Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 17, 1891, Image 7

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    la Im Dttbet.
sxuttut es But-Hm t.
tJtDllUIll
’?»;t ltl ttt l·ln·lt· Ntt km
tttktkse ltttn ttl Pen, del
« set tttttdet text VIII
t-:t ltecslen ttttlle ellet ltdlte
» »s. Lende-z .llttnnnet·tttet« dttllede
« st: Elende-J ,,.lljtetel«le«. Te nttst
.-k—»; s::·«"«t tltlttndt dettt ttttttde lttgt
.;s»-. ::’. Ttn Interesse-, Tettilf tttetede
« s »z« lsn Mundes Intereser for
, tnttee l derests thte knn tttdexx
— »Hu-setz tttt de kottt sttttledesxsttl
«.»-,..:«n, ttt Jtittttsz stttttlle Ilnstgt
« zttgtiet ltende ett Tilltedet·. Te
s»1—.«-(lttlde ltettbe for, ttt ltttn
zz » t.-«:::ttet l)tttn, tttett de littrde nd
k.k.-. ,K««tttt;tdtttttt; ttttt ttl lttttt ltes
.:t stttse eftet·, oqt dttttte offetttltge
--«t lttnde de tted Letltgheb lnuge
sitltztt Vnttltett ttttttd Fettn.
H mns littttde Tetritj ittgen thtelje
Hszt Inn lnn, lvtttotledecs httn hand
ktxt tut-gute sig tted at stille sig ptttt ett
;.k«;h.s:tzte send ttted hattt, og denne Er
ttlclse lttttgte htttts Sind tOpt·ttt«.
et tun« tttttttle ttttturltgt, at httttci Be
:::;k,t lot dett pttrgttge Etabtting,
tt Etttn ttttt ltttet Tag, og sont hatt
zxk satt ttteget otn, tttttotte fort-ges
txt-» nd kenne Modstttttd. Sttaledeg
.;t set txt ltttn ved Ftokett Bat-l)olttts
:«t.l tttt ltettsttnki et ulteotdstT »Unm
cts..
»t:::tt««ntist·- ttntede dette kttn kost
tx ttlltdto tted dettLtttsttettdighed,
J.:::»·e nltltede l)ttttt. Ten ttngePtge
Jud tsc.t:ntnen ttted ten ene Fort stot
Ntttet Og den enethtattd paet
lkttnxstqilxrttlett og satt ltttttt ttttnttettdt
::Jl:t«:zttet. Ttt hatt satt op, lob
Hi :t’. ltt httn kottt ttlBetttdst:
·-.:-.t t:«t.tt« det ttl hat-) Tentt
:.·.I.«..: : « spukter l)ttn.
L.:..t;tztt, ellet t del tntttste alt nndet
tk ,:«:t. Iltltejdettte ltlitte for l)ttet·
» «’·:t1ltl.tjelc tlt br!)ttlldlc. «
.T-.t .: tug- llttn tttev den ttye Wit
t·: .tttt«:nntt..itte «
Ttt:t. « :lttsigt fottttotledeg plttdseltg
Ists-e Spotgiztntttti.
llxtl::t:t,3elt·ett ctf ett tnckattisk Bittdovn
ctt L ttndcn ttf Skttktett var ett ttf de
«t:;·:ktct, sont hatt holdtt1est«"t1st paa,
t::: Its-Ade ttndet et totttttigt Lphold i
.l"»:lttn«le Bletttvtrrket gjott sig sot·tt·o:
» tted rette System. Htttt ltttttbe ttjott
HLlctkttge stt ttt satt det indfort t Jctgc
.«.r: ca, mode endntt ikle opgtttet Httttltet
.:t It: itesk tinlkie lykkeg l)ttttt.
"t"t’ nnltttttttetite tut itttttd ttlt det
I: «««t :l.lctneejet«tte ttttt ltgegyldlge.
. Lcit lrlttt lot-get for, ttt Mitten
.::: tun t Ttttt, ltttt de lttttde lltyge
sk!si::-««·;tn t Vctntnen, stta fotlnnttte de
.'-.· kttete Te tttir tntnt ttl jetslj llttte
·.·«"«tl:tl«et tnett tnn en ettlelt Mund
's: .:ttlt ttflsed ellet ntlltede sttt Zttnd
t: eLlet sttttlitthety — de ltttttde nnd-et
litntile etto ttt ttenle plttt jltgt. Test
Tut tut del Rate i etthttet«Httttttdtet·tttg.
