Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 31, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    esse Mira-nig.
s-— —-l
k-»—»» --- ,»- ,
St1ernen
UgchID for Noth jam: Mund-f
Uzk sPl IIUI — IUITZZUHJHL
ä·«lk«mm:s1« Tun-t- ·z"s-k·—-Z:«.-« Murg-n
Daunevrog, Nebraska.
PETBR l«IT’-13ES()N. l"l)(;lX«l-ZR.
Abonnimcntits Viifaasw
111101 1 sc For. Zlai.s1s.11zs?2t:s.::ssv.sl UT
s3:spamtcd»:!-. ists-«
I :."·Ikaauc«.du . .(H·I
ljun nl Umkan og I«1"stx:s1"p1-Js1 Sud
i Udlkxubct ..................... HI
Brmiuwn man echt-Mk : Justiz-D m
.’«o-.icndclicn Hauch vcd zorskndcsndcik
Pum- nnm ji«-N Hund«-«- j «lik«..-i-:«1-«s1i" titu
«k’m-ml Munuzs Utah-P cllek »Du-IN Nur-Es «l’».—
snl Nott-« sk ilvt hmicsitxs UNde sur Prnmskurssxh
chslsck Ost-; kultlkummixcn sjkkisnz sskshyr liun s! I ·(.-.
zttldstæubtg Adresse:
Sti c rn cu,
Taumel-roh stehen«-.
THE PllsTs LL JTRNBANT LIsTBH
—-«( Da nnebrog p
Luion Peche Jemand
Toqene ist«-sur ji«-I UntmnbnnH
Ost-. Ptsrstpnusxq its-« l-’»rm.: («-u(1-1ss«.-. Hsä Ein-m.
chkz « 4310 Entn. : « »Hu 1-’urm.
—-«t St- Paul I-—
Laien Pacisc samt-sum
Toskan FUqu U« ir: I hl Faul:
DANXHIMUU Eint U - « » i.'(n1« (1«1"1 :
Nu. »S? Gmlspuxz111-.-.ik.-ul«— ··,« 10 Must.
Til UKAXD lleXDt
)'us-«-.-l«.«(lrt(-f.·. 1lI.l"1"«t-nn.: has-klug -1.;5 Ulr
TU EIN-L s(·()’l’lA. NURTH l«()l·P cis-I UND:
Nu. ksks Umlsi Its-s l’a1.—«.—«iIUT-kli-;s. PLUT- Form.
KI« Alle Tng Ins-Magu- Ptnimgcrcn
Mingtou I- Missouri Zim Landen-.
Tone-in asqimr fru St P: Inl:
Ost: Persuutog FULL-I Is·«0rm. . Lamms-. LJJ Bitten
vest- ———— 5.21 Kinn-: —— 12.45 —
IF- Alle Tog mengek Psemgeken
M A R Klil)S-«l« l 1 )1«JX l )l·J.
Im de vaalidelmftc vq bodite Mitver
Rhccngm d. IN. Leu-Inder
Ovcdh nonnlnt, WE; Januar, WI;
Naj, tm
Maja ownan Unkx Januar, MS : Maj,
W.
Dann-. Kontant, Rh; Januar, LU;
Naj, LJLL
Jena« No. »L, III-. Eng, ,-Ico.2,50:«.1co.:j,
IIJmtilk ".Iko. -l, 23:3s« U.
(
Horer No. 1. S):;.».
anl)n, d. Es. Tecentbcr.
Kreatntnmrtcdcl gienncmgaacnbc bebte.
Zaavel noalnct iom Priict var bedre paa
alle anvcndehch Zormx Stude, .«2.-«30s«,
1.:3.«’I; Zwer, .7-'««:-.2-’); Zinckch og Dreher-T
s2.-4«'3«12.90.
Svnmnarkcdet INS. højere end i wr
dags. Bedstc Heut-m sthwsktwöx Lighi
cg Mir-ed, 805.50(;;-.:k«65. Njcnncnnnitspris
823.68.
Jnnncbrog, d. ZU. T eccxnbcr.
Hvedc 55s.2(30616.
Majs 23 Um
Byg 2()(-»25 Nis.
