Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 05, 1891, Image 3

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    xon l»iU—’.iIilxt«i.
-!--i«
kjsi ll.ii·-.
Y
1 skiisisgi Hin tlisn )l;ui·l.
. » Yiiixxixiril sil. i. —. en
f man sitt-s ist (;·i»isi·(l-« iler
zislw i-! ,l«:t:u"h UI Miti- - n
. j,kj ULI llsllt l-i«il’-««l(«
x k:.—s.ix:i«(l—ni:tsntl. nIHi tlis t Il-l
szJsp spip lstun l«"I-u«.xlen. Nin linni
«»«. »H« ilisn til nnilnz l
l " —
M Klemm-lust- er anlile til at lin!
,- Ihn-. Ug en llxtvts ilet vil Fig-ei
,;k—---llx-l steil. et Steti. der er lief-Ei
« »spi! Jlnisliens l))·r. « linus du«
H. mml Yintlentk »F livtir iler ek;
« »L( Utnliu niml list-r enlcelt
HJik lkli(- Umlend Frec, met
» HWL JU- liestnnr i nt wirke (
.’.»x
lgl
l«s7.«li- ii·li-n nt plymlres ni· cle mich-H
Hirn-mic- M:igt.ei«. Det er (let,
; Jlisiiiiis—lxt-r tnenger til fut- ntl
. l
«1»... »z: uilvikle us til gmle, lylilced
» )1·.«««--slcei« — en Unve, livuis Vi
fispgnisile muil Hymne (ile unein
««.1.«i l·i(leiislcnl)er) ng link I·:e inmll
jnilene (sle tvivlentle Tnnlceiy der-«
unliir »s· »in mit-n lI(-), og lnsnr vi«
»z» ».s uncler stndig (,)ml1u. ’
blank-« Funkldre liar vist Ved
mutirinntionstiden mislcet, nt tle
jdstp en sandan Ilnve at give ile
nge. iier slcnl nd i I«ivet.
bit-n ilette snntme tænker tinil
otuki ogsxm over for os Mennesker,
oni alle er Icoiitiriimiitek, for san
idt sum vi alle trcenger til at be
vrlces. llnn tienkste pna det stralca,
eilt-in Skabte Menneslcene og satte?
ein i en Hase Og naar vi migtede’
eime llavcy san var det jo ilclce for-l
i lian blev vised og ilclce liensl
eke multe on nt bo i den. Det var-,
ordi den ilclce ltengere var fkedlyst.;
vis vi linvde faaet Lov at Iede af;
ivets Trag, Vilde vi viere blevnes
dokielige, Inen Synden og alle dens
ølger vilde«ogsna viere bleven det.
Ig at leise evig pas den Mande, at
ygdoim Sorg, SkiiEelser, Aldersl
mssmglied Skulde følge med, ilet
ilde viere det kiedsomste, sotn lcun—
etcenlce.-«.
Nei, Gud undte 08 endnu en list-e,
sg det var linns lcjxere, stadige Tan
e at klanne den til os. Det var det,
an liegyndte paa, da linn nslvnlgte
limliam og gjokde Fig et Wen-Hokus
olk. Da satte linn et sterde om
et. d. v. s. Los-ein der ilcke blei
ivet for nt viere en skranke for rie
egFrilie(1, men for at net-ne dem
sind de forstynentle dingten Alt,
mä lian forbød dem eller trat-tade
e dem, var jo lcun det, Som lian
idste 0m, at det viliie gjøre dein
ortræd.
Og lian byggede et Tnarn, d. v. S.
orjxettelsek, den vidnndeklige Uds
igt til, at der vilde komme en kred
Sende Magt, der kunde hjwlpe
od alt det, der etjal Mennesltenes
ivslylclce.
