Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, December 17, 1891, Image 5

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    n q(
set
IT»
s;—·t-es;tidt—ntetts Nndslnlk
«in
Z ; tat te ..1 editt t« ."l:.
« Zone List l).t: !«.s.ts: :!«.
k-t-k:.tttedi;sttnktatetnc tut-d Nur
’—»:-ste:t int- Vestittdienc ists-koni
«s« mer« Lan Totttttt;;;s.. TH
;;--:.t!:.ittdlittztet· nted nnd-te Lande
»F ,z«-»Hk1sebne, og sorltttttbenlig titl
..:s.k·::etitttee Iltrangetnenter ltlitie its
spzs tttrett Ilatetszs lldgatnt. J tttit
; til kskad tneddelte seg, at hendes
«zk13;slttqsetinqhat-de soteslaaet en
»Ist Intetodc fot Afgjstelsctt as den
»Hm -ttid ont Seelfangsten i Beh
Nimm-H sont var mindre ottskelig for
«t et tnig en Gloedc ttu at kttntte
dpk;«, at der er opttaoet Betittgelser,
Ht ttlftedgstillende for vor Regie
«» pg at der nn intet andet staat til
; kuv netop at ettes otn Voldgiftsw
IMM
Hspdtil st) n . Det er tttig en For
lezie at lttnne ntcddele, at Tyfqund,
antttath Italien, Ostrig og Frankrig
knabttet sitte Hat-ne sor stentplet ante
Msk Itsoo Ophtevelsen as Forbttdette
» ltelt og holdent pna Grundlag as,
» Hm ltnt optettet et Itjodttlsth der
Isc- sotn liettyggende Ntttnnti ntvd
It de vitkelige ellet ittdbildte »Zum-,
ktteligete kltkbede ved vot·t ttsod.
H» mttin gen as 11 Jtttlicttere oed
Pobclltob t New Otleans asoigte
tun-H tutr ett beklagclig og vantetende
skgwenlped Ltet sltev sig dog ikke st«a
sgttt altnen Ottdslab intod det italien
kssolh tnett Pobleng Naseti var re:
titttod digse Foll sont sorntodede med
uldige i Motdet paa ett Eittbedgtnattd
ett italienske Gesandt gjorde Paastand
m, at stere af de tttyrdede vare italienske
ndeesaatter, og hatt forlangte Morden
es Assttasning og Erstatning for de
.ytdedes Familien Det maa beklages,
t disse Forlangender blev stillet i en
one, sont untttliggjorde en srcdelig
orhandling om Sagen. Vor Regie
·ng lovede i ftn Korrespondanse at ville
ndetsvge Sagen svr at komme til Klar
ed over, hoorvidt dett havde nogen For
ligtelse over for disse Udlandingr.
jemlaldelsen as den italienske Gesandt
asbtsd Koreespondansen, men det kom
met ttvk til en fredelig Forstaaelse. Jeg
tm at Kongressen bar stifte en Lov,
sotn gjsr Oveetreedelser mod Udlcendim
ges traltatmeessige Rettigheder strasbare
sothr. Staters Domstole. SomSa
Ferne nn staa, kan Nationalregjeringen
hveeken beflytte en fremmed Borger el
lee strasfe hans Mordere.
Forholdet med Chili. Dei
chiliske Oprprsskib »Jtata« bleo beslag
kugt ifølge Ordre as For. Staters Dom
sioliSan Diego, Cal., for Domm
delseas vore Neutralitetslvvr. Mens
For. Stateks Marhsall haode Skibet i
smVatetcegt, blev det revet boet sra ham
eg fett til Søs as Oprorerne. Det vili
de have stkidt imod vor Regjerings Vier
dighed og Selvagtelse ikke at have sor
dtet, at »Jtata« stulde svres tilbage til
Dtm Diegv for at asoente Domtnen·
Dette var saa llart for det chiliske Op
tstspattis provisokiste Styre, at det
straks strev til vor Negjetittg, at Stibel
ejeblilkelig stttlde saa Besaling til at
sejle tilbage til San Diego. Jmid
lettid hat Disttiktgrettett for notdlige
California asgioet den thendetse, at al
den Stand thorgpartiet tkle var aner
lsettdt sottt krigssvtsende Mant, lttttde de
idetg Interesse fotetoktne Handlinget
ilke attses sont Btttd ptta note Neutrali
tetslooe zor. Statt-r hat appelerel
fka dklme Dont, og htsio vi tabe i denne
Stlg et· det vist p·m ltoje Tid at saa vore
Nettttalitetolooe tsetsteetedtn Paa vvre
Jttstrtttset xtsotkie ver Gesandt sitt Flid
paa at tncrgle Muth og vi hat ille
tttotintxxet nagen rsisictel Klage over hans
Nonne-. Tet et« sna tneget beklageligeee,
UT satt mange ne· vote egne Folk hat
lktatit Lte til ttossteielle Klaget, sont ty
Mll lntttde sitt L ttttndelse i lottkttrretetsp
VI Ftttetethtts ots et Lnske ont at steife
Uldt Lilod ntellent stot. States og Chiti.