Havre 23 Cis
Ncug 60 Ets.
Svin 83.05(-z-:3.10
Æg 25 site-. Smøk 16«-·,418(sts. .
Pengk til Zucht
Landgnntnd, sont onfke at ovetra·[ke
Slægtninge i det gamleLnnd med en lille
Jota-Fing til Julcn i Form nf Krone1«,
san kjobe sine Kroner billigst hos mig.
Jeg sendet dem direkte pr. MomyOrdre,
vg Velobet ndbetales gjcnnein Post-JOS
net M Mohtageren der hie-Inne, og spa
ter hant for at reife noget Stcds for at
veksle.
Peter Ebbcson,
»Stiernen«s Office.
FoR Zu cBNlIls vtl vi levere en het
Aatgang as »Kom
dcn og .ijennnct« cg Prænnebogen »An-nur
lemnngcr fra singen 1864«, til enhvcr as
.thc1«11c11««s Abonncntcn »stvindcn og
«J'«jcnnnct« bcgyndte den lstc Jan» 1H!)1,nn
4dc Aargang. nbtonnncr en Nang mn Maa
1nden Incd 20 not-c Stdcr og 4 Junsttanonctz
Ia kndcholdcr Eing. sont tnnnc vkrke as Jn
Istetisc for de dansfc vandcr I Amerika.
scvtndcn og Abjcnnnw kostck 60 Um. pr.
Tat-. on non Tilbnb for 30 Cent- ttl
Himnnwj ".’lbonnkntu« er alnna halv Ort-J
Eil gtnsldcr knn n! dun, der kkkc holder non
Xlnd nn, nun knn tnk·dct1011"1c«3lat«, vor at
UW Jlndct nmnI lldhrcdcm. Prnmsninncr
«nbc(;- It I t. stutnu
Uclck Jan Dann-n, tscdnk .Icnxnds:s, »Komm
Nein-pas
.".nn«ulnns!·r komm-. du Im m Zkktu
«—-k«s Hund onna-at nnsnnr ng nnd «.1 sag
II Umnwgsn ! Nannnqtmh Un Prnnsm
III bringt Hin-We ci Iandnni vcd Jlnsoqntng
sk: nnrnc -1·«cte1«bbcmn, :nnnclnon.
Zorn Folge as cn heftig Fokkjolcksc
W W ni .st)lnd. Nin-r csn Ttbtnng
« hanc htngt Tr. August Kennst Ham
TslkIctthnmhc Morgen og Affen, blev
kzx alter mik. —· Unthekinc Such-,
Etöckton, Cal.
Jndlaudct.
Forstcttct LIA. sior tioglc Ilni
sidcn blcis Likict us m Mic« Mino Neu
tioldg lusziiussu ved ;lkti«:sltiiilli·, L tim. I
leucnkc Urk- itckch ulkofls Jztlt Punk« J
spritzt-c llkic ifullsc hitu uiitazicks oxt illu
teci, itzt muss tunc-i N, at dct Wt lot-Uc
ltm vi; sei-li- «—--« Wink-, tut i«l tst Tllljn
ixMakd lustc l.i:Ui’u—:- nic: titlsdxnitcsilnls
tllllitllih
)
Gochsinanguktstgtcr for lik
!92. lVl l Aus-l ,«Iuil its-F sspsttsksssms
Fskttli tot Banlot : iititngti at uuvptislilc
Uiiipitulilftlr iiili Livbet at lsttz opljobc
itntcrifxntskc Beerdi- uzislltiepitpint lil ist
Belobaica.d·;.3,««!t,l1t:«. Ekuldrdcniic
Zwar-tun guu i Lpsyldcliss tttii du ilkc
tnidgiuu at gottl- Iiyt Bloo i tmtt Benge
iimtkeoscs totrc Legt-nun
En Iatauifc Trastk. tiinesekuki
Victotin tiober Piger ligcsont de klebt-t
The. Med ,,(57itivt«eis3 of China-« Stil-out
i Oktober l; kiiiesiike Piger i Aldereii jin
11 til H Arn- undcr Formyndctskab uf to
gamle Konrr Sitasnatt Danipstibet
hat-de kostet Anker, itiltc Kvinberne sig
of med de to asldstc og fik8i500p1·.Slyk:
ke. Oe 4 yngre overdroges til Lin Ya,
for at hiui tkulde sælge dem, imar Lejlig
hed gltve·3. Mandag den 14de dg. lob
him dein sælge oedAtiktion og sit da heit
holdsvig Zutu, sum, 8885 og 8170
for hock
En fertig Periode for Rig
Mcndcnc smer iiærværende Tid at
vgekr. Ligefom Selvmordsepidemi un
dertiden kan opstaa og tilsyneladende
stuitte af paa andre-, fanledes fynes der i
den senkte Tid i New York at vcere nd
brudt enMania eftek at mykde rigeMænb.