Og Vinpersen var lians Førelse
sekl Follcetz thi Fersen et vel et
k)'lc, men kun for at Frugten knn
n sit Mani· Ja, saaledes er sl
jærliglieck bleven Smerteblaiidet,
t einlogsnn Guts-« lcjæklighed mod
s Ljør et smerteblnndet Indtrylt
stät »S«
Ssssleclen entgetle Guck for en lin
SJ men san vesl vi j0, at de Bebe
Ws vom lian lmvde gis-et den til,
« Um) — sle somømte den· (De
erste synrler ei- I«’0ksømmelsesnyn-«
s-kne. limii vi insggek Sen lislt Miet
V til dem. skjmit de dog lim- mal
ori:erilelige I«’-nger). llvorlerlegl
Odems- (log imlelmlclt Mennealceki
Ok til nt kmme vidne »m. livorlkHl
HGM ejensynlig ilcke link Umi
Uslem emlnii, cui-di linnn chsekligsl
e·l(XI-l:ins,zt lustigen-. ensl vi kmlj
eilte » qlemm link jeg skrevet ti(1·
!Lpre.
Eis-n tin grnnillggcke thcl sln GENI
ILM ihm-. iilet linn grundlaxisie Sin
Jniglieil Og om den satte lmn et
ist-käm il. v. n. Dnsbspagten meck
NOT-Sei eng ng Troens Onl, set-l
W schn. ilek lselcjender den meck
«"«»l M lljerte, lmn viere urolclces
Im Im. at linn et- i llavem denl
Mlysite l’let. lnmk ingen kzm Miso-l
Mr I,ivslyltlce. Den knn vel misisl
MS til nt imve paa. mev Inmlel
I«i1ltnl·ie Gml give on en Hvilepl1-«
s lulen nt det- ogsna til-tilde- now-i
dkns Og den knn misbniges til
slss Gemme-) andre med; wen M
lp dei- er bestemt til llvile. chm
M mit-beugen til at als-I Ins-il.
- s—l
Jllsn Uml— l-’;u«(sn fur- Zlislirngsx tnsuil
U «l«’:: Hmltunlingk lpilsplp 1’·..Y puml
txt ilpr i r H (;j:s-i«sl(s usn UnilslnnmLZ
l)««n nun ist-n- nugpl ln·«li«nit. Is«ss;(-t·
Illujnsrilph link tlisn slknl in-« ruf
limilzq l’l(-t l--1«is—. «
l«l1·li H’ (l(«1« Hin gltpl :1ll. ihn-l
Jl4-lIIn«-lu-k l!·:t-(Ij,k-«1·tll t"»1-;-«1 ki-» H
»Du-JUNle Lil. ernnun Juni-k- ll:t-l
HN «l«l’:l««-I· Abt-P tlisl lll t-- nsml Hi-?
l"«’l· Slskth Null lll «lt« litle) k:n'(-ilt-:
EIN-r clc-t: Jksg nur sum Und Fxnltsrl
til (l(- s)·ts·ltstnngp: .l(-sn.— (-1-«l.«1,
»J: Upsnnnlon sur u-( » - Hi ·1«..m» J»
LJPHUI Vll Wlkvtlp lmgcst kmsn solt-I
slg tritsttts og Hlnnz tcnnsr (l(-t: Ann·
(l(-n or lcrxiltHI sm dcst lmjc-« ils-is- Jn
lule netl til nsr SkrnlmligliwL
Mon lpcstlst al« nllxl llknstsns Gange
m- Vinpcsrsisin Nasen-n nn-(l .l(-sn
snnsrttslplxnnlwlts lcjnspliglnssl til »H.
lnsur ltnn cloltsr Erz-il ng sinnt-tx- tin-d
»s, givor us Hin lsirxol og tagt-r nn
snI(-rt(- ug lijwllnsr us til nt ltsyclcss
»vor (l(-t. sum lian lryqlos wil, og
folo Sinn-to over cl(-t. tlcr gjnr lnnn
onclt. OF san Thal-not - -— tlot et
llaal)(st. gis-m us i Puck-nor - tlist
Taartn livis slsiols nxmk iml i llitnl(-n,
scnn Motnnssktsne drmnte »in at insg
ge. Der l)-(l(-I- det: llimlcn or aalnsn
over 08 — ilclco l)l()t Malt-day at vi
en Gang kan komme der ind, men
saaledes, at den lmolvcsr sig over
den fretllyste l’ls-.t, lnsor Und give-·
lljælp til et viklcoligt Mennoslcolisn
se, Male-des list- Gnd sørget for
os. Men saa lsmn lmn ogsaa nolc
vente Fragt at« den Hirn-. Mod
Frugten tgunlcek jeg liest Sæklig pas
Menighedens Bidmg til Follcelivet
— det, Som Menneslcene ilclce Inn
og dog bebøver for at danne et godt
samknnd —- altdet. der gaak nd pas
at danne fkedlyste Platten Pest-St
altsas gode Hiern, der kan blive
Kildek til et godt Polkelisn Der
næst alle de Tat-lieh der er III-edlka
ning i, lige fraTanlcem om at slmtke
de Ame-, lijemløse Bøkn en fkedlyst
Plet at volcse op i til den Tanlce at
gjøre Forboldet mellem Nationen-ne
kredlyst. Dorfm- har Meniglwden
Opgaver alle steder, lsvor cler træns
ges til den Slags Tanlcor, baade i
det private og i det otkenligo Liv.
