Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 07, 1892, Image 8

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -—.
Tonart-rog.
tFtEHT Tti "t’t. « "it . .ll, Jl
Jt·ttit-tt, tn Zon
» Mit« Jttittt Ente-»Im t.1.: t Wut
dttttss ttllttttts tm In JutttlsnOtt s nich-:
- .
itllthls it( .lt : lkil « · tl
»
slk n(
litt lot t .I««.",ttttn listkk Its .-.t.. st«
JE. .li, ,littlt(it nitt .«:- . »inn
"t«t— k«t::«ls IttWt.:. « T-;t’s.;«
H
lictttspxtttsgtt t.: .tt«
littttlc Yltttwttu ««:«. li-1««.
.t««.n»"«:tt -.:t .:! N ’- «
O · l
.Htlll, i«1t’t:.lt"t: : :«,ist ttq ,"«’ltt1«
lttwtlntn litt .;«- is t-. W:
mittl.
««·»ttsint.- tt, » «".t».
stillst tPtt!t:«« Fiis !«tt :I- t"«-« «:.:
net itsnt tnttt tlltt :- »H« .s«t !«.. s«
Itcit t tnilo nttxt :iitt..:s-!ss; Its
VHtIlL
-."t Miit-ist« ti. «.tt::t«tk(«ttt P
icnoku Ilslxtsttdttzot l-X i-:«tt Et« t
Biner AHin lth - ·.t-d-.«, ttt » tt
ci« ltnc lltttsttt t.- . ;-«: V i i
Honstttd tw.
D. n. thltttm att litt-. ."t.-t«s:
Hctltn ’lit"lt·ttc"tt ntnsttktt totltsiiut tu
Ettozttt .lllt. erttnq ."t.tt«t«-«lu tNttth
Johmkx Kinn-Ists littsds t ltrttithf Ltd
lidt ot .tcttt-ttt llt’-tt-«t, on, t non tttsn
Ttd httttds lkttttstsot tnistttttnt itzt. .t·8 in
blctt ti« ’.llttt, 1 Nichtmdtt it«tttttttt·l.
Tct tnttdtt tut-te natt ist-je List ttt
dct knni ltdt Bitllcltr t thttndtsttsxsttt·t,
ikkts tin-d L ist-Hi- Ptttt »lldt«litttttd, nttsn nnd
Htsttinn ttl ttt lioldts L tdt·tt intit T minnt-.
Tn Entoitrntotlcdsn Hm tlt«tt«-"t’ttttttc
drt«-;s«lttdt·inttst·tttnt litttztttw nd tot ttt tltklc
Sittltkin, lttsfttttdtt-«,- dtsn ttt tut-n- ttsinntcliq
»ntnggt-n i .t)ott-tnts«.
— still. Lottsntrtk drn nnnts Manti,
sont i tlctr Mnnntsdct hat« lidt ttt en
strdsts tiltttgcndts Engdotn i dct tsnc Unn
vg link littnt Optiold lioixs N. ti. Mit-link
notdttctt tot« Bunt, blcn t t«otdttg«:p trndt
til Hoipitnltst t Ltnntnk Pan not i tstt
Iticgct lidrndts Tilttnttd Haltet Brodes
og Tltointtld Nitslftsn ltsdittgtsdc hatn der
nett.
-- Sielttttltct Nttntt äs- tctn ttil i
(Tot«-;sdttg) ’.llitctt, T. sinn. gints ctt stric
oskopitk zottttilling t licntntl «Ptttt’.t««tttll.
Selskttltct ein« out-r list-« .ttnid. ttf glitni
tcntdts ltsrttitkc Jllttttt«atiottct", sont fort
viicsz titsd iotbtsdtcdc on ptttstnigc Stett-o
skopcty Blattdt de tnms intknssxssttntc
Stein-t- ptnt Lastrcdrt ist« »Onkt-l Tontcö
Hyttc og Voodotv Dunst-ins Zahlt-tunl
lct i Salt ttttktst lcitn, Yotcntitc Band
fnld, ttjttsnttnstttrctnc t littliiorttity Ub
sigt oncr Satt «i-t«ttnt«iot«n, ttttttttc .ttildct·,
og Sankt i Nun YlotlI Otttalio og
Deutsch Inn-letters »in-net- im dcn
Statnlc Bist-dest, totniitc Ittttottct«, Wilh-d
flttltkU Villcdct litt Villrlctt oslh sw
t·t"t«tillitttttsn lttsttnndtst W. m Abgang
Lsp Niv. tot« Vol-int- oti ltt (8·t-:s. tot«
Bot-n.