"-"«:ltt-:— Tettitt vat· ett nttg Mund, og
Tllt soll holder nteget ttf ttt ittdspte
Eil-II 1!1,)1. Mitteejertte tttodsatle ttg
attg Planet af en Egettttyttc, det· gan
s vist ttttr kottft)ttet, og Akbejdettte
ttte sig detitttod af en Dttttthed og Op
Vflklvllslysh der var ettdttu mere fort
yttet.
sales kt hidindtil ikke kottttttet et
ktidt videte,« fvarede Derrick paa
niceg Spotgsmaal, »tttett det skal kni
« hast-ht, fot jeg giver ntig.«
thttet er let hcr i Vetdett,« sagde
tttce.
«-L’logle as Folkette, sottt jeg hat at
Este met-, er ltge saa stvkblinde fottt en
»«lk9111lten. Matt stttlde tro at Erfa
llklm tttttatte gjore dem floge. Vil Te
We T«», at ttoglc Atbejdete, der at
W M de faktigstc Skcdtsk i Sturko
M stststafset slg en Nogle til bete-J
lellt!tedctltttttpet·, for at de lttttne ttnlts
Ektttt en ttettde bete-J Bibl-tu Fett ltttt
««"— !,r:: sztgt fttt-ttrlle, ttten i De stdtte
sp- IIU lsll lelo opdttget, ttt ttt ogsnn
lstl "«-::ltet·. ltttt nf den Slttgci Volle
.’l.tttt teg blot kttnde kotttttte lntzt
nwl- M lkttlde jeg ftnttt ttjote Ende
il Nu- lltstefen ttten de et slfstqe , oq
""l Ubelletnte Nngtet tttttt tle Oplyllstt
Indem-, «
HEFT Te tkle nogctt beste-tut Migttttts
« ’P!ll·glc thtice·
Mexlxl hnr ettttngltkttktsl svakede hatt,
· W fordt hatt cr ett Slubbert, der
« brtxdek sig ottt ttogett Tittg og stadig
WANT Forsttlftetnc Jeg ntetter
IN Bittens-«
käloattg Fett-er's« ttdbrpd Attice be
. Ul.
Time »in-ve.
h ,
ssthte et den varsleMcnd thele
- .
r
VlklgkdslfslH Wde ls.::, »den Blnisz
der lmr Zur d.:aiiik1!n· Jndilndclhz d n
Mand, del lnn lscslille men» nnm lmn
Pil, »den Llllnnd, du »Hm-I xzkcp dHI Mk
lfr Eint-S over im snliwr Tlln Hint, n
Um l likilig Wins- !«««n·:u nun nnd lfil
Mendlknlt« «
» Tun «;« irr- ii lusHLsi
»Si:ndin--!igisi«3, mit-i sen isln ikle iet
kan ndstnn link-i, og void-. leg ml iorsknfiei
mine Anordnnnsei !'iidinliid, lnnid entm;
de ndgnn jin Nein-- illn un nun selv, «
fordi jeg holde-i- pnn sinnig Vliglopiyli !
delse og ikke lade-i- niig ski«.einnie ns den
Stags Biilbidere. Ali detie ei« niere
end tilslreekkeligt til at gjoie Lowric til
Inin Fjende.«
»Wie-n naar han ei· farlig —« sngde
Anice inne-ide.
»Nun han finder Lejlighedcn gnnstig
og han lige et iilslrcekkclig ophidsei, snn
vil hnn slan mig ned bog sen cllek spo
lerc mit snnikke Ansigt ined Vitriol med
zsannne vLindgi·0, sont linn drikker et
Krus Ll,« sngde Terrick ,J denne
Stenniing et han endnu ikke gnnsken
Forelpbig gud han nok plnkke en Honi
Ined tnig —- og snndelig, det vilde viere
det bedste for os, om vi wg samtnen en
Gang. Naar en as os inmbankedc den
andeu, slnp vi niaaskc sor noget vcekre.