Da Cornelius Vandcrbilt iSøndagsAf
les holdt Aftenfelitab i sit zlccsidentg paa
Fifth Aveuue, itidfasidt en ung velklædt
Tyster fig, og ineddclte den Tjener, sont
aabnedeDøren for hasti, at hatt var kom
men for at nfhente Mk. Banderbilts
Hjærtie, som hatt vilde have undertastet
en videnskabelig Atmlysc for at afgjore
hvilke isolier, der hnode sut Vandcrbilt i
Stand til at samtnenfktabe sitt Rigdom,
tnedens hatt (Tystereti) ikke ejede enCent.
Det itttge Memiefke blev bragt paa Poli
tistationen. Hatt er enteii sinbssyg eller
hatt spiller en Rolle.
Prof. Edwm DER-Noth som
ifjor var Demokraternes Kaiididat til
Lands og Skolekommissæri Svd Dako
ta, og fom seiieke flytiede til Stillehavs
kysteti, hat ifølge »S. D. Ecto« fkrevet
etBrev til noget, somBladet kaldet hans
»politiskc Menighed«, og deri blandt an
det sagt: »Ist stimmen McKinley hat
hjulpetEdcr i Dakota rcnt vidunderlig i
det sidfte Aar. GivetEdetNegn ogSol
fkin i passende Tid til at fretnbkiuge rig
Grpde og faa ttumpet frem Hungersnot
i Europa. Der er itor Utaknennnelig
heb ikce at affkasse Folkets Patti i sau
lmtmc Tiber! Republikaiierne vil, nasste
GangJ faarMisoækst paa Marker ka
lte Skylden paa ever fotdi J tjente L
Heu-er og byttede Plooen med Politik.
Det republikimske Batti ved afErfariug,
at man iktc tan lobe bandeGud ogMati
mon. J 25 Aar hat det Munde-inter
fcerdlge Pengedjævelg List-enden sit-g for
inin Tel et ingcn Jntiependeiih nirn jcg
hadertlcepublitanctnc, lot-di bis-sc ctKonc
centmtioncng og Jtomiptioncniz Parti.
Fomt beholnchtgtcn lmr de eltc og alene
appelleket til isten-leisem laoeste Echt
skabcr, til Rasehad og Zeltiotialigii:e,
tilllvidettl)eb, Foidottime oglslrmtbighed
Det er Jittgo’imiietig Parti, dct Parti,
sont stedse iifker eitet Tom-er, drtPat-ti,
der gaarMoiioptilertteszLNrender og stand
scr l troget Befkatitiiig. Jeg er glad i
eithvct, der bekiasmper et faadant Parti.
I«
Men vogt Eber for del-) Stumm
Zorn Folge as m heftig Fotkiplelse
led ieg iifNygittlet-tcr, iortacllek Mk.
David Weit-neu Jlew Beides-, Terms.
Jeg kuiide ikke som. Eli halo Flusse
ist. Jakobs Llie helbredebe mig.
Nein-as ka .