—-— N lttstlttgctttztlltt trtssxstilittsldc tntntc
i Onctdttgixs t5·itt-t·tttiddttgxs Lllnton Mitler
pnn J. Ästtsdtstikicncs »Kann tttstt iot xlcn
stcd. Hatt itzt littnss Ilsttttttct ptttt sittt
tncn lntttdc tsttttct t Inttntslttokt ntcd Stint
og kiorsts litt-in tttttt out-o ltotts Vottntttcs
set. De ktotttj ttttk tit, ozt da di- kotn
til Nnnitnsn ind iot Knlntcs fxtttnh ttlcn
Anton zlliclitsn into dtst Lied ltoot Brit-n
spinnt-r trittst ttcd itstt dcxt ltosc Vogtt ozt
fttldt nd ttl LtdctL J ittntntts Ntt sttog
drn Vogtn iotn littnixi Pttttnct fiotstc on
sont nnr lidt til Stdcn iot hotth Vogtk
fotlti cllrt tnttnikr onst liant. Ort ltclc
fort-gis ttttsd cn inttdttn .Httt«tiglttsd, at
innen af Mttsttdcnc tnndc iigc, lnnlkrt
vat- Tilfnsldct, ntctt not et« det, at Anton
havdc iattct sitt rnc Ilttn bmkkct ttcd Al
bncn og Ansigtct nogct iot«iltmct. Sp:
ten Hausen our ptttt ittnnne Vogn sont
Tilstadekotnne, inen dtt dcnttc tsco Tor-t
nickne nie-d sig i Hulden not« der intrt
andet for H. at Unsre end at ltonpc ni.
Hcstcnc lob holt ncd ttl Jakob Winde-,
hvor de siejlcdc nd ottrtv cnsktasttt og blco
der liktgknde paatllnktgtn tttdtil der kotn
Folk til og lsjtttp dcnt pcm Beut-tun Hel
digvics ltatsdc de ingcn Stadt togct, ntcn
Vogttstjcttcn var haltet i Falch Den
tilfkachotnnic ttngc Mand, sont er en
Svogek as Sntcd Jacobicn i :lnstcd,
blcv bragt Man Btttdct blev int, og
hatt befindet sitt ttn satt godt, iont nttdct
Otttsttrttdigltedetttc lott tustttch
N. P. Haus«-n, ckitttntncttst thttttntccttt
i Apotclct Ptttt Notdndctk Et. Paul ttts
ligctc P. T. thtiotrxit ttnltcittlct fix tt.
sinc ttstcic ihnttntttsittc :«.:ts«k—:stt:.tsttr:s
Sognitttt o, Benutzt-.
- - .
Mindre Pisttnrttrton
bndcixs til than-J tsscf H:
ttttggcttdtsLtttsqtltDv s::: thfk :.-«.:.«
antun-«
Futdtttodss Hin
Fnldblddd BUMLIL Ntslktll Lhknatr
dotte, While on Ruh-: Vltitnontlt Rot-l
Hauer til Sttlkcks ist« III-t- Ftntttt
Akg fra onennttnntc Not-»t- for st og 83
pr. l:3.
C. V. Zotten Tanttcbron
Guvolimukstcn
Ist d ev cum uirkcmmsnnp"
«
Wust-«-"«.-Cm1stosskrsm.
in sauft c « ern-«
"Usss«s«l«ll Ysiimlptht »l· XHWHU
IUMIV Z ptlllc.
VII-d o; Ssjtmjomns »Halt-I- Uns-o
for Zaun-, 25 No for Its-u
»Um «ka Zins-« tsctatcoaltid med
Tom-uns sum-su- Prisci
zsnsis Osscm anicch Nel
Nmssic Eins, Christian-in Anmu
viao tm Zum-tun- imssm fra Nor
m-, » Hqu mai-time- Imo »Im-d A
M o i o n i e ts.
