Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 24, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    . -:· s
»k» -
Fra Tun mark.
Ukcbdchini us J« ’.nnb1 :-.:l—:.
,.--,,.,,,»-,,, «
Brand I ZHULU EANMWHU i
Skivu n n. UND Umb. 1 Ärcdnqmsr
fctmiddng neblsmndd
Vandvasrt i en Laman sc
Voldby ucd Anlle m csu n. »An-O
Amtssz blwc unlaku ctLTJndmnf aIUcrs
kattikugMortccsut,:Ilalhom. ihstonnm
gen aushka ist Jst-W nie
Dicht as kkt Hcfh Äsm Escqu
telegrafcrm til Not-L Tlgrv. den give
Not-hu En crldrr Gaul-statt hoc- mob
maanhristensen er i Aftcn bleoeu drika
iHestestaldeu, idct en Heft hat spottet
ham scm voldfomt i hohe Tinding, at
Dsden stmtsz p«1as1slqtk..s«’wk vnr en
saktig Mund og ein-Hader Iig Familie.
Dom-tats- ælvstc Kern-nun
Kammer H. J. Tchcmmm i Stege- fei
tek, if. ,,«.)catt.«, om kokt Tid Im Aar-H
Jubilæmn sotn Kammer tust i Bursc.
Skjsut haner ct godt Etykkc over tu
80 Aar, er him cndnu ctikionstcr panxlln
hejdslyst og Akkutatccssc, ligrfism hkms
Daandsltift cr san fast og clcgant sont
nagen Ynglinaiz
De ny Magasingcvwrct. J
fslgc Ordre fm migsministcrict fknl
samtlige Regimemet, der cudnu ikkc «
udkustede med Ncpetergcvckrck, nu for
synes hernied; Bataillonesrne Den-Novem
betholdet stracks-, dc vorige Batailloncm
san snart Rekkuterne moder tilkFoi-aaket,
sanledes at alt zodfolket i Linien im A
prilManned WI- uil vcrrc bcvasbnek med
det ny Gewer.
Draht i en Dampmmue.
Fra Stege wiegt-usuer til:Ic«ot·d-Tclrgtb.
b. LU. Newer Vckrkfom Poutscn pnn
Smiths Jcrnstobcti der i Bycn tom i
Morgcs of Tage ucd et illykkcgulicrldc.
Da han vitde csmfrTampnmhncn, gkcb
Drivkcmmcnfat ilmm og klcmtc ham
jhjeL Den adee Wr m di)gtig.s)anttd
werter og cn god frankilicfach Hatt
blev 55 Aar Sammel. «
Solvvmllup og 20dc Barui
III-It Togionr Hunmc Mr, Hoch
»Nciddrlfmt Au.«', t innige llgc sein-r
en Familie-fest, der vrl hat« ums puu
Omtalc 1 den Indes, hvor lmn n« kjmdt
og stumm Or. Honori- øg Husmi lzoldt
nemiig Solvbryuup famtidig nied, m
deres Dauer holdt Bryuup, nicdenkz
Salvbtudepakrct havdc deres Zudc Bat-n
i Zirke.
Parnassus-bösaqu von Lan
scltusd Ved Langelands Hei-redete
Not eri Folge »Langl. Av.« i Lerdagtz
ssaldet Dom i en Vatncmordsfug fu«
lVindeltorpr. Mordersken Mathilde Ra
tvline Haus«-n, der er ZU Aar gammcl
og ikkc tidligerc strasset, er idomk -.«. am
Fokbedringshugarbejde, hviltm Tom
hsun ikkc agterejtappe1c1·c. Ved Ob
duktioueu of Liget koststnerxedes, at
" Baum hat vceket Munde fodt.
Inthitxcttx Norm-ers ved
Perseus Audelsfvitivitmgtcn og nu
pttrenvende Direktor Th. Niclscn i Hol
bæk oil, if. »Ho’tf. Flkbl.«, bcgynde en
Grosfetcrsptkcming i Mochhamk Th.
Nielsen hsak i den Anledning udbcdt sig
og samt Beftyrclsens Tilludelse til at
fratmbe Binder i Holbekk fru 1. April·
Nstgaard vil blive bocnde i Hoffens og
samtidig fcrtfætte fiu derowrendc Eimer
fortetning
chptpmåitss For-im Leeresinde
heb Stege Skolevæsen, Sigm Lotsen,
fom i Sommer blev arkcsteret pas
Grund af, at hun haode begaaet en
Mcngde Tyverier, og sont — da huu
for-means at tide of Kleptosnani (Stjcc
ichs-) -- nu i lang Tid hu vsuet inv
lagt pas Stege Sindssygeaastalt, af
fendtes, isplge ,Msns Folkebt.«, i Bir
bags under styn af PolitibetjeutRasi
unt-sen med Pöstdsmpskibet »Man-« til
Dringt til videte Obsekvation.
