Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 12, 1891, Image 1

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    S t 1 er n e n
ugemad for Nyhed samt politist
og folkelig Oplysning.
kumtmsr brek Tot-Häng Morgen
1
Darin-trog, Nebraska.
—
PETER EBBESON, UDGIVER.
N
Ahoi1nementS-Vilkaar:
1 Aar 1 de For. Statet og Canada. .81.50
s Maaneder ....................... (s.75
z Ytmmcder ....................... 0.40
1 Aar til Tanmart og bvilketsomhelst Steh
i Uhlanbet ............... . ..... 82.00
I- Betalingen erlæggcs formt-Ovid
FAng mmz holst sen-les i UKogtstsmP stov
sskogtsl Mouey Okcjek" elle! «?ost-I1Not.s". »Po
M Notw« et cled billig-w Amsel lot Pcvgsfoksoa
del-« zg kumkommeat slkkeku Sahst Inn s cts.
Fuwsjasndig Adresse:
Sti- rn en,
Dann-du« sehr-»O
gpossit ocIlHisBijsHsk
-« Dan—n—e—brog is-—
Mu Miso IMM.
Tom-no kifgaak tka Dannobkoq;
Ost: Persoatog. Will Rom-J GEIis 4.18 Ema-.
Ven: « 6.10 Mut-J « TM Jota-.
-—·( St- Paul b-—
Mk Mo samt-aus«
Togeno afgaar kra st« Paul
DANNEZR00. Kost-US og Lock Mfo
No. 87 Gott-— og kssugøkws 0.80 Akt-m
T« GRAND lsLANDJ
Posssgdklog. 10.001kokm.; Mstog (.45 MU.
M E1.BA. sCOTlA. NORM LOIIP og ORD
No 85 (-’0(1s-ogkssugektog. S.05 Form.
Is- Alle Tog wettme Pause-etc
Berlinwa I Rissen-i M IMM.
Togeno afgaar kra St. Paul:
Ost: Persontog. Ms komm com-tos, 2.50 sma.
Vesi: 521 Kinn-; —— 1245 —
M Alk- Tog meüragck Passsgeker.
MAMEle-FuIFEIIJHFJW
Im ve vaalivelisfte is bem- Ruhm
Chicago, d. O. November-.
.f)vedc. nontant, 952; December-, 97jx
Maj, 81.04z.
Mus. Kontant, 544 ; December, 47zz Maj,
45ck.
Ham. Kontant,82k; December, 32;
Ildaj,;33j.
:ltug, No. L, 94. Byg, »ko. S, 59; No.
Z. 45(;i·6.«-3; No. 4, MER.
Dorfm, Wiss-T
Qmaha, d. 9. November.
Nod Efterspprgsel uaa de bedte Stude.
Slagtcres svage og 10 Ets. lavere. Stude,
S8.:35(«4.10; Stockets ongeeders, OSJICD
B.15:Mer, 81.10E2.25.
Somene 5 Ets. lavere end i Lørdags.
Why s3.55(;y3.65; Heavy, 83.70(i93.85;
Kirch sk:3.65C-)3.70.
Tannebrog, d. 11. November.
Hoede 65 Ets.
Ilcaps 223ska4 Cis.
Bng 200325 Cts.
Hat-re 20 Its-.
Ding 60 Cis-.
Evin HEROLD-«
Æg 25 Nsk Smpr 16G18 Cts.
Handels-Tipende.
» Kaporter offer gjennemfnitligt, at Om
mnmgcn er stor og Handclen fund. Den
Mavekick’ske Bankfallit i Bosion foraarsage
Vegullske vist nogeu Usikkerhed i Pengemar
Fedep men zorretningen vedblivet at være
nadtg og sank-, og Tilliden, den iForret
TUIIgslwet saa updvendige Betingelfe, er vg
Iaa gov.
Korntilfsrslen iVesteu er endnu ganste
Umaadelig. J Chicago er Tilfpkslen If
Hvede og Rug tkeGange san stor iom i Flot
WSM Kde dobbelt faa stok ogHuder og Uld
M Ttedjedel stim.
