Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 12, 1891, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    -lE-u!iLl.
l-«- l l«.
.-i«—,(. . Mllll Xlxlll lillIP
Z« cl. I. -. NR- nn
.i.i Zins-s et Stund
.i ist-» »Im-!- »Im
.ini. ins-UT litus («I·
Nil-km -L(«. del- li:Il’ et
.i-lnslt(-l" Ugsau nugnt l
h- Hin lsnn us i on Winse
«·-E.»·s; misn den, smn inttst
..-.iiL1 hin-. ndniltcsk intot, solv
»E( i isn lioj Stilling.
«.1.j(-n«lo«1« vi lim den («3.:(snli·(.,kis
Hiziliiiliik Nun del ermittle
Ei himmli- liegnmncsster ug
ii-i:«.»«r. Filwufcsn Arlcitncss
Hilisxlx l·. l(r.): «Giv Inig et
xsisisi Einn. san Skal jeg beno
.l«s«". llnn Lundc regne nd,
Hiiliszsim wilde lade sig gjmso
. isn leLinm der Lande lie
1»-Ei- .l«1««llcl«d(sn, nien linn
«l««i-lil lisiw et fast og umk
l’nnlil ullin liokdokdcly tljl
W ,t...1 pnaJordem Lnndc
k« lMsxisgis den« Det kjendcsr
n im der daglige Liv udon
liksnsgningistn skal man f.
iscrchits (-n FUng nyttcsk det
man siddor pzm den og trink
(«n; man man have et fast
ndisn for Vognen at- støtte
Ellen livis man sidder
Buhl. san Lan man ilcke lfifte
is or en ins-get simpel og seh
g sandiied men alligevel
es- den li)1-1)ig, ikkejnst i den
igcs F erden, for der mætlcek
i.:1t vi lconimer til korr, hvis
mer den. Mcn det glemmes
. at den samtne- Regel selvs
g ngsaa gjælder i den bande
Orden.
.(ler bar udrettet nogot i Ver
limd Retning det Saa ek, list
tstandpnnch Det Ican have
l·«-rlcc«rt, og saa bar der ilclce
liol·iigt, livad de liar udrettet.
le link dug liavt det. Malta
lilcsx hade Sit standpnnlct,
lur sam- lian det, i Værlc, som
·«1-il(-s. Der var for-konst, men
rist Standpunch
link-si- nnsd til d(« aller List-ge
djilisr vksd den irdan Tot-den,
Drin-im stnndpnnliter Lan nd
is-k,si-1 (-3,z Ist-i vidt ice-· ligcs nim
»l sisin d« riglige. Ellcsrs lie
ii Zum-at litsnviscs til en Mand
wus. dprndretuido san wogt-I,
nlt iLLis lIlut den nnlsglige
. misn sit isgot Fnlks Slm«li(«d,
Isle ««(.: Ftnalnimljglied —
nsli dist. for-di linn liavdo det
lsinilpnnlcn dcsr ndtryklass v(«d,
iziisildi fast Wd den itsytiligc,
in li:ni stisi limn" (llel)r-,n(-rln·o
Ti. lillisis til Luther, du« sind
» Ptms --i: l((«jscs1« og sag-du
«ll(k(« nnsloL
liiincs FULL-oer »jm· nllid et
«"—"· h iiiisnsnilis lndtizL I-.1:1
HI Ul« l· ll W l» kqn sum wxisl
ki SI: nislpnnlilcsr linus il litt- l
l «l««-' I. Mit . i
sxsixiis sxizilwlos infolølpiis Lin-;
"« II ! ni: ii U Standpunkt lil; i
ii'"««1·sl« ilit ist« F Und nt Logng
’·! i- l H !iI:s-1«l(t-lij.x nuL Hain-i
"«i«"1"1s·« "l«:s«nL«ning (l«’il(Is(-ti).·
« »H» ·1«-n («1" fremd-at Jll« do:
« «l";i-nL-s«iso Spon(«(«r, Stuxnsl «
Ilsl Hm at. Innn iLl((- Lan.
