Stjernen. (St. Paul, Howard County, Nebraska) 1885-1896, November 05, 1891, Image 2

Below is the OCR text representation for this newspapers page. It is also available as plain text as well as XML.

    I-—z—
Fra Da n m art.
PROJqu m J l.«. .!.
« .»(».»»
Cis Jckqck l Tillde ltod« Noli-ki
«Tln!t. «.’l«:1-—.·.ti.«, wuan Nu cn Fug
l? Hain Nu noch hin tskcxmosnnkn
Stadt en Stock W Mund k
Ano, sont hat Itudt cn LML cr, IMer
»Bitte-hing «.)lv.«', lslcncn ldomt rtilelnltt
as lfi sitz t:l Poltttknsxstlsn for tin Vl«
dt-lft.
Daurlthvligation J Fiktion-I
var cn Obligation paa 1.'-,««» til-. nnd
Izdie Priorjtew Pantetsst i en lssjcndocn i
Sldtggndc ttttobcnhnon til Isdicxllnttsmh
Der gnocsz Hannnuftng for ct an pna
— lbll Zik.
Kronprtnten og Soldatkmr.
J Anlcdntng at dc nn flnttcdc Kanten
nesncntcpvelscr hat« ntonptinsen sinnt-et
120 Kr. til hol-r Butnljon, som dcltog i
Lvelsernr.
Pengene etc anvendte til en ljlle MS
tkaforplejning af Mandstabkt under de
sidste Dageg Marsllwoelfctx
Gtev Ahlefelvt-.Laurvlgen,
sho. Byfogedfnldimkgtig i Sow har an
lagt Erstatningcisogmtmal mod Redakte
ten af, ,,Som Avi9«, J. Häuser-, i An
ledmng af, at en Just-sendet i nckvnte
Blad hat tettet nogle natgaacnde Be
ssylbninger tnod Grevetk
Solqt Kisvmanvsgaarv. Fm
Standerborg telegraferes til Nord. Te
ltgramb· den rpte Oktober: Enkeka
Sallings Kjøbsnandsgaard her i Byen
erfolgt til Leier-n, Kiebmand Oscar
Braun for Emqu Kr. Gaakden Doma
ges straks If ijbekeik
Dttkbl af klitsch llndcr llvrjrct
Torsdags Aste-J drilile if. »Stil«
Flkbl.« oed ct Lymiedflag Vandposlbud
Nicls Mathiaslfhristellst-n anundbickg
ved Vinderup. Hatt ven- paa Pech fm
chcl til sit Hicm og sandte-I feist imsslc
Dogs Morgen liggcndc piia Yaudocjcn
web splintrct Horn-d. Im forulyllet
var ugift.
Dei vanfkc einst-. zkm England
striveii til Vol-Stils» at del dunkle Smol
lbe fidsle Maailcder lmr unstet uhyrc
flet sont Folge as del storc Minimum
Band, del hat« indel)oldt. Elcr der ikke
snarlenFonmbring lil dct hehre-, vil
del danslc Simor tube sit Ny paa del en
gelste Muth-d.
Iorenlng as Arbeivsglvctr.
Fra Thureby tclegraferes til Nord.
Tilgt-b. den ti. Oktober-: Pan et Mode,
sont afholdtes her iThurcby i Dag, dan
nedes cu Arbeitssgivetforcning for-Midi
fjælland. öuArbcjdcigiverc var til Sude
Love vedwch og en Beslnrclsc paa sein
Mond valgtc«3.
lekbtand. El Hinz paa Tyoclfc
Mark, lilhøtcnde Hucimand Ewigen
Hauswi, er if. Tclcgmm im Nasstved til
Nord. Tclcgramb. Lotdag Oflcrmiddag
fuldstcendig nedbmndt. Hasel var bott
lejct til Himde Fiederik Jacobsen,
der var fravckrende under Branden.
Om Jldens Opkomsl vides endnn intel.
Eu herkam Udmkvnelie fandt
if. Ntt. Sted umiddelbakt cfter Nennen
ped March-, idet Baron, Kammekhme
Juck-Brockdorff, Tausinge, der gjokde
Krisen i 1864 med sont Sekondlsjtnant,
as Kotigen blev udnævnt til Nitmeslek
veb Dragonetne medTillabelfe til al bit
te Unifokm. Selvfslgelig er der-im
Meningem at Baron-n flal gjsre Tie
uestez han faar tun Title-i og Unsin
Inn.
dumlett Humleplukningen iMid
delfattegnen er nu i fuld Gang; i be
fmaahumlehaoerer mange, ifslge,,Mdf.