Vi kunde inaaskc san Sagen jckonet paa
denne Mande.«
Hain ii"«vtalte disse Ord i den niest
kdldblodigste Tone achrden, men Anice
stistebe pludselig Farve.
Stimin der ikke blev talt niere oin
denne Gjensland, og Sanitalen hele As
teneii bevcegede sig paa andre Oiiiraader,
blev Anice ved at viere bleg, og hnn
so’r sannnen, da han bød hende god
Hint.
,,Jeg er bange sor den Mand,« sngde
hun, niedens hnn lob sin Haand holte et
Ljellik i hang. ,,Tng Dem i Agt for
denne Mond.«
,,Foi· hvilken Mand?« sagde Terrick.
»Er dct ninligt, at Te endnn tmnkei
paa, hvnd jeg har fortalt Teni oin
Lonlrie?«
»Ha. Tet ei· sna ski·(rkkeligt. Jeg
kein ikke taale at tcrnke bei-paid Jeg er
ikke vont til sligi. Jeg er bange poa
Deres Vegnc.«
»De er altsor god,« sagde han og
gjengjældte hendes Haandtryk nied varin
Tnknemlighed. »Men det gjnr inig
ondt, at jeg hat sortalt Dem noget, soni
hat sorskmkket Dein. Jeg bnrde have
tænkt paa, hvor fremmed De er sor den
Slagcz Ting. Men jeg sorsikrer Dein
sor, der er ingen Fare.«
Han sagde god Nat til hende med en
tnknemlig Folelse i sit Hierte for hench
Interesse og nied Selvbebreidelser for
sin llbetcrnksonihed.
li· Kapitel.
Tit ftor Forundring for Paul Grim
fornndrrdc Jinin vcd dct forstc Bessoq af
den nnin- Prasst cfter Lifcci og Bnrnetsts
Ankomft fnldstcrndig sin Opfoksel over
for haniz hnn bsd hain endogsnn paa en
vis Munde Velkommen. Tcr flinnrede
i Joans Hierte en Anelfe oni, at denne
nnge Mand, der var »god nok af en
Præst at verte«, kunde finde iig en Ak
bejdsinark hos Life og hos Falk af heu
des Sort.
»Dasin De paa nogen Maade kan
hjcelpe l)ende,« sagde hun, »saa er De
velkointnen. Jeg forftaar inig ikke paa
Falk, der flet ikke kunne hjcklpe sig selv,
men inmika kan De hjælpe den Singt-i
Falk her i Minen — og fonds-« en er
Lise.«
Lise var i Vikkeligheden faadan en.
Hnn klamrkde sig hjeelpeløs og barnlig
til Joan soin hendes eneste Stattr. Hun
var ikke i Stand til at gjøre noget paa
egen Haand, hun handlede tun paa
Joans Tilskyndelse og nied nickanisk Li
gegyldigl)ed. Ncmr hnn havde noget at
bestillc, var hnn flittig noc, inen naak
hnn ikke hnvde noget, sad hnn ined Bar
net paa Skjodet og lod sine Mitte incd
et hinlpklost lldtryk lniilc pim Vcnindcn.
Skjirbneniz lllniggc, den forsasrdclige
Schmde est-ei den tot-te inman Tid i
Fornojelfer og Lican tinkkcdc liende
til »Im-den. » Da hendkcs Elfter endnn
sorgede for l)cnde, var lmn lokkclig og
titnkte ikkc pan den Lag i Morgen.
Men lnu var alt dctte forbi. Hnn var
naact til Bannen paq Bagrctg Bund.
Hun var nn heiivist paa sig ielv, ingen
ftod ved hendes Side, ingen sprgede fdr
heudes Undekhold, ingen fandt hende
finuk og ingen koste hinde.
Life hque tun Inan. Hun kund
ikke merk spille den fine Dame, hun
maitte akbejde for at leiste det uöle Lip.
Der vor ins-n imukke Malta-, yndige
Ver-lieh lagen itaigmide Otd og lagen
Lastersiikener. Os lsa Benut! qud
statt- hun stille pp met det?«
Gewinne-J
Entwid on Ennttn
L t.«s Es- ««« n! «T-«« xsknltct Finger «"«n
kct «"«« «1«««««««.«"« «!«-1 Hut; »Z«".«T«««, M Ess«
««««s jnndt den im In Ant« nNn « Nu
nun Vunlnpxstsnn handc H« knnnet but
«««« D«·tt." !