Vsd Fittldkastelsen as Balntaeedao Styre
blev lnttt og htttto Lssieetet sttnkci Flutst
WSIEU Ok; de unt-nahte de ttdenlttndsle
speinndter og Flaudeossieeket ont Vesktjts
telse fot deteo Liv. Tenne Besinne-lit
her Ub« til slcte ftenitnede litittoslilie
VI Nt««·a«dtsknbet i Zantiagtn Lg ten
GUTWT ltkkt Gesandt dtevttt as Entom-ti
kkNeltlIe gav lthsttt JlItIl ttl pollltlle
eilt it-. « ne, lItJisxi Ltu tntt i »un. th
W « t«tttllit; til at lsesale dtessekilngttsnk
Jes- ils. Nutzung skt ett tet Follltttlelle
solkwttnt 1 -m»h tssk Untat Zottnrnd
«"««s’1«’«bk stot. Statt-is lenkt-sind »Va;
t:nto:e« lntvde saaet Lattdltio i RUN
UW den le; Oktnlterdtt de bleti itttt11t’b«
m -" bisadnede Mit-nd sittnttdntt t sat
spWIslk Oele as But-n. lftt Undetot11
m btkv «dmbk« M : kukk s Leut-em
Jietsntootligt sonnen-, lnsotat tsenent
senkte et dsd. Seine IPttltttet tvkl s«
Muskel-et og beugte deteo Baabett nnd
»
-—. , zl
dollsrtnzkende Lin lttttt«1. .s«
w .. . .
..-nt.kti. lslttt nttutttcde Nrtuttlede
ils you
th ::tt«.»l:nn:tltde unstt Lici- tti ,L.t-ttz1i.slet.
Jan ist-It Itz; nd, lm Ist lttdttl lite
ttsetnksntnttt now-n storllnting nt dcnnc
ltlodizte (»ikt-t"tttt:k;.
sc ntctstonttncntnl Feind-nnd
Ltitnnnltnzterne for Horinttdelscszlcdette i
den piokektctsede tnterkontinentnle Jem- ·
bnne i.i«egnnt", tlke ltlot i Mist-ico, tnen’
Pan iotskjtllige Steder lango disnsz nd
ttnkne Linn-. Under Kontntigsioneno
Direktion er der ntt ttse Optnnnlngoseh
findet i Matten, og tnesten luuu Mit as
den foreslaaede Beine er ntt ttdstnkken,
deriblandt den oansteligste Strakning,
sont gjennemlpder Ekttador og sydlige
Columbia. «
Nikaragnn -Kana lett . Anss
beretttingen sra det atneritanske Krittel
selslab i Nikaragna viser, at mange kost
bare og nødvendige sorberedende Arbei
der ere ndsorte, saasotn Opsprelsen as
Viertsteder, Jernbaner og Haonetnoler.
Jeg tnener at det er en Sag as Vigtig-«
hed sor de For. Stater, at denne Kanal,
sotn stal sorbittde Atlanterens og Stille
haoets Bande og skasie os kortere Band
vejssorbindelse ntellent vore Haone ned
diSse to store Bunde, snldsores hurtigst
tnnligt og sna billigt sont tnnligt. Fol-s
tetg Besparelse i Ftagtndgister og sie-s
gierittgctts Bespntelse i Brugen as dettg »
.ttt«iggskibe vilde betnle dette «Tot«etagett- -
des Anlæggotnkostniger i Lobet as en
kort Aart«tekke. Men dersont dette Ar-:
beide skalfuldforeg plmprivatVekostning,
vil ntaaske dett rentebcerende Aktiekapital
blive det dobbelte of det virkelige Ko
stende. Dette vil stette Tolden san hoj,
at det blitter en untedvendig Byrde, baade
paa vor og den vorige Verdens Handel.