Jule-Ekskursion
Inwi- Postrlasm »weil-et
«ISLAND’
fra
ZVEZU Yoyå zi. 5. Dæcåx
—1.—
Negncr man 12 Dages Reise, vil
Var«Ia.klcrerne ankomme til Daumark
en 17 de December, en Uge for Julenf
un ellcr tids not til at naa frem til
me Samle Hjemsieder, Beimer eller Fa
ilje fst Julelysene tandes.
clen Kahmylatls kostet tm blot
810
m End scdvanligt Mellenidæk. Ftie
Engcklccdey Spiferekvisiter, godt Rum
A Opvartning Efterspsrgslen paa
Use Pludfer er stor, og enhver, fom vil
et;,1)tte(s):heincenmac- melbe sigigob
ESM Nebsættelse paa lste thyL
It 870. 00, im 048. 00.
TIWW Dem Esset-m
Dannebrog, Nebr.
—fi;·lt"c7iiä"kgufishs"
mDscjifuftebrothfHort-arti 6ounty, Nebraska,f TorsvagcnsdenlLtc Novemka 1891.
Jndlandet.
Dei site-de i Lordags iDenver,
Colo.
Ek tyfc Syudicat i Chicago hat
sikret sig 250,000 Akers Land i Nord
Dakota i den Hensigt at satte tyske Far
mere derud for at byrke Maltbyg. Pro
duktet vilKompsgniet öpkjsbe og afsatte
hvorsomhelst der er Eftekfpsrgsel paa
Byg til Bkyggerier.
ICMUUL Et Cirkuleeke, der nd
gives for at oære strevet af Stutöalliam
sens Sekretær og squ tilmader Former
nc at folge deres Horde, er blevct nd
fpredt blundt Formerne i Kansas efter
en større Maolestok. Cirkulceret ers et
plat Falstneri, sat i Vætk af Spekulati
terne, og vedkommende bnrde sendes i
Tugthufet.
durttgfeilende Yacht. Yachten
,,Norwood«, som ejes of N. L. Monro i
New York, stal efter New Vorm-Bla
nes Paastand have brudt Verdens-Re- I
kotden. Over en asmaalt Afstand skjødl
Fartøjet i Lørdags Eftermiddags en
Furt af en Mil hoer O Minuter og 19
Sekunder.E11 stiv Kuliug blceste fra
Nordvest, og Søgmtgen var temmelig
hof. , —
Musik-. ExCithCcekk Neuk
phy i·Vraiitetd, Minn., er ifølgeResul
tatet af en Underføgelse af hans Nega
skaber 81,419 i Underballanfc. Bylas
ferer J. Demuels er ogsaa i Underbab
lanse til et Belsb af mindst 85,000 —
han felv siger 84,000. Demuels hat
forladt Byen. Han her bog 10 auspar
lige Kautionister, saa Byen ikke kommst
til at lide noget Tab. Begge de soigag
tige Entbedsmæud er Demokraten
Dei hurtgifte Trank Bei-de .
Ct Eksprestrekn, der paastaas at viere
det hurtigste i Ver-den, er nu i regelnioes
sig Gang paa New YorkCentral-Banen
melleni Byerne New York og ansalo.
Det tilbagelagger den 439 Mil lange
Distanse mellem Byerne paa 8 Timer
og 40.Minuter. Deto gjennenisnitlige
Fart er saaledes onttrent ZU Mil i Ti
men; tnen tangere Strekninger
tilbagelægges med en Fart af over l
Mili Minuten Lokomotivet, som trak
ker Trænet, er en »Tvillingbroder« af
det, sont sorleden Pforte de 436j Mil
mellem New York vg Enst Busfalo paa
439k Minuten (Amerika.)
Iri, men bog ulytkelig. O.
M. Flye, tnedinkeresseret i Pakkeriet
paa KodiaksOen ved Alaska, ankocn nn
lig med Damperen ,,Karluk« til San
Francigeo, og sortæller oni en bekjendt
russisk Flygtnings Selvntord der Steds.
Edward Pollykofsky var flygtet fra
Siberien til Amerika over Kina, ankoin
i asvigte Marts Maaned over tilKodiak
i Selskab tned Nicholas Federosf, sont er
Skvlelærer ovre paa Den. Han var
bleven sorvist til det nordlige Rusland,
hoor han nafbrdnt i fire Aar tmllede i
Mitterne. Under Transporten over Sue
ntarkerne sra St. Petersborg, lod tnan
Fangernc sulte, og flete as Pollykosslys
Kammerater bukkede under og dode.