Le« er ««t -"«««k«nn«, nt T« Nntct «'« tle
«8«"««««ln Nin-w tm« «-n tiocnde L«t"f«««««««ng,
ot« «)«mt«t·o««.' Sunpelt fo««d« de et« beha
gcltge nt togk ogmrknåtmcshtlhu Mang
dcngPiller Sjoholnk
Pna «e«««bc«n««tnt«on«sn
B««lc«saslg«-«cn (t«l end Dame nnd «t Itott
Pigebatn): »He v«’« dn ikke have Bor
ncbillet til yende hun et jo muten g«f
tefcrrdig?«
Moderen: ,,.««’««nske De vil have
hendc«:«
,,«5n as«««g P««lc e« Apotehtci ædlcnc
«§«1«-««««ng.« DQLVMS Ltttlc Cakln Ri-«
scrsz knrmr F««sthcd, B«l«ogl)ed og Ho-!
««edp««««·. -jo«)ol«n
B o « g h n me r. Pan Probnktbmfus
« Bctlnt hat det indevanende Aar fanet
Ravnct »M«ts«ka««rct«. Der er nun
lig bleoen slnttet nsædvanlig tnange —
Akkorder
Dr. N c. Nosenbctg Co. « Chicago,
hvis Avettissentent sinnt at lasse i en an
den Spalte, er helt og holdent en stan
dinavisk Anstalt, hvor norske og danste
Breve krick-, forstaaes og befugt-es uden
Andenmands Hjælp. Den hat eksiste
tet « over sent og tyve Aar og unsres for
Besteng Inestndntærkede Institution for
Behandling ogkiur af kkoniske og private
Sygdonnne. Dr. Nosenbergs to yppe«l«
ge Boger ,,Ungdo«n«nens §l«aabgiver« og
,,L«·egebog for Enhver« sendes frit til
Alle, son« indlckggcr Fricnækker til Post
not-to
Du kan hostc og hoste og hoste og ho
ste, mcn du gjot det «kt«e, hvis du tag.k
DeWiOts Hostes og Tcer«ng- stut. Sis
hohn.
N a III this Iorisk. ,,5IaIIIclI-II kaII
III«bcjbe I helc oIIc Tage IIdIsII III drikke«,
fortwller Schneider sin IIIIIch IIIIIgeIIIppe
Zone.
»Du cr iIIchI Ting,« svarede hun, i
det hIIII fikgercde OaIII Ika1«pt, »jeg Heu
der eII KaIIIeL soIII kaII dritte i H Dage
IIdeII at arbejde.«
EII Prave ovcrbeviser de Inest vantro.
Osnhyggelig praparcrede, behagelige at
tage. OeWiIIs Hoste- ogTæI·iIIgs-KIIr
er eI værdifnldt MiddeL
II« »- »in-« EIIIIP bar vIIIIdeI sin
HI; .·».». «·.-. .- II p..-..I innr- egnc Iljceritcn
III-. I-I IIIIIs iIII IIIrfIleI ! II. Tilfckldc If
» DREI-«- .t«)..iII-« IiiII i eII Mfk Fokkjslels
, r« Nu vsmlskkelIg lindkck Hosicll,
s.s.«—.!s s« «- .II Inn-gerne og LanrIkene ikke
III-III III nah-II .HosIeII, og de derved lin
drcs for III-when Swlges af M.Sj
You-H :)lpothekcr, Donnewa Nebr.
EI
For RetIeIL DoInIIIereII: »Hvor
kaII III-I faldeD IIII iIId at stcevne den
HcrIIs HaII har jo kIIn sagt: Jeg foI
fikIIsID LIMI.
.IIlageIeII: »Ja, ch ereIIForIIærIIIelse.
Monden der er AchIt for ct Some-For
sikIIIIggselskab«.
Hoad gjør du for at standse din Poste?
Lob os anbefale DcWiIts Hoste- ogTæ
rings-Kur. Det er ufejlbart. SjøholIII.
Straf for Drukkenska b. EI
Skuespillekselstab skulde eII Tur ud paa
Landen For at nndgaa Slagsmaal og
ligIIeIIde opsattes nogle Negler. Den
sprste lød saaledes: Den, der berufek sig,
bader site Flaster Vin.