Enhver Dollar as Kotnpagniets Bonds
og Aktier stulde reprtesentere en Dollttr
anvendt paa Arbejdet. Det bliver alene
mutigt derved, at Regieringen garante
rer Bondsene med sit Stempel. En
saadan Garanti oil bringe die-se Bonds
til at salges til suld Vætdi ester Quan
den sont Pengene lieh-ves. Regierin
gen stulde have ssrsle Prioritet i Kana
len sor de Penge sotn den tnaatte komme
til at betale, og i Melletntiden Kontrol
as Konpagniets Aktier sot at nndgaa
daarlig Forvaltning.
Fin a nserne. Et kort Operdlik
paa Statkantrets Statistik og Fort-et
ningens Gang iLandet vil, antoger jeg,
overdeoise den upartisle Jagttager ont,
at McKinleproven hat skttffet dens
Modstttnderes onde Spaadonnne, men
hat i th Grad opsyldt dens Venner og
Velynderes haabesulde Spaodomnte.
Sjeldent, om nogett Sinde sprivort
Lands Historie, har der netzt enTid, da
Udbyttet as en Dags Arbejde, eller et
Aars Hpst knnde kjsbe en saa stor Mang
de Artikler, der udgjøre Masseknes
Livssornødenheder. Jeg tror at en
suldslcendig Prove vil godtgipre at Mc
Kinley-Loven over i sin Helhed en nteget
gunstig Virtning paa Prisen as de
Ting, sont bruges i det doglige Liv.
J de 12 Maaneder sra I. Oktober,
1890 til I. Oktbt·., 1891 var Toten-cer
dien as vor Udlandshandel (Jnd- og
Udsprsel tilstnnmen) 81,747,806,406,
den storste i vor Historie. Den stsrste i
noget soregcmende Aar vari 1890, vor
Handel bei-b sig datilsl,647,139,093.
Ganste interessant er det, og see somme
vildet vare overrnslende, at vor Jud
sprsel as Varer sra Udlondet belød sig
sidste Aar til 8824,795,270, hoilket var
Oll,000,000 ntere end det soregoaende
Aar, stjøttt Jndføkglen den Gang onr
usædoanlig stor i Formntning otn den
Toldlrv, sont da foresvcevede. Vender
vi og til Udiorslen, sinder vi her ikke
mindre Grund til Tilfredshed. Vier
dien as Varendsotslen for ziskalaaret
endende l. Oktbr., isol, vnr 892:3,
t)91,1530', en Horn-gelte af 82,t)l4,621
over i Fior. —
enttdeltg et· den in:ct i vort Handels
lios Stilling, stn del-g et« det tnteti
vort soll-J öttlling, »t· tyder paa, tu
den nuoterentr Tolo- H zitnnncsloogtm
tting hoiler toll-spie tinn stollet eller
hretntner N niionctcs kxnnnetctelle lthnk
-ling. Bad File t::!1s-.nte, onoor Ettl
ilittg vilde new ludin under sjithattdeh
Futen nieste-:- t.n N ttt , nt alle Beim
fgtlser for Jst-entglim- r-; nltnindelig Til
isreeghed use ttt Ende i et storre Pinal
) irr vor i oott Lands Histo
dn tsnn en Tib, otn httilken
send nogen ein
sitt-, og det en: «
der die-n want-I, at de ntlde ock e t den
dttntligstc stotintninxt ch trot· onan
itnnn httk Inn tot Latini for, nt den
Ynye Toldloo ltnt Isitltt Elen- ftotc Hur-u
skkikk sont ont un Atti tstl n’«e shqu
' .
ttl flete ltxtnxte tttstnde ntntrtinntie Alt
.. it - -
Fbejdtzmcknd tut titmtdkn J JQtMJL
;Ililn-sttstttt»tfsMo over-indu
Ttlt"tttsi«, lsntce not-. cttttcto Borgcte
gtqdk sitz tsed tt snndnttt Resultate Ra
ipottet tin titnnnotnitnttettet,vtskiY m
Negtccntgeno Iotalittdtnsgtek sor Zusat
nntet endende Ilu Juni, limi, qu
»t«tos,:»«,s.-;t:t.o;t, sg Udgtsteme fpk
nitnt its
l- l
inninlr Pritndts tsat Its-, ·«l««7t.tsi,
t’låt’litl?’t:lsi’ t"l Ncllptlllcllllld Piltl Z Ti,
·.-:"«,"."«'-.«..-.. Jetdtnszttetne tot ziitlnl
antrt endrntsc .’-». Juni, txt-I, Hin-Peli
kse on nnilnnetes et Ist l l,«·"»ss,t«ns, an
lldgtstcrne stun,«lsts,ss(-ts. Just Entfal
ttnrct t·ndende «;t). Initi, Hist nnsttstteo
Jtndttegtentts til ist."-s.,:;::n, i.«-n ozs l!d
gistetne til sum t.·»-.-,u-.II;.