Pollikofsky saa Lejlighed til at flygte til
Kosten, og nndveg paa enSlonnert. Sti
bet led Skibbrnd ved den kinesiske Kyst.
Han og en Kantmerat drev omkring i 7
Dage paa Hanet i en aqben Baad, og i
al denTid sik de intet ander at spise nnd
tagen nogle saa Bill-jur, sont de havde
i Lomiuen. Der lykkedes endelig Pol
lykofsty at naa Land, og fra Shanghai
sit han Mellenidæksplads til Satt Fran-;
cisco. Senere rejsie han til Alasta,
hvor han i en Bog skildrede det siberisle
Fangeliv. Dcnne Bog bekmster alt,
hvad den acnetikanske Reisende hat sor
talt oS ont Forholdene i Siberien, og
yder megen ny Oplysning. Bogen var
næsien suldendt ved Pollykosskys Død.
Men den undvegne Fanges Lidelier un
dergravede onisider hans Forstand, og
for tre Maaneder siden, da han befandt
sig om Bord paa Barken »Cot«ryphene«,
side han sig en Kugle for Panden.
Federoss vil besorge Bogen udgivet i
Trykken.
g
— Elleve Stemntefedler blev smtdt
nd i Ooopek Ptectnct, Dodge Co., sotdi
Valgeken ikke havbe fulgtLooetn Nogle
af dem var udskrevne med Blyant, nogle
hat-be X’et paa vensite Side, en havde
strevet »for« t Stedet for set lot-befa
lende X, en havde stksget alle Navnene
medUndtagelfe af dem, han vtlde stennne
for, og en havde strevet sit eget Naan
nebenfor.
—Den nyvalgte republtkanste Shertss
i Omaha stal efter Sigenbe itte have
vatet Vorger af de For. Stater paa den
Tib, han blea valgt, men ndtog first!
sine Papirek eftet Valget. Man stulde
mene, at bet af Boyd satte Etsempeh ;
sont endnu er friskt i Minde, vilbe paa-!
skynde alle Entbedsaspiranter til at haoes
rene Papst-er, men hvad — »Folk stat
lare faa lange, de leve,« men de er og-’
faa dumme saa lange, de leve.
— Jernbanerne i Staten, sont for en
Maunedstid siden tlagede over, at Af- «
stibningen as Kot-mater var saa lillc,
sind-r slg nu ooerveeldede og ovektæsfede.
Rock Island, Etk Horn, Burlington og
Missouri Pacisic sigek at hvcr af bete-s
respettable Bauer har adikillige Vogne
for lidt til at jin-bekomme Efterspargg
len. Union Pacific-Banen fynes bedsti
Stand til at transporteke hvab der kont
cnek ind til Marked. Majer hat be
gyadt at flytte fig, men Stprstedelen af
det paa Hle varende Korn er naturw
vis endnn Hoche, Rug, Havre, Byg og
Hat-.
—- Fartncr Norman B. Egliston ved
Oakdate dtev Fredags Morges sinKrea
turhjord ind paa sin Roemark vg lod
dem tage til sig af Noetoppen en Timä
tid. Han drev dem da atter ud; men
ved Middagstid begyndtede at indsygne,
og Kl. 2 var 21 Hovedet todt Det er
en Ineget gaadefuld Begtvenhcd, da zar
tneren havde t slere Tage fodtet sine
Kreaturer alle de Noch de vilde acht-.
Men i Ftedagg fik han i Linde ut ilippe
dem ind paa fett-c Matten, og de flugte
en Mangde Top i sig. Hvorvtdt dette
kan have varet Aarsagen til den store
Dødetighcd er nn Gjenstand for et An
tal Lagers Efterforstningen
— Ornard Roesntker-.Kotnpagni er
kommen til den fornuftige -51utning, at
betale mer-» for Rverne til ncestc Aar.
Folgende Psisskala stal indforeg for
1892, der her anforeg I Sammenligning
Ined nnvcetende Priset:
Ism. 1892.