Uvidenhed oIn DeWItIs Little Early
Risers Dyder er en Ulykke. Disfe Sma
piller regulerer Leveren, kurerek Hauch
fmektek, Ufordpjelighed, lugtende Aande,
Fasthed ag Bill-Wein Sjsholm.
Der er faa Lager her i Landet, sonI i
Lobet af saa faa Aar har oparbejdet en
faa stor Praksis sont Dr. Lucas i Chi
cago. Og Aarsagen herIil er at spge i
Omhyggelighed og Interesse forPaIien
Ierne og detes Helbredelie. Dispensakiet
paatager sig ikke andre Tilfeelde end fau
dIIIIIIe, soIII det anfcr sig forvigseI oIII at
IIIIIIIe helbrede Se Aocrtisfementet i eII
IIIIdIsn Spalte.
Undemkcurinqeh
Hanf sum »s. : LEIIIIsIIzIIIII Obw,
III«I«NII«I" II: II::II IIIII IIIIdIsI Iv :'II"III’IS
BetIIIIIdlIIIII IinIIIi IIIIII blev fIIII kIIIIIIIg
se IIIIII Ikkr IIIIIIIIsIc III-Ide IIIIc IIII Saa
gIIII de hIIIII den Entst, aI de vaI TiIIIIIg
sg III der IIIIeI var III Inst-. HIIII lod
sig bevItge III III III-sue TI. KIIIgII Net
Tiscaocry for Zwing, Haer og Juki
Ielse. Fatend III-n haode opbkugt en 50
Ists-. Islaer III-I han Ineget bebe-, sg nys
der IIII fnldftsndig Delbked. Deeiun
Inan libek eiserne-, Lan-ei esee seyin
syst-nun- Ise man III-se dem Imm.
VI goes-steter VIII-endet Jesus-In
frit p- Dispos-s spukt Disse
bfn· . .
k-«
Tnik Overlto.
Tlcani Pein iiniln i Bangen llzlu
»nle:n-e stka :».-ni. IX Hi man laskmei
en Bilde« . i Lknaain til i: Vani, ml delke
i Titus liluse land. Naai ei Vinn
ilal falle-ri, lundei maa Biin Da Halt
Ind i deliz Levis da liaiv Jst-kennte linken
lllazil mai d·.ii s- N nniadl Ingrimm
lsol lIaiIe baade en »(!lndmadn« oa en
»(8lndiadei", elleics ml del seneie ille
faa naaen Mand. — — Kinn-rni-, fam ei
lil Ende isesedT:11«111.iizildel, slal mild-J
im al Bann-l Ifal blive flillial. -s-j
Oaabizvandel haldeci paa en :liafenank,
da faar Bin-net kodi- Qlindeix —( Del et
ikke madeligt al bekeanse Bin-n eller lade
dem male af; de oilde da do lidlig. —
Man I·lal ikle ongge naat Bann-l ilke
liggeis i Wange-in heller Ikke maa lo paa
» en Gang vngge med den samme, lln da
-ail Bann-l ilke lnnne finde still-. H
III-or al el Vain let lan faa Kandel-, lmi
ums-, naai del for lot-sie Gang komme-i
indiel si«ennned.LntI, lage del ienIle
Mik, en Haue langer, ag spie del til
Bat-new Mund. Laggvk man siden
Æggel paa en aI Loilgbjielkekne, saa
vil Barnei aldtig komme lil Stabe oed
nogel Fald, saa lange Ulfggel bliver ligs
grade. — To Born under el Aar Inaa
aldrig holdes fretn iniod hinandeis lil
Kass, euere-leerer del eneBarnikke al lale.
—- Deksom Regnen falder iAnslglel paa
et Bari-, som ikke er el Aar gammell,
vil del have Sygdoin lil Folge; ladet
man del se i el Spejl, blivek det stell;
klippek man dels Negle, Iaa leerer del all
Ilieelez gaar man over del, vokser delI
ikke meee. — El Bat-n, holt- Tandeel
sidder langl fra hinanden kommek vidi
omkring i Vet·den; hat« del holde Pleller
paa Neglene, bliver del megel lykkeliaL
— Man maa aldrig slaa el Barn med
en Pilekvisl, da faar del Tasrina.
