Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 31, 1892, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    f7dc chrgatcg. Daititcbrog, Hofvard 6ounty, ersraskci. Torsdagen den Mir Mark-» 1892. N Nr. l:k.
H e r n e n
— · I««!-.cos.nn:Polmsk
v X x
.s—»--. c« : x·«.1--:x:11nx1.
«!"·«1·-·l:1·-s Hiirgssu
«»»kvkog, Väcvras!a.
« lzkzpkzwx knien-ten
--»,·—»-,..-..——
jkxxIcsjs Änklllatlfl
EHIJ 11k1"(11h1d.1. API
,.—- .............
-.—,::«.«nt H Wilmfmnhcln sub
, ............... DELIT
:«1 umska 1«’x01iknd. oa
« » H-- .:. msd ,’xm-ialbi;»11dm.
—s-:11!(«.- «1 "Ht«L’j-I(-1'H1« Ich x
« «(II(-r «l’«-1511N1I1(-", "l’u
« «.:—,-,.—1(- Xlitltkcsl fut- l’«-1.:sfur.--«n
i sk»«s-.1—jl.lisrl: t·rl-)srlc11nk-t’is.
sk
.«
) III-usw
Zricrnen,
ansieht-ach Nebraska
ZTIJEHNBANMW
Du 1j«n6bpog sk
Union Wie Ismäw
« Musin Iris l);snnts,1)rnq;
CUZU l«’«nn.: tsu(1cms·.s. US Ehr-m
t'-.1« kjsntkz « END-I Furnk
-«t sk- Izäul p-—
Man Paciüc Nahm-.
um«-. sitzt-sur trn St» Paul:
«ix’ls’.lH((Itå. BURLYS m; l««l·l« ("l’l’!’:
uml- »k- Pnssugcrlosz than Ann
'1’il HRAND Ist-AND:
;,HH...»-» I.-I·w Foka hmlkitug Läs- Bin-.
lu. NUTLL XORTU l«()l·l’ ok, Ulilk
timls 02 l’uskmg(skt»x:. Mk- l-·ukm.
Alle Tag aushang Pakssusgtsnsd
ljngtan s- RTIIZFMVII Muhm.
sqisnn usqiiisr tra St. Paul:
»
skrsiunt0g. Los-M l«’«nn.: Und-stun. 2.5(1b:fun.
- 5231 Ellnl.: ——— 1«.’.4.’) —
Mlv Tag metlmgek Fuss-Auen
MA RKEDSYH DEN Ni.
de vaallveliqsu og bevcte Kildtr.
Sincagm d. W. Max-ts.
h. Rontanthz ".I.Icc1j.79; «K111i,85z.
sp. Awntant,238.x; Ma1, WH; Juli,
re. Roma-m THE-. Jun, LIE.
.1io.2, TH. Bim, .,-io.2 52: Iso.
Js; zuo. —4, :;:3««HH·
:-.s.«.’io.1,9tiz.
,
anl)a, d. 2781 Maus.
11 aalmch med singe strcatnrtilsørsei.
müde-I noget Uvejrct iLørdags og no
nedadgaaendc Ptijen Liliørglen var
1ircdjcocl jaa swr som i Tot-dass- og
Js» under iomge Mandag. Dcvalucten
aadcltg, mcn sum est-tra. Tcrfor var
x1.suolm«11c tmssuc Te flcslc midde1:
W Ztudc kij for 823.Zötj123.3-3. 1200
W Binde Koæg dingte 8O3.60(i413.90·
tu pau m nogct ung «K-cedcr:(«"itcr:
El lilcu leite W» til 1150 PM. Ztudc
nnd THLLUUHWM
««:1)smmu«:spnicn paa Zum var FLIUZ
84.—I-1"s.ndnc Uge. »Im-important folg
LHJxthIJIU mcu de var sorlcrcde,
a 2 m L« gxooc Zum taucht-S tusde
IOWL da vor 84.2.3«4 4.«j».
pp
Fi1111wl1rog,d.30. Mart-J.
cde Swtiu ims»
is 22 NO.
g JUHLI ((1«;.«
uns 20 NO«
m SICH-Uns
WEB- .-;mm«1·3s«.lslkts.
HattdclssTidenve.
tne Vett- har styrtet mrojererncs IMM
tnm de met-c annindeugc Handels-va
gdcr er llvjtgtcr ttl videte Fort-evang.