Der et- sandelig Brug nolc kot- kred
1»vsende Tanlcer —- ilclce Mich dorslc
Pred og vællingagtig Enigbed,
men Pked m0(l det 0nde, mod l«øgn,
Magtlyst og livad do nu sllelieddet,
de vilde Dyr og de liaarde Vinde,
der afsvidek Pollcelivet — erd for
det virlcelige l·’ollceakl)ejde.
Dette Akbejde ligget for Menig.
lieden —- ilcke som noget, vi Slcsl
vinde saliglied ved, og der-for heller
ilclce noget, vi skal arbede pas i
Frygt, ilclce heller noget, vi selv
gkal skakke til Veje, men nogot, som
Gud given-, og som vi blot slcal bru
ge. Ja, dot ventek Hin-en- llense
as os, bang freälyste Polle·
4 - —4-——
En Engl-enden der havde wes-et
gift i flere Ast-, reiste i December
Manne-d i Fjok til Italien. Hans
Kones blev i London. I Neapel gjorde
hsn Bekjendtsknb merk en ung, smnk
Itslionekindo, i livem Inn korelakcsdcs
Zig. Den nnge Pigcs gjongjnsldto bang
Kjwklighed, og Engl-Meinem dok
ilcke link-ds- foktnlt nennt-, m. lsnn var-;
List, nnlmldt en I)n(z om hemspsi
III-nd· llsn file Ja. og den UND-nn
sr i Am- blps de- vieåp omlpord pim
ot enge-Mc skib. Vieh-on sonnt stedf
lidt feil- Klokken tolv om Midilaczomf
hvonsfter dest nnrzis Pay vonslkp find-v
ge til NeaptsL Nah-Its Dom- ssftor fik
desn ntm WILL-smaan Icstprrcstningz
am. at hanc Uns-tm i London vtns
Mit-I Inmmn Das-. da lmn lmvdo gif
tot Sig- med Noapolimncsrinsimk Iclnks
kon Imlv 11 mn Formiiidnizsw Eng
lsnndssrssn NOT-. sum nmn lot licssn min
kts Rig. ikko swssnsasftsss besinpr man
ils-ftp DisdifnlsL disk- lvskss hstm kmde
frykkenckcs mgtosknbcsligo Lsssssksss H
London« nkz oft» kmst TM- For-leih
Nisu- hem Uns-d Hin »vi- anfrn sil
Engl-Incl. Ihn Inn-ils- imisllssrtisl
glemt at mec- Ilssn-J.«n til ilo ongelsko
Antoritcstoks Nøjagtichcscl De- qui-I
gedo nomlig. M Engl-nndan kundi
gjnrt SiL ckylslig i Bienmi pnncrnnsl
If Tidnfnkgkjcsllon mollcsm London
Post vix-ste- sig vmi nasf
En mærkelig Proces.
ng NnnppL
met-c- Unslormgsslsm at lconon i Lon
don ven- cknsl U III zu »f« .: lu
des ntm .«F-«ztisfitsll(s havdcs List-It sig
Jukyssn vil nn komme til at
Zwaan
nglmnclcsrcsn sknl straf
øfgjøke. um lc
fon, for-di linn Int- indgnrwt Jot nndot
Zlcgtcsaksb 22 Minute-r for titllig.
Is
Opti
THE
l Mo EVE
---19 YEAROLD- --—
MMEST AND ZEIT
luusnmeo Hain Man sk .