Ictulsskct J Mandags kjme
paa eu ssaarig Olding, Anders Guar
deu, fka Hunnen hjemuv med sitt Tritte
bIr. Han hat-de vorm paa Havet for
at siflc. J Ntkkheden af ins-unter fsmdt
man kort eftek Monden dod i en tun-ty
delig Reiche-, hoon lmn er sann-n med
BIIcIL Ccl Pin« IUH ck UUAUU ZJIIV
i wamk »Im Hirtnnm may km
gmule kon s«-, uusu da man iynhg m
paiede for Zeuge gtk nmn ud sm- ui nmdk
han« og sann hmn M disk »s. lW Umn
ue im Gans-Lin
J Zinses. W Bub, du I Tus
Isgv ved Mist-agide Mist mm mdk t
Landmaudsbankkn rot at hin-c tm«
Ok» sg havde kamst Indien m stln
Ist if. »New-« san uheldig, da tmn
its-sie up psm Geheu, at Schutz-c sit-I
sti«ham ogipndm tunpt for alle Bindi-.
seh uqlt Indiana-ide- Oielp lykkedeo
tim- eu ist-is Just Monan at fa- fst i
I Ii Oel-Im men book tm den mal-«
s qu- m time lob M arme Ond sp
ssdt if II ned sd Gib-m meu oben
III-list
.
I— A
ZUIIUMUUO LTWiknsrllc »Es-num
m11’.'knmizxi«s. us ’LT:nuxtcicktsinssxl Ule
txt dinnmktissnisnu »sp:.1«:su:(Jsccnkmlic
Im ohne-«- th.
Pfand i Jnlland Im : Rom
Nu Jkun Witwe-im (-««Icndmn » Zonlsst
Adolf-, soc-l fis-» us »M. -Hl’«z;«5pxth11k, U
somit 1n«i·lIm-ndt s. Maul-inwi- Nfecnnw
DUHL
Hostmps Syst-any H« wkdags
Aste-:- nur Panot Hosnnpg Zustand m
s«ilftrksgstillutdc. Hang Bergs-, Tr. Jn
Hkohh mttet un Vct bcdjtc Hand mn den
anmle Tigtetsz Helbtedelfc.
; leevmuv paa Inm. J Oas
;dngg Alcotgeg nedbmndtc Anders Lar
Jst-ne Nasid i ftmuge pna Ihn. Befan
sningen blco tcddet. T en ncnäiqgende
z Utikuegnatd nat Itætkt ttuek as Jldcn
knien blev dog tcddet.
« Mord paa Island En Time
;fic«kar1 pansizilnnd hat if. »T-n;1bl·« mhts
Ich fiMcIcrrcstc, sont sknl hanc unstet svan
hist ncd hum. Hun sit henbc loktet dort
Pfui sit Hicm og Apalus hcndc detpcm
Hurd sit Lonnnclotklæde og Ined sink
EVunkn lnmtcftcr han kam-de hende i en
«(5«lv. ththctcn hcnsiddet nu i At
skeft pnikAkntnni og otnm pna jin Tom.
· Pryglet Gcnvatur. To Perso
inet bleu I fottigcllge anholdte for nthave
gjenuempthqlet cn Nendanu i Ballen-p.
De Ida-grobe I·Itaks, men i et ovkt dem I
Mkan npmget Fothor hat de tilstaaet.
Gent-atmen ct cndnu san Inchaget, at
han ikkc hat kunnet give Mode fot Rel
« ten.
Ulykkköttlftkldh pkredng Aften
iKL s-—t'- pasdfetcde if. «chds. Tid.« ei
stokte Umkke ved Vtcm Stimmr- Anders
Julian Karl fm Vestetgaatd i Gtomm
tup nat beskjwftiget sned m kjote Raps
kaget fm Etationen hen pnn sum An
drlgmcjcti. Pan kkottr da lobsk, fuldt
Iaf thncn og flog sig ihjel paa Ste
Idet
)
I Nymiudkgah. llndet Zimmeni
ZLnnggstat lnod if.»ng.’)l·Av.»Von
Idrt ind i des nhgtavetse lldlpb og odclngs
kdc omncni 1 Manne-bis Arbejde. Havet
If hldtc ;- Alen Sand ind i de vestligstc
; 400 Alen us den ndgmvede KanaL
cht blinkt Inn-e og mete klett, atEntte
zprenptetne fm fptst af hat ansetAtbejdet
! lettete, end det for nu viiet at met-.
