Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, March 24, 1892, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    — ——1
»i:"tst sot N Ehh
«.
st« Dtstt ZN u; Trl
:.it.- Ittttnt tset tktts
sk zirntnetltslwy ntttttntgt
;sx.stt intttspptn stun
"; spt tittslts um« ttl dtt
s-.;:», Antsnttctcn ntc
.t·-!«.· : » -:t »-Ut’ntn« ct
««·: tuan But-It on
hatt: tnnlstt lttnxtn
.. NO tut lttxtttdt Zktbttu
, » - txttlsct Itn .I«Xtttlttt.
lsskx :.:« Wild Ist ils Limbe
thtnntt nt rttns ncd ttnn
: Ist nt tttsc ttt«d, tttcn det
H Ltttnzt Hist nt tnn en
k; sJHlId ssg INle Ptltt t«t'lt«Lt
.. ..«t ttt ttttrdikr ont Lttttd og
Mk L s» .t«ttlttt’k)t’, ctt Pttrsl, sont
»t:.t.« ;tin, ltttotltdrcs et stttwk
Iscttnttskcättt sknldc teure- i »Ent
s Tut »’tt"td, httotns de vntts us
«Ki.«tl)tsld ttl kcn Nutz sont
ttt de ikkc Untc sntt gnttscsc
st t
t’«.1!",
t;t U.
;z nutnsnte dcnne Vog pnn det
sont ttttttp pncsscndc for dennc
« sit stn tttgsc Mantu- ttdtsn
« tnw ttrd pnn nllc Pt·n-stet«.
kststbttstst ont, nt Folk vtldc ltntte
Hktssnttn on Gltede ns nt lasse
tttd sont s. END ,,Ptottect«en«s
.«, month-, nttticpmstcltge Ak
F , :’.’t’tttd« ttilde tttntt snn snld
H Int« den Pttestrsntity sont
.«-.:stt- sont til at gnn Glitt us t
nstt«, nten til ijettttstrld mod
sk t ut ntetc trdrucltg og npgtctn
Ttt et· den Forskscl pnn den
sc ssktnssteptttt og Pontoppidnns
unt-, nt den sotste vil ussknssts
tkc fTttkstcstnnd, ntcdensJ »Mnld«
ttssnttc Vcltkrvcetdigycdctttc og
ttszs Wind-J indsnsttts de Prnsstetx
d tcttts btercr den-g Nntnt sont
insect Sttgs Forkt)ttdct«c.
ct knn en neldgnnnnrl ökjcndggjew
n, nt nidcsvækre hat« nltsor umn
nt thth »Prn-stet««, sont »Wo
«onttnlet«. Kristug, det« selv vnr
in- vnlgte de set-sie 12 Præstek og
U Priester, sont hnn ndsendte tncd
set-dring, at de skttldc spise og
hom- de kont, ,,thi en Arbesder er
ttttst·d«, ndtaler jo i snnnne Hutt
«. lu, 1—1u) de be"jettdte Ord:
tt ct stor, tnen —- Arbejdetne ere
Tetnted hat« hatt i Kotthcd nd
at tkke enhver der taldcr sig Præst
st, tttett nt de virkelige Arbejdere i
Rtge etc san.
sont itnidlertid ,,Pioneeren« fik
at ttdtydde den hele Presstestnttd,
bange soc at disse sau, mett gode
for Guds Sag vtlde gan med;
tde da ikke alene have opnaaet at
e Præftestanden nfsnt, men tillige
Krtsnts og Gnd nssnt. Det var
td nt se, hoor san Retfætdighe
zredcn og Hjcelpsontheden blev as.
tt vcl hænde, at de hemntelige
esotetnnger i sna Fald vilde tage
tax-, tht Kristus var ikke den, der
M EMkL »Giv tnig stja og sna
Benge, san sial hjcrlpe jeg jek tneb
t« og Medicin, gio tnig san og saa
ont Anrec, saa skal J san jett Liv
cr. « Histotsiett meldet· inlet otn, nt
l« Pan dcnnc Munde hans Gottgjoi
« Mkde fig. Endnn mindre ho
an noget out, nt hnn stiftcde hem
eFl!kc«11itttt»t-r; tnett tvektinmd op
sde Mrnneskcne til nt lndc deres
lillger konnnts stetn snr LyseL Der
lW l,)nn lckrt oc-, nt den, sont ikke
bkjdss sm«tjettct· ikke Jeden Der
kspsordttr hmt til Atltcjdsonthcd;
Mvtint ndnnrer hnn ntnnge Gatt
dVe’tt-ttt·itn·zct· sor sinetniiden, for
Dg stltrdcrnc on litt-er os, at dct
W brdte nt here stg selv og sin
r» HI sit-not- og derved lære at blioe
VW on gokse Mennescer — den
ch nd httilken kFtseden og Retstrt«
m ks U Mitte ndbredt pna Jordcn
Illstlndgtuntsctte blitte sokbedt·ede.