12 pCt ............ 83 00 8:z.00
13 pCt ............ 3.25 2.50
I4pCt.....·......-k.bu 4.00
15 pCt ............ 3.75 4.50
16 pCt ............ 4.00 5·00
17 pCt ............ 4.25 5.50
1·8 pCt ............ 4.50 i;.oo
19 pCt ............ 4.75 6.50
20 pCt ............ 5.00 7.ou
Dette gaar vel an, hms Dyrtctens
Roer yde tta 16 til 20 pCt. Sattel-.
Vi hat endnu-itte bragt iErfating,
hvor mange pCt. Sattel-, Noerne gjem
nemfnitlig yde i Aar.
California.
—- Fka Fresna afskibes gjennemfnits
lig tyve Caklcks Rosiner dagligt. Man
beregner at Affektningen for Aarstiden
vil gaa ap til 1,000 Carlas, 150 niere
end i Fior
— Gut-ernst Marcham vil nu over
lade Benaadelsen af Strassefangek til
Tngthnsbirektionm Dem er en Fslge
af de mang- ildelngtende Skanbalehistas
riet-, der hat merkt cikkuleret angaaende
hans Bkug af Benaadningsrettm
Iowa.
—- C. A. Dnncans Tarskemaskine veb
Doou brændte mensFalkene var tilMids
dag. Om Jldena Opkomsk videg inm.
Tab 8000.
— Difterit grasferer i Dnnlap, og
Skoletne ere lnkkedr. D. B. Dege hat
misiet et Baru, og site af J. Jenseits
Born cre angrebne.
-- Et Leje of gadt Glas-fand er op
bagct ved Behile
—- Vandvctrket i Cresian er farbigt,
og den foretagne Prsve faldt kilfredsstib
lende ub.
— Anti PwhibitionsRepublikcmere i
Dnbuque hat stiftet en Bevcegelse med
det Formaal at afskasse Prahibition og
indfste Hojlicenfe i Siedet. De vil
cirkulete Petitioner kundt am i Staun.
-— J Lørdags Morgeö flog Lynet ned
i Geotgc Starks Bopcel i EedatNapids.
Hniet nedbrcendte, og det our kned start
Brit-at, at Beboerne, sanI bleo bedaoedc
af Lasset, reddedes.
—Roddnvigs-Scl)1nidts Erachme
brik i Davenpott er nn ogfaa opkjabt af
det state Tkust. Fabr-ihn stal tuned
— ifra Algona afscndtcs 58 Carlos
Akte-antret- paa en enkell Dag. Te nd
gjorde m- To ladninger. Ladningcn
haodc en Vckrdi nf 820,0t)0.
—- J Zinsgsqusylcti Mi. Pleusrinh
I
sinde Its-i Patienten z
!
IIIIIIIIIch.
Bewies-. ·
—— AkIIIIIIIoIIeII I Belgien for eII
GIIIIIIIIOIIE forIIIIdrIng og llduichfc IIII
III-nun IIIIIcII has begyndk paa III III)
FIIIL IIeptIIIeIIIIIIIIhIIIII beIlIIIIIsZIeIIsIH
stc November Iror, at III zorIIIIdIII qui
burde ske, og der IIedIaIIes eII patlIIIIIeIIH
IaIIIHcoIIIIIe, IoIII Itulde udakbejde eI
«Forslag I den ReIIIIIIg. Jdag er Komi
IIeeIIIZ Jndbecetning offentliggjort i alle
"I«aIIdeIs Aoisek. Den either den eIIgeI
HIke HIIIokIeskkIvec Macaulay og fotkastet
IIIlIIIIIIdelIg SIeIIImeteI, IneII anbefalet
Idetengelsie System hvoreftck Summe-I
teI IIIdeles gifte Meend ellck Mand, IoIII !
hat IIII Bo Iltousehuld kraIIoIIIsI-), ogi
IIIlIsjet eII Tillægslov, der gIoer KoIIgIan
Magt III, eIIck fchweizisk MIIIIIek, III»
appcllcre III Kost-II, III-at en vigIIg Loo
er vedIIIIIeII, oI IporIIe d-7II«« Inn det on
lstck III-II IIIII III
I Stotvritaimieu.
— AktielIIIvekIIe I III« III III-I engenka
. SyIIdIkIII IolgIe LLIIUII I DIIIIIIIIIPIIIIS
IIIIsIIer godc Benge. TIIII et Mode sm
lechI sit de eII Dividende III L8,2.3II,
IIoaIende III IS Procent I UdlIIIIgeI.