S- ol osp org gnt nalet. llnderLos
nett as 14.Jtili, lstl(t, hat Finansntink
steten opksobt -t.s«,:l9,«s,l lsl Unser Salt
til en Giennenisnitspriv as LUHZ Un
sen. Sont Betaling sdr dette Sols er
der udstedt 850,570,-tsn as de as Looen
autoriserede Treasttry-Notcr. Frtsolm
ttttendene havde spaaet at disse Regie
ringsksob as Salt- vilde scette Prisen op
til 8193929 pr. Unse, hvilket vilde gjore
Dollarens Metalvterdi akkurat 100 Clo.
Jeg trot· ille at disse Falk selv et· enige
otn, hvad det var, sont tilintetgsorde de
res Spaadonnne. Mett oi kjende nogle
us Grundene. For sarsie Gang i man
ge Aar hat vi indsart Sold til ett Vardi
as 82,745,:565 ntere end oi ndsorte. nted
andre Ord: Loven hat ttttkket Alver
dens Sold til Amerika Jeg tror at
det soragede Pengeontlad, sottt dcnnc
Lov sorslasser, tiltrtettgeg; nten jeg er
endnn nf den Mening, at Frisoltnnann
tting vilde for nceroterende ltlive en Myl
ke sor on baade hsetntnc og ttde. Dold
beltntantsoden er det ansteligste «3-ortttttal,
og Salvetti sattde Bcnncr vil tage sig i
Agt sor at oversltide Gmnsett, og ind
sore den entelte Salontantsod, sottt vilde
ende nied, at Europa tager vort Guld,
og vi blev tvungne til at erstatte dctte
Tab ttted Udstedelsen as state Masser
Papirspengr.
Overslndet i Statlantrct har
veret Gjettstand sor ntegen uoillig Kri
tik. l. Maus-, 1889, belab det sig til
8183,827,190.29 Det blev anset sor
bedst at anvende denne dpde Kapital paa
Asbetalingen as For. Statets Mittel-te
rende Bands, og indtil Date er State
obligationer til en Vardi as 8259,079,
350, betalt, der hat mindsket vore aaeli
ge Nentettdgister med ill,683,675. De
Penge, sont er depotteeede iBanker uden
Rente, inddeages Tld efter anden og an
vendes paa Jndlsöningett as Bands.
Fslgen as denne Politik, as Salvlooen
log Konverteringen as vore 4kj pCts.
sBonds er bleoen en stok Forsgelse as
»Pengeontlsbet. Pan sidstntevnte Dato
var Omlobet 823.03 pr. Individ, men
den l. Decbr., d. A., var det steget til
824.38 pr. Individ.
Kineseri ndvandrittgen fort
sattes ved at lagge Vejen over Canada,
i Stedet sor direkte ved vore Hat-ne.
Jeg vilde soreslaa en saadan Ændrittg
as Loven, sont tnaatte ashsælpe disse
Mangler·
P o st v æs n e t. Store Frentstridt
er gjetntentsorte i dette Departement.
Jndttegterne vise en Forsgelse as over
85,000,000. Osean-Posthnse er blean
oprettede ont Bord paa Nordtyske-Lloyd
eg Hatttborg-Linjens Hnrtigdatnpere, og
Sorteringen paa Oseanet stemtnee Uds
leveringen as Posten ived Jndgangshav
nen 12 a 14 Titner og oste tneget mere i
Utleveringen i Jndlandet. 8,000 Mit
sny Posttseneste er opkettet paa Landets
lJernltaner. Elsperimenterne med sri
sPostontbcering i de mindre Byer har vtst
sig saa tilsredsslillende, at Po««!tniniste
ten anbesal.r, at Systetnet udstmlles
til alle Byer tned 5000 Besolkning, og
jeg tilstennner dette Fot·slag. Ministe
reng Planet- otn at ndstmkke Postottth:
ringen i en niS Grad til Landboerne er
ogsaa v"«.rdig Kongregsens Otnasrlsonu
hed. Ligeledeg vil seg anbesale at Mo
ney Order- og Postal Note-System«
ndstrættcg til de ö-t,uw Stnaaposthnse,
sont sor nietvterende savner Midlerne
for let og billig Pengesorsendelse.
Fla adc n. Estek at has-e otntalt
de ny ltrigsslibe, siger Præsidentem VI
bar san hnrtigt sotnstnnligt sntnle oS en
Flande as den liedste nioderne Slagg,
sont er stot« nol ttl at Landet tan totte sit
Flug tma alle Bande, til Bellyttelse sor
sine Borgere og dets ootsettde Handel.