Ists-Mr nsnt trods ,,Pioneet·cn««’
ysvttlttt nt tro, nt Gndckz Ordi
.-tctns.tl;t·:1 ttnr bedrnget 100 foldigt
m sHlttslttsotnhcd og Netfærdighrd
UT treu-unsrige og ikkcshcntnteline
Ell-IN Itlsnntnten nted dcrcs tnstndc
tmsä Ilscn det bnr nu de senkt-,
Nun-knu- de lcvcnde og ttirkeligc
«"’"s"". snn sonst-: ncd nt sokstnn,
« 1««"-’««" hetryggedc t det nt sntxndc
« splsp i Nodenci Tiber og tned stnts
EIN-r end sont nt stole puu Lins
"""’ "k’t Mk ,,«!ijrlttstttttttcd", sont
THE-M tsntettingcr Witz-, kfms »
W UT vttlAntx tndstnndnnt ltnr
K« EIN Wd t Kassen, sont ntnn
t; tttnn Jeg sttttt«g, det« et« en
WILLKATEij tutntdtgse toSlnng
ft.t":«1!t’ctnvlt Zu nlvllllge,«dek Mk
tuan Its-IV ; m spm ZU »was w
thtttistth lted er nger Ton Um m
It Ftsnlpslvtnh os- eetfmdkghcd.— og
L hemmen e :det ttdgnnr srn de
Ame Tal tktet ktotetttttger.· Den
mab m EBC- Fkl·k)ed· Ltghed og
MS pas Jotden knn
—
un. c Oauoth Weg ad veu Wir-mont
Bel.
Or vu u neu-q- Vck1c, Iom Weiterge,
Hz mummuu »k« sw, untrugc Pia-steh
Iotlxmu Itz, kam m 401I9t10r., og Ousvt
kommst u pml Maus suro »spwukckc»«
uzz ouin «,cmmcugx Luyckugksp ou ma
luu Inn » um«-usw Mut uo Wun
Eusu merkt us »uogc" Manto pka OW.
kommka m- Jmcuv pour maustr um«- at
Wo» suxpagut den-m us opmgtwuu us
ou- sum- Jguggowujuw US du er kr
yimk km me sum Nichts« at um« m
uo occ, w lmu man mit ana( wund
prdo Damms-Wes og «p.kuuuugch,
lau mua zo uu meucm Pumurl 09 Joto
um« murmgt, mcumgswsh
Mcnocm tuop ucc Ixugtvungeuveuxk
dyl e, sum man sum as at LæieJMmo «,
m out menuem »m- mociouuue, sum-ne
chmugcc lau unt-: srcmyasocc Wie-»Im
mugrn useuemdruumet-higheer ogsdms
steu, mcucmdcu opftyltedc Unsinn-umg
Iorkyudck og den None, bnuuici. »Mind«
ucIrt, at der puu sen note zolkcugck sm
oco « dyvc Lag Mutojoro, ver tun ven
ter pau at thue opdytkek us cu stattg,
ojrtsom Prwktryaaum yoad ver dankte
solt ogiaa tun finde, staat du er mku
til en mere oærmthung end Not dcn at
kioe ach Ocqor sit de Stwvekupom
de scg en Priest, der forstod sig hehre paa
qu end hu m dkeje paa Syndcng
Lirecagfe og sum pau den storc Tromme.
At fua Ojnene op for det, at der blundt
det tin-get Pkæstryumbug er en fand sm
stendomgfoktynoclie, iqu er troockrdig
og paalivelig Tale, vækd at modtage,
iom vet er det der eitel-te, yvotpaa vi can
bygge vort Haut-. vor Tro og Lytke, vet
er det, vi trænger tit, og verfor vil jeg
pan det bedske unbefale H. Pontoppidang
,,Muld«, der er udkommet pua P. G.
Philipsens kForlag i ökjobeuhamk
Nysted Højstolc d. lä. Maus
: —
Cn gtganttst Forretutug.
Anbringetscu of nogle uhyrc Stildtcr
paa Bygningeu beliggendc paa dct iud
oftre Hist-ne af Stute og Adams Stö»
dct mest befasrdede einig i hetc Cl)icngo, ·
lmr vasret det atmindelige Samtatcemne,
hvormaner kommemog den store Masse f
tmr herved lasrt ut tjende sanvel en »
Mund sont denneci Foi·retniiig. der vistuok »
til en hvis Grad hin vieret tjendt baade
her i Landet og i fremmede Lande, nicn
dog hat« ingen i Virtetigticdeu mict Stor
retfen af Forretuingen sm« mi.