Landeocjcncs jlctte Tilstand tjlbage
Ikkstctipørgslen fra Formel-ne saavcl
Knobetalmg i vct hcte tagen Men hvad
avek Warnung tnest og lansmek Efterk
W paa Vater cr den stadige Nedgang t
TIE. Prodnttcr og Vater er faldne 1
omnent l Prosent i wbet as ndfte Uge,
muss Proscnt lavcre end for et Aar si
mmcddelt tidligerc findet-man den lin
sxsorretning i Tky tssoodT ZiotøiY
MS vg tksrocertcs hos Nrodtercrnet
SO- Lntaha, Kansas Nty, St. Joseph,
M vg Tnlnth. Lmsætningcn ved
itKyjtm lntr ttke sit fnldc Einfaan og
Engdc Mønt gaar oft paa til Lpgjw
Okhandclsbalansetn
Wen as Hvede (Mc1i«dbefam» sm
Musterandragerti12,814,000B11iWS·
Ei ut bctydelig Äsornnndlkclsc under
Du var De sotscga(1«e11dc llger· Majsi
SEtn er ogiaa 1 Aftagendc, tdct dcnj
ngcdlotundmgerti12,21)2,0002««njh.
MVWILU as den Vlattd’ike Zolvlovt
UMU Buche en dcrmpcnde Jndflydelfe
M lTpcknlauve Rand. Tcttc gjaslder
Wsscmbanc og ljgncnchkttcr, l)vor
de s«1IId1til1-1euc« indbefattcnde Entfer
W Ug imme- Trnstcts Atttct hat« gjort
« Ule Ltignjng Beim-Marsch« er
Vg uvirkiomt. Splvprifen har denne
crrctsanlav, at den aldrtg hat været
e' Tung W Scuts llnjen.
Dr. Peter Fahrneys
!«kv, L le Lib, Vtgoti vg Ute
jElng i 1Oannehwg di Rasmustfbbo
Udkcs pr. Crptess ekspederes prontpt.
Rasmus Ebbeson.
mnemsaamde Persönstog, men
aaende Godstog, hurtig Fakt, over
Vz Umon Pacisic äs- North-Definit
kll de lebende Byet Ist for Missiouri
- over Lmaha. [30-4.]
:
Jndlaudet.
6,335 kvindeligc Poftmcstrc
sinds-s i de stot. Statt-tu Tot stotste
Yltttnl, eller mu, fnlder paa Virginia,
tnedens Alaska tun hat« l.
Lade Splvprisct. Ejetne as
Sologrnbec i Distrsttet otnktsing Butte,
Montana, et· part Grund as de looe
Priser for Soll-eng konnte i en wichtige
lig Stilling. Ved Mike-Gruben bit-o tr
af de største Konktsmøller luttede i
Matidags, og 250 Mund ttsstedigedeä·
Summe Ditg bieo Ber Wird-Gruben
lukket og bcslaglagt sor 870.451 og
100 Arbeidere bleo dekoed uden Bewaf
tigelse.
Negerudvanvringm til Okta
honta sra Sydstatetne viser endnu ingen
Cegn til Astagende. Forledcn ankom
til Little Rock, Arkansas, over 100 Ne
geke, sont over Fott Sinith oitde rejse
til Oklahoma, og 50 andre-, sont vor
ankontne sra Pine Masse-» stuttede sig
til dem den paasolgendc Morgen· Fra
Hort Stnith vor et Pat Doge i Foioejcn
200 Regt-e askcjste til dct sorjtkttede
Land i JndianertetritorieL Jmidlektid
sytteg de sorte at tin-re alt nttdet end nei
Iontne dentede, hoio man tun donttne
efter den sjendtlige Stetnning, sont het
sker intod dem blandt de holde.
Mllls forsremmes. Legislatu
ten i Texas hat« valgt den beksendteK0n:
gresniand og Talstnand for Laotold
Roger Q. Mills til Fotsbundssenatet til
at astjene ErSenator Nennung usuld
endte Termin. Mitlls bleo sotnærmct
over sit ziiederlag i Hufet og den orrpcm
folgende ydinyge Kotttitepladg, som
Speaker Crisp unvitte hatt-, ogderior
har hatt us nl Kraft indede paa at sitt-c
jsig denne Plndg i Ouerhnset. Mr.