·’ ii«-«l- HHI N· (-W(«I·V(sjtsll
lJ - .
n. til-T ;.1H..1. YWI J« Elequ
» i . . . ;
in «««·’ llw Mut-s l. l««l(8..s
·».I- ’ . E
l« ·««!' H· (-n Und tri.
l
.««·-’! « Uns-ji Plini- (1». ingmli
.: !»·,·- «’,«-«. ilmti (·1«. knl«k«l·:
...ls»:-i ..»1;;-»·« . J v »«1»,.1».
» li« H.d(i« nl li««(inli--.«H«, M
i ·«i" Nilislliisd til (in "liil. .
iiliiii H· ·i«'I til on nndon Tid. E
.l-,..-11lli!1! udtrykt «1(.t lmal
l-- Hsd sit sigm at «(1nnor
l«·x·
»in nt . .Indln«d lese-r l Nil-.
i« «l::l’"
·'"«'I 181 : « ··lx monigsløst tliii
ltn w ital-« ni( VII-sen ewig-'
UWI lc:i-I vix-isten
·i(«l N sandbed, at thsr or («n
ssM s» si( t Hin gyio Handle
I xirLi lm »Ach man LXUI
'T du Eine or 1nulikst, »J: EIN
"«,.:8·1:ininligt. Al kigisdtstlcsi
»Als-ZU »» dct » tilligcs un
LMO Nr al l’(«t·s0nligli(sd; tlll
n.ll(rl·ørst et Stand
Hfok
H H(R«W—j—-HH—
l Kritik er tin-get gud: nien lcnn
;n:i;u« den listige-s til in wislgts dot
EL«"·«" NWJWEM Or- Wim- JH tm
l Hm uns «l«« l««l«0vc-1·(st Montie
Ein iil Nandjnnsch san H- JW H,
z« Jgdmn (lu«itsk.s)sg(s). hist gzmr
lier sum kiltidz dcst dnnrligks Man
lkldm l«·l!—kil««: nsd nk giw sig ski«
yM J« »W« lcl·ilik.i)·gcn wilde al
Edrig lInns fanget san cnnngts ni« wr
lTidss ttngn, livis ilclce lcritik i Hund
Form nu· nogkst gudh Kinn sknl
lderfiir ilclio leisdmnnki l(kikik; »Hm
lsknl iklco lusti- de unge. um do lcritis
serer en Del. Tlii dnt lnmsr nied,
llivis de slcal virlcolig vinde et stand
punkt.
En Gan spnrgte en nng lcvinde
mig: livad er egenlig en ()verl)evis-»
ning ((,-tstnndpnnlct)? llmrdnn sank
rnan det? i
Mange- vil Aue-V at det var etl
dnmt spørgsmaak Inen det var det
ilclcez for det er ilclce saadan at lobe
til.
Jeg spurgte liende, oin linn ingen
Overbevisning liavde —- mn linn
iklce var f. Eies venstresindet og
Grnndtvigianen Jo, det var linn
jo noli; men der var hun, furdi lusns
des Forældre var det, og Fordi linn
altid imde MU, at det- var det
rette; livis hun nn var bleven opJ
draget i en anden Icreds og underi
enden Paavirlcning, Sag liade linn
jo maaslce ment det modsatte.
Det er netop sagen; et stand
punlct knn man ilcke tage, fordi
nogle bar det, selv om det er ens
Fornzldre.
For nu at tinde sit Standpunkt,
maa man Lørst og fremmest søge det
med Alvorz man man feie, at det
er bogstavelig tslt just om et gjøte
at man kanr et, og dernæst man man
bruge al sin Kritik, d. v. s. Dømmes
kraft. Men dette er endnu iklce
nolc; tbi en Overbevisning fast man
ilclce blot ved Beviser. Det. gest
med den Som med Valget af en Æg-j
tefælle: der kan bevises for en lcvinÄ
de, et- den eller den Mund bar de
eller de udmierlcede Egenskaber osv.,
hnn holder dog ilclce nk hatn derkor.
Hnn man finde og man-km at bsn er
ssden rette". saaledes man man eg
sna overfor en Overbevisning finde
den rette derved, at den kan gjøre
e’n bedre og lykkeligere.