Pan Jagt cfter Nntiedcr etler en eller
midenTing af Interesse for Bladets Lee
serc befandt vor Repoiter i Ctiicago sig en
Dag udenfor dennc store, pisægtige nyc
Bitgiiing nied de uimre Still-ten Han
bestrittedc strax at gjksre et Bespg og var
saa heldig at tin-sie Esset-en persmitig og
havdc iued denne en lang Saiiitatc, hvists
vccsciitligc Jndtiotd vil viere af Inter
essefor vore Versen-. .vaedindgaugen
er elegaut udstyret med umfaitindlagt
Gulv og mcd Marmorvægge samt
Speilglaiis. En nwtteme smuk Etcvator
bringet- den Vesisgende op til deu Gage-,
hvor Fortetniugens zjioiiedkoutor er be
liggcndc, tittigemcd Dr. Oivsxnss Privat
itoutor samt Runsutiniionisnim. Jor
retningens Fabritlokutc er oktsaa mitt
gende her. Vcd Jndtmoetsm sam· man
uvitkaarlig, paa Grund af de solide og
luxuriøse Oingivelfer, Jndtrtittet as Vei
stand —- solide Matiogni itttøhtetz og
Gulvene overalt bedcrttet ined de mcst
bløde og elegantc Bin-Esel Tcepper.
Under saadannc Omgivclfer var det jo
megetnaturiigt, at Repotteren antog det
vanskeligt at kunnc faa Eiermanden til
alt dette i Tale —- inen Manch, fom
vi sagte, var ikke bleven itdelagt nf sit
enestaaendc Held, og vi btev iiiodtaget
med et hjerteligt Vcltommen, og han
var strax villig til at mcddcte entwei
forønsket Oplysning.
tm i sitt vae, tun vi sorondre Strom
totet·tte, og nted den tille Klybe katt et
totltetsomhelst Antal as Battertets Cel
er brtttgcs i Virksotttl)ed.«
,,Hvav er det som kan opnaaes oed at
nnttnttc Stronntten P«
»Den posttive Strom virter sottt ett
Ztintnlnnt og Tonie og bot altid btive
tenyttet paa det shge Steh, sont s. Ex.
tote et Tilsætde as Netsttositet stal be
sandte-J, etler Nyre og Levershgdom
). s. o» bot den positioe Strom btive att
Iragt paa hameth ttvoritttod i Titstrlde
ts Dnspepsia, Fotdotelseeonder og lvtns
Iettge Sygdomttte dot- dett posittve Strom
tttbrtttges paa den modsatte Side etler
soran paa Legemet.«
»Er der sremdelee stere Aarsager, sont
tsor at Dereo Bette staar over andres
Vettt«t«?«
»Ja, Eteetroderne paa nttnc Belter
med Tttoehor kalt benannt-, saa at matt
lau sltttte dem til ltvittensotnhelstPlads;
des-Juden er Electroderttc sorlntndet tned
Batterierne gsetntetn dobbelt isolerede
Traade, saa at Stronnnen t Electroden
blioer ligeltgt sot·delt. Batteriposerne
kan ogsaa slnttes og dette har vist stg ats
vastse til stor Nytte Vetter er sotsnttet
nted et vattdtcet Htslster for Vottetiet,»
det- iajen er otngivet as ett anden vand-—
ttrt Wes-H sont altsaa gjor det sttldsttrtts
via lnstteel og feestes paa ett sorsoarlig
Maade, saa at det sorhindrer enltoer
tvtttllahed sor at odelægge 5?«lædertte,
naat Vettet er i Brttg.«
,,.t;tnad er Ptsisen paa Der-es Vetters
med Tilltetnst«l««
»Im staunt til 830.00 pr. Stytke.«
«,Hvori ligger Prissorskjellett?«
»Bette No. 1 toster 8(5.()0. Det har
tre stnaa Eteetroder og et No.1 Batteri.
Beltet bestaar as elastist Baattd.
Bette No. 2 kostet 810.00 og er dobi
belt saa krnstigt sotnNo.1. Det hat
sire start- lssleetroder og et No. L Batteri.
Vettet tnstattr as etastist Baattd, tantet
tax-h arette Siltetutttttd. «
Bette No. Z leistet 7315300 og hat« trel
Gange saa inegen st rast sont Bette No.1.’
Det hat« it smaa Eleetroder oq 2 No. .t
Batteriet, smnlt elastist Bette-, tantet
nted Zittelntand. -
Bette No. 4, sont toster S.-«2«.(n), er ·l
Gange satt trastigt sont Mo. l, hat« Hi
store Electroder og 72 VatterterNo Ez, erj
sadritteret as sineste elastiste Baand, sotn
er oakttet blot sor mit Brust og er kantet
med alter fineste Siltebaand.
Bette No. 3 nted Rhgradgapparat to
ster 825.()0 og Bette No. 4 ntcd sattttne
toster 8:30.00.«
,,Hvilket Stos bruger De til Fabrika
tionen af Deres Electroder eller Pla
hr’«?«
»Metallet, as hvilket mtne Etectroder
bestaar, tillaves ester mitt speetelle Or
dre og indeholder 18 pCt. Solv, hviltct
gjør disse ntodtagelige for en sitt Poli
tur, og derpaa lader jeg dem ttittelplet
tere. Jeg hat« snttdet at dette Metal
langt bedre modstaar de steerke Udduttst
ninger sra Legemet og derved oarer leens
get-e end noget andet Metal. Jeg har
experimenteret i lange Tiber og ndbetalt
me.t:,;s)ldi«cje Pettge sor at finde et Me
tal for en Electrode, som knttde meddele
den eleltriste Strom til Legemet udett ett
brændende Fot«ttentmelse. Der findes
intet Metal, som i demte Hensigt over
gaar det, jeg ntt lsettytten
Da det tttke Metal, Alumintntn, blev
opfuttdet, atttost 5:z:, atdette ntaatte være
netop det Stof, jtg kttnde bruge,siden det
var saa let og ille vilde sortæreg, men
den forste og storste Hindrittg var, at
man ille tan lodde noget til det. Jeg
sandt da paa en Maade at beseeste Me
tallet til Traadette uden Lodtting. Men
ester at have brngt det en Stund, sandt
jeg, at Uddtmstningen sen Legemet ode
lagde det, og det er et Fakttttn, at paa et
Mettneste,sottt er meget ndsat for Soeb
ning, vilde detteMetal blive aloeles op
last.