Millg indtmdct i Milliottckrerneg Hus
nel udrustet hvud Erforing i Loogiw
ningsvæsnet ctngmtr, og hatt viluden
Toiol hurtig komme til at indtitgc en
fretnrogendc Stilling ogsaa del-U Dct
kan ikke nægtcg nt hatt er ett Mund tned
tttcgettBegovelse, og det· gioes tmppe
nogen Demokrat i lJelsc Landet, sont er
mete ihrerdig og uforfærdet i Forsvaret
oi tin Ooetbevisning end netop han.
Hans Valg cr cn vclfortjent Erstntnittg
sor det haarde Atbesde, han hat lagt paa
sit Parti.
Es taadden Tidsalder. Chi
cagos Befolkning opdagede for en Tid
sitzen, at Bestitkelser blanbt Byens Em
bedsmcend foregik systematisk og efter en
stor Maalestok. Syv Byraadsmedlensp
met er nu sat under Tiltale. Dis-se
samv ttighedsløse Folketjenere hat sat
sin Pris hpjt; men de Korporationer
sota var efter at saa Fingre i vaerdifulde
Konsessionek vistc sig villige til at be
tale godt for Aldermcendenes Summen
Er lebende Blad i New York paastaar
at den loogivenbc Forsamling i New
Jersey hat folgt nd til et Syndikat af
interesserede Falk, som har tilvejebkagt
et Korruptions-Fond paa tre tni l l in
ner Dollars· Bladet citcrer den
Kjendsgjerning, at en vis Senator nirg
tede 825,000 for sin Stemme over For
slaget til at legaliicte Neabing still-Mo
nopolet,
Dem-er hat« i de liblte faa Maaneder
vredet sig under Kloerne af en Bande
Boodlere. Ved den sidste Samling af
Stdk-Juryen i San Franciscs stadte
man paa en Raoerrede, der havde
fastet sig bybt i Byens konnnunale Sty
relse. Philadelphias kostbare Erfarin
get vil endnu vceteLasseren frisk i Minde.
Ner York, Raaddenhedens Misibcenk,
undetgaar for Tiden en ny Afsløring,
ög lignenbe Efferretninger kommek fra
andre Dele af Landet. Omaha blev ny
lig vanteret ved s« ne Byautoritetetö Uter
lighed, og Borgerne er endnu ikke komne
nd af den Tro, at flere af de derveerende
Embebsmcend fortjener en Termin i
Tugthufet.
Stanken fra Umoralitetens Mtddim
get opstiget fnarl fra enhver Krog i
Unionen.
F
SH e xs nen
Urt-» He-« ,
,.«««-«», ,«««««»t! «Ist-Alt-Jst-»was
ksttltlislnsilxtt l).nxt:stte«·;. Ntittt.tsn«ry
THPRSIDA Y
tu
P l·.· T st « E « l-« ists «.X"
Ttttx Styx-: i( tlns lutslinpk Stsxttniinstvi
un tin-»st- snsst ist« Unmlttt nml »m
nnhts I:tt tJWJ IIIIIIHrstltuus itt tItts
Osmisslt htttzxunzxv tn Amt-Hut
'I’l»-ts1ttsn-iusums kommt slnsuhttlnn which
this puptsk tun- uttnttustl tman Ilns um«-sma- sum
iltmnslsns llnunss uk Nishi-»Am Wyoming tsmt Pulo
kmln tnnksm It n »Hast-lut- tttlwrtlnlnks tttisslltun kot
thnsv wltn want ti- httntz Ilisssr list-It w- ht«t’»ns Um
distthltitnlnn Istttstlt«.
Ihm-unstttlnsrtlssltttx tmutisknnwn tin ttkskstltsutlon
«thtlrt«-·s«: T II IT IT A Ik ,
IDA N N lclclclftL NIVlIlL
, - - -, . . . « .-.- » . —
ljutt Isitl .t-. un unt-l ihn-s matt-(- .-t tlns lumtrtsros
NOT-r « psmt iilllt:r, Apnl »Ih, s)
Iowa.