Iv.«, helt farbige. De sidste Ugets
fmukke Vejt hat i hstcad gavnetFkug
ten, saa at denne nu fremtmder som et
imgel smukt Produkt. Prier synes at
date apadgaaende, omttent 8 — 20 Kr.
pr. Lpd., naar Humlen afhentes has
Probucenten.
sammelt-um« »Hu-miser Ang
mebdeler iMandags Folgende: Aktio
naterne i den fydlige Linie holdt sidste
Onsdags Aften Mode i Aarhus angeta
endeTiloejebringelfe af de resterende Ak
tier. Ovetslaget skal være paa 1,4uu,
000 Kr» saa del can viflnok gjores Up
digt, at hænge i med Aktietegningen.
Forscrigt maa Guderne vide, hvor digfc
Penge flulde komme fra, iSEkbeleshed,
da Sjelle-Sksrring gaar bort med 40,-Y
000 Kr., Skovby-Skivhelme med —lU,-1
000 Kr» og Botuin-Lycigby med 20,-;
000 Kr» ialk 100,000 Kr» foruden des
private Alster-, og der kommek tun enl
Kommt-ne til i Siedet, nemligOkmglev
sacht med 20,000 Kr.; men maasle,,Ve
Hergabe« betalek de 1,000,000 Kr. eller
Million-tu Der kan da blive Mening
ichsqu des vil fis-, hvis de vesttige
com-mun- saa iamtidig vil lade dereg
Bist-as ovcrqaa fka den nordlige til den
fyblise Linke, bog dem et vist et start
Cyprssmaab
L Al
Auktiouover canftcgaarvs
sofort-. Im Sumdbotg tut-Umsc
ng til Mid. Tclisgib.d(·1if. LIMan
chsd m Jlukuon over Wndrt Pia-m
gmndcs JOHN-H Tag blcv Bart-n Juki
Vkmädonj likslulmdcndc Incd »Am-« JU
tsn Loimam inummen. W
Hckvndlonnunt i chodrnhaon of Nicht-:
littk·1-i1cqnnrnk, Badgnmndgstkkkdeo sm
s(’1m’, Us, if. ,,«.’Iftbl.«, us stkigcircltcn
Neuen umn- H Tage-J Vagmncst for
upaszsmtsc Lpfmfcl nmb siue usw«-kotb
nebe.
FäumwlovsIorslageh som Ne
gjcringen hat« forelagt Jiiggdogen, oille
ikkc somiindstc Ebben i Statskasseu,
hoig bei blev til Loo i ufokandrct Fort-n
—- tockrtimod. Ort onst-Mr Hauptarg
ternc til 5:-,:«5.3,55«s· Kr. og Udgifteme
til s-8,57.-««,:Hu str» og paaregncrfaales
des et Undcrskud paa 4,»’1-.«,"«.s:: Ak»
vistnok det stolstellnderskud, der endnu
cr brogt Fotslag om paa nogct Budgew
for-flog. J Fjoc stillede Statuts sig bog
nogct bed:r.
Taufe Sofolk vøde i Urlau
dtk. Es Folge List- i sont-using er fol
gende dcjnske Sofolk, farcude med eingel
ste Skibc Ifgnaede ved Dsdem Makrok
A. Christeufcn, 210 Aas-, stbenhavu,
samt Matt-IS L. M. Hjuler, IR Aar,
Kisbenhavst. Begge dtnknede ved Quer
sejlingen af Damperen «Dunholme« i
den engelske Kanal udfor Dom-. End
videre Knud Oler, dpd den U. Juli i
Pakamaribo i Bestindien ombotd i Sti
bet ,,Zenith«.
Zoologlft Hat-e haki den sidste
Tid faaet forskjellige Forsgelser, neinlig
en Dei Aber, hvokiblandt et Par Mare
katte, tfiwnkinember og en ung Satans
ade, cndoidere et Pnk pmgtige Basse
bjoi«ne, en Ncefebjskn og nogle Dner fka
Syd-Amcrika sinnt nogle Polarrcroe og
nogle større Maagearter fra Gren
land
sxsm en af Hauen-z Benner, Kapter
M. ic. :)tni3ningsen, ventes degnden i
den merniefte Tid cndnn et Pur Aber fm
Bmsilien, ligesosn Jugeniorkaptejn As
ntnofen i St. Panlo hok affendt et min
dre Rovdyr til Hauen, sont ventcs at
toinine med Skib til Bronnen-.