Det. er ogsaa et velljendt Fsatlntn, at
Svamp eller et Sttthe Filt, ttaar det er
vaadt, kan benyttes sont etc Etectrode;
dog er der ntegctat ittdvende modsatttme.
Naar die-se er vaade odelasgges saavel
Jleedetne som Beltet selv; det er ubeha
geligt at brttge dexn og for entelte stott
stitutioner absolut sladeligL Efter blot
at have brugt dem en liden Stand ter
rer de ittd,og naar de er torre, kan umn
ligt ttosten Strom passere gjettttent dem.
Bet- at opsttge i sig Uddunstntngernefra
Lege-tun otioer saavelSvamtt som Filt
Lisette-den sttart modbydelia on ttsnnd,
starker det ogsaa er stadeltat at beuge
dem. Eiter en tort Ttos törttg vil dett
elektriste Forbindelse tned saadannct
Electroder blive fortæret, sac. si det cr;
untuliet sor en elektrisl Strom at pag-s
sere gjennetn dem.«
»Dere-«-·«s Forretning er saa stor og san
l;cldig, at seg formoder De maa have
mattge KonkttrrettterJ-«
»Ja, naturligvisl Mett de gener-er
mia ttte. Te ator ott sont Paddehatte
efter ett Regnskur, ttten dar ogsaa litte
saa hurtigt. Jkte en eneste en har end
ntt sorntaaet at fremstille et Bette, sont
tilnærmelsesvis lan sammenlignes med
mit, hoerken med Hettsyn til Kvalitet,
Soliditet, helbredende Egenskaber, Let
hed hvormed det kan anbringes og kon
trolleres og heller ikke harttoget andet
Bette otmaaet en saadatt Anertjendelse,
som Otvens elektriste Belte. Trods
alle Konkttrrenter har jer dog erholdt
den sorste Pris paa Udsttltingerne i At
lattta, Ga., og i Eitteittnati.
Ce-: ts» dess fors» sont Mlsraxtte
mere end to Electroder vaa et etcttrist
Bette; endvidere var jeg den sorste, sont
fremstillede et Bette med tilbagevendettde
Strom og hvor den elektriste Strom var
under Patientens absolute Kontrol.
Endvtdere var jeg den forste, som leve
j
rede et elektrist Bette ttted sttitbare Elec
teoder oa Batterier, hvilket er at storaes
tet Betydning sor en didenstnbetig Ve
handlinq ved Helbkedetse as Sttndontnte.
Ethvcrt attdet Bette, sont ntnttsteno
tttaatte have en eller andett as diese For
dedrittgek, et intet attdet end Esteettg «
nittger. Jeg vat· den soeste sottt dennt
tede tttit eget Bittede sont Falst«itnnt-t«te,
satttt seentlagde sor Publikum editrstede
Etktæeingeetittigetned Billeder as Hatt
enter, sont var ttelttredet under ntin Ve
handtittg.
Kottkttrtettter tiaresterlignet mit Bette
saa ttcete sotn de hat« vovet at gaa ttden
at træde tnin Patentret sor met-; de sor
sitgee at estertigne tttin Maade at gioee
Fortsetninger paa, og dog tronee itte
deres Anstmsngelser ttted Held, on de
andres pna hooesoct De sotgee itte de
oigtigstc Peineiper hvorpaa etiltoer gud
Forretning nndvettdigvio ntaa tin-re da
seret, tigegyldigt tivilten Fort-entom det
end et·.«
»Med Dereo store Ersaring i Anden
delse af Etettrieitet, He. Doktor, on De
tneddele og et eller attdet Resultat af
santnteW
»Im lsar nted Held detmndlet saure
Øine — gtsttnttinttsti ·-«y---iitis —- sntnt
todt Stetntne og Latntied, oa en hel Tet
andre as Mennestettedene Ottdee.