—- Nutcljo Jorstug um WetIIQUPttou
n thun-r t Papst ort- ctt Atttruitttt-H, on
yotdt Itg note ttt Puttspzukntrtng og
Ptoytvnton et Iittct t Ottum tot tot-t
uuuvttc to Am tust-guc. Pon- emtte of
Htttcto tu Umokmtrts Its-sun- tm zot
ttugrt, og euyvns at or W Repuhtttanere
Its-me netud dct. Dom Laietcuertndrek
wr- oettc zotitag oeotaget t Se
natet. Ocmoktutcnte er ttottc af, at de
hat« holst sit Wfte von-for Virtgctue.
—- Poltticheien tCreston hat« lukket
17 Satt-onna Borg-neueren ttttvde pua
eget Astivur ttdttcot License tm Qöu pr.
Mann-d ttl kitcie Salve-scr; unsn forte
dtsn Aften vedtog Bymadet vcd Ukcfoluk
ttou at lukke Salootteme.
—- J. G. Gillettc, sont i den sit-sie
Suec Aar hnr met-et Divistotts-Super
intendent for Autekican Erpress Co. i
Cedak Napids, er bleven sindsforoirret
fom Folge af Odem-beide. Hatt fors
stiltcr sig at hatt er Eier uf flere Guld
og Sollt-Min» og nmaodelige Rigdomc
me. »Don sattelte-, at hatt agtede at op«
spu- slcte tusindc Vygninger i Chieago
og andre Stotsbuen Da Univers-gessen
as hanc gis for stq udskkev hast en Check
paa GLWU til hocherfon, fom befattdt
sig i Lettau-L
VO
Mr. Thos. P. Himml, Politilæge,
205 N. Caftle St., Dahinten-, Md.,
sitzt-U »Mi« Kot-e led i fssn tsller feks
Aar of en flemPine iNyggnL Las
gmte tut-be ikke Innre heade. Jeg
blm unbefaln at bnme Est. Insobd
Oljsz tust qjotdc Im og bet kamt-te
brave sttldstmtdig.«
Prof. W. W. Grego» Opfindenstt -»f
be Ist-konnt- Tstx Nreggtz Eltkttiskr TM
tek og Appumhsh bar forfattct en unt
Ininhkslixt tunlich-listig Vog am he txt-r
tkutdc xlkknnrszs og Knindrsytdnmnm
samt den-S sitt-est- og billigt-te Behand
littg n;1Ht-lbrebrlfe. Vogt-n, inn- bl.
u. give-r en fttlbstmtdig Jndtigt t Met
tricitctrns ntckrkelige Kotholb til Mut
Itefketo Liv og Heim-ed, er format-I met
optysenoe Wilh-der og burde findt-H i et
hoert.Hje-st. Ten sent-est frii til est
hvet-, sont sendet og et ;- (5t-Z· Frau-nic
Shsiv til
West-tu Ittcttic Kett s- Applittct co»
Inn-r Ort-tut thtililittg, ("lti(·ng», lll
Trllllngetu tssn ztiegctskoiudc osd
Cednr Entl, Tenn» nedkmn sitt-leben nted
tre velskoltte, snndc »Bitte-band De orie
lde tilsannnen H Punkt.
L Dr. Agnus-, den beksendte Philo
sdelphia Kiturg, sont sannnen sned Dr.
Blisg behandlede den doende Pmsident
Gatsield, er asgaaet oed Boden, og bleo
jotdsasstet i Ft«edags. Agnetv var ansct
for at out-e en as de dygtigstc Lager og
.Kirntgct i llnionen·
Ett Roetukker - Konvention
bleo sidste Uge asholdt i Genau-, Colo»
i den Hensigt at opntuntre til Forssgos
plantning as Sttkkerrom »Der er vist
ingen Tvivl ont, at Colorados Jordbnnd
og Klitna egner sig sottkinsvis sor denne
Drist. Konventionen sorgt-de sor at der
sra Statens Landboskote blivet ndsendt
»Im og Dyrkningsanvigninget til Far
inere hist og her over hele Statut, sot ut
on- paa benne Maade kan blive soretagct
et gtsunbigt Forsog.
