard, cr Fcerdsclen ij
Hat-nett stegen til over det dobbelte, ogv
Hanneindtægterne ere i de to sidste Aar
stegne onttrent 100 Procent. Da Mad
sen sont Folge af den stigettde Trafik harl
oist sig tenttnelig indsirættket, agter tnan
at uddybe et snd for den egentlige Hat-n
dekrettde Jndlob, der er fandet til, ftden
tRabens og Jakobfetts Skibsbyggerier
tredlagdes« Farvandet stol her uddhbeg
fire Meter, og der flal anlteggeö en
Stenmolo ved Shdftden, medens der
ved Jndltbet stal anbringes en fire Me
ter hsj og to Meter bred legehkpdm
———X
Forstbesmnnr Ikulle dazme
oix III fl bisle qel HIIIII Osm- texts
»Es-- shou- tzin »Ist Iunkx Hy«
s zmiru I Instaka T« »He
stumpan ItUII ou Tumn WSMW
zu III-. de-« 7:!!’IIII .ug
m re:
EIN QLIIH l UJTHIig mz h Un ·
« II
U« z «« qunh un Gurt-nie og W
VIIHUUHQ Tal PUI bjw s»
quxtsilcke I-::1 I III Im VWL
) I«k«s»
Luku «-1.:s1hs, gztk :..·:-:I«cm Izusp
lncu Haku-V IIII.k,k:1·
VO
Tcn rcpuvlikanikc zionvemi
-Stanvinavcrneitvuuquuspf
viftaa og under-wide liess-«
Landømæup«
MN IIIIJHosIInslnihm-lVm k»
» N k(7. us
-u :tn:1km«iiu«c I Witwe-W »
slc IHOk-’ ME, START lc IUHHJI »
:' «1--:.«Ii(k·up»» Zu INqu IH um« »
Un Unsi« III-It. XII-»Ih- ;k«.i«.« « —
I.« I;
III-Zutun, Itkc IkIIlic kodIIIIIc II! s« i
« IHI
Ue Music og s)I-It.uu.::
L.t-« .--H1· III-» Ums-Un re -".-—»
.:xmt.i:— Upsvsrsc XVIII IN Manie,
:«:’I«scl-s(z.::: uxx aussu- Zmlcr Osm- «,·
II-( III-um« Im in IInpsthOlksk N .
V(’ BERLIN-sc srs tschi ZI.11I-1,«s.:;.
tqu ten Haut-nannte llIIIon »s»
»
okkhm ins-Lust tII nukc Im Im
Utlluc
Ists Ihhouksuntk UIIIOII »Zum-«
Hpmssxnmck us« Iolxxcnsx Inn-I» F
Lkurspxcnt N» L. Wer-ster; L MI
chIIII A. ·5. --«Juuk;cIII, E. G Op«
ts. fIchIIIIISIeIH Eckcckæm P·
Lsildc ou Alster- Soderstmuu Fiqu
Ulnnch .IcllIJI·o-I; Erehuwikkm
XII. (c. Ewigan (5-. A. EIIIIIk), F,
Linn-, TRIC. O. Giertsnk (»)Jh«n:csin
berg, ALL. Hrzmunh J. N. Ost-tscer
ZLII Li( Entwile
Man l).-r Itkm IIq itdnurrkchok
IL«:IIIIi)e1 Ruhm-Je r, Nu pnrgtucts
nnbugsinig WJ Worin-I iIf VIII
Aurnue og Icmte Gabe, chrrislsz ;1.
Ost-, M her ml Efundniaocrnchs
komm lilIoe under Konornt vnm. I.
hoc-I -Ek-Ints1nnn, der benomde m;
utl und VesrsdvkkliglIeV blwc bisu
»nur-I .IcU-.n«1e1·o. s« 1I., mrn M »s:
nunng Zum-, at ulle Veso-W
humg soin mungc III-know Irrth
ringcsattmmxxcui- Æorniuup, Ijrli.
Busch-H 417---4«.«U Winde-I LLTLI
drum-, soc« In um« I Tier kIIII Mk
dru- Lpholtsgsxcd og like III-I II
nnqu- UIH III Gang, ist de LLUIJ
nolsts m c: Lphold, fom k.111«:
Tr muqu Mcl-Iesi:uner III Juka
ungr- Rom-tun ur: Urtc Lin-:
Jcoszicst »K. ·.«i. LIi.clII-.·Icst, Ihrs-.
E. :Lc«I:-««s.::.n, O. » Hohn-Ah «
Og Il. H.III(-«II(I.«.
III t: IUULI IHDLIZ tllssp
JOHN-H H Musik«-. setz-»Iserr .I·««
lchrNknsnnrt J. Es Lisbmms
Belfo i, T. W. LI·IIo-II, IF. ;
li«, Llso Ecmscik (Ft).1s:-. sp. UT
Cam. Brunet, Hohn »Im fu«
s. NjckIsciH J H. LZIIIIW
chndII-u, :)i.(säniIIk-I1I"cn,W» «
soll, H «1«’LlIIL’uI·mI, JlJMHTT
Inn-imm, L-. Li· Dir-Juni« .,
RMMW D. :tIIIonIc-!, NJUF
og L. Ost Bucke.
lludcchslstnugs2:Icvnxixekn M
M. Il. jZnuIspth »Z. OF Lt
:)k.I-:«.umizsks.su, N. chxmsh O
J
Okz Lkicsoi chlszIoik '
JiusknuunguiNimm UW
shon sk. Puusms Lin HTIEIUIIT
Jctllrijc11,:1c. .L!e1nu,P.«"—’s
A. C. Hungmk Z. 0«. ILML
Smilhk J. E. Lgtsomxy WITH-IV
Oftechhl, L. Lö. Oslrony Lic
sou, Nicotmj Gususlud, Lu L-«
J. A. L:Testln).
’LZl’I-s:-I"("-Icomuccn lskklxsxk
ENDan WIL« .KI1·.ch, -’—"t- «
,
·- Hi
C. :1i«-«:-IIIII-II«.», »z. Unm»
MU« Ub- HNTUL »i- F. III-USE
III i:-««
EVENle N tx«-«1 I:.i-1111Iccrkelk
IICDlIIl «JI«hUj«. Uml« Kloterle
tlf III-Hi uxll sk« Hz Z[«Hs:jt.»
M""««3«"«IP·J«It-:7 Inn-sich sziss
WWV Futen-Hinz o«».1 III nur-« ·."-—"
Vsmlls T «nf!(1-I-.PI»«;k-:»,i« («k»
. -- · I«
anc Im, III .Iimn1u!«l«—’-s «
JLcnIiHaImIiiti Ikuue komme U« ·
Imliicdsc
M
scientisic A so
. » ·- Ase-sey
ATINTI
»va
TKAOZU
ask-Is
y il Ists «,,L
the Mpvklch by s now-s MWI «
Seientiklir gka
IIFM
en »
voi- A. S lsusICU il
In- shoa s de txt bO
zog-; IW Jxäoqthwvv » »