M Konto fol· Imm- oa 25 sicuto
forÆsn tsclutco i F) n .-".mnfrtw.-’s,tot«c
vcd zidm us- Amt-lesen
List-matt tm tfo Mele Zins-H
sc o-: sit for ist's-not un- Piis - two
Icpsom mind- sw Co«
;-«;sk.«’ un « s:::su:i« «—1I.»:«- Hkki
inn« Haus« .c u i· kl« ’ -.::« ·;«1- Im
1»1!s1:«1I11-«» HWO "-" « (" 1 Ilsspsims
l lwsl
F-»r9:1s««sisnkkcr cllcrumduinacr
til Ort-rn- ou Tun-unr- utm til Huld
A- Mai-mirs
»K· UND xi -:1:H:!k; nkwu in HONIM
mHm.1:H1««11.1.-.—. trinn Wslwmmnw Isnius
Hm Uns-Hm nd- 17 sm- Efwt i Ihn II nmb
tm J stumm ;«·.ns Qual-« W-1Oknj!1m
»lncn-«situl)1x nik st spinn- "C-.1-1:ss nun du
Ylusmwxmu s« .11 Usolmätmukslq «11m.n««:-x
Itsmhnmn Uns; Et. Wut
Wan pim Land erholdco billiqu
«iVauk of Tonarter two C. O.
lächlmcrm
lu,000 Dufm Æq mika fimkoz
Hvi tsctatcrLZtCta Jst-son, miuvt
ll IV Co
- Hilf Nnmcnlmw nvnmmmkc Jltclm n«
Nun Irkthoncx sum Luni ZE. Nul. ,ka
lonmsm um«-« til les Lum, N hin un
UT Umsch- Hlbksdx lrlscit’»ss.
« : « Kam bubnqqu ml km spare-Inw- Wd
at Hoh- dcnk E mec, Wmn o. l.two-J".’1nbusn«:s,
El. Hul.
Nur oa frifkc Groccricosiudw at
tid sum Lager m Tom-no viuigstc
Prifer two
Isrcd Otskm Nude Nein-.
lcsl flott Oplaii of letokxmäs
Nammik foi :k.'- Moos noin noo
«Jspfou, mindt C- Ci-.
»Es .’1nk!-.««::.:"::s·.»:sk.:s! Flu. HIIHUH
’.:: di« Us. II- ’.;«.?s:.:"«s" F-. J fis-il u« "L."Jl;
Ijzxs !«-.k-11:-r«t»— .:-.1 '.«·. s«x:1!: kein
-.«.-.:«.«. ·.- ice-. H I«:-a:·:' » F«::»-"n"1-.nd
anxznss Nu XX: «:: : «::-I:-s:·.! Di! 11
» Q» Dlx « It h-.
For der vcdskc Imm- nf m kxod
milor w i Pundo Ruuck tvcmlco
m Curio two Jetifom mindt A
Co
H««X«1:«.«"::::Ts »’.«s«,s,::’d hoc-! « d
.
Ruhm tsk.s. I-::«" di.!:nh Oft-: 11««:.’.1’id
JXIJUI II«’«1·."k’-.’«’.". L : E«-.1«O!.
Isrcd Otfcm Nufted, Revis-, var
activ »No. I« Zko oa Homer-.
Glcm ikke kmm umn- i matmter
Isodtoi.
QID lestc lldmtq m Jammer hoci
Lindtmsz seid jxdcn as Zlnsnnms.:. st.
Bat-L
J Bank of Tannevroa san tivcr
on en giore villiqst Fort-krumm sit
iid Pcnqe paa ais-tandem
. f.""(«IE-.-k 31 choxull Emdequ Ek.
«sx-—« « Å’k111: ’«J’1«
l)n. (). HRUTILXKJ
itandimniiik udrmmincrct Wchn
st.Paul. -- ! Nebrask
«F«- T-—.--.«-....»s s- -...
»k- »«..«..«...».!«I:: ’:.«1:1-.-!x....
« » I
H
I«
N »
» .
«.-s I -
»Hu-IN skunch
· »F "« «.».:: :
’ :d.
IJF
LI. «Zk:«
E. L :«- « ·.: ?«s«:1:1clsuz;.
Ek- xd Hm natisrs Brotsrmtmck as
h
7 . »«»,-«
W
Kl(«)l3 LIOR
titsvcr man fordctagtimät two
John Vvalsichstj - crand lsland. hieb-»
»Im-I nur cn stor IRS-letztes mcd Vase-month
l(.s"xl«l«l Xlt()-1()Xl Rhlxl l): HlL3.-)·js,t--()().
lNTERNATIONAL BANK.
