Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, January 07, 1892, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -
». - )«»
«--Y -)(- «
L »O H
. , » h
! N
i «
l ,
! I; I
I s« « II
. II«·I
« IIIII « «
« « U
N l —l II-It II lit-I«»·—
l » »Y...I l«-1:I «I«l11·,:t«.
·»,« j«z.«:k Ins-Zi
. -»x1»..1 Hliidilksmgss
I
.«--s·s- III— i IZ-s».
s:--1·I-Hs -n.1::11(—l«-«I.s»
,X.- »- u Uns-I Ni« «
J :.: XI- xI-.
-: Itnss HIYXUUO Lin-z«
1».«.«I" I):i«:i 11 II«-I·I««l·.
. -i --I·-18Ix:1Iid·:in«z.
«TI--I-:i III-gut is«-IsI·-r.
Ix Htsssp i —i! Iis1IiI
«’I ««Ii:1IsI-::.1Y:II1«I«.
«,«". — .« — spi 1.-»sp I-";.i·i
-I. «i«;tIi-:I.
---.-I·.iI·’··II«.i-1—I’-1spx-—I
»s.«-.-: I).«s1(«x«H-I»·-.
...·« II.1H-Iu«»"I«I·-ssl
«x Uin ist«- xi xerxcu
«..s II I«J111-4I1·--I(-Ik Just-L
xisH IYislIx I .!:1I«I««n«"l"inn-.
«I-.:s.x.«in»x IiI IMUDHX X·:I»I«Ix
NirgisnIxIssLxIwr kinn·.
v:
JIIII’I(!1I'«.«Ix1s ph.
OOO
I.1i—«mIIk-«IUI—" Iclijntslskz
(In·I—-i«n·Il.)
J11—:—«-«1J(-j.: 1 mun- tsnwmnw It
«r·1--I«.k. I«’1··-I.-(-r— 1"»1-(1-·ing««- Sinn
:-I —.«-I iisz Iwiilms ji«-m ·I(«n klun
its-. »Hm Itsrclum Is-(Ilis().—«usns
mirs-« JlnsnsI til II(-t11Ic-Ist-1n, unska
; .n Jisxisn stjprnts silpr List
1H Ilnulpns III-« nnsr ·Itsnne«
-I.- »-; «n-1· JIIis III:1(IN-l’. IIYUT
iniIhu rngw unst« Sjnsltsniu
Hm r HIHI ihzithg IIHHZFD
mut » xi Its-I Musik-L U.
«-»!·’.·.«t-!’(I· III I«·-l« II(«1«. Mshi IIin(
.s's·. « THIUI sItsn I)«·slI·Its
« .I« -·i—(’-s:·.1«.s s! 1 I(1«)I«I-·--II.
.. x ;i.J·-«-;: Imj
II.I« iig iEIIs I("!1-I—Sisn nnstI
i «xj: III-. sismeism
ON n«: I. » miIIxssn —!-s!«
·I"« 's« «Y« sxt iIss«I»— Nin Ul
.-I!is: HHHIII
»-' · «. I«x·-1-I(
s-«-’· is :f sz I I«·.u
« i ·»- !«m-Ins. jtt
« «’«II« «.«1
» «
I ’ xUI
I · VII
..j .—---I
» ’ »k«
I
-
s
Il« —
-
s !
I
1.«
is (II««
I I
. I I sltt
sz «
s · .I « v
«
.L «I ! s
.
x .s
» is
I
»I« » .
««I
I »««I. «
I
ningtsn :tt· sit sit-ist« isn lstsnnitiltst Sin
tlt-i«. Oxx iltt lunt lijiislliis ini»-.: :it lititlisl
l·tIl« stift- Jlistllttrtillt dlusk gtl tltizz lli-I’t«
in:i:-ttti- Unmut- tsIs its ilisit l«i-i·t;t-t«tliss
ljztA SilxluskliistL Mdtii Sjsisltsljtsniltsns
wgisis :tt lttsltlts —:i:t nninxxis Ali-nist
—lxi-i- i. iix :tt llitnlisisp låntl tiltlp listi
lsiii·nti» —i«.: tut-r :illi- ils-ni. Mini l-;i ii-t«
Slxin ;tt« l(t«t—ttsn«l»nt ntisit l·«i«n:t-s4"tis»
littltsH l(l·.tll. l«iltttli-S tltst tisl ltiigisl
i:tst»i«s« Ssslxlitstlrxtg isnil ;tt litt-lt«.t·«-isl
—is: ktslt l"i-i« Lni isiigr Snligliwlk l(.t«t
itl Jli«tiitt-«l-.isti«)«;zt tilsitlp iig lstspxzspx n·l
:tt tjt-!:t« ll·-t«i«t-n! Siitirt lkxiknnisn ti»
Inst-ist« .Ii«-tt— i RE»)i-n ii sisix lixtn t-—z
til llinilHt l·ni«i«t«: ltixttl lxitn ii oisplm
si— nitsi«".« N:t:it« ii llxl:t-iltt-. .Ii-—n litt-·
l«:t·t’illjlet-il lIt·lillxl:t-tllts. Stil llttlisl
litsjrts Sitlts statt: lctini itit«tl! lwnil
niisil. til ilisn ltinnntslslcis St:ttl. )
l
- - -
K s
« y k o
lIZn l«’«i«l":itttsi" l«. itjpnzxnlix isn
lwintltsliFf l’. lt:tt« i ist j)«lx l!l:til
sltistsvist ntigsist i-ni iit li)«—:- linnk
ltvillctst l«i-:ti·;t:itltss. l«li·k. l’. lt:n·i
iltsn Änlistlning niin l"nl(li« Ägtplsm
slijiintsltst ilxlits ists niig iniiligt ttt ful
gis lttsntlts i tzlit itg t)«iitlt. Ntiiir
lnni t«.l«Jlx«·. esigtsik l)tst i-i- tilvisw
—:tn·lt. :it inttst t-i· nitsists l·i-i.—ti-niltl isnil
.«tt lizsssp isn sittl. lillts l;:ti«nt-ntnnil.
ni:t:t iltst tlt«i·til ntsrts niig tillxttlt iit
lit-ni:t-t·lcts: synop- l)t- viislxisligk
.lisj.: sitis niit Ytstllinnitnentlu lcjtstts
iltsr innig-» »in-m l3t)i·n. lii«i«· Jlnntlts
Ocntltsligs iklxts t-luiltlts sisistis :tnilt«t«
(«iitl Jlutltstsisn iin til Nwl tsn isllt-i· :tn
ilisn ti:t-i«s»vitist "l":nitis itzspx ltvis Ali
litstitliglitsil i·t-nt nil sagt organle
iit-g:ttii«. Nittiistsn Engel :1t"(-n"ll:il-)«"
ltitr gisissist sin Juckt-, lillis Stititlts tlygs
tig til. t-i- tltst tiistsistliiiligt at tiilts i)ni
Fisisttslsiu l)t-n niæislcer man sltst
ilclce link-set til.
l)«g l«"i«lc. l'. l«urts:tstt(si·: Mcsn be
tet-iilc, itt l)ts, iltsinctini l)t.- folgt-r den
tie Fristelsc, kalt lilive ilct stnttle
lille Vitssens Morden-Les iig at ilts
siuilcsntle Binnenan sum stsr sitzt
tillidsfttltlt paa Dein, intlen kukt
Tiil lciintlc blin- liilclccstlcs sitt- Ist-stan
ilig part Gtriiiiil .«tl" tltsres Icysu Bin
iiones Hur-te Murtlcsrtsngel, Viktori-i
tison, blivor lctnt alt fttis itsttsuwiss
fziist pag tieinie Mundt
l)(si- chn De st-. De slcril ilclcis sur
Slcinliolligt at insiniitsrcsDrsni litt-Fur
ttsltlrencs give I)t-nt til sit kyssts Pu
iltsrncs jin-I Ging-sang --- Unil »F- Ile
gisnwlscs ltlivtsis l·’t"-lk.xt.-ii.
l«ii·:i Litjgtsisntssv Sitlts isr ilist ltltwet
stntll"it«st(-t, stt I)il·tisi"itisisn allt- »p
tisnstlisis i i-« Hist inilil Gmel liiss ntliss
ni«.:tt i"i--lktsti1tit«sttli« scslv sliIt ilclgis
weil t1(-t. nntii :1nt:t-xi«i« ll:t-«—ltis·ltsn. ilt-n
ltistiisniltts llzils isu tlts liitsristlts Hansl
li-t« l"«i- in stlntinslssligs l«"«i·liji-l(-l.—ts.
WI Ulttltsl («l’ l·tst’ «l(«l !itt».-1t-in-I-.l;t l« -
lxjxtstnknst i kni-: «l"i(l ltiis -lt-in. Jlisn
list-).—.s1·nni(n Ytslsptsn niistl isn Htiiilnn
ll::-—"ni-sl ist l):t:·n Inni Mnntlisn —
livnil «list· iltssnisrists ttltis sitt-is —:t.«t
nitstltltsltsis tlts vttl iltsisiss Attnclts ist
l’t:ti«tii-t—v Änntlp ug ll:il·- H)«::(lisitt
nii w —l-.:t(li-lig·- l(ini. its-s ltis— lintnist
iilsltsisltT Stgiluntnitsti iiH t-l«ti»t« l:i«1
l):t«.«i«—- l'««i'li-ltl iII Is-t’!i:· l’lisii«—li«
Slxilili·-l—t- isxz «l:.t«t«s.« ils Just-si· isttis
niwl l)i«li-n.
l«·i"l.. l’.— Stil s« t««·».-- n stiiit-!l·«-.
Inm- Jlisnlttgs i« ; ««- .· sk. l«-«-.
littn l 1E.; :n: its-« ". ·. — x i:«·«,«si- »i-; ists
tll .--- let-i IFiÅ l ;«. l«". Isi
Ilpt i Ei I- s. « «E—t. tsiiI FUL
l-.it! tri· Z kll « «Ft!:t-Hl·k. l-«it
. " II· tn ils-in
Ys-· s.: n« il litplt
lXi l« tlti ’ l«
«i i l Ist l I
l « l It s t’t
«
Xt i- «- t« Hi l- - .·tn
l-« I it( t -xxeis. «ix)——« Pi« l X
ili« ·-«z" Zjisp l· n« h l« s! Ists-il .’tlii
l«)-—--.. -«- ssr i«"i-l«. !’.
Ost-s
.«.’.i .«ittt-l-;ili·-lts : t:: Ali-tu Ul« ·l !
ss JEls.-«—I..«ss-Y«-t ««-Y » li--t«t:-sili«—
si-- .-lt- ll -··l-". lllttlslpltlt Luft
l .-«t' ti««--l. ll -:«lt-Ii isl lit«—tst
»s« s.'« !l'sl:s .Hl. l’islt’!"«ltsi!’;1"
..-«lt- i «·--n .X;:l(s Zitan ::nl-i·.ts-t
i-! ·i..s-«ls:t:·t i--l—.lc:t:n«-t Isrnsiliixs tctislv
Its-, l;n«ti-i«ni- :tt tis insslstiwx sitt
l-:.1- s-jt«nt:t«.-nt« Hzntssts ssxisr l--i" ( .-:t
!’:«lt liLtXOlU slxilsltts sttitt lsts—tilxlxt«ll«is.
(«,-:.t"t-n «l«l:ss,:-« «l« —ti«sl« — itsi sitt l: ·l
lt«:t-tlisl-—« ils-l lx11n—?’t·:ist«sll·«i« lilstt F.«:I.—
·"«« t«.'t:tlil« l·-s;"l-:Hkii·j »Is» I.’H..«.«l·
iltstt lxssi’—-l«::--iis·lis- t-!tl««ls« »j- nitii ttt
llnstssrnts :tt· ·it- t-- XlstniL «--:n lDts
:it:—·-I· i Stnntl til i«nltxsi i« l«’«t·lst··i..ltsl—
disk« nÄltli lis- kisni ils-i« —t:t.ti· i lIEs
Losle Krlsttb lxtstNIIiklrl lt»t lli l«
» EXHJkaCHn sttttttlts litt-Fu
«
Prämie-Smnafkincr
for
»SHc1-ncn«cs Abonncntcr
«311c1«m"n·s3 Uduv : hu W sm: Kuhm
dem mcd m w rss Inn-I L nnwmumbukrtz
Hund« N mn un lud-. smduizs dumm«-n
m cn bulcg ozx mka avd Litmn : unum
nc. LE: hu zunu dqtc 511:::-.dxsi«. iso, ac«
der u ntmth mm xxok lus. Fug Ins -n jxs
nume m-« km Zmr Wad txt sn Hohe m
m de tout-an ;.k" utnn 1 Zwisc-11.-s.u-r1:2-—!--.
Mom, num- nmn tsm um kcx i:k:«s...1 kwd us-.
M lmlokI as Um ::.
Time :!Ihmnm «i m arti zmkn J- d Und
sie Man-nun sszx .".’-.k.!. sov. nqui Neun-h
sank Um nl m mundks Zions-» tm d«;x g-.
wiagug Lamm-nun ozx s.s1-s.«-.;:.ns.n J cpu
drum om, m km kar. »Zum nudtnnnmsm
BUqu M Uhu M m lud lM Zu u trmxn
mdmtlcdr ."Lc.-tmd.i« ozx Axuskxncn u zum-.
at lmandxcrc W den wiqu Jsck « -.«.ms -.«.:-.
du« :Vkasfcmss..
Mcd hour INCka Uhr : m nnuk Senk
lmg 11s:lkckvmiu its is- . ic:-. »in-Her
m ,,1uckr1"« ct »in-: Honnnxrv ei kmikkcklesxzs
chddct indul Z Tommss «n ’:n:1.! m
Tmadtnw, H cmm »du-( Immfo in Lux«
Raume-)«lmblnus:.".(r- Ztixscäuuss en isxu
nimm-, en T Urkunde mco fu«-, m · we
1 »gangc" Stim- imni sen via-whom unun
cn htan Lmnaskmkp M-) og Nstdtg nl Hi
lnku Dust Entmunrn Ihnkumi U- nd
Inn-et ncd »Um-me Month Hotlnsks ou
Neu Ins-· ( »Zum-c og to Junu ich
« :s«:: :.n t- I mu.:«; s,««mndgtcb.
Orttsm seist-J sein solkxmde Namun nn
Jus »Aus
Vill! » lIfoLlL («-’ W TRILXNT Y
U sc m.-.s in is »Jka II« (-1-:-«lnmy msms
: .
.«- ; - : s. « :i'. IN unt-, Mu
«- I-- ’» « « tu tsl UN- zwar-«
«.« LII s · - o ·-!-«l·;nnl II. u
o» sssx·:..1-- z. ».« .. I« —. »Hu Ia ktsmmn
«-.' .».. « T» H. : - i risi- li- HIIIMHI
k« s . « ..- i. J »i—n.«ui..«.u) il« -«
si si· « s « s« J sst !-.·t »t« llsIl·lI1(s XIV-I
«I’T .t -» II .5-«.«- .nl X-«--il1-s .
W« »Hu nu M www-. t’»,
’".«i.1s.1!I-:1 Neun-is dunkle Ha Fabrian k
Dämm- . «!-.i:.··1—.««st lllnstndrhgtnsd. Im
NIH LZL W- so its« " i!. III utl tut-w anmut
Hkr TM N Uusknun mmt I-NumanNitsch
smusmn nun tznsddclik osz den nojaquqr
Jldtxsskc s zum Tut i. nun n Kctnbumsm
-i-.-:·« I::k:s. Fesszs I-:.««-. 00111111193I;1(11.
Peter isovcfom
Danach-JA, Nebr
« «
nis
sp«
cTitc Hi
Zug nf
»Hu- . . .
—
« .
Is
.;.-.... ..
,sk»..s.
. -.- --s---- -s--v·x--u.»-«.-» .
MXWCTTT -·." —I. .T.·.«»«.sk.
»I. ,. -.1:.i:«:. TIEEUitincn ou en
·-.;.«). :-.-Li«-7«iä:·.:«.: nirer Hist-AK
- s« ---- -«.--;s« .--- ·--«-·
- .
» «. ' ·
s« s«
« -
« «
p
s
,.
«-.
. . ;
s
I -
»«-.-3- » . « ..
»Ac-« «", v· v s-—
«« · I
i
m«!11.r-evisir«.sio. I; ,«-««.Ilr.si. JOkafiiucn H ci;
Wann-H ,...’j:jcr:1cn«: sitt-T -—«-’nfi’iucn umk; FULL-L
«.’Lv. ;;1-.:x·(:c III-Ist hu « :·: s: thu-. lsng ·.«:u.-. m N us Luna-Um as
Trixkhn sile hdm Ets-:n-.1:" III-OR ZU ’!1.:1::: — n .!;».-.-!;«1- stxsssuis
i—.T-·I. i:d..: . UNDan XII-Mc Putm Wasmsk .0"«.«1i8-'s-.« .I.; s »I» k; L..’ ;
« 1111
HSI :mms.'inc lio U kj.r«kkcø.«
t-1:«1«:1Tuotr Um mmix oiJ -«11:: :.:1-.1’u.1::1:-1 .-«:-1.- « : --1 :11.:-..:
TI-« »Lu« 1««H«1s. U« .... -«,, u.
-"---s- Wumsusskaswqh pu» »k« «
NO
EIN sk
s--’
Juk. .:.."x TTIF
Mir-: I: cur;.t,
k«—:«.1 s-- «: s
k« vs -
s n
« Ps« I
»
i J« .
Dum« I. I .
Hi ss .'« ’kd·
Viss pp« s o- ML
klitlx s — Y,
Seneral Dampskibss sg Emigrationssxnntuk.
PETER EBEsOdL Dannebrog. Nebr
r-m-x«- kai «
xf ., l ) ! . I c . n, ’ LNVHHHYMF . ssjhwkaks F ,'«««»
S, « ’ .k .’D-Ægs»- « »g» ( sieh-ROTHE« diughrxszh EKDMJFG - is!
HillisHisr iiiiIil ilisii l):iiislx·is "l’lllN(-H" Ä lilJspliiiijitz
isiii iiiiilr bin-ils liis.-Iiiii-·i ini Isiiii Hiw i:.-ll«i:i Ums Uiiil ini rfiiiiisiiiiiiiicii iiii den
ssiiiiii liiiiixiiiiliiiiiiikis !—ii iiiiqiii «-iiiiiiitil« .'iii11i iJiki iiiiisi iiiiriri iiiiiiiiiiiiiiiisk ,iliiii, og
Iiiiii Xiiii itiiiixsiiiiiiiiiki« iiiiini Miipi sc »si» iiiiiH
,,;»,«,c,-(, iiiiiiiqlriiiiiikwii kiiiikis !-.iiiiii.iili sink« liiIi. isiiii Hiiiiii siilict
z iiliiiiii i Niiiliiiiss ist-i is!!iii:i«i. isiiiiii iiii Nimmt-illt iii- iilli Jun
ksixixipii Nim ini ii.iii«iihi· Hiiiiiiiiiiiiscsk tin-I ’«iiiiiiii Wild-» liiii cis iiiiiiii iil Nin-m
iiiiisrstiiiihii ."iiiiiii1i’iiii. ziiii ll ii l".« Qui ii.i lciiii Miit li! .- liiiiiiiii.:i-i ii.
—’" Hli « « s« its lnmnm cuniirch While star, Hamburg-Ame
ksczjn Packct co» iiii all-« ioiiis isziii »i« s iiii iin iiki iiiitis Hiiisi
liiii klimi lutiiisx liws iniii 1:.iiiiiiisi«"i-!«il.iiiiiii ««i«ii kalt
,. -. » «
lunouxnunlnd ijks i««.l-i« lsslkiiik.. iiiis l.«i·.i qkpi ’-i:i iiii i.!i limm kiisk kk
.·«««-.«iii Wii iiiii Hin-si, mii Iliiil iiiispjis i«i i:ii«i Hi isiiiiiiiwiiliiiii .i):ii-iiiiiqsi iiii litt-He
LiiIli
Pualidcliac, dkjfligk XVI-Puls iiilkiii iil iit i««liii« iiiiiii ’iils.«tiii piiii :li’de(
liiiiii iiii isiiixiiit ilki i«i iisiiisiiiiiiiiii
PBTER EEEEISON,
General EmigmtionssAgenk
«-.N«l’.ll-Jlch(IN"S ()l·’ls’l("l-·.. l);iiii«—k»i«·-s:. Nisl.i.isk1.
---..--.s. -.----- --.. — --.-»--«-q
XX
«1ckc1v »F Its-r X
III-r IIH vix-F »F -XT»«-.2,.«
.. ’- Æ.szu»
HH Hut-: ivl 1«-;.;
I..«1.:- «- ts. «
h·
« .-1«( JOH
· -« -’ IOXQMJU «
7«1"«.i-,« --"
v s. —
x «k « Of
ss
«
I- -', -
««-,s,«« -·) ...7
I
O ’ ’s » IH ZWEI
v
— ,.C « « i·
«.T:s»."« .-' »Es-X Ost-«- II "—-;
IXLTL - Vi« Z J- L
s !- msz «
s- »»» »
.. F Iz- EFÆ « Cl « Eis- «
all-ki- « J
CL Most es ..«xc«.«s'-. »L.
. ( w «
l - (
. X-? ! Preis-any net-von on 21172713753 —·«·-TTI’k-U’-!"ss"«s
' H. z » «· .-« II .. :
Ho TI. PET111U:.I-.l lO i k. Ah us Ist
J« ;·Wy,«·lvwfs —ss-k: Jst-v . If
F «"s·