Verden ttlttænget ingett zorsitring oin
de For. Staters sredelige HensigteU
nten vi dlioer ntaaske i plrenctiden starre
K vakat-reiner paa Berdengntatkedet, oa
det et nodoendtg for Nationens Viel-dia
hed og den sredeltge Jndflydette, sont
den stnlde ave paa den nettltne Halt-klo
de, nt deng Flaade dltoer ttlltrrekkelig
pna deggc Oseanetne.
Jndttsntinifterikt. Tengodt
Melode, at ndstykte en Tel ni de stoke
Indinnerrklcetervnttoner til Jndiatterne
tsitteltota, at ittlte Reiten til Disposi
tion under Homesteadlonen, har gsort
nor Frcntgang i Aaretel Lob. Ziden
s Maria« ins-n » .--t. -.--l ntill Atem
ttdsltlt tta Inotanetneg Jteletoa·iottet
ptta nenne Maade og lagt til den eisen
lige Tannenr.
IUactsiciBanerne skylder nu Regierini
gen over 112 mill. Voll. En sit-en
Oel as den-te GIan et snart sorsaldm,
F ——I
nbett nt Ist er ktiott tilsttirkltltztc Justin
«tt«dr;n-t til denst «.’lsln·tnlinzt. Tet ti·
invitri intntleligt tot titn tLittt ei .littitd,
1sfnt ltonittesdieih ist« .tt sotitnndlc denne
Eint og nndrtssogc den sont ltat itt know-V
Deiiot tnnn ieit tittln·sitlc, nt en Kont:
mission ntsdsnsttch til itt behanle dcnne
. Nsirllr
" Folkrtirlltngen ist nirsten sttldendt, itzt
ttdgisr en otnlttntgclig og tntclligcnt
Statistik ooct vol-e Fot«hold.
stottgreosen btirde tied You konttollete
Knnswnndingen i Vestctt, og virtge Set
lerne itnod nt blive opslttgt its de Privat
korporntioner, sont ntt ns Mangel pan
Laogioning skaltc ag vitlte ntcd diose
Fothold ester eget godt Tykke.
Jeg vilde nnse det for titiraadeligt at
indlade Utah sont Stat, indtil man ei«
overbevist ont, atBesolstiittgett, oni over
lndt til sig selo, oilde as egenDrist siiste
og gjcnncinssre saadaitne Love imod
Flet"koitetict, sont For. Stater ntt gjsr
det.
Jeg attbesaler Oprettelsen as kontinu
ttalt Stttre i Tertitotiet Alaska.
Cioilticnestcsskointniosionen kitn pcge
pait en sorholdooia god AdsninisiratiotJ
og oi knn indbydc D’l)t·r. Kottgrestned
lenunri til en personlig Undersogelse as
deith Membr
Jeg hat« to Gange stu- henledt Kon
gresseng Optttcrrksonthed pita Ttangen
sor en Loo tilBesknttclse its Folk ist«-rn
bnnetneg Tinte-steh Sidstc Aar dnebteg
2,—t.·")1 sitadanne, og »Hu-» kotn til
Stude. Octte er et grittotnt og i man
ge Henseender ttnodoendigt Osten Re
gieringen nnvettder anrligt st,»i)o,ouu
paa Redttingsotegnet snr skibbrttdne
Spsolk, tttett dettc kan ikke nndskylde,
at saa mattge tapre unge Miend i vor
Jndlandstrasiks store Heer aarltgt osres
ved den sortsatte Brug its gatntneldags
Apparater. En Lav, sont tvang Zern
baneselskaberne til aarligt at udsiyre et
vist Prosentantal as deres Fragtvogne
ined automatifke Santntenkoblittgsap
parater vg Lustbretnser vilde hurtigt
sormindske Dsdeligheden blandt Inaba
nebetjentene.
Forbedrede Balgsystenter.