Dritte gjrelder i Almindelighed
om standpnnlcter. Men det eannne
gjældcr om selve llovedpunlctet —
det religiøse Standpunkt. Dersorn
vi virlcelig her Kristendonunene
Standpunkt, er det-, fordi den til-:
fredSStiller diese Kreta De tu førsz
ste er forlioldsvis lette at nfgjmsw
TlJi det er let at se. at vi Jlenneslcen
som lever lier i Ver-den pan ssgynsj
gende (2’-1«und"«) — g)"ngends, idct
al Lylclce kan osnskiftes, og vol-e
Følelser og stemninger velcsle —- vi
trænger til et fast, urolclccsligt Punkt,
en fast nrolclcelig Grund under vore
Pødden
Og l)1·ng(sr vi vor l)ønin1elimft, er
det jjo forlioldsvis let at Se, nt den,
smn virlcelig Slcnl lnre Menncsslceir
vet from-id, manlieu-c-sitd"t;·1nlnnnlctL
nslon sur seine drite Misnncslivlin
He Arlcinied(-:-«’ Urd), —- M JOHN
Jesus, Guds son, Vill· den Nu sit-,
i"urdi linn havle sit Standpunkt i
lliinltsn, ndisn sisi sclw del-m- YCP
l
den. i
Gijcildt det linn di—.—·-- i·i"l1ng, kam-l
liisr ju. nt allt- vnr l;ri—tns«. i
Jl·-n Akt-i lmnmnsr sitt ti·«-.l»"(-. Yil
man lind«l »z: ninsrlcm in ilkst isr del;
rette til nt bringe Wr l.ii·sl»x·lcl(»,
frenml E
Unilssn limusmlks sind-iu- i)i-tt-1«I
«l’»lsl(ij1ni(lti::l-in l«)lili«(lsliz.;sl«m,s
l3(-1«ntnin(sl.—«.s. Nitiillnsd. («t gle
til).)xl«--iit.f insltil Eisåvis
.·-1t«zs.«i1k
)
lljtan lilisv
Innrdqnnktsr up npisusilp
nt slxrins (s3.:vi1·l((-. nn· dei. l«nr.sli·l
lian inn-rlc(«tl(s, nt lirin inwt virixisligi«
smndpnnkl lnndiu Snn landtlnin
Tnnlusn um dpn lisnsnslss Und, ug
nt ntnir disan «l’nnlxe
»Mit til nt
lmn Inn-I«l-:(-dis,
var »Wie i lin1n. 1ik linn l«
leve mx wirke-, ins-n n:ur den var
Vorn-. ll·0rs-"rmdt dennks Lyst mng
Un slnxx det ned i ls«un: Er det Ina
·l.·m. at lslot Trinken mn Gnd lcnn
fna Lirslylclnsn til Jst lese « iig,
san Issna dtst v.ssn-. snrdi lmn fnnr de
virlwligts i«iv-·lu«:isl«t(-r til at ritt-e sig
lms »s. lcnn vi finde »F: miprlce cis-Ue
OL gnn Ined lmns Urd lige Snn sen-te
- »:».
s-·; silcre. Rom Wie-n knmssilsge l
ner’· gilc med Orden «gnn hort. din
sein le.ver!" —- kwk er Standpunktet
lplevot vort.
—
«)Title.1 pe- -·t skntsspli M Dr. E Brunde
l—.
—l
,.Vtscrncn«s Præimcssvmafkmc
IIIIIIIIIIIIIIIWUDWMIHI III IIZ Iz- «:!ItllI ·IIIIIILIII
»Stjernen« og en Singer Symafkhm tun H15.75.
»Stjetnen«ö Udgiver hat fat sig i Forbins
helfe meb en af de stsrste Symaskinefnbkiket
i Landet og kan nn byde Bladets Abonnem
ter en billig og kigtig aod Sänger Sen-insti
ne. Vi hat glortdette Stridt i den Tro, at
der er mange, iom nok hat Bkng tot en Sy- .
mastine, men ikke bar Rand til at kjsbe en ;
at de kostbare Masiinee, hvilkel heller ikke he- «
hsves, naak man kan faa en ligefaa god for
det halve af Weisen.
Disse Mastinek er forarbejdede af det bed
sle Materiale og Metal, og ingen Mastine
sank Lov til at forlade Fabriken sprden er
nsjagtig iammenfat og Jnspektjken ek over
bevist am, at den kan ndfpte fuldkomment
Arbeit-e og lebet let og lydleIL Der er ingen »
indviklebe Mastindele og Mastinen er lettere
at haandtere for den nsvede end de fleste an
dre Mastiner.