Jeg erittdrer i Oiediikktt en Hei-te,
sottt led as sanke Oine, ltvitten Ltdetse
var ziaaet over til ironist· Da ttnn tont
til ntig var hatt fnttig; tlti det hatt eiede
havde hatt ndbetalt ved sine forgjasdeo
Forsoa paa .Vettit·edetse. Hatt liaode
lidt ligesaatneget tied den gannneldagse
Maade at beliandte Lidetsen paa sont as
seloe Stigdonnnetn othnn tiande sont
Otenspeeialister saavel her i Landet sont
i Europa. Hatt liavde inaattet ndliotde
den liardariste Vehattdtin ttted Etsists1,
Vlaasten, Zitttsnlphat, Vltisttkker satnt en
Masse andre Midler, sont da bemitte
dee. Engang inaatte hatt i ngevis op
l)t«-lde sigi et nldettszs ntortt Vaseetstb
Da hatt lont ttt ntin var hatten net Uendt
og tnodltkqs Mand, ja isandljcd ien ynk
vierdig Fo:st-.tninn. Hans Lin-c var in
stammen-N og npltsstnsede, s-1nc:tisettce-s
sten var titlnttede. Jeg demsndte at
detiandle tiant tned en gatvanistsetekttist
Strom, den sannne sont jeg idag beugt-t
i tnine Betten For at bade Otnene
gao jeg ltant A Dele destitteret Vand
santt I Del Ltot)d’«3 Hydrtistis. Resul
tatet var oieblittetig Lindring, og paa
10 Dage havde han«- Øine sit natnrtige
Udseende og hatt var l)elbredet. Han
fit strax en Plads sont Telcgrasist.
Jeg erindrer ogsaa et andet Titsastde.
Tet var en tragikontist Operasangerinde,
sont i over syd Maatteder havde tabt sitt
Stenttne. Hospitalsleegerne i St. Louis
ineddelte l)ende, at hnn vilde aldrig saa
sittStenttne igjen,og da htnt havdetæntt
paa at gaa ind i et ältester-, saa raadede
Lægerne hende til det santitte.«« Da hnn
tont til tttig kunde httn neppe ist-iste.
Eiter at vkere behandlet syv Gange tited
den santtnc elektriste Strom, sont ttn er i
ntit Bette, knnde hnn tale l)øit. Eiter
tretti Dagess Beliandling kunde hnn
«t)nge ligesaa godt sont forhen. Et Aar .
ienere tin-die jeg tjende, og hatt sagde, at ;
hun hele .s.),s.sstet1 ttdovee havde snnget
med thi- iiypsio Qui-sen liometly Guin
pany paid net-: tut- lange Tut-, en hnard
Tttr for en Zangen og havde ikte inter
tet den ringeste Besværlighed tned Stein 1
tnen. J Forbindelse yet-nnd tan jeg·
nteddele noget, sont nylig hcendtc her.1
En ung Dame paa tnit ttontor paadrog
sig en alvorlig Fotkjolelse, og det var s
umnligt sor hende paa sent a sex Tage
at udtale et eneste Ot«dt);1it. Ingen
sontltelst af de vanlige Mediciner vilde
hjaetpe l)ende, og hutt dlev Dag for Tag .
vierte. Fentten Minntter efter den »
seist-e Behandting jeg nnd hende ined
den irxntme galvamile St:«-Jnt.s.-2st jeg
nn britaeri titine Apparater,ioriiansedes
ittxs etc-ne hende selv, tnen ogsaa «-.«et ov
riige teotttotspersonate, ved at her lieude
ktact cig tydelizit ndtate et Ord. Nn :
hat« hun saaet sitt Steintiie sittdstændig
titlsnge.«
»ier De en almindelig Liege-Fiain ?« »
»Nei. Siden jeg tont hid til Chicago «
har jeg ilte prattiseret Medicin hvcrten .
tned Elettrieitet eller paa anden Maade i
nden gjennent ntine Betten Dog staat «
jeg for Tiden i Underhandlittg nted en -
seetnstaaende og anertjendt dtzgtig medi
cinst Elektriter i U. S. ont Oprettelsens
af et elektrist Institut sor Behandling ai
Syge.«
Dr. A. Owen selv, med lzvent even-«
staaende Samtale forte3, er en Mond
nted et vindettde Væsen i Qidetii bedste
Betndning, let at saa i Tale oa er agtet
og seet ou til cf alle sine Folk, iaavetsoin
as eI!t)v-.r der i insper i -«-Jcc,"s:ing two
itam. hat-. :r Nie tlematt fra Top til
Tan. Hatt er zielen i dette store Fore
tagende. Clieterne for de sorstjellige
Tepartententer saar iine Drdre direkte
fra hant selo. Det er en ren Fornøielse
at se en Mand sont Dr. Otven tnidts
oppe i den travle Forretningsstrøttt, og
det glæder os at knnne meddele et eller
.andet ont denne den største Fortetning
ii sit Stags i hele Verden.
Dr. Owcng Privat-Kontor, hvor vi
havde den bebagelige Santtale med hatn,
er ndstnret saa elegant sont Penge og en
god Smag kan stafse det; Brysseler
Tcepper paa Gulvet oa Væggene prydet
nied Malerier i natnrlig Størrelse at
nogle as hatts cedte Fuldblodsheste,
samt en Tegning udiort af Kunstneren
Bett-d as den tvdskc kkonaesatnilir. hvor
5 Generationer finde-z aibildet. Hekfra
totnttter man ind i det alntindelige K on
tor, sont er det stnuttest møblerede og
elegantcst ndstyrede Kontorlotale, der
vistnot existerer. Værelsets Stnrrelse
er 50165 Fed. Gulvet bedættes af det
«
i
E—
most rigc og elcgmms Treppe, ivm c.
otdket ipeciclt for dctte Brug.