c. c. HANsEN-, Bankier
tuxxtskt tm )(".. — Jx’!«;tzte«-xk8.sx·
XVI-A- ft« ,«.I«,XWX - Jst J-",J"«X"A -"««X."J·«lx·JJYLXVL
Iit t’s HI l.«Ht- IIH «j«It--1·Is·t« l:««1jl«jtsl«t«l’ jt"lsl Lt81t« k·:««I(-IIJ·t11HH«s«Ht-I’
litt Nil-L- tltsspL X(1»—!it« ttil-l(-iII«-- t«.t:t JtH« ltsslt—tt«l-« l«l:til—tsr j Ytsnltssk
.ll XNd IN Dankt-tu H
FARMERE — sE HERV
Islan- l henvenclt Eder til
FARMEK8’ MEROANTILE 00.,
H. ssksttt ".ttctt;s-tsttt!t nnd Dust 1-tttt1.« Ovth tktisv tm Uhu » »du tttttkh dtmtttht LTttttt
tun-. ttttkssk stunk Istsqt ttdsts tot N tt1olttttttsttd, Iottt tmtxt lttttt Fttkctt ott sonst-list »du-is
ttt m m Last ttst ttttc «ttttt tm J» ttl in ttttt . ttukttt thtdkxobcsptt«:-. LTt dttttct ctt ttstjtts ozt
1: tt Hotuttttttzt tnt utl gttn Hut tttue tot »du-« Hutte tsttd ttoqct ttttdct.«)11-:i tmt tot
thcJttttt·.«’.ot«ttt.
sc tttstxlc ttt ttnts ttttntc NodHHHk t
Ul id. sptttttttlutcd antct 81 un Juni Nitttst tnnd 81.:’««tt.1"1kxt«cit01 »Zum
-I Ltchl kitlsh 1,(IH " « « LTI « LTD
U Zttttiet jtrltc ,«.«k- stumle " 1 W »Th;
l Hunde Ltttbttm »k- « « 1.JT- « LW
Wustths Hut-te Itttt futtkktt ttttt tottt nnd Um leM ittslgccs andre Ltcrtcr tot« sthtt
Luft Siedet: FAKMEI8’ MEKOANTlLS co»
Z. HERR Bestym FMWILL NIZRASZA.
chvHED
» DSNS AAISAG Oc« Kuß
-!T«d««ns!«1d««l««u luslmndlu m m ucidcncchc
must 1»T«««n!«««x««. Koulnd m un Zum LI(
i Ihn-» L««1n«1h«d uNudd«-«:i M!1(1«-1«s-:«n«lM-.rn
!d1««11. Hm nl untwn IT««1».«1ndhn«« hm v«1l«1.
Dpvuchsifi Jud-J muss m Ihnsaqcn -1««-«u««:
I ssxthnsp suidu««11d:«11Hsutulckm nnd h
««d«z««d«- !T:d1«.««.i1s1s1d Onchxcic «««1 l««!n-:«s««1«ss.1d«I
,"««slk.s«nd«-:ssmhu.’««Hl«1n«s««:1d«s.
Dr. A( FONTNNL f«1(o-II«1.W.15II.
»Um-im
Pcnkxc til Lazms
pim uptlvrkodp Filum-.
sso-----·o--·s00O-oosoosooooo
(: tu Ic. 3—«:1n«:«’«s-1 «
7 l) O«n::m««1«::s- wes-Näh su«
«1:.« L.«1«12-:«««1:1 Wo 1«1«1-«8««1».«8·«-m«· Und
«’«1«: Puxvnhq Zuwian Mehr Uhu .-.«:
andum d0nu::c. « «'.:sco1:o««s«·nu«1
. kl. L.0001(,
St. Paul. ,Y’.«Tk"klk" W» Fehl-.
««1««on«1lb«1«.
Min supxlkcrsz Inn-m
IZMU klomm-it sor ImnnslumL :’«’««l"-1s. ««1
nl SMALL p«1«1’«nu««»1«« "LT«1S«1«1«. llndu den«
un c« W Meri- Rcucn «-1- ts«1««r-;i1«1nd. sog l)«-1«I
sunmm«1·::1dvc1««·c:. N um -;Od11011111:)1
-:u«hu«:— Aus-Hi lz Gram-, sann updvcndrgc
Udbngnmgu N Vindmollcsi:1d«-s:«p«1«101«sn
l»dann-km. Its-unsre llnbmctnnhx wd Haut.
.’«««tl«1-J J. :««1v«-xe:11«:s.