Med hver Mastine fslger en smuk Sam
ling afNekvisiter mttIscbsninsH en ,,tnfflet«
en ,,tncket«, ei Swt Sønnnere (4 forskjellige
Bredder indtcl i Tomme), en Bänder-, en
Tkaadtniv, et ekftta »check spring«, en Pulte
Naaley 5 ,,bobbins«, en Skrnekniv, en Skru
enøgle, en Oljekande Ined Llje, en ,,gauge«,
en »gange« Skrue sann en 1«crrebog, altsaa
en komplet Symaskine, sits og fætdig til et
hvert Brugi Sytunsten. Mafkinen et nd
stytet med ValItId-Flsjbokd, gothist Oper
dæfte, Stuffs i Midten og to Stuffet ved
Sideu med fornitlet Haandgreb.
Enhvek ijber faak splgende Garmtti fka
Fabrtken :
cERTIPlCATE OF WARRANTY
Wt arm-In- vuatunsk the onlinory was
avü mr ok the Ohio-so Sinken- suwtns Us
chivs No.... .......... tok the tot-m ok Uvo you-s
from the dato ot the sale- therook, and it u
uy part sc Isitl aiasshiao sivcss out by kosten
of any defect that-ein. wo agree to teplsoo
the same two of Chor-o. Thitwakksaty does
not cost-I- sccideatsl Moskng nor thi- wom
ot Sduttlos, But-Ums und Noecllsix
Umsatzes-the Mut-UN- Co.
Mastinen fendes direkte fka Fabriken i
(5hicago. Fragt-n er en 11betydelighed, ikke
over 81.00 for 500 Mil. Vi vil vceke auspar
lig for at Maskinen naat Besiemmelsessiedct,
forudfat man meddeler os den usjagtige
Adresse. Opgiv den ncermesie Juni-anma
tion samt Post Office, Couuty og Stat.
Peter Ehbefom
Tannebtog, Nebr.
WLÄHKE
Juni samt zmelorot 1861.11 86 Ins
spren- sehrmstE CHJCASO.11.1.. I clarksx
Den munte, paalldelige
L ceg e og Ghin-vg,
behauptet fremd-let med sttrste
Dis-nahel- os Hm
WW EIZP IIIIIIIIE
co- -IIEIIII
- IIIIIIEL MEku E
«· »1«'kaIIIIII«, IOIII IId diHrIiiicIIkn V dIä I I · «.
siIInIIIhcv og Ermahn- rII IIIIIIIsinIIsIIsIcII «
I I· bIrchIv-IIIIIII·I .; skissII jIg st ·I »I»
I« Is-· «. III isslIIe af LI-·!Icckn«!jc· nf N
II: :.IIIJI"II·I«.IV EI :IoI-I·.«IIIIII TI. «
I-«I«. E! XII-wof- Gyodomuzeums stIIsk Is
I ichrkthsc m Tab as Jerka IaIIE
·?«.I II III MIIIIODIYE tIIIkI old-ZU sspsg IIIJ
It; :I Ise Mir.I1I,I'-:m IIIII I: «I·.,I »ter EIIII I
st ··) IEJI m LI »dring sImIiIInn Ie Tit
. II :I: J Heiluqu Isc· skTIk M Uk IIka k I.
TI- s-er-I-II lIIr bEugt ellcr hvem, VIrIIchI
· 1;I·1TIIII
sen-. Iclsae GI sitt as· IIMIU IEJ’« — s- «
IIImoIBIodIIhudftmvotnmkts IIII I- I. ;
ziI I II Frs !IIII·. Dust paa, m m fIIIl(I-,·
T· k; : ««.sI.- II III II I II blIvesiukIsmIel-r1·.III:.I denn
END-Noc- Is is II. III--IIId·-I· FII kon »Im-S
Aue IIIIaturiiqe llotcsmIII III (
"I«««I-III :I’d·.«" .:’!II- TI III s«
Bega- Asjpu IIIIIII IIItIo
I. VIII-II og EIIIII iIIII « es Vis
Se T« III;IDeI-« EII »Is· um Gans-u
«I·I- I e siåsøcv ved ein-en VIII-Ist,
2I isssIIIIIsIIm Istmi IIIfæIEcr heldreoI-g, III-II
v I . ««- II - ist«-·
. III-, I I IIIIs III fromm III-nomine.