I Hur-uns- Its-hinwink
I ums-i Indes ver i Damen-«
chr finde-s sieft iPmsts, Aarhus, Spro, »
’MaI-Ibs.·, Dolch-I on Viborg Anna-H
! firrrrsH Ihiftcd og Hjsuing Amtetn J.
halt findcg deti TnnmaIk 313 Brugsfon I
leninchz nemligsx inot Ins Amt, si
Vomboltng Amt, ? i Thtsted, 12 i
:Ringkjibing, H i DIEan 17 i Veilc,
stsv iskjobeIIhamI, S« inrederiksborgH
? -.-()i Wide, Z) I« stellst-TM US i Soendil
. borg, ; : I Lscboig, M I· Nandch 40 i:
: soll-ais « i Markt-o ·-')1 i Zor-, Un iJ
Anrhns oq T -'- i Pum- Amt
En Cassetmk Eis syjmkiæhands
icr I Ldensc sum-ede, If. ,,Ztift«5t«, for
et Var Tage siden en nor Gang isinBc
hold-ring; dct var en Akdejdsmand, soml
»gik1)nm tilHaandc I Form-innigem dcrz
Jlmvdc sijnnlet den« Mcn ved Underfwj
sgclfrn optyfth der endviderc, at hon vg
ijIa hin-de ftjaalct m mindre Gans og
i en And. Frosterne havdc han forceret til
s Sslkkgtningc og inviketet sig selv soIn
E Gæst tilFormtingm. Tyverietne havdel
Thau udfm oed vm Aftenen at lukke sig
sind i det aflaasede Oplag med en falst
Tnglr.
Dei fett-um- Statistik-d
«Isrcd0b«kkes« ved Beile, hour
til hsrer ca. 50 Tdk. Land Ager, Eng
og Stop, er i Folge »Beste A. Av.« af
Einen Mads Lund bottbyttet med det
Christen Andetfen af Hesfelbakke litho
nnde Stobbcknv Tamptcglvark i LIC
ning Zog-I Tit Teglværket hour A
Tdr. Land, og MndsJ Bund fkal have«
Lu,uul.) Kr. I Butte. ChristenAndekIenz
aqter III anvende cn Tcl Pan »Ehrba
bakkm«iz Forskkonnelfr og tiuige at op
foxe et TIIIIImkngIk med Ninnoom dai
Ver NJBIIHHI finde-) riqdigt IsszIdInæIW
.
.I·1 XII.
M oben-astequ Vryllmk tm
Mo Ic: Uhu-II Itknss ) til .,«.’(:II·!I. Lust-»Hu
In.IkIIII.I«IoIn:I:I cIc Um« opmkxnc us
du- mcsukc Z.I::I;««IIIIkI-, Ink. Anna Vet
:cII·.-sn) Pjudscäus VInilnp Mokncn
totlsod I Indiqu «I9.kckbcamk know
heut-so Kommst Inn ndlobkn, Un Afstcd
med TItekioc oq Person-Ili- IIchI at no
gkn auch-, Ins-adliIuIsnwdeLIItdc. Man
oIdfte Ikke en Nach ai, in hun par for
looet, og lIcIIdeo Latein var nidkig fetk
bog Juli-ferne. »
J pvteuky shvok Sangmndm beede, "
merk-de nnm not nagen Forstykketitzt
mm sidin Mc hvsd det del-d. Junids
tmis Im- ätstmkn km til bitten es
Ilmu Im sit sittlpolit Ratt-, en
Wiss-is Maul-, der n- Isn ss m sem
L f l
Hirn-lRinxlxinbclDas-um« du : km Ftd
lxcsllc Hi Te Inkva Les-Ih- ! »F skkeL
Les-Unzut».Tk.i-.1««"s «.’«ln..zr:::-.: u
lx·1li:,KH;L«-lsis« lass-. :.:.« . . Juki-kl
llllkkl UT zu «-.':: Zeph
Ilå Fixsiullkl i. ’...- s.«I» »Ist llL
Jscslllimllsl lskzobrixle n.
Aakhushavumrc.mu,ls.,,.’syllp.«.
Idtsle Tage nun-ge H non- Eki3r, II
Tatnplkjlsc bis-ums « suchet Milc, vg herz
imod T« Hssilskglxe since-is mdclt I N L
JBaijsinelx Blandt erllllbcnc sian 5
! Barkshlfe og en äuldriggetz Frcgatsllbek
;",,:1iagim« iIf Rlsor, der ocd fine ilanke
« Former og hoje elegaute Rejsning ragek
iop vol-r alle de aude Lplngt oed nor
jdre Molc et endnu tun toölibc, enButk
Zog en Brig, medeng set i en Ilcxlke for-e
«gaaeudc Aar ved dem-e Ttd ellets hnr
«nm«et oplagk boade en halv og en hel
. Sarg.