Jannncbrozr Reh-.
cur« N! d«u« ’1«1N«««s 021 H II
Gicnfldig mumaszfnrcmfcpclfkav
as .’«":"!."d Denn-nd No :«’«-!s1·. :s:1!-:-«I.-d«s
m» J«::!««U—«"«"« :·.««n-:s«n:««-1· 1«:«;«"nk«" s.:«.d:«1
« ’.’«.d »k«1" o « ’1’ " wod :«:.: U:
.«1«« »J« Kn« LT Mod. «««:«
Es - « IX « IIÅUDIVVI f i · s-·
.Z’.« «««l’.;
Ist - - « --l-»«««L. J ·-L
« I..—...-«
Lz!--I ts--’.
» « -
« , --«« «.«
». «.»·«.««» .«..’1«l«l’«««
O
Ihn Akkch Land,
lsvsus «.!. Äjcxdcpamn n opbxxrktch brqu
« - : «: so-.s:«s-scl«1«:acs:i Raxmdisusw BE MU
Mde ior Zank-cu- :I«’cbr., ul Lalgsz
paa Lcm Zukun. — Kette sinds Jcon
Lcacntcr onskes im vol mwgnch
—
««1«««k« ««ds1«)««d«
» nn« nom« : og
BUNYRNS
Pilg ri mo
-Vandring.
Eumwcr os««««««««»« E««s«1«d««u«««d«-«Boqm
IN. 1:s.««« alt «««« hu« du« unsrer v«««1«l««««« vors
Du nontc END Hm ««1c««««««1 udmnu um«
Nun-J Um- !ld«««««n«. Im «:«d«hold«« Doc« IWH
k-.«. li«l««’s«««s« i«««·-«««1«««« somde
7.1«’1Il.’«’«’«l’.«1«’ l lls ,x«1111«1MUHUNLTXWUA
«««. »Nun I.««lk:«.« m« um« ;k««o«1««1!«:«
U« . «::·.««!
«-«.« t«««t««l.««««. um« »nur-» ink.
NATIONAL PUZLlSHlNc co-, «
Lake-sichs U««ildin;:. cchAGO. ILL
!
Taunrmng Bandmollr. «
ll««d«« -.«:«««d. !«««·1«!«-«««1«"«1«««»«,«Lehnvaai
«T«.! (-««! N ««««1««««t den«-uskungmmc ««1»
«««1«-.««1« sk« «-««!««!«« du «8««Ik««- Ha ls««1««««1 ««
irsmd du 1««.««!!««««« 111 :’J«’««U««s««««««. «—«n1«:pt,I
««d«««««« !-««1««««««««1 1«s«««i»«. N« d««««1«««. um« «
’.s.d«l««« :’.I«««Xll«««s"««««1«p ml ihn-« u« »in-de vg«
Inn-brummte .««««««d«s«!««"s:« umchgc .K«1«d«««««4
«««-«". !
««. L«»«sl««««"«-««. l
lk«nn«4)nig th1h1g («nn«««n)"s
.I««««-:sn««sd«- «-«1 ls'«:« «- whom « Hemmt Pakt
Lau« sannubrog JIcandagm du« 11 Jan»
lssdxk N1««««n««db««««j«l. - T«ll«««« ludch alle,
wm Mc lmr heran d«««s3 Ilt««««, «11b«-t««le«««:
dm den Im til
.I.I«’. (««. 15 «"««" « I· «- n. Ertr·
« » ·
Lemnos-.
«.’!n««-««k«::«sk«s Gorqcrc du« for en Ecker
hcdsz Aulis onsku ««t s«1«s"«)««« f««« nnd «l Pasj
m« M Hex-»F :-. « 21 ««-.««««««««n«, san mompt
Nlrl «««« UND-« «1 mal-unt «««« ;’l««s«8««1«««««1«
’ s. «« .- « .
«::«:::«« rx . «««« "1’-.1·."I««. : «:««1««b«0««.
ruuftitling
.«- ssds Z :«J « ;««.«: »so nur« «-.’« SCHU)
s « :.:- « s d .:« Null-assoc
1L.«o.« « .d Um« ZUJ D
s«.d:«— s 82933 lW
s . « .· :»:«. Tons
« « . n««. « ? ’I ! « FFQ Fast-«
«— « j:
. m - »Hm
FULL-»
Paris-«- .’«. :«!«««:«s«"n. Li-«PU««"
L . T. Trtteblood,
Ofen- og Orka
Lægc,
M «L«!««1««d«m«« im «« nleipj nl del lmlve
as smaha «««s«n.