Ønskeligt vilde det vere, at alle Union
etts Stater kmtde benytte en ensartet
Metode i Kaarelsen as sine Valgnnend,
der skal oælge Landetö Preesidettt og Vi
eesPrtesident. Michigan hat nylig ind
sjrt en ny Melode, der atviger sra allej
gantle og ittdssrer ester min Mening
uheldige og truende Episoder. Michi
«gans Lov besietnnter, at hvert Kansas
distrikt skal kaare ett Pkeesidettt-Valg
tnand sor sig selv, og de to andre Balg
ntcend, squ tilsalder Staten, stal Iaares
ved at inddele Staten i to Distrikter i
dette Øjented. Ulykken ved denne Me
tode er den, at Partiernes Hensyn gjsr
sig gjeeldende i Distriktsittddelingen,
hvorved et Mindtetal as Veelgerne kont
tner til at domlnere og trodse Flektalss
oiljen. Skulde jeg betegne, hvoii vor
storste natiottale Fare bestaar, vilde jeg
tiden Tooen spare, at den bestaar iKuld
tastelsen as Flertalsstyret ved Uttdertryk
kelsen eller Forvansknittgen as dett ossens
lige Valgret. At der her er stor Fore,
derom ntaa alle viere einge. Jeg oilde
viere i Fett-or af et Grundloostillceg,
sont forpligter alle Stater til at taare
deres Præsident-Valgtnænd i en Sam
ling sor hele Statuts oedkonmtende.
Alle Staterne hor saktisk ved eget Ets
etnpel visi, hoer sor sig, at denne Mem
de er den klogeste og sitreste, hvoisok do
likke gjore den varig oed et iiklleg Nov
Thth —- Jeg trot« det vilde von-e giørligt
akstiste en as nparttske Metttd samtnen
sat Kottttttission, hois Hvero tTulre unsre
at tage under Behandlittg de nted oort
Valqsystetn forbundtte Onder, og gjøre
Udkast til en ensartet Lov for disses
«Fiet·stelse.
s Det hat glcedet tnig nteget at viere
; Bidtte til den sorogede Ettighed blandt
vort Folk og den ioragede Natiottitliieto
folelse. Den Udsigt, sont ntt ligger sot
os, er bredere og heilige-te ent- nagen
s Sittde sor. Tatnemlighed og Jordan
E sclsss strideg ont Overntagtkn, naar vi
lbetragte vott Land-z Vesolkning, Rig
-dotn og Inomlske Styrke. Et i sinan
«flodelse pna oort Folk og paa den ganske
Verm-n ttttkgtigt Hort-o er sor en kort
Tid itnbetroet oH Hinunter-sen ogPræs.),
» og oi niaa itte viere ittltte isnod detg ist
ste Betingelse —Bit-tnkst otn Folketg stie
oq liqesttllede Jntfludelie i Balget as
oiienlsqe Einbedgnnenv og Vatetagelsen
, at de oiienlige Anliggettder.
, Bettjaintharrison.
wiss-sinnt- Rettdenttcn li. Tischr» MU.
Tot er loWeewi meet sc esse-»O I se
mk s I-- —"-zaq Linse Gt mi« T lik
) . te Fotpelskmefstrmffc flfcs F«
t.-— fis-i-- innisspssz · Eis «me"; km
tige, dog saa wslde og delioqelige, at i»
iten files notiert Ubeltssqsliitded oed des-ei
Viel-sing. Blot een Lille Im DIR,
og w Billet l est Bosh, see-s til It sue
es iedimee wisset et Ist.—-Ifctftb
siehst-. Daseins seit
Den fiorc Smcrtcstiller
mod
Gigt,
Takt-Wart I Ansigm og l Lemmemk
Froitkuuduy Mut-wiss og
Ooftefmitrter.
O
Rgpgwmstm
Iststuvmngm Mo L".u:3, fasse sinnst
! staat-e Endrr oq Mast-Um
i
R wsl « vI
Hm!cdw.1e.’!’rs»ps s.:5111(kktek,c1e:»·«ks.
u . - »
Ig alle Cmrxtlcs · . s«.;«1sc1- uktsnics
. sp» l
Laudnmud o» sksvrkgnvmp
findet I Sk. uxkntw i LHc et now-«
MINde «Jk) UND-im hoc Kut
Cn »Halte U. Juki-N L lxs loim . »
s Flaskek im » « «I, .".-«s—-. x .«: .uc.: -.;-..
For sä. seni -:. ZU vkan un m alle « m
if de For. Stank. Muts-In
The Clmklos A. Vogt-r C».,
Baltimokq Unrylunch
IIITIUNAL sama-Hka
GENERAL WIUHWTI .
1 : -1
WASHIICTOU clfY, D. c
Orslnsk Ist-III Umsonst-Iso- om hvllltsnsoms
holst ipsclol Its sin- vsct Meist-selten sf
; c- noch-I.
JJZJLUYS «S’,«.-m«--el-c«s.s5f,---· is Aphis-»s
fms »Wu- -»«»««-g.