Formpttklser i den geismge
YVckpcth »Aflenbl.« vil vide, at der
til Nymat forestanr folgende omfats
« tcndcszorslyltelser i Lan-ders- Weant-ist
» llghl’d«
Bislop Fog gaar of og ikflofteg af Bi
Yskop Stein; hin-m der blioer Sie-ins Ef
» lcmmnd pan »Icka cr cndnu ikke besinnt
iBiskop Balglev i Nähe gaar ligeletses of,
Log til hans lFftersplger er udfet Vaslor
; Schepelcrn vcd Trinilatis Zirke.
J Ei.bvidere felglr Sjællaubs Stifte
provsl, Or. Rothe, sitt Bisp —- l)an gcmr
ogsaa af. Samtidig vil OnRothe blioe
ndnasvnt til Bissop — tilulæk altsaa, li
gesom i sin Tid gnmle Grundtoig.
.Hr. Rothe afløses of kgl.Konfessiona
klud Bin-li. Or. Pauli hat haft Tilbud
om Fyns Bispesiol, men hak asslaaetl
Tilbudet Stiftsptovslembedek i Ich-l
benhavn give-r neinlig et Var Tuslnde
Kroucr trete i autlig Jndtægt end Fynssz
Bispeembede. l
l
»---, l
Scttsdcls. Fra Lemvigegnen sitt-»
Des til »Natt.«: !
Her paa ngnen hat nian sidste Stint-!
nict ajott Forser incd Tytkning af Ze-!
tatst-hien, og cfterRetnltatctne at doininel
n« dct m Nmnfodt-iiigL-plaiite, det« for-E
til-net Paaagtelsc, ifcrr paa lettcte Jot-L
dcis Man hat« dytket den dcls i Ritg
og delci i Brakjordm J Nagen saaedes
den i Begyndclfen af April, og der an
veiidteg ca. 43 Pd. pr. Th. Land. Tcn
dakkedes ved en let Parvning, der ikle
gjprde Nagen nogen Stude. Udvilkliin
gen for-gis meget langfomt, saa atPlan
ten ikke hindrede ved Meiningen af Ru
gen. Men cfter at Nagen var dortfert,
udoiklede Sen-Wehen sig i kort Tid med
et fordavsende Fylde, endstjsntJorden
val- lct. Udbyttet anslaas til ca. 6 gode
Las Gwntfoder pl. Td. Land. Hvor
den dyrkedes i Brat, gav denne i god
Stand. Men ogsaa i dette Tilfaildc gav
Plantens et sætdeles godtlldbytte. Fade
ret tdget af Kreaturerne med stot« Be
giætlighed, og det antages, at det et et
sætdeles godt Meelkefoder. Det et· ine
get muligt, at disse gode Refultater for
en Del kein skrivcg paa dcn fugtigeSoni
mers Regning, men Erfaringer anden
Stcdö fra, gaar dog ud paa Anbefaling
af Planken for lettere Juden Her pqa
Egnen vil man i alt Fald i stunk Ub
stmkniitg lægge sig efter den.
Alter Seitennerven-cum Kis
denhavns Politi har, if. ,,Soc.-Deni.« i
Torsdagss arfefteret en gannnelBekjendt:
den Jotdemoder, foin i 1877 satte hele
ijbenhavn i Bevckgelfe ved sin ndbredtc
Fostekfordrivelses-Forretning.
Den gjotde en nniaadelig Opsigt, og
der taltes hsit am, at ikke alle de Satu
fundsststtek, sont hat-de veret med i Le
gen, sit noget af Stegen. Jkke mindre
end 23 ai de tiltalte sik Straf, 16 Kolli
der og 7 Manid. De 13 Kvinder til
taltes for Fosterfotdkivelie, 2(Jokdetno
deren og hendes Hjælperste) for Festu
niotd og l for Tyoeri. De 6 Mund
tiltaltes for Telagtighed i Fosterfokdris
velfe og l for falst Fortlaring for Ret
ten.
Jotdetnodcr Ainalie Bot) blev dpcnt
til tu Ilars Ttigthiis. txt minder toin
i Fokbedkingghufet fra H Maanedek til It
Aar. t; Mand vandtrde ligelech Mot
btdi-inggl)nt·ct, de ;- i lki Maancdct ogdc·
t i — Maximer : stoindct oq l Mund
statt nnd Band og Brod
Tct et dennc satlspnnricndc Jakdcina
du« Ilinalic Bon, foin nn cis paa Soll
taki-n. tsttrt at htln vat- ilnppen nd af »
Instituten lilro linn hinwen til en lillel
Fortetninzk en Handel med CraadJUaknz
ein« ten af Unechtes Waden set gitZ
dog ikke glnntende tned äottetningeth oqi
en ttionne Tag tnnde hnn itte tangerei
inodttaa Mitte-lieu og flog ind paa sit
ganile Ethpetv isten.