BIIIsIIkIcIIiIIslIIsIkIIdcticI I Nebraska
City, I lIIIilkcI scohn C. T: IIIfIIII cI Miso
ein-, III-de·asIIdIe IIIleanrIk TalIII ——I
IIIIIWUII -—- n- IIIIIIlde III-km Ich VII-:
IImIIIIr. ,
- FIIrIIIcIeII J. T. Hasko I« Miit-:
bate, UIIsIcI Co , cI VII-um IIImI III-IN
III-d Rassen af « ParVedIchne im Zion-J
Ins Iied NIIIIII ch VIIIIderocIIIer og Ro-?
lIcII III-mume Te gik IId III IIIIIIIIH
og holIe 42 III-III- III Imm. EoIII VIII
IIIIIIIII hob de Imin Nour III II Belob nf
dkf W Uxeoc Ide LIIIIII I 200 Akch
chIIId, ch nimm-S III ligge i Mig-:
souri Balle-II, Iowa Daseiij szIIcIII
IIIc; IIIeII scIIerc vom-J haIIg cMisIII« kc vg:
IIInn I lIzIIIIfcIeIc III Mo. Both-II IoI III;
Frrfare hoilkcu Bonith Lanch IIIIvdr.
z Sonn-I lob paa, III paagiældcndc Skaks
I Land forlængst var bommskct of Nive
thI. FIIIIIIereII IIIcldIe Sagen for Ov
IIgheder og SIeveIIsoII blev IIIIholdI,
den IIIIdeII var borIe IIIed HcsIeIIc.
? Udlandet.
Storbrttmmtem
En Brandallann ftcntknldte en vild
Vnntk i et Teatct tWingntc Heut-, Dur
ham Co., hvotoed » Bat-n og I Vofsen
bleu trantpet thjeeL
— Dmnpcren»Bothnin« fotlod iSIIIt
dagg Qttecngtotvn tned l,757 Pastscekke,
den statste Post, sont nagen Sinde hat
krydfet Atlanteten.
Sydamerita.
Burs. Peirotto i Btasilien hat« netop
ndstedt ct Manifeft, hvoki han lovprifer
den »Pattiottsn:e«, Fonfecn lagde for
T agen, idet han opgav Ptcesidententbedct
for at undgan en Brodetkkig. Tkykke
»ein-ne, hvorfra de to Blade, sont stottede
Fonfecas Adntinisttatian, udkont, blev
edelagt af en Pøbelhob 2den Juledag.
Dette ek den eneste Handlittg, sont hat
kostet en mka Skygge paa Grttttdlovs
partiets Seit.
DCUMOLI.
Thingvallalinjens Stib ,,Jsland«,
ter, sont tneddelt i »Stj.« sidste Uge, var
ankommt til Christianfand, Norge, den
18. ds» leid-pries Grund ved den norske
Kny kort eftee Afrejfen hersta. Alle
Passageket bleo landfat iSikkerhed. Te
legramtnet, det- modtoges af amerikanske
Bladei Sondags, sigek at Skibets Last
var fyldt tned Band Vi skal ikke inde
staa for Paalideligheden of denne Eftm
retning, Inen haabe at kunne give mere
fnldftcendig Meddelelfe i naesie No.
Tut-land.
Herr Janssen, den state Historiker og
Medlent af Centrumdpaktiet i Jägde
gen, er dad.
—- Fyrst Bisntakck var paa et hangen
de Haar nter at blive ooetkjørt panekn
banen fotlcden. Hans Vogn flap over
Spotet netop sont Toget konc bknsende
fotbiz Kasten paa en Vogn, der fulgte
næk efter, dlev ooekkjørt og drwbt.
—- Naak Nigsdagen atter santles efter
Hajtiden vil det« fremkotnnte til Behand
ling: Loven til Undettrykkelse af Dt«nk
kentkab, Borg-lacht samt Afgjorelsen nf
Handelstraktatetne tned Schtoeit;, Set
bien, Spanien og :)tttttnettiett.
Russland-.