Jubtltkum. FmSlagelsctelegm
fereg til Nord. Tigrb. den lo. Oher
Ten lu. Novbr. et det 25 Aar fidenRek
tot-kahl ndncevntcs til Bestyrer for-Bla
gelse Realstole. J den Anledning oil en
starre chds af Stolens tidligeke Elever
samt Stolens nnvcerende og en Del af
dens tidligere Lætm afholdeetzesimaak
»tid for hani pas Hotel »Postga«akden« i
Slagelsc. Da den lu. iinidlertid ind
ltreesser paa en Matkedsdag, vil Festlig
hedcn finde Sted den sde Novbr· otnEf
temiiddngen.
For 40 Aar siven. J Sondags
for 40 Aar siden aabnede Kong Fredcrik
den syoende Rigsdagen og udtalte
bl. a.:
,,Med Glæde fei- jeg Edek attek sam
lede om min Trone, for at jeg fra Ebers
Leber tan here det Felts Laster,
over hvilket jeg et saa lykkelig It re
gjeke — —
! Jeg hat indkaldt Eder för ved Ebers
! Hjælp at gavne vort elskede Fabre-land,
jhvis Lykke er Maolet for vor falles Be
strebelse«.
Ulykken paa Kett-ins Ilerd.
Fstst i Spnbags Fotmiddags er det i
Folge »Kold.Av.« endelig lykkedes at
finde Ligenc af de to Skmddetsvende,
der fertige Ssndag kom san ulykkelig af
Dage vets at kuldfejle ude paa Fiorden.
De fandtes ag Fister Ftedetik Averhof
flydenbe i Bank-et i sibdende Stikling og
med Hovedet og en Del of Operkroppen
ovenfokVandstotpem Krampagtigtholdt
de hinanden fammenflyngede med Arme
og Ben, og det var tun med megen
ije, at Avekhof kunde sjcerne dem fka
hinanden vg faa dem om Bord i sin
Baad.
Syv kanståkkc hctkndtco
Tirgdag Aste-J bemerkt-des der Jldlss i
nogle Komstakke, der tilhorte Gaatdejer
Soren Jorgensen i Totsted og ftod paa
en Mark i Jcærheden af Maakdrm J
Lobet as kortTid vake saintlige de Niet
ke staaende Stecke-, 7 i Tallet, omspitnd
te of Lamm og det mcegtige Baal frem
bragte et stærkt Lysstiæk paa Aftenhiw
len, der var synligt vidt omkking. Stat
kene vedblev at brænde hele Ratten. De
indeholdt if. »Hm-s. Av.« Afgrpden af
omtrent 130 Thr. Land i Hoche, Nag,
Byg og Hame, og deres Var-di beltb
sig vistnok til henimod en hnlv SnesTm
send Kr.
Eiterliqnetie verd. Pan Met
bygaard (en stotteForpagtetgaatd under
erpstabet Letchenbotg) eksisteter der
mellem Arbede giveten og hans Arbei
den et Farben-, som et Eftetcignelfe
verd, skriveg der til »Morgenbl.« For
pagtet Hjokt her nemlig ovetbkaget hvet
is sine feste Husnuend et Tsnde Land til
l-f
’21fbcnutlciic. Teisickexi ssmi .rim.?om·
mai-en »Hast-sing n: in Kis. Jst-den
nnm Ilibrjfcren Nil-! sp. bonum- flllds
llinldlzi cilstl uzscn «3«-«l:;innn’ls·c. Zwi
plhklcllscih Ist-l .’l:ln«;."u«i:c nl anqkiid
gaur ino wa, cr :lk-« wi. Er Hals
gct lflkl ill imlkc U. i ZUA Bund TIERE-Ob
ren. At Arbeit-run- lxlir bit Eliirltc ozi
Forliojclse ni et fund-tm :!li«isangm:»:t,
er en Zelvsoigr. lekrd Mo og Um N
man dein dyife km Dem miciludte Juc
lod, og nt de ml for-ihm at bringe kugel
ud af den, sur mal red ioistchekast lim.
ooeten as disse Lobdcr.
Forpag«erce: paa sclve Hovedgimtme
Letchenborg hat« lcgcledrcs vist sin »in-ode
Jkomnnsnhed mod Ilibcjkscrne ved at give
dem el Ekstratillceg as z Lie dnglig for
»hvert Vrpd, mhucr Akbejders Familie
«brugei« i HjennncL
; AsslvrctMlndejmærte. Fm
JVakde telrgraseics til Nord. Telcgib·
Iden Il. smer J Tag ofjlprcch paa
Var-de Kirkcgimlsd et storl, sunlkt Min
«de(3nm-tke over afdode Laiidslingdmand,
Redaklpk Bolling. Hojlidelighcden over
xuæredes af ca. lUUU Personen Odenw
-cratiskc Foreningcr og andre jkoreningek
hauste givet Mode med Niesjs zum-in
lFormanden for den til Mindegiiurrkelg
;Tilvejebringelse nebsatte Komike, Sag
Hfsrer Nonboe, samt Læker Sprensen,
Rotte Nebel, talte ved lesløringem ibet
»de ftemhævcsde Redakmr Bollings sinke
iFortjenester af Demokratiethag i Var
»deegnen. Mindesmmket et tilveiebtagt
zved Bidrag fta Egnens Demokrati.
Provetiprfel paa Tot-einwa
ncn. J OnszdnggForntiddngg ndsend
tkg dct sorste Log i Proveljnrjcl pat.
.Tori·ingbaimi. Tnget Unr, if. ,,.Hors.
J?lo.«, fotsptrndt incd bcggc Loloniotivcn
Jnc og beste-d nf 4 nichten leite-NEUG
Ioogne, -.« Pcisonnogne og en Pakoogn·
tMed Togct fnlgtc bl. n. Mnchinclief
iVncsse frn Antl)n-3, sain sknl dcdonnne
Wolosnotivcrne til Ilntngelfr.
i Peisoiivogiiene, sein het- preist-nistet
Jsig for forste Gang, er nicgct sinnkkc nd
ivendig, blant lasen-de form-den og gnlt
ibejtiede soi«oneii. Tei« findt-O iVognene
itnn den ogssdiesilncich, inen ingen lste
jKlaLiscg Klipmx Iden Klacssesz stutzt-er
J cr sinnkt og fonifoitabelt ndttyrede kned
lpolstrede Lieder, bctnikne nie-d stribet
iPli)ds. Vognene opoarnieiz vcd Hinsip
iaf Danip frn Lokoinotiveh somit-des ind
li«’tei«iibel)oldei«e, der er assbrngt under
iSædeine Bannen kan regnlercs of
iPanngererne oed et iKnpeen anbragtAps
spann.
F Vognenc er leveicdc as subtile-» Stan
tdia« i Rande-rez.
i Overtiort i sin egcn Gaul-.
lDa Sognctogcd Mads Jenseit i Stim
fotleden Itod i fin Guard, san han, if.
i,,Ekandb. A. Au.«, en bekjendt Einre
" gast kmnnic totende sont gal heniniok
Gaatden. Madg Jensen lob da hen til
lsin Ztadsoogn, der stod i Gnaden, for
,atva-1«ge den inod at blive ovrrkjort af
iMandeik Eiter siktert Foklydende blcv
Mads Jenseit her teoen over Ende af
Heftene eller Vognstangen, overtraadt af
Hestene, naonlig paaLaarene og Besteue,
saa Aftrykkene sang tydclig paa Beninc
derne, medensVognhjulene gik over hain,
etafdein endog toets ovetillnsigtet Be
vidstlos og ilde tilredt af flete betydelige
Saat blev den til Skadelonme hurtigst
mulig btagt i Seng. Hnn er dog atter
kommen til Bevidsthed, men er endnu
meget lidende, navnlig steil han slet ikke
kunne rsee Beneve. Da Mads Jenseit
er en gaintnel Mond, er det sikkert tvivl
samt, oin htm nogen Sinde forvinder
Folget-ne qf denne Medfset, selv om hatt
tedder Livet, vg det er faa meget viere
beklageligt og stammeligt, da hele Myl
ken ja ek en Folge af Kuskens Drum
kenskab og uforsvarlige strfei.
Scot- chatkr. J Slutningen
nf fertige Mqaned afgik ved Dsdeni
stdenhavn Festen Dorothea David i
en Alder as 91Aar. Den hedengangne,
der var en Dotter af den i 1831 afdøde
Stadsmæglet D. N. David, og sont alt
i levendc Live var kjendt for sin store
Velgjvrenhed baade iog uden for den
Menighed, hun tilhokte, hat« spenden
zforskjellige Legater til sit Tyende og ans
Idre private, if. »Verl. Tid.« testamente
’ret nieget bitydelige Vele til velgjprem
de Ljenied, nenilig til: Det niosaisle
Trogfainfund 80,000 Kr. i forsljellige
Ljeined (detiblandt 10,000,Kr. til hver
af Menighedens tvendeSloler, Demge
ftiskolen og Carolineskolttl), Mcegletkor
porationen 30,000 Kr., Prieniieselskabet
for den inoiaisie Ungdonis Anbringelie
til Kunst og Haqndveekk 10,000 Kr»
Kjøbenhavns Sygehjem 10,000 Kr»
Borneafylet 10,000 Kr» det spstetlige
Velgjtrenhedsielsttb 2000 Kr» Afylfeb
siebet i Kissenhavn og paa Kristiqnss
havn 20,000 Kr» Afylet iOrdrnp (hvor
den afdsde i mange Aar havde Sommer
öphold) 4000Kr., Afylet for unge, straf
ieve Kvindek 2000 Kr» Ioteningen for
Lakeeinder 5000 Kr. og stbenhevni
- , --4 » »f . » «A,-., k- -.—«—.-..
chncmpt:.«junims-8c1«.-— Tu kam-:
fede1!«’c!obas dcjsc Leg-du« adqu lsuxs
us « m. I
C-: Sodoma. Roms-un gmmsj
du I Äms-disk Z.ijd-cntk- i.xII-«k1·tsk5x’kx«
inkzxm T Nuithb mous- du«. Ums man
san fuh- nm Wiss-nis- «.IT«si-;i, Jn- sluttcr ruf
Zolksusulr i T«Oldilk;-3 piu folgkllchniltks
bcz .,-,7)nkc!i·ql)cdsn brkdcr Iig, og hoc-m
bei umrin, html-irr Not at gcm bm nd
uonNntsck ein-r Sengetity vrd Natcctid,
»nur Volitimekkrrcn ozx alle andre Engla
foou«, sim u· den lslankmte Gabe ikke
saa fjitlden Tumlepludsrs for en Del af
den Month der kommt-r frem fra Kro
gene, hvor den Cur sin Tt·iofel; men der
er oel un sinnt ingen, fom tvivler om,
at Tnmrr ikke met-e Inn voo sig ud pna
Waden eftcr söiL IU Aste-n. For i Dag
vtl » Middstfmt Aufs« nu ikke goa um«
mcke ind pcm disie Uhyggclighederz men
des works: blimk dct ikke bedre einen
uden elle·r med Politieks Bistand, saa
skal der blive tuget suadan fat pao Krag
oasscnck oso. her i Vyen, at det nok stal
sækte Spor. Fort-even Aften var det
igien fælt pan Gaben, ich Svirebwdre,
sont fvm im des-inne euer mindre for
tasgtige wogt-, hvot solle Mandfolk sp
ger og k)uscrer, gjotde Gaben uhygelig.
— Der hat nogle Ast-mer været formel
lige Vertshugslagsmaal med dertil ho
rcndc blodige Pauder og — Ufred for
andre Mennefker.
FraHolgerDrachmannsUngs
vom foitæller »Voigtid. bl. a.:
»Juki en Akten over Hals og Houed
koin der Bild im Drnchmann, at hatt-I
betjcntste slnlde komme-til hinn, hetnvilde
sige dein Form-L Ter lom nogle Styl
ket«, og i beotkgcde Ltd fortnlte Drach
ntnnn, at Lwet her hjetinne var blenen
hanc nndljoldeligt, her var ikle til at nee
1«e, han lnnde slet iklc blioe —- —og den
neeste Tag vildc Reisen iil Brasilien galt
Tor sin· Zelskabct san libt paa hinunden
og vidsie itke iet, hom- ineget hatt tnente
ined det. Bin lom freut, Afskedstalcr
bleo l)oldte, og nd paa Ratten flic
ich nmn efter at have hart Orachnmnn
foktælle otn BrasiliengdisjligeKlinii1, oni
alt dei, hun scnlde se derovre, om den
lange Tib, hooii lmn our gnnet soanger
niedPlnncn, og hoorledes den nn tnaatte
itdfoi-eci, inden Ungdotngaarene var
foi·bi· — —
Den nasste Tag reiste Drachmcnin —
og kont lige til Hemden-g Hatt orndte
hjctn derfra efter et Var Metancders
Forlob — vg nanr tnan icncre fpttrgte
hatn, hoorfor han ikke koin til Brasilien,
spare-de han: ,,.Ovad Fanden skithe jcg
vel bei-I«
Mindesmmkc for Fredcrlk
den syvkndc. Fm Nykobing p. F-.
ielegrafereis til Nord. Telegrb. det: Id.
Oktober: J Overværelse itf en titlrig
zotfcnnling hnoriblandt Byeng fokskellige
Foreningcr tned beres Futter, afsloredegi
i Eftcnnibdags Kl. sz et Mindesmærle
for Fredcril den syvende ved den sydlige
Jndgang til Rykøbing. Festlighedcrne
indlededes af vedkottnnende Komiteszon
mitnd, Adjnnkt Witt:up, tned en Rede
gjorelfe forKocniteens Virksomhed, book
pau Kredfetts Folketiitgsinand, Rastnus
Claussem holdt Festtalen ogAffløringen
foretogeg. Abjunkt Wittrup overdrog
derpaa påa Valgkredfens Vegne den
fremtidige Omsokg for Mindest-tun til
Nykjøbing Komtnune. Bykaadets For
mand, Folketingstnand, Borgmester
Holch, takkede og gav Tilsagn ont Oper
tagelsen af Hveervet, hastefterFestlighe
set-ne sluttedes med en Sang.
Mindest-tun er sinnst udfskt i Born
holmsk Granit og bestaqr af en magtlg
Tætning med Tkin og Sokkel og runde
Karnis over, tilfcnnmen ZjFod th samt
bei-over en 11 Fod th Obelisk i et Styl
He. Tarningen httr paa sin Forside en
lBroncentedaillon af 26 Tonnnees Dia
Imeter tned Frederik den fyvendes Pär
itmt. Pan den ene Side læfes i gylden
i Strift: an skeenkede os Frihedenz paa
Yden anden Side: »Rejft anatiboAmts
4de Valgkreds dets 9. Oktober 1891«.
Pan Lbelifkens Fotside staak: »Folketg
cherlighed tnin Styrle«. Mindestøtten
er i det hele Itstod hsj og taget sig inc
get anselig ud.
Fra Sonderjylland.
Brauch i Flengborg RetsfængseL
Om denne Brand meddelek »Flb. Av.«,
at da der c Lordags Morges Kl. henad
4 blev gjott Brandallarm, hed det sig
forst, at det var Etablisfementet ,,Sans
sonci« paa Friscrbjekget, der bmndte,
hvorfok Folk lsb berhen, hvor man da
saa Jldeu slaa ud of Taget paa en Del
af det state Fængfel ved Domhufet.
En Regn qf Jldgnister falbt fra det
hsjtliggende Fængsel ud over den fydlige
Del of Byem Det var den Iverste Dec
qf en ai Fastgielsbygningeme, der
bestritt-, og her hque Jldea fulbsteens
dig Overhsantn Mtn qude htte nosle
of Fangeene fromme paa Vinduerne og
———————
jamrendc made om .H»rlks, dich Nsab
ophcrtc bog sum-L
Julileer kam Brautsmrsnek til Ete
dc og fik hurtig"Lk.111dslaugeme tagt op
ab Trappcutcs og 5111711i1:gk«n pcmbcgyndL
Nu fxyrtcdc den sidktc Tel af Tuch ned
i Fcrngsclsgimrdcn. JU. » var man
fnldsmndig Herrc over Jldcik og Flam
memc sang ier inm.
Unber Brauch Mönche-;- alle Tonne
til 6elicrne i den anqrebne B1)gni11g, og
Rangernc sikLoo tit at trcrde ud paa Fior
ridorenxe, medcns Fangevogteme stod
rede tili Tilfælde of Fare at spre dein
over i en andcu Tel af Fængslet.
Da Fiengslct cr en ny og solib Pyg
ning, hvok Trapper og Bjælker m. v. er
af Jern eller Sten, kunde Jlden ikke
gribe videke om sig, men indfkmnfedes
til den angrebne Del, overst i hoilcen
Kitsen ellek «Bedcsalen« findes·
Erster hsad Fængselsinspektoren hat
meddelt, beumkkedes Jlden i et Nun-i
under Taget over ,,Bedesalen«, hvor in
gen havde noget at gjøre og selv Junge
vogterne Helden kom. Jlden maatte
der-for være opstaaet fra Skoksteneu.
Kun Tagrejsningen og Loftet i »Wede
salen« bmndte, men ellets siete der in
gen anden Stabe end den, der soweit
sagebes af bet til Slukning anvendte
Band.
The Wen Blectric
Bett and Appliance co»
l9l-1938TM’B s’l’., CllMGO, ll«l,«
Hast-it Z. sisrlzendorc
sont har forestaaet den norskc Korre
spondance vcd THE OwEN EL1-;("rk1c
Hei-T ä- APPUANCE CO. i flere Alar,
afgiver,ianlcdning fm Udtrædelfe
af Kompanicts Tjeneste for at
indtrwde i cgen Virksomhcd,
nedcnstaaende attcsterede
Brev og Erklæring til
sinc Landsmccnd.
XX
Nev- F- Tischendorf.
l
l
Chtcago, Jll» löde Oktober 1891.
Efteti nogle Aar at have atbeidet som
Korrespondent for The 0weu Blcctisjc Bett
und Apptiaucc co., er jeg nu bleven taldet
til anden Vitksomhed og vil saaledes blive
nodt til at fotlade en Fotretning, for hvem
jeg nætet baade Hsiagtelse og Hengivenhcd,
og iomitctstassen Fortetningsføtclse staat
lige høit sont i tedelig Bestræbelse fot vitke
lig at gavne og lindte lidende Medmenne
»stet. Min Tto paa detelekttiske Belte som
iet Lcegemiddel hatiden Tib, jeg hat at
beidet vcd denne Fortetning, alene tunnet
stytkes. Jeg hat feet saa mange Tatlcbteve
og Bevidnelfet om Helbtedelse, at omjeg
endttsegyndelfen, da jcg tilttaadte, kunde
nære Tvivh iaa kan jeg det ikte tangere
nu. Paa iamme Tiv ioIn jeg, idetjeg maa
stilles fta Tho Wen Eli-erric- Belt co» et
glad over at Innne spie mit Btdnesbhrd til
de manges, det paa den fordelagtigste Maa
de hat udtalt fig, faavel om Kompaniet
iom om detö Betten iaa vil jeg ogfaa nu
hetiqjennem iende en petionlig Hiler til
de mange Notste over hele Amerika, med
hvem jeg paa Huietö Vegne hat ftaaet i For
bindelse iom Kottespondent Jeg hat havt
den lykkelige Lod at atbeide i en Munde
Tjeneste og i en Stab af dygtige Visite
mcend, hvis Ptinetp hat vwret ,,aabentVi
sit« ligeovetfot Publikum. At tnin Stilling
iom notfk Kottespondent ogfaa hat givet sit
Atbeide, kan man vistnot tætrke siq ttl, naat
det etindtes, at der til Notftc alenesibenw
Iste Oktober 1890til Ifte Oktober 1891 et
sudsendt slete Tufinde Betten Dobbelt
iglcedeligt et det da at tænke paa, at dette
l stote Salg et gjott udelutkendc paa Grund
lag af aaben, wtlig og redeng Fortetningss
føtelse, og at der itke sindes en Mand, sont
kan sige, at vi itke hat l)oldt, hvad vilovede.
Det kan ikte ncegtes, at Dt.A.Otvens
elekttifte Belte iNutiden spillct en opsigts
verklende Rolle sont et udmætket Lægemids
del, ligefom det jo socn iaadant er bevidnet
paa den mest ovetbevisende Maade gjens
nem en Taltighed af Bteve vg Testimos
niet, hvottil det ikke findcs noget Sideftykkr.
Jeg vil da ved denne Anledning ogiaa et
kltete, at ethvett as disie Bteve og Teftimos
niet, iom hat met ftemlagte fot Almen
heden i de staadimwste Blade, hat jeq ielv
ieet iom Dtithevc, og jeg vil erklette,
at visie Brote isdlsbet til Kompaniet uden
nagen Opiotdtlsq fta dets Side. Eftet alt
hvad ieg hat nistet t den Tit-, jeg hat ves
tet fotbnnden Ined The Osten Bett and
Apoll-see co., san jeg used sod Samt-it
tialted erstere IWWM Laudimcud
c:-s,":»«:1::««
ten-zu pg Lk«.::«:·, UT ;
s-.orrcspgcxtkazkcOF1: id ji . EIN .
ctkjvcrt Vrsxv sog chv s » ;-.»-»..«
fm vore tnlrigc jun-fis M::(7)u« I x -L z...»
muss til Th« wu« 1;.-: . « «
Co
I
LETT- JXJO C J- »Ja-Kes
.---sz H
Bemærkuiug.
Hv. Nils Jhlen, en ers
ten Korrespondent, er km
detfor Pastor Tischcndorf
der er fratraadt.
Alle Forbindelser vcdrp
rende dette Departement vi
erholde vor vanlig prompt
Opmærkfomhed.
Alle dc,son1 maatte kmstr ncr1·mcre11ndctkmxrq
zlnlcdnitm Hotbredclic as atme, kronifte cg Nkm
Ivgvommq bcdcs stnvc cftcr iuustkcrct Wai
amt vigtige Mevdelxlserti lligemrdmfvornz c: l: m
urfka Fon, som rre hell-redete vsd wer-Zu Hi .
Mmske Welte- Rataloqcr paa Norm Eu«
xg Gurt-sub Licdlægszrimz «sk:111arkeok1«skcrkik:
W M Mir Zelt M Applianca co.
191 s- 193 state si., Wegson
To ntcrkicligc Hclhrcdelicr.
Zum Zum turxt de nmnge .7.os.ets.sett»z«:
mm itadth untmnnnr mtqnautde It."":."
(-·lett1nt’e Vetter oq .«le«ttmatet·. sont te
net-e Tld lutt ttastet Axt-Juckt : de stunk
tke ·."lade,ttaltt·: anfmetltst:1stlltg1212
Fidneeslmrd im to tnmltdcltge lsettntrts
eiter en mangeaattg oiz ttlsntteladktcrsj --..
dreht-litt Ztigdom Pan en fottmdetltg Iligrd
c: blevet hellt-sehst ved Hist-tu at It. tsrxga
elektrute t«a’genudlcr.
Mtst TlsnL jotn bot tma HI« Untle
»in-» (»·l)iectgn, lmvde l nmnge Ilm lett -:
lrotntteJlugsmerter og plscttmlgut :
lxøltte et :·so. —l lsletttttl Fette us Flut
og dette et ljvad bnn jelv tonalltr .1... »
Nun-tilgen
» Leg et« um«-I klar gammel oq lmsc nnaikz
Llatf ltdt mequ as Zuge-online ejendsinkrkxi
ge for Number ogstontde Jrgantrntn "’
flden jeg ftt Tr. Nreggci lTsleltttIle LEtiti txt
jeg ilte lmvt nndt for at gjore nur ekttl —’T«
be1de. Sprenk- jcg til det, lxntde W Mel
vtege nng ellek gaa det allen«"ntgctte, t1J.I!.T
det fotsaatingide nng stotse Zumut, txxszt
ntod jeg tttl gattlle nttltg ipadtende Mr "-’
Mil, paa en Tag, og bog tmr M :!’s ’«—’««
met. som jeg vtlbe vieret as at matt!
ltalv Mtl for jtg begyndte at lnttge ;
Tet bar onst-et og er en stor Lkelijgnclsx ·
tttig, og jeg beklagt-r tun. at Wille streut
Wange Aar sjden. ser anbeialer det MS
paa det allerliebste ttl enhver sog Ost WITH
tivinde.«
Un jfle mindre fotunderlig Erim-M W
Tr. Nreggs lslelttiske Veltcr meddeles OF
satTefotell, en grimme-L ptm Legemct M
brttdt Soldat fra Krigens Tib. Hatt both
492 SprinaSt·, Aurora, Jll» og WAle
det Frev, hatt nylig fettdte os.
»Da jeg fom tmg gjorde min Pltgt —- «
gefaavel sotnTusittder andre —- nemligmth
te mig til Tjeneste i Kkigetts Ttd, MADE
jeg mig Rheumatisme samt en netva
freeftelie, og diöse Lidelser hat stahl-W Um
get. Fortre Aar siden blevjeg satt WÄSU
at det var mig umuligt at udspke itogWM
helft legemligt Arbejde, og den 10de Lttobt
1890 maane jeg, som vog bist var 48 N
sammel, katke mig fkem veb Hiter W
Ktykke samt en «.-tok. Da Elektricitet »alt!
hat staaetfot mig fom et ubetctleltgt MS«
middel, vovebe jeg mig ved min Kkykkc T
Stok iud tit Chicago, soc at kjpbe mig »O «
tektkiickiMwstine. Titfaetdigvis og lka
vis traf jeg paa Tr. Gregg og kspbkc M P«
et af hanö Belter med Tilbehpr. Tette tM
gjkiLlpril Maatted 1891 og jeg tttaafttltmt
at mit Haab ikleblev sittlich W llVIWs
Hjcklp hat jeg faact, ja, saa ftvb M IN am
rede tut hat« lastet baade Krykle Ost IMVZ
føler at jeg ont ganske kort Tid vtl eitdttxl :
Gang ver-te eu fnldt arbejdsdugklsl UTWJH
Siltlde nogen ottslc ncertnere CPWHMHL
kan stotespørgiel gjøtrs ttl lnnstnsvtts.«!«g««A J.
Aurora, da jeg nemlig er en ganunsl -«-’-’-«
het- og saaledeg vel tjendt. IN Mk
i slti statu«
U«nhvet«, det· mutet nasrmere
dette vtdunderltge Yasgennddel lml WTU ",«
III-»Am« lsjlwshsise lin ««-,««««,J«·
l’»., «-«-f l««««(l»!»lt MA, U««"«-LJ«I
og oedlasggc et 2c Frtmwrle fvt Cl m« NO
tilsendt deres nye tlluftkeredetmlnlvkl WH.
lronifle Sygbonnnc hos Mennetkc1- sp—««
kostet kttn Be og fortjenet at tittdeg l Am
Hjem i Landen
s
«
lsskl E’«—"
l —« «"
Lspqkn J»
. . . - «k7
Det er untultgt at overvuxdere UND
lene af Specialiteter i eithegesPranIn
Enhver Mannen at en Mand, dkk hier«
ger sit hele Liv til en enkelt Gren ktM
gevidenstaben, tilegnet sig stsm KW
stober deki end en Lttgh Ver behande
alle Sygbomme. Sau og WV Tr« .««
cas, der anfeeg fom den bebste VES« If:
Speciqlitet i hele Landen Se AMW
fementet·