Der siges, at hendes Bitksomhed tlke
denne Gang hat haft ttok lldbtedelie, og
to statkels Tienesieplsek er latet-bis de
sikeeste Dire, tout polttiet hin ist l. De
deutet-ei l Ortsde sites In potel
d’suslettm, him- di beut to time, CI
statt-redet ismttdls und heute let-.
Den ene her has mdog diulpeu L Osa
L
ge. Tissm Ihn lieu såkketc n der un site-,
ist Nr izikscksxersikn nglvcrui. Hun tmrkcs
en use-. qui-Amt Kundekrch book-of vrl
us-—::-:.u—:,- s..«c mer merk Zkiukkkcn Dachs
iu«—.--. ::..;1 c« tu, «- 1»-11n hat benyttkt fix-re
WH. ::»-.s--s P i! Monds-m ins-Dir Un nur
Ä-m:.mui;k»:s:sn»Juki«-k- Tcsuc mde kkke
paa« at unu :!i11--:(:-«3 med Je tr- chucstcc
pigct jom minko set-«- nm den c c hat
oærrt der ro Hunge.
ikorsvngc ex« ori, sont Binde-: senere
has erlosch nvfctlligt, der tydek pua, at
Anmlic BsysBirkiomhed oil drage man
gk strke end dem, der all-rede er anhvldt,
ind i den nu opdageoe Sag. Der siges
allen-de at oxkrc mindst 12 fokskjellige
Kvindcr impljcek t cdeu og flere folget
not effek. Hvis det fom ovenfor ansp
det, er TilfckldeZ at Ansampr hat haft
forskjellichor e, hat der vel ogsaa pe
rct en titfcs .«soe Mckngde Kviudcr, der
hat spgt heut-es Rand, og Tienestepigek
er det mkppe alle. Nygtet foktqlte gan
ske vift i Guar, at Tallet paa arrcstekede
Piger af den tjesteude Klasse var Inindstj
lo, men set er ikke korrekt. Politiet et!
er i iorig Virkfomhed for at komme til- J
bunds i Sagen. l
Fra Svndcrjylland.
Hoj Alb-tu J Lstckby ved Tale-raf
gik i Latonas oco Tsodcn Anna Marie
Sol-rufen i den haje Alder af M Aar :
Maaiteder.
Sagen Inad Flcnsborg Not-I. »Dan
nevirkc« nieddclcr, at et adbredt Rygte
vil indi-, at Last-er Steint i Hafer, der i
Egenslab af Korrespondent til Tonderm
sche Zeitung i sin Tid anklagede Redak
tsr Jessen for Fornæi«1nelser, nu, eftek
atRigSkctten iLeipzig hat« ophcskvetlkandw
retteng chcndelse og vist Sagen tilbage
til fornyet Behandling, hat tagct sin
Anklage tilbage.
Dunste ndvist fra Slesvig. Autori
tktcrnc i stluigbokg hat ndvist nogle der
boende Lanftere sont ,,lccstigc«.
JldlosJ. J Osterby i Medclby Sogn
nedbrckndtc i Mnndagg Nat alle Bag
ningernc af Nikolaj Nicifcns Gaard.
4 .Hestc, Zvin og Jndavlingcn b1«ætidte,
hvorimod det lyktedcg at redde de vorige
Kreaturer og en Del Jndbo.
Ulykkestilfaldr. JSIIIdag·3, da As
ning Paulsen fka Fryvendal kjprte hjein
fta Lsguinkloster, blev en Hingst, som
han hat-de spændt for Vognen, sky vgl-b
Ist-sc Vognen væltede, og Pauler ital
eftet Forlydende have brækletBenet samt
fotslaaet fig. Hingsten stal ellers viere
et fromt og taaligt Tyr.
Insekt-. Byerne paaVestkysten har
gcs i dette Efteraar i usædvanlig hpj
Grad of stnitfomme Sygdomme. J
Balle-m, Visby og Bude Sogne optmde
Jnfluema og den ondartede Halssyge.
ngaa i Sah og Msgeltsnder, Tpnder
og omliggende Byet herske tyfoibe Fe
bkis
Gannncl Fader med ftor Familjr.