I ILI r KIND-III II: ·..--I.· UI I.·«·. kaI -.-·I
- »I» II IsIsIII TIIfIIIIId I'I II- :I-:· tIsII I II-1
rIII-. II ;IIIII: I et bIIIiIIII wart .«I-·II tw-·
« »k« IvercIIIe oII denkt-te Simses-um« »Im
» .-: III inIII eII IIvIgIIIIuIIN XII-I- Ists
- -.-.I---.Ip . IIIinarIIIII IIIIsI E:IIIIJr.IHII-q-Is, I .I-o mv De
« i ·. sIIIIIIIIe cIIIr Der-« Izsmvomstilfælde
« III:II·III-I«,1I-si.)1s’«IIII-r"I-IIII«,st Diux :L..·r
gJ IIIIe Dom-I- . .II. ..III III- IIIrvIIe EIIIIIIIsvede.I
IIIIaIe Komm-er Iq VII-am niedersanke
.»· ·IIIIIItIfsr TIIII kIed It Flor hfskend TI III-II-;
IIIIIk LIiII kII IIJII II YIIIDIIL Er veIIlIatBIsevcuer
s« III . III bcfri Dem tm- IrIIIIIIdOIs LIdellek oq Sturm
II: I-I sIIIIII rI e Tun-: LIoH atIldIIe AkedIkIIIeI sen-»
- usw-w .IIbeIII og III-II bIsmIansIIde SikkeIh ·v. non-I
sII »I- frII III gFornk Iil m Is. :I0 III-tm DIIJIIIg o
- quira III. Stil M SzSIIIIIaH m Ul man-l- Es
..I’-«' olandinavist tates- reve adrcsiisrck
F. D. cLARkE M. 0.,
I
186 S. Stark St» Cbicago, Jll.;?
--s
aknxose Agtoslcabek i
sLI
I.k...«
Ilvo Eule-I- IIIs Dir Ikvi -1 -’--tko OnIIII i Jrnrt TM km
SAIZI«.1II—I, us« I’I II fIIIikIuIYI-1I»-II ««s.·;«: »M- !
stfugzsshIIika-1"qu«1 I II IN! "·«:YI7.II1·!T«. Mist-U »k- L
MI HEIIIIT Stu-. sitt-- v» TRI- cst l INUNIU III-mil- J
nun-III VII-»Im Inmä III-»mo. wankte tII III-LUva I
BillkIII I. lIIkIs dkisIIIIs »kr. DIIIII »gu- IIIUJSII i
«·'-II·81-» s« I « · ’ « - ’-·’Y- s( I)r«1:
·«1)I·I·l«srIIki-·.I«.IIIs«-I.I Ig Ist-II Ende-r. isg mgemlo i
slg dom- IIl J!JI·!·II-I, Ist-I- IlIIIIIIIs nIkmos ’. Iste Bos. !
fort-»list- I!t- gIIIkIs III-I Wirken-us SksMI i List-U
Imqu- IIIIIIIygUulII III staut-st- Imktokrt matt 1IC
sendet-«- III U- ccuts I FriuuokLsr. Ach-trost
lib »l. Ä. l-"lkl(’ll·§.
It cllnkom Ist-sk. VI- Ioklus . . !
—WM;—
: Sn ny sflkfkfivenrfsasfkinm
snTSnnATIoIIAL
Icoxz ! og Z
.
(»qu.:n:.1i.«: 11s c-1 Haancukx Unrungl
J Itxk -: -:- Imm- :-:»kx·"1«11w1 Og
Mi::-·-si.s-«1.: .1s:«.ss-s.:-’:. .’.
JU. «.’ k: » ’. :«:. s« « : d HHLI »Nun-«
:«.:. . · ’.· ,-: :: . k: ix Ismn stx Mit-End
nd-« « « . :.-ik:1uk:n·«1!fs
n» H « ; 7
P ris .
HvittctfommxstKlaviatur Stoo.oo
LUHII Tkovalq «sc(1hmetmaluv11m1:«(1x1«:1«.