Den forsle Gang skal Barncl liennnees
med en in) Flam, saa bliver del lsz Haar
langt. — EDn Lienga Haai maa ikke
klipchs for liansti synende Aal, elleics
faar han iislet Mad. -—- Naar del fmIle
Ord, cl slkar leerer al sige, er » sea«1««
saa blinel del nassle Gang en Dieng.
Tn anstel ikke en iiuirtsoinscnek T n
ansker ikke en gnIlen Ansiglsfaioe. Da
anstel- ille el lnglende Aandednel. Du
ønfker ikke Hovedpine. Beng da De
Wills Lillle Eakly illisekes, de beramle
Willen Sjøholm.
O pd ag e l. Herren (lil en Tiggee,
fein han giver el Pengeslykke): ,,KanDe
slel ikke se, slakkels Mand?«
Tiggerem »Nei, men hvis De menei,
at De af den Grund kan slikke mig en
Ore nd for en- »i« Lee, faa svæver De i
en Ilor lildfarelsh
SaaInakt man begynder at mretke el
JldebeIindenie bei alle og enhvex nden
Undkagelse spgc Hjcelp agxliaad del-, hear
saadanl ene og alcne kan sauer-. Lin
del sknlde mangle Tig nagel, lilskriu da
den bekjendle skandinaviste Liege »Di. zick
Veslfelt og faa hanc- indholdcsrige Boaz
»Vejen lil Helbred og et lnkkiligt Lin-«
som lilfendes eiihver ved Modlagelfen af
6 Cent·3. Se Aveeligsemench
Heiisy n s f n l d. Herren: »Johan
hvor længe stal jeg ringe paa Lein, in
den De lomtner ? «
Tjeneeen (besledenl): »«;eg vil ikke
give DemFoeskriflee descngaaende, naas
dige Heere.«
Vor Erfaring deelker mange Onder,
mange Pillee og inange Sieg-singen Vo
re Onder er mindre, von Pillee mindre
og voee Negninger mindre, naat pl ben
gee DeWillS Lillle Euer Miete-. Sie
holm.
Slemt Tilfældr. »Hvorledes
hat deres Fene del, Krisline ?«
»Aa, del er Inn innen-; Fkuen hat nu
igjen sin Margaeine.«
Immu- smiea sowe.
Er den sedste Salve Inss Saat-, Fit
siuvelser, samt-Sack Sarden« sxs-::ks
Her-Hub, Froftikade, Ihm-oft Uns-,
Liqwrne og Milch Den kutem st
mnrrbsider eller jagen Bett-läng. Ma
mmon-Z m qino salbksmmen THE-Js
sfs·’-«i »kl» quene gis-es «!boge.
IF its-. Hut-Efeu
-",. .,utiles ss Apclhcekt HXIhIlIL
Eiern-te Bitters.
Dem Middel er Irmtt san vel vndei
oq kjendt, at det ikle help-ver a: fremder
ocg. Alle, der Um taugt Nectm Bit
ters, junge den samt-n- :'uosang. En re
nere Ascedtciu etsistnek ikke, og dct ga
iuumrsz for at gjorr alt, boab der paa
shmo nm del. Wer-ne Brim- ml ku
m«e alle Leon- og schwand-eh vil heute
Blum-mich Byloer og andre fkq ukem
Bsod stammend- Ting. Vål faavel fo
ievygge iom belbrede slle mocatifkt Sys
dommr. Jakob Dachs-Um vanstelis
Issning sg Uiokdmlighed, Im- Elec
me Hirt-II Iuldsmndig Sciistktsm
garniitkreg· ell» Leisgktsetiidsgedetsles.
Pri- .«-« Um og QI M Masken pas-Sis
hslms Apothek, Dann-Ins s.
—
UJ
. s III
—
ew
«.