Den ssaarige Straf-der JenH Christen
sen iAbild (til daglig kalt-et ,,gainleJens
Skmdder«) er i digfe Dage bleven Enke
tnand for tredjc Gang. Hgns 22 Born
etc nn ikke alle i Live, men en sitzt-Floh
tnest Drenge, leve dog sont gifte Fabre
tundt ont i Nordslesvig og etPar i Ame
rika· Jenes er Stradder af den ganile
Stole, men hat bog endnu den Dag i
Dag dygtig at beftille ined sitt Naal, en
dogsaa der i Byen, hvör vi have Mestrc
med aladeinisk llddannelfe. Den af alle
og enhver meget afholdte og særdeles
stkæbionnne gacnle Mond er, efter siaAl
der, baade aandelig og legemlig særdeles
rast og har, ttods sit ubetydelige Hausth
vcekk og sitt stoke Fatnilje, altid forstaaet
at holde BrodetiSkabet J 70 Aal-s
Alderen gik han endnu til Ribe og Alba
ge tgien paa famme Dag, en Fodrejfe
paa 11 Mil.
— -O Of —
Bergs Dop.
»Na-werd Dagbl« for SO. November
stritten
Det et en Seh-folge, at de i Dag an
kosntnende Blade gjennemgaaende ndtaleI
sig sympathetisk ved den Monds Tod« der-!
hat over sna nor en Jndflydelse pnn drt
dnnice Octnokrntio Pomck i den Ifidsnsi
öneo Aar-.
Vor Korrespondenz i ijbenhnvn stri- J
ver: Skjondt den politiske Interesse is
Hovedskaden hkir cum-I noget pag Renn
i de sidste Am, nmam en Begivenhedi
fosn zolkenngonmnd Bergs Dev bog s
vctkke den aller smste Opsige. Tibngts
paq Mocgenstnnden begyndte Einmi
mngen ne brebe fig, os ved Middaqsnds
var der Imppe et vokIentMenneste i Its-«
besehen-h iom ikke oidsie, at Daumen-is
hmäe müsset en II sine virkfestnsie Politi- «
keke.
Riechen-sen fem Libefedlekne fes
.Iftendlsdee« es »Nun-en« ipkedeei
osee Spen, Mit-I- et Deus-M Ier
Veesfkesmllies »Wer es privates-·
net sts i den sit-des Osten l stehet-M
l- J
gazc .lii. ts, hoc-i- is nuner Onkeltw
der-«- ·.k«o Lodgsinlceh
Berg haode t Fiekngci onstet til Mode
csugctagttlldonlgek Eiter htmo Dei
fcsrlydcr, ljxivoe hakt Itillct et ,Z-.1tlag,
jotn uns litt-unt toikastet, og hatt hinde
forlaisi lldoalgetg Mode i en jonrydclig
Stein-mig. Om Aflcnen varyan tillige
ineo nogle Pintifteller til Setstad yosz
Landstinggnnind P. Jenseit paa Sten
gaardeu oed t)illcrup. Berg havde sont
sædoantig oæret liolig og munter, Inen
efterAttensmaaltidet hovdehan solt-Zwet
hed og logt sig til Hvile en Tiiites Tit-.
Dereftex tilbrogte han atter oeltilpas
nogen Lid i Selskabetg Miote, indtil
hatt lidt efter Kl. 10 tjorte hjem meo
Bogen Eiter at viere hjeinkommen Kl.
Il, splte Berg otter nagen Tmthed og
gik til No heiiad Midnot. Hans Bie
relse ligger noget ussidesz i LejlighedeiH
og zumuten yet-te miet til yam, for hatt
heimd lit. :- toin iud til tin Hiistru og
nieddelte heade, at hatt folte fig meget
sog; han steilendog have ytrei, ai ljan
folte Doden ncertne fig. Medeas hart
git tilbuge til Verrelset og igjen lagde sig
paa Sei-gen, blev der skyudsoint iendt
Bud til den i Hufet boende Lage, Tr.
Brehmer, samt til Familien-J Huglæge,
Dr·.Hekichet, men de kom begge for sent. I
zru Berg hat-de itnidlertid givet sin
Mond nogle Drei-bet, sont dog ikte syn
tes at have nogen Virkning. Kl. :- nd
aandede den fyge i sin Huftrus Nettoer
relsez kort efter com hans hjeminevckrem
de Born, to yngre Sønner og en lille
Dotter-, til Stede ved Sygelejet.
Les-gerne skjonuede, at Berg var dpd of
en Hiertelammelse, der antagelig hidror
te fra hans mangeaarige Sukkcrsyge,
sont havde gjort stcerke Fremflridt under
hansFængselstid, Den nfdøde var alle
redc for nogen Tid sich of sin Huslæge
bleven forberedt paa, at et Hjcrteflng
knnde ventes for eller seiten-. Hanhen
laa i Forniiddag paa sit Leje med gnnske
uforandret Ansigtsudtryk og san ud, sont
oin han soo.