Adresse: 311 W. sktd LI.
Grund Island, — — — Acht-.
sjoholms Manifest.
«x,.«,k )«...«« xHH t ( Xt H
« ,
« « « . .
« « 1
s.« « V
.
» « . s
s « -
« « « « . . . i
. .
« « « « ·
« - «’. » «« » J
Hi ( U " X
. - »
« « . « ,
i . .
. ;««, .
« » i s s ss « .
«· « «««.«;s. -« -
xsux »H
« » . -«
« « « . . . s —
« .H . II V«1
I1t«"«s - ’ I «: "- s« "I"
"«l’ I
! . « «!!
««:f «.1-’..« I:
.
u «:. HJH
QnmxssJint
nuach
POPULÆRE KANDIDATE
laws sllwnn lsll sm sIn
Publikums Valg al ska anterklæiler lalklms mager jhlanilt
P. G. sHANsTROM«
ucisogte og fint færdigsyede Lager af
OVEKFRAKKEK 00 DRACTER
l"»1« Musnsl m-: I)n«ng«-. l)·-!1·- isr ilcst uns-ji« (-lx—lcl«—ins lstslclsssclnlipsz
lj(.—«-««-111 i lliinilril (’·-c«st). l.:1g·«is«st·-Is«tist·l ·-Ll«ulsl—l.«tsn«lis4«t. l)« »
li·jnls(s«·l—1«sr«sl’;u·ll·»r.»«s —:s-l««s·s— lsjllixt til
En kontant Pris til aUe
ll:n· «lu lzigl lll Sj«l·« Hi vi— lengnstnn til .X!i—lxxtll««»l«xs:1 :il"Yj1i««:"sx.
·-«l(I xll xl « ix ligs m 1 Yiisrslil·«1·l’(sn«s·sn(s ««n-l n«---·-l man ll».—«
l ulsig Hl ItslHlx »ijs·—.
P. G. SHANSTROM
Not (lsj(l( n 8«.l P XlJL
t. li. .Il(JNSl«ZN. ji«-unl- sitlgsnsiunL
lsll Yll DUTTI Isszv
s« J -»sls«-s«·N
l LI«J ( - l-. 4J11J
"ll I)
«,.lE-l-llX7Z«Il·l«-".II. Ell llE III III-lle l.ZI-«IIH"J
llÄÄNDlORÅLl;««lF-«lle7l«· ZEIEIYlUJJÜ III
Z lH 1««LI 1 lex dl 1 Xl kle
HI pl d .««» « l s li l
lsjsi lxlÅTZj l«jl«(,l·ll-"l·. Ali lllEl LEJZ
DANNEBROG OG BOEU IS NEL l
Me) kcxfr n
MUskcang
g-;.».,:«g;niment.
Ä cum f«»:« thi: -«-xi’:;1c,1««1s. (-t« Man and Umst
Ä l«-)::.;-7 « I ;1-::1
1t5u—-- s —: 1.:.:»(:-«:·. Ic- « -- H s:»»«.·«.-;:«:-. Hm l«":1rnusr. t?
TYI «. «. — ·. -«II. I· («-·11«»" «’.(· 3'(·,«-s.zik«111-4« an cljcclikk
NO ot? siksTEs««i-«". («--"-- s- VUEUI i: jrs UHUIHU
flu-· s: :"s»::k»:·x« :..«s .—:s-»«I the todt Us xscgr9. n1111c—«
INO Imm- :.«.- («.-.« » :- (-«·««:»--s ist TUxtijurxt :-. botttc of III-BILwa
I«:,«.i«.;i«
Occasiokn cis-« « Tit-« .: uner day
All (lru.;;i.—!s Etnsl m :«- !...s.--»- U·
KUKIKO!
Nvtcstiau Zorcnscn, vcfk for Tmnusbrog,
er autorifcrct Ilgcnt for Tr. Peter Rahmcys
Medicincr: Zutritt-, Llc Lib. Machgorj
og Utcrina, og hat« den ftadig pacimgcn —
Nasnms 6-bbcfon cr ikkc lasnger min ngcnt j
Tanncbkog. Uhr. Sørcuso n·
-'
,
Opfwttclsc cr farlia
L91««1l.1dnnoko1ndu nltmsxmup
«s»-s::-.«.n Tklpasmng garuntms:s.
Wilson Broc» sont-«
»Er. Paul.