SToRY PAPER
IN THI UNUTLD sTATcS
ONLY S2. 00 PER YEAR
III other sloky Puls-I is. 00 ou fest
W« Es samt-Ei
rkcc sz lls »s
TWLE » s
vol-IN
THE cllchcsll limile
W. s. Icch, Puhllsllslz
case-co, lu
lk you- New-halss- oss Nov-they .
eloos not lumlls tllo Lasset-. solt « « zi«
, lslsa to wrlts to Is, soll wo will mal tlssta to « « As
, lllss ca als. sont to you- Iswulsk alles-l Il.
l
? l s L250g0 BCQPIESrJPL WEEKM
TII sAfUIVAY shsos III III LAICIII PIOVII Ists clsclss
LUIOI OF III VESli UMNPII ls III U. O. U II Ictd IV IIIIM
lll OVSI Its-M clflcs Mc III-U s cssfs « M. VI Um PLI fsss· If II
DIE OsLY Kunstde I ccsf WAPII Mfsd Als kluc- IM— III
s ch TO III-L M PAPIIO II s TM Wut II Ast Icf IcI LLLIII.
Ist-l. Ost flls ILAVI III-. IIIII fds Issfhsss Isc« M AMM.
; « scturctsf Wo. - Ohio-so· ku.
WNY
DON T
YOU
IOM
Tll
I
R- EMMASXMELH F-;
810,000 tillaans for vækelige stockt-tende
Jngen Penge lrwves for en Uddannelie paa denne Skolr. Enefte Vetingclier for Ad
gang er en god moraltl Karaltek og Lyst til en god Uddannelfe. Stolen hat i Aar stillet
et Fond paa 810,000 til Laans for nnge Meiiiieiker, foin Inste at des-ge denne Stole, nien
itke htik Midler dettiL Den nødvendigcTid til Laanets Afdetaling indwnnnesz fauledes
kan en Student tage et fnldt Knrins og tage sin tkksainen nden at have en Dollnr at be
gynde nied.
Tet et dcdst at betale eitci dummen-, nien er dctte iminlig kan dn ikkc haveRaad til at
degynde Lioet nden en llddannelie nacie en iaadan Anledning tilbydck fig. 10 Stater re
prcesenterede i Besotet og M dencntei i Rini. Kost hostwatfolt 8200 oni Ugen.
Vi givet llndeivisning i Hnrtigstkjvning efter det eklektifke System, der leeres paa den
halve Tid af hvad andre Methode-r tot-die. Laus andre Stoleks 6irkiilæker, og send faa ef
ter vort, og vi odeiladek til din Tommckmft hoilten Stole hat sprste Rang i Besten.
Adresse-(- A. U. psfsic ’1’-kiI-sidctit, Wand Island.
J
llLclÄRKE
Insel Col-i Etsblcwi lssLi IICIIII
spread Oeseinsl cZJcAcQth Its-Ist
N Den samt-, paalidelige
i« Liege oq Syst-erg,
behendler Iremdeles need nieste
wimme- u den
os KIND - .
Mai-»F
sams alle Beet-net, som ved des-es eqen Bebt-ist as Udes »
siuolshes oq Jst des-was- vilketsomhslsk chsi «
vunkt of setes Lw- sve paasprt kg felv et bemmcltqt
Inde, am sitt e If Ovekmedclse ei Naturw Vope,
tun-e tax taa spIkae sen berimeetr.ctqrtr. Ieise
seekZ New-se sygduiste nueo ellee uden Drom
mei euer spat-sue og tat as Ideen-tust behand- .
les ester noe Mel oder tue-d alde leistende Hur-. !
Oamte scie- om lide as Svag ebn, vflle finde en
tmsssq Hjesp v sind-ins inmtimpnse Tilfcktdck en I
Exisvftæuoisg get redelie. »Du ais-Wer m »Ja-»n,
hoad Te or en hat beugt ellet been-, der »den here
trat beb,1ndletDem. v
if De OMAUUIO Gutes of IIIIIO tillsqmed
an ufuust slos og dussp Ist-Ist hell-»Es futu
ikcknmq usea Edition-. du paa, at» m sen-us
ci- soss. hole den bliveefukspmt ellememtm behand
I,», est-Impe- de naseeende og kommende Its-mer« .