I — TeIII ItanIkeUchIrigIJIIIIIIIIIcI III-III
« kom III)IIg IIIed eII vcl IIIIIIIIIII IIIIsII bog
Ineget følbar Teufel IIIod England, hois
det ikke røInIIIer ÆgypteII. Regjeringeu
er IIcolIg, ifær da ogfaa eII stor Del af
de eIIgelske PolIIIkeke er eIIIge IIIedGlad
stone I, at Besiddelsen af Ægypten kun
bidtager til at svcekke det britiste Nige
og bersve dets Ord Bægt I Europas
Rand.
—- Negjeringen i Methourne hat un
dertettet Köconialministek Lord staats
fotd den, at den IIlfIlse hans nylig nd
stebte C Iekultete om Sagen beredet stg
til at anstille en Innfattende Undetisgelfe
qf Gesunden til den paatäqellge Nedgqng
ISIelhuudfangsten pay den sybllgehalos
sagte. De andre austeallste Negjeriiis
see vil gjsre der Imme, oq de Iubkpms
wende Oplymänser vIl bit-e III wegen
EU sitækkchg Sygdom. Eu ny
og frygtelig Sygdom opmeder i Omeg
nen af Kirlin, Jud. For nogle Dage
siden bleo et af John Wymatts Born an
grebet nf en hidtil ukjendt Sygdom, der
syntes at trodse al inedisinsk Videnfkab.
J Lobet uf 48 Tiiner var Bamet dodt.
Et efter et af de øorige tre Born i Fa
miljen blev angrebne paa samme Maade
og dode ogsna alle samtnen. Derncest
dode Konku, og Monden er uu en void
fom vanvittig. Bestrivelfen af Syg
dommen er neesten for strcekkelig til at
fatte. J de spkste faa Timer angribes
Patienten af en mild Feder, faa blivek
Tungen hoven og urinielig stor. Tun
gen blioer da fort, og Forraadnelfen
indtmder sitaks, hvoreftet den syge doe
under de stotste Lidelfer. Lager-te siger,
at de Inn kjende Sygdotnmen ira detes
Boger, at dens Hjem er i Asien, hveik
den lig Kolem optmder epidemisk5 »sort
Tunge« kalder de den.
Et storartet Bibliotet. Bearb
of Tkustees for Chicago Universitet har
kjobt Dr. Sitnons Bibliotek i Berlin.
Det indeholder oinkcing 320,000 Bind,
hvotaf en stot« Mcengde er overnmnde
vnrdifulde Versen Blandt andre sjceld
ne og kostbare Ting indeholder Bibliote
ket 200 Manuskriptet fra det 8de og Ade
Aarhundrede, 25,000 Tidsskrifter funkle
dc af leerde Selstaber i Berlin, Wien,
Paris, Bryssel, Turin, Rom og London,
en Mienadc filososissc og naturvidenska
belige Tiddstrifter frn Europa og Ame
rika, 65,000 Vind grcksk og romersk Ar
keeologi, 65,000 grceste og romerske Klas
sikere, 25,000 Bind graste og latinske
Forfattete fra det 15de til det 18de Aar
hnndrede, 5,500 Bind alinindeligSprog
oidenstab, Tusinder Bind andre oidenskas
belige Vetter, 120,000 BindAfhandlin
ger og videnstabelige Tidsskrifter oso.,
oft-. hvokmeget der er betalt paa den
ne Bogfamling er ikke dsfenttiggjort,
men dens Beerdi er sat til meget over
8300,000. Det antageg, at den ille
ankommer til Chieago fee-end islpkih da
det tager lang Tid at fortere og pakke
Bogerng thi der er en hel Del Duplis
katee og as disse sendet san et Essens
plat.
Nebraska.
— Fra Nytaar faar Dakota County«
Townfhip-Otganifation. i
— B. G M. Vanegqard i Dorchesteri
er nedbmnbt. BIgerne og alGodfet
blev reddet. Jlden opstob ved Lampe-»
eksplosiom 3
— De ny Jerannevcerksteder i Hain-.
lock ved Lincoln stal scettes i Virkiomhed
til Nytaar. De pil yde Arbejde til en
Heer paa 300 Mand.