Keifcttndcn, sont oplmldet tig paa
Nat-schma, et· nngtcben nf Jttflnensm
Stotltettng Mtcltael hat« tsannne »inne
—— En udhnngtet Lundvo i Zithele
hinst- Tistriktet tnyrdcde nnlig frntMtrnd
i den Ocnsigt at villc plyndte dein on ho
bc Mad for de sanledesz etlwervcdePctth
Hatt begit Motdene man Lin-ne fav,
tncn sit tun it Rubin-. Hnn snnesz at
vaste bis-sont tmnotttig af Hunger itzt
Kntdtn
—- En stottefpondcnt fkttoct stnMosb
,on, atCettttalkontitcscn undetttnktc de sen
Nttvetnatctnc t de nodltdende sktsooinset
tndlebne ttxarkeSkitdtinger as Tilstandem
Pan Konnteena Vefaling fottiede Nu
ventakerne Sandheden for unseren, da
de vaciAndttenH has hatn, og sattalte
l)nsn, m Ti1s1.ncdctumt« lilstektxnillssshu
QElIstrjjccddklclscs sm N ImdlfiwnNPrn
omscs nnnr nrs paa, ut andc nn nun-m
xscizs im de andrchvjnscr, ngsxolk lsegun
du nt um nyt Hand
Vrrv im Washington, T. (s’.
mäm vor cznsn ilIccddcluxi
About-;ka tillinksesk
»Ein-nisten lmr zsitnst LI- Äcrnmnksxs
Natur« M iir Instisljne statt-: rzk Jst til»
isc syngU I du«-sc ndslr indlnssnnw Mit-«
!1)hmt1, Kentucky on Missouri, der fass«
im lwtc in kn- opunskr Statt-tu Dei
nl Notdsmlcmr lnsnlngdc zumutng
War-sc u bog taugt nigngnc end de, sotn1
blrn gnnst.31)dcn, og dem nl Trodss fmJ
ut de sydligc kllicvlcnnner i Hnset hnr
set to thdiedcle merc Tjeneste end de
nscs nyunlgte Kolleguer sm Norden.
Og hvad Udoalgenes Personole be
Imsfer, er det gnnske interessant at be
merkte, at Speakcren hat stille! i Spitz
sen for Udvalg ikkc mindre end H Re
pmsentanter, sont var blandt hans in
tigste Modstandeke i den bitre Kcnnp oIn
Spcakerpladsen· Som pao Fothaand
sorventet blev Mills tilan Forum-tho
plndsen i Udvalget sor Udlandghandelen;
McMillin er alleredc Foknmnd i Udval- s
get for Fortemingsordenen og vil tilliges
» saa en Plabs paa Finansndvalget, Kon-;
sgressens sornesnste Komike. Dotnmer
Hays sra Jowa, sotn var sceelig iorig
sor at slaa Crisp as Matten under
Spenker-Kampett, bliver Fortnand for
Udvalget sor Oplysningens Freunne.
Chipman sru Michigan, socn szenne for
Wills, saar en Fortnandspladg, ligesaa
Eltepmsentanterne Williams og Haar,
sont ikke stetnte sor Crisp. Dette taler
vel sor Speaker Crisp, og vil straks i
Begyndelsen have ham i Anseelse hos
rettænkende Falk.
Finansudvalget er betybeligt mutat
satrct i sin Sainmensætning, cnen dersor
kan det nmaske udkeue lige saa Ineget
Gavn söm det gamle gjordr. Sprin
ger, som tcke en Gang har været Med
lem sor, er Farinata-. Tukner bit-ehel
des, men de Ivrige Flermlsmedleintnek
— Wilson, Montgomery, Whitny,
Shivley, Stevens, Cochrqne og Bkyan,
er alle nye Falk. Kun Nikel-, Burtows
Kenna og Payne hat sungeret spr.
Vevilgningsudvalget anses sont streckt
og ypperligt sannnensap og iages som
Tegn pau, at en streng Sparsonnnelig
hedspolitik vil blive indspit.
Nebraskas tee ny Kottgresmænd har
alle i Forhold til sin Ungdom saaet nig
tige Stillinget. Bryan sit en Pladg i
Finansudvalget, McKeighun com i Ub
valget sor anvasnet, og Kein, sont
ikke var bange sor at hat-de sine Rettig
hedek, sit Ansættelse i Indiana-Mont
get og en underotdnet Plads i Landm
jens-Udvalget,
Planka Visattelse.