EI- Iulle unstnrlise Udtsmmelser helbreveo hur
·W uden at hindre den anes Forketnsngæ Ison «
Lk«:)-rs.nn·1:rek. Beut My- ksufultetes sum-U
rlq nun-Ist Ilse- os Its-Ihm er of VII
si.mkv I stile tilsotser. In its-neu Sau-us
soc esse-seu- Itves fes est-Irrt Zi-i·0e,
com ehe-edles Susxdomstilfælsee hell-redis, Iom
siner Mc have tun-et sur-te.
:-.’-- Anse, ver Iidc as ftp-Mc syst-much
mit Ali-, sum ufvrbebnldesst smaek us sokeællet
vaerions-me ask-ern Ists-and fa-» vmtnsut M
endk c wisse-per crust-r et der-ist Bmk over tw
nlste, uns-Je og del take sinds-Im J-- na
oek u Jst-anst- » u en sum-mens- III-Its
leo h «fosktarsttq »ve- Zugdomssteqnu bonI-ves- De
»l- Iqan omme estce Only SICIIIIOIUIMIA
«’eonsu1takionek,verionlsqxllxrsknfsu Jst Lormltrc
den gamle Doktor-. Tupino-T ere h war sichre-»ve
Veivate sont-set ss Its-la elf-Ohnma
kxfs staade- Drw weh k. Cli- e- fsxenp De bea
mxdet Dem til nagen Indem E: penltqt Vrev eller
Zeit lau besii Den for fremnvise Lwel et pq Etat-.
samt prmeke Drres Ums vldae st· edmnekieas
Jn- vvosiomhelst og mep etwaamde Sitten-sc Kon
torno ira M. TO got-h nl Il. OUO Orte-r- Ckwvag og
Useoqsu M. ·m Kl. s; Sind-s M. Im M. n
LU- okandiaamfl tates. rede Cdresietes
F. II. clARlE M. D»
186 S. Statt St« Chiusi-, II.
,
.»- Don onosto Maasse
Ppm lnsilkon hl O Mausilmrhixil kat
Hkublstmnilig tillmz klinkte-» kamt nylig
» prinilmkznoy kursiv-staunt gamlks mz til-ques
T 1-·i.-n.I-- sum-»tie-» Tuns-m us Hokus-g
«·1·Immi!, Hkkcsrt ng v««h-un-u«1(- Endl
« 1-k--l--.-·; lizsdlmlssuisn ui5j«»:11«,; For-Marm
Udk M:In-Ibnkb»(1! l(v1.-«l«-li;.(hmlk HELM
lqkuhf sammt-a l·’orbiuslru«;:-sr«-s.: Ists-Ums
1.; L-- L «·s-i!«.;«- « us
» « Koänisxsisnliis N «. Ist-« Njckssr »Im
Hsz skrsmst Inn ist l--!k«l·-s’.1,(:Nin-Mitm
; visik spr·1-.: m-«I nnnzpi umstkikks m: mild-.
Ema-Is- 13ill-««I»r. )- n.1 : Tut c nule
Hut-klug mail l«i-!·4 sniLi .«« II (·« Its-H
Erim-Orkan A I Ir- : D-. I. A. sucht-W
»l! Eli-U- klecs. syst lith, I. I«
Sn ny skkivemaskine:
IIITSKIATlOIIAL
Non l og Z.
»Hu-Innern uforgjcengelcg Lineking
Jso.1!mr Stier for flote Vogsiclver og
Klaviatur lig Nemington No. L.
Iso. 2 er en Maskme med dobbekt Klavia
tut-. szse Maikmer or driwnnesie og bedsie
af de nun-ge Konkttkmntcr paa Sh««toe111ask·
um«-H Jnnanch
Priö .
Hvittkifomhemiuaviamk stoo.oo
Imcikk Mmslg xmbtnsktternltid paa Lager.
Brugtr Maskmer tagt-Hi Buttemg suchendle
L n f Fes: —- sin qde flogng Mond khver
Bn og Yandst ov« hole IKerl-est til at virkc
vom vor :«okulaszsnt. Vor Hm til Agcnter et
hmcke isnks nude
PÄRlSH M’I«"G. GU.
l«.XRl-«ll NFJY «-"01Uc.
«.’1dr«-·:s!ek(1·«1eIskeoenx
W. T. URCAYNRIUGPL
suspendiert of Ase-Its
U Pnrk Junan
IOZTOI, - - MASS.
Laster du at til-e en Nahm-act
1’!«««!KI(!NR,
MINTFJCl ’lkfsl««..