— Redaktør Hubner af Eva-sing
New-s i Nabtasta City modtog forleden
en Spadseresiok med Guldknap af Kan
bidaterne paa det demokratiste County
Ticket sotn Crkjendtlighed for hans
Vikksoinhed til Gunst for det demokra
tiste Ticket.
— Siden Atiblepakkerne kotn ind til
Nebraska City er Æblepriserne stegne.
De betaler nu 130(-J«,50 Cts.anhelen
for sure og 50(-»C60 Ets. for ssde Æb
ler. De vil snart faa Størfteparten af
Produktionen paa sine Her-they og faa
—- stydek Priferne i Vejret. Det bliver
en bedre Hast for dem end for Far
merkte.
—- Det prægtige ny Lansing Teater i
Lincoln ncekmer sig Fuldenbelir. Ejeken
har holdt sit Liste: at opflke et Teater
saa imukt fom nvget i de For. Statetu
.Det ovekgcar end-ging Boyds ny
Fenster l Omaha, her flot dette ek.
IDette imppneeenbe Förusjelfestempel
stal formelt aabned den Is. November-.
Jndvlelfestalerue stal holdes af Redak
ttr Rosewater fra Omaha es J. S.
Leyd.
Nord- og Syd-Takota.
—- Republikaneren Jolley bleo valgt
til Kongresmand fu-. 3.:Takotu.
— Fiste-sioknigsm·c11 hat beordret
10,000 Fist plaum i dc wrskjellige Flo
ber i Block Hüg, S.-Tak. Fiskenc vil
i en nat Fremtid arrioete. 1,000 deraf
»sta! udsettes i ernch Creek.
» — Spinekolemen grasserer i Ell
Point, S.-D. En Former paa Sie-ur
Divisionen havde mistet et Antal Sein
og kastet detes dpde Kroppe i Rineren,
hvor de flsd med Stmnmen og fötplans
tede paa deune Munde Sygdmmm
— Fra quntintvn kommer den spr
gelige Mebdelelfe, at en irygtelig Prei
riebkand i Lstdagz fejede hen over Au
rora Eiunty. Nicholas Wolf og Im
ton Uhr-us, begge unge Mund eftetlai
bende Familie, omkom iLuemr. Eu
Masse Elendes gis pp i Nts es
Flaum-.
Stjernen
(Tlns Stuf-J
!««««-s»-- i-««««-«z. « Eis-u» Ums-M
publislusilut DAchmuuk Ntcthovokj
’l.llUlk-sl)AY
M
---- Ph« TEJZ J-) b lflt d« UJV ·-—
Tusc sruc is tlus kwliug suundiwi
an paper IV est of Ums-Im and one
of Um las gest ptthicatinns in the-s
Danjsh languago in Amt-rieth
The »wan ums several ctkrulstloa Illch
tbts Inan hu txt-samt samt-c the uutmikoas ;
Mino-Um Unma- ok Not-katho. Wyoming smi Coli
ksuo asskss U s Inpvkiok nimm-lag medium M
umso who must to bring welk bat-lust- hosoks III ;
Gaudium-m public
lcttos of säwnlslng umjo known on Ippllcstiss
Umwa- TUU STAR.
DANNLUK00. NIIU
W
Butsu-u tu second-clai- numeks sc the Damika
Nein-» postseomcs. April Wi, ssss.
«Q ;
Beet-di under For-handlingerue om Sols -
fangsien i Betingshavek J Fttsinins
gen af dem Aathundkebe var Sælfisiet
af five Beiydning iAusiralienz men mi
er de Dei-, fom fsr var fnlde af Sac.
aldeles forladte og Ide.
M
M so Eins Hasses-Hinges
den og Ojemmest cg Pmmiebogen »Versuc
tegninger fra Krisen 1864«, til enbvek Of
»Sijeknen«s Abonnenier. »Minder! es :
Hiennnest begvndte den lsie Jan» 1891, fis
the Lunge-um udkommek en Gang bin Mau
neden med 20 store Sider og 4 Jllustrationeg
og indebolder ·«ling, fom kunne være ai Jn
tekesie for de hauste minder i Amerika. ,
»Kvinden og Hiennnest kostet 00 Cis.pk.