Prnlcusnrnr tur itlln lksscsjnrsnssnns
könnt-what lcunssrnsssulvxlq
«- Dust-stunk
FOICKIICIK·
MAle l'i«:.st».-s«ss. Dis-un Htrsski "A(s—
antun-VI Hut-r- «;.z Flsxuslowllip r - »z; EIN-«
rittgslosv -s-nc--l«·«··-I F-«··h«ing««l· cum Pius-triu
·,-·«1«nl«o-nh·-0-«· Arl- gjsstnmcul"«««--- »s: its-Umsi
vorm-.
PATSITSIL
l(’»r. Htukssrs »,,; fr--snm-stl» Vat«i—-sm»rk0r,
Furluxsri I. "l«·sgn«i,(«,«r us Muth-liess- bunt-til
ltskt. Ursmlss Hast wuchs jgjenmsm vml ists
ist-kunst- 1'«I-»«t-Higfursssz lugssu lintuljng
kurinle Ruhm-est »s« l«·«v«lp.k--s.. Hin-l Foru
grukh «l’«gn«-.; ·«-i--r Mmlock «.« J lI «dkrjvisl«i-.
Alihshuzssu Issr A ins-«-lsmlosrsosusnsg unt-c
hile tu m- I· IW F--1"l«m-ls"w»du-riss- »;; Kun
st-«-ss-n—« t. ..
Wiss- MK Eos-. sonst-J Rucken
WAHlllNGTUN UITXI l)· (’.
solt-stille Ase-Inn
Ast-sey tot
OIIICI PATI
coffsscsfs« sto·
km- Infnrmuuna sum stoss- Ilswdhoot fis-its m
lule « Co. :I;I nun-maus. Nsm You-c.
Oldest nur«-u Ins soc-arm- pstouts ln Arn-wirs.
svoky nah-m nun-n out- tiy no Is html-m has-tm
Un- publlc by u not-ice kivca free of sinds-w n- lI..-.
Ssenfkik gmkfkan
bat tm ssiksssjlstlnn est any ji«-summ- wispr »I! »
Wortl. splssmfnlly pllnkslmuest Nu »in-Hu- «
msd hhnulti Ins Nishi-m- It. VVHsMsH III-»O
Sol-: flxtl ssl muIslIMf AtMmss III"NN L « «
cbwuslh. Eil bonum-L duw 1·-sr·«..
HERUULES GASMASKINE
usao euer Gaum-)
Cgsm sit grau euer Btag vev Baumes-.
sen billxqms Wahrsle Hutuuwftnxs
1 Onnvrlm
I -( IT Y«?r-Hx »
: Hi I-«
I N - «
»F « «
»Im-kann- lnhs »Ur-»n- Junos-fu«
Jsmrn Umsonst-IIka nl at Its-Us- til-un
Ikn sum-» im octts Om ca Bklmmsk
Inan- Vatnssur sum Heini-L mass-»
-» . « «,—y»
"" «" "·’ " HEMPHH
M ..
PAUHHR C MAX
..I'«·I:!Us«
US Inm- Zuset. Zu statt-tm cz
L T
.()k.-s li.tlmn»1«k«
NURIJHEUTSUHER LLllYll.
Iikxkuumsnkk . MommeIlmmn mein-m
, . .
Salt-more »s-: Sternen
direkte
Deo du Inn- uxx ainsxtxmotc smaldmnnrke
Dorn-studi- Drcdvcm Gera, Karit
mtm München, Quem-um- Stutt
gart, Wonner,
lsukwsdr 1 Elimin- HNLI -!Wl.
Am Ninus-« non set-mag,
no simunumc must L Man. M. ?- Ntemu
Zwm muttsps «I,ka(«Il1cd. Mutw- Pmekx
Munulsgne «iouilcjiis1m.
Med Jkokddentwn Vlot)d-e"(1ntpn«uc er over
2,500,000 Nachts-set
beim-drei lvmltgt over Wort. » gebt Vis
mscsbyrd um demu- WIW Populakitet.
QUlooncr og nahm Pudel-nan- uaa Tit-steh
! kndkctnnmcn soc 1Ikcllemduswpasia ekek
usr mach at Qovcoladjrn n paa cost erk
m oq paa ander fast cr alt nncrkjsmdt for
wusch
chmik Velvgnum c alle Num.
Lskaskmckc llndetrctuiim taas hoc Geneer
»Am-um«
SchmtmcherEEp» Valtimoth Md.
II. Wut Manns-usw tshicago, Ju.
) euer den-s sAgcnm omkkiug I Wubet
!
Peter tsbhespm
ngcut I kannst-rog, Nebr.