Hostideligheden sandt Sted iSena
tei, hom- Landets store Folk — Pensi
denten og hans Kabinet, Højesteret, Se
nntorerne, bet diplotnatiskc Korps og
Kongrcgnnendcnc —- uare satnlede· Gal
"le1«jernc var syldtc nnd private Folh
Sorizegnbgtsenrneu nur km- Inen gri
bcnke. Mut enBon afskapellnncn snlgte
Pcsch met- m sonncl Bekscndtgsotelse as
; tin Kollegin-g Tot-. Vier Wursidenrrn
Wille Hg Og sanke: »’LTnnln-Iknn«schen ml
under Kontinent-:- Mnndighed cikoktue
· Srna-or Blncnbg nijjselebe Lege-ne til
l) mu Mem i .na11s".1«.-.« «131"osc-:ssion.n
bit-u n!1c1«snt i Nmns ozs nisten blcv
han«-I its us Sahn Pnrndentm og
««.lthnn«n·cms og andre freinmgcndc Perso
n« Dem-g tue-) Bognc og slnttcdc sig til
Proscsxssiönnk M.nan-n tn Pennsyl
Ifvanmiansnsrs Stamm tog en halo Ti
me. msten blcv da stan i en sxerskilt
Bagn. ziongrcosencs Udualg, der Ledede
Hsjtidelighcderne og fnlgte Ined tilKans
fas, havde en egen Vogn til sin Rem
Naht-IN Te to Bot-un- nnlmn txt Unt
pmtn linnswsi i Wann
,
Unnkn-r«.stttrdlmstnetne ml nllu tsn nlcu
pnu IMMan nie-n tnnnncs wenn-.- c
Vn Uninan tntscn Tttsjsdtnx.
Frei Sonderkylloud.
UlnktccstInn-IN. Zu nmn lud-Nutin
csrr Un i Zunttinp sollt-den tnns I Äxnd
nnd nt tentlc nicd Ilcntlinen liltxttN"I-.sli»11-:.
Lnn tot nnsr til lllluelcn on lslcn Hulden
ni kennt-, jun J lntn sillut nilde tun-e
dienen tutklcn nnd schnitt-In J.lcntlkntsn,
ljtnsxi tlke cn .lun«l hnndc han Rund-Inter
nnstetfe nol« til i en zart nt skasrc Halss
kmoen over pna den nlyllcligcci Sljorte
og stmks stundse Mastinen. Heldtgvici
hat« den unge Len knn iuact et Ribbcn
brwltet og lidt ct Par andre minder-Kuc
stelan
—- For en « Dages Tid fidenhckndtc
det Uhcld, at Gaaedejcr Frevel-il Lnnd
f:aGaangager, der havde meet i ans
Ined et Læs Tor-, pau Hjetnoejen lotn
galt as Sted ved at Heftene lob lpbsk. J
Nærheden nf Vodder Bro fuldt han af
Vognen og braskkedc Benet oed Fodled
det.
Attiefelslabet Fano Nokdspbad. Tr·
Pollacsek, sont er Medejer as et Bedec
tabtigsetnent Ha Silb, onc hvig Salg
der hat væeet fort For-handlingek med
den den-irrende Kommunis, indttaadte i
sin Tid i Bestyrelsen for »Fort-i Morble
bad«. Da de neevnte Forhattdlinger
imidlertid ikke have fort til noget Resul
tat, og Dr. Pollacsek fauledeg er bnnden
til Silb, hat han i Folge longerigfle
Blade inaatte opgive sin Stilling son
Medletn af Bestyrelsen for kFanø Nord
sobad.
Zwpo J Fredagsz Fonniddagg den
ved Klokken los afbrændte det of Hans
Chr. Rissen iboede, Guardejer J. S
Godfkcdicn tilde-ende, pan Sloobyinatk
zbeltggende Lejehug til Grundenz Mobi
llar og tkreatnrer keddedes. Det fortne
de6, at Jtden ex oplotnmen ved, at en
lille Dreng paa 5 Aar hat faaet fat paa
nogle Sooolstttter.
Dilettantforestilling. Detpaatcenlcs
l Begyndclien qf nieste Maaned pau
Hat-ersten Theater at opspre tce Sinon
stykker i den Hensigt at nddele Ooetftud
det ntelletn vardige tmngende zamitjek
i Vyen tit Julen paa sum-ne Munde-,
sont det stete for nogle Aar siden.