Aas-, og von Tiibuv for 80 Tuns tll ,
«Stjernen«s Abonnenter et altsaa haiv Pris
og gjcelder kun til dem. der ikke holder vokt
Biab nn, men kun iok bei ist-sie Aue-, for at
stasse Vladei stsrre llvbrebeiir. Provenumer
sent-es ftit. Tilitriv
Mes. Jda Haufen, ikedat Rapin Jan-m
Dei fis-r alle.
De, som hat« underføgt Hercuieö Gut
og Gaoolin-Mnstine, fin sabrikeres of
d’Hrr. Palme-« ä- Ney iSan Francigcty
»A-« «
siger at dck er den sinnpiesie, sikresie es
bedste Gagmotor i Handels-In Dame
Moior hat ingen elektrisk Batteri, solt IF
er Kilden til san meget Bryderi ialle
Mafkiner, der dtiueg ved elektriske Gui
ster. Sind efter besktiuende Kataloger.
» ..--«.-- --—:-s..s
Frivillct til Danmark
er jeg enbnu ikkeiStand til at byde,
Ins-n jeg kan more dct saa tnrr sont Uogen,
og vii fæige Tennpfkibek og Jernbanebils
letter nnbei fnldstasndig Garanti for, at
:-.-inePrifer er san billige som de billigsie.
Hin-J du spcknicrer pnn nt reife til dtt
gmnie Lunt- i Este-mater met- defimsie vg
mesk lnmiqnnmsnde Time-, send mig du
din Amte-ftp on jen skai give hig Pult-Un
denetning mn Priser osik
ch ims- ri««1l(-Villeiic«i, iom ich ifors
nodcnt Rath knn imiqe pim Kredit til ve
drrhasfiige Furle nie-d knniione1-ci:)iote.
Peter («««-bbespn, ,, 7 tin-um «-30ff1ce.
ais-Is- n -skx--s - m4;---·«.«---—
Feit til lste Januar, 1892..
« Tit-« ii ?«-slk«.-»A«f«!-« J»«-"««l-« vil
biivc sei-di tti i·It!)ui-r.’1m«ro«7r im nn Ei og til
lsie annnmy Mit-, for BLUIL 12 sioke Si
bksi hvrc l!.«1,.«. »s-« -.«."- Um H 1·3 Nä. cisiku
til m d.1"kt:« «chisrr«"is.-::1« Is ·:s, v"·.1« give alle
vor-eVlbonsusnms '«««s·!«,--X- » j« -.!Jj«-««cs«-«
en grva umbunden Von Lti entwer, iom
ikanct oh 1.)n:)i-Adonneuusix sit vt iende
denne Gog Numka Sinn ritt-c »Er-ven
met og du vil vasre kommst met- tut. Adres
ser alle Bestillingcr til
W?«c«ls«1» Myshs »J««««-l,
T- i n co1n. Nebr.
:
...«w.»... s
Gen-»san
syrup«
Majoritetcn of qodt ftudercde Lager
tmomsnmdn nor at T .ring er en spi
tcnde Zi)gdotn. Mcd nndtc Ord, iste
det for at vckrc i scloc Konstitutionem er
dct fordi ter er umllige smoa Jnsekter
iLungerne, squ itke bar nogct der at
Zion-, men wdcr dem op ligssom Insek
tcme Oder Vladenc as Turn. De
LIk-I"1s.1nddr!c, sont er
Ell förmrende kaftct op, er dir-Styl
ker of Lungerne,fom
l Sygdom. h a r været gnavet
I af og odelagt. Disst
)smaa Vaciller, som Mikroskoperne kal
)des, ere för smaa til at kunne fes meb
«det blotte Oje, men de ere meget livligc
alligevel; de kommer i vor dee, i Luf
ten vi tmkker, og igjennem Porernei
Stinbet. Derpaa kommer de ind i Blo
det og tilsidst naak de ned til Lang-erne,
hvdr de tagek Ophold og förmeteö med
ftygtelig hurtighed. Sau kommt Ger
man Symp, den lIiner dem, drehte
dem, bortfjermr dem, kursrer Siedet,
be hat fette-by og san hurtiqt dg sitt-ki,
It Patienten i m kort Tid bliver ffl
for dem og er rast.
WITH —
N.