Wfk
III-— ..
ers-- As
M Z
ent- I-.s
Os- IT
III
Ist-A
Unm- Hspnmt urpl. st«1«I—!;ks-.«!5-xs l·«l—«»v1« til TDJ Issn(:«. Irr-Nishik, knmnjplljxt
ug hinng Hund«-is purplrit Ost 25 Tit-. Stssksns Exil-statist- nf sammt- Hluqs til
Isillixkss Frist-IX lllndrprmlo l!««—lu·in-I.-»r »s.· l’z-i-«1i-i« ; NAT
.—I- kniest- 0««,ce-« mstsss assifms ssmscs kalt-THE list sm-, wiss-«- o
-sk,« qe strick-klet- cssssnspsmsksla fis-»sp- i-» liöqesn its-, »or
««"«««««« cMsWsscI Publlsllllls co»
235 Flfth Ave. s.. Minneapolis. Minn.
Uepdensudstjlllngen
.i. . .
«T:kusl1-ikblliollwk«
.f«11· . ..
l
lelc kalt ikkc l«««s««««3«« VcrdcItsudslillingny men «ill««, der lcefer
. Not-sk««ll««1«D«mfk, lau l«i«s«« «l)us l«il« l«i««tl)«l’« for UND N dcii «l«««so«3e«
l
Verdensudstillingcn i Billcdcr
l
I as «1ll«« do feiskjclligc Vi«;.1iin«s-.««1« ««.j« de Iucsl lillrcckkcndc Ildslillingss
« (c3j««nsl«1:1d««, l:d«««.s.j..st«.« «!fi««1«7.lid.:lig««« Bcskrivcler l)««nl««d«« fm officielle
Iiildcr
· Is-· Di l« Tsi ll J «i ndfoilc nie c««n«1ll«istoiit«« Liimflfmdighed
OF« nuu ikl« f««1«««««i««kl — nnd d l«llli1«Tsjll«d««1,s««ml !iY«tl«5i211«iscr.
Fonzdcn di««.««1»ill««d««1«m««d Tut vil «!)115!«il«li«««ll)««k« f«««1 1892
lud-holde fm is lll II astdtc Billcdck, nusorcl «1fl««1«««mt« Kunst
net-« i 2101««»««««, Einmal-is ZlnicrilJ oc« andre E«md««.
wacfwffci ml l«« ihm as ««—1«i«««-.in«1l«« ·Foi«l««««!lin;.««i«, Reiscbeskrivel
f«i«,Bio««1-«isi«i«, !iitni««1««sinifk« « ;:-«««xll««nli« Ekilf««1,s«mi All mdlinger
om Samfunds Ep01«351n«1-il««««md1«« Einnci as sicnnu «nd«« vorsic
daustc og cui-kriminle »ormiterc1«1mt«stilissomt Udvalg
af lebende Fsorfattcrco Skrislcr.
Specicl sbpniccrksomchd vil l«li1««« skjccnkcl Tlfdclin«««««i·n««
For Kvinden og Smaa- 2lrtikler af Redaktionen.
Sttbslriptioitg-P1«is:s mllid i Forskuw p1.««llar - - 81.50
. Fra Oktober 1891 til kommt 1893 (I;' Rainer-c sp»
I »oliofidc1 med« Tinslaw - - - - s l.75
« Pan Piovc fest Uiobci November og Tckcmbri smeu ikkc
for andre Manncdcu - i - s s .:35
Csitleltc Numcre i s - s .15
lllllll Allllkllsllll Plllllls llllls co» «
183, 185 ö- l87 N. Poorla streot, « - — cchA00.
s
«
i
s
«
»
810,000 tiliaans for væ dsg- auswade
« s I.«I Ad
J.1«.gisu Cassius han«-s- u. « « cui-mus- .- « -..
ganq u sit gnd nimm-: s. s« .’. « ITini -«.- . ink- !1» » . . . sstllct
Her Roms- zsan slsswssk . « « s iu, W s«-s w» v . .« : mm
Mc !«,n- Wir-les thut V : s ca- sm« 7s: si. . « « » . , —. . -k«.k»..3
-!(111s" Z’ud»-:17r7u·««'«-«i.s«« r-· -s««- « N« : : s s «- . « .- H.s.;11)c:
Fund-.
is l).?s1«1:!ssi!.- «- s-sh-I«..- « k·-- ) « « « « « g ".;«k Mag
KHIJIILU ««.«-.1.;1-.1s..«.!:««: -·i’«« J ;.s ;«;«;1.kkk,
-:«s:-1«..-! «.««(s-,i:., fsss Hi« . . -. - s- «—-·« -x-;" «
. t· is -«P.:n««s is xt s:«! .':. im s · »Hu den
bunt «.«-« 1.- »k- .., II"H--s-n» »Ur : -’ ;« II ’ k. hlxlacf
’:1::.:I«. . .1.is »Im-Hi " « s..« .