Vor Uvsorfel at Lands-ro
dukter. Skatkamrets Statistik over
Vækdten as vot lldsorsel sor zisknlam
rets sorste syv Mit-nieder endende tned
Illte Januar angioer satnntes Størrelse
til 8643,:345,«57 intod slt5—tt,192,350
sor sainine Tidtztsum i Fior. Altsaa hat«
vor Udsorsel sorbedret sig over et hun
drede millionrr Douan i Lobet us et
Anr. Tenne gltrdelige Tilvtekst skyldes
I tin-kniest det Opsving, sont oor Udsorsel
Ins Majo, Hvede, Hame, Nag, Byg og
IMel hat taget siden sidsie Host. Til
otekgten i lldforglen as Majs og Mass
1nel s. E. var ca. 810,000,000 og For
ogelsen i lldsokslen ns Hvede og Hinde
niel nat over 8100,0()0,000, og alle
(Slat o Brabstosser opviiek en Fortsgelse
11aslseniniolt 812,UU0,000. Vtkrdien as
Hom- Boknnlrgndsorsel dalede ca. VII-ok
000,Uou, til Trels sont Folge as Pris
saldet; og vor Kjodndsorsel har sorrin
get sig 86,000,000. Men i det hele ta
get sont Folge as det enortne Opsving i
Udsotglen as Kornonrer er Verrdien as
vor samlede lldsorsel, sont ooensor be
merkten soroget kned cn. et hundrede
tnillioner Douai-s. Dis-se Penge koni
mer i en stadig Strom her ud tilVestens
agerdyrkende Egne, og gjør Tiberne let
tere. Den antetikanske Farnter kan ikle
undgaa heraf at leere og indse Vardien
as et seennned Marked.
i Vtttteehvepeusktnnapw (Oi
-sieielle Meddelelset«.) Matt hat-de ttnxtc
ltet sat· at den sidste sltrtke Frost ttilde
soraatssoge ntegen Stadt- ptnt Vintethne
den; tnrn Meddelelser snt de sorskiellige
Vinterhnedeegtte tydet paa, at Skaden
»ikke et« saa sat·lig.
J l l i n vis. ——— Trezetntedele asKore
respondettterne betegtte Tilslanden sottt
god; de ertrige sige, at den er slet.
Jn d iatttt. — 70 pCt. tts Korre
spottdentertte eaporterer at Tilslanden er
god, og de vorige ntener at dett er dank
li .
gOhim — Kttn Halt-dorten as Kor
respottdentertte i detttte Stat t«apot-tere
Stillingen sont tilsredgstillettde; de pos
rigeoMeddelelser gaar nd paa ,,daarlig«
og tneget stet.
Michigan. —- Co Teedsedele as
Korrespondettterne tndberette at Winter
hveden stattr ttdnteerket, ntedenö Nesten
syttes mindre godt ont den.
Kentne ty. — Halvpartett as Kor
respondettterne sorteelle, at Udsigterne er
udtneerkede, de ovrige tttelde at Tilstam
den ikke er daarlig, og at den sldsle Tida
ugttnstige Vejr ikke har gjoet ttogen
Stabe.
Missouri. —- To Tredjedele as
Korrespondentertte nteddele at Tilstatt
dett er »god« og ,,ndtn(erket«.
Katt sas. —- Halopartett as Korre
spondenterne raporterer, at Tilstttndett
et god, e:t zierdepart tnaadelig og den
attdett Fjerdepart daarlig.
J o tv a. —- Kntt saa asKorrespondens
tertte otntale Horden. Blandt de, sottt
gser det, ntette de to Tredjedele at Vin
tethoedens Tilstand er sen ntaadelig til
od.
g Wiscott sin. —- Udsigterne er af
gsort slette. To Tredjedele as Korre
spottdetttertte brittger en ntotk zeetnslils
littg as Grade-to Tilslattd.
EU Sinsqkkr. Prosedsotetstte og
Studenterne ned Haronrd Univetsitet,
Landets ltrrveste Stole, et ttteget op
bragte i Anledning as ett Tale, sotnSkos
lctss Pmsidetn, Professor Eliot, hat
holdt sor Morttto:tet«tte ttde i Saus
staketk Hans Tale nnsvteg ortstet san
ledeS:
»Da seg reiste over Stetterne tottt seg til at
ttrnle paa dett tidlige Reise, da de tøtne sto
lotttster oandrede over dettt under den ktsislne
Jtirtes Ledestsertte, og dette tttittder tnig ottt
ett attdett Pilgtitttsrejse, sont blev soretaget
over Hatten Jeg tnetter Pilgrttnsscedrenr.