Burg-. .’.’[a)kmu lage-Hi L«s.)t1c,og sorlyundli z.
s n s t est — Hi god Lzogng Mund rlivci
By og Landsin ovx lnlc Laden ts!-al Hirt-:
Fon: vol Inkslax 8171. TINIWI tel HAHHU u
l!oj-3:"s.s«.·:"—1!!N-"I
PARISH M·"F«G. GU.
?".X1H—Zl III-Uns Junk
.I«:-:u;-· r U ·s: M- til
X«.."1».UUCJYLNHHNJL X
skpervisors of Ase-Its. ·
«..’.1’.»’k Zutun-oh
S0870N, - - MASS.
Laster du at tot-e euVindmollk?
1’l-«.h«-T ’. NU
k.«.11.1cl«4c11-1L«..«
l).x. —N
H« »Ist-sit
c,( ils IF lle ..
II..N:I-.—, r.-1 t'k-)».«s«,
caa datis Undene-sowie
Hatt er Agem for 6 Zuge Mollet
Zea tm oasua 2«itggtec«· LDoqne oq sum-i
Ifiossauei Ui »Zum u ukwi .- cligc di. u.
»F NO Olsen, Luther-, Revn
Billigtt F Hurtigti Sikkcrtt
.«» s- » P
M « « Es T -— - :f ,
m.-Fs--«««.«.-.. ,-.k
Dautpstspsblllckfckttl tut-get btlltgc Prticr mcd alle sptftr Klasch thtjtt
Mute Villctprllcr otl findt-d at otrtc satt billige sont dc btlllattc, tm ttltlletkisbeken kat(
,felv vaslgc, hotlknt ttlntc hatt muten
Jcmbaucblllcttcr iaslgwt jksokblndruc med Tassmsttbsbtllcttctx
lFeld der cntcn iclo agtcr at Woge »du qcImlts Land« ttt tssttsumrct cller Inikek at im
de Btllcttek til Slasgtntugc elch Neunu- dcr hinan-t-, vtl frommt- dcmä egtte Interesser os
Amt-c Pcnge ved pr. Illostkokt at itnve ritt-r nun futdstasndige Illttsltstc ovck Villetter mes
; alleAtlantcrhavclinjek samt Prisen uaa Jerubnncn til hviltcn sont helft Plads t Amertks.
iPtiscn opglveö ska hvtlteu somhclst Jerttbancttatton cller Sktböhavu i dct gamle Land,
lldvandteren mantte Imskc at ndgaa fut. Fuldsttntvtg cplysning om Skibenes Afgans
log alle tkttkelthedet Sktiv cftrt unt tslthtlnte
Ets- Pksvmtnc stombtnatlons tltllctttstz dct t fastllg Ntad egnct tigfot wolk, fomlkke Ev
i Im en tostbqt Reise, men som bog Inst-er noget, deI et bclms rnb Mellesstdckf. Kombina
jtiontsthlletten er en Slagd tltttttdtttt«s—«lltllct gjtrldendc for Mtrllcmdtrttct paa Reier tll
its-now (da Sklbcnc lkkc «- iaa ovcktyldtc), og paa Tilbagctsehm taar slkaösagkken Sdm
Nahm til meget ttcdf at Pris.
Pengeforfmvelfer ttl det munt- Limv udspkes tu hkdtu utjcndt billige Pater-.
Zagen lllejltghcd for Modtagcrcn. Jngcn Beten-tu let tontante Vol-b sit-betont
Exprcfispnkkcr us Fkaqtqods tm l Pttnsttll Ton foIslettdes tll euhver Pakt Of
Bude-h hvok Silbe og Jcrrnbcyter mkketu
Only-er Inisptksstl liest-aus pro-Im es ntiastlst t ste- ht. unums- Its.
I-—-.:T-.T-L,:H—« f — --" .:—."L--..-1:"T ..,..’.«..';«- .
even Kam-is Bitten-r tu net-satt Pater
for Lyslrejsenbe, som i Eftekaaret vil des-ge Standlnaviety gjældende paa de bebst
.g sineste Dampeke paa Atlanterhavet, erholt-es ved i Tibe at henvenbe flg til
P eter Ebbeiom - s - Dann-brog, Nebr.
FRYGTELIGERE END KRIG.
Atbeibe, Ætgjekkighed og Libenfkab voldet meke Smerte paa Sind og Le
geme og Idelægge aaktigt flere Menneskek end Alvekdens Hake.