Ll Ets. Ins-aus«- , . »k.
—--—.......-.......·..-.-.. . - —
». se . .. .. »
·-k-- ...,-... . »
«'.s"!-.:1-.....) . I: .
O-) . ,;.s. «: ..(« « , .- «
1I0I SpicIEOJLI s, ITDxLL ( · .- — JU
«i «s1»m—: iuscs » U« « ;.. H « .’ sk-..:Pui.1:·:f! »m
’ - After-seh Ochs-s- .-I. - « « Id-!n-vomme. WsI
X · « U Alt-nun I: ’ «· ..: IT
kluge Yeands . 1’"-.1-« ·.· « H« 's Gelbch Männddonwc
Us.«— UJIL . --,; z« Is» v - - , . »t; : , , »:
.« ; .’ «: « f 1· « 11 -.’ s «." ' mlditkrudm . f 1 etc
k. sc « t- iu- Truge- sk«.«:«:1;:--..-s . 3.:: -; : :- ::.«.: )':-k«
f" l-· «’ ’ ’71(,!-I,V’. » ·Ih’«ll’! V , ·« HJIW -«’!!
Rtousstc Sygvcniinc Man-- 2 .1; uns samt-n halb-imper- stumm-i
» num. Ums, Anm- iki Lssnaeinqvvmmr. Iowa-ais
« J’«-! s- l! .(- -s«), Leitung«-um« Plan-how zokuovveltm Bauch-san tauml dato-a
s:ntn«. UUM Auss- Usati Um; :.:-. . :::.- zus. V::«!I..;:«.«T(-i: Lnlmnchi Incd sufsistusml Wld
.’, .«7T1·’« VDJXJ "H«
sdrlvate Syllvommc- disk r· Uc- Ezsabnttmc, ism nusi spukt-s .I: tusnn:v:«ttq
Eklkr s« su« Lmqnuhrrs hsni Uns snx s- .’-.-!m m « heis
cmuu Uterus-. Immer11muh.1«s.::7us.q«s»Hm x.—n-.-s..-i.«1«§»um« sannst .s-1 Mist-. Its-I
N· Leibs Its-Odems « Livisnin llssssmakns tunc-Wim- Usnmsueun its-Tuns man «.v-1,
»s. ««141«-»n·.al«nnsq m li.x11-’isdk-cc:-( Drum-two Ussslhstlfsh IN ALLE LUM
RicuOIivel ef, Issm L Lusts- knn nmumkckmks THIS-Irrlic, Indes MU- Wkgrkmdch MHI
sont H axt nnd VIII W Horn-»Oui« « nunqu I.ditchqk Just-n
Rckaxysvowme, hu thun-betrat I v» minim- !.?«, vklvkescgs vssd OWN- ai Ilstles
une-1umlbstltsc Wer-wen
Kvsuvclysdcmmk, tm Jus III-Inseln Jusctmr. Nerv- m. III-nun
Imsstuk« Ilwmwosm Icaknusnuh visit-II Ima
ms, samt alle Inst-so- Ivmvm made-nuka zween-ins. Lade-wies into Unscqu ksg dein-de stic
Issmm leis I de euere-tue tunc-«
»Bei-u til denn-ed oq et lykteligi Liv«
et Imm- Ics de- pnssm des- Ioss Votum-n um« tm ums-eh s( spat use-sum kunnten-IM
Ioiaoem m und-m was Indtkiivkkgckqui Osmia-tut www most-Hm m Luna-e MIOMU
p. kömmt-set Ost beide sei-w- u Utah k ’-» Ickvse s· me oa sah-u
ums i tin-i tm» m dk sum so kstsmn Ins isq Insoweika k-..-·»m.-n«oo!de0 sum eMiI
Isqu ist«- msat sc almost-q- dvmäu est-w .ms M- ium m Rom-um« ten komm TM I
Ist-I ms soc-i sietenfsasthå, doe- Iki wer nuthsl nun noku m sum tells .
sme stumm m
Or. Its. Wein-u- 173 CO. Russlle St« Rom L. Ohms-Es