Ogsaa diese reiste lattgt bort ior at nnddrage
stg Foriolgelse og stettdskab. Lgsaa de
dojede Njenvordighcder sorIlLtsittsipetsStyld
Lgsaa de nat-e opteendte at Illegessttingens
Zelt-, og sogtezstihed til at dyrle («ttd· J
Lprettelsen as ttt stolotti er detttvittdett,
sont hat den haardestc Tel at ndsøtr. J
Massachusetts døde de tidligere end Mcett
dene gsorde· Te store vellyttedettolotttert
Werden er grnndet paa tcligiesetegejsttina
Her gtttndedc J en ttoloni paa det at J
kttnde dyrke thd i Lverettsnetnntelse tned
Edets egen Satttvittigheds Ztentnte. Men
her i dctttte Tal er Spøtgstnaalet otn Reli
gionsirihed opstaaet. Rede t Massachusetts
er alle itirker lige for Lovett, og der er tngen
eilt-nnd, hvorior itte den satttttte sekthed
sknlde væte til Stede her. Bad os ote os selv
til detttte F-t·il)ed, borgerltg og religtos, sor
Foreningen ai alle Elags saavel sont sor
Jttdivtdet. ttttnde seg gspke noget til at for
ette tsletttenterne i dctte Territotitttn og be
vergedetn ttl at sage religiøsiitthen iotn
den tsendes paa de ovrtge ai randetez Ugtse,
vilde det vasre ett stor Velønnittg ior nttg.«
Sotn sagt, Jttdignnltottett over dettne
Tale er stor. Manne as Studentertte
vil ikke tro at Professoren hat« lot-et
jdentte skmttelige Botntttert, ttted tttittdre
;han var gattske sra Sang og Stttttting.
iDet var so streekkeltgt at sattttttettttgtte
ide dyriske Mortnotter tned Pilgrims-fet
itrettc Eliot tættkte oet heller ikke paa
HDattitektte og Blodbadet, ellek de tttattge
igodtroende Piger, der dlev locker over
sra Europa sor at sere et oattterende
Trtelleliv i et tnormonst Haut-L
Bel, Sagen er vel den, at Prosesso
ren med sand Yankee-Treeskhed vilde
smigre Morntonerne en Satule; men
aandssraoarende sont Stolemanden jo
gierne er, glentte han, at de alle Steds
naroteeettde Avisreserenter var parat til
at sende hanc Tale over hele Werden.
V Dlgtercn Winter Wlimnan u
Jumuucl old Ende-n I In latocllgc.lessll c«
Mut-welk New Just-y, un Illldel as sti«
»Am. Wyltluuu lzuuvc sum-l im Umlau
nclsc l CommomOkoleu og bog clearl
kuoseu ( Ll·ylkel«let. J lHilT—«l-s solc
log han en langtlccjir gjcnnclu or valtch
og melle.. sit-Stam- hell op Iolvt de sum-;
Juni-et og lud l Catitldu. Halm Heu
Ilgl mu- ul gis-te Iig beljcnm mev Der
mncklkanike Natur l ul lln stolflweoe
nilde Majeslcks, og at jlktle Ilg ind I
lislmuiebocrnco Rom-L As helle lylke- ’
des for hasti, findet vi uokjom Beob
for l hanc cjelidommellge Digtm Whil
nmn lxnk lcuet et Opolrelfcuel Lili, der
sprit n· bleuet paasliannet i de fein-cl
Aar. Hast opgav en indbk ngende For
Iscming Jor at kuune vie fine Livskmflet
til Fremslillelieu af en Dlgleklilemlur,
»der egnede sig for den nye Verden«.
Og da den blodlge Brodetkrig btpd nd l
’lll, sinder oi die-me Edle Mund ptm
Slngmarkcu sont irivillig Sygrplejer.
Her var han i alle de fire Aar, llrigm
ftod paa, og over et hundrede luslnde
Soldnler var nnbelroet til hansOsnfokg.
Der var ogsaa her, at halt pnndrog flg
de Sygdomme, der giver ham gummel
for Tit-ein Hm- inlte en stokreStollheb i
denne Gjemlng end i sln Diglerviklsonn
heb.
Nebraska.