DUJÄRDINS
lFE EssENC
Dem den moderne Kentis Under gjælber for at være uden dets Lige i dets Egenstnh nf
at erstatte Legemet den tabte Lioskkaft og tilvejebtinge alle nsdvendige Bestanddele If Blo
det, Hjernen og Ren-erne, og ndvikle i hsieste Grad Systemetl Krafter og Funktionen Der
er en oveclegen Specifik for varig Oelbtedelse af Uordeni N e t v e : o g V l o dsy f te In et,
nervss Aftraftelse, Muthes-, aundelig og lege-Illig Fortrykthed,
Ulyit til Birkfomhev, Slsic i Hoved og Drei-, Mangel pna Cners
o g Ap pe tit. Som Raturmiddel folges dets stykkenve Vikkning ter as tilsvakende Re
aktion Incn ek var i g og viser sig oftc fra Vegyndelfen oed en nmkkværdig V Ek« I
N e kv c k r a ft, med en Fplelse af R r a ft o g S i k k e the d lcenge ukjendt for Patienten.
Nrkvesymptomerne og Funktionsfokityrkelserne fokfoinde. Ssvnen btivek rotig og for-ski
skende. Samudig blcver Patienten findt-ig, A n s i g t e t iy l d i g e t e , L ct b e r n e r Id e,
Z- 1 et klarer-e, O n de n ten o g s n n d. Haaret voiscr, bliver traftigt, ligefaaNegs
teue, vjiende Medicineng vigtige Virhring paa Nækinggorganemr. Der tilbagegivek Le
gemet i en passende For-Inder livlcge animerede Livöelement, fom hat
v as rct so ki o i l d k«, og over en vtgug Jndflybelie direkte pan Hier-nen, Nygmarven vg
MkvcmstemeL of en nwrenoe og stnrkendc Veskassenhed. hvowed at For-drin af Verdfkek
og be ndmattende Livsprocessck staut-ich v e d l i g e h o l d end e d en liv l I g e G n e k
gi at Nernen og IlittskeljystemeL fom gjøk Stnbet munter-t, lyks
kc l i gt, b r i l lia nt o g e n er g i s k; totalt overvindende den ilsve, nojkkionnne Dis
position, sont mange solt ersarer ! alle dercsz dsmndlingen . Tris: 8150 Masken.
Tsr. sue-s »in Ist-wem- non-Sie
RBDlNGTON öd C()., Agt., Sau Is’1·un(zis(30, Cal.
r
0m ni begagnar sung.
Imm Uns-,- att
Waymans «cgs »Hm-gw
Iir det Mist-I 0(-11 iir kulllcotuligt
offirihklimlt
Dr. .x.-I.Rans1(-rg
Eve«-s.u.n·ts nosmke Lugoonnisc
· ok; Esset as —
Messeiust w seit-malte Institut
qon -no-.:-·-«..s. added-sp.
Stand Heu-Id, — — — Rest-.
PETER TODSEN
lägesw M M
lmpm tm
mejfkczäjcgmwii
Gmlt Ol, Britsnclwstk Ptmclt l«JH.-«(.-11t.s,
Ugnrm m. m.
l).-XNNlZle’Us;, HERR-UND
s GRqu Is;c1.u Muuuu IlekL
1.I. P.«u..«·;d( us l..H-««.
IITindes ok] LJra stfc m
C
us Hmnit Als-r ,V »nur
-—0W—- »so-.
- samt —
.."-. II · « --»-J ,»«..«.
sit-« U- »O s.« « ..-s«II.--.. .»-i .
cis-a uqtdxsnxh - Ach-n ?
« !
-s-- --
V. T. Ttuehtooty
Dien- og Bren
L « g e ,
Al Vehandting for-sie Klosses til dct halbe
af: maba knien
Adresse: 3112 Utid St.
Grund Island, · — — Uesko
Ncifcpas.
Apmismtssc Horspssiz kn( for m Eises
kksi k« ·’.i III-II Eiskkms s"-t- Its-P es fos
s:,, m- sstpF « »Ah slrpvqsokv« Uns vkpssspt
M »Nun -«-.-’1Nd« ! Madam und IIHMINIVJ
Minute-In Peter WINML Tun-Iebtes-.