Den pokus-Mike Mittel-e
elle« gifksætteube Spin, hat en unge
sdelctggeude Jndflydelse, og er net-W
vende opfat paa sktiz mod Suudhkchk
Utallig er den tuægtige Hak, og tu.I
faa Itzidgaar dens Ovekfald. Den gar-r
gjennem Blodet, oII den-se giftige Spin
augkiber etthuer Dei af Lege-net, og
fptedek del-o dpdbcingenve Gåix am
Vegne· llnder olmiudcltge zosholo Im
dobles de hurtig-, og Iuau Indtage hm
Legemen Form oockviudr dktmelllæmpc
og IIjore Ende Ima dens Loelæggelse,
hat i lang Tid optaget stiegen Euerin og
Studium of Qui-gerne Tckm ArbIIOe
ck til fidst bleocn til Sucht-, ug en me
gct ocrcdifuld Opdagrlsr er sauledes ble
oen fundgjon for Alma-den« Tec ec
bleoku bevist, at demu- Spike kan drives
ud of Lege-net gjeunem Patente iHudcu
og at der cr den eneftc Metode, paa holt
set cn hurtig og sikker Km can opsma-3.
IS« Z. S. hat for Annaqu hucer
IBlothgdommc og dct ocd dennJIcetode,
der tmngpoktcfek alleGiftskosfemr chcn
Enenimmcn :IlllcTilsaldc, socn hax den-o
Udspungaf uIcntBlod, ex bleoet lnlmnd
llet IIIkIcsfuldt af dcnuc ufoklignclige
chediiikk Da S. S» ö. er en tm ve
lget-zischt Sattttttextblandmg et den Entd
stckudtzI uskadelig, og jagen flemmc Foc
gek eftctiplger deusz Brug.
Anmut-trug over Blods og sdudiygvouunc
feudes poktostm
S w i It S p e ciii c Co» Alleinme
St? s ZEIan
- Th» Shn , I
LMisiwl Pu««cs»! siksssklzhlmesyfkgs
Isulslixlmhu l).ux·k:m:««. Nichts«-IN
’l’lll"lisl).8Y
m
«« ZU T E « J-." « « lZA «.-T« Es
"l«ut: stsuk i—1lu-1(-:1«liisg Hisunsliniwi
un pas-ist« -8--—( us Unmhxx und »He
ol« Un- lsumskt Intlslicsnliuns in the
l):mi-li langnngxs in Ätna-sich
’l’l-k- usxtmshss nmt »uner Isfnsulnnuu Which
mi- luppk lus- Junius-il nimm-.- tlns Nun-»mu- Hex
iUnin Eins III-nun- nf XNMLIMH Wyoming sml Ollh
rntln nmkwt « xd »Hu-Hur ssclusrllsiiug IIIHUMU ssk
III-m who mmk I-- III-ink- UMk ins-h »- Ipckoru ths
Russukchninn public-.
Ruh-sur sichern-Ink- nnnl-·knc-M1 un npzsiith
Mem-« si- n I-: w A te.
lixxxlülmmh NPML
I lud-UT J« sH ssllsi lut- ssullvr M Hm Dmmrbws
Nptq « i.«st—uMs-e· Ast-II »Hu Hi b.
» -«,-.-·
« «-.--MHM-swsp- -—
. »W»
MG ewøråfä Ä Ist- Oljg
Sykup"
For Strnbc on Lungen
»Im llin tunc-l ing
Bludfmtiniuq »i annna vrfs fein
»Aut, nn hat« innel
i fcm Aar »in· laws-ne nu·l-icinsl’e
««-Iktltll«, M bll Ikg
,,to.1ts«sn fmnc Tolle» nur jczx kndnni
»nnsgcn Tnlni. Tot locantsnchw l noglc
»so-i Timcr en lwljngclig Sonn. ch
»in illcmuchodilnklning for den næste
Ing, da jeg sil « let Ansnld, hvilket
,,stnndsedc nassten slrnkix Pan den tre
»dic Dag um« alle Spor nf Vlod for
»sonnven og jcg hat-de sman nyc Kraf
»m-. Den fiel-de Sag fnndc jeg sidde
»opi Zeugen og spise snin Middagss
»mnd, del san-ne ordentllgc Mnnltid i to
»Mkmncdn. Sich-! den Gang er jeg
»st»dig Haku-: fmnad on n· nn l Stand
»n! at gaa otnkrmgsl Hlllkl MEU DIV
»in-meines dngligt, og MillHklbkedtlle
,,var en nor Overraskelfc for nW VIII
»nn« og Doktoren· Du- kan in
»Tum! viru- osn Vitkningcn af German !