I- It
I
«Utosk. Tidcndc«: «VedBergs Dod er
et fjældent virktfomt Lio offluttet. Tet
storc Arbljde, som denne Politiker hat
gjort for at vække og fonile det donste
Decnolrati til Selvbevidsthed og Selvsp
lelfe, og til at værdsætte Frihedens Be
tydning, fortjener tilfulde at panskjsnnes
of det danske Folk, og det bliver paa
skjpnnet. Selv de, der soin vi, ikke har
kunnet folge Berg i hans politier Virt
somhed thans sidste Leveooi, vil dog sit
kert ined os yde hons Minde fuld Aner
kjendelfe for alt, hour han hat varet for
det danike Demokrat i.«
k » I
»Aalb. Stil-NR mener, at med Berg
forsoinder tillige det saakaldte Berglle
Parti pna Riggdagen· Delte er en fini
pel Folge nf den enevckldige Optrasden,
han altid ndviste over for sine Partikel
ler, og den Tyndhed i politisk Hettseende,
fosn knmkteriserer deMcend, han nn stot
tede sig til. Berg hat« stadig lænkt og
handlet for dem, og Folekeng Dob man
detfor stille dem fnldsteendig madvilde
overfor de loi·lljelligc Situationer, hvoti
de komme, og ooctfor hoilke det er til
stmkleligt aller og alter at gjentage,
hvad Berg i Tidensz Lob har lretl dein at
sige. — Bladet Incner endviderc, at
Mndsen-Mygdal vil blive Partiets Fo
ter.
sc« Oc
- slf
,,Politllen« steil-en ,,Jngen enkelt
Monds Død griber faa langt ned i Fol
ket med Fernennnelsen af et personligt
Tab fom netop denne Matle Død, hvis
Livs Styrke del var sont ingen anden at
være en Ven of sin Sags Brauen At
den, der fna starkt og saa lange er forqn
et Falk, skattes perfonligt af Inange og
kjendes perfonligt af alle, er ikke merke
ligt. Men fuldkonnnen enestaaende er
Gjensidigheden i dette Forhold. Kjendte
de hant alle, faa ljendte han ogfaa dens,
ncesten dem alle, i hoerl Feld san talrigl
og san-v den osn, sont del itke let öftere
vil falde i Enkcltnmndg Lod, It licnde
sine Landsmann Tusindck nf Mænd
og llvindrr vil fole dennc Sorg focn en
Futniljesorg. J dct menige Falk vil
hnn lcvc i denne Ehrgeiz Tnlc lckngc ci
tcr fln Tod, lln Bean Nnvn on Berge-;
Person, lxvnd lmn sagdc on Hier-des, er
c jun-et en Mennelkcnlder vasmst ind i
dennc Stil-gis Oplcvelsck pnn dc Punk
ter og i de Indes-, der hnr grebct den
nacken. I .
Vani- Dpd er en Sorg for snnnge, en - "
Begivenhed for alle, for Butsu-klagen en l «
Ulykke og for hanc Beruf-Alex- et Stag,
der ille lau all-Ihm .-t uecslamligl
Tal-X
l
l
o . o I
«Socislsdemokealen« stell-en Deus l
ne mssllse Mann Dom hat ielvlslses I
läg meet Minisleelsbueemm der vllde I
dlve sendet Pselmemaelsmms Seit. l
Og l 1875 tilde de fleer due dem pas
Verse Ebene-h men ellee Ell-III Isl
dille Iled Udllsmue let-Im es lange-e ;
·
. v .
«
.
««i «
«
L 1’I
.
Iockuc Dz; .1«.mkc«i1.; L .n:.:sn: »
exnnzrshkhkzp Und Äuhsks
nmg M m JOHN l«11:-«.xcri.n».
AXDUDL
L m HNFJR Ren-«- Ps
dcx Im mu- L jms rund XX
nnnuthc Ihm-num, . :
»JJc(I:1s-,s-1!.:11«m««sk««r:i:k»
-·z:c3««::isxi-Z
athsses Æjgteskabe
Hi.:.j« ’
»
«-.,.
n«...,
tiint.««s.::k.«r(: . « « IN
IIINLF —I--.’. ,.! I.
T.«tH;.-««s« !
ITtZIs1s.. i- « ’.
.I,-’«-s-;J« s k. i
«l-—I; :
«-«s «,. »
1ss:1:.
s!1-ls«
's( 11414 l
o «
.. «..· s Ihr
I-s«. FI. L Illll II N,
11 Hin-sit "«’« s« ·.·. Dorf-« N s
-- sc
. «
Hnilkensomhelsi Artikel, som barho
sig under en Sgaarig Konkurmnss
Efferligning og san falgcs meteog m s
hvett Aar-, mn a have en egen Fonij
ste. Dobbing Eiern-je Soop, somb
laoet spkste Gang i IMM, er www-U
Artikel. Te, sont bringet den hver
(og der-es Naka cr Legion) spare-r p
Toiet vg Kmftcrne 031 ladcr E sie
udfsre At·ber-ct. Ah, lmad isä f-1. «".;
til Den-Z III-» Esicgktcr T--.«:i s «k:;:.
menlianet mcd den .O)tyt.!r:e, Nu fel
km frikthe Ptn ·i:1 Insekt-? ’Z-.«::«-.’