Dr. Peter-»F
er ct of Natide bcdftc Læucsnidlcr.
Teil drivck Suudonwjvircr nd as Le
chnct, lnsismcr nnd Appetit ou first-feu
dc Sonn ou stritt-r alle Omankr i pec
fckt urlscidodnmia Zimm.
Ulcrdicnnsn er sutuniensnl us List fuifmlltqc
Wsknitddrlr, virsesxnlmst im Plnntrrtmsh og
lmr Inn-H timin iszx limqf i over hundreds
Ams. Tut anvmhrxi tin-d sinkt Held i de
slcjtc nj de i drl damigr Lin jurckmnmcndc
EWdosti«.«ittlfusldr, jnmt i «an;thnnns, inm
smunnc im Wodvt,sm1snnl:
Fut·itopvelir, Dom-Wind chkrhmdom,
Goldmng Gutm, Nhknmatismr. Natter
iol, GigL Dudvevftm flet Fordoielfe, Koth
fehm Raim, Fäusten-, intldmnoninqkt as
Feder, Mkrtklitmh Sinn-, Stab, Dime,
Ring-may Wut-, til-steh kraft-triebe Ge
vextm Vers og Saat- Sntmer i Benin
siemeh Mino-MU, Fkneattmmkkwgdomm,
Krastltshetk Bromliitish Stumm-Imme
Medlinqen Its-Motten Svisnmelhed-o.i.s.
Sknlde D- fide of en ellek enden as de nean
So dumme stkTu Its-t- UUIIIC sum le tadelt M
et u Mk Im mitele KUIIUO oqtkle«uoqet ps
ek ltge m geht« ell» akkurat del sama-h« mkn Mk
Di at Du hat Ist-. III-tka IIIYIUICIL Dens
Ics ges Mk pas sooft-eleme« men knn bos lpkals
Aqeuter. Ovid her me stulde bo noqu fanden IM
Nærhed, saa tumm
Dn. Pest-en Fusan-Y
UI s. seyn »san« Miso-Im ll1.
KUIIKOI
sithitmn Sol-knien, Um for Immewa
er autonpknst ;Ilgcnt mk Tr. Peter stahrneys
Mebmncrt Juniko, L le Erd, Maoszigsri
oglltmna, oq hm den stadig Novum-L Op
lag af Medicmmus mich oqiaa hoskskasmus
Chinme hans Lalqsnmndt somitwa
I
Opfættklfc er farlig
hka Zimm- W behpoer Grillen
VI tun ubnndks um du Wink-»gewan Fuch
kommm Ttlpasznmg gamntcch
LrIillon Prog« spuken-,
It. slTauL Nebr
160 Akkes Land
buomi m. ,KI(-Idcoaktcn er ovbmstkeh beug
gcuoe 1 et Imm- Illagieg Raundtstrikh LFMC
now-it iok Rat-weih «.Iceb1., til Salgs
paa leite Butacnx —— Figur Neids Kon
lVl lUIVlHL
-—--..— ,- « .-»-.«..--.—-—— . ——--—
Tanneer Vandmollr.
llnbxsmznudk tm n« s.«i1:-vL-:g1.-eleitpqc
Tat ·«l(t'k OWLHJZ ist III1!l’llt’Dcll«.·-.IklllfkEll
at Inm. uc «- 1.1-1. h-- »Im w bettenti
hvnd du hmlwsu 111 thut-« um«-L «1Twmpt«
kehrlig "LE-s11(sn«1:-. Ik n - tsn NOT-C paa
miehg I.Ife»11k:izi-ro H wu- krt Hccde og
tin-bekomme .sc.:uo.u«.(—) uuulxzzi Amt-tm
get-.
! Zechutctk
)
l
V. T. Insel-wod
Ojcm ou Orest
L E g . -
Nu Vclmudlma sann Itzt-IRS ul det hakt-e
! us T mabe «’, unn.
Ahn-Mk LHI L:T.Jho LI.
Grund Jota-Id, - s- - Rest-.
Dr. F. C . F! .n«TEn,
l"·lk.--m·s( km 401 anerkjsudve THO
U Mulj«·.s! (’(sH·-go, «l·-«·«nto, a
Lægs ng KIW
NANstiniuu Mzmuso
PETER T(»)1)8E"N
le ih. in Hist .««.
Fljges W HIW
glmpmslus ru·
Æcknfohsxx T quit
Hmlt Ul. Uns-Hin xin l’stIn«It-I·«MGIU,
( i-.-:W« , III. In.
UANXEBKW NIEKRASKL
å
I
?