III lRY.
· III-Exil «2-’T !-«.Ik.
Ed( )IckNI«Il.ls.
l-)-.1-2«s«k(.y! know-.
caa dztll Undektegnede.
Don » Ase-Ufer 6 Zugs Moll-r
Jea b1s oqkna Nun-m EIN-» M zog-m
sskcdskkzbes for Zwla tsl esqu bsllsae «l!s«ek.
F red Olfen, Rost-N Nebr.
Billigt! » Hurtigtt Sikkcrtt
Dasspstcdcbilletter III IIIIsIIIsI II I I I I II I« ITIIIII IIIIsd IIIII IIIIIII IIIIIIIes LiIIIek
MIIIc IIIIIcIIIIIIII IIII IIIIIIIss III IIIIsIc IIIII bIIlIIIIs IIIIII tu- bIIIIgIIc, og EIIIlIsIIIIbcIeII kan
Iclv vIIsIIIc, IIIIIIIIII I«IIIIc IIIIII mIIIIm
IeIIIIIaIchIIIcIIrI IIIIIIIIIII ·FoI·-sbIIIdIlII IIIId IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILI
Roll, deI IsIIIcII IcIII IIIIIIII III buqu ,,dI-I IIIIIIIII Hund« III IDIIemaIIsI IsIIIsI pIIIIek at Im
de «LIIIII-III"I· III EIIIIIIIIIIIIII IIIIII VIIIan der hIcIIIIIIIs, IIII fnsIIIIIIc den-s IsgIIr Jmteresfer es
IpaIc PcIIzIe III-d III. PoIIkorI III III-Im- IsIIIsI IIIIII fIIIdIIIkIIdIIIIs IIIISIIIII over VilleIIer med
allc AIIIIIIIcIthIIHIIIIIcI IIIIIII IITIIIIII paa JJIsIIIlIIIIIeII III thIIeII IoIII III-III Plads I Amerika.
PIIIIII ongors IIII lIIIIIIcII IIIIII III-III JusIIIIkIIIIsIIIIIIoII IIIeI SIIbsIIIIIIII I dIsI gaIIIIe Land,
IldoaIIdtIsIcII IIIIIIIIIe IIIIIe III IIdIIIm Im. FIIIdIIIIsIIdIII OIIIIIIIIIIIIII oIII HIIbeIIcII Afgans
oII IIIlc ICIIIcIIIcheIU EIIIII eIIcI IIIII ISIIIIIIIIIIIU
EI- PIIIIIIIIIII IIoIIIbIIIaIIoIIII VIIIeIIIsI, III-I I III-Ihn Nmb IsIIIIeI IIII for ,’I-olI, IoIIIIkIe EI
IIeI cII kostbar Rein-, IIIIII IoIII bog pIIIIck IIoch, deI er bedu- eIId McIIeIIIdIIsL Kombina
III-III VilleIIeII cI cII SIIIIIS RIIIIdIIIIII VIllIII IIIIIsIdeIIdc IoI MIIsIlIsIIIdIkaeI poa Reisen III
IIIIIopcIIdII SkaeIIc III-r III· IIaa oIIIIIIIIdIc), oII paa IIlbIIIIIIIIIIIIII IIIIII IEIISIIIgereII Oben
Kahyt III IIIcgeI III-di III Iris.
Penscspkfkndtlfck III deI sauste Land IIdIsIcs III IIIdIII IIIIcIIdI bIllIge Frisch
JIIgeII UteIlIghed ioI äfkodmgrmk Fugen Getön-II I II IoIIIIIIIIe VII-b IIdesItIIeI.
Exptefcspakktk es Ikaqiqodi II·a l IIIIIIId III I ToII IoIIeIIdes III eIIhvek Pakt III
Beiden, hvoI Skibe Im JITIIIbIIIIek IIkIIeIu
Ists-er IOIOIPOUIII »Ist-es Notan ss IoIasIIsI I ske- pt. uns-»Id- Its.