I?.s.11isct, dcrfom Du u· Ojlln 1i1311"
-.i
JCJ .n Vtmskh Ex«ü1«;fi!! (««««".:".«sk N
rus. Frispq den ntkstc ,Uc«.n:;..;
ZU sc gsrscs mmkixc U- .« «En
.. w «.1—t«:!iss:" ZEIUL iijn!k.ss."« .:r"
weit chxi Holle- sxssklksn TOLIM
Wo ZU -J».««-·e«
» »
«»- fussh« U Mrknn chaqikcrHrE
.- use-sie origindle, («".le
»st»ii-i«m-nr. Fuss-) Ists-'s E
:«:»- Ochser-, Te xii « H»:k:’L-.cy:;ierkc
·..«n: THE-- w MOOJI »s:ss.xmn:1d
Ost-NO cis-« « « .«)(-·1«, nnd Ost
is- Ii I— s -.«.
X ä« «5«- Ti« E KIN,
»s— .’ s-AJIIO1I,YYI.
ax UFIIIIIL U» I« .. »
--— Samt —
--.-I k«. q ewmtth »·
ONIOIISUIIIZ II« u-.«»- '- ··«
Ore- odlsjsxut, is TH
llEcWI
Zum sams- thavIekot 1851 I III-III
IokeuIi Bei-ringt FCIUCAGQ 11.1« sachte
Tcn gamlc, pnalidclige
Ist-g e vg Chitin
bcyandtcrskcmchesmcv III-IS
Wust-ev so Ists
ccoN
IIIIDDIEL II III-CI
Inm: III« «’.I IIoIIeIz fIInI IIIII ds» «
fInIIIIIIIed m Ovaqhed ,
I. IIIII as derss rIv -III« v« IIIIIIIIII iIII III— s, .
OIIIII-,f1IIII »Ist-Je as LII IW III gf Ii’- , W.
sk If- .!I;Y)1k1 kfl«1s;sppkm-;HlIst-»Im-.: LI. . .’.
III-et I two es qdom « ’
-;I« II I Smokketiriuk Tad: IHIerIIckt III
IN I I r IIIII VIIIILIIIIIr IIIIII.1.:II I s
Gumkc Istnd,s. II III us ;.;I«I EI-hI,
IX II. VII-IV II, LIIIIIIIHI I:’!II I WIN
I . I s« XII Ihr-hu ts· —- IIIIJ I r
I -f.I-,..I I;11I.I.It iTLI· II1«""«
’ — .ri I «qu
L««L ItIIIIIeIIqe IIIIIOIJTIIIIIIII
ZIIIIIIIdI Bluts xxmdmffoocumt . ««»
·" II Ik ·: )I ( II VI IIII —!’
III IIUIJII k ·!I«-II»I
« Nimmst-I .I es sss s
STIMIII IIIIIIIIIIIIqI III
f v « Y« II
« I III-»Hu INqu- Kinn IoIIIIIlsuIFJIfUL
IIIIIIksOIIIIII Impu- on Orfo-III I « »W«
IIIIMIHIIOIC cllII" Ists VIIIII IIl Im
Nr erIedkth »Im-« Ink- assIIIIu
IIIIII »san«-C -I
II I. ..
« - Inn-III: LII-III"I""
TIIIIIIIIIIIIIeIIIe FIIIIIIIIII « «
sI::I-1i.« »du-Im
Inst-, III-Irdi- I lbrIIkIIU Imspmmm Zum-.
Ic-II IIIIII P-. sf I « I IIIIUIIIIICIIVI
IIIUII I UILII I I I.
IIII .III Kanns --:.-. Fuss SIIIIIIIJUJn
RissIIIIIIaIIkISiI Its-. - :.I IkIIII-.I »
DIII IIIIIIIIs VIIIqu ’ III
III-III- sont-In Ist-» I»I«,«"."·«x
II- Iupm tem II: kII I III-I im ,
under keu- III IIpIII I III I W«’«»·; "
kM hu dem VIII IIII IIIII11dIKI Im «
dumpf-n. onfl puspdmkur III .
sp. hgskspnwsspo mkp IIIIIIIIIIIIIN I «
IIIIIIII II. IIstrII III III- III-« m·"I «I I«
«st III II IIIIIII Ins-II« N« «- '
IIPTIWIVII mes· E Inst III
F. I. ctAKKE M. U»
lss S. III-It SI» Mitm