— Keakney MannsnctnringConcpony
agter i Lobet as den nat-nieste Fresntid
at opfpke en Plousabrik i Et. lsdnnsrdo
-—- Dotntner Bamb, slkmsident sor
den falle-rede Cosnnterciol Snningo Bank
i .llearney, tslal sont Folge as de nionge
Sol-ger, sont i det sidste Aarg Tid har
rantt hont, have lagst Sknde paa stn
Forstand, oa er indlagt paa et privat
Mut eller Sanitorinin i t—5hicngo·
—-- Knot. Yocnm i -Lms"titiacl, sont
inyrdede Mai-on von Fiel-t, bleo ai Jn
ryen sidtte Torsdaqs snnden skyldia i
Mord. Den styldiqe vil have en nn
Nettergang og er sitter paa, at han not
ssal slippe nd as Kniben. Don tnodtoa
Kiendelsen Ined et hounligt SsniL
—- De nnge Nepnblikanere i Lincoln
aabnede i Torsdagss Altes Aareto Balg
kausp ved Asholdelse as et ftort Parti
mode i LansingcTeatreL De haode saaet
Thnrsion derned til nt sige noale kionne
Ord ont Flaget og Lsrnen. Jobn var i
sit lykkeligste lHumor, og en Manade
Menneskcr strønnnede ind sor at hsre den
berømte AdvokaL For tusinde Gang
gientoa han det gacnle Eoentyr ons,
hvad det republikanste Parti har giort
as alt ftort og asdelt at verre. I allm
rende Udtryk ndmalede han den Rolle,
sosn Republikanigmens unge Meknd sknl
spille i den kommende Valgkomv· For
synet havde soreboldt de nnge Kræster at
ten-de frern sor Skmnlen og der beseire
Kein, McKeighan, Bryan og deres sor
tjætterske Leere. Det var det nnae Vlod,
hoortil Partiet satte sit Hand Mons
tro John sknlde have saaet en Mistonke
okn, at de gamle Kadovere er «pin«venl
0itt"?
Nimce Connty er pna and Vei tili
nt opnsm Beromntelse for fin .ttreotnr- «
udsorscl til srennnede Lande-· Ten Indes
Martg ossendte John Reime-I- -.«:- lsar «
ladninqer Stnde direkte til Glaswer
Skotland. oa sorrige Munde-a assendtei
E S. Vnrke Its Carladninqer sedei
Stube sra Fnllertotk sont er lonsianei
rede giennemgaaendc til Liverpool Derk
nor Mo Stude, bois aiennemsnitliae
Vasot er over Itsthnnd Mit-»Nun
snrnente et innat ftp-m- zltssnnnrtnntis
end de knnde saa l:-"r i Mir-»der Tcr
blen asokt seerlig Unmae for at lienntte
dette Trekn til at anertens Nein-»W;
Voanene var ndlninkkede nie-d Kinn,
bnorpna var Vaafkriitee med snld Fak
Hklarinq over hoor Kreatnrcrne innnner
fra.
—- En CsEtagesJ Bygntng, sont inde
I hat-des of Onmha Hardware tso, L
nmha, blcv odelagt ued Jldgnaade Son
dags Morges. Tabct anslaas til Nin-,
:s«)0, hoorns840,000 deckte-J nedAosnresnc
sen· Da Jlden var hedest, sortalte en
as Forretningspersonalet Politibeticnt
Kirs, at en storre Kasse syldt medKrudt
ftod ooensor en Trnppe, hvorJlden nier
mede sig hurtigt. Betjenten og nogle
Brandnmnd lob ind i Jldei beskyttet as
et holvt Dusln Vandstraaler og bar den
soc-re Kasse ud midt paa Gaben. Det
var et sandt Vooestylke.
— Peter Truelson, en as de ssrste
Setlete i Sherman Counto, bleo i
Sondagd lebet ihjel as lsbskeHeste i
Neuheden as Ashton. Joe Priest, som
ver pqa stimme Bagn, sit indre Beste-di
gelser og nogle Rissen Ins-klebe, men
vil kunne leve.
Verdensuvsttlltngem Kon
greskomiteen, som er nedsat fokat under
søge, haotledes Pengene, som er bepic
gede til Udstilliiigen, er bleven anvendte,
har beslnttet at komme tilChicago ag paa
begynde Undersagelse fatstlommeitdeFre
dag. Komiteeiis Medlrnnner er Do
ckeky, Coggswell, Canipton,Breckenridge
af Arkansas ag Henderson af Joiva.