Tolv solch Malwgni Sirivcpulter,
be finissir iom lmi faul-o for Puth ei:
opstillist her paa en findeer bclvcm
Munde. Her har Chesrruc for de
iiimigc Departements-r jin-c ScrdriY ina
vrlsoni divrrespoiidisntcme i de fotsljcls
tigr Sprog o. f. v. Dei num two en
fwmrict Tilfrcdgstillclie at arbcidc un
der saadauiic Omgivelierl Dct cr san
velig iiitet linder, at Doktoren hat vie
rct san ljcldig i siu Forrciiiiiig. Ven
ligi, li)ft, vcl winilmsdc og uicstamsnde
luxuriøfi udftlircde Vasrislfcr niaa abso
lut vasrc en vigtig Hjaslp vcd Opbyg
ninq og Freiiigmig af ciiyvrr For-ret
nim Electricitci bannte-s iaavisl til
Opllwiiing ioiii iil at diivis Maikitierte
i Fabr-Mem Ei clcltriil Wolke System
sci- i Aiivclidclse, somit Doktoren pcm et
Øicblik kmi imn cnlwcr of siiir Folk iom
lian mantte music at into med.
Lunas den rni- Sidis of Komm-et er
der fein Vasnlin·, sont lusiiytieo iom
Cuiifiiliiitioiisva reist-i og Pfg-herum og
uudir den lvktc Tib, vi var der, san vi,
at Værclicrnk bllv vcl bcu let J Af
ililmingodcpariismcntct ia t vi Varek
iaskdinc til at ndicndcö til alle Viskdciis
Manier og vi er incre end villig til at
inbwuime, at dritc cr det største Belie
cialvliszscuthit i Vordem
Doktoren gnv oö suld Anledning til
at sporgc og iiitdorsimc, og vi kati Iun
ihm at vi smin alt sum del bør vg ital
unsre og ille den ringestc Aiiledning til
Tvivl i nogeniomhclst Hciifeeiidc. Dr.
A. Oivcn og haus Forretning er cn as
Chicagoö solidc Justitutioner og vt
spaar at: «Skygqeu ai den alvrig vit
blivc mindrc.«
J
Navclgrnm
Ulgc Ooe1«[igc im lldlnndct.)
Tyit Miniftcrtrlfr. Der iu— u»
tu m den raste ungc steuer hat spaan
Osten sur Immu. Selu Cuprwt fu«
klu- cnsngcr sinoe ligi yang Mujesnuo
Luni-r og hat« Ver for ullemndexdnntgsi
nnsøgt onl sln Llhlcd Iotn Riggtutmlel.
Mcn nu socekonuncr del kotntske utkt",
at Ort-Urteil tklc vil give chp pna l)a1n.
Kultus-munter Greu Zedlitz yar ogsau
kndgioel Iln Reslgnauon; men det Itul
not« ogsuu olrke uslktett at you faar Lou
ul m Hippe fri. Da Kejscren sit Cu
primg Autedsbegjæring i Her-chr, reiste
yan nmtg no paa Jagtz det plcjer han
gjctne at gme naar han Inster at Uckte
enc med Ilnr Tankexx Oer er ingen,
iom oen m- han tilbage for midt i ngn,
og inndlerud gaar man med Live: i
Pænderne indc l Berlin og gtncr Yu
Hund der Ital komme nd as denne Affrer
Men naar Wilhelm kommek tilbage, hm
yan not unt-fanget en af sine brillan«
ortginale Ihm-, sont stal lsfe hele Den
stotc frytellge ngave. Et merkeligi
Summe-ums var det — eller maalkr en
Otjævneng ani — at Caprivis Resig
natton indicaf pmsis Toaatsdagen for
Blscnarckg »Halt-.
J Forbinvelie med dennc opslgtsvæL
tenoc Beganan whom-, uc Wilhelm
Uder af en ny Sygvons, og beste tun
mauske kalte et Lys over mang- af hum
uliynelavende usoctlmlcgc Handli list-L
Det er en Sygdoin c Om, og Saum-«
ne er sen und-Ugo, at de lammer og for
stykter Hut-neue Wirtshme Er Leuc;
sandt, er Blicken smmg I al Flle ulz
Dels ulilreguellg for snn Etnruoaganiu j
og voldfounne new-je Uvbruo. Es; ;
var et af dtsfe new-se Uvbrnry sont hol
vægede Cuprjvi til at jpgc Mind. Vedl
Ministekraadet -fotdredc Caprivi at denl
ny Lov onl Religion-Zwang stulde kotnnch
frem i Riggvagen ifølge Fortetninggors ;
penenz men miser-en holdt fast pa« cn"
lldiænelse. Dcc herved fokanlcdigeNJ
Okdstifte btagle Kejferen i en heftig
Vrede, og yan overfufcde Kanslereu pu«
en uforskannnet Munde. Caprivi nieknc
at hau havde malt not, og Dei-for f««-s.. .