O:"’« TL- I«f. - f"" ·"»"— ·«-- — II - f I
2den Kahyts BilleIIer III IIedIaIIe PrIIer
In Lystnjiende, Iom I EerrcIakeI vil bei-ge Skandinavien, giælbeIIde pag be liebste
og finesIe Dampere paa AtlanIerhaoeI, crholdes veb i Tibe at henvende sig til:
PeterEbbeIon, - - i Dann-brog,Rel-r.
fikYGTEuGUIiE END KRIGp «
Arbejhe, Æ rgjertighe d og L id cnskab voldet inere Smerte paa Sind og Le
geme og Idclægge ankligt stetc Mennefker end Alverdens Hake.
DUJARDINS A
IFE EssENC
Dette den moderne Kenns Untier giwldek for at vcere nden bets Mgei detd Egenstab af
at erstatte Legetnet den ruhte Livskkaft og tiloejebringe alle nsdoenbige Bestanddele sf Blo
det, Hiernen og Nervetne, og ndvikle i hsieste Grad Systemets Musiker og Funktionen Dtt
et en overlegen Specifik for vakig Helbredelie as Uokbeni N- r v e : o g V l ob i y f temet,
new-s Afkkæftelfe, Mathed, aanbelig og legemlig Fortkytthed,
lllyst tit Vikkiotnhed, Slsie i Hoved og Øken, Mangel paa Enets
o g A p p e t it. Som Natunniddel splges dets stykkende Vikkning ttse as tilspakende Re
aktion mcn er v at i g og vifer fig ofte fra Begyndelfen veb en merkwng V ækst a
N e ro e f r a f t, med en Fplelfe as n k a ft o g Sitte kh e d lange ukiendc for Patienten.
Nerveiymptomerne og Funktionsfokstyrkeliekne sorsmnbr. Sonnen blivet kolig og for-fri
stendr. Samudig blivek Patienten kjsdtig, A ni i g t e t fy l d i g e r e , Lce b e e n e r sd e,
Ø i et kla r e r e , D n d en r en o g sn n d. Haaret votsek, blioer kraftigt, ligefaa Neg
lene,n«1fende Medicinens vigtige Virtuing paa Ncekingsorganeknr. Det ttlbagegivek Le
gemet i en passende- Fonndet livlige animerede Livseletnent, sotn hat
v a- tee so rf p i l d t, og over en vigng Jndstydelse direkte paa Hierneth Rygnmrven og
Newesystetnct, as en neetende og stykkende Bestaffenhed, hvorved al «I«otjdklie af Vehiket
og de ndnmttenbe Livspkocesser siaitdses, v e d l i g e h o l d end e d en liv l t g e E ne r
gi as Hjetnen og Muskelfystetnet, sotn gjpr Sindet Innntekt, ink
ke l i gt , b r i l l i a n t o g e n e r g i s k; totalt overvindende den sljve, nvikksonnne Dis
position, sont Inange Falk erfakck i alle betes .!)andlinget. Pris: Q1.50 Massen.
Tll.. sALcs PAA STHVSIT APOTISK.
REDlNGTON öd Co., Agt., san Francisco, Gal.
0m ni begagnar snu.s..
liom ihdg att
Wink-MS «conenliag9n«
n- agt dast- mä si- tankqmugt »
owktstsksqr. ’
Dr. Ä. -I.Sa·n(10rs
Spccmxnh kkonisse Svgdomme
— oq Wer of —
Indiean on Mem-Mk Junius-.
Korrespondanie udbedei.
stand Island. - — — Ren-.
PETER TODSEN
Portions-Hot- its
YFSWUIW
lmpoktøk If
Yangägzcgnwii
Godt Øl, Bkwndcsviih Piiiieli-Essent«,
Cigakeh m. m
DAN NEBR()G, NEBRASKA.
L
Gran-l Island Maiils Win
l. T. PAlXE ä co. ijjcm
OWN- 09 seovote ue
If Gunst eilst Lin-mos
-aI
WIND- Ists-W
cr- MIIIIM - seh-.
V. St. Titus-»d
Oieus oq preu
L CI e «
Al Behandling strer Kiasses til det haioe
as sman Primi.
Adresse: 811 IF- Iktd St.
Grund Island, - — — Nest-.
Neiicpas.
Amerikanfke Vom-m disk for en Eisin
beds SMb snssrk at fsriymsig mkd et Bat
fka Maximan i Woihin Unn, Inn prompt
sg billigt erholt-e » saabam ved Anstgning
gjeiinem Peter tfbbesom Demut-nd