— Kotigresfen hat vedtaget en Resp
lutian, hvorved den offentlige Vibliote
kar i Washington beniyndiges til at ladc
udstille i Chicago de Biblietetet tilhø
rende Dokuntenter og andre Saget ord
wrende Coluinbns og Landets tidligste
Historie. Sanitidig beslnttedes at ind
byde Kotigen og Dronningen af Spa
nien til at besøge Udstillittgen. Der var
. ogfaa Tale am at indbyde alle Colum
IbuH’ Eftekkoinmerez nien det blco ille
ngorh da noglc ntcnte, at det vitde vix-re
ncesten det stimme sont at indbyde alle
Menneiler i Spanien og Italien.
— Antallet af frenimede Lande, sont
til Dato har metdt sig sont Dettagere i
Udstillingen, er 72.
— W. c· ’k. U anspger omTilladelie
til at opfpre en Bygning paaUdftillings
grunden nied Udsalg af ikke beknscnde
Dritte.
— J Omkastninger ved Jndvielien af
Udstillingsbygningerne den 12te Okto
ber antager man, at der oil medgaa
8185,000.
—- Den sidsie Dag, paa hailken nagen
Stat eller fremmed Mast kan inelde sig
til Deltagelfe i Udftillingen, er den lste
Juni. De, sam ikke hat meldt sig inden
den Tit-, faar holde sig ndenfor.
— Ved Arbejdet paa Udsiillingsgrnns
den er der im anfat omtrent 4500Mand.
Vorc chicbiilctsAgkntkr.
JUQHUlasomc FIcmr rn- Inmitij Aqui
ier W Wem »Man T tnnmnispz m Hin-L
bankiniick Liigcnimx oq iaslge Esillrmsr nnd
alles-mi-.iii(1·3i(-SLin-uv »Da stumm- ist-Im
geifct wm ihnmsdkmsinnst LTI wide-als
isonogmætidt den-s miniicvc Lmuim at
heiman nq tti drin imm- dis imm- ni tmbe
Wille-nei- mcd ijvtikcmumhciu Lum- og vor
sikejie In eilst chi.
Karat-Visiten
Fried-wand »K. Leim-n, :iioninng, Wyo.
Foiogras U. is. du«-i-, :«11chm-id,:iirhs.
Boghandlir Mkan isniiom
««(1st)n,""ii.
Zkoiisagcr«!llsk.111aist shou,
L'·.1!«unuc(5tlu, Wyo
Ji. T. ).iiortcs·.sc:1, Nin-fu, Hai.
ihiqbug,!«a1f0n«i2(-«0., Kannen-up
Mc iTikcrsoiL Nan.
.Iiri«ia111atøl·". J. Lundmuih
inultum Mau.
icsolsnmnd -««- v. Jsoixsnntszfuk
’p«!u-J, Nicht
anksr Z. sk. XIV-um« TO »L-«
is-. if. ( i.1.i-::!««s,i». 8.-k..::.·1«!» ’« s.·.1.
iTczki ’-;·-i«--«s,
Juli ·«—..« n »du-, WITH
"’:«1-1«-:s Ruhm -’:·.!«-i11 T.«.:i.1«
W: ssi Hur-, Wiss-:
U. D. ZEINJHIX .«1«i-'«.«11,"i’.1-:!I.
Anton i-. i tust-oh «-nd11(trn« diaxi no
zukumsu .ii. Vaninlmi ic. iTauL Hut-.
Anton Dann-L Wle Hishi-.
Thiitgoalia-Liiticns
Ziive qaar iktk indem noqcn udeus
iauvft Haut-, meu qaar direkte-tu
from nvcn Nroqvcie km Standinas
vicn til Rer York. Foiqeiig und
gaarPadfagcrerm at Omsiifininq,
Jst-hold oq Ovcrtiggen und-weis,
Log de kommer der-for hurtig-re
from im Standinqvieu tii New
York, end om de siulde indem paa
for-stimme Plane i Inland-«
Reier im stanvimwisi Das-u tii
Rein York Lager i Westen tun 12
Dame mcd den direkte Linie.
A. E. .10HN80M00.,
(-I-..Xl(iiAl. ksblthATlUN A(SIXTC,
140 S. Iris-nie st» case-co, tu»
cok Istslbley st. , st. PHORIan