langte han at blive befriet for nur hing-T
ter. Men Keiferen blu) ein«-ins muss
vred og gik Ifin Bri. I
J Fotbigaacnde jagt er dcnnc SM.
lov blcven en flesn Plage im Diejikk..:»
Han nccrcr nu cen alvorlnzjte Toiul on«
sin Evne til at Inm- sin Vilje igjennenkz
og vilde mst nn sorennlke at opgioc bekz
l
l
l)cle. Mcn un »nur han imellun cu«
Dobbeikilo. ngwcr han den, sum-J
hnn Adelsslcrnget psm HalseU, og holder
lJan paa den, hul- han hele der cnkuizszc
Folks llvilje nt Imktcs med.
I
« .
Dct engelftc Toerarti H
Ickfald. T oty-Partiet i Englm1c«
gam- øienfynlig med mike Stuf-: fu«
Oplodning iMIde. Dirne er ttke cui-«
Tilsældet i London, Iuen over Laugku
strikteme i Altnindeliglwd. Panier sein«
fkydcr Skylden pan Mr. Balfour, Ist-«
felo samme Mand, huis encsmnk·».!c·
qu'ithd fom Partifm«- r de i san mun: »
ne Am- lmr lovpt«ist. Tone cr tun m;
Eimdfæstelfe of den zwan Sc.njshed, cis
»Was er Verdens Los-R Stiikfelchlxs
sont-; ——hanfa-11·Sknidm for al Tit-CI
Der n« lsans Sky!ks, nt Fremskridtsrnr«
tief frirede ved Vymnddvalgene i von-;
don. Det rr bnns Sknld, at bn..·:- po-«
lififfe Meningsfællcsr ikkc Inn euch- om
en Konnnunnlpolitik, fkw er tilfudgsril
lenkte for den engelske Ihrigen T» n
bans Skyld at Tory’.-1·1Ie ndlubks Vord
Salisburys Befolan osn at stille siq foaf
meqet fom muligt paa Kauf mod Oppo« »
fitioncn. Kost sagt, bnn been-r Efle
den for alt bvnb der ci- ilemt. Tek et
»ikkc lænspsr Flch end sist Nat »O lmn
tmadte ian i sin egm Sme med Mudderl
Paa sine Støvler, oa bei-net- nakte ban·
en Skandale, som mbnu lot-mer over
bele Tokv-Leiren. Faktum er fou, nt
Lord Salisbuw er Monden. som er nn
xvmilig for Hairepartiets mislykkede Po
iti .
ins-um sank I·
Vik. zi- 0IVIJLM
Folgende Sanitale udspandt sig da:
»Vi sslllde ønste med Hensyn til Te
res Forretning at erlsolde nogle Oplt)—:»
nmger,som kunde vasre as almindelig
Interesse sor det store Publikum. Vil
De være saa venlig at gis-re os bekjendt
med Begyndelsen til Deus-Z- Forretning?
Hvor længe har De boet i Chicago'k««
,,Jeg kom bertil den 16de Marts
1887.«
»Hvor boede De sor?«
»J slere Aar lwede sey i St. Louis,
Mo.,me2: -.-r Oprindxlia tusnxnzn sra the
Bucker Stxxti,s."
»Hvor længe liaxjke favritkeretDereZ
Bettes-«
»Im lavedks det sorfte Belte sor 8
Aar siden.«
»Er De den virkelige Opfinder as
Beltet?'·
»Ja, je,1 lim- npfnndet og sammensat
Beltet samt sites-! niiq Patent paa sammt-.
Dct senkte Paten; blev udstedt til mig
lsjde Ung. RAE-ZU Zenexc bar jeg erholdt
tolv sorskjellige Patente-r i De Forenede
States-· og andre Lande«
»Hvad bragte Dem til at gjsre denn-.I
Opfindelse?«
»Da jeg ndtrenkte Jeltet var jeg Spe
eialist og praktiierede sam Lasge Jeg
bennttede Elektricitet sor Heldredelse as
nmnge S1)gdo:-.in;e, sein Medic-in iktc
lundc n-.1i:. Hisksk sth lin af en voldsom
Lændeoært, for bunten Anuendelsen as
de sorsksellixxc Fing-z Mediciner knn
skassede Inig z.sk:els-listelig Lindring, men
ikke .Oetl11«.-de!5e. Annendeljen as Elek
tricitet sinnt-J at sremlninae en varigere
Lindrina, nien nt midrinsprs samsne paa
den gainkneldaqse »Hast-also nur ikte paa;
langt usw-«- tilsred- i’:se. Jus letJI
ntig overdcdist mn, ... - :T;-«s.«tdc tre.
vedeen mildere Ztuhxi san-: Lumttedenne
med lasngece E).Ii’ellen:1sn«i, rxs dette le
dede mig til at k.)ics.·t«««1.iere det sorste
Otoeniz Elektriskc Vette. Mit sitrc
Hand oin der-Z velgjørende Jndilndelse
blev ittc stnsse1; tl)i ester at hanc brnsxt
Beltet en kart Stnnd sandt jeg Lindring,
og ester at have baaret det i tredive
Dage var mit Onde snldstwndiq for-—
svnndet oq er atdrig kovnmet ttlbaqe..
Trodz alt det anstrcengenieAtbeide, sum
Inin nn saa store Forretning niedftsrer,
snler jeg mig stærfere og kan ndsøre
met-e Arbeide end de sleste Mcend paa
niin Alder er istand til.«
»Wind er det, sont gjxsr days- Beste
sors·tjeliigts1·a andre elektrile Vetters-«
»Ernst og s-....st er Init Vatteri ton
strneret efter strengt videnskadetizsePrix-·.
einer. Zirsnnncn fretnbringe—3 ved Te
eoinposition as Zins-. Jo starre Zinkfla:;
den i Butter-set er, desto more straft tan?
der e1·hnldes. J mit Vatteri lmr ni,
jxnc Tkmmm Zik!ffs«k9 c.«« hpcr C(.ss...
mnit tst Celler i hvcrt Watte-ri, lwiltet«
tilsannnen udgjør 125 Koadrattonnner
;;iikkslade i hvert Batteri og gjnr dette
til det meft krastige Belte som existerer.
J mit Batteri er der en positiv og en
negativ Pol, og ved at vende Butteriet
66German
Sykup"
»Ist II few f Fa
MI Former fra IIIilesII. VI lever
pkm cII Blut-O hvor
Edom, Tom-, oi III« ItdsIII for ofte
III blioc foijøleL
sinkt: Im hIII bIIIgIGers
IIIIIII Lykup i fcks
Am- IIch de bcdsus Nefultatet IIIod dank
liq .f)nlg, ,I--«,IIcholIle ·Dosh«, Her-sched,
Piin i LIIIIIIIIIII II L-pankIlfI IIf Blod.
Jst-g har prsoIIII IIIIIIIgI fIIIIkiIUIgII Stags
If watcwEIIIIIP I IIIIII Tib, IIIeII jeg vil
sigts til IIllIH suIII vil hIIIIr IIII faul-Im
Medicin, III NIIIIIIIII Syrup er chI beb
fie. TM et IIIIII OuIsrbeIIioIIiIIg. Ovid
III brIIger des eII GIIIIg, vil du gna til
bage til deI IIIIIIksoIIIhelsI dII hIIr Vrug
for det. III-I uneI fuldstmndig Lindring
Ig er et ·hIn-IIII Kur. MIII Anbefaling
til eIIhveI«, ioIII lIkIIsr as LIIIIgesSmercek
kr: Pwn d» Du vil sum-. vtkke hel
iredeh Jalle»de Fa
niljct, hvok WITIIIIIII John
Sykup blivet kaIgI,
Jar III cum-II IULIIIIIIIIIH Fraukllu
Ied Lunge-SygdoIIIIII-.
Oel er MIIIIIIIIIII fcII Jan-G
Ic« Land.
G. G. Grceih Eises-Initiati
woodvurm New Jersey, U. S. U
mm Thurm-atta-LinienM
Iaar direkte mellem Zinnvsnaviett
m New York. Med atte qui-»Bitt
er mna man fiifteom enteu txt-si
Lauv euer England-. Med Zimm
mttasxsiuien tikmer tueifeqodfet
Mir i Zither- M man komme-,
Irem, og undqaaral etstni Heimw
rcriim on Totvvisimiion i udms
laudsie Damm Mauer der-for im
san tadsut for at mifte sin Baqqaqe
euer fsm den fouderftacuh JRMI
hoek on Chieago tmr vi vore eqne
Kontos-er on feuder attid ist-gest
If vore Fotk for at aøststere Pac
saqeternc ved Automftem vife des
paa det rette Ton og checke der-s
Zum-sage til Bestemmetfeöstevet.
Nov des-for Billet-en mcd den eue
fte direkte Linie.
x«««rq)xux.
Sil- WlfsÄllNAsM
140 S. kinzie st» cmcsco Iu..
corsscsibiey st., st Paul ann
—-.·-·i - «.- k- —.-- -- —
IWDOoIOOIOO ·- MUW s
WMMMMMWML
1.T.PA1.Nv E ei tu. tijcre
END-»de» ocJJ E; uokc use
II Gnlllt euer Lan-mi
-- III
! Wams tot Bezale
cit- acllslsncl, - seht-.
I--«-----«--—--ssiss·-W
R Hin-IN Hannibal,
DWVUEAA
Lmen ssis mi- sskts T ostmolk 1 Humal dic
Imska Jälis :« « ( ; icIsH ntbspwedsk
Zaun uhmss mompl oq mnhyqqcligt
Ismkp »Juki« s·.s! xt Latucg Endre,
Zi. Pent. s s Nebr.
JA- Fmss H s ,,Znemen's Konto-. Tau
---hs·s.«-g, yocr Unsqu