»Syrup, tm jcg havde et Anmld fsr jeg
,,brngte det. Den rnesle Lindring var
»ein-r den fakfle Don-II J. Jll. Longhi
head, Ade-linde, Australien
Fern Golvgboros (:lc. C.) Heiiblighh
OOO »s
IQKJ«' Den bedite Inlegave til Slngls
ninge i Tnnmatl n· en Vorgang as
»Stjn«nen«· Prism kr nebsnt til
Eil 7-3 indtil Nytnnk
Vcckcfiki - En nf de nslligsie
ogpnulmilwteynfy
W s or nokzcn Linde hin
handlrt med, ek Zwist SpecificCosnpa
ny, l Atlais.tn, Ga» de velbekjendle Op
sindeke og Fabrikanter of den fna popu
lckkc Medicin, S. S. S» heilt-« eher
perfonlig Etiating, hat« knkeres mange
Menneiker fnldsntndig for de foksliellige
Slagg Blod-Sygdosntne. Vor Apost
kekrtnevdeler os at beide fidste seks
Man-»der hat folgt men- as H. S. S.
end nagen nndrn Zancnusnblanci in for
Blvdsygdoncnte. Im Suchg, nun dek
Firma hat h.1o:, er nun Jordt Dr( hat
avmeret meget stammt og sum oet et
en ten Medicin, hoilket gjsr at alle vil
have den. VI er Mel Stand til at
fresnscelte et enter Immde hook zor
brugeken hat mm bevmgn ellek Ian
fornajet.
Afhandltng over Nod- og Hndingdonnne
lenves poctolnL
S will S- p ec i l i c l.50., ?ltlnui.1, Gn.
« Bunyanssz -
Pilgrims
»FVand1mg.
chntck onjtksz ’.«.·«..«""j«’?" «.«." «
k,.... 11:.:Ik»»-:UUde
u 11.1·.11:1««1s.:. ;:..-«-.uk1:...:s:..n1. nimm-n
nnd .1 "«-1n;d« ::-..s1::1(
lwvulkunbt «L;1. k.-Ln:-!«5s. -.". · .x! . ".nd
mnnth-.;2'1:: L:.I!. : s:.11 I Um
(«::!:11—«1«1!T«1 -? : is «.: .:-. ;: .:..’«11n’.
’·- :’! « - Und-. - s.:
·1.s !«·.';«1.Iknn«.
ktux Exil-»F ::1 L H.««!'. tu
WA EKLY PUB. co
s cic- ntific Amerionn
Agssrscy sov
cÅVEATs.
. TIQOE IAIIS.
VESICN PÅfIUTs
coPVIICHTsp etc
l"»r »Auf-um un :n I « . ll«s!1«lh·u Ii Irrw- «
Ilt NN z HI» .-: I: susn H. Nin « us»
this-sc kam-km Iir -«-. 1 m; ;-:st·-I»« m Arn-nu
knssxsustisnnk -1.-m-- smui —·.-.—
llig « sduuln txt-nun Y- s-x«- mu i -.’1
Stientikic Zwei-icon
las- set-L « Irrlicht-s n us .-u s. in »mi- muss-! n. »si
Ussk (l. Slsltslvlnllf llm tritt-I N-- « c- l! z- IV
mu- spnmlii In- althum i.t. stulux Ass. 00 u
vom-: .:·) »in- Msmhs x Uns-( THE V C H
Prousudumuttsrw1